Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år."

Transkript

1 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode kan en sto del af udviklingen i boligpisene foklaes ved ealøkonomiske fohold som stigende indkomste og faldende ente efte skat. De senee å e det klat, at de afdagsfie lån ligeledes ha bidaget til boligpisstigningene. Det e usikket, hvo stot bidaget ha væet. Økonomi- og Ehvevsministeiets beegninge tyde på, at de afdagsfie lån ha bidaget med et løft i pisene på 5 pct. siden indføelsen af de afdagsfie lån i 3. På længee sigt kan effekten blive op mod pct. ifølge modelbeegningene. Det indebæe, at de senee ås pisstigninge snaee e en del af en intenational tendens, hvo lave intenationale ente ha holdt hånden unde de globale boligmakede. 1. Baggunden fo de afdagsfie lån Muligheden fo at optage afdagsfie ealkeditlån til boligejee blev ved lov tilladt pe 1. oktobe 3, og siden da e lånene blevet et af de foetukne lån hos danskene. Således udgø afdagsfie lån i dag ca. 46 pct. af de samlede udestående ealkeditlån optaget i ejebolige og fitidshuse mod ca. 39 pct. ultimo 6, 31 pct. ultimo 5 og 19 pct. ultimo 4. Baggunden fo indføelsen af de afdagsfie lån va et ønske om at give den enkelte boligeje støe fleksibilitet med hensyn til valg af opspaing i boligen. Både fo unge og fo ælde boligejee. En analyse offentliggjot af Realkeditådet tidligee på ået viste, at 34 pct. af de låntagee, som optog et afdagsfit lån i 7, ha bugt den økonomiske lettelse til at afdage på anden gæld, investee i boligen elle øge dees opspaing på f.eks. pensionsodninge. 18 pct. ha benyttet det afdagsfie lån til at håndtee eksempelvis indkomstnedgang, basel, olov, uddannelse, skilsmisse og dødsfald. Det undestege fleksibiliteten af de afdagsfie lån. Det e kun 28 pct. af låntagene, som ha bugt den økonomiske lettelse til at øge dees fobug.

2 2/7 Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha imidletid af flee kitikee fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. De e dog ikke umiddelbat noget belæg hefo, idet de afdagsfie lån kun synes at kunne foklae en lille del af pisudviklingen, jf. afsnit 4 og 5. På længee sigt foventes eventuelle umiddelbae pisstigninge som følge af de afdagsfie lån udlignet. Dette skyldes, at boligpisene på sigt bestemmes af, hvad det koste at bygge en ny bolig. Hvis pisen på eksisteende bolige stige til ove, hvad det koste at opføe en ny bolig, så vil det føe til øget boligbyggei. Det vil i sig selv vike afdæmpende på pisstigningene. Øget boligbyggei kan netop væe en del af foklaingen på den seneste afmatning i boligpisene. 2. Udbedelsen af afdagsfie lån En analyse fa Realkeditådet vise, at afdagsfie lån isæ e populæe blandt unge unde 3 å og ælde ove 6 å. Ove halvdelen af låntagene i de to aldeskategoie ha afdagsfie lån. Analysen vise endvidee, at de unde 3-åige optog omking 9 pct. af den afdagsfie udlånsmasse (som ultimo 7 udgjode omking 54 mia. k.). Hvis guppen udvides til også at inkludee de 31-4 åige optog de unde 4-åige omking 35 pct. af den afdagsfie udlånsmasse. Det må fomodes, at føstegangskøbee placee sig i disse aldesguppe og analysen indikee defo, at hovedpaten af (vædien af) de afdagsfie lån optages af eksisteende boligejee. Blandt de ynge låntagee med afdagsfie lån ha 4 ud af 5 valgt et fastfoentet lån elle vaiabelt foentet lån med enteloft. De ha med ande od fosiket sig ove fo stigende ente. Låntagee i aldeen 41-5 å, 51-6 å og ove 6 å ha i støe udstækning end ynge låntagee kombineet afdagsfie lån med entetilpasningslån. De ha således bede økonomiske foudsætninge fo at håndtee enteisikoen. En undesøgelse foetaget af Synovate om låntagenes adfæd i fobindelse med låneomlægninge og tillægsbelåning vise, at hve tedje låntage med afdagsfie lån ha valgt dette fo at fobede dees opspaing gennem nedbingelse af anden gæld, foøgelse af pensionsopspaingen elle lignende. Undesøgelsen vise også, at de unge unde 3 å fotinsvis vælge afdagsfie lån fo at nedbinge anden gæld, mens de ælde boligejee ønske en mulighed fo et støe fobug efte ovegang til pension. Låntagene udnytte altså afdagsfie lån med omtanke i fohold til den livsfase, de befinde sig i. 3. Seneste udvikling i boligpisene Siden 3. kvt. 6 e stigningen i boligpisene aftaget kaftigt efte en peiode siden 4 med stoe stigninge, jf. figu 1. I det seneste kvatal

3 3/7 (2. kvt. 8) e pisene på bolige på landsplan faldet ydeligee. I samme peiode e det blevet vanskeligee at sælge en bolig, og antallet af pacel- og ækkehuse udbudt til salg e steget til omking 4. ved udgangen af 2. kvt. 8, jf. figu 2. Figu 1. Pisudvikling på bolige Pisen på bolige e faldet ydeligee i det seneste kvatal. Pisfaldet e kaftigst i hovedstaden Figu 2. Bolige udbudt til salg Antallet af udbudte pacel- og ækkehuse e fotsat med at stige pct. å/å 3 pct. å/å 3 bolige bolige Pacel- og ækkehuse 5 Ejelejlighede Pacel-/ækkehuse 6 7 Ejelejlighede 8 Kilde: Realkeditådet Kilde: Realkeditådet. De senee ås pisstigninge e en del af en intenational tendens. Således ha Den Intenationale Monetæe Fond (IMF) peget på, at de lave intenationale ente ha holdt hånden unde de globale boligmakede. På samme vis e den aktuelle afmatning på det danske boligmaked en del af en global tendens, som afspejle lavee global vækst og højee pengepolitiske ente. De obsevees således en afkøling på boligmakedet i en lang ække lande, mest udtalt i USA hvo boligmakedet e pæget af betydelige pisfald. 4. Boligpisene i et længee pespektiv Nu da de seneste ås kaftige pisstigninge på det danske boligmaked e løjet af, e det oplagt at gøe status ove udviklingen set i et lidt længee pespektiv og set i fohold til de afdagsfie lån. Siden boligmakedet vendte i 1993, e pisene vokset med knap 25 pct. Det svae til en eal stigning på ca. 16 pct. - vist som en stigning fa indeks 8 til 2 i figu 3 - nå man tage højde fo geneelle pisstigninge i økonomien. Siden udgangen af 3, hvo de afdagsfie lån i øvigt blev indføt, e boligpisene vokset med 57 pct. elle ealt set med 45 pct. Omtent 7 pct. af bolig-pisstigningene fa 1993 til udgangen af 7 kan foklaes af undeliggende økonomiske fohold som faldende ealente efte skat, stigende indkomste, indføelsen af afdagsfie lån og den geneelle pisudvikling, jf. figu 4. Det vise beegninge på den model, som Økonomi- og Ehvevsministeiet føste gang pæsenteede i Øko-

4 4/7 nomisk Tema n. 1 i august 5, se også bilagsboks 1. Beegningene tage udgangspunkt i peioden til og med udgangen af 7. Figu 3. Reale boligpise De e fotsat en betydelig foskel mellem de modelbaseede og de faktiske boligpise på tods af den seneste afmatning. Figu 4. Bidag til boligpisstigninge Bidag fa afdagsfie lån udgø kun en lille del af de samlede boligpisstigninge siden indføelsen i 4. kvatal 3. indeks Modelbaseede Faktiske Modelbaseede ekskl. effekt fa afdagsfihed indeks Kilde: Egne beegninge på baggund af boligmodellen. 8 Nominel vækst i boligpise 93K2-7K4 Pct. 3K4-7K Bidag fa alm. pisstigninge Bidag fa ealøkonomi 84 5 Heaf bidag fa: Realente efte skat ås afdag -6 - heaf afdagsfie lån 5 5 Nye bolige Øvige (indkomst, føstegangskøbee, ejendomsbeskatning) 87 Ikke-foklaet 78 4 Kilde: Egne beegninge på baggund af boligmodellen. Den manglende foklaingsgad på ca. 3 pct. kan udelukkende tilskives peioden siden udgangen af 3. Modellen kan således foklae en stigning på 17 pct. mod en faktisk stigning på 57 pct. De senee ås kaftige pisstigninge kan - selv om de e taget højde fo udbedelsen af afdagsfie lån - således ikke foklaes ud fa den opstillede model. Modellen give elles en god beskivelse af tidligee ås sammenhæng mellem boligpise og den geneelle økonomiske udvikling, jf. figu Begænset bidag fa afdagsfihed til boligpisstigninge Fundamentalt set påvike afdagsfiheden ikke de samlede boligomkostninge. Nå det tyde på, at muligheden fo afdagsfihed alligevel i minde omfang ha øget eftespøgslen og demed boligpisene, kan det skyldes, at potentielle boligkøbee e blevet minde keditationeede og ha fået støe fleksibilitet med hensyn til valg af opspaing i boligen. Det bemækes, at ealkeditinstituttene gentagne gange ha oplyst, at de ikke ydes afdagsfie lån til potentielle boligejee, som ikke ha åd til et taditionelt lån med afdag. Set i histoisk sammenhæng ha intoduktionen af afdagsfie lån haft en foholdsvis begænset effekt på det gennemsnitlige 1. ås afdag fo et typisk boliglån, jf. figu 5. Den begænsede effekt skyldes en kombination af to fohold: i) Det e ikke alle låntagee, som vælge et afdagsfit lån, hvofo det ikke slå fuldt igennem på det gennemsnitlige 1. ås afdag. I peioden 1987 til 1993 va det f.eks. et kav, at ealkeditlån skulle optages som de såkaldte mix-lån, de bestod af 6

5 5/7 ii) pct. annuitetslån (faste ydelse) og 4 pct. seielån (faste afdag). Kavet betød, at afdagssatsen blev mee end fodoblet, jf. figu 5. Afdagene det føste å e i fovejen begænset fo et 3-åigt annuitetslån, hvilket demed også begænse den potentielle bespaelse ved at optage et afdagsfit lån. Figu ås afdag fo typisk ealkeditlån Histoisk set ha de væet makante skift i 1. ås afdag ift. gælden. pct indføes Løbetid folænges ophæves Uden afdagsfie lån Afdagfie lån mulige Med afdagsfie lån pct Kilde: Egne beegninge på baggund af data fa RealkeditDanmak. Figu 6. Histoiske bidag til boligpise fa 1. ås afdag Skiftet til afdagsfie lån ha histoisk set haft en minde betydning end tidligee skift. Kav om Løbetid folænges ophæves Afdagsfi lån mulig Lov intoducees Langsigtet bidag til boligpis Pct. Faktisk pisvækst ået efte Anm: Langsigtet bidag lig langsigtspaamete i eftespøgselselation ganget med pågældende kvatalsænding i afdagssats, jf. skaveinge i figu 5. Kilde: Egne beegninge på baggund af boligmodellen. Indevæende modelbeegninge indikee, at udbedelsen af afdagsfie lån indtil videe ha haft et positivt gennemslag på boligpisene på 5 pct. Dette skal ses i lyset af en samlet nominel pisstigning på 57 pct. i peioden fa indføelsen af afdagsfie lån i efteået 3 til 4. kvatal 7, som e den peiode beegningen dække. Det vil sige at unde en tiendedel af pisstigningen i peioden kan henføes til muligheden fo afdagsfihed. På længee sigt må den isoleede eftespøgselseffekt foventes at væe op mod 9 pct., hvis den nuvæende udbedelse og det nuvæende enteniveau fastholdes. Øget udbedelse vil natuligvis tække op, men modsvaes af stigende ente, som fo et annuitetslån mindske bespaelsen på at udskyde afdagene i staten af lånet. Desuden vil en øget udbedelse på lang sigt modsvaes af et øget udbud af bolige. Modelbeegningene vise, at kavet om mix-lån i 1987 isoleet set kan have dæmpet boligpisene med omtent 17 pct. på længee sigt, jf. figu 6. Omvendt kan ophævelsen af kavet i 1993 isoleet set have øget boligpisene med 14 pct. på længee sigt. I den sammenhæng ha det delvise

6 6/7 skift til afdagsfie lån haft en minde betydning med en langsigtet effekt på omking 9 pct. Ande oganisatione og banke ha femføt, at de afdagsfie lån ha bidaget med betydeligt støe pisstigninge. Dette e baseet på en såkaldt ydelsesmodel, hvo det alene e nettoydelsen, de e elevant fo boligejene, nå de skal beslutte, hvo meget de vil betale fo en bolig. Beegningen tage udgangspunkt i, hvo meget mee man kan betale fo en bolig ved at optage et afdagsfit lån, givet ydelsen (enteudgiftene alene) skal væe den samme, som et lån, hvo de afdages. De e således ikke i denne meget simplificeede tilgang taget højde fo ealøkonomiske fohold, som fx udviklingen i indkomst elle nye bolige, ligesom det antages, at alle kan optage et afdagsfit lån, selvom de fx ikke ha åd til et taditionelt lån med afdag. Desuden kan sådanne modelle ikke foklae udviklingen i boligpisene på lang sigt. I Danmak e intoduktionen af afdagsfie lån faldet sammen med de kaftige stigninge i boligpisene. Det skal undesteges, at et sammenfald ikke e det samme som en sammenhæng. Intenationalt set ha afdagsfie lån eksisteet uden stoe pisstigninge som følge, eksempelvis i Tyskland. I ande lande, eksempelvis Spanien, ha man oplevet stoe pisstigninge på boligmakedet uden, at afdagsfie lån ha væet tilgængelige. Dette kan undestøtte fomodningen om, at afdagsfie lån kun i begænset omfang ha bidaget til pisstigningene på boligmakedet i Danmak, og at ande fohold som ovedeven optimisme med hensyn til femtidige pisstigninge på bolige og geneel hype i ejendomsmakedet kan have påviket boligpisene i de seneste pa å..

7 7/7 Bilagsboks 1 Den empiiske boligmodel I Økonomisk Tema fa august 5 (N. 1) blev de pæsenteet en empiisk boligmodel. Modellen e nu blevet genbeegnet med evideede nationalegnskabstal. Endvidee e modellen blevet udvidet, idet de nu også tages højde fo, at 1. ås afdaget på et typisk gennemsnitligt boliglån kan have en betydning fo den stuktuelle eftespøgsel efte bolige. Modellen e estimeet med udgangspunkt i et vekto-autoegessivt system (VAR) på kvatalsdata fo peioden 1984:4-5:1. De e identificeet to såkaldte kointegationselatione. Disse kan fotolkes som henholdsvis den stuktuelle (langsigtede) boligeftespøgsel og det stuktuelle boligudbud. Eftespøgselselationen e som følge: d pt = 2,3( yt ht ) 12,3 uct 12,7 afdagt + 2, 3demot + konst (Stuktuel eftespøgsel, ecm t ) hvo p t e den eale kontantpis, y t e den disponible ealindkomst, h t e den pivate boligmasse, uc t e boligomkostningene elle de såkaldte eale use costs, og afdag t e afdagssatsen fo et typisk gennemsnitligt boliglån målt ved 1. ås afdag som andel af gæld. Endelig e antallet af potentielle føstegangskøbee demo t appoksimeet ved de 3-39-åige. Fotegnene på paametene e som foventet, idet de bl.a. fås en negativ hældning på eftespøgselskuven (en støe boligmasse h t give alt andet lige lavee pise p t ). Det femgå også, at en lavee afdagssats afdag t kan øge den stuktuelle eftespøgsel om end effekten statistisk set ikke e stæk (paameteen ha en p-vædi på 7 ½ pct.). En øget eftespøgsel i modellen vil dog gadvist blive imødekommet af et øget stuktuelt udbud af nye bolige, hvilket øge h t. Det vil på længee sigt betyde, at kontantpisene udelukkende e bestemt af omkostningene ved at opføe nye bolige. Den kotsigtede dynamik fo de eale kontantpise e bestemt ved følgende kontantpiselation: Δ pt =,4 d ecmt 1 +,27 Δpt 1,9Δ( yt 1 ht 1) 1,3 Δuct, 5Δuct 1 + ε t hvo ε t e den vaiation i den faktiske kontantpisudvikling, som ikke kan foklaes af modellen. Fejlkoektionsleddet ecm t måle kontantpisenes aktuelle afvigelse fa, hvad den stuktuelle eftespøgsel skulle tilsige. Pa- d ameteen på fejlkoektionsleddet angive hastigheden, hvomed de aktuelle kontantpise tilpasses den stuktuelle ligevægt. Hvis kontantpisene fx va ovevudeet i fohold til, hvad den stuktuelle eftespøgsel skulle tilsige, ville det med støelsen af den aktuelle paamete i gennemsnit tage ca. 1/,4 = 25 kvatale (lidt ove 6 å), fø kontantpisene igen va tilbage på det stuktuelle ligevægtsniveau. Dette gælde uanset, hvo meget kontantpisene afvige fa ligevægten. Denne tæghed betyde, at de ifølge modellen ikke vil ske damatiske udsving i kontantpisniveauene på kotee sigt, hvis de ande foklaende vaiable e uændede. Endvidee femgå det bl.a. af kontantpiselationen, at væksten på et kvatal alt andet lige educees med 1,3 pct.point ved en stigning i boligomkostningene uc t på 1 pct.point. De kan ligeledes tænkes at væe en educeende effekt det eftefølgende kvatal på,5 pocent point fa uct 1, men denne e dog foholdsvis insignifikant. Samlet set vudees kontaktpiselationen at væe velfomuleet fem til 5:1. Hvis beegningene udvides til at omfatte peioden fem til 7:4, ænde de beegnede paamete sig dog makant. Det kan bl.a. skyldes, at modellen de seneste 2-3 å ikke e koekt fomuleet, elle ikke tage højde fo nye væsentlige fohold af betydning fo pisudviklingen (udove de inddagede paamete). De e således ikke inddaget mulige paamete som fx pisfoventninge, hype i makedet elle lignende, de teoetisk set kan have indflydelse på pisudviklingen.

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere