Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012"

Transkript

1 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013

2 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN Tryk Rosendahls Schults Grafisk Published by the Danish Gambling Authority March 2013 ISBN Print Rosendahls Schults Grafisk

3 Indhold Table of contents Forord 4 Spillemyndigheden 8 Den nye spillelovgivning 12 Spilmarkedet i tal 20 Det regulerede marked 26 Væddemål og onlinekasino 31 Monopolerne 37 Spilleautomater 41 Landbaserede kasinoer 43 Almennyttigt lotteri 45 Offentlige pokerturneringer 48 Ludomani 50 Internationalt samarbejde 53 Introduction 4 The Danish Gambling Authority 8 The new gambling legislation 12 The gambling market in figures 20 The regulated market 26 Betting and online casinos 31 Monopoly operators 37 Gaming machines 41 Land-based casinos 43 Charitable lotteries 45 Public poker tournaments 48 Problem gambling 50 International cooperation 53 3

4 Forord Introduc on Det er mig en fornøjelse at indlede denne første årsberetning fra Spillemyndigheden. Den 1. januar 2012 var en vigtig dag for det danske spilmarked og for Spillemyndigheden. Efter en længere lovgivningsproces og med spillelovens enstemmige vedtagelse i Folketinget i juni 2010, kom vi i gang med at administrere et delvist liberaliseret spilmarked. Der er med spilleloven skabt en adskillelse mel - lem de spil, som er liberaliserede (vædde mål og onlinekasino), og de spil, der er knyttet til monopolet (lotteri, skrabespil og klasselotteri). Samtidig fortsætter reglerne for de landbaserede ka si noer, landbaserede spilleautomater, almennyttige lotterier og offtentlige pokerturneringer. En af de væsentligste parametre i den danske spillelovgivning er stadig kravet om at beskytte spillerne uanset hvilket spil, der spilles på. Spillerne skal have mulighed for at spille i trygge, regulerede rammer. Et større udbud af onlinespil forstærker kravet til forbrugerbeskyttelse. I 2012 udstedte vi et betydeligt antal tilladelser fordelt på mange forskellige spiludbydere og efterlod dermed kun ringe plads til ulovligt spil - udbud. Det fortsatte forbud mod reklame for ulovligt spiludbud bidrog også til at spænde ben for ulovlige spiludbydere. It is my great pleasure to introduce the Danish Gambling Authority s first annual report. 1 January 2012 was an important date for the Danish gambling market and the Danish Gambling Authority. After a lengthy legislative process and the unanimous passing of the Gambling Act by the Danish parliament in June 2010, we em - barked on the work of administering a partially liberalised gambling market. The Gambling Act has created a distinction between liberalised games (betting and online casino games) and monopolised games (lotteries, scratch cards and class lottery). However, the rules governing land-based casinos, land-based gaming machines, charitable lotteries and public poker tournaments remain in force. The need to protect players regardless of the game played continues to be a key parameter of the Danish gambling legislation. Players must be able to play within a safe, regulated framework. The growing number of online games increases the need for consumer protection. In 2012, we issued a considerable number of licences to a wide variety of gambling providers. This left illegal gambling providers with very limited room for manoeuvre. The continued ban 4

5 Lovens mulighed for at blokere for ulovligt spiludbud er et vigtigt redskab. I det forgangne år håndterede vi ca. 50 spiludbydere med tilsammen over 100 hjemmesider med ulovligt udbud af spil. Størstedelen af spiludbyderne valgte at efterkomme vores henstilling om at stoppe spiludbuddet, men 20 hjemmesider måtte blokeres efter en kendelse fra fogedretten. Overvågning af det ulovlige marked var og er, sammen med udstedelse af tilladelser, en af vores vigtigste opgaver. Som et led i at beskytte spillerne og bidrage til at bekæmpe spilafhængighed har vi desuden oprettet et register (ROFUS), hvor spillere frivilligt kan udelukke sig fra spilsider, enten midlertidigt eller permanent. Det er et krav, at spiludbyderne kontrollerer, at spillerne ikke står i registret, før et spil påbegyndes. Vores frivillige mærkningsordning, det runde mærke med godkendt af Spillemyndigheden, bidrager også til spillernes tryghed. Der findes forskellige måder at regulere spil på i verden og ikke mindst i Europa, og mange har fulgt vores første år med spænding ville den danske model leve op til forventningerne, tilgodese de mange hensyn bag loven og skabe trygge rammer for spillerne? Det ulovlige spilmarked vurderes efter vores bedst mulige skøn at være på 5 procent eller derunder. Dertil kommer, at langt on advertising for illegal games also made life difficult for illegal gambling providers. The statutory right to block illegal gambling websites is an important tool. Last year, we dealt with about 50 gambling providers operating illegal games on more than 100 websites. Most of these decided to comply with our request to stop providing the games, but 20 websites had to be blocked after the Bailiff s Court had granted an injunction. Together with the issuing of licences, surveillance of the illegal market continues to be one of our main tasks. As part of our efforts to protect players and help combat problem gambling, we have also set up a register (ROFUS) where players can voluntarily exclude themselves from gambling websites, temporarily or permanently. Before starting a game, gambling providers are required to check that players are not listed in the register. Our voluntary labelling scheme, the round label dis playing the words approved by the Danish Gamb ling Authority, also helps to protect players. There are many ways of regulating the gambling industry in the world, not least in Europe, and many have followed our first year with keen interest. Would the Danish model live up to expectations, meet the many objectives of the Act and create a safe framework for players? 5

6 størstedelen af de spiludbydere, som i 2012 fik tilladelse til onlinespiludbud, har fået ændret deres tilladelse fra etårige til femårige tilladelser, ligesom vi stadig modtager ansøgninger fra enkelte nye spiludbydere. I mine øjne tyder disse positive resultater på, at det nye, delvist liberaliserede marked, er kommet godt fra start blev båret frem af mange gode kræfter. Jeg vil gerne fremhæve det konstruktive samarbejde med de mange medspillere, vi er så privilegerede at have i Danmark inden for spilleautomater, landbaserede kasinoer og væddemål, almennyttige foreninger, turneringspoker, monopolspil og onlinekasino. Der er stor vilje til dialog og et reelt ønske om at agere lovligt i Danmark, og dette har spillet en væsentlig rolle i bekæmpelsen af modspillerne, de ulovlige udbydere. De danske spillere har også en stor del af æren for, at det danske spilmarked ser ud, som det gør. Et af de stærkeste værktøjer mod det ulovlige spilmarked er, at de danske spillere vælger de spil, som bliver udbudt i kontrollerede rammer. På den måde viser spillerne, at de ser de mange fordele ved det lovlige spiludbud, og støtter derved spiludbyderne i at bidrage til det danske samfund. Vores værdifulde internationale relationer har også spillet en vigtig rolle. De har inspireret en By estimate, we believe that the illegal gambling market accounts for 5 percent or less of the total market. Moreover, by far most of the gambling providers that received online gaming licences in 2012 have had their licences extended from oneto five-year licences and we have also had several new applicants during the year. To me, these positive results indicate that the new partially liberalised market has had a successful start. Many favourable factors contributed to the positive results in I would like to emphasise the constructive cooperation with the many partners and stake holders that we are privileged to have in Denmark within the areas of gaming machines, land-based casinos and betting, nonprofit associations, poker tournaments, mono - polised games and online casinos. They have a strong desire to engage in dialogue and a genuine wish to act legally in Denmark, and this has played a significant role in the fight against their counterparts, the illegal gambling providers. Danish players can also take a great deal of the credit for the current state of the Danish gambling market. One of the most powerful tools against the illegal gambling market is Danish players decision to play the games provided within a regulated framework. In that way, players show that they see the many advantages 6

7 lang række administrative tiltag, og kolleger fra andre spillemyndigheder har beredvilligt øset af deres erfaring på områder, som var nye for os i Danmark. I 2013 ser vi frem til en modernisering af vores kontrol af de landbaserede kasinoer og regelsættet for almennyttige lotterier. Vi skal lære mere om online spiludbydernes virksomhed. Vi skal konsolidere administrationen af vores mange nye opgaver. Og vi skal fortsat sikre, at vi leverer, det vi skal i forhold til de gebyrer, der betales for vores ydelser. På gensyn i 2013! Birgitte Sand Direktør for Spillemyndigheden of legal games, thus helping gambling providers to contribute to Danish society as a whole. Our valuable international relations have also played an important role. They have inspired us to take a large number of administrative initiatives, and our colleagues at the other gambling authorities have been more than willing to share their experience in areas that were new to us in Denmark. In 2013, we look forward to modernising our supervision of land-based casinos and the charit - able lottery rules. We also need to learn more about the online gambling business and consolidate the administration of our many new tasks. Finally, we must ensure that the services we provide continue to match the fees paid for them. Looking forward to seeing you in 2013! Birgitte Sand Director of the Danish Gambling Authority 7

8 Spillemyndigheden The Danish Gambling Authority Spillemyndigheden blev dannet i forbindelse med lov om gevinstgivende spilleautomater fra Dengang var vi ca. 20 årsværk. I modsætning til de fleste andre myndigheder er vi næsten fuldstændig gebyrfinansieret via de interessenter, som vi udsteder tilladelser til og fører kontrol med. I starten bestod opgaven i at udstede tilladelser og føre kontrol på spilleautomatområdet, men fra 2003 kom Statskontrollen ved Dansk Tipstjeneste og kontrollen med Klasselotteriet til. Med den udvidelse fik vi også ansvaret for at overvåge spilmarkedet. I 2010 blev kontrol og administration af turneringspoker en del af vores ansvarsområde, og i 2011 kom tilsynet med de landbaserede kasinoer. Med ikrafttrædelsen af den nye spillelov pr. 1. januar 2012 fulgte den seneste udvidelse, hvor Spillemyndigheden fik ansvaret for almennyttige lotterier og det nye lovregulerede område på markedet, nemlig udbud af væddemål og onlinekasino. For at klare de nye opgaver har vi forøget vores kapacitet markant. Fra i 2010 at være ca. 30 ansatte i den centrale enhed og 15 regionale årsværk tæller vi i dag op mod 100 medarbejdere. Cirka halvdelen er placeret i de tre kontorer i Spillemyndighedens hovedsæde i Høje-Taastrup. De øvrige medarbejdere er hovedsagelig fordelt The Danish Gambling Authority was established in connection with the introduction of the Act on Prize Gaming Machines in At that time, we had about 20 full-time employees. Unlike most other public authorities, we are almost entirely financed by fees from the interested parties whom we supervise and to whom we issue licences. Initially, our task was to issue licences and supervise the gaming machine sector, but in 2003 the function of State Control of Dansk Tipstjeneste (football pools) and the supervision of Klasselotteriet (the Danish Class Lottery) were added, along with responsibility for supervising the gambling market. In 2010, the supervision and administration of poker tournaments became part of our responsibilities, followed in 2011 by the supervision of land-based casinos. With the new Gambling Act, which came into force on 1 January 2012, we experienced the most recent extension of our area when we received the responsibility for charitable lotteries and the newly regulated part of the market i.e. betting and online casinos. To manage the new tasks, we have increased our capacity significantly. In 2010, the central unit had about 30 and the regional units about 15 fulltime employees, while today we have almost 100 8

9 på flere steder i landet og er organisatorisk tilknyttet vores to regionale indsatsafdelinger. employees. About half of the employees are based in the three divisions at the Danish Gam - bling Authority s headquarter in Høje-Taastrup. The others are mainly based at several locations across the country, and are organisationally attached to our two regional enforcement units. Opgaver Vores opgaver spænder over en række forskellige fagområder, der ofte løses på tværs af de organisatoriske enheder. I praksis er der tale om en form for matrice-organisation, hvor fagområderne er forankret i et af de tre kontorer, men hvor medarbejdernes ekspertise fra alle fem enheder samtidig udnyttes til såvel tværgående projektarbejde som til konkret opgaveløsning forankret i andre enheder end medarbejderens egen. Responsibilities We are responsible for a number of different functions, and often work across the various organisational units. In practice, our organisation is a form of matrix organisation whose functions are rooted in one of the three divisions, but where the expertise of employees in all five units is also used for both cross-functional projects and specific tasks originating in another unit than that of the employee in question. 9

10 I hovedtræk beskæftiger vi os med ministerbetjening, sagsbehandling og lovfortolkning samt overvågning og kontrol af spilmarkedet. Langt størstedelen af den kontrol, der kræver en fysisk tilstedeværelse på et spilsted, fx et kasino eller en spillehal, er forankret i de regionale indsatsafdelinger, mens onlinemarkedet og monopolspillene typisk bliver håndteret fra Høje-Taastrup. Vi er endvidere aktive internationalt, både i forhold til samarbejdet med andre spillemyndigheder og spilindustrien generelt. Organisering Spillemyndigheden har altid været en del af Skatteministeriet og var ved oprettelsen i 2000 en særlig enhed i det daværende Told og Skat. Da Lov om Spil trådte i kraft den 1. januar 2012, blev vi en selvstændig enhed, og med Skatteministeriets seneste reorganisering den 1. januar 2013 er vi blevet en styrelse på linje med SKAT og Landsskatteretten. Our primary tasks include providing services for the Ministery of Taxation in the field of gambling, processing cases, interpretation of statutes as well as supervision and control of the gambling market. The regional enforcement units are responsible for most of the supervision requiring a physical presence at gambling premises, e.g. a casino or a gambling arcade, whereas the online market and monopolised games are typically managed from our headquarter. Moreover, we are active at an international level, cooperating with other gambling authorities and the gambling industry in general. Organisation The Danish Gambling Authority has always been part of the Danish Ministry of Taxation, and when established in 2000 it was a special unit of the then Central Customs and Tax Administration. When the Gambling Act came into force on 1 January 2012, the Authority became an independent unit, and when the Danish Mini - stry of Taxation was reorganised as of 1 January 2013 we became an agency on a par with the Danish Tax Authority (SKAT) and the National Tax Tribunal (Landsskatteretten). 10

11 Selv om vi i dag er en styrelse, arbejder vi fortsat tæt sammen med SKAT. Vi fastholder vores samarbejde på blandt andet indsatsområdet og har en naturlig kontakt omkring de forskellige afgifter, som spil om penge er pålagt, og som SKAT administrerer. Although we are now an agency, we still work closely with the Tax Authority. We continue to cooperate on issues relating to our areas of responsibility, i.e. the various taxes applying to gambling for money which are managed by the Tax Authority. 11

12 Den nye spillelovgivning The new gambling legislation Der har længe været tilløb til at ændre spillelovgivningen. Diskussionen om hvorvidt det danske spilmarked skulle liberaliseres eller om monopolet skulle fastholdes har bølget frem og tilbage. Internationalt har der også været betydelig interesse for den seneste danske lovgivning på området og den efterfølgende udmøntning. Modernisering af spillelovgivningen En modernisering af spillelovene var tiltrængt, da den tidligere lovgivning om spil var delvis baseret på mere end 100 år gamle love, ligesom den var fordelt på flere ministerier. Desuden tog lovgivningen ikke længere tilstrækkeligt højde for de udfordringer, som følger af et moderne kommunikationssamfund. Behovet for at modernisere spillelovgivningen skal også ses i lyset af presset fra ulovlige spil - udbydere og ulovlig markedsføring rettet mod Danmark. Presset var blevet så stort, at det havde konsekvenser for monopolet. Udbuddet af spil har udviklet sig de seneste år til at være en stor salgsvare på internettet især efter at online poker blev introduceret. Det har øget konkurrencen og givet danskerne et større udvalg af spilprodukter. A change of Danish gambling legislation has long been in the pipeline. Various views on whether to liberalise the Danish gambling market or to maintain the monopoly have bounced back and forth in the discussion. The latest Danish legislation and its subsequent implementation have attracted significant interest internationally. Modernisation of Danish gambling legislation A modernisation of Danish gambling legislation was overdue, as the former gambling legislation was based on statutes over a century old and administered by several ministries. Moreover, the legislation could no longer meet the challenges of a modern communication society. The need to modernise Danish gambling legislation should also be seen in the light of the pressure that illegal gambling providers and illegal marketing were bringing to bear on Denmark. The pressure had grown so intense that it was affecting the monopoly. Over the past years the supply of games sold on the Internet has boomed, especially since the introduction of online poker games. Competition has intensified, and Danes now enjoy a far wider range of gambling products. 12

13 På den baggrund blev der udvekslet erfaringer med andre nationale spillemyndigheder, der blev indsamlet viden om andres lovgivning og analyseret fordele og ulemper ved forskellige reguleringsmodeller. Med den danske lovgivning blev der skabt grundlag for et attraktivt spilmarked, hvor danske og udenlandske spiludbydere kan se en fordel i at være en aktiv medspiller på et legalt, velreguleret marked. Samtidig har målet med lovgivningen fra begyndelsen været at kanalisere danskernes spil ind i kontrollerede rammer og forebygge negative sociale følgevirkninger for spillerne og samfundet. Politisk aftale om et delvist liberaliseret spilmarked I begyndelsen af 2010 indgik VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance aftale om en ny regulering af det danske spilmarked. Against that background, experience was exchanged with other gambling authorities, knowledge on foreign legislation was obtained and advantages and drawbacks of different regulatory models were analysed. The Danish legislation created a basis for an attractive gambling market in which Danish and foreign gambling providers could see an advantage in being an active player in a legal, regulated market. From the outset, Danish legislation also aimed at channelling Danish gambling activities into a regulated framework and preventing negative social effects for the players and society as a whole. Political agreement on partial liberalisation of the gambling market At the beginning of 2010, the liberal-conser - vative government (the Liberal Party and the Conservative Party), the Social Democrats, the Danish People's Party, the Socialist People's Party, the Danish Social-Liberal Party and the Liberal Alliance entered into an agreement to reregulate the Danish gambling market. 13

14 Regulering af spil blev samlet i en lovgivning bestående af en spillelov, en afgiftslov, en uddelingslov og en ejerskabslov. Nogle af de vigtigste elementer var at: Skabe en klar grænsedragning mellem de monopoliserede spil og de liberaliserede spil, så udbyderne af de monopoliserede spil beskyttes mod konkurrence fra spiludbydere, som ikke har tilladelse til at udbyde monopolspil. Indføre et tilladelsessystem, så spil om penge kun kan udbydes i Danmark efter opnåelse af tilladelse. Etablere regler til at sikre et ansvarligt spiludbud, der blandt andet medvirker til at bekæmpe spilafhængighed (ludomani). Etablere afskærmning mod ulovlige spiludbydere ved betalingsblokering, internetblokering samt fastholdelse af det gældende reklameforbud. Fastsætte en afgift på 20 procent af bruttospilleindtægten (indskud fratrukket gevinster) på den liberaliserede del af spilmarkedet for væddemål og onlinekasinospil, inklusiv online pokerspil. Derudover var der i aftalen enighed om at forhøje beløbet til ludomanibekæmpelse og etablere en ny udlodningsmodel. Udlodningen er koblet til overskuddet fra Klasselotteriet og monopoldelen i Danske Spil, mens der ikke længere udlod- As a result of the agreement, the legislation governing the gambling market came to consist of the Gambling Act, the Gambling Tax Act, the Profit Distribution Act and the Ownership Act. Some of the main elements were to: Create a clear distinction between monopolised games and liberalised games to protect the providers of monopolised games against competition from gambling providers without a licence to provide monopolised games. Introduce a licence system to ensure that gambling for money may only be provided in Denmark if a licence has been obtained. Establish rules ensuring a responsible supply of games and thus help combat problem gambling, among other things. Create a safeguard against illegal gambling providers by payment and internet blocking as well as maintaining the current ban on advertising. Introduce a 20 percent tax on gross gambling revenue (stakes less winnings) in the liberalised part of the gambling market for betting and online casino games (including online poker games). Moreover, the parties agreed to raise the amount earmarked for combating problem gambling and to establish a new distribution model. The distribution is connected to the profits from Klasselot- 14

15 des overskud fra den del af Danske Spil, der nu opererer på det liberaliserede marked. Spillelovgivningen blev vedtaget af et enigt Folketing den 4. juni Årsagen til, at der gik forholdsmæssig lang tid, før loven kunne træde i kraft var, at der blev indleveret to klager vedrørende statsstøtte for EU-Kommissionen. Det blev gjort gældende, at afgiften på onlinespil (20 procent) og ikke-onlinespil (op til procent) på spilleautomater og kasinospil burde være ens. Den 14. december 2010 meddelte Kommissionen, at den ville indlede en nærmere undersøgelse af, hvorvidt afgiftsforskellen udgjorde statsstøtte i strid med EUF-traktaten. På grund af statsstøttesagen om spilleafgiftsloven var det ikke muligt at sætte loven i kraft, og der gik knap et år, før der blev truffet afgørelse. EU- Kommissionen konkluderede, at loven, der liberaliserer spilmarkedet i Danmark og samtidig indfører lavere afgifter for onlinekasinoer end for landbaserede kasinoer, var i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler. Begrundelsen var, at liberaliseringens positive virkninger mere end opvejer eventuelle konkurrenceforvridninger. EU-Kommissionens konklusion betød, at den ventede liberalisering af det danske spilmarked kunne træde i kraft. teriet (the Danish Class Lottery) and the monopolised part of Danske Spil, whereas profits are no longer distributed from the part of Danske Spil now operating in the liberalised market. The Danish parliament unanimously passed the gambling legislation on 4 June The relative delay in the legislation s entry into force occurred because two complaints were filed with the European Commission concerning state aid. It was submitted that the tax on online games (20 percent) and non-online games (up to percent) on gaming machines and casino games should be identical. On 14 December 2010, the European Commission declared its decision to initiate a thorough investigation of whether the tax difference constitu ted a state aid in violation of the EC Treaty. Because of the ongoing state aid case concerning the Gambling Tax Act, the Act could not be introduced, and the Commission did not reach a decision until almost a year later. It concluded that the Act, which would liberalise the gambling market in Denmark and introduce lower taxes for online casinos than for land-based casinos, complied with EU rules on state aid. The reasoning was that the positive effects of the liberali - sation more than offset any distortion of competition. With the European Commission s 15

16 Den 30. november 2011 blev der til EU-Domstolen indleveret en stævning mod Kommissionen i anledning af dennes afgørelse. Sagen er stadig verserende. Lov om spil Lov om spil omfatter spil, der bliver udbudt eller arrangeret i Danmark og Grønland. Loven omfatter ikke Færøerne. Lovens fire bærende hensyn og formål er: at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil, at beskytte spillerne ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet. Samlet set er loven egnet, nødvendig og forholdsmæssig i forhold til at varetage de ovenfor nævnte hensyn til at bekæmpe spilafhængighed og misbrug af spil til hvidvask af penge, bedrageri eller andre kriminelle formål. Hensigten med at samle regulering af alt spil hos én myndighed, Spillemyndigheden, er at skabe conclusion, the long-awaited liberalisation of the Danish gambling market could take effect. On 30 November 2011, the European Commission's decision was appealed to the Court of Justice of the European Union. The proceedings are still pending. The Gambling Act The Gambling Act covers games that are provided or organised in Denmark and Greenland. The Act does not extend to the Faroe Islands. The Act has four principal objectives: to keep the use of gambling for money at a moderate level; to protect young people or other vulnerable persons against exploitation through gambling and gambling addiction; to protect players by ensuring that games are provided in a reasonable, responsible and transparent manner; and to protect public order and prevent gambling from reinforcing criminal activities. Overall, the Act is fitting, necessary and proportionate in terms of meeting the above objectives to combat problem gambling and abuse of gambling for money laundering, fraud or other criminal activities. 16

17 en mere ensartet administration og håndtering af reglerne. De eneste undtagelser er Landbrug s - lotteriet og Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri, som fortsat er under tilsyn af Justits mini - steriet. Med hjemmel i loven er der udstedt 8 bekendtgørelser: Bekendtgørelse om Spillemyndigheden Bekendtgørelse om onlinekasino Bekendtgørelse om online væddemål Bekendtgørelse om landbaseret væddemål Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer Bekendtgørelse om gevinstgivende spille - automater Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om tilbagebetalingsprocenter for visse spil. The purpose of gathering all gambling le gislation in one public authority, the Danish Gambling Authority, was to standardise the administration and application of the rules. The only exceptions are the Agricultural Lottery and the General Merchandise and Industry Lottery, which have remained under the supervision of the Ministry of Justice. Eight executive orders have been issued under the Act: Executive order on the Gambling Authority Executive order on online casinos Executive order on online betting Executive order on land-based betting Executive order on land-based casinos Executive order on prize gaming machines Executive order on charitable lotteries Executive order on payout rates for certain games. 17

18 Vi var fra begyndelsen, både ved fremsættelse af lovforslaget og ved den senere vedtagelse, bevidste om, at der i første omgang ikke skulle ske større ændringer i forhold til landbaserede kasinoer og almennyttige lotterier. Begge områder er overtaget fra Justitsministeriet og ønsket var at modernisere områderne efter overdragelsen. Mærkningsordningen For at spillerne kan skelne mellem lovlige og ulovlige spiludbydere, er der på vores hjemmeside en liste over lovlige spiludbydere, både online og landbaserede. Desuden skal det fremgå af onlinetilladelsesindehavernes hjemmesider, at de har tilladelse fra og er under opsyn af Spillemyndigheden. Da den nye spillelov trådte i kraft, lancerede vi også en mærkningsordning, som skal skabe tryghed omkring spil og hjælpe spillere med at gennemskue hvilke spiludbydere, der har tilladelse til at udbyde spil. Mærket medvirker dermed til at beskytte spillerne. I første omgang fik spiludbydere med tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino mulighed for at anvende mærket i deres markedsføring. De tog godt imod mærkningsordningen, som derefter blev udvidet til at omfatte stort set alle spil udbydere, der har tilladelse til at udbyde From the beginning both when the bill was introduced and later when it was passed we were aware that no major changes were to be made initially to land-based casinos and charitable lotteries. Both sectors had been transferred from the Ministry of Justice, and it was the intention to modernise both after the transfer. Labelling scheme To enable players to distinguish between legal and illegal gambling providers, our website displays a list of legal gambling providers, both online and land-based. Moreover, the websites of gambling providers must state that they are licensed and under the supervision of the Danish Gambling Authority. Since the new gambling legislation came into force, we have also launched a labelling scheme aimed at providing safety in relation to games and enabling players to see which gambling providers are licensed to provide games. In that way, the scheme helps to protect consumers. At first, only gambling providers licensed to provide betting and online casinos were using the label in their marketing material. They welcomed the labelling scheme, which later was extended to all gambling providers licensed to provide gambling in Denmark. Today most licence hol- 18

19 spil i Danmark. I dag anvender størstedelen af tilladelsesindehaverne mærket på deres hjemmesider og spilsteder samt i deres markedsføring. Det skal understreges, at mærkningsordningen er et tilbud og ikke et påbud. ders use the label on their websites, at their gambling premises and in their marketing material. It is important to emphasise that the labelling scheme is voluntary. 19

20 Spilmarkedet i tal The gambling market in figures Når forskellige spiltyper skal sammenlignes, er det mest enkelt at benytte bruttospilleindtægt (BSI), som er indskud fratrukket gevinster. BSI viser, hvor meget spillerne reelt bruger på spil og dermed spillernes tab. I 2012 var den samlede BSI i Danmark ca. 7,5 mia. kr. Det svarer til, at hver dansker over 18 år årligt bruger ca kr. på spil. På den baggrund fordeler det danske spilmarked sig således: To compare the various types of games, the simplest approach is to compare gross gambling revenue, ie stake less winnings. The gross gamb - ling revenue shows how much players actually spend on gambling and consequently their losses. In 2012, the total gross gambling revenue in Denmark was about DKK 7.5 billon. This is equivalent to each Dane over the age of 18 spending about DKK 1,700 on gambling each year. Against this background, the Danish gambling market is made up as follows: Væddemål ,7 % Betting Onlinekasino ,6 % Online casino Spilleautomater ,3 % Gaming machines Landbaserede kasinoer 345 4,6 % Land-based casinos Danske Lotteri Spil ,1 % Danske Lotteri Spil Klasselotteriet 235 3,1 % The Class Lottery Andre lotterier (estimat) 345 4,6 % Other lotteries (estimate) Total % Total Bruttospilleindtægt i 2012 i ca. mio. kr. Samlet set udgør de spil, som Danske Lotteri Spil udbyder, den største andel af det samlede BSI for spil i Danmark med en andel på mere end 35 procent. Gross gambling revenue in 2012 (approx. million DKK) Overall, the games provided by Danske Lotteri Spil make up the major share of total gross gambling revenue in Denmark with a share of more than 35 percent. 20

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015

Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015 Årsberetning Annual Report 2014 Marts 2015/ March 2015 Udgivet af Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V www. spillemyndigheden.dk Marts 2015 ISBN 978-87-7121-901-2 Tryk Rosendahls-Schults

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer om udbud af gættekonkurrencer Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark Vejledning 30. oktober 2014 Vejledning om udbud af gættekonkurrencer

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting Oversat udgave af Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro.docx Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro-Asia Educare torsdag den 26. Minutes from Annual General Meeting of Afro-Asia Educare - Thursday,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere