Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,"

Transkript

1 - METROSELSKABET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK I FORBINDELSE MED TESTSTØBNING AF SEKANTPÆLE I ÅRHUSGADE OKTOBER 2014 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING... 3 STAMOPLYSNINGER... 3 INDLEDNING... 4 AFGØRELSE OG SPILDEVANDSVILKÅR... 4 KLAGEVEJLEDNING M.V SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE... 8 PROJEKTBESKRIVELSE... 8 FORURENINGSHISTORIK OG -STATUS FOR OMRÅDET... 8 VANDMÆNGDER... 8 RENSNINGSFORANSTALTNINGER OG PRØVETAGNING... 8 VURDERING OG VILKÅR... 9 VANDMÆNGDER... 9 FORURENINGSPARAMETRE... 9 RENSNINGSFORANSTALTNINGER... 9 KONKLUSION... 9 REFERENCELISTE...10 BILAG...11 BILAG 1: KORT OVER OMRÅDET MED ANGIVELSE AF KORTLAGT FORURENING BILAG 2: PLACERING AF METROBYGGEPLADSEN I ÅRHUSGADE

3 LÆSEVEJLEDNING Tilslutningstilladelsen er opbygget i to dele. 1. del indeholder spildevandsvilkår samt oplysninger om klagevejledning m.m. 2. del er den spildevandstekniske beskrivelse og vurdering, der svarer til det grundlag, hvorpå tilladelsen gives. Den spildevandstekniske beskrivelse redegør for projektet og baggrunden for at der skal afledes spildevand til kloak. Her redegøres også for forureningsstatus for jord og grundvand. Yderligere fremgår det af beskrivelsen, hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger ansøger har foreslået. Den spildevandstekniske vurdering indeholder Center for Miljøbeskyttelses vurdering af det ansøgte, herunder forureningsstatus, samt begrundelser for de fastsatte vilkår. STAMOPLYSNINGER Ansøger: Aktivitetens lokalitet: Bygherre: Entreprenør: Kontaktperson for vandafledningsbidrag og vandmængder: Spildevandstilladelsen omfatter: Metroselskabet I/S Metrovej 5, 2300 København S CVR-nr.: Metrobyggepladsen i Århusgade, 2150 Nordhavn Metroselskabet I/S MetNord JV Århusgade Nordhavn CVR-nr.: Christian Krarup Smith Tlf.: Afledning af vand fra boring og støbning af sekantpæle Tilladelsens startdato: 10. oktober 2014 Tilladelsens udløbsdato: 15. november 2014 Københavns Kommunes kontaktperson: André Koefoed Tlf.: Københavns Kommunes sagsnr.: Københavns Kommunes dokumentnr.: Kopi af denne afgørelse er sendt til: Metroselskabet, MetNord JV, HOFOR, BIOFOS A/S, 3

4 Midlertidig tilslutningstilladelse for afledning af vand til offentlig kloak fra støbning af 18 sekantpæle på metrobyggepladsen i Århusgade INDLEDNING I forbindelse med projekteringen af metroafgrening til Nordhavn, skal entreprenøren, MetNord JV, udføre teststøbning af en sekantpælevæg (18 sekantpæle) på byggepladsen i Århusgade. Teststøbningen vil finde sted i perioden fra uge 42 til og med uge 45. Metroselskabet har ansøgt om tilslutningstilladelse efter 28 i Miljøbeskyttelsesloven for afledning af overskudsvand til kloak i forbindelse med boring og støbning af sekantpælene (1). Center for Miljøbeskyttelse har efterfølgende modtaget en generel ansøgning om afledning af vand til kloak for hele byggepladsen, inklusive procesvand fra etablering af sekantpælevægge. Denne ansøgning behandles separat. Metroselskabet har tidligere ansøgt om tilladelse efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven til anvendelse af betonprodukter for støbning af sekantpæle. Center for Miljøbeskyttelse har meddelt tilladelse til betonprodukterne (2). De oplysninger, der har ligget til grund for denne tilladelse fremgår af referencelisten. AFGØRELSE OG SPILDEVANDSVILKÅR På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Center for Miljøbeskyttelse, i henhold til 28, stk.3, i Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879, af 26. juni 2010, tilladelse til afledning af spildevand på følgende vilkår: 1. Der skal installeres en afregningsmåler fra HOFOR til registrering af den afledte vandmængde til kloak. Hvis der anvendes en anden vandmåler kan dette kun ske efter aftale med HOFOR. Kontakt HOFOR, Miljø & Samarbejder, att.: Jan Bryde Nielsen ( , for opstilling af måler. 2. Der må maksimalt afledes 800 m 3 spildevand til kloak i tilladelsesperioden, med et maksimalt flow på 5 m 3 /time. Indberetning af afledte vandmængder skal ske til Center for Miljøbeskyttelse ved afledningens ophør (se vilkår 6). 3. Tilslutningspunkter i offentlig kloak skal anvises/godkendes af HOFOR, inden afledning påbegyndes. 4. Spildevandet skal ved afledning til kloak overholde følgende emissionsgrænser: Tabel 1 Parameter Emissionsgrænse Analysemetode Suspenderet stof 500 mg/l (1) DS/EN 872:2005 ph 6,5 9 (1) DS 287 Chlorid mg/l (1) DS/EN ISO 15682:2001 4

5 Detektionsgrænsen for de ikke-standardiserede analysemetoder skal som udgangspunkt være mindre end eller lig med 1/10 af grænseværdien for den pågældende parameter. Anvendelse af andre analysemetoder end de ovenfor nævnte skal aftales med Center for Miljøbeskyttelse. 5. Bundfældning og anden rensning indrettes så vidt muligt i lukkede containere, med henblik på minimering af frigivelsen af flygtige stoffer. 6. Denne tilladelse udløber ved afledningens ophør, dog senest den 15. november Senest en uge efter afledningens ophør meddeles dette skriftligt til: Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13 Postboks København V 5

6 KLAGEVEJLEDNING M.V. Klageadgang Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed., jf. Lov nr. 552 af 6. juni 2014 om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven, 14 c. Dog kan afgørelsen påklages af Metroselskabet. Metroselskabet kan klage over afgørelsen til Miljøministeren. Send klagen til: Københavns Kommune, Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade Postboks 380, 1502 København V Vi sørger for at sende klagen videre til Miljøministeren sammen med det materiale, der er brugt i sagsbehandlingen. Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1. Tilladelsen annonceres på Annonceringsportalen for Københavns Kommune. Affaldshåndtering Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende Regulativ for Erhvervsaffald i Københavns Kommune. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside: Vejledning om sortering og bortskaffelse af affaldsfraktioner på virksomheden kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside: Vejledning om håndtering af affald fra bygge- og anlægsaktiviteter kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside: For det genanvendelige affald gælder pr. 1. januar 2010, at virksomheden skal lave en aftale med en privat virksomhed om afhentning, eller køre på genbrugsstationen med det genanvendelige affald, hvis mængden er beskeden. Miljøstyrelsens register over miljøgodkendte genanvendelsesanlæg og indsamlingsvirksomheder for genanvendeligt erhvervsaffald kan findes her: Vandafledningsafgift Opmærksomheden henledes på, at den registrerede vandmængde halvårligt skal indberettes til HOFOR. Indberetningen skal ske senest den 1. august og den 1. februar, på adressen: HOFOR Miljø & Samarbejder Ørestads Boulevard København S Att.: Jan Bryde Nielsen 6

7 HOFOR opkræver vandafledningsbidrag for de afledte vandmængder. Vandafledningsbidragets størrelse kan ses på HOFOR s hjemmeside, Hvis de afledte vandmængder ikke indberettes til HOFOR, vil der blive opkrævet vandafledningsbidrag for en, af HOFOR, skønnet afledt vandmængde. Ansvar Copenhagen Metro Team I/S skal kunne dokumentere, at alle relevante underentreprenører er underrettet om nærværende tilladelse og vilkår. Copenhagen Metro Team I/S er medansvarlig for at Copenhagen Metro Teams underentreprenører overholder tilladelsens vilkår. Øvrige forhold Der er med denne spildevandstilladelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning end den i Lovgrundlag nævnte, f.eks. arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Med venlig hilsen 7

8 SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE Projektbeskrivelse MetNord JV har planlagt en teststøbning af en sekantpælevæg på 18 pæle på byggepladsen i Århusgade. Ved etableringen af sekantpælene aflæsses det udborede materiale i et sedimentationsbassin på byggepladsen, hvorfra overskydende vand oppumpes, ledes gennem sedimentationstanke og videre til kloak. Jorden er anmeldt som ren jord til By & Havn i henhold til graveplan. Når det borede materiale fra boring af sekantpælene fjernes, opfyldes hullet løbende med ledningsvand (6) for at forhindre jordskred. Efterfølgende fyldes hullet op med beton og vandet bliver ledt videre til det næste borede hul. I sidste ende vil overskydende vand blive oppumpet, ledt gennem sedimentationstanke og derfra til kloak. Forureningshistorik og -status for området Byggepladsen i Århusgade (se placering i bilag 2) ligger på et kortlagt areal (se placering i bilag 1), som Center for Miljøbeskyttelse har følgende oplysninger om: , Nordhavnen (V1-kortlagt): Matriklen er kortlagt på V1 som en del af Nordhavnen, da der har været aktiviteter på arealet, der kan have været kilde til jordforurening. Nordhavnen er et område etableret ved opfyldning af vanddækkede områder gennem en lang årrække. Opfyldningen er sket fra ca. 2 meters dybde indtil 6-7 meters dybde. De tilførte materialer omfatter hovedsageligt havbundsmaterialer indtil kote ca m. Herudover der der tilført byfyld, der er opfyldt til kote + 2 m eller + 3 m. Byfylden stammer generelt fra nedrivninger af og udgravninger til byggeri i hele Storkøbenhavn. Herudover udgøres opfyldet bl.a. af tilkørt sod, aske og slagger fra H.C. Ørestedsværket som myremalm fra gasværket på Tuborg Havn. I Nordhavnen har der været flere industrielle aktiviteter som eksempelvis bådeopladser, olieoplag, maskin- og autoværksteder, træindustri og lakkerier. Det er veldokumenteret, at denne type virksomhed ofte giver anledning til jord- og grundvandsforurening. Metroselskabet har fremsendt en graveplan for udgravning til sekantpæle og det er i den forbindelse dokumenteret at det udborede materiale er rent (6). Vandmængder Ved aktiviteter 10 timer om dagen og en etableringsperiode for teststøbningerne på dage forventer MetNord JV en samlet vandmængde på m 3 vand, som skal afledes til kloak. MetNord JV forventer en afledning på 1,1 1,5 liter/sekund, svarende til 4-5,5 m 3 /time. Rensningsforanstaltninger og prøvetagning MetNord JV har planlagt rensning af vandet ved sedimentation inden afledning til kloak. Der er ikke planlagt prøvetagning af spildevandet inden afledning. MetNord JV har været i kontakt med HOFOR vedrørende tilslutningspunkt, men mangler at modtage endelige kloaktegninger fra HOFOR og kan derfor ikke præcist angive brønd før dette er 8

9 modtaget. Tegning vil blive fremsendt hurtigst muligt (6). Der er løbende dialog med HOFOR som afventer oplysningerne fra deres underentreprenør. VURDERING OG VILKÅR Vandmængder Der er tale om vandmængder på langt under m 3 /år og en varighed af bortledningen på under 2 år der skal derfor ikke søges om bortledningstilladelse. Tilladelsen skal ikke i høring hos BIOFOS A/S, idet der er tale om en afledning på mindre end m 3 /år og der ikke er tale om lempede vilkår i forhold vejledende grænseværdier for tilslutning af spildevand til kloak. Ansøger skal kontakte HOFOR inden tilslutningen ønskes lavet, med henblik på anvisning af tilslutningspunktet og etablering af tilslutning til kloakken. Forureningsparametre Suspenderet stof og ph Center for Miljøbeskyttelse har erfaret, at oppumpet vand i forbindelse med borearbejde kan indeholde betydelige mængder af suspenderet materiale. Der stilles derfor krav om, at det afledte spildevand skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for suspenderet stof på 500 mg/l. Ligeledes stilles der vilkår til ph, idet vores erfaring viser, at der ind imellem findes høje phværdier i forbindelse med oppumpning af grundvand fra betonstøbning. Rensningsforanstaltninger Center for Miljøbeskyttelse vil ikke stille krav om etablering af avanceret rensning af det afledte vand fra etablering af sekantpælevæggen. Dette begrundes med de små vandmængder, sammenholdt med forventningen om at emissionsgrænserne kan overholdes med sedimentation. KONKLUSION På baggrund af ovenstående beskrivelse og vurdering, samt referencer og bilag, vurderer Center for Miljøbeskyttelse, at det er miljømæssigt forsvarligt at give tilladelse til ansøgte afledning af spildevand til offentlig kloak, forudsat at vilkårene i tilladelsen overholdes. 9

10 REFERENCELISTE 1. Ansøgning om tilslutningstilladelse for afledning af overskudsvand fra teststøbning af 18 sekantpæle på byggepladsen i Århusgade. Metroselskabet, 26. september tilladelse for anvendelse af betonprodukter til støbning af sekantpæle på metroafgreningen til Nordhavn. Center for Miljøbeskyttelse, 6. oktober Sagsnr Tilladelse til afledning af vand i forbindelse med etablering af 13 geotekniske boringer ved Nordhavn Station, Krauseparken og på tunnelstrækning. Center for Miljøbeskyttelse, 4. september Sagsnr Tilladelse til afledning af vand i forbindelse med etablering af 4 geotekniske boringer ved Orientkaj og Pakhus 55/56. Center for Miljøbeskyttelse, 18. august Sagsnr Tilslutningstilladelse for afledning af vand til kloak fra forureningsundersøgelse ved Nordhavnsafgreningen. Center for Miljø, 21. marts Supplerende oplysninger om jord og vand ved sekantpæletest. Metroselskabet, mail af 10. oktober MST Vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. 8. Bekendtgørelse 1022 af 25. august 2010, om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer, eller havet. 10

11 BILAG

12 Bilag 1: Kort over området med angivelse af kortlagt forurening

13 Bilag 2: Placering af metrobyggepladsen i Århusgade Sundkrogsgade Århusgade

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - METROSELSKABET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK VED UDFØRELSE AF BORING OG PUMPETEST I KRAUSEPARKEN JULI 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380,

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR ANVENDELSEN AF DRYFLOC EM 235 PÅ CITYRINGENS BYGGEPLADS HAVNEHOLMEN NOVEMBER 2014 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf. 33 66 33 66, e-mail:

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED GAMMEL STRAND (GLS) APRIL 2016 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , -METRONORD- MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA AFVÆRGEANLÆG FOR DEN RØDE BY VED NORDHAVN STATION JULI 2015 Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380,

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - CITYRINGEN MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA ETABLERING AF 15 BORINGER FOR GRUNDVANDSSÆNKNING UNDER ETABLERING AF TRANSFERTUNNEL PÅ KONGENS NYTORV JUNI 2017 Center

Læs mere

I forbindelse med anlæg af metroens afgrening til Nordhavn skal der etableres en station i Århusgade.

I forbindelse med anlæg af metroens afgrening til Nordhavn skal der etableres en station i Århusgade. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse MetNord JV Relevante underentreprenører Tilladelse til midlertidig udledning af vand fra etablering af sekantpæle og jordankre samt overfladevand

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - METROSELSKABET MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL KLOAK FOR VAND FRA DRIFT AF TUNNELBOREMASKINER OG SKAKTRELATEREDE AKTIVITETER PÅ METROBYGGEPLADSEN ØSTER SØGADE JUNI 2016 Center for Miljøbeskyttelse

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - METROSELSKABET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA UDFØRELSE AF BORINGER TIL GRUNDVANDSKONTROL VED NORDHAVN STATION FEBRUAR 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade

Læs mere

Metroselskabet, Cityringen, Kongens Nytorv, Transfertunnel, Midlertidig tilladelse til afledning af vand til kloak fra grundvandskontrolanlæg

Metroselskabet, Cityringen, Kongens Nytorv, Transfertunnel, Midlertidig tilladelse til afledning af vand til kloak fra grundvandskontrolanlæg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT NCC Danmark Relevante underentreprenører Metroselskabet, Cityringen, Kongens Nytorv, Transfertunnel, Midlertidig tilladelse til afledning

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , REVIDERET MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR VAND TIL KLOAK FRA CITYRINGENS BYGGEPLADS NØRREBRO STATION FEBRUAR 2016 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf. 33

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , -METRONORD- MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED NORDHAVN STATION JUNI 2015 Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380, 1502

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse, Metro Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse, Metro Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , -CITYRINGEN- MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED ØSTERPORT AUGUST 2014 Center for Miljøbeskyttelse, Metro Njalsgade 13, Postboks 380, 1502

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - VEJDIREKTORATET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL KLOAK FRA BORINGER TIL FORUNDERSØGEL- SER FOR NORDHAVNSTUNNELEN NOVEMBER 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - METROSELSKABET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK I FORBINDELSE MED TØRLÆGNING OG SPUNSNING VED ETABLERING AF ELEVATORER PÅ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD AUGUST 2015 Center

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1503 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1503 København V Tlf , HOFOR FJERNVARMETUNNEL FRA ISLANDS BRYGGE TIL KALVEBOD BRYGGE MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK VED TUNNELBORING JUNI 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13,

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , REVIDERET MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD (STAMPESGADE) DECEMBER 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13,

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , NORDHAVNSVEJ - TILKOBLINGSANLÆG MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF OVERSKUDSVAND FRA GRUNDVANDSSÆNKNING OG SIMPEL TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE TIL KLOAK JUNI 2016 Center for Miljøbeskyttelse

Læs mere

Copenhagen Metro Team I/S Metrovej København S Sagsnr Dokumentnr.

Copenhagen Metro Team I/S Metrovej København S Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S cmt@cmt-cityringen.dk Relevante underentreprenører 23-09-2016 Sagsnr.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S Stamdata for HOFOR A/S Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 Kontaktperson

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , REVIDERET MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED NØRREBROPARKEN (NØP) DECEMBER 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR METRO BYGGEPLADSEN NORDHAVN STATION DECEMBER 2014 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf. 33 66 33 66, e-mail: MetroNord@tmf.kk.dk

Læs mere

MetNord JV Relevante underentreprenører. Sagsnr Dokumentnr

MetNord JV Relevante underentreprenører. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse MetNord JV Relevante underentreprenører Tilladelse til midlertidig udledning af overskudsvand til Københavns Havn, Nordbassinet i forbindelse

Læs mere

Per Aarsleff A/S Industriholmen Hvidovre Sagsnr Dokumentnr

Per Aarsleff A/S Industriholmen Hvidovre Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre MetroSyd, Ny Ellebjerg, CRSH5-TWK, Midlertidig tilslutningstilladelse for afledning af

Læs mere

Tilladelse til udledning af skyllevand og byggegrubevand i forbindelse med renovering af vandledninger

Tilladelse til udledning af skyllevand og byggegrubevand i forbindelse med renovering af vandledninger Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR Vand, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S Att: Bibi Iqbal Shabeer, e-mail: bish@hofor.dk Tina Baastrup Damgaard, e-mail: tiba@hofor.dk 16. september 2013 Journalnr.

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af betonprodukter ved støbning af renselag på Orientkaj metrostation i forbindelse med anlæg af metro til Nordhavn

Tilladelse til anvendelse af betonprodukter ved støbning af renselag på Orientkaj metrostation i forbindelse med anlæg af metro til Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Miljø ved Større Bygge- og Anlægsprojekter MetNord JV I/S Århusgade 121 2150 Nordhavn Relevante underentreprenører Tilladelse

Læs mere

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VALBY VANDKULTURHUS, JULIUS ANDERSENS VEJ 1, MATR. NR VALBY.

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VALBY VANDKULTURHUS, JULIUS ANDERSENS VEJ 1, MATR. NR VALBY. MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VALBY VANDKULTURHUS, JULIUS ANDERSENS VEJ 1, MATR. NR. 2123 VALBY. Marts 2010 Center for Miljø i Københavns Kommune, Kalvebod Brygge 45,

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse meddeler hermed tilladelse til udførelse af 6 A-boringer efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK 1189 af 27/9-2016).

Center for Miljøbeskyttelse meddeler hermed tilladelse til udførelse af 6 A-boringer efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK 1189 af 27/9-2016). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse METNORD JV I/S Sundkrogsgade 16 2150 Nordhavn Tilladelse til udførelse af 6 A-boringer ved Krauseparken 07-10-2016 Sagsnr. 2016-0260673

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLA- DELSE FOR METRO BYGGEPLADSEN KRAUSEPARKEN JULI 2016 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf. 33 66 33 66, e-mail: MetroNord@tmf.kk.dk

Læs mere

19-tilladelse til anvendelse af produkter for bagstøbning af tunnelelementer i forbindelse med tunnelboringen på metroafgreningen til Nordhavn

19-tilladelse til anvendelse af produkter for bagstøbning af tunnelelementer i forbindelse med tunnelboringen på metroafgreningen til Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse MetNord JV Århusgade 121 2150 Nordhavn Relevante underentreprenører 13-05-2016 Sagsnr. 2016-0214737 Dokumentnr.

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , REVIDERET MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED VIBENSHUS RUNDDEL (VHR) MARTS 2016 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR A/S, Vand Ørestads Boulevanrd 35 2300 København S Att.: Bibi Shabeer Sendt til miljøafdelingen miljoe@hofor.dk 10. august 2015 Journalnr. 163-2015-46506 CVR 10073022

Læs mere

Tilslutningstilladelsen omfatter: Afledning af grundvand fra bortledning, etablering af boringer og pumpetest i forbindelse med grundvandssænkning.

Tilslutningstilladelsen omfatter: Afledning af grundvand fra bortledning, etablering af boringer og pumpetest i forbindelse med grundvandssænkning. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Hoffmann A/S Fabriksparken 66 2600 Glostrup Carsten Niebuhrs Gade 45, Ny pumpestation, Midlertidig tilslutningstilladelse for afledning

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - METROSELSKABET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA UDFØRELSE AF 10 MONITERINGSBORINGER PÅ TUNNELSTRÆKNINGEN NORDHAVN STATION TIL ØSTER SØGADE JULI 2015 Center for

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af Sika-i-Flow ved udførelse af grouting på Cityringens byggeplads Havneholmen

Tilladelse til anvendelse af Sika-i-Flow ved udførelse af grouting på Cityringens byggeplads Havneholmen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse Miljø ved Større Bygge- og Anlægsprojekter Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S cmt@cmt-cityringen.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - METROSELSKABET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA UDFØRELSE AF 7 A-BORINGER I FORBINDELSE MED SUPPLERENDE GEOTEKNISKE OG HYDROGEOLOGISKE UNDERSØGELSER VED NY ELLEBJERG

Læs mere

19-tilladelse til anvendelse af 4 produkter fra CONDAT i forbindelse med tunnelboringen på metroafgreningen til Nordhavn

19-tilladelse til anvendelse af 4 produkter fra CONDAT i forbindelse med tunnelboringen på metroafgreningen til Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse MetNord JV Århusgade 121 2150 Nordhavn Relevante underentreprenører 11-02-2016 Sagsnr. 2015-0240952 Dokumentnr.

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

Københavns Kommune Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Københavns Kommune Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , KØBENHAVN-RINGSTED KULBANETUNNEL, TP4 TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSSÆNKNING JUNI 2015 Københavns Kommune Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380,

Læs mere

PARADIGME - AFVÆRGEPROJEKTER

PARADIGME - AFVÆRGEPROJEKTER PARADIGME - AFVÆRGEPROJEKTER Adresse Dato Journalnr. Tilladelse til afledning af afværgevand til offentlig kloak fra matr. nr. [xx], [adresse] [Ansøger] har med brev af xx.xx.200x på vegne af [f.eks. bygherren

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse, Metro Njalsgade 13, Postboks 259, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse, Metro Njalsgade 13, Postboks 259, 1502 København V Tlf , -CITYRINGEN- REVIDERET MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED POUL HENNINGSENS PLADS (PHP) JUNI 2016 Center for Miljøbeskyttelse, Metro Njalsgade

Læs mere

Byudvikling på forurenede grunde - Byudvikling i København, Nordhavn ATV-møde 1. november 2017 Pia Thomsen

Byudvikling på forurenede grunde - Byudvikling i København, Nordhavn ATV-møde 1. november 2017 Pia Thomsen Byudvikling på forurenede grunde - Byudvikling i København, Nordhavn ATV-møde 1. november 2017 Pia Thomsen Grønttorvet >

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Placering af pumpeanlæg og tilslutningsbrønde Herlev Kommune Side 1 af 7

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Placering af pumpeanlæg og tilslutningsbrønde Herlev Kommune Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Afgørelse og vilkår. 2 2.1 Generelt.. 2 2.2 Krav til indretning og drift. 2 3. Generelle oplysninger og klagevejledning.. 4 4. Spildevandsteknisk redegørelse. 5 5.

Læs mere

Sagsnr K

Sagsnr K Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Katarina Hantzi Dato 26. oktober 2017 Sagsnr. 06.01.05-K08-15-17 BY OG LANDSKAB Tilladelse til midlertidig tilslutning af oppumpet grundvand fra Vestergade,

Læs mere

29-04-2015. NCC-SMET Islands Brygge 20 2300 København S. Sagsnr. 2015-0063861. Relevante underentreprenører. Dokumentnr.

29-04-2015. NCC-SMET Islands Brygge 20 2300 København S. Sagsnr. 2015-0063861. Relevante underentreprenører. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse Miljø ved Større Bygge- og Anlægsprojekter NCC-SMET Islands Brygge 20 2300 København S Relevante underentreprenører

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Skovshoved Havns, Skovshoved pumpestation

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Skovshoved Havns, Skovshoved pumpestation Novafos Blokken 9 3460 Birkerød CVR. nr. 31884993 15. januar 2018 Sagsnr. EMN-2017-05039 Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Skovshoved Havns, Skovshoved pumpestation Rambøll

Læs mere

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse METROSELSKABET I/S Metrovej 5 2300 KØBENHAVN S Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning i boring

Læs mere

Som grundlag for Hvidovre Kommunes behandling af sagen har foreligget følgende materiale:

Som grundlag for Hvidovre Kommunes behandling af sagen har foreligget følgende materiale: Dupont Tryk ApS Stamholmen 70 2650 Hvidovre Att. Jan Dupont Hvidovrevej 278 Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen Sagsbehandler: Claus Sand Gybeck Tlf.direkte 3639 3588 Telefax 3639 3658 e-mail teknik@hvidovre.dk

Læs mere

19-tilladelse til anvendelse af tætningsprodukter fra NORMET i forbindelse med lækager i stations- og skaktvægge på Cityringens byggepladser

19-tilladelse til anvendelse af tætningsprodukter fra NORMET i forbindelse med lækager i stations- og skaktvægge på Cityringens byggepladser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse Miljø ved Større Bygge- og Anlægsprojekter Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S cmt@cmt-cityringen.dk

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Anmeldelse af B-boringer

Anmeldelse af B-boringer Anmeldelse af B-boringer I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10/2013, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Udfyldes af ansøger: Lokalitet Adresse

Læs mere

Furesø Kommune Teknisk Forvaltning

Furesø Kommune Teknisk Forvaltning Furesø Kommune Teknisk Forvaltning Tilladelse til tilslutning af renset afværgevand fra afværgeboring hos Statoil A/S, Farum Bytorv 76, 3520 Farum til offentlig spildevandsledning/regnvandsledning Statoil

Læs mere

Skuldelev, beliggende Mosevej 8, 4050 Skibby. Boring nr. B804

Skuldelev, beliggende Mosevej 8, 4050 Skibby. Boring nr. B804 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Katarina Hantzi Dato 26. oktober 2017 Sagsnr. 06.01.05-K08-15-17 BY OG LANDSKAB Tilladelse til midlertidig tilslutning af oppumpet grundvand fra vejareal

Læs mere

Christiansen & Essenbæk A/S Ejby Industrivej Glostrup Sagsnr Dokumentnr.

Christiansen & Essenbæk A/S Ejby Industrivej Glostrup Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse Miljø ved Større Bygge- og Anlægsprojekter Christiansen & Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup info@ceas.dk

Læs mere

Sagsnr K

Sagsnr K Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Katarina Hantzi Dato 26. oktober 2017 Sagsnr. 06.01.05-K08-15-17 BY OG LANDSKAB Tilladelse til midlertidig tilslutning af oppumpet grundvand fra vejareal

Læs mere

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet I/S Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Kommune Center for Byens Anvendelse Att.: Jens Ole Madsen, jeom@aarhus.dk Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Cvr.nr. 55133018 Side 1 af

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af havvand fra spunsning og opfyldning af byggefelt ved pynten, Tuborg Syd

Midlertidig tilladelse til udledning af havvand fra spunsning og opfyldning af byggefelt ved pynten, Tuborg Syd Danica Ejendomsselskab ApS Holmens kanal 2-12 1060 København K Gentofte Kommune 11. september 2018 Sagsnr. EMN-2018-01012 Midlertidig tilladelse til udledning af havvand fra spunsning og opfyldning af

Læs mere

6,5 (min) 8,5 (maks) Minimum 60 % eller Minimum 8 mg/l

6,5 (min) 8,5 (maks) Minimum 60 % eller Minimum 8 mg/l Hillerød kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Afgørelse sendt til Casper Juul: casper@cc-contractor.dk Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig kloak for fra Milnersvej 39 A Hillerød Kommune

Læs mere

Påbud efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven at undersøge kilden til indholdet af dichlormethan i beton fra Poul Henningsens Plads

Påbud efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven at undersøge kilden til indholdet af dichlormethan i beton fra Poul Henningsens Plads KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Relevante underentreprenører Påbud efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven at undersøge kilden til indholdet af dichlormethan

Læs mere

2. Udledningen skal ske i henhold til det ansøgte og på baggrund af forudsætningerne i nedenstående skema: Skibsted-Lyngby Å 2 uger 10.

2. Udledningen skal ske i henhold til det ansøgte og på baggrund af forudsætningerne i nedenstående skema: Skibsted-Lyngby Å 2 uger 10. Center Natur og Miljø Rebild Vand og Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Sendt via mail til jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Midlertidig udledningstilladelse

Midlertidig udledningstilladelse Midlertidig udledningstilladelse Udledning af oppumpet grundvand til eksisterende vandløb/drænledning ved etablering af Bassin før U303 og 6 storparceller i Vinge By, Deltakvarteret. Tilladelse meddelt

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Dokumentationskrav til muck produceret af TBM#1 og TBM#2 på strækningen fra Rådhuspladsen til København Hovedbanegård

Dokumentationskrav til muck produceret af TBM#1 og TBM#2 på strækningen fra Rådhuspladsen til København Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Dokumentationskrav til muck produceret af TBM#1 og TBM#2 på strækningen fra Rådhuspladsen

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til A-boringer

Ansøgning om tilladelse til A-boringer Ansøgning om tilladelse til A-boringer I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10/2013, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Udfyldes af ansøger:

Læs mere

Christiansen & Essenbæk A/S Ejby Industrivej Glostrup Sagsnr Dokumentnr.

Christiansen & Essenbæk A/S Ejby Industrivej Glostrup Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse Miljø ved Større Bygge- og Anlægsprojekter Christiansen & Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup info@ceas.dk

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

2. Boringerne må etableres mellem 3,5 7,5 m. u. t. og med filterinterval mellem 3,5-7,5 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres mellem 3,5 7,5 m. u. t. og med filterinterval mellem 3,5-7,5 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Tilladelse til ændring af 5 B-boringer til A-boringer på Sundkrogsgade 9-21, Nordhavn,

Læs mere

3. Der må maksimalt afledes 750 m 3 til Moserenden med et maksimalt flow på 10 m 3 /time (svarende til ca. 2,78 l/s).

3. Der må maksimalt afledes 750 m 3 til Moserenden med et maksimalt flow på 10 m 3 /time (svarende til ca. 2,78 l/s). ORBICON A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Sandra Roost 26. NOVEMBER 2018 JOURNALNUMMER 06.11.01-P19-1-18 KS SIAGUDMU MIDLTERTIDIG UDLEDNINGSTILLADELSE AF GRUNDVAND FRA PRØVE- PUMPNING PÅ TROMMESLAGERVEJ

Læs mere

Pumpeydelse Samlet vandmængde

Pumpeydelse Samlet vandmængde Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 141.120 m³ grundvand 05. oktober 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af vand fra byggegrube til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Tuborg Havn

Tilladelse til midlertidig udledning af vand fra byggegrube til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Tuborg Havn COWI A/S Att: Bo Brask Helleberg Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby 15. november 2016 Sagsnr. GEO-2016-00991 Tilladelse til midlertidig udledning af vand fra byggegrube til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt

Læs mere

Påbud vedrørende afledning af spildevand fra busvaskehallen hos Virksomhed, Adresse, Postnr By, matr.nr.

Påbud vedrørende afledning af spildevand fra busvaskehallen hos Virksomhed, Adresse, Postnr By, matr.nr. Virksomhed Adresse Postnr By Att. Navn Dato J.nr.: Påbud vedrørende afledning af spildevand fra busvaskehallen hos Virksomhed, Adresse, Postnr By, matr.nr. Miljøkontrollen meddeler med dette brev påbud

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

Miljøgodkendelse. FFV Energi & Miljøs Affaldssorteringsanlæg Korsvangen 8B 5750 Ringe

Miljøgodkendelse. FFV Energi & Miljøs Affaldssorteringsanlæg Korsvangen 8B 5750 Ringe Miljøgodkendelse FFV Energi & Miljøs Affaldssorteringsanlæg Korsvangen 8B 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler miljøgodkendelse til FFV Energi & Miljøs affaldssorteringsanlæg, Korsvangen 8 B, 5750

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik April 2017 Miljø & Teknik Spildevandstilladelse til Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Vaskeplads TITEL OG DATO ENHEDENS

Læs mere

Tilslutningstilladelse Dan Catering, Gammel Klausdalsbrovej 467, Herlev

Tilslutningstilladelse Dan Catering, Gammel Klausdalsbrovej 467, Herlev Tilslutningstilladelse Dan Catering, Gammel Klausdalsbrovej 467, Herlev Indhold 1. Spildevandsteknisk beskrivelse... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Beliggenhed... 3 1.3 Aktiviteter... 3 2. Spildevandsteknisk

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Sagsnr.: 219-2013-42519 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Envidan Att. Johan Pedersen J F Kennedys Plads 1 K, 2.sal 9000 Aalborg email: jpe@envidan.dk Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen Hvidovre TEKNISK FORVALTNING Hvidovrevej Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen Hvidovre TEKNISK FORVALTNING Hvidovrevej Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre TEKNISK FORVALTNING Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Miljøafdelingen PÅBUD OM SPILDEVANDSTILLADELSE Tilladelse til afledning af spildevand til

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

!" #$%#&'()* +,-"" '+ (.'+/.0 1%+"*%,+2312)*!4.5! '$677771 8.&'9

! #$%#&'()* +,- '+ (.'+/.0 1%+*%,+2312)*!4.5! '$677771 8.&'9 !" #$%#&'()* +,-"" '+ (.'+/.0 1%+"*%,+2312)*!4.5! '$677771 8.&'9 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING... 3 STAMOPLYSNINGER... 3 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE OG VILKÅR... 4 LOVGRUNDLAG... 4 GENERELLE FORHOLD...

Læs mere

19-tilladelse til udstøbning med skumbeton DIWA-MIX ved opførelse af OPP kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade, København

19-tilladelse til udstøbning med skumbeton DIWA-MIX ved opførelse af OPP kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade, København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til udstøbning med skumbeton DIWA-MIX ved opførelse af OPP kontorbyggeri

Læs mere

J.nr.: K21 KJU/jha

J.nr.: K21 KJU/jha Miljøkontrollen Kontor for Jordforurening og Anlægsaktiviteter Flæsketorvet 68 Postboks 259 1502 København V Dato J.nr.: 023316-211404 K21 KJU/jha Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til

Læs mere

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1503 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1503 København V Tlf , HOFOR ØSTERBROTUNNEL FRA LAUTRUP KAJ TIL JOHAN SVENDSENS VEJ MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK VED TUNNELBORING FEBRUAR 2016 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Ørnesædets Varmecentral Ørnesædets Varmecentral CVR nr.: 88518314 Stenløkke 1, 4622 Havdrup

Læs mere

Viborg Spildevand A/S Sendt pr. til:

Viborg Spildevand A/S Sendt pr.  til: Viborg Spildevand A/S Sendt pr. email til: Tilladelse til tilslutning af spildevand fra Stoholm og Trevad Renseanlæg til Karup Renseanlæg Viborg Kommune meddeler hermed Stoholm og Trevad Renseanlæg (v.

Læs mere