Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen"

Transkript

1 Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for DIADEM Bilag C. Opfølgning på risikopunkter i DIADEM Bilag D. Statusrapportering og hændelser i udviklingsperioden Bilag E. Kommunikation vedrørende DIADEM Bilag F. Styregruppens evaluering (myndighederne) Bilag G. Følgegruppens evaluering (brugerne) Bilag H. Projektledelsens evaluering (MBBL) Bilag I. Referenceliste Oktober 2013 Ejendomsdata

2 Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Ejendomsdatarapporten som produkt Ejendomsdatarapporten er det produkt, DIADEM leverer, som svar på kundens forespørgsel på en given ejendom. Ejendomsdatarapporten er af natur digital og kan tilgås via brugerfladen på boligejer.dk. Her er det muligt for brugerne at navigere rundt dels for at få overblik, dels for at gå i dybden med betydningen af de enkelte ejendomsoplysninger. Ejendomsdatarapporten kan også ved ét klik konverteres i en pdf-version, som understøtter dokument- og manuelt baserede arbejdsgange. For nærmere information se evt. Professionelle brugere har via en system-til-system løsning mulighed for at hente helt tilsvarende oplysninger via en række parallelle webservices. Eksempel på en side fra ejendomsdatarapporten Oversigten på næste side viser de oplysninger, der er indeholdt i ejendomsdatarapporten. For oplysningerne gælder - at de er udvalgt i samarbejde med relevante myndigheder - at det faglige indhold er afklaret i samarbejde med de lovgivende myndigheder - at de ajourføres efter regler fastsat af de lovgivende myndigheder - at de hentes fra landsdækkende databaser Ejendomsdatarapporten består af tre elementer: - et resume med hovedsvar for alle oplysninger - en fuld rapport med uddybende svar for alle oplysninger - yderligere information om hver enkelt oplysning (metadata); Baggrund, formål, lovgrundlag, myndighed, datakilde og evt. relevante link. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 1

3 Herudover leveres der sammen med ejendomsdatarapporten en samling af bilag med originale dokumenter (fx officielle meddelelser og attester). Oplysninger i ejendomsdatarapporten pr. oktober 2013 Bygninger BBR-meddelelsen Tilstandsrapport * Elinstallationsrapport * Byggesag Byggeskadeforsikring * Olietanke Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskattebillet * Ejendoms- og grundværdi Vurderingsmeddelelsen Forfalden gæld til kommunen * # Huslejenævnssager Arbejderbolig Jordrente Statstilskud efter stormfald Planer Zonestatus Lokalplaner Varmeforsyning Vejforsyning Kommunale anlægsprojekter # Vand Aktuelle afløbsforhold Aktuel vandforsyning Spildevandsplan # Grundvand - drikkevandsinteresser Grundvand - nitratfølsomme indvindingsområder Jordforurening Jordforureningsattest Kortlagt jordforurening Lettere jordforurening # Natur, skov og landbrug Fredskov Majoratskov Beskyttet natur Internationale naturbeskyttelsesområder Landbrugspligt Naturperler Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Sø- og åbeskyttelseslinjer Kirkebyggelinjer Klitfredningslinjer Strandbeskyttelseslinjer Beskyttede sten- og jorddiger Miljøsag Miljøsag * # Bilag til ejendomsdatarapporten: BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet * Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport * Elinstallationsrapport * Energimærkningsrapport Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport * (for nybyggeri) Anmærkning: * Private ejeroplysninger: Oplysninger markeret med * er forbeholdt ejeren af ejendommen. Man får kun disse oplysninger med i ejendomsdatarapporten, hvis man er logget ind med NemID/Digital signatur og er registreret som ejendomsejer eller har et samtykke fra ejeren. # Oplysninger i semiautomatisk løsning: Nogle få af rapportens oplysninger er endnu ikke fuldt digitalt tilgængelige. Disse oplysninger indhentes hos myndighederne via en semiautomatisk løsning og bliver leveret til køberen på samme måde som de oplysninger, som er fuldt digitaliserede og indhentes fra registre. Oplysninger, der indhentes på denne vis, er markeret med #. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 2

4 Systemet bag DIADEM Hovedstrukturen i DIADEM systemet fremgår af nedenstående figur. Hovedstrukturen i DIADEM-systemet Hovedelementerne i DIADEM-systemkomplekset er: Web brugerflade via Boligejer.dk Brugerfladen kan ses som en glasplade, som gør brug af de muligheder/services, der stilles til rådighed fra forespørgselsmotoren. Brugerfladen er opbygget med en sammenhæng til den fællesoffentlige webportal boligejer.dk. I brugerfladen er det muligt at bestille, anvende og dele ejendomsdatarapporter mm. Rapporter bestilt gennem brugerfladen kan også hentes gennem en system-til-system løsning. System-til-system løsninger (B2B systemer) Kundernes egne systemer, som kobles op mod DIADEM, via system-til-system services er principielt også en del af systemkomplekset. Da de alene kontrolleres af kunderne selv, beskrives de ikke yderligere. Både gennem web brugerfladen og system-til-system løsningen kan man få ejendomsrapporten leveret som et PDF dokument. Semiautomatisk brugerflade Enkelte ejendomsoplysninger er endnu ikke digitaliseret. Da disse ejendomsoplysninger er en del af de oplysninger, som DIADEM skal levere, er der etableret en semiautomatisk løsning til indrapportering af disse. Indrapporteringen foretages af den kommune, som har ansvaret for at fremskaffe disse informationer. Administrativ brugerflade En brugerflade til administration af rapportskabeloner, rapportelementer, kunder, produkter, priser, fejltekster m.m. etableret som en webbrugerflade. Anvendelse af denne kræver, at brugeren er tildelt en administratorrolle. Forespørgselsmotor En helt central løsningskomponent i DIADEM er Forespørgselsmotoren, som har ansvaret for at indhente og udstille de forskellige ejendomsoplysninger som strukturerede data, bilag og som en samlet ejendomsdatarapport (i PDF format). Ejendomsoplysningerne indhentes digitalt ved kilden gennem en række serviceudbydere. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 3

5 Kunder & Produkter Ejendomsmæglere, boligadvokater og lignende virksomheder er de brugere, som vil benytte DIADEM oftest. For at kunne tilbyde kunderne en attraktiv løsning omfatter DIADEM derfor et kunde-/produktsystem. Økonomimodul Håndterer fakturering og kreditering samt afstemning af fakturabetalinger, kontantkøb m.m. Serviceudbydere Ejendomsoplysningerne hentes fra eksterne datakilder gennem serviceudbydere ved en konkret bestilling af en ejendomsdatarapport. Forespørgselsmotoren arkiverer de indhentede oplysninger med dertil knyttede metadata, således at en indsamlet ejendomsrapport kan genskabes i sin oprindelige form. DIADEM indhenter ca. 50 forskellige ejendomsoplysninger fra 15 forskellige datakilder. Egenskaber ved bestillingsforløb Ejendomsdatarapporten er som nævnt produktet i form af en samling af ejendomsoplysninger, som brugeren kan få digitalt eller som PDF-fil. Systemet bag ejendomsdatarapporten giver gennem one-stop-shopping digital adgang til ejendomsoplysninger fra offentlige registre til brug for køb og salg af ejendomme. I udviklingsprojektet er der arbejdet med at understøtte den digitale arbejdsproces, som den forventes at blive hos professionelle brugere, der arbejder digitalt. Det har medført, at systemet bl.a. er udviklet med følgende egenskaber: Rapportbestilling Med udgangspunkt i informationerne i et Ejendomsresumé kan brugeren afgøre, om det er den korrekte ejendom, der er fremsøgt. Er det tilfældet, kan brugeren afgive en rapportbestilling enten på hele vurderingsejendommen eller på en eller flere af de samlede faste ejendomme. Graceperiode I forhold til bestilling af et kommunalt ejendomsoplysningsskema, er brugersituationen anderledes i en "digital verden". Der opleves større behov for, at oplysningerne er opdaterede, når oplysningerne er umiddelbart digitalt tilgængelige og kun "et klik væk". På denne baggrund og som en yderligere service og kvalitet er indført en såkaldt graceperiode efter bestilling og betaling af gebyret for den første rapport på en ejendom. Graceperioden består i, at det uden yderligere betaling er muligt at genhente DIADEM-oplysninger på en given ejendom i en begrænset periode. Ved bestilling af en ejendomsdatarapport er det således muligt indtil seks måneder efter at genhente rapportens oplysninger to gange fra de offentlige registre. Oplysningerne fra den semiautomatiske løsning er ikke omfattet af grace-perioden. Advisering Når en ejendomsdatarapport er fuldstændig - det vil sige, at alle bestilte ejendomsoplysninger er indhentet og inkluderet i rapporten - sendes der advisering til den adviseringsadresse, som bestilleren har angivet, om rapporten nu er komplet ( og/eller en SMS). Samtykke (fuldmagt) En ejer af en ejendom, som ønsker at sælge ejendommen, kan vælge at gennemføre salget selv eller at få en professionel til at gennemføre salget (eksempelvis en ejendomsmægler). Den professionelle har som udgangspunkt ikke mulighed for at trække nødvendige, men fortrolige ejendomsoplysninger, vedrørende ejendommen uden ejerens samtykke. Ejerens samtykke gives gennem en fuldmagt. Bestiller ejeren selv en ejendomsdatarapport kommer alle oplysninger med. Samtykket anvendes af DIADEM, når det skal afgøres, om en bruger er berettiget til at trække en ejendomsrapport, som indeholder fortrolige oplysninger. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 4

6 Overordnet systemarkitektur Kernen i DIADEM systemarkitekturen består af to grundlæggende komponenter: En Forespørgselsmotor, som håndterer bestilling og levering af ejendomsdatarapporter herunder integrationen til de forskelige datakilder. Et Kunde&Produkt system, som håndterer kundestamdata, kundeaftaler, fakturering m.m. Hovedelementer i DIADEM systemarkitektur Forespørgselsmotor og Kunde & Produkt system. Sikkerhed De forskellige DIADEM-services udstilles som hhv. offentlige og private services: Offentlig service som kræver en identifikation af anvenderen Disse services kan kaldes af både webbrugerfladen og af system-til-system løsningen. Brugeren skal identificere sig over for DIADEM gennem OIO-IDWS-standarden. Offentlig service som ikke kræver en identifikation af anvenderen Disse anonyme services kan kun anvendes af DIADEM brugerfladen. De anvendes anonymt uden, at DIADEM identificerer anvenderen. Sikkerheden sikres gennem OWSA Model T-standarden. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 5

7 Bilag B. Mål- og resultatoversigt for DIADEM Skemaet i dette bilag viser de mål, som DIADEM skal leve op til iht. den oprindelige projektplan fra januar 2009, som er godkendt af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejde (STS). Denne er også udgangspunkt for Aktstykke 163, der blev tiltrådt den 25. juni 2009 af Folketingets Finansudvalg. I skemaet nedenfor er de oprindelige mål taget direkte fra projektplanen og indsat i kolonne A. Målene er operationaliseret i kolonne B og sammenholdt med det realiserede resultat i kolonne C. Resultaterne er opgjort med udgangspunkt i den første version af DIADEM, som blev idriftsat oktober Der vil ske en videreudvikling i de kommende år, og der forventes fuld målopfyldelse ved udgangen af Det grundlæggende mål for DIADEM har været at etablere ejendomsdatarapporten, som er nærmere beskrevet i bilag A. De ejendomsoplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten, er udvalgt og fastlagt i samarbejde med de respektive ressortmyndigheder. Ift. det oprindelige udgangspunkt, som beskrevet i listen i projektplanen side 11, er der af forskellige årsager sket ændringer. Disse er: - Oplysninger, som ikke er med ift. projektplanen: o Tingbogen o Regionplantemaer o Kommuneplantemaer o Landsplandirektiver o Fredningsforhold o Fredede og bevaringsværdige bygninger o Planlagte anlægsprojekter, statslige o Fortidsmindebeskyttelseslinje o Kystnærhedszonen o Vandløbsbræmmer o Arealer udlagt til vindkraft o Vandboringszoner o Luftfart - Oplysninger, som er kommet til ift. i projektplanen: o Byggeskadeforsikring o Ejendomsskat (grundskyld) o Arbejderbolig o Jordrente o Statstilskud efter stormfald o Lettere jordforurening o Majoratskov o Naturperler o BBR-meddelelsen o Elinstallationsrapporter o Jordforureningsattest Disse ændringer har været en naturlig del af projektforløbet og vil ikke blive kommenteret yderligere. Ændringer i indholdet i ejendomsdatarapporten forventes at ske løbende som en del af vedligehold og videreudvikling samt som konsekvens af ændringer i forvaltningen på de relevante områder. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 6

8 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat Tekst i citationstegn er de oprindelige formuleringer i de grundlæggende dokumenter, dvs. projektplan fra januar 2009, som er grundlaget for STS s godkendelse og Aktstykke /6 2009, som er tiltrådt af Folketingets Finansudvalg. Politisk mål: Det er et politisk mål, at det skal være billigere og lettere at købe, sælge og vedligeholde bolig i Danmark. Regeringen har som led i realiseringen besluttet at tage initiativ til at effektivisere og forenkle adgangen til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel. (Projektplan s. 4 - afledt af regeringens oplæg fra 2005 Bedre og billigere bolighandel ) Det/de mål som første version af DIADEM skal indfri for at opnå målopfyldelse ift. målbeskrivelsen i kolonne A. Fuld målopfyldelse: DIADEM lever op til kravene i aktstykke og projektplan. Det sker gennem nærværende projekt, der har fået arbejdstitel DIADEM (Projektplan s.4), hvilket betyder at DIADEM udvikles så det som minimum lever op til forudsætningerne i aktstykke og oprindelige projektplan mht. indhold, tid og økonomi. Se også under mål for projektets gennemførelsesperiode, mål for projektøkonomien og projektets hovedmål. Det resultat som er opnået. Målopfyldelse ift. kolonne B er angivet som - FULD - DELVIST - MANGELFULD suppleret med en kommentar Målopfyldelse: FULD Indholdet lever op til aktstykke og projektplan, jf. projektets målbeskrivelse nedenfor. Dog vil der være en overgangsperiode på tre år, hvor enkelte ejendomsoplysninger indhentes via en semiautomatisk løsning i kommunerne. Mål for projektets udviklingsperiode: Det er i Aktstykke 163 er det forudsat at DIADEM går i drift i Fuld målopfyldelse: DIADEM idriftsættes oktober Tidspunktet for idriftsættelse er udskudt to gange. Første gang til april 2012 efter aftale mellem Økonomiog Erhvervsministeriets departement og Finansministeriet. Baggrunden var tilpasningen til konstaterede brugerbehov, som ikke var indeholdt i den oprindelige projektplan. Anden gang til oktober 2012 jf. aktstykke 67 af 29. marts 2012, som er tiltrådt af Folketinget Finansudvalg. Årsagen var forskellige nødvendige tilpasninger med udgangspunkt i ressortflytning ifm. regeringsskiftet efteråret Målopfyldelse: FULD DIADEM gik i drift 31. oktober Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 7

9 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat Mål for projektøkonomien: I Aktstykke / er budgettet specificeret (omkostningsbaseret og i PL2008) på baggrund af budgettet i projektplanen fra januar 2009 (udgiftsbaseret og i PL2008). DIADEM finansieres af et nyt gebyr, der over en 8-års balanceperiode dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder løbende vedligeholdelse. (jf. Aktstykke /6 2009) Fuld målopfyldelse: DIADEM overholder udviklingsbudgettet og er i økonomisk balance i Udviklingsbudget: Det udgiftsbaserede udviklingsbudget for DIADEM er vist i tabellen nedenfor sammen med forbruget. Der er reserveret midler frem til 2015 til at gøre de sidste ejendomsoplysninger i den semiautomatiske løsning fuldt digitalt tilgængelige. Økonomi for DIADEM s udviklingsdel mio.kr. Budget for udviklingsdel 1) 117,3 Forbrug ifølge udviklingsregnskab 2) 117,2 - heraf reserveret til digitalisering af de 7,5 resterende ejendomsoplysn. frem til 2015 Noter: 1) Det oprindelige udgiftsbaserede udviklingsbudget for DIADEM var på 102,4 mio.kr. i PL2008. Pga. forskellige nødvendige tilpasninger med udgangspunkt i ressortflytning ifm. regeringsskiftet efteråret 2012 er udviklingsbudgettet hævet med 7 mio. kr. Det justerede udviklingsbudget reguleret med det generelle pris- og lønindeks til PL2012 er 117,3 mio. kr., jf. Akt 67 29/ ) Udviklingsregnskabet har været forelagt Rigsrevisionen. Forbruget er fordelt på hovedområder i tabellen nedenfor. Fordeling af forbrug på hovedområder mio.kr. Samlet forbrug udviklingsdel 117,2 Heraf - DIADEM-systemet (forespørgselsmotor og brugerflade) 25% - Digitalisering af kommunale olietanksoplysninger 43% - Digitalisering af øvrige data/datakilder 16% - Øvrigt projektarbejde, herunder ledelse, driftsudvikling og administration. 16% Samlet budget: Der er ifm. idriftsættelsen udarbejdet et drifts- og indtægtsbudget mhp. at opnå balance i Både driftsog indtægtsbudget er justeret ift. de oprindelige forudsætninger. Gebyr: I Aktstykke 163 er der estimeret et gebyr på 298 kr. pr. Målopfyldelse: - FULD fsva. udviklingsbudgettet. - Den økonomiske balance opgøres ved balanceperiodens afslutning. Udviklingsbudgettet er overholdt. Dog er der en mindre usikkerhed ift. at gøre de sidste ejendomsoplysninger i den semiautomatisk løsning fuldt digitalt tilgængelige. Såfremt drifts- og indtægtsbudgettet holder, vil DIADEM være i økonomisk balance i 2017, hvilket vil sikre målopfyldelse. Langt den største del af udviklingsbudgettet (knap 60% svarende til knap 70 mio.kr.) er investeret i digitalisering af oplysninger og tilpasninger i fællesoffentlige datakilder/services. Eksempler herpå er digitalisering af oplysninger om olietanke, varmeforsyning og vejstatus. Dvs. at DIADEM har bidraget væsentligt til varige forbedringer i den fællesoffentlige infrastruktur, som kan anvendes af alle myndigheder, borgere og virksomheder til andre formål end DIADEM. En væsentlig årsag til at udviklingsbudgettet er overholdt er, at det allerede i planerne var forudset, at der ville komme uforudsete udgifter. Således var ca. 15 procent af budgettet afsat til uforudsete forretnings- og itudgifter, hvilket svarer nogenlunde til den merpris, der erfaringsmæssigt betales ved indgåelse af leverandørkontrakter på fastpris fremfor forbrugsafregning. Merprisen kan ses som en form usikkerhedstillæg. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 8

10 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat ejendomsdatarapport i PL2008. Reguleret til PL2012 svarer det til det gebyr på 325 kr. pr. rapport, som blev fastsat ved idriftsættelsen af DIADEM.. Balanceperiode: Udviklingen af DIADEM blev igangsat september 2009, og balanceperioden på 8 år strækker sig derfor frem til Projektets hovedmål: Det er DIADEM projektets hovedmål, at borgere og virksomheder skal have digital adgang til en række nødvendige ejendomsoplysninger til brug for køb og salg af ejendomme (Projektplan s.4) Fuld målopfyldelse: Ejendomsdatarapporten indeholder de ejendomsoplysninger, som er fastlagt med udgangspunkt i projektplanen. Der er udvalgt ca. 50 ejendomsoplysninger til ejendomsdatarapporten, som skal kunne hentes via boligejer.dk, foruden at professionelle brugere skal kunne hente tilsvarende oplysninger via en system-til-system løsning. Ejendomsoplysningerne er udvalgt og fastlagt i samarbejde med de respektive ressortmyndigheder med udgangspunkt i listen i projektplanen s. 10. Der er af forskellige årsager afvigelserne herfra. Målopfyldelse: FULD Ejendomsdatarapporten giver som planlagt digital adgang til en række ejendomsoplysninger. En væsentlig del af målet vil være nået, når der er sikret adgang til de oplysninger, der i dag indhentes gennem det kommunale ejendomsoplysningsskema (Projektplan s.6) Fuld målopfyldelse: Alle definerede ejendomsoplysninger i det nuværende kommunale ejendomsoplysningsskema hentes automatisk fra hoveddatakilderne via digitale services. For de ejendomsoplysninger, der ikke var fuldt digitalt tilgængelige ved idriftsættelse, sker der en delvis målopfyldelse ved etablering af en semiautomatisk løsning, hvor kommunale medarbejdere indtaster oplysningerne i en overgangsperiode. Det bemærkes, at supplerende oplysninger, som forudsat i den oprindelige projektplan, fortsat skal indhentes via henvendelse til kommunen. Målopfyldelse: DELVIS Ejendomsoplysningerne i det nuværende kommunale ejendomsoplysningsskema indgår i ejendomsdatarapporten, men enkelte oplysninger indhentes via en semiautomatisk løsning i kommunerne i en overgangsperiode på tre år. DIADEM skal medvirke til: (Projektplan s.6) a) at skabe kortere sagsbehandlingstid (Projektplan s.6) b) bedre mulighed for borgerselvbetjening (Projektplan s.6) Se nærmere under effektmål Fuld målopfyldelse: Via boligejer.dk skal almindelige borgere kunne hente en ejendomsdatarapport for en given ejendom. Der er designet en brugerflade på boligejer.dk med udgangspunkt i brugernes behov, jf. konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Målopfyldelse: FULD Brugerflade på boligejer.dk er etableret og sat i drift den 31. oktober Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 9

11 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat c) en række effektiviseringer via standardisering og automatisering af processer, som (Projektplan s.6) Se nærmere under projektmål, effektmål, kvalitative mål og andre mål. d) samlet set vil bidrage Se nærmere under effektmål. til en markant reduktion af omkostningerne ved at indhente og videregive ejendomsoplysningerne (projektplan s.6) Projektmål: For at nå hovedmålet skal følgende projektmål, som er nært knyttet til gennemførelsen af de syv delprojekter, opfyldes således at: (Projektplan s. 24) 1. Dataregistrering og ajourføring sikres ved indføring af de fornødne lovhjemler i de relevante lovgivninger (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 1, som er beskrevet i projektplanen på s. 27) Fuld målopfyldelse: Love og regler er tilpasset, så der er hjemmel til at registrere og ajourføre de oplysninger, som indgår i ejendomsdatarapporten. Der er ændret i nedenstående love og regler for at sikre, at der er hjemmel til at registrere, ajourføre og anvende de nævnte oplysninger: Hjemmel til at fastsætte nærmere regler om registrering af oplysninger om varmeforsyning og miljøsager /1 LSF 40 - Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel) Oplysning om varmeforsyning - Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 (projektbekendtgørelsen). - Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen). Indberetning af oplysninger om byggesag (10 dage) - Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) - BEK nr 1010 af 24/10/2012 Oplysninger om olietanke - Bekendtgørelse nr af 21/12/2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines Oplysninger om vejforsyning - Bestemmelserne om vejregistre for offentlige veje og stier og private fællesveje og stier i byer og Målopfyldelse: DELVIS For de oplysninger, der er nævnt i kommentaren i kolonnen B. Operationel målopfyldelse som oplysninger, hvor der skal ændres... i love og regler er hjemlen endnu ikke på plads. Disse oplysninger håndteres aktuelt via den semiautomatiske løsning. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 10

12 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat bymæssige områder, Bekendtgørelse nr. 454 om vej- og stiregister Oplysninger om huslejenævnssager - Skrivelse om indberetning af statistiske oplysninger fra husleje- og beboerklagenævn, SKR nr 9474 af 27/08/2012. Der skal ændres i nedenstående love og regler for at sikre, at der er hjemmel til at registrere, ajourføre og anvende nævnte oplysninger. Oplysning om spildevandsplaner - Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr 1448 af 11/12/2007) Oplysninger om jordforurening + områdeklassificering og anden viden - Bekendtgørelse om indberetning af jordforureningsdata Miljøsag iht Vandforsyningsloven + Miljøsag iht miljøbeskyttelsesloven + Kommunale anlægsprojekter - For ovenstående oplysninger forventes der at være behov for at sikre hjemmel til registrering og ajourføring. Alle lovområder kendes imidlertid ikke på nuværende tidspunkt. Endvidere er der er sikret fornødne lovhjemler til at opkræve og fastsætte gebyr for køb af ejendomsdatarapporten: Hjemlen til at opkræve gebyr - Lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, LOV nr 1276 af 16/12/2009 Fastsættelsen af gebyr - Bekendtgørelse om digital adgang til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel m.v. BEK nr 1003 af 23/10/ De registerbaserede data koordineres og stilles til rådighed for DIADEM (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 2, som er beskrevet i projektplanen på s ) Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis regelgrundlaget er på plads for en væsentlig del af de nævnte ejendomsoplysninger. Fuld målopfyldelse: DIADEM skal via webservices trække relevante data fra OIS, BBR, PlansystemDK og fra KMD s systemer, (den elektroniske Tingbog, se kommentar). Dette mål er et teknisk orienteret mål, og målopfyldelse er sket, såfremt en ejendomsforespørgsel fra DIADEM til de nævnte registre kan gennemføres korrekt. Målopfyldelse: FULD DIADEM trækker de udvalgte ejendomsoplysninger fra registrene i det omfang de relevante data er digitalt tilgængelige. De oplysninger, som i en Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 11

13 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat 3. Plandata i bred forstand kan tilgå DIADEM (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 3, som er beskrevet i projektplanen på s ) 4. De geografisk tilgængelige offentligretlige rådighedsindskrænkninger tilgår DIADEM (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 4, som er beskrevet i projektplanen på s ) Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis ejendomsforespørgsel og dataleverancer fungerer for en væsentlig del af de nævnte registre. Det var af tekniske årsager ikke muligt at lave en tilstrækkelig præcis automatisk udsøgning af en given ejendom fra den elektroniske Tingbog, hvorfor denne ikke indgår i resultatopgørelsen. Det kan muligvis håndteres på et senere tidspunkt. Fuld målopfyldelse: DIADEM kan via webservices trække relevante data fra PlansystemDK. Dette mål er et teknisk orienteret mål, og målopfyldelse er sket, såfremt en ejendomsforespørgsel fra DIADEM til PlansystemDK kan gennemføres for varmeforsyning og spildevandsplan. Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis ejendomsforespørgsel og dataleverancer fungerer for en væsentlig del af de nævnte oplysninger. Fuld målopfyldelse: DIADEM skal via webservices trække relevante data fra Danmarks Miljøportal (DMP). Dette mål er et teknisk orienteret mål, og målopfyldelse er sket, såfremt en ejendomsforespørgsel fra DIADEM til DMP kan gennemføres for følgende oplysninger: - Grundvand - Drikkevandsinteresser - Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder - Jordforureningsattest - Kortlagt jordforurening - Beskyttet natur - Internationale naturbeskyttelsesområder - Naturperler / offentlig oplysning - Skovbyggelinjer - Sø- og åbeskyttelseslinjer - Beskyttede sten- og jorddiger Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis ejendomsforespørgsel og dataleverancer fungerer for en væsentlig del af de nævnte oplysninger. Det fremgår af projektplanen s. 34, at det er en forudsætning at Miljøportalen kan løse opgaven som en myndighedsopgave med udgangspunkt i de eksisterende rettigheder til at anvende KMS s data og produkter (nu Geodatastyrelsen/GST). Denne forudsætning viste sig ikke at holde, idet GST kategoriserede DIADEM som et kommercielt produkt alene fordi, der bliver opkrævet gebyr. Den forudsatte løsning baseret på geografisk analyse kunne derfor ikke gennemføres. Den gennemførte tekniske løsning er derfor baseret på en forespørgsel via matrikelnummer. overgangsperiode håndteres via den semi-automatiske løsning regnes ikke med, da årsagen til den manglende automatisering ikke er teknisk begrundet. Målopfyldelse: FULD DIADEM trækker de udvalgte ejendomsoplysninger fra PlansystemDK i det omfang, de relevante data er digitalt tilgængelige. De oplysninger, som i en overgangsperiode håndteres via den semi-automatiske løsning, regnes ikke med, da årsagen til den manglende automatisering ikke er teknisk begrundet. Målopfyldelse: FULD DIADEM trækker de udvalgte ejendomsoplysninger DMP i det omgang de relevante data er digitalt tilgængelige. De oplysninger, som i en overgangsperiode håndteres via den semi-automatiske løsning, regnes ikke med, da årsagen til den manglende automatisering ikke er teknisk begrundet. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 12

14 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat 5. De kommunale og øvrige data til DIADEM, der i dag ikke findes i en ensartet og digital form, standardiseres, digitaliseres og stilles til rådighed (Projektplan s. 24) Der er tilsvarende mål for forfalden gæld til kommunen og kommunale anlægsprojekter, som bør håndteres i sammenhæng med dette mål. Fuld målopfyldelse: Nedenstående oplysninger er digitaliseret og gjort digitalt tilgængelige: - Miljøsag - Adgangsforhold - Varmeplaner - Olietank - Spildevandsplaner - Huslejenævnsager - Forfalden gæld til kommunen - Kommunale anlægsprojekter Digitaliseringsopgaven ifm. de nævnte oplysninger er meget forskellige i indhold og omfang og er løst som enkeltstående opgaver. Målopfyldelse: DELVIS Opgaven er endnu ikke løst for Miljøsag, Spildevandsplaner, Forfalden gæld til kommunen og Kommunale anlægsprojekter. Disse resterende digitaliseringsopgaver løses trinvist i et særskilt projekt frem til udgangen af (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 5, som er beskrevet i projektplanen på s Målene vedrørende forfalden gæld til kommunen og kommunale anlægsprojekter kan afledes af den oprindelige projektplan under hhv. afsnit på s og afsnit 3.5 på s ) 6. Den nødvendige fællesservice til søgning på tværs af registre bliver etableret, således at enhver ejendom entydigt kan identificeres (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 6, som er beskrevet i projektplanen på s ) 7. Den brugerservice, der præsenterer DIADEM overfor borgere og virksomheder, bliver etableret (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 7, som er beskrevet i projektplanen på s ) Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis digitaliseringen er gennemført for en væsentlig del af de nævnte oplysninger. Fuld målopfyldelse: Der er etableret en forespørgselsmotor, der entydigt kan identificere en ejendom og gennemføre en søgning på tværs af registre mv. Den udviklede forespørgselsmotor svarer til den fælleservice, som er illustreret i figur 2.2 i projektplanen på s. 8. Fuld målopfyldelse: Via boligejer.dk skal almindelige borgere og virksomheder kunne hente en ejendomsdatarapport for en given ejendom. Der er designet en brugerflade på boligejer.dk med udgangspunkt i brugernes behov, jf. konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface. Målopfyldelse: FULD Forespørgselsmotoren har fungeret i drift siden 31. oktober Målopfyldelse: FULD Brugerflade på boligejer.dk er etableret og i drift den 31. oktober Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 13

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2013 Statens it-projekter statens it-projekter 2/201 3 indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 2. Statusoverblik...6 It-projekter vurderet til rødt trafiklys.... 7 It-projekter vurderet til

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg September 2014 Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls - Schultz Distribution Herstedvang

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20 oktober 2010 J. nr. 010-76 Center for Økonomi og HR Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere