Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen"

Transkript

1 Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for DIADEM Bilag C. Opfølgning på risikopunkter i DIADEM Bilag D. Statusrapportering og hændelser i udviklingsperioden Bilag E. Kommunikation vedrørende DIADEM Bilag F. Styregruppens evaluering (myndighederne) Bilag G. Følgegruppens evaluering (brugerne) Bilag H. Projektledelsens evaluering (MBBL) Bilag I. Referenceliste Oktober 2013 Ejendomsdata

2 Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Ejendomsdatarapporten som produkt Ejendomsdatarapporten er det produkt, DIADEM leverer, som svar på kundens forespørgsel på en given ejendom. Ejendomsdatarapporten er af natur digital og kan tilgås via brugerfladen på boligejer.dk. Her er det muligt for brugerne at navigere rundt dels for at få overblik, dels for at gå i dybden med betydningen af de enkelte ejendomsoplysninger. Ejendomsdatarapporten kan også ved ét klik konverteres i en pdf-version, som understøtter dokument- og manuelt baserede arbejdsgange. For nærmere information se evt. Professionelle brugere har via en system-til-system løsning mulighed for at hente helt tilsvarende oplysninger via en række parallelle webservices. Eksempel på en side fra ejendomsdatarapporten Oversigten på næste side viser de oplysninger, der er indeholdt i ejendomsdatarapporten. For oplysningerne gælder - at de er udvalgt i samarbejde med relevante myndigheder - at det faglige indhold er afklaret i samarbejde med de lovgivende myndigheder - at de ajourføres efter regler fastsat af de lovgivende myndigheder - at de hentes fra landsdækkende databaser Ejendomsdatarapporten består af tre elementer: - et resume med hovedsvar for alle oplysninger - en fuld rapport med uddybende svar for alle oplysninger - yderligere information om hver enkelt oplysning (metadata); Baggrund, formål, lovgrundlag, myndighed, datakilde og evt. relevante link. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 1

3 Herudover leveres der sammen med ejendomsdatarapporten en samling af bilag med originale dokumenter (fx officielle meddelelser og attester). Oplysninger i ejendomsdatarapporten pr. oktober 2013 Bygninger BBR-meddelelsen Tilstandsrapport * Elinstallationsrapport * Byggesag Byggeskadeforsikring * Olietanke Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskattebillet * Ejendoms- og grundværdi Vurderingsmeddelelsen Forfalden gæld til kommunen * # Huslejenævnssager Arbejderbolig Jordrente Statstilskud efter stormfald Planer Zonestatus Lokalplaner Varmeforsyning Vejforsyning Kommunale anlægsprojekter # Vand Aktuelle afløbsforhold Aktuel vandforsyning Spildevandsplan # Grundvand - drikkevandsinteresser Grundvand - nitratfølsomme indvindingsområder Jordforurening Jordforureningsattest Kortlagt jordforurening Lettere jordforurening # Natur, skov og landbrug Fredskov Majoratskov Beskyttet natur Internationale naturbeskyttelsesområder Landbrugspligt Naturperler Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Sø- og åbeskyttelseslinjer Kirkebyggelinjer Klitfredningslinjer Strandbeskyttelseslinjer Beskyttede sten- og jorddiger Miljøsag Miljøsag * # Bilag til ejendomsdatarapporten: BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet * Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport * Elinstallationsrapport * Energimærkningsrapport Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport * (for nybyggeri) Anmærkning: * Private ejeroplysninger: Oplysninger markeret med * er forbeholdt ejeren af ejendommen. Man får kun disse oplysninger med i ejendomsdatarapporten, hvis man er logget ind med NemID/Digital signatur og er registreret som ejendomsejer eller har et samtykke fra ejeren. # Oplysninger i semiautomatisk løsning: Nogle få af rapportens oplysninger er endnu ikke fuldt digitalt tilgængelige. Disse oplysninger indhentes hos myndighederne via en semiautomatisk løsning og bliver leveret til køberen på samme måde som de oplysninger, som er fuldt digitaliserede og indhentes fra registre. Oplysninger, der indhentes på denne vis, er markeret med #. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 2

4 Systemet bag DIADEM Hovedstrukturen i DIADEM systemet fremgår af nedenstående figur. Hovedstrukturen i DIADEM-systemet Hovedelementerne i DIADEM-systemkomplekset er: Web brugerflade via Boligejer.dk Brugerfladen kan ses som en glasplade, som gør brug af de muligheder/services, der stilles til rådighed fra forespørgselsmotoren. Brugerfladen er opbygget med en sammenhæng til den fællesoffentlige webportal boligejer.dk. I brugerfladen er det muligt at bestille, anvende og dele ejendomsdatarapporter mm. Rapporter bestilt gennem brugerfladen kan også hentes gennem en system-til-system løsning. System-til-system løsninger (B2B systemer) Kundernes egne systemer, som kobles op mod DIADEM, via system-til-system services er principielt også en del af systemkomplekset. Da de alene kontrolleres af kunderne selv, beskrives de ikke yderligere. Både gennem web brugerfladen og system-til-system løsningen kan man få ejendomsrapporten leveret som et PDF dokument. Semiautomatisk brugerflade Enkelte ejendomsoplysninger er endnu ikke digitaliseret. Da disse ejendomsoplysninger er en del af de oplysninger, som DIADEM skal levere, er der etableret en semiautomatisk løsning til indrapportering af disse. Indrapporteringen foretages af den kommune, som har ansvaret for at fremskaffe disse informationer. Administrativ brugerflade En brugerflade til administration af rapportskabeloner, rapportelementer, kunder, produkter, priser, fejltekster m.m. etableret som en webbrugerflade. Anvendelse af denne kræver, at brugeren er tildelt en administratorrolle. Forespørgselsmotor En helt central løsningskomponent i DIADEM er Forespørgselsmotoren, som har ansvaret for at indhente og udstille de forskellige ejendomsoplysninger som strukturerede data, bilag og som en samlet ejendomsdatarapport (i PDF format). Ejendomsoplysningerne indhentes digitalt ved kilden gennem en række serviceudbydere. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 3

5 Kunder & Produkter Ejendomsmæglere, boligadvokater og lignende virksomheder er de brugere, som vil benytte DIADEM oftest. For at kunne tilbyde kunderne en attraktiv løsning omfatter DIADEM derfor et kunde-/produktsystem. Økonomimodul Håndterer fakturering og kreditering samt afstemning af fakturabetalinger, kontantkøb m.m. Serviceudbydere Ejendomsoplysningerne hentes fra eksterne datakilder gennem serviceudbydere ved en konkret bestilling af en ejendomsdatarapport. Forespørgselsmotoren arkiverer de indhentede oplysninger med dertil knyttede metadata, således at en indsamlet ejendomsrapport kan genskabes i sin oprindelige form. DIADEM indhenter ca. 50 forskellige ejendomsoplysninger fra 15 forskellige datakilder. Egenskaber ved bestillingsforløb Ejendomsdatarapporten er som nævnt produktet i form af en samling af ejendomsoplysninger, som brugeren kan få digitalt eller som PDF-fil. Systemet bag ejendomsdatarapporten giver gennem one-stop-shopping digital adgang til ejendomsoplysninger fra offentlige registre til brug for køb og salg af ejendomme. I udviklingsprojektet er der arbejdet med at understøtte den digitale arbejdsproces, som den forventes at blive hos professionelle brugere, der arbejder digitalt. Det har medført, at systemet bl.a. er udviklet med følgende egenskaber: Rapportbestilling Med udgangspunkt i informationerne i et Ejendomsresumé kan brugeren afgøre, om det er den korrekte ejendom, der er fremsøgt. Er det tilfældet, kan brugeren afgive en rapportbestilling enten på hele vurderingsejendommen eller på en eller flere af de samlede faste ejendomme. Graceperiode I forhold til bestilling af et kommunalt ejendomsoplysningsskema, er brugersituationen anderledes i en "digital verden". Der opleves større behov for, at oplysningerne er opdaterede, når oplysningerne er umiddelbart digitalt tilgængelige og kun "et klik væk". På denne baggrund og som en yderligere service og kvalitet er indført en såkaldt graceperiode efter bestilling og betaling af gebyret for den første rapport på en ejendom. Graceperioden består i, at det uden yderligere betaling er muligt at genhente DIADEM-oplysninger på en given ejendom i en begrænset periode. Ved bestilling af en ejendomsdatarapport er det således muligt indtil seks måneder efter at genhente rapportens oplysninger to gange fra de offentlige registre. Oplysningerne fra den semiautomatiske løsning er ikke omfattet af grace-perioden. Advisering Når en ejendomsdatarapport er fuldstændig - det vil sige, at alle bestilte ejendomsoplysninger er indhentet og inkluderet i rapporten - sendes der advisering til den adviseringsadresse, som bestilleren har angivet, om rapporten nu er komplet ( og/eller en SMS). Samtykke (fuldmagt) En ejer af en ejendom, som ønsker at sælge ejendommen, kan vælge at gennemføre salget selv eller at få en professionel til at gennemføre salget (eksempelvis en ejendomsmægler). Den professionelle har som udgangspunkt ikke mulighed for at trække nødvendige, men fortrolige ejendomsoplysninger, vedrørende ejendommen uden ejerens samtykke. Ejerens samtykke gives gennem en fuldmagt. Bestiller ejeren selv en ejendomsdatarapport kommer alle oplysninger med. Samtykket anvendes af DIADEM, når det skal afgøres, om en bruger er berettiget til at trække en ejendomsrapport, som indeholder fortrolige oplysninger. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 4

6 Overordnet systemarkitektur Kernen i DIADEM systemarkitekturen består af to grundlæggende komponenter: En Forespørgselsmotor, som håndterer bestilling og levering af ejendomsdatarapporter herunder integrationen til de forskelige datakilder. Et Kunde&Produkt system, som håndterer kundestamdata, kundeaftaler, fakturering m.m. Hovedelementer i DIADEM systemarkitektur Forespørgselsmotor og Kunde & Produkt system. Sikkerhed De forskellige DIADEM-services udstilles som hhv. offentlige og private services: Offentlig service som kræver en identifikation af anvenderen Disse services kan kaldes af både webbrugerfladen og af system-til-system løsningen. Brugeren skal identificere sig over for DIADEM gennem OIO-IDWS-standarden. Offentlig service som ikke kræver en identifikation af anvenderen Disse anonyme services kan kun anvendes af DIADEM brugerfladen. De anvendes anonymt uden, at DIADEM identificerer anvenderen. Sikkerheden sikres gennem OWSA Model T-standarden. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 5

7 Bilag B. Mål- og resultatoversigt for DIADEM Skemaet i dette bilag viser de mål, som DIADEM skal leve op til iht. den oprindelige projektplan fra januar 2009, som er godkendt af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejde (STS). Denne er også udgangspunkt for Aktstykke 163, der blev tiltrådt den 25. juni 2009 af Folketingets Finansudvalg. I skemaet nedenfor er de oprindelige mål taget direkte fra projektplanen og indsat i kolonne A. Målene er operationaliseret i kolonne B og sammenholdt med det realiserede resultat i kolonne C. Resultaterne er opgjort med udgangspunkt i den første version af DIADEM, som blev idriftsat oktober Der vil ske en videreudvikling i de kommende år, og der forventes fuld målopfyldelse ved udgangen af Det grundlæggende mål for DIADEM har været at etablere ejendomsdatarapporten, som er nærmere beskrevet i bilag A. De ejendomsoplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten, er udvalgt og fastlagt i samarbejde med de respektive ressortmyndigheder. Ift. det oprindelige udgangspunkt, som beskrevet i listen i projektplanen side 11, er der af forskellige årsager sket ændringer. Disse er: - Oplysninger, som ikke er med ift. projektplanen: o Tingbogen o Regionplantemaer o Kommuneplantemaer o Landsplandirektiver o Fredningsforhold o Fredede og bevaringsværdige bygninger o Planlagte anlægsprojekter, statslige o Fortidsmindebeskyttelseslinje o Kystnærhedszonen o Vandløbsbræmmer o Arealer udlagt til vindkraft o Vandboringszoner o Luftfart - Oplysninger, som er kommet til ift. i projektplanen: o Byggeskadeforsikring o Ejendomsskat (grundskyld) o Arbejderbolig o Jordrente o Statstilskud efter stormfald o Lettere jordforurening o Majoratskov o Naturperler o BBR-meddelelsen o Elinstallationsrapporter o Jordforureningsattest Disse ændringer har været en naturlig del af projektforløbet og vil ikke blive kommenteret yderligere. Ændringer i indholdet i ejendomsdatarapporten forventes at ske løbende som en del af vedligehold og videreudvikling samt som konsekvens af ændringer i forvaltningen på de relevante områder. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 6

8 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat Tekst i citationstegn er de oprindelige formuleringer i de grundlæggende dokumenter, dvs. projektplan fra januar 2009, som er grundlaget for STS s godkendelse og Aktstykke /6 2009, som er tiltrådt af Folketingets Finansudvalg. Politisk mål: Det er et politisk mål, at det skal være billigere og lettere at købe, sælge og vedligeholde bolig i Danmark. Regeringen har som led i realiseringen besluttet at tage initiativ til at effektivisere og forenkle adgangen til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel. (Projektplan s. 4 - afledt af regeringens oplæg fra 2005 Bedre og billigere bolighandel ) Det/de mål som første version af DIADEM skal indfri for at opnå målopfyldelse ift. målbeskrivelsen i kolonne A. Fuld målopfyldelse: DIADEM lever op til kravene i aktstykke og projektplan. Det sker gennem nærværende projekt, der har fået arbejdstitel DIADEM (Projektplan s.4), hvilket betyder at DIADEM udvikles så det som minimum lever op til forudsætningerne i aktstykke og oprindelige projektplan mht. indhold, tid og økonomi. Se også under mål for projektets gennemførelsesperiode, mål for projektøkonomien og projektets hovedmål. Det resultat som er opnået. Målopfyldelse ift. kolonne B er angivet som - FULD - DELVIST - MANGELFULD suppleret med en kommentar Målopfyldelse: FULD Indholdet lever op til aktstykke og projektplan, jf. projektets målbeskrivelse nedenfor. Dog vil der være en overgangsperiode på tre år, hvor enkelte ejendomsoplysninger indhentes via en semiautomatisk løsning i kommunerne. Mål for projektets udviklingsperiode: Det er i Aktstykke 163 er det forudsat at DIADEM går i drift i Fuld målopfyldelse: DIADEM idriftsættes oktober Tidspunktet for idriftsættelse er udskudt to gange. Første gang til april 2012 efter aftale mellem Økonomiog Erhvervsministeriets departement og Finansministeriet. Baggrunden var tilpasningen til konstaterede brugerbehov, som ikke var indeholdt i den oprindelige projektplan. Anden gang til oktober 2012 jf. aktstykke 67 af 29. marts 2012, som er tiltrådt af Folketinget Finansudvalg. Årsagen var forskellige nødvendige tilpasninger med udgangspunkt i ressortflytning ifm. regeringsskiftet efteråret Målopfyldelse: FULD DIADEM gik i drift 31. oktober Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 7

9 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat Mål for projektøkonomien: I Aktstykke / er budgettet specificeret (omkostningsbaseret og i PL2008) på baggrund af budgettet i projektplanen fra januar 2009 (udgiftsbaseret og i PL2008). DIADEM finansieres af et nyt gebyr, der over en 8-års balanceperiode dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder løbende vedligeholdelse. (jf. Aktstykke /6 2009) Fuld målopfyldelse: DIADEM overholder udviklingsbudgettet og er i økonomisk balance i Udviklingsbudget: Det udgiftsbaserede udviklingsbudget for DIADEM er vist i tabellen nedenfor sammen med forbruget. Der er reserveret midler frem til 2015 til at gøre de sidste ejendomsoplysninger i den semiautomatiske løsning fuldt digitalt tilgængelige. Økonomi for DIADEM s udviklingsdel mio.kr. Budget for udviklingsdel 1) 117,3 Forbrug ifølge udviklingsregnskab 2) 117,2 - heraf reserveret til digitalisering af de 7,5 resterende ejendomsoplysn. frem til 2015 Noter: 1) Det oprindelige udgiftsbaserede udviklingsbudget for DIADEM var på 102,4 mio.kr. i PL2008. Pga. forskellige nødvendige tilpasninger med udgangspunkt i ressortflytning ifm. regeringsskiftet efteråret 2012 er udviklingsbudgettet hævet med 7 mio. kr. Det justerede udviklingsbudget reguleret med det generelle pris- og lønindeks til PL2012 er 117,3 mio. kr., jf. Akt 67 29/ ) Udviklingsregnskabet har været forelagt Rigsrevisionen. Forbruget er fordelt på hovedområder i tabellen nedenfor. Fordeling af forbrug på hovedområder mio.kr. Samlet forbrug udviklingsdel 117,2 Heraf - DIADEM-systemet (forespørgselsmotor og brugerflade) 25% - Digitalisering af kommunale olietanksoplysninger 43% - Digitalisering af øvrige data/datakilder 16% - Øvrigt projektarbejde, herunder ledelse, driftsudvikling og administration. 16% Samlet budget: Der er ifm. idriftsættelsen udarbejdet et drifts- og indtægtsbudget mhp. at opnå balance i Både driftsog indtægtsbudget er justeret ift. de oprindelige forudsætninger. Gebyr: I Aktstykke 163 er der estimeret et gebyr på 298 kr. pr. Målopfyldelse: - FULD fsva. udviklingsbudgettet. - Den økonomiske balance opgøres ved balanceperiodens afslutning. Udviklingsbudgettet er overholdt. Dog er der en mindre usikkerhed ift. at gøre de sidste ejendomsoplysninger i den semiautomatisk løsning fuldt digitalt tilgængelige. Såfremt drifts- og indtægtsbudgettet holder, vil DIADEM være i økonomisk balance i 2017, hvilket vil sikre målopfyldelse. Langt den største del af udviklingsbudgettet (knap 60% svarende til knap 70 mio.kr.) er investeret i digitalisering af oplysninger og tilpasninger i fællesoffentlige datakilder/services. Eksempler herpå er digitalisering af oplysninger om olietanke, varmeforsyning og vejstatus. Dvs. at DIADEM har bidraget væsentligt til varige forbedringer i den fællesoffentlige infrastruktur, som kan anvendes af alle myndigheder, borgere og virksomheder til andre formål end DIADEM. En væsentlig årsag til at udviklingsbudgettet er overholdt er, at det allerede i planerne var forudset, at der ville komme uforudsete udgifter. Således var ca. 15 procent af budgettet afsat til uforudsete forretnings- og itudgifter, hvilket svarer nogenlunde til den merpris, der erfaringsmæssigt betales ved indgåelse af leverandørkontrakter på fastpris fremfor forbrugsafregning. Merprisen kan ses som en form usikkerhedstillæg. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 8

10 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat ejendomsdatarapport i PL2008. Reguleret til PL2012 svarer det til det gebyr på 325 kr. pr. rapport, som blev fastsat ved idriftsættelsen af DIADEM.. Balanceperiode: Udviklingen af DIADEM blev igangsat september 2009, og balanceperioden på 8 år strækker sig derfor frem til Projektets hovedmål: Det er DIADEM projektets hovedmål, at borgere og virksomheder skal have digital adgang til en række nødvendige ejendomsoplysninger til brug for køb og salg af ejendomme (Projektplan s.4) Fuld målopfyldelse: Ejendomsdatarapporten indeholder de ejendomsoplysninger, som er fastlagt med udgangspunkt i projektplanen. Der er udvalgt ca. 50 ejendomsoplysninger til ejendomsdatarapporten, som skal kunne hentes via boligejer.dk, foruden at professionelle brugere skal kunne hente tilsvarende oplysninger via en system-til-system løsning. Ejendomsoplysningerne er udvalgt og fastlagt i samarbejde med de respektive ressortmyndigheder med udgangspunkt i listen i projektplanen s. 10. Der er af forskellige årsager afvigelserne herfra. Målopfyldelse: FULD Ejendomsdatarapporten giver som planlagt digital adgang til en række ejendomsoplysninger. En væsentlig del af målet vil være nået, når der er sikret adgang til de oplysninger, der i dag indhentes gennem det kommunale ejendomsoplysningsskema (Projektplan s.6) Fuld målopfyldelse: Alle definerede ejendomsoplysninger i det nuværende kommunale ejendomsoplysningsskema hentes automatisk fra hoveddatakilderne via digitale services. For de ejendomsoplysninger, der ikke var fuldt digitalt tilgængelige ved idriftsættelse, sker der en delvis målopfyldelse ved etablering af en semiautomatisk løsning, hvor kommunale medarbejdere indtaster oplysningerne i en overgangsperiode. Det bemærkes, at supplerende oplysninger, som forudsat i den oprindelige projektplan, fortsat skal indhentes via henvendelse til kommunen. Målopfyldelse: DELVIS Ejendomsoplysningerne i det nuværende kommunale ejendomsoplysningsskema indgår i ejendomsdatarapporten, men enkelte oplysninger indhentes via en semiautomatisk løsning i kommunerne i en overgangsperiode på tre år. DIADEM skal medvirke til: (Projektplan s.6) a) at skabe kortere sagsbehandlingstid (Projektplan s.6) b) bedre mulighed for borgerselvbetjening (Projektplan s.6) Se nærmere under effektmål Fuld målopfyldelse: Via boligejer.dk skal almindelige borgere kunne hente en ejendomsdatarapport for en given ejendom. Der er designet en brugerflade på boligejer.dk med udgangspunkt i brugernes behov, jf. konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Målopfyldelse: FULD Brugerflade på boligejer.dk er etableret og sat i drift den 31. oktober Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 9

11 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat c) en række effektiviseringer via standardisering og automatisering af processer, som (Projektplan s.6) Se nærmere under projektmål, effektmål, kvalitative mål og andre mål. d) samlet set vil bidrage Se nærmere under effektmål. til en markant reduktion af omkostningerne ved at indhente og videregive ejendomsoplysningerne (projektplan s.6) Projektmål: For at nå hovedmålet skal følgende projektmål, som er nært knyttet til gennemførelsen af de syv delprojekter, opfyldes således at: (Projektplan s. 24) 1. Dataregistrering og ajourføring sikres ved indføring af de fornødne lovhjemler i de relevante lovgivninger (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 1, som er beskrevet i projektplanen på s. 27) Fuld målopfyldelse: Love og regler er tilpasset, så der er hjemmel til at registrere og ajourføre de oplysninger, som indgår i ejendomsdatarapporten. Der er ændret i nedenstående love og regler for at sikre, at der er hjemmel til at registrere, ajourføre og anvende de nævnte oplysninger: Hjemmel til at fastsætte nærmere regler om registrering af oplysninger om varmeforsyning og miljøsager /1 LSF 40 - Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel) Oplysning om varmeforsyning - Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 (projektbekendtgørelsen). - Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen). Indberetning af oplysninger om byggesag (10 dage) - Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) - BEK nr 1010 af 24/10/2012 Oplysninger om olietanke - Bekendtgørelse nr af 21/12/2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines Oplysninger om vejforsyning - Bestemmelserne om vejregistre for offentlige veje og stier og private fællesveje og stier i byer og Målopfyldelse: DELVIS For de oplysninger, der er nævnt i kommentaren i kolonnen B. Operationel målopfyldelse som oplysninger, hvor der skal ændres... i love og regler er hjemlen endnu ikke på plads. Disse oplysninger håndteres aktuelt via den semiautomatiske løsning. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 10

12 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat bymæssige områder, Bekendtgørelse nr. 454 om vej- og stiregister Oplysninger om huslejenævnssager - Skrivelse om indberetning af statistiske oplysninger fra husleje- og beboerklagenævn, SKR nr 9474 af 27/08/2012. Der skal ændres i nedenstående love og regler for at sikre, at der er hjemmel til at registrere, ajourføre og anvende nævnte oplysninger. Oplysning om spildevandsplaner - Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr 1448 af 11/12/2007) Oplysninger om jordforurening + områdeklassificering og anden viden - Bekendtgørelse om indberetning af jordforureningsdata Miljøsag iht Vandforsyningsloven + Miljøsag iht miljøbeskyttelsesloven + Kommunale anlægsprojekter - For ovenstående oplysninger forventes der at være behov for at sikre hjemmel til registrering og ajourføring. Alle lovområder kendes imidlertid ikke på nuværende tidspunkt. Endvidere er der er sikret fornødne lovhjemler til at opkræve og fastsætte gebyr for køb af ejendomsdatarapporten: Hjemlen til at opkræve gebyr - Lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, LOV nr 1276 af 16/12/2009 Fastsættelsen af gebyr - Bekendtgørelse om digital adgang til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel m.v. BEK nr 1003 af 23/10/ De registerbaserede data koordineres og stilles til rådighed for DIADEM (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 2, som er beskrevet i projektplanen på s ) Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis regelgrundlaget er på plads for en væsentlig del af de nævnte ejendomsoplysninger. Fuld målopfyldelse: DIADEM skal via webservices trække relevante data fra OIS, BBR, PlansystemDK og fra KMD s systemer, (den elektroniske Tingbog, se kommentar). Dette mål er et teknisk orienteret mål, og målopfyldelse er sket, såfremt en ejendomsforespørgsel fra DIADEM til de nævnte registre kan gennemføres korrekt. Målopfyldelse: FULD DIADEM trækker de udvalgte ejendomsoplysninger fra registrene i det omfang de relevante data er digitalt tilgængelige. De oplysninger, som i en Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 11

13 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat 3. Plandata i bred forstand kan tilgå DIADEM (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 3, som er beskrevet i projektplanen på s ) 4. De geografisk tilgængelige offentligretlige rådighedsindskrænkninger tilgår DIADEM (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 4, som er beskrevet i projektplanen på s ) Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis ejendomsforespørgsel og dataleverancer fungerer for en væsentlig del af de nævnte registre. Det var af tekniske årsager ikke muligt at lave en tilstrækkelig præcis automatisk udsøgning af en given ejendom fra den elektroniske Tingbog, hvorfor denne ikke indgår i resultatopgørelsen. Det kan muligvis håndteres på et senere tidspunkt. Fuld målopfyldelse: DIADEM kan via webservices trække relevante data fra PlansystemDK. Dette mål er et teknisk orienteret mål, og målopfyldelse er sket, såfremt en ejendomsforespørgsel fra DIADEM til PlansystemDK kan gennemføres for varmeforsyning og spildevandsplan. Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis ejendomsforespørgsel og dataleverancer fungerer for en væsentlig del af de nævnte oplysninger. Fuld målopfyldelse: DIADEM skal via webservices trække relevante data fra Danmarks Miljøportal (DMP). Dette mål er et teknisk orienteret mål, og målopfyldelse er sket, såfremt en ejendomsforespørgsel fra DIADEM til DMP kan gennemføres for følgende oplysninger: - Grundvand - Drikkevandsinteresser - Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder - Jordforureningsattest - Kortlagt jordforurening - Beskyttet natur - Internationale naturbeskyttelsesområder - Naturperler / offentlig oplysning - Skovbyggelinjer - Sø- og åbeskyttelseslinjer - Beskyttede sten- og jorddiger Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis ejendomsforespørgsel og dataleverancer fungerer for en væsentlig del af de nævnte oplysninger. Det fremgår af projektplanen s. 34, at det er en forudsætning at Miljøportalen kan løse opgaven som en myndighedsopgave med udgangspunkt i de eksisterende rettigheder til at anvende KMS s data og produkter (nu Geodatastyrelsen/GST). Denne forudsætning viste sig ikke at holde, idet GST kategoriserede DIADEM som et kommercielt produkt alene fordi, der bliver opkrævet gebyr. Den forudsatte løsning baseret på geografisk analyse kunne derfor ikke gennemføres. Den gennemførte tekniske løsning er derfor baseret på en forespørgsel via matrikelnummer. overgangsperiode håndteres via den semi-automatiske løsning regnes ikke med, da årsagen til den manglende automatisering ikke er teknisk begrundet. Målopfyldelse: FULD DIADEM trækker de udvalgte ejendomsoplysninger fra PlansystemDK i det omfang, de relevante data er digitalt tilgængelige. De oplysninger, som i en overgangsperiode håndteres via den semi-automatiske løsning, regnes ikke med, da årsagen til den manglende automatisering ikke er teknisk begrundet. Målopfyldelse: FULD DIADEM trækker de udvalgte ejendomsoplysninger DMP i det omgang de relevante data er digitalt tilgængelige. De oplysninger, som i en overgangsperiode håndteres via den semi-automatiske løsning, regnes ikke med, da årsagen til den manglende automatisering ikke er teknisk begrundet. Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 12

14 A. Målbeskrivelse B. Operationel målopfyldelse C. Realiseret resultat 5. De kommunale og øvrige data til DIADEM, der i dag ikke findes i en ensartet og digital form, standardiseres, digitaliseres og stilles til rådighed (Projektplan s. 24) Der er tilsvarende mål for forfalden gæld til kommunen og kommunale anlægsprojekter, som bør håndteres i sammenhæng med dette mål. Fuld målopfyldelse: Nedenstående oplysninger er digitaliseret og gjort digitalt tilgængelige: - Miljøsag - Adgangsforhold - Varmeplaner - Olietank - Spildevandsplaner - Huslejenævnsager - Forfalden gæld til kommunen - Kommunale anlægsprojekter Digitaliseringsopgaven ifm. de nævnte oplysninger er meget forskellige i indhold og omfang og er løst som enkeltstående opgaver. Målopfyldelse: DELVIS Opgaven er endnu ikke løst for Miljøsag, Spildevandsplaner, Forfalden gæld til kommunen og Kommunale anlægsprojekter. Disse resterende digitaliseringsopgaver løses trinvist i et særskilt projekt frem til udgangen af (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 5, som er beskrevet i projektplanen på s Målene vedrørende forfalden gæld til kommunen og kommunale anlægsprojekter kan afledes af den oprindelige projektplan under hhv. afsnit på s og afsnit 3.5 på s ) 6. Den nødvendige fællesservice til søgning på tværs af registre bliver etableret, således at enhver ejendom entydigt kan identificeres (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 6, som er beskrevet i projektplanen på s ) 7. Den brugerservice, der præsenterer DIADEM overfor borgere og virksomheder, bliver etableret (Projektplan s. 24) (Målet vedrører det oprindelige delprojekt 7, som er beskrevet i projektplanen på s ) Der er tale om en delvis målopfyldelse, hvis digitaliseringen er gennemført for en væsentlig del af de nævnte oplysninger. Fuld målopfyldelse: Der er etableret en forespørgselsmotor, der entydigt kan identificere en ejendom og gennemføre en søgning på tværs af registre mv. Den udviklede forespørgselsmotor svarer til den fælleservice, som er illustreret i figur 2.2 i projektplanen på s. 8. Fuld målopfyldelse: Via boligejer.dk skal almindelige borgere og virksomheder kunne hente en ejendomsdatarapport for en given ejendom. Der er designet en brugerflade på boligejer.dk med udgangspunkt i brugernes behov, jf. konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface. Målopfyldelse: FULD Forespørgselsmotoren har fungeret i drift siden 31. oktober Målopfyldelse: FULD Brugerflade på boligejer.dk er etableret og i drift den 31. oktober Projekt DIADEM - Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Side 13

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 198 Vojens Ejerlav, Vojens Grundareal...4664 m² Ejendomsnummer:...017746 Følgende oplysninger mangler fortsat at blive leveret til din rapport: Spildevandsplan

Læs mere

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17i Kragnæs, Marstal Grundareal...1246 m² Ejendomsnummer:...001488 Kommune:... ÆRØ KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 40ax Stenløse By, Stenløse Grundareal... 16783 m² Ejendomsnummer:...015321 Kommune:... EGEDAL KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ed Seest By, Seest Grundareal... 22719 m² Ejendomsnummer:...218565 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet grund) Ejerforhold:...

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2b Hornslet By, Hornslet Grundareal... 13067 m² Ejendomsnummer:...021319 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Styring af statslige digitaliseringsprojekter

Styring af statslige digitaliseringsprojekter Styring af statslige digitaliseringsprojekter Dagsorden Baggrunden for udarbejdelsen af beretningen Undersøgelsens formål og afgrænsning De udvalgte projekter Vurderingskriterier Konklusioner Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

Faglig ajourføring Efteråret 2008

Faglig ajourføring Efteråret 2008 Undgå tab på retursager Minimer omkostningerne Betaling for udgifterne 5. Kreds Februar 2009 Forudsætning for betaling Enten formidlingsaftale efter regning + Udgifterne er nøje specificerede Eller Udgiften

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER... 3 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgorelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Mine emner Finanssektoren Konkurrenter og samarbejdspartnere Udviklingen e-nettet

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Appendiks Skolevej 53 Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain 588-177771 EMO/bda 15.12.2014 1-ii(lhilanciKaptain SALGSOPSTILLING LISBORG VEJ 29, 9900 FREDERIKSHAVN 0 ri IN I I I 11,/,11K Advokatfirma

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

Helårsgrund FORSKODDERNE9A,4500NYKØBINGSJ BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER

Helårsgrund FORSKODDERNE9A,4500NYKØBINGSJ BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER Helårsgrund Kontant: 160.000 Ejerudgiftpr.md.: 703 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 874/657 Grundm 2 : 1.202 Sag: 014-J02904 Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE FORSKODDERNE9A,4500NYKØBINGSJ

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Glarmestervej 9, 6800 Varde Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 HVEM ER VI? PROFESSIONALISERING AF IT-PROJEKTER Fokus på risikofyldte

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ka pt a i n Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere