KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af"

Transkript

1 KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (Tekst af betydning for EØS) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970, om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 95/54/EF (2), særlig artikel 13, stk. 2, under henvisning til Rådets direktiv 70/157/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (3), senest ændret ved direktiv 92/97/EØF (4), særlig artikel 3, og ud fra følgende betragtninger: Direktiv 70/157/EØF er et af særdirektiverne under den EFtypegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved Rådets direktiv 70/156/EØF; følgelig finder bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF om køretøjssystemer, komponenter og separate tekniske enheder også anvendelse i nærværende direktiv; i direktiv 70/156/EØF, særlig artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 3, kræves det, at der til hvert særdirektiv knyttes et oplysningsskema, der indeholder de relevante punkter fra bilag I til nævnte direktiv, og en typegodkendelsesattest, der er baseret på bilag VI til samme direktiv, således at typegodkendelser kan edb-registreres; som følge af motorernes udvikling er der behov for at gøre prøvningsprocedurerne mere præcise og eksplicitte, særlig prøvningen af lastbiler, således at proceduren kan følges, og især at prøvningen bliver reproducerbar; direktivets bestemmelser er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat i direktiv 70/156/EØF - UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 1. I den dispositive del af direktiv 70/157/EØF foretages følgende ændringer: - I artikel 1 ændres udtrykket»skinnekøretøjer, landbrugstraktorer og - arbejdsredskaber og andre arbejdsredskaber«til udtrykket»skinnekøretøjer, landbrugs- og skovbrugstraktorer samt alle mobile maskiner«. - I artikel 2, andet led, og artikel 2a, stk. 2, ændres udtrykket»artikel 9a«til udtrykket»artikel 2«. - I artikel 3 ændres udtrykket»bilagets bestemmelser«til udtrykket»bestemmelserne i bilagene«. 2. Bilagene til direktiv 70/157/EØF ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv. Artikel 2

2 1. Fra den 1. oktober 1996 kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører støjniveau eller udstødningssystem - nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en type motorkøretøj eller udstødningssystem, eller - forbyde registrering, salg eller første ibrugtagning af motorkøretøjer eller salg eller ibrugtagning af udstødningssystemer hvis køretøjerne og udstødningssystemerne opfylder kravene i direktiv 70/157/EØF som ændret ved dette direktiv. 2. Fra den 1. januar 1977 har medlemsstaterne - ikke ret til at meddele EF-typegodkendelse, og - skal medlemsstaterne nægte national typegodkendelse af en motorkøretøjstype med begrundelse i støjniveau eller udstødningssystem, og af en type udstødningssystem, hvis kravene i direktiv 70/157/EØF som ændret ved dette direktiv ikke er opfyldt. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 skal medlemsstaterne fortsat meddele EFtypegodkendelse for og tillade salg og ibrugtagning af udstødningssystemer i form af reservedele, hvis de opfylder kravene i tidligere versioner af direktiv 70/157/EØF og - er beregnet til et køretøj, der allerede er i brug, og - opfylder kravene i det direktiv, der var gældende, da køretøjet blev registreret første gang. Artikel 3 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. oktober De underretter straks Kommissionen herom. 2. Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne. 3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 4 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Artikel 5 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts På Kommissionens vegne Martin BANGEMANN Medlem af Kommissionen (1) EFT nr. L 42 af , s. 1.

3 (2) EFT nr. L 266 af , s. 1. (3) EFT nr. L 42 af , s. 16. (4) EFT nr. L 371 af , s. 1. BILAG Mellem den dispositive del og bilag I indsættes følgende bilagsfortegnelse:»bilagsfortegnelse BILAG I: EF-typegodkendelse af en motorkøretøjstype for så vidt angår støjniveau Tillæg 1: Oplysningsskema Tillæg 2: Typegodkendelsesattest BILAG II: EF-typegodkendelse af udstødningssystem som separat teknisk enhed (reserveudstødningssystem) Tillæg 1: Oplysningsskema Tillæg 2: Typegodkendelsesattest Tillæg 3: Model af EF-typegodkendelsesmærke BILAG III: Kontrol af produktionens overensstemmelse BILAG IV: Specifikationer for prøvestrækningen«. Ændringer til bilag I: Fodnoten til punkt affattes således:»(1) I overensstemmelse med definitionerne i bilag II, del A, til direktiv 70/156/EØF.«Punkt 2.1 affattes således:»2.1. Ansøgning om EF-typegodkendelse af en køretøjstype for så vidt angår støjniveau i henhold til artikel 3, stk. 4, i direktiv 70/156/EØF, indgives af køretøjsfabrikanten.«punkt 2.2 affattes således:»2.2. Tillæg 1 indeholder en model for oplysningsskemaet.«punkt udgår. I punkt 2.3 udgår udtrykket»eller dennes befuldmægtigede«. Punkt 2.5 udgår. Punkt 4 affattes således:»4. Meddelelse af EF-typegodkendelse 4.1. Hvis de relevante krav er opfyldt, meddeles der EF-typegodkendelse i henhold til artikel 4, stk. 3, og, hvor det er relevant, artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/156/EØF Tillæg 2 indeholder en model for EF-typegodkendelsesattesten Til hver godkendt køretøjstype tildeles der et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med bilag VII til direktiv 70/156/EØF. En medlemsstat må ikke give samme nummer til to forskellige køretøjstyper.«

4 I punkt ændres udtrykket»bilag III«til»tillæg 2«. I punkt ændres udtrykket»bilag VI«til»bilag IV«. I punkt affattes andet afsnit således:»køretøjsfabrikanten vælger blandt dæk, der er på markedet, og i overensstemmelse med handelspraksis, hvilke dæk der skal anvendes til prøven; dækkene skal være af en af de dækdimensioner (jf. punkt 2.17 i bilag II til Rådets direktiv 92/23/EØF (*), som køretøjsfabrikanten har foreskrevet for køretøjet i punkt 1.5 i tillægget i tillæg 2. Dækkene skal for så vidt angår køretøjer af klasse M1 og N1 opfylde kravene i direktiv 89/459/EØF til mindste mønsterdybde; for køretøjer i andre klasser gælder værdierne for mindste mønsterdybde i direktiv 89/459/EØF, som om køretøjerne var omfattet af nævnte direktiv. Dækkene skal være oppumpet til det eller de tryk, som passer til køretøjets masse ved prøvningen. (*) EFT nr. L 129 af , s. 95«. I punkt tilføjes til tredje afsnit følgende sætning:»hvis omdrejningstallet S stadig nås, selv ved en fremkørselshastighed svarende til motorens omdrejningstal ved tomgang, udføres prøvningen kun i tredje gear, og der gives en vurdering af resultaternes relevans.«i punkt tilføjes følgende sætning til sidst:»dog anses køretøjet også for repræsentativt for typen, hvis prøvningen efter ansøgerens anmodning udføres ved andre udvekslingsforhold end foreskrevet og det højeste støjniveau nås mellem det største og det mindste benyttede udvekslingsforhold.«i punkt og ændres udtrykket»bilag III«til»tillæg 2«. I punkt ændres udtrykket»artikel 8, stk. 3«til»artikel 11, stk. 2 eller 3«. Punkt 6 affattes således:»6. Ændring af type og typegodkendelse 6.1. Ændring af den type, der er godkendt i henhold til dette direktiv, finder sted efter fremgangsmåden i artikel 5 i direktiv 70/156/EØF.«Underpunkterne under punkt 7 affattes således:»7.1. Der træffes foranstaltninger til sikring af produktionens overensstemmelse med den godkendte type efter fremgangsmåden i artikel 10 i direktiv 70/156/EØF Særlige bestemmelser De prøver, der henvises til i punkt i bilag X til direktiv 70/156/EØF, er de i bilag III, del I, til dette direktiv beskrevne prøver Den i punkt 2.4 i bilag X til direktiv 70/156/EØF omhandlede hyppighed af efterprøvning er normalt en gang hvert andet år.«efter figur 4 tilføjes følgende tillæg 1 og 2:»Tillæg 1 >START GRAFIK>

5 Oplysningsskema nr.... i henhold til bilag I til Rådets direktiv 70/156/EØF (*) vedrørende EF-typegodkendelse af en køretøjstype for så vidt angår tilladt støjniveau og udstødningssystemer (direktiv 70/157/EØF, senest ændret ved direktiv... /... /EF) Følgende oplysninger skal i de relevante tilfælde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i passende målestok i A4-format eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede. Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer. 0. Almindelige oplysninger 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse) 0.2. Type og almindelig(e) handelsbetegnelse(r) 0.3. Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (b): Mærkets anbringelsessted: 0.4. Køretøjets klasse (c): 0.5. Fabrikantens navn og adresse: 0.8. Adresse på samlefabrik(ker): (*) Numre og noter i dette oplysningsskema svarer til dem, der er anvendt i bilag I til direktiv 70/156/EØF. Numre, som er uden betydning for dette direktiv, er udeladt. 1. Køretøjets almindelige specifikationer 1.1. Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: Drivaksler (antal, anbringelse, indbyrdes forbindelse): 1.6. Motorens placering og montering: 2. Masse og dimensioner (e) (i kg og mm) (der henvises i givet fald til tegning) 2.4. Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål) For chassis uden karrosseri Længde (j): Bredde (k): For chassis med karrosseri Længde (j): Bredde (k): 2.6. Masse af køretøj med karrosseri i køreklar stand eller masse af chassis med førerhus, når karrosseriet ikke leveres af fabrikanten (med kølevæske, smøremidler, brændstof, værktøj, reservehjul og fører) (o) (maksimum og minimum): 3. Motor (q) 3.1. Fabrikant:

6 Fabrikantens motorkode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer): 3.2. Forbrændingsmotor Funktionsprincip: styret tænding/kompressionstænding, firetakt/totakt (1) Antal cylindre og cylinderarrangement: Tændingsrækkefølge: Slagvolumen:... cm3 (s) Største nettoeffekt:... kw ved... min-1 (som oplyst af fabrikanten) (t) Brændstoftilførsel Ved karburator(er): ja/nej (1) Type(r): Antal: Ved brændstofindsprøjtning (kun kompressionstænding): ja/nej (1) Funktionsprincip: direkte indsprøjtning/forkammer/turbulenskammer (1) Regulator Type: Afskæringspunkt under belastning:... min Ved brændstofindsprøjtning (kun styret tænding): ja/nej (1) Funktionsprincip: Indsugningsmanifold (singlepoint/multipointindsprøjtning (1))/direkte indsprøjtning/andet (angiv nærmere) (1) (1) Det ikke gældende overstreges Indsugning Luftfilter, tegninger:..., eller Fabrikat(er): Type(r): Indsugningslyddæmper, tegninger:..., eller Fabrikat(er): Type(r): Udstødning Beskrivelse og/eller tegninger af udstødningssystem: Udstødningslyddæmper(e) (forreste, midterste, bageste lyddæmper, konstruktion, type, mærkning; hvis relevant for ekstern støj: støjdæmpning i motorrum og på motor): Placering af udstødningsrørets åbning:

7 Udstødningslyddæmper med fibermaterialer: Katalysator: ja/nej (1) Antal katalysatorer og katalysatorelementer: 3.3. Elektromotor Type (vinding, magnetisering): Maksimal timeeffekt:... kw Driftsspænding:... V 3.4. Andre forbrændings- eller elektromotorer eller kombinationer heraf (nærmere oplysninger om disse motorers konstruktion): 4. Transmission 4.2. Type (mekanisk/hydraulisk/elektrisk osv.): 4.6. Gearudvekslingsforhold Gear Udveksling i gearkasse (forhold mellem motorens og gearkasseudgangsakslens omdrejningshastighed) Endeligt udvekslingsforhold (forhold mellem gearkasseudgangsakslens og de drivende hjuls omdrejningshastighed) Totalt udvekslingsforhold Maksimum for CVT (*) Minimum for CVT (*) Bakgear (*) CVT = kontinuerlig variabel transmission. (1) Det ikke gældende overstreges Køretøjets tophastighed og gear, hvori denne nås (i km/h) (w): 6. Hjulophæng 6.6. Dæk og hjul Øvre og nedre grænse for rulleradius Aksel 1: Aksel 2: Aksel 3: Aksel 4: osv. 9. Karrosseri 9.1. Karrosseriets art: 9.2. Materialer og konstruktion: 12. Forskelligt Nærmere oplysninger om ikke-motorrelaterede anordninger, der er beregnet til at nedsætte støjniveauet (hvis disse ikke er omfattet af en anden rubrik): Supplerende oplysninger for terrængående køretøjer 1.3. Antal aksler og hjul: For chassis uden karrosseri

8 Overhæng fortil (na): Overhæng bagtil (nb): Frihøjde (som defineret i direktiv 70/156/EØF i bilag I, del A, punkt 4.5): Frihøjde mellem akslerne: Frihøjde under forakslen (-akslerne): Frihøjde under bagakslen (-akslerne): Rampevinkel (nc): For chassis med karrosseri Overhæng fortil (na): Overhæng bagtil (nb): Frihøjde (som defineret i direktiv 70/156/EØF i bilag II, del A, punkt 4.5): Frihøjde mellem akslerne: Frihøjde under forakslen (-akslerne): Frihøjde under bagakslen (-akslerne): Rampevinkel (nc): Største stigning ved igangsætning (køretøjet alene):... % 4.9. Differentialespærre: ja/nej (1) (1) Det ikke gældende overstreges. >SLUT GRAFIK> Tillæg 2 >START GRAFIK> MODEL EF-TYPEGODKENDELSESATTEST (største format: A4 ( mm)) Myndighedens stempel Meddelelse om: - typegodkendelse (1) - udvidelse af typegodkendelse (1) - nægtelse af typegodkendelse (1) - inddragelse af typegodkendelse (1) af køretøj/komponent/separat teknisk enhed (1) i henhold til direktiv.../.../eøf, senest ændret ved direktiv.../.../ef. Typegodkendelse nr. Begrundelse for udvidelse:

9 DEL I 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): 0.2. Type og almindelig(e) handelsbetegnelse(r): 0.3. Eventuelle typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet/komponenten/den separate tekniske enhed (1) (2): Denne mærknings placering: 0.4. Køretøjets klasse (3): 0.5. Producentens navn og adresse: 0.7. For komponenter og separate tekniske enheder, EF-typegodkendelsesmærkets anbringelsessted og fastgørelsesmåde: 0.8. Adresse(r) på samlefabrik(ker): DEL II 1. Eventuelle supplerende oplysninger: se tillæg 2. Teknisk tjeneste, der forestår prøvningen: 3. Prøvningsrapportens dato: 4. Prøvningsrapportens nummer: 5. Eventuelle bemærkninger: se tillæg 6. Sted: 7. Dato: 8. Underskrift: 9. Indholdsfortegnelsen til den informationspakke, der er indgivet til den godkendende myndighed, og som kan fås ved henvendelse dertil, er vedlagt. Tillæg til EF-typegodkendelsesattest nr.... om typegodkendelse af køretøj i henhold til direktiv 70/156/EØF, senest ændret ved direktiv Supplerende oplysninger 1.1. Eventuelt liste over køretøjer, som er omfattet af punkt i bilag I: 1.2. Motor: Fabrikant: Type: Model: Nominel maksimal effekt... kw ved... min-1 (1) Det ikke gældende overstreges. (2) Indeholder typeidentifikationen tegn, som ikke indgår i beskrivelsen af den type køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, som omfattes af denne

10 typegodkendelsesattest, erstattes de pågældende tegn i dokumentationen med symbolet»?«(f.eks. ABC??123??). (3) Som defineret i bilag II, del A, til direktiv 70/156/EØF Transmission: ikke-automatisk gearkasse/automatisk gearkasse (1) Antal gear: 1.4. Udstyr: Udstødningslyddæmper: Fabrikant: Model: Type... svarende til tegning nr Indsugningslyddæmper: Fabrikant: Model: Type... svarende til tegning nr Dækdimensioner: Dæktype benyttet ved typegodkendelsesprøvning: 1.6. Målinger: Støjniveau fra kørende køretøj: Måleresultater Venstre side db (A) (2) Højre side db (A) (2) Gearvælgerens stilling 1. måling 2. måling 3. måling 4. måling Prøvningsresultat: db (A)/E (3) Støjniveau fra køretøj under stilstand: db (A) Motorens omdrejningstal 1. måling 2. måling 3. måling Prøvningsresultat: db (A)/E (3) Trykluftstøj: Måleresultater Venstre side db (A) (2) Højre side db (A) (2) 1. måling 2. måling 3. måling 4. måling Prøvningsresultat: db (A) 5. Bemærkninger«. (1) Det ikke gældende overstreges. (2) De målte værdier er anført med fradrag af 1 db (A) i overensstemmelse med forskrifterne i punkt i bilag I. (3) Bogstavet»E«angiver, at målingerne er udført i overensstemmelse med dette direktiv. >SLUT GRAFIK> Ændringer til bilag II: I punkt 0 ændres udtrykket»artikel 9a«til»artikel 2«. Punkt 2.1 affattes således:

11 »2.1. Ansøgning om EF-typegodkendelse af reserveudstødningssystem eller -del som separat teknisk enhed i henhold til artikel 3, stk. 4, i direktiv 70/156/EØF, indgives af køretøjsfabrikanten eller fabrikanten af den pågældende separate tekniske enhed.«punkt 2.2 affattes således:»2.2. Tillæg 1 indeholder en model for oplysningsskemaet.«punkt , punkt 2.4 og punkt udgår. Fodnote (1) til punkt og affattes således:»(1) Som foreskrevet i den udgave af dette direktiv, som var gældende ved typegodkendelsen af køretøjet.«punkt 3, 3.1, 3.1.1, og 3.2 bliver til henholdsvis punkt 2.4, 2.4.1, , og Punkt 4 bliver til punkt 3 og affattes således:»3. Meddelelse af EF-typegodkendelse 3.1. Hvis de relevante krav er opfyldt, meddeles der EF-typegodkendelse i henhold til artikel 4, stk. 3, og, hvor det er relevant, artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/156/EØF Tillæg 2 indeholder en model for EF-typegodkendelsesattesten Til hver type reserveudstødningssystem eller -del, som godkendes som separat teknisk enhed, tildeles der et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med bilag VII til direktiv 70/156/EØF; i del 3 af godkendelsesnummeret anføres nummeret på det ændringsdirektiv, der var gældende på tidspunktet for typegodkendelse af køretøjet. En medlemsstat må ikke give samme nummer til to forskellige typer reserveudstødningssystemer eller -dele.«der tilføjes et nyt punkt 4:»4. EF-typegodkendelsesmærke 4.1. Reserveudstødningssystemer og -dele, bortset fra fastgørelsesdele og rør, som er i overensstemmelse med en type, der er godkendt efter dette direktiv, skal være forsynet med EF-typegodkendelsesmærke Dette mærke består af et rektangel, som omslutter bogstavet»e«efterfulgt af kodenummer eller -bogstaver på den medlemsstat, som har meddelt typegodkendelse.»1«for Tyskland»2«for Frankrig»3«for Italien»4«for Nederlandene»5«for Sverige»6«for Belgien»9«for Spanien»11«for Storbritannien»12«for Østrig»13«for Luxembourg

12 »17«for Finland»18«for Danmark»21«for Portugal»23«for Grækenland»IRL«for Irland I nærheden af rektanglet skal desuden være anbragt»basisgodkendelsens nummer«- som udgør del 4 af det typegodkendelsesnummer, som er omhandlet i bilag VII til direktiv 70/156/EØF, med to foranstillede cifre, som er løbenummeret på den seneste væsentlige tekniske ændring af direktiv 70/157/EØF, som var gældende på tidspunktet for meddelelse af EF-typegodkendelse af køretøjet. For direktiv 70/157/EØF er løbenummeret 00, for direktiv 77/212/EØF er løbenummeret 01, for direktiv 84/424/EØF er løbenummeret 02 og for direktiv 92/97/EØF er løbenummeret Mærket skal være påført på uudslettelig måde og let læseligt, selv når udstødningssystemet eller -delen er monteret på køretøjet I tillæg 3 er der vist et eksempel på et EF-typegodkendelsesmærke.«Punkt 6 erstattes med følgende punkt 6 og 7:»6. Ændring af type og typegodkendelse 6.1. Ændring af den type, der er godkendt i henhold til dette direktiv, finder sted efter fremgangsmåden i artikel 5 i direktiv 70/156/EØF. 7. Produktionens overensstemmelse 7.1. Der træffes foranstaltninger til sikring af produktionens overensstemmelse med den godkendte type efter fremgangsmåden i artikel 10 i direktiv 70/156/EØF Særlige bestemmelser De prøver, der henvises til i punkt i bilag X til direktiv 70/156/EØF, er de i bilag III, del II, til dette direktiv beskrevne prøver Den i punkt 2.4 i bilag X til direktiv 70/156/EØF omhandlede hyppighed af efterprøvning er normalt en gang hvert andet år.«efter figur 3 tilføjes følgende tillæg 1, 2 og 3:»Tillæg 1 >START GRAFIK> Oplysningsskema nr.... vedrørende EF-typegodkendelse af udstødningssystemer til motorkøretøjer som separat teknisk enhed (direktiv 70/157/EØF, senest ændret ved direktiv.../.../ef) Følgende oplysninger skal i de relevante tilfælde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i passende målestok i A4-format eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede. Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer.

13 0. Almindelige oplysninger 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): 0.2. Type og almindelig(e) handelsbetegnelse(r): 0.5. Fabrikantens navn og adresse: 0.7. For komponenter og separate tekniske enheder, EF-typegodkendelsesmærkets anbringelsessted og -måde: 0.8. Adresse på samlefabrik(ker): 1. Beskrivelse af det køretøj, anordningen er bestemt til (hvis anordningen er bestemt til montering på mere end én køretøjstype, skal der gives oplysninger for samtlige de pågældende typer under dette punkt): 1.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): 1.2. Type af almindelig(e) handelsbetegnelse(r): 1.3. Eventuelle typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet: 1.4. Køretøjets klasse: 1.5. Nummer på EF-typegodkendelse for så vidt angår støjniveau: 1.6. Alle oplysninger under punkt på køretøjets typegodkendelsesattest (bilag I, tillæg 2, til dette direktiv): 2. Beskrivelse af anordningen 2.1. Beskrivelse af reserveudstødningssystemet med angivelse af de enkelte systemkomponenters placering i forhold til hinanden samt monteringsforskrifter: 2.2. Detaljerede tegninger af de enkelte komponenter, således at de let kan udpeges og identificeres, med angivelse af de anvendte materialer. På tegningerne skal være angivet, hvor det obligatoriske EF-typegodkendelsesmærke vil blive anbragt: >SLUT GRAFIK> Tillæg 2 >START GRAFIK> MODEL EF-TYPEGODKENDELSESATTEST (største format: A4 ( mm)) Myndighedens stempel Meddelelse om: - typegodkendelse (1) - udvidelse af typegodkendelse (1) - nægtelse af typegodkendelse (1) - inddragelse af typegodkendelse (1)

14 af køretøj/komponent/separat teknisk enhed (1) i henhold til direktiv.../.../eøf, senest ændret ved direktiv.../.../ef. Typegodkendelse nr. Begrundelse for udvidelse: DEL I 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): 0.2. Type og almindelig(e) handelsbetegnelse(r): 0.3. Eventuelle typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet/komponenten/den separate tekniske enhed (1) (2): Denne mærknings placering: 0.4. Køretøjets klasse (3) 0.5. Producentens navn og adresse: 0.7. For komponenter og separate tekniske enheder, EF-typegodkendelsesmærkets anbringelsessted og fastgørelsesmåde: 0.8. Adresse(r) på samlefabrik(ker): DEL II 1. Eventuelle supplerende oplysninger: se tillæg 2. Teknisk tjeneste, der forestår prøvningen: 3. Prøvningsrapportens dato: 4. Prøvningsrapportens nummer: 5. Eventuelle bemærkninger: se tillæg 6. Sted: 7. Dato: 8. Underskrift: 9. Indholdsfortegnelsen til den informationspakke, der er indgivet til den godkendende myndighed, og som kan fås ved henvendelse dertil, er vedlagt. Tillæg til EF-typegodkendelsesattest nr.... om typegodkendelse af udstødningssystem til motorkøretøj som separat teknisk enhed i henhold til direktiv 70/157/EØF, senest ændret ved direktiv Supplerende oplysninger 1.1. Bestanddele af den separate tekniske enhed: (1) Det ikke gældende overstreges. (2) Indeholder typeidentifikationen tegn, som ikke indgår i beskrivelsen af den type køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, som omfattes af denne typegodkendelsesattest, erstattes de pågældende tegn i dokumentationen med symbolet:»?«(f.eks. ABC??123??).

15 (3) Som defineret i bilag II, del A, til direktiv 70/156/EØF Fabriksmærke eller handelsbetegnelse for den køretøjstype, lyddæmperen er bestemt til montering på (1): 1.3. Køretøjstype(r) og dens (deres) typegodkendelsesnummer (-numre): 1.4. Motor: Type (styret tænding, diesel): To- eller firetakt: Samlet slagvolumen: Nominel maksimal effekt... kw ved... min Antal gear: 1.6. Anvendte gear: 1.7. Differentialets udvekslingsforhold: 1.8. Støjniveau: - kørende køretøj... db (A), stabil hastighed... km/h før acceleration - køretøj under stilstand:... db (A) ved... min Ændring i modtryk: Begrænsninger for brug og monteringsforskrifter: >SLUT GRAFIK> 5. Bemærkninger: Tillæg 3 MODEL FOR EF-TYPEGODKENDELSESMÆRKE >REFERENCE TIL EN FILM> Anordningen med det ovenfor viste EF-typegodkendelsesmærke er et udstødningssystem eller en udstødningsdel, som er typegodkendt i Spanien (e9) i henhold til direktiv 92/97/CEE (03), og som har basisgodkendelsesnummeret De anførte tal er kun retningsgivende. (1) Hvis der anføres flere typer, skal punkt udfyldes for hver enkelt type.«ændringer til bilag III, IV, V og VI: Bilag III og IV udgår. Bilag V bliver til bilag III. Bilag III, del I, punkt 2, affattes således:»2. Prøvningsprocedurer Prøvningsmetoder, målebetingelser, måleinstrumenter og vurdering af måleresultaterne skal være som beskrevet i bilag I. Køretøjet (køretøjerne) skal prøves for støj fra kørende køretøj som beskrevet i punkt i bilag I.«

16 Bilag VI bliver til bilag IV.

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1003 DA 24.02.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1003/2010 af 8. november 2010 om krav

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 9.00 of 31 Mar 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 292/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1009/2010 af 9. november 2010 om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975 30. 1. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 24/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU af XXX om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU af XXX om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF om foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0029/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 20. MAJ 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den D006654/01 Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/25/EF

DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/25/EF 12.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 173/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/25/EF af 22. maj 2000 om foranstaltninger mod emission

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2005L0064 DA 03.02.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/64/EF af 26. oktober 2005

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. oktober 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 26. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for

Læs mere

F PE Statutory Plates

F PE Statutory Plates DA F1 6165 PE Statutory Plates DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den D00905/02 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF 9.5.2002 L 124/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0019 DA 11.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 110/18 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 182/40 18.7.2018 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/987 af 27. april 2018 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/655 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010L0019 DA 16.07.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2018 C(2018) 721 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 2.08 of 6 Dec 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s.

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s. 1992L0061 DA 03.05.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 8/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om motorkøretøjers støjniveau

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om motorkøretøjers støjniveau EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2011 KOM(2011) 856 endelig 2011/0409 (COD) C7-0487/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om motorkøretøjers støjniveau (EØS-relevant tekst) {SEK(2011)

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2019 C(2019) 1294 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 19.2.2019 om ændring af forordning (EU) 2017/2400 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONENS DIREKTIV. af 17. juli 1989

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONENS DIREKTIV. af 17. juli 1989 i 15. 8. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 238/43 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV af 17. juli 1989 om tilpasning til den tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 28/24 Den Europæiske Unions Tidende 31.1.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 65/2012 af 24. januar 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2009 Mødedokument 2014 C7-0060/2014 2011/0409(COD) DA 27.02.2014 Rådets førstebehandlingholdning Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2011 KOM(2011) 377 endelig 2011/0164 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om

Læs mere

F Implementing measures GSR - Spray suppression

F Implementing measures GSR - Spray suppression DA F1 245193 Implementing measures GSR - Spray suppression DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den xxx K(2010) yyy endelig Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om gennemførelse af forordning

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) (3) Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) (3) Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse 20.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 72/17 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer

Læs mere

BILAG. til forslag til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til forslag til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 BILAG til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en EU-certificeringsordning for udstyr til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2018 COM(2018) 397 final 2018/0220 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår

Læs mere

(5) Dette direktiv er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure,

(5) Dette direktiv er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, 25.11.2005 L 309/37 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/66/EF af 26. oktober 2005 om anvendelsen af systemer til frontal beskyttelse på motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0762 DA 01.01.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 M2 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 27.5.2014 L 158/131 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 540/2014 af 16. april 2014 om motorkøretøjers og udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau og om ændring af direktiv 2007/46/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0472/2001. Fælles holdning. Mødedokument 1999/0117(COD) 13/11/2001

EUROPA-PARLAMENTET C5-0472/2001. Fælles holdning. Mødedokument 1999/0117(COD) 13/11/2001 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0472/2001 1999/0117(COD) DA 13/11/2001 Fælles holdning fastlagt af Rådet den 29. oktober 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA-KOMMISSIONEN UDKAST udgave 6.02 af 12. maj 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af om krav til typegodkendelse af forrudevisker- og forrudevaskersystemer for visse motorkøretøjer

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD) DA PART.3 29/11/2006 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 11. december 2006 med henblik på vedtagelse

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS

B EUROPA-PARLAMENTETS 02014R0540 DA 22.09.2017 001.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

2) Artikel 1, stk. 1, affattes således:»1. Den enkelte medlemsstat meddeler EF-typegodkendelse for enhver type markeringslygte, positionslygte

2) Artikel 1, stk. 1, affattes således:»1. Den enkelte medlemsstat meddeler EF-typegodkendelse for enhver type markeringslygte, positionslygte KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/30/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/758/EØF vedrørende markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter og stoplygter på motordrevne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.10.2003 KOM(2003) 586 endelig 2003/0226 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelsen af systemer til frontal beskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (EUT L 263 af , s. 1) M1 Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2008 af 7. oktober 2008 L

(EØS-relevant tekst) (EUT L 263 af , s. 1) M1 Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2008 af 7. oktober 2008 L 02007L0046 DA 31.03.2018 022.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

***II FÆLLES HOLDNING

***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0615/2000 27/11/2000 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 17. november 2000 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0759 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning (EU).../...

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning (EU).../... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2017 C(2017) 4296 final ANNEX 1 BILAG til Kommissionens delegerede forordning (EU).../... om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 540/2014

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2018 C(2018) 1116 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.2.2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN D008417/01 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af om krav til typegodkendelse af forrudeafrimnings- og afdugningsanordninger for visse motorkøretøjer og om gennemførelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 16.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 334/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU af 13. december 2011 om angivelser af eller mærker til identifikation

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 1.2.2002 L 32/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) Regulativ nr. 93 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) ensartede vilkår for godkendelsen af afskærmninger

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8459 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING / af 18.12.2018 om ændring af gennemførelses 2017/1153 for at præcisere betingelserne for WLTP-prøvning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/116/EF. af 20.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/116/EF. af 20. 21.1.2002 L 18/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/116/EF af 20. december 2001 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.4.2019 C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 BILAG KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / om ændring af bilag IV Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 samt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2016 C(2016) 8383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2016 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere