KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: , , og Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej 48 G 6400 Sønderborg Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnene sexnetto.dk, sex-netto.dk, netto-sex.dk og 6netto.dk skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse og/eller afvisning. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 6. december 2013 med 18 bilag (bilag 1-18) og svarskrift af 8. januar 2014 med 22 bilag (bilag A-V), replik af 6. februar 2014 med 38 bilag (bilag 19-56), duplik af 5. marts 2014 med 38 bilag (bilag W-BB), klagerens supplerende processkrift af 3. april 2014 med to bilag (bilag 57-58) samt indklagedes supplerende processkrift af 24. april 2014 med to bilag (bilag BC-BD). Registreringsforhold: Domænenavnet sexnetto.dk er registreret den 9. august Domænenavnet sex-netto.dk er registreret den 6. januar Domænenavnet netto-sex.dk er registreret den 26. januar Domænenavnet 6netto.dk er registreret den 21. marts Sagsfremstilling: Klageren ejer og driver en række dagligvarebutikker i Danmark, der markedsføres under navnet NETTO. Det er oplyst, at den første NETTO butik åbnede i 1981 i København, og at der siden er 1

2 etableret 446 NETTO butikker fordelt over hele Danmark. Klageren har registreret 49 binavne til sit selskabsnavn, hvori ordet NETTO indgår, jf. bilag 5. Som bilag 6 er fremlagt en kopi af klagerens hjemmeside Domænenavnet netto.dk er registreret i 1996, jf. bilag 7. Ved opslag på den 21. juni 2014 har sekretariatet taget følgende kopi: Klageren har påberåbt sig følgende tre varemærkeregistreringer, jf. bilag 2-4: Ved dansk varemærkeregistrering VR er ordmærket NETTO registreret som varemærke for klasse 3, 24, 29, 30 og 32 samt for en række tjenesteydelser i klasse 42, jf. bilag 2. Ved dansk varemærkeregistrering VR er ordmærket NETTO registreret som varemærke med følgende varefortegnelse, jf. bilag 3: Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed, herunder udbydelse af varer til salg via informationsnetværk, annoncering pr. postordre, franchising, information, herunder via informationsnetværk, vedrørende et supermarkeds eller varehus' varer og aktiviteter. Klasse 39: Pakning, transport og udbringning af varer, postordreforsendelsesvirksomhed. Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, caféer, cafeterier, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer. Ved dansk varemærkeregistrering VR er følgende figurmærke (udført i farver) registreret som varemærke for en række varer og tjenesteydelser i klasse 1, 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41 og 42, jf. bilag 3: 2

3 Det fremgår desuden af bilag AD, at klageren tillige er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR , hvorved ordmærket NETTO er registreret for klasse 3, 24, 29, 30 og 32. Klageren har gjort gældende, at klagerens varemærke NETTO er velkendt. Klageren har herved henvist til afgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen, Ankenævnet for Patenter og Varemærker og Sø- og Handelsretten, der er fremlagt som bilag 8-10: Bilag 8 indeholder en kopi af Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse af 17. december 2012 i en indsigelsessag vedrørende varemærkeregistrering MP , hvori Patent- og Varemærkestyrelsen lagde til grund, at klagerens mærke NETTO er meget velkendt for detailhandel med dagligvarer af enhver art (afgørelsens side 15). Bilag 9 indeholder en kopi af Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelse af 27. april 2005 (AN ), hvori ankenævnet stadfæstede en afgørelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvori styrelsen bl.a. havde lagt til grund, at NETTO er et velkendt varemærke inden for detailhandel med dagligvarer af enhver art. Bilag 10 indeholder en kopi af Sø- og Handelsrettens dom af 12. oktober 2010 (sag V-87-08) i en sag, der vedrørte tredjemands krænkelse af klagerens rettigheder. Det fremgår af dommen (side 2), at parterne i sagen var enige om, at det ved sagens afgørelse kunne lægges til grund, at klagerens varemærker, såvel ordmærke som figurmærker, visende blandt andet Netto-hunden, måtte anses for velkendte i varemærkeretlig henseende. Indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet sexnetto.dk og med startdato den 1. august 2004, jf. bilag A. Indklagedes virksomhed sælger sexlegetøj og andre sex-relaterede artikler fra hjemmesiden jf. bilag 14. Ved opslag herpå den 23. december 2013 har sekretariatet taget følgende kopi: 3

4 Det fremgår af bilag E, at denne hjemmeside i 2012 havde besøg og unikke besøgende. Det er oplyst i svarskriftet, at virksomheden sexnetto.dk har en kundedatabase på mere end kunder. Ved dansk varemærkeregistrering VR fik indklagede registreret ordmærket Sexnetto som varemærke med registreringsdato den 1. oktober 2012 og med følgende varefortegnelse, jf. bilag F: Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. Ved brev af 28. november 2012 rettede klagerens advokat henvendelse til indklagede med krav om sletning af denne varemærkeregistrering, sletning af domænenavnet sexnetto.dk samt ophør med enhver brug af betegnelsen SEXNETTO, herunder som virksomhedsnavn, jf. bilag 11 og bilag G. Indklagedes advokat afviste de fremsatte krav ved brev af 4. december 2012, jf. bilag H. Den 10. december 2012 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen en indsigelse fra klageren mod indklagedes varemærkeregistrering VR , jf. bilag F. I et brev af 22. januar 2013 til indklagede tog klagerens advokat desuden forbehold for enten parallelt med eller efter den verserende indsigelsessag at indlede retslige skridt mod indklagedes fortsatte brug af betegnelsen SEXNETTO som forretningskendetegn, selskabsnavn og domænenavn, jf. bilag 12. I et brev af 11. februar 2013 til Patent- og Varemærkestyrelsen fremkom indklagedes advokat med en række bemærkninger til indsigelsessagen, jf. bilag I. 4

5 Den 24. juni 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse om at ophæve dansk varemærkeregistrering VR på baggrund af klagerens indsigelse, idet styrelsen bl.a. anførte følgende i begrundelsen herfor, jf. bilag 18 og J: Det skal indledningsvist til indehavers påstand om, at indehaver har anvendt mærket forud for registreringen, og dermed bør kunne registrere mærket, bemærkes, at der i nærværende indsigelsessag udelukkende kan tages stilling til, hvorvidt indsigers registreringer er til hinder for registreringen af mærket. Der kan således ikke tages hensyn til indehavers eventuelle tidligere ibrugtagne rettigheder. Disse vil kunne påberåbes i en sag om administrativ ophævelse af indsigers registreringer. Vi kan i den forbindelse henvise til Højesterets dom i sagen Hercules (U /2H). [ ] Det er vores vurdering, at der ud fra en samlet vurdering at mærkerne og tjenesteydelserne, er risiko for forveksling af indsigers figurmærke og indehavers ordmærke, herunder at der kan antages en forbindelse. Vi har lagt vægt på, at der er identitet mellem tjenesteydelserne, og det dominerende ord i indsigers mærke, NETTO, er fuldstændigt indeholdt i indehavers mærke og samtidig udgør en stor del af mærket. Herudover fremstår ordet NETTO i mærket SEXNETTO som er selvstændigt element, idet forbrugeren vil opfatte mærket som en sammensætning af de to ord SEX og NETTO. Da der er risiko for forveksling af mærkerne, er det ikke nødvendigt at tage stilling til, om indehavers mærke udgør en krænkelse af indsigers rettigheder i henhold til varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1 eller 14, nr. 4. Vi tager dermed indsigelsen til følge, og registreringen ophæves. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Klagerens advokat har herefter bl.a. i et brev af 1. november 2013 fastholdt sig krav om, at indklagede skal ophøre med at gøre brug af betegnelsen SEXNETTO og overdrage domænenavnet sexnetto.dk til klageren, jf. bilag 13. Klageren har oplyst, at indklagede ikke har besvaret denne henvendelse. I klageskriftet er bl.a. anført følgende som begrundelse for klagen: Domænenavnet sexnetto.dk består af en sammensætning af klagers varemærke NETTO, og det almindelige generiske ord sex. Indklagedes domænenavn indeholder således klagers beskyttede varemærke som den karakteristiske del, og tilføjelsen af ordet sex ændrer ikke ved, at der er en stor risiko for forveksling mellem varemærket og domænenavnet, idet forbrugerne vil antage, at der er en forbindelse mellem klager og indklagedes virksomheder. Indklagede anvender domænenavnet sexnetto.dk til at drive detailhandel via en webshop. Klagers varemærkeregistreringer omfatter bl.a. detailhandelsvirksomhed.. samt..postordreforsendelsesvirksomhed. Der er således lighed mellem de ydelser, der tilbydes under sexnetto.dk, og de ydelser der tilbydes under NETTO varemærkerne. Det gøres på den 5

6 baggrund gældende, at der er risiko for forvekslelighed i henhold til varemærkelovens 4, stk. 1. Såfremt Klagenævnet måtte finde, at der ikke er lighed for ydelserne, gøres det gældende, at eftersom NETTO er velkendt her i landet, finder varemærkelovens 4, stk. 2, anvendelse, hvorefter klager kan forbyde brugen af NETTO også for ydelser af anden art. Betegnelsen NETTO har ikke i sig selv noget med detailhandel at gøre, hvorfor det ikke er noget naturligt valg for indklagede, at gøre brug af domænenavnet sexnetto.dk for sin virksomhed. Det er således tydeligt, at indklagede med sin brug af sexnetto.dk bevidst har søgt at skabe en forvekslingsrisiko i forhold til klagers virksomhed, med det formål at snylte på klagers renommé, hvorfor der foreligger utilbørlig udnyttelse af Klagers varemærkers særpræg og renommé. Samtidig vil domænenavnet sexnetto.dk kunne opfattes som en sarkastisk imitation af klagers varemærker og bibringe en udvanding og latterliggørelse af klager og dennes varemærker, ligesom der ved brugen sker en åbenbar utilbørlig udnyttelse af klagers varemærkers særpræg og renommé. Det er åbenlyst, at det vil skade klager og NETTO varemærkets renommé at blive sat i forbindelse med salg af sexartikler. På baggrund af ovenstående findes brugen af domænenavnet sexnetto.dk at udgøre en krænkelse af klagers rettigheder i henhold til domænenavnlovens 12, stk. 1, samt varemærkelovens 4, stk. 1 og 2. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende hertil: Dansk Supermarked anvender ikke varemærket VR netto w eller domænet netto.dk [...] i forbindelse med salg af sex-relaterede artikler, drift af webshop eller postordre. Det er ikke muligt at købe en tjeneste eller et produkt på netto.dk. Der kan ej heller købes sexrelaterede artikler i Nettos fysiske butikker. På grund af manglende brug i de forskellige varemærke-klasser, af deres registrerede varemærke VR [...] kan Dansk Supermarked derfor ikke gøre krav gældende på domænet sexnetto.dk [...]. Samtidig er produkter, tjenester eller ydelser på ingen måde sammenlignelige. Rettighederne til brug af domænenavnet sexnetto.dk er samtidig opnået ved kontinuerlig erhvervsmæssig brug af domænenavnet siden 2004 [...] med salg af sex-relaterede artikler og konstant vedligeholdelse af varedatabasens store udvalg med mere end 8200 forskellige produkter Bilag-M. Det omtalte bilag M indeholder en udskrift, der viser en række oplysninger om hvert af produkterne i indklagedes varekatalog. I svarskriftet har indklagede desuden bl.a. anført følgende: Risikoen for ord- og figur-forvekslingen ifølge varemærkelovens 15 og Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser [vedrørende indsigelsen mod indklagedes varemærkeregistrering af ordmærket Sexnetto ] må anses for ikke eksisterende. 6

7 Begrundelsen herfor: Der findes andre eksisterende godkendte ord- og fig-varemærker, der indeholder NETTO. Den er varemærke nr. VR blevet godkendt med ordvaremærket NETTORVET. Bilag-N. Den er varemærke nr. VR blevet godkendt med figurmærke NETTORVET. Bilag-O NETTORVET, der ejes og drives af COOP Danmark, har samme varesortiment som NETTO og Dansk Supermarked og det i sig selv har ikke givet forveksling på nogen måde. I Danmark findes personnavne, der skrives NETO. De navne må siges at være meget identiske med NETTO, i både ordmåde og lydangivelse. Bilag-P. På oplysningens tjeneste er der angivet mere end 78 danske firmaer med navnet netto. Disse 78 firmaer har ikke noget med NETTO og Dansk Supermarked at gøre Bilag-Q. På CVR registeret findes mere end 92 danske firmaer, hvor ordet netto indgår. Disse 92 firmaer har ikke noget med Dansk Supermarked eller NETTO at gøre. Bilag-R Dansk Supermarked har derfor ikke en særlig beskyttelse efter varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, og der er ingen medhold i klagers påstand om at domæneloven er overtrådt. [...] Der er ikke umiddelbart risiko for, at en internetbruger, som søger efter klageren NETTO på nettet, ved en fejltagelse vil komme til at indtaste domænenavnet sexnetto.dk. Derfor indebærer det ingen åbenbar forvekslingsrisiko, som følge af risiko for fejlskrift eller fejllæsning. Der er ligeledes mange andre hjemmesider, der markedsfører sig som at være billig (netto) med henvisning til deres produkter eller tjenester: saninetto.dk videonetto.dk nettogulvafslibning.dk netto-baadene.dk nettobiler.dk nettoline.dk Der findes flere end de her angivne, men jeg mener at disse eksempler må være tilstrækkelige. Bilag-S De omtalte bilag N og O indeholder udskrifter vedrørende de to nævnte varemærkeregistreringer, der indehaves af COOP Danmark A/S. Det drejer sig om ordmærket NETtorvet og følgende figurmærke, som er registreret for bl.a. detailhandel med varer og tjenester, markedsføring og kundeinformation tillige ved salg af varer og tjenester; i klasse 35 samt en række tjenesteydelser i klasse 36 og 38: 7

8 Det omtalte bilag P indeholder en udskrift fra hjemmesiden der viser kontaktoplysninger på fem personer med efternavnet Neto. Bilag Q indeholder en udskrift af en række resultater af en søgning på netto på hjemmesiden Bilag R indeholder en udskrift fra hjemmesiden der viser resultaterne af en søgning på juridiske enheder med navnet netto. Det fremgår bl.a. heraf, at søgningen gav 166 søgeresultater. Det omtalte bilag S indeholder kopier af hjemmesiderne og I replikken har klageren bl.a. anført følgende: I forhold til det i klagen anførte omkring krænkelse efter varemærkelovens 4, stk. 2, skal det supplerende anføres, at Indklagedes brug af domænenavnet sexnetto.dk desuden medfører skade på Klagers NETTO varemærkers renommé og særpræg, at brugen dels medfører, at Klager og Klagers varemærker forbindes med Indklagedes virksomhed, der ikke harmonerer med de værdier som Klagers varemærker udstråler og tillægges, og dels medfører risiko for, at det ved indarbejdelse oparbejdede særpræg til NETTO varemærkerne udvandes. Endvidere skal det tillægges betydning i forhold til Indklagedes onde tro og bevidste snyltningshensigt, at indklagede tidligere anvendte samme gule farve på sexnetto.dk som Klager anvender på sine NETTO butikkers facader, og som er den del af Klagers NETTO figurmærke, jf. klagers figurmærkeregistrering, som gengivet i bilag 4. Således anvendte Indklagede tidligere den velkendte gule NETTO-farve som søgebjælke på hjemmesiden, ligesom Indklagede har anvendt samme gule farve for tilbudsbokse på hjemmesiden, jf. bilag 55. Dette indikerer yderligere, at indklagede bevidst har forsøgt at skabe forvekslingsrisiko og snylte på klagers goodwill. I forlængelse heraf skal det fremhæves med henvisning til Højesterets afgørelse i U H, at det ikke skal tillægges betydning, at Indklagede registrerede domænenavnet i 2004, da han har gjort dette i ond tro. Klageren har desuden bestridt, at indklagede har en legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet sexnetto.dk, ligesom klageren har anført, at de af indklagede fremhævede varemærkeregistreringer, personnavne og firmanavne er uden betydning for sagen. Klager har i den forbindelse anført, at de oplysninger, som indklagede har angivet i svarskriftet vedrørende bilag Q og R, er decideret fejlagtige. Det omtalte bilag 55 indeholder en kopi af den hjemmeside fra adressen der er arkiveret i Internet Archive Wayback Machine ( den 3. februar Ved opslag herpå har sekretariatet taget følgende lignende kopi: 8

9 Særligt om domænenavnene 6netto.dk, netto-sex.dk og sex-netto.dk har klageren anført, at indklagede ikke gør reel brug heraf, jf. bilag 57, og at dette også er tilfældet for et betydeligt antal andre domænenavne, som indklagede er registrant af, nemlig domænenavnene alssund.dk, bodycenter.dk, brandhøj.dk, datingshop.dk, datingshoppen.dk, dildo-party.dk, extrem.dk, fotostudio.dk, fritz.dk, gammelgård.dk, hitkids.dk, joytime.dk, jørn.dk, knauer.dk, modesalon.dk, onlyyou.dk, rådhusbutikken.dk, schøn.dk, sex-man.dk, sextoy.dk, sexblok.dk, sexfactory.dk, sexman.dk, sexmand.dk, stor.dk, stripperskole.dk, stripperskolen.dk, stripskolen.dk, sønderborgområdet.dk og wilhelm.dk, jf. bilag 19-43, bilag og bilag Klageren har anført, at den manglende brug af bl.a. domænenavnene 6netto.dk, netto-sex.dk og sex-netto.dk giver en klar indikation af, at registreringerne af disse domænenavne opretholdes med henblik på videresalg og udlejning i strid med domæneloven, og at indklagede ikke har nogen legitim interesse i at opretholde disse domænenavnsregistreringer. I duplikken har indklagede oplyst, at de fleste af indklagedes domænenavne har været anvendt til forskellige formål, og indklagede har som bilag W-Y fremlagt udskrifter af hjemmesider fra nogle af disse domænenavne, som er arkiveret i Internet Archive Wayback Machine ( Indklagede har derfor bestridt, at nogen af indklagedes domænenavne opretholdes med henblik på videresalg og udlejning i strid med domæneloven. 9

10 Indklagede har samtidig fremhævet, at klageren er registrant af 122 domænenavne, jf. bilag Z og Æ, og at nogle af disse domænenavne tydeligt viser, at klageren muligt forestår salg og/eller udlejning af domænenavne. I denne forbindelse har indklagede bl.a. anført følgende i duplikken: Det antages, at klager også ved en eventuel overdragelse af domænerne sexnetto.dk, sexnetto.dk, netto-sex.dk og 6netto.dk har intentioner om, at opnå en stor økonomisk gevinst, da et salg og/eller udlejning af disse domæner vil kunne indbringe klager en større million gevinst. Alene det, at klager ikke har dokumenteret, hvad klager ved en eventuel overdragelse vil bruge domænerne til i fremtiden, gør at klager kan have interesse i at bruge domænerne selv til at drive en online erotisk forretning. I så fald vil en overdragelse af domænerne være en fjendtlig forretningsovertagelse og i strid med god domænenavnsskik, jf. domæneloven 12 og tillige markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik. På grund af, at klager ikke overholder domæneloven, er der stor risiko for, at klager vil misbruge domænenavnene og derfor kan domænenavnene ikke overdrages til klager. Indklagede har desuden anført, at klagerens butikker i den første periode i 1980 erne blev markedsført under betegnelsen NETTO MARKED, og at klageren fik NETTO varemærkeregistreret i 1991, jf. bilag AB-AD. Indklagede har fremhævet, at netto er et almindeligt dansk ord. Som bilag AE har indklagede fremlagt en udskrift fra Den Danske Ordbog ( hvor der bl.a. er anført følgende om betydningen af ordet netto : efter at man har fratrukket omkostninger, skat, vægt af indpakning eller andet der hører sammen med det beløb, den mængde el. lign., som man egentlig er interesseret i fx i forbindelse med handel Indklagede har som bilag AÅ og BA fremlagt udskrifter, der viser, at det ved søgninger i Google den 23. februar 2014 blev oplyst, at en søgning på netto (uden anførselstegn) gav ca resultater, mens en søgning på site: (uden anførselstegn) gav ca resultater. Indklagede har anført, at betegnelsen NETTO var anvendt af en række andre virksomheder, da klageren etablerede sine NETTO butikker. Som eksempler herpå har indklagede fremlagt bilag AF- AP, hvori omtales virksomhederne Firmaet Netto Music v/sonja Andreassen, Netto Benzin v/flemming Knudsen, Netto Benzin v/bent Jakobsen, Netto Hvidevarer ApS, Netto Vin & Spiritus ApS, Netto Motor v/svend Mortensen, VVS Netto A/S, Netto Værktøj v/niels-jørn Nielsen, Netto Sko Aalborg ApS, Netto Det Kontante Møbelhus A/S og varemærket Netto Rens. Indklagede har endvidere anført, at betegnelsen NETTO allerede indgik i en række andre varemærker, da klageren registrerede NETTO som varemærke i 1991, jf. bilag AQ-AY. Det fremgår bl.a. heraf, at ordmærket NETTO er eller tidligere har været registreret som varemærke for forarbejdede tobaksvarer (bilag AR), for varer i klasse 23 (bilag AS) og for visse varer i klasse 5 og 31 (bilag AT), og at ordmærket NETTO FORSIKRING og et figurmærke med teksten Top- Netto er registreret som varemærke for klasse 36 (bilag AU og AV), samt at et figurmærke med teksten Netto FoTo Netto har været registreret som varemærke for klasse 1, 9 og 16 (bilag AW). Derudover er Cornetto registreret som varemærke for bl.a. klasse 30, jf. bilag AX og AY. 10

11 Indklagede har desuden bl.a. anført følgende om sin tidligere brug af en gul menubjælke på hjemmesiden Det er korrekt, at indklagede havde en lille og tynd gul menubjælke. Denne bjælke målte ca. 1 cm. høj og 20 cm. lang og på samme tid har der været en gulfarvet tilbudsknap. Denne tilbudsknap målte 4 cm. høj og 7 cm. lang, hvori der stod teksten se alle vores special tilbud. [...] Denne gule menubjælke og tilbuds-knap skal IKKE tillægges betydning og der er IKKE tale om en krænkelse af klagerens varemærke NETTO, idet det er mere end 5 år siden at sexnetto.dk s hjemmeside har haft disse gule funktioner på hjemmesiden. Samtidig bør det bemærkes, at supermarkedskæden LIDL bruger den samme gule baggrundsfarve i deres logo Bilag AZ og SPAR Supermarkederne har gul-pris kampagner på deres varer. Bilag AÆ. I Tyskland er der mere end NETTO MARKET butikker, der bruger en gul farve i logoet. Bilag AØ. Klagers varemærke NETTO giver ikke klager eneret på en gul farve, derfor er dette helt uden betydning og er IKKE en overtrædelse af varemærkelovens 4, stk. 1 og/eller stk. 2. De omtalte bilag indeholder udskrifter fra hjemmesiden og Som bilag BC er fremlagt udskrift af dansk varemærkeregistrering VR , hvorved en tredjemand har fået registreret ordmærket Nettokunst som varemærke for en række varer i klasse 20. Sekretariatet har konstateret, at den pågældende varemærkeregistrering oprindeligt også omfattede en række tjenesteydelser i klasse 35 og 41, men at varemærkeregistreringen blev begrænset til varerne i klasse 20 efter en indsigelse fra klageren. Der fremkom ingen hjemmeside ved sekretariatets opslag den 22. juni 2014 på domænenavnene sex-netto.dk, netto-sex.dk og 6netto.dk. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren som indehaver af registrerede varemærkerettigheder til betegnelsen NETTO kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af denne betegnelse på en måde, som skaber risiko for forveksling med klageren, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, at ordmærket NETTO ved VR bl.a. er registreret for detailhandelsvirksomhed og postordreforsendelsesvirksomhed, at de omtvistede domænenavne er forvekslelige med klagerens varemærker, idet klagerens varemærke NETTO udgør den eneste særprægede del af disse domænenavne, at indklagedes brug af disse domænenavne indebærer, at forbrugerne vil antage, at der er en forbindelse mellem klageren og indklagedes virksomhed, at klagerens varemærke er velkendt i Danmark og derfor nyder en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens 4, stk. 2, at indklagede ved sin registrering af de omtvistede domænenavne har været bekendt med klagerens velkendte varemærke, at indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne er udtryk for en utilbørlig udnyttelse af klagerens varemærkes særpræg og renommé, 11

12 at det ved en sammenligning mellem de varer og tjenesteydelser, der bliver udbudt af henholdsvis klageren og indklagede, er åbenlyst, at det vil skade klagerens varemærkes særpræg og renommé at blive sat i forbindelse med salg af sexlegetøj og øvrige sexartikler, at der herved foreligger en overtrædelse af klagerens varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, at indklagede ved sin registrering og brug af de omtvistede domænenavne tillige har handlet i strid med domænelovens regel om god domænenavnsskik, at indklagede ikke gør reel brug af domænenavnene sex-netto.dk, netto-sex.dk og 6netto.dk, at indklagede ikke har nogen legitim interesse i at opretholde registreringerne af disse tre domænenavne, jf. også Højesterets dom U H vedrørende domænenavnet ups.dk, at indklagede har registreret et betydeligt antal øvrige domænenavne, som indklagede heller ikke gør reel brug af, og at dette skaber en klar formodning for, at indklagede opretholder disse domænenavne med henblik på videresalg eller udlejning i strid med domæneloven. Indklagede har gjort gældende, at indklagede etablerede virksomheden Sexnetto i 2004, at denne virksomhed udbyder sex-relaterede varer via hjemmesiden at domænenavnet sexnetto.dk afspejler arten af de varer, som indklagede udbyder ( sex ), og signalerer, at disse er prisbillige ( netto ), at indklagede således alene anvender ordet netto i en beskrivende betydning, hvilket indklagede har en legitim interesse i at kunne gøre, at indklagedes virksomhed og hjemmeside i dag er velkendte i erotikbranchen, at der ikke er sammenfald mellem de varer, som klageren og indklagede udbyder, at klageren hverken driver virksomhed med webshop eller postordre, at der heller ikke kan købes sexrelaterede artikler i klagers fysiske butikker, at klagers varemærkeret inden for et evt. sammenfaldende område derfor er bortfaldet på grund af manglende brug, at betegnelsen netto indgår i et betydeligt antal virksomheders navn eller varemærke, at klageren således ikke har nogen generel eneret til at anvende dette almindelige ord, at klagerens varemærke NETTO entydigt forbindes med salg af dagligvarer i klagerens NETTO butikker, at der ikke er nogen kunder, der vil forbinde klagerens varemærke NETTO med erotiske produkter, ligesom der ikke er nogen, der vil forbinde indklagedes varemærke SEXNETTO med dagligvarer, at indklagede således ikke har overtrådt klagerens rettigheder efter varemærkeloven, at indklagede ikke har handlet illoyalt i forhold til klageren, at indklagedes tidligere brug af en gul farve på sin hjemmeside ikke i sig selv er en overtrædelse af klagerens rettigheder, idet klageren ikke har nogen eneret til at benytte en gul farve, at indklagede således ikke har overtrådt god domænenavnsskik, at indklagede har en reel interesse i at opretholde registreringerne af alle de omtvistede domænenavne til brug i sin virksomhed, at indklagede således ikke har overtrådt domænelovens forbud mod at opretholde domænenavne alene med henblik på videresalg eller udlejning, 12

13 at klageren ikke har nogen legitim interesse i at kræve de omtvistede domænenavne overdraget til sig, og at klageren, hvis der gives klageren medhold, vil kunne opnå en stor uretmæssig økonomisk gevinst ved et salg eller udlejning af de omtvistede domænenavne. Nævnets bemærkninger: Det fremgår af 47, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014- domæneloven) der trådte i kraft den 1. marts 2014 og samtidig ophævede lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (2005-domæneloven), jf domænelovens 47, stk. 1 og 3 at sager, der er indbragt for Klagenævnet for Domænenavne før lovens ikrafttræden, afgøres efter de hidtil gældende regler. Sager vedrørende 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, som er indbragt for klagenævnet før lovens ikrafttræden, afgøres dog efter reglerne i 2014-domæneloven. Da denne sag er indbragt for klagenævnet før 2014-domænelovens ikrafttræden, skal sagen således afgøres efter reglerne i 2005-domæneloven bortset fra spørgsmål om god domænenavnsskik, som skal afgøres efter 2014-domænelovens 25, stk. 1. Klagenævnet finder ikke grundlag for at afvise sagen. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren forud for indklagedes registrering af de omtvistede domænenavne har stiftet varemærkeret til betegnelsen NETTO, og klageren nyder derfor beskyttelse efter varemærkelovens 4, der er affattet således: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renommeet. De fire omtvistede domænenavne består af sammensætninger af ordene netto og sex / 6, og de ligner herved klagerens varemærke NETTO. Domænenavnene er efter det oplyste registreret til brug for indklagedes virksomhed med salg af sex-relaterede varer via internettet, hvilket er omfattet af de aktiviteter, som klageren har stiftet varemærkeret til betegnelsen NETTO for, jf. klagerens danske varemærkeregistrering VR Ved denne registrering er ordmærket NETTO registreret som varemærke for bl.a. detailhandelsvirksomhed, herunder udbydelse af varer til salg via informationsnetværk, annoncering pr. postordre, franchising, information, herunder via informationsnetværk, vedrørende et supermarkeds eller varehus varer og aktiviteter (klasse 35) og for bl.a. postordreforsendelsesvirksomhed (klasse 39). Det bemærkes herved, at indklagede ikke under indsigelsessagen vedrørende indklagedes registrerede varemærke, som resulterede i, at 13

14 registreringen af varemærket SEXNETTO blev ophævet, jf. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 24. juni 2013, ses at have påberåbt sig, at der skulle være sket indskrænkninger i klagerens varemærkeret som følge af manglende brug, jf. herved varemærkelovens 28, stk. 5, sammenholdt med 25. Klagenævnet må derfor lægge til grund, at klagers registrerede varemærke er gyldigt i fuldt omfang. Ved vurderingen af, om indklagede ved at gøre brug af de omtvistede domænenavne for sin virksomhed vil krænke klagerens varemærkeret til NETTO, må det tages i betragtning, at netto er et almindeligt dansk ord, som navnlig bruges i forbindelse med handel til at indikere, at der er fratrukket omkostninger, skat, vægt af indpakning eller andet, der hører sammen med det beløb, den mængde eller lignende, som man egentlig er interesseret i. En brug af ordet netto i denne generiske betydning er som udgangspunkt fri, jf. (princippet i) varemærkelovens 5, nr. 2. Klagenævnet finder, at brugen af ordet netto i de fire omtvistede domænenavne ikke er egnet til at blive opfattet som en sådan generisk brug af betegnelsen netto. Nævnet har herved tillagt det betydning, at ordet sex i de omtvistede domænenavne ikke i sig selv er en beskrivende betegnelse for indklagedes varesortiment, men alene leder tanken hen på en aktivitet, hvor indklagedes varesortiment kan komme i anvendelse. På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagede ved benyttelse af et eller flere af de fire omtvistede domænenavne indeholdende ordet netto vil gøre brug af tegn, som er egnet til at skabe en forbindelse til klagerens varemærke NETTO, hvilket vil skabe risiko for forveksling med klageren. Klageren vil derfor som udgangspunkt kunne forbyde en sådan brug i medfør af varemærkelovens 4, stk. 1. Domænenavnet sexnetto.dk Som sagen foreligger oplyst, finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at indklagede har anvendt betegnelsen sexnetto.dk som navn og kendetegn for sin virksomhed sammen med domænenavnet sexnetto.dk siden 2004, og at klageren først har gjort indsigelse mod denne brug ved brev af 28. november Klagenævnet finder, at klageren herved ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt til at hindre indklagedes brug af denne betegnelse, og at indklagede som følge heraf har haft føje til at tro, at klager ikke ville gribe ind over for indklagedes brug. På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at klageren ikke kan forbyde indklagedes brug af domænenavnet sexnetto.dk efter varemærkelovens regler, jf. herved varemærkelovens 9, der er affattet således: 9. En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for at hindre brugen af det yngre varemærke. Klagenævnet finder desuden, som sagen foreligger oplyst, at klagerens øvrige anbringender heller ikke kan føre til, at der gives klageren medhold i den nedlagte påstand vedrørende domænenavnet sexnetto.dk. Domænenavnet sex-netto.dk 14

15 Domænenavnet sex-netto.dk er næsten identisk med indklagedes gennem mange år benyttede virksomhedsnavn og kendetegn. Af de samme grunde, som er anført vedrørende domænenavnet sexnetto.dk, finder klagenævnet, at klageren ikke i medfør af sin varemærkeret til betegnelsen NETTO kan forbyde indklagedes brug af dette domænenavn. Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering af dette domænenavn strider mod klagerens ret. Det kan ikke i sig selv føre til et andet resultat, at indklagede efter det oplyste ikke har gjort reel brug af dette domænenavn siden dets registrering. Domænenavnene netto-sex.dk og 6netto.dk Indklagede har efter det oplyste ikke gjort reel brug af disse domænenavne siden deres registrering, og der er tale om domænenavne, som ikke er identiske eller næsten identiske med indklagedes virksomhedsnavn og kendetegn. Begge domænenavne indeholder ordet netto på en måde, som er egnet til at skabe en forbindelse til klagerens varemærke NETTO, og klageren vil derfor kunne forbyde indklagedes brug af disse domænenavne til markedsføring af indklagedes virksomhed, jf. varemærkelovens 4, stk. 1. Indklagede savner dermed en loyal interesse i at fastholde registreringerne af disse to domænenavne. Da domænenavnene som nævnt er egnet til at signalere en forbindelse til klageren, har klageren derimod en reel interesse i at få domænenavnene overdraget for dermed at sikre sig indflydelsen på, hvorledes domænenavnene bliver anvendt. Indklagede, for hvem dette må have været kendeligt, har derfor tilsidesat god domænenavnsskik ved at nægte at overføre domænenavnene til klageren, jf. herved 2014-lovens 25, stk. 1. I medfør af 2005-domænelovens 15, stk. 3, nr. 1, og 2014-lovens 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Dansk Supermarked A/S, medhold i, at indklagede, Jan Jacobsen, skal overdrage registreringerne af domænenavnene sexnetto.dk og sex-netto.dk til klageren. Indklagede, Jan Jacobsen, skal anerkende, at de foreliggende registreringer af domænenavnene netto-sex.dk og 6netto.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af disse domænenavne overføres til klageren, Dansk Supermarked A/S. Overførslerne gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret for disse to domænenavne tilbagebetales til klageren. Dato: 16. juli 2014 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 15

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1553 Klager: Top-Line A/S Vestergade 31 9632 Møldrup Indklagede: Skælskør Skilte v/peter Christiansen Tystoftehusevej 15 4230 Skælskør Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1054 Klager: Regnskabsservice v/hans Torben Andersen Damvejen 8 3400 Hillerød Indklagede: Regnskabsservice Rosenkæret 13 3310 Ølsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1178 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 403 Klager: Nikki Dane Productions I/S Vesterbrogade 88 B 3250 Gilleleje CVR nr. 25 70 01 98 Indklagede: Babesline ApS Vesterbro 4-6 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1202 Klager: Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0198 Klager: Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland v/advokat Tanya Meedom Indklagede: Cui Long Tiaoxi jiayuan 3#502 313000 HuZhou Kina Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere