Udvalget for Erhverv og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Bemærkninger:

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 106. Til efterretning Godkendelse af vision for Haderslev Kommune Drøftelse af temamøder i Udvalget for Erhverv og Kultur Administration og udmøntning af udviklingspuljen på Erhvervs- og kulturområdet Organisering af Vojens Lufthavn Hertug Hans Lauget: Ansøgning Folkeuniversitetet: Godkendelse af vedtægter Forslag til nyt takstblad for Haderslev Idrætscenter Eventuelt Lukket dagsorden: 115. Projektforslag: Genbehandling

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning J.nr.: ÅBEN SAG Fokusgruppen for Landdistrikterne afholder inspirationsaften omkring landdistriktssamarbejdet den 22. januar kl Jørgen Hammer initiativtager bag Bornholmske Borgerforeningers Samvirke er inviteret til at fortælle om de erfaringer man har gjort sig på Bornholm. Danmarks Biblioteksforenings årsmøde til 30. marts 2007 i København. "Kommunernes arbejdsmarkedssituation i Region Syddanmark". Referat fra bestyrelsesmødet den 1. december 2006 for Museum Sønderjylland. Reception på Museum Sønderjylland torsdag den 4. januar 2007, kl. 15 i anledningen af at Lennart Madsen startede som museumsinspektør. Nyhedernes Tænketank "Mandagmorgen" af 27. november DB undersøgelse Bibliotekerne og Budget Om Kommunalreformen og den konsekvenser for biblioteksservicen. Pjece "Brug biblioteket som et centrum for integration og medborgerskab udgivet af Ministeriet for flygtninge. "Start af South Denmark European Office" - afholdelse af generalforsamling den 2. marts 2007, kl. 11:30. Hertug Hans Lauget invitere til stormøde tirsdag den 9. januar 2007 i den gamle rådhussal i Lavgade 5. Hertug Hans Laugets nyhedsbrev - december Artikel fra Mandagmorgen - "Med fortiden på vej ind i fremtiden". Kulturkontakten - December NU-Avisen, Nustrup Ungdomsforening, nr. 6 november NU-Avisen, Nustrup Ungdomsforening, nr. 7 december Brev fra Sønderjyllands Amt vedr. Provinspuljeansøgninger. Region Syddanmark - Repræsentation i erhvervsråd og samarbejde om erhvervsklimaet, pjece vedr. lokal vækst. Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 2007 Referat af bestyrelsesmøde i UCH mandag den 18. december 2006.

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 154 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. oktober 2006 for Ny Haderslev Erhvervsråd. Pjece "Alle skal udfordres - på vej mod højere uddannelse" Taget til efterretning Godkendelse af vision for Haderslev Kommune J.nr.: ÅBEN SAG Sammenlægningsudvalget påbegyndte i april 2006 en proces med henblik på udarbejdelse af en vision for den nye Haderslev Kommune. Der blev gennemført personlige interviews med samtlige 32 politikere og afholdt visionsseminar i foråret/sommeren Den 19. september 2006 godkendte sammenlægningsudvalget et forslag til en vision. Samtidig godkendte sammenlægningsudvalget en tids- og procesplan, som bl.a. indeholdte afholdelse af 7 interessentmøder og 3 borgermøder. Formålet med interessent- og borgmøderne var bl.a. at få mulighed for en dybdegående drøftelse af enkeltstående temaer i visionen få skabt engagement blandt professionelle inden for de temaer/brancher, som bliver berørt i visionen få drøftet om det er den rigtige vision. Indeholder visionen de rigtige temaer eller er der andre temaer som er vigtigere få inddraget borgerne i arbejdet med visionen for Ny Haderslev Kommune få forslag til handlinger og initiativer, der fremmer visionens realisering Interessent- og borgermøderne er nu gennemført. Der deltog ca. 335 borgere og interessenter i de 9 møder som blev gennemført. Overordnet set var der både på borgermøderne og interessentmøderne enighed om, at temaerne i visionen er de rigtige. På den baggrund anbefaler Erhvervs- og Kulturservice, at der ikke sker ændringer i de overordnede temaer i visionen. På det handlingsorienterede plan gav borgermøderne og interessentmøderne en lang række forslag til mere eller mindre konkrete handlinger og initiativer, som kan iværksættes for at realisere visionen. Forslagene til handlinger peger i mange forskellige retninger, hvilket er helt

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 155 naturligt, da deltagerne på de 6 interessentmøder blev bedt om at forholde sig til en specifik del af visionen. Erhvervs- og Kulturservice vil anbefale, at de mange forslag til handlinger og initiativer fra interessent- og borgermøderne anvendes i forbindelse med udarbejdelse af planstrategien, som bl.a. vil være struktureret omkring de temaer, som visionen indeholder. Endvidere vil Erhvervs- og kulturservice anbefale, at fagudvalgene og serviceområderne anvender de mange forslag i fagudvalgenes videre drøftelser af ideer og mål for deres fagområde. Til orientering er referaterne fra de 3 borgermøder og 6 interessentmøder vedlagt i en samlet fil. Endvidere har to interessenter i forlængelse af interessentmøderne ønsket at uddybe deres bidrag skriftligt. Disse to bidrag er ligeledes vedlagt som filer. Økonomiske forhold - Personalemæssige forhold - Juridiske aspekter - Procedure Efter godkendelse af visionen vil visionen blive indarbejdet som et strukturerende element i Haderslev Kommunes planstrategi, som skal være politisk godkendt inden udgangen af Endvidere er de enkelte fagudvalg og serviceområder ansvarlig for at arbejde for en realisering af visionen på deres respektive ansvarsområder. Tovholder/informationsansvarlig Kim Ledel Bilag Inputs fra visionsmøderne mm. (271801) Høringssvar til Erhvervsudvikling (271792) Turismeforslag fra Lokomotivklubben (271027) Vision efter endt høring (271960) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstilller, at visionen for Haderslev Kommune fremsendes til godkendelse i byrådet uden ændringer. At bidragene fra interessent- og borgermøderne inddrages i arbejdet med planstrategien og fagudvalgenes videre drøftelser af ideer og mål.

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 156 Godkendt som indstillet. Med følgende tilføjelse i den overordnede vision. Der sættes punktum efter vækstkommune. Den efterfølgende sætning startes på følgende måde "Vi vil prioritere det sunde liv og være det mest..." 108. Drøftelse af temamøder i Udvalget for Erhverv og Kultur J.nr.: ÅBEN SAG Udvalget for Erhverv og Kultur har to møder i de fleste måneder i Det er udvalgets ønsker at 2. møde i hver måned skal anvendes til et temamøde bl.a. med henblik på færdiggørelse af visioner/målsætninger på udvalgets område. I foråret er der imidlertid to måneder, hvor udvalget kun har et møde. Det drejer sig om februar og april. I den forbindelse vil vi gerne bede udvalget overveje om mødet d. 26. februar og d. 17. april både skal være et almindeligt udvalgsmøde og temamøde. Erhvervs- og kulturservice vil anbefale, at 2. møde i januar bruges til at sætte fokus på den strategiske planlægning, da det omfattende arbejde med udarbejdelse af en planstrategi påbegyndes i januar. Erhvervs- og kulturservice vil endvidere anbefale at andet møde i marts bruges til et temamøde om Musikskolen. Mødet ligger i umiddelbart forlængelse af at musikskolens bestyrelse har udarbejdet deres vision for musikskolen. I forbindelse med tilrettelæggelse af temamøderne skal udvalget også være opmærksom på, at udvalget har forpligtet sig til to årlige møder med forretningsudvalget for de lokale foreninger i landdistrikterne. Udvalget bedes drøfte hvilke temaer, som skal drøftes på temamøderne i foråret inden udarbejdelse og vedtagelse af visioner/målsætninger på udvalgets område: Der drejer sig om følgende datoer: 22. januar - Strategisk planlægning er foreslået 26. februar - Skal mødet både være almindeligt møde og temamøde? 26. marts - Temamøde om Musikskolen er foreslået. 17. april - Skal mødet både være almindeligt møde og temamøde? 29. maj - Hvilket tema ønskes drøftet? Tovholder/informationsansvarlig Kim Ledel

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 157 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget for Erhverv og Kultur planlægger forårets temamøder. Følgende temaer behandles i nævnte rækkefølge: Strategisk planlægning Fritids- og Kulturtilbud i landdistrikterne (mødet afholdes i Gram) Musikskolen Landdiststrikter. Til mødet den 29. maj er der flere forslag bl.a. erhverv, elite- og breddeidræt Administration og udmøntning af udviklingspuljen på Erhvervs- og kulturområdet J.nr.: ÅBEN SAG Udvalget for Erhverv og Kultur administrerer og udmønter i 2007 en udviklingspulje på ca. 3.3 mio. kr. I vedhæftede notat er der udarbejdet et forslag til retningslinjer for prioriteringen ved udmøntning af puljen samt nogle formelle krav som skal indgå i ansøgningen. Retningslinjerne for prioritering ved udmøntning af puljen og de formelle krav til ansøgningerne er tænkt som en støtte til udvalget, når de enkelte ansøgninger skal vurderes. Retningslinjerne bygger i høj grad på den del af sammenlægningsudvalget vision, som vedrører erhvervs- og kulturområdet samt de visioner som Udvalget for Erhverv og Kultur har givet udtryk for i visionsnotatet som bl.a. er udarbejdet på baggrund af visionsseminaret for udvalget d oktober Procedure Det Forberedende Udvalg for Erhverv og Kultur drøfter notatet "Udmøntning af udviklingspuljen på Erhvervs- og Kulturområdet" d. 11. december Notatet sendes videre til UCH s bestyrelse som drøfter notatet d. 18. december og på baggrund heraf anmodes UCH s bestyrelse om et høringssvar senest d. 8. januar, således at Udvalget for Erhverv og Kultur kan godkende de endelige retningslinjer og formelle krav til ansøgninger til Udviklingspuljen for Erhvervs- og Kulturområdet d. 22. januar Tovholder/informationsansvarlig Kim Ledel

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 158 Bilag Udmøntning af udviklingspuljen i E&K (265017) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Det Forberedende Udvalg for Erhverv og Kultur drøfter vedlagte notat og videresender notatet til UCH s bestyrelse med anmodning om et høringssvar senest d. 8. januar 2007, samt at sagen genoptages på udvalgsmødet d. 22. januar. Beslutning i Det forberedende udvalg for Erhverv & Kultur den Godkendt som indstillet. Genoptagelse af sagen Den 18. december drøftede UCH s bestyrelse på anmodning fra Udvalget for Erhverv og Kultur principperne for administration og udmøntning af udviklingspuljen på Erhvervs- og kulturområdet. UCH s bestyrelse har tilkendegivet, at de kan tilslutte sig de fremsendte principper. Notatet "Udmøntning af udviklingspuljen har således kun gennemgået mindre formuleringsmæssige ændringer i første afsnit siden udvalgets behandling d. 11. december Indstilling Erhvervs- og kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur godkender notatet og dermed principperne for udmøntning af udviklingspuljen på Erhvervs- og Kulturområdet. Godkendt som indstillet Organisering af Vojens Lufthavn J.nr.: ÅBEN SAG Vojens Lufthavn er p.t. et kommunalt fællesskab mellem Haderslev og Vojens Kommuner. Dette fællesskab ophører den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 159 Der er forskellige muligheder for organisering af Vojens Lufthavn med hver deres fordele og ulemper. Organiseringen skal tage højde for, at der muligvis er udviklingsmuligheder for Vojens Lufthavn for især private fly, taxafly og fragtfly. Disse muligheder bør undersøges grundigt, inden den fremtidige organisationsform vælges. Det foreslås derfor, at Vojens Lufthavn i første omgang bliver en kommunal lufthavn, og at fremtidsmulighederne vurderes af et såkaldt 17, stk. 4 udvalg i en overgangsperiode på op til 3 år. Fordelen ved et sådant udvalg er, at der kan suppleres med medlemmer fra det private erhvervsliv og eventuelt militæret. Udvalgets primære opgave er at undersøge mulighederne for at udnytte Vojens Lufthavns kapacitet og tiltrækningskraft for primært erhvervslivet i området. Når disse muligheder er klarlagt, skal 17, stk. 4 udvalget drøfte den endelige organisationsform, herunder om det er muligt at give det private erhvervsliv en form for medansvar og medejerskab, og anbefale forslaget til endelig vedtagelse i det nye byråd. Selve driften af Vojens Lufthavn varetages af administrationen med reference til Udvalget for Erhverv og Kultur, indtil den endelige organisationsform er fundet. Økonomiske forhold Vojens Lufthavn har et årligt driftsbudget på kr, hvor der ikke er råderum til finansiering af undersøgelser m.v. af de fremtidige muligheder. Det foreslås derfor, at Vojens Lufthavn søger om økonomisk støtte til dette fra de afsatte kommunale midler til udvikling. Personalemæssige forhold Lufthavnschefen er eneste ansatte og vil blive overført til Erhverv og Kulturservice pr. 1. januar 2007 med Erhvervs- og udviklingschefen som nærmeste foresatte. Hidtil er Vojens Lufthavns regnskabsfunktion m.v. blevet varetaget af Vojens Kommune i et særskilt regnskab. Det foreslås, at dette arbejde fortsættes af Intern Service. Juridiske aspekter Opløsningen af det nuværende kommunale fællesskab skal godkendes af Tilsynsmyndigheden og tiltrædes af de parter, der før 1. januar 2000 deltog i det kommunale fællesskab. Der er udarbejdet et ejerpantebrev og en særlig aftale med de tidligere deltagere i fællesskabet, der regulerer forholdet om værdien af bygninger m.v. Det aftalte bygningspant nedskrives lineært til 0 kr. pr. 1. januar 2010.

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 160 Procedure Organiseringen af Vojens Lufthavn indstilles af Direktionen til Det forberedende Udvalg for Erhverv og Kultur til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Erhvervs- og udviklingschef Erik Bay fungerer som tovholder for Ny Haderslev Kommune. Bilag Forslag til medlemmer (251853) Organisering af Vojens Lufthavn (251850) Kommissorium for Udviklingsprojekt Vojens Lufthavn (268878) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at sagen fremsendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling af, at Vojens Lufthavn overgår til kommunal lufthavn pr. 1. januar 2007, at der nedsættes et 17, stk. 4 udvalg med det formål at klarlægge Vojens Lufthavns udviklingspotentiale og fremtidige styreform, og at de foreslåede medlemmer af Sammenlægningsudvalget vælges til medlemmer af 17, stk. 4 udvalget. Beslutning i Ny Haderslev - Direktionen den Videresendes med anbefaling. Der er foretaget konsekvensrettelse vedr. 17 stk. 4 udvalgets kompetence. Beslutning i Det forberedende udvalg for Erhverv & Kultur den Godkendt som indstillet med forslag om en repræsentation på 4 politikere i udvalget. Udover de forslåede eksterne repræsentanter foreslås kredsen udvidet med 1-2 repræsentanter fra marketing- og turistbranchen. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den Asta Freund Godkendt som anbefalet af Det forberedende Udvalg for Erhverv og Kultur. Byrådets repræsentanter bliver H.P. Geil, Jens Chr. Gjesing, Holger Mikkelsen og Finn Lykkeskov. Det forberedende Udvalg for Erhverv og Kultur fremlægger forslag til kommissorium for 17.4-udvalget og yderligere repræsentation til godkendelse i Sammenlægningsudvalget.

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 161 Supplerende sagsfremstilling og indstilling til møde den 8. januar 2007 i Udvalget for Erhverv og Kultur Efter Sammenlægningsudvalgets godkendelse den 14. november 2006 har Aabenraa og Tønder Kommuner ikke haft bemærkninger til Vojens Lufthavns omdannelse fra et fælleskommunalt selskab til en kommunal lufthavn. Der er udarbejdet et kommissorium, og de eksterne udvalgsmedlemmer har alle accepteret at deltage. Erhverv og Kultur indstiller, at vedlagte kommissorium anbefales over for Byrådet, og at der bevilges kr. af udvalgets udviklingspulje til undersøgelser, studieture m.v. for det nedsatte 17, stk. 4-udvalg. Godkendt som indstillet Hertug Hans Lauget: Ansøgning J.nr.: ÅBEN SAG Hertug Hans Lauget ansøger om tilskud til den fortsatte udvikling af Hertug Hans Festen. Hertug Hans Festen startede som en traditionel byfest med tivoli, festtelte og små og større arrangementer i I 2003/ 2004 påbegyndtes en kraftig ændring af konceptet for festen, der nu tager udgangspunkt i Haderslevs historie og byens velbevarede rammer. Der arrangeres nu en folkelig historisk fest anno En renæssancefest, hvor historien bliver levende - med elementer fra historien, formidlet via autentiske klædedragter, håndværk, musik, dans, datidens kunst og datidens mad og drikke! Hertug Hans Lauget er paraplyorganisation for Hertug Hans Festens arrangører og deltagende foreninger. Lauget er stiftet i 2004 og er sammensat af enkeltpersoner, foreninger og organisationer. Der samarbejdes med en række partnere indenfor foreningslivet og kommunens institutioner. Lauget ansøger, i en meget detaljeret ansøgning, om et årligt tilskud på ,- kr. til fortsat udvikling og gennemførelse af byfesten. Lauget anfører, at den historiske byfest er en del af formidlingen af kulturarven, og et vigtigt led i Haderslevs vision. Økonomiske forhold Haderslev Kommune har siden 2003 støttet Hertug Hans Festen via Markedsføringsmidlerne. Støtten har hvert år været på kr.

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 162 Hertug Hans Lauget lægger i ansøgningen op til en årlig støtte på kr. Personalemæssige forhold Kulturkonsulent Lisbet Johansen er Haderslev Kommunes repræsentant i laugets bestyrelse. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur Tovholder/informationsansvarlig Kultur- og fritidschef Jørn Mejer og kulturkonsulent Lisbet Johansen Bilag Budgetforslag Hertug Hans Festen 2007 (265597) Ansøgning om støtte - ny (272627) Indstilling Erhvervs- og kulturservice indstiller, at der afsættes en årlig ramme til Hertug Hans Festen på kr. i årene at tilskuddet finansieres af udviklingspuljen. Beslutning i Det forberedende udvalg for Erhverv & Kultur den Sagen udsættes og afventer UCH s høringssvar på sagen omkring administration og udmøntning af udviklingspuljen på erhvervs- og kulturområdet. Genoptagelse af sagen UCH s bestyrelse har nu afgivet høringssvar på sagen omkring administration og udmøntningen af udviklingspuljen på erhvervs- og kulturområdet. Sagen genoptages med samme indstilling som på mødet den 11. december Indstilling: Erhverv og Kultur indstiller, at der afsættes en årlig ramme til Hertug Hans Festen på kr. i årene , at tilskuddet finansieres af udviklingspuljen. Flertallet godkendte indstillingen suppleret med en bemærkning om at initiativtagerne opfordres til at inddrage hele kommunen, herunder skoler og daginstitutioner.

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 163 Holger Mikkelsen ønsker at sagen forelægges Byrådet Folkeuniversitetet: Godkendelse af vedtægter J.nr.: ÅBEN SAG Folkeuniversitetskomiteen for Christiansfeld, Haderslev og Vojens har på sit møde den 14. november 2006 udarbejdet forslag til vedtægter for folkeuniversitetsvirksomheden i ny Haderslev Kommune. De nye vedtægter er stort set de samme som for det nuværende tværkommunale samarbejde om virksomheden, men sammensætningen er anderledes, og vedtægterne gælder nu for Haderslev Kommune. Folkeuniversitetskomiteen anmoder om at Haderslev Kommune godkender de nye vedtægter. Økonomiske forhold Haderslev Kommune har afsat ,- kr. til Folkeuniversitetet i Personalemæssige forhold Kultur & fritid er sekretariat for Folkeuniversitetet. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur og videresendes til endelig godkendelse i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Kultur- og fritidschef Jørn Mejer og kultur- og fritidsmedarbejder Thor Lange Bilag Orientering om nyt Folkeuniversitet (270998) Folkeuniversitetets program 2006/ 2007 (271438) Indstilling Erhvervs- og kulturservice indstiller, at forslag til vedtægter godkendes, og at det fremsendes til Byrådet med anbefaling Godkendt som indstillet.

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Forslag til nyt takstblad for Haderslev Idrætscenter 2007 J.nr.: ÅBEN SAG Det har ved flere lejligheder været nødvendigt at fravige de fastsatte takster for leje af Haderslev Idrætscenters faciliteter. Det skyldes at taksterne og vilkårene ikke har været tilpasset lejernes faktiske behov og at prisniveauet ikke længere har været tidssvarende. I forslaget til takstblad for 2007 (se vedlagte takstblad) er vilkårene for leje af mødelokaler tilrettet en optimal udnyttelse, ved at inddele dagen i tidsblokke. Hver tidsblok er prissat. Herved undgås placering af skæve mødetidspunkter, der blokerer for anden udlejning samme dag. Det store mødelokale 4 bliver i begyndelsen af 2007 monteret med højtaleranlæg og fastmonteret projekter. Prisen for leje af foyer til kommercielle formål reduceres, da prisen har været fastsat for højt. Foyeren rummer ved afskærmning mange muligheder for opstilling til mindre konferencer og foredrag op til 250 mennesker. Herved undgås at afvise andre brugere af hallerne. Prisen for leje af hallerne til kommercielle formål er fastsat efter sammenligning med andre centre i landet. Den foreslåede pris er gældende ved korttidsleje (enkeltdage), og kan kun ved længerevarende eller større arrangementer forhandles, herunder vilkårene for betaling for leje under opstilling og nedtagning. Dobbelthallen kan udlejes opdelt, hvis arrangementet i øvrigt tillader dette. Anden leje af idrætshal følger taksterne for de øvrige idrætshaller. Foreninger og formål efter Folkeoplysningsloven betaler ikke leje, men centrets udgifter til pedeltimer (herunder ekstra rengøring) dækkes efter taksten. Procedure Efter behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur sendes sagen til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Jørgen Smed Bilag Forslag til nyt Takstblad HIC (269854) Indstilling Erhvervs-.og Kulturservice indstiller, at forslaget til nyt takstblad for benyttelse af faciliteter i Haderslev

15 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 165 Idrætscenter fremsendes med anbefaling til byrådet Godkendt som indstillet med den bemærkning, at foreninger efter Folkeoplysningsloven ikke betaler udgifter til pedeltimer og rengøring Eventuelt J.nr.: ÅBEN SAG Orientering foretaget og materiale udleveret. Lukket dagsorden: 115. Projektforslag: Genbehandling

16 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 166 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Bent S. Olesen Holger Mikkelsen Uwe Jessen

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 25-01-2007 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:37 Afbud: Mads Skau, Kim Quist, Inger Fleischer og Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:25 Afbud: Bemærkninger: Der er afbud til mødet den 26. marts 2007 fra

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 14-09-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Holger Eskildsen og Kim Qvist

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 25-03-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Kim Quist Fraværende: Bemærkninger: Folkeoplysningsudvalget, 25-03-2008

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18.15 Ingen Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 26-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 21. august 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Helle Barth, Ole Svendsen, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Per Hansen,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 20-05-2009 Mødested: Meldes ud senere Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Afbud: Allan Emiliussen, Hanne Hauge og Kim Nørbygaard Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-12-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:25 Afbud: Børge Koch, Birgit Sørensen, John

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 15-12-2009 Mødested: 218 Gram Fritidscenter Ungdomslederpris 2010 - Uddeling Starttidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-01-2008 Mødested: KFUM s klublokale, Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Leif Pedersen i stedet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 18-11-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-12-2008 Mødested: 101 - Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-09-2010 Mødested: Hansborg kl. 16:30 eller Sommersted Boldbaner kl. 17:00 Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:30 / Ordinært

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ella Skjellerup forlod mødet kl.

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Jens Chr. Gjesing og Allan Emiliussen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Til orientering 1. Meddelelser...1

Til orientering 1. Meddelelser...1 FURESØ KOMMUNE Kulturunderudvalg 7. september 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 8 Sted: Skovhuset ved Søndersø, Ballerupvej 60,Værløse Kl. 16.30 rundvisning i Skovhuset. Udvalgsmøde kl. 17.30 i Skovhuset Medlemmerne

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 22-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 17:45 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 22-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 24-06-2009 Mødested: Meldes ud senere Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Princess May Gildhoff og Sahat

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6

Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6 FURESØ KOMMUNE Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6 Medlemmerne mødt. Mødet hævet kl. 20.50. Punkt 2 flyttet til behandling. Punkt

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere