Undervisningsvejledning Undervisningsemne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsvejledning Undervisningsemne:"

Transkript

1 Indhold 1 Maritimt Valgfag Formål Deltagerforudsætninger Varighed Modul 1: Fagemner Maritimt Engelsk Søret og Skibsadministration Arbejdssikkerhed og miljø samt Tankskibssikkerhed Skibsteknik og Stabilitet: Brandbekæmpelse for skibsofficerer Bedømmelse af de studerende Obligatoriske øvelser/opgaver Undervisningsmaterialer Modul 2: Fagemner Maritimt Engelsk Skibsfremdrivning: Maritim sikring, Ship Security Officer: Miljø og drift, MARPOL Hjælpe- og servicesystemer i skibe Vagttjeneste og søsikkerhed Bedømmelse af de studerende Obligatoriske øvelser/opgaver Undervisningsmaterialer... 17

2 1 Maritimt Valgfag 1.1 Formål Formålet med emnerne i Maritimt Valgfag () er, at den studerende skal opnå såvel en teoretisk viden som praktisk forståelse for maritime emner relevant for maskinmestre i overensstemmelse med STCW 1978 konventionen med senere ændringer; 1. Søsikkerhed og arbejdssikkerhed til søs jf. STCW-kodens sektion A-VI/1, paragrafferne ; og Betjening af redningsflåder og både jf. STCW-konventionens reglement VI/2, paragraf 1 3. Brandbekæmpelse i skibe jf. STCW-konventionens reglement VI/3 samt STCWkodens sektion A-VI/1, paragraf Det teoretiske grundlag for udstedelse af bevis i grundlæggende tankskibsoperationer for olie-/kemikalie- og gastankskibe, jf. STCWkonventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2 og reglement V/1-2, paragraf Uddannelse i sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe, Ship Security Officer, jf. STCW-konventionens reglement VI/5, paragraf Vagthold i maskinen jf. STCW-kodens tabel A-III/1, hvori der indgår full mission maskinrumssimulator træning. Det er tillige formålet, at den studerende skal opnå teoretisk færdigheder i maritimt engelsk således, at vedkommende kan kommunikere på en præcis og forståelig måde med maritime interessenter i hele verden. Endelig er det målet, at den studeren opnår en generel forståelse for maskinmesterens ansvar og opgaver i forbindelse med skibsdrift samt forståelse for betydningen af at agere i overensstemmelse med internationale, nationale og lokale regler samt godt sømandsskab. 1.2 Deltagerforudsætninger Deltagerne skal opfylde adgangskrav til maskinmesteruddannelsen jf. Studieordningen for Fredericia skole, kap. 2. Endvidere skal den studerende have gennemført 3. semester med tilfredsstillende resultat og være adgangsberettiget til 4. semester jf. Studieordningen for Fredericia skole samt Eksamensvejledningen for Fredericia skole for pågældende semester.

3 1.3 Varighed Maritimt valgfag dækker i alt 20 ECTS, jf. skema herunder: Modul 1 Modul 2 Centralt tema ECTS Centralt tema ECTS Maritimt Engelsk 1 1 Maritimt Engelsk 2 1 Søret 2 Skibsfremdrivning 2 Skibsteknik og stabilitet 1½ Maritim Sikring, STCW VI/5, Brandbekæmpelse for skibsofficerer 1 Miljø og drift, MARPOL 1 Tanker Familarization, 3½ Hjælpe- og servicesystemer 2 arbejdssikkerhed og førstehjælp Kursus i brandslukning, STCW A- VI/1, Vagttjeneste og søsikkerhed 2 Kursus i søsikkerhed, STCW A-VI/1, , og

4 2 Modul 1: 2.1 Fagemner Maritimt Engelsk 1 Have kendskab til international lovgivning samt sikkerhedsmæssige og miljømæssige restriktioner for skibsfarten. (K6) Have kendskab til international havmiljølovgivning, emissionsregler og tankskibsskikkerhed.(v5, V6) Have kendskab til og kunne formidle viden om skibs- og driftsledelse vedr. fremdrivning og tankskibssikkerhed jf. Tanker familiarization Course (F8) Have kendskab til og formidle engelsksprogede havarirapporter og materiale om skibsteknik og skibsdrift (F8) Have kendskab til evaluering og revision af rederiets SMS ( Safety Management System ), herunder kommunikere herom med øvrige besætningsmedlemmer (F4 og F8) Have kendskab til evaluering og revision af skibets instruktioner og procedurer vedrørende arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed iflg. ISM-koden (F2 og F9) Kommunikere på engelsk om observationer og hændelser i forbindelse med skibets daglige drift samt i havari- og ulykkessituationer (F8) kunne beskrive forskellige skibstypers almindelige opbygning, indretning, udrustning og karakteristika under anvendelse af de engelske navne og benævnelser, der benyttes om bord (F8) Tilrettelægge og gennemføre instruktioner på engelsk (K6) Have kendskab til og kunne formidle viden om skibs- og driftsledelse vedr. fremdrivning og tankskibssikkerhed jf. Tanker familiarization Course (K6) Kunne organisere og forestå nødvendig instruktion på engelsk af personer om bord vedr. skibets brandberedskab (F8) Kunne formidle viden om skibets driftsforhold på engelsk (F8) kunne tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktion på engelsk af personer ombord vedrørende skibes sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, herunder brug af nød- og sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler (K4 og K6) formidle viden om et skibs stabilitet og et skibs styrkemæssige konstruktion på engelsk (K2, K3, K4).

5 2.1.2 Søret og Skibsadministration Opnå viden om sømandslovens formål og indhold (V5 og V6). Opnå viden om lov om sikkerhed til søs (V5 og V6). Opnå viden om lov om skibes besætning (V5 og V6). Opnå kendskab til sølovens formål og indhold vedr. emner relevant for uddannelsen(v5 og V6). Opnå kendskab til skibsførerens pligter og ansvar i almindelighed (V5 og V6). Opnå kendskab til og viden om de internationale konventioner samt deres implementering i den danske lovgivning samt have forståelse af de deraf følgende danske regler, herunder regler for tilsyn og klassering af skibe, certifikatudstedelse og port state control (V1 og V5). Have kendskab til evaluering og revision af rederiets SMS ( Safety Management System ) (F4 og F8) Kendskab til evaluering og revision af skibets instruktioner og procedurer vedrørende arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed iflg. ISM-koden (F2 og F9) Have kendskab til nødvendig national og international søfartslovgivning, samt administrative-, sikkerheds-, security- og miljømæssige forhold der er gældende for danske skibe (F1,F2, F3 og F8). Kunne anvende og identificere procedurer hertil iflg. ISM-koden ( International Safety Management koden ) (K2)

6 2.1.3 Arbejdssikkerhed og miljø samt Tankskibssikkerhed Have kendskab til forholdsregler vedrørende beskyttelse af ombordværende personer i forbindelse med nødsituationer (V2) Have kendskab til forholdsregler i havari- og ulykkessituationer (V4) Opnå viden om det psykiske arbejdsmiljø og kemisk arbejdsmiljø (V5 og V6). Opnå viden om arbejdmiljølovgivningen og kunne bruge Søfartsstyrelsens Meddelelser A (V6). Have kendskab til international havmiljølovgivning og tankskibsskikkerhed.(v5, V6). Have viden om grundlæggende maritim førstehjælp iht. STCW sektion A-VI/4 1-3 (V4), jf. bilag I. Have viden om centrale sundhedsmæssige temaer relateret til professionen som sejlende maskinmester (V4), jf. bilag I. Kunne påse at der udvises ansvarlig adfærd vedrørende beskyttelse af det omgivende miljø (F1 og F2). Kunne deltage i planlægning og afholdelse af sikkerhedsøvelser om bord (F5). Have forståelse for og kunne deltage i skibets sikkerhedsorganisation (F1). Kunne udarbejde risikovurderinger og formidle indholdet af disse (F3 og F8). Kunne yde førstehjælp til ombordværende (F10). Opfylde kravene i STCW-konventionens reglement V/1 vedrørende Tanker Familiarization Course (K3, K4 og K7) Kunne tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktion på engelsk af personer om bord vedrørende skibes sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, herunder brug af nød- og sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler (K4 og K6). Opfylde kravene for at opnå bevis for gennemført kursus vedrørende førstehjælp, mellemniveau i overensstemmelse med STCW kodens A-VI/4, paragraf 1-3, jf. bilag I.

7 2.1.4 Skibsteknik og Stabilitet: Have kendskab til skibskonstruktionstegninger (V2) Have forståelse for de faktorer, der har indflydelse på skibets stabilitet, indvirkning fra vind, sø, lækager, fri væskeoverflader og ladningsforskydning herunder tab af opdrift (V2) Have kendskab til skibes lasteliniemærker (V2). Kunne beskrive forskellige skibstypers almindelige opbygning, indretning, udrustning og karakteristika under anvendelse af de navne og benævnelser, der benyttes om bord (F7). Kunne beregne skibets stilling i vandet ved anvendelse af hydrostatiske oplysninger til en given laskondition og kunne kontrollere om skibets stabilitet er sikker, herunder hensyntagen til virkning af frie væskeoverflader (F6). Vurdere viden om et skibs stabilitet og et skibs styrkemæssige konstruktion på engelsk (K2, K3 og K4) Brandbekæmpelse for skibsofficerer Opnå teoretisk viden om brandteori- og sikkerhed samt brandslukning (V4) Opnå viden om ansvarlig adfærd ved omgang med åben ild og brandfarlige stoffer (V2 og V5) Opnå teoretiske færdigheder nødvendige for at kunne betjene og vedligeholde skibets brandslukning- og røgdykningsudstyr (F5). Gennemføre godkendt kursus i brandbekæmpelse og indsatsledelse jf. STCW-koden sektion A-VI/1-2 og A-VI/3 (F5). Kompentence: kunne organisere og forestå nødvendig instruktion på af personer om bord vedr. skibets brandberedskab (F1 og F8) kunne organisere og forestå forebyggelse af brand om bord på skibe

8 2.2 Bedømmelse af de studerende Undervisningen på Maritimt Valgfag, modul 1, afsluttes med 4 timers skriftlig eksamen indenfor fagemnerne Søret og Skibsadministration, Arbejdssikkerhed og miljø samt Tankskibssikkerhed og Skibsteknik og Stabilitet. Fagemnerne vægtes ved bedømmelsen ligeligt, 1/3 hver. Indenfor hvert af fagemner skal den studerende opnå er rigtigt besvarelsesgrad svarende til minimum karakteren 02. I øvrigt henvises til den enhver tid gældende eksamensvejledning for Fredericia skole. Fagemnet Brandbekæmpelse for skibsofficerer bedømmes i forholdelse med deltagelse i kursus på brandskole godkendt af Søfartsstyrelsen idet udsted kursusbevis anses for positiv bedømmelse af fagemnet. 2.3 Obligatoriske øvelser/opgaver Det fremgår af gældende undervisningsplan hvorvidt et fagemne indeholder krav om aflevering af obligatoriske opgaver. 2.4 Anvisninger om undervisningen Undervisningsmetoder: Hvor det er relevant i undervisningen inddrages cases og udgangspunktet for diskussionerne vil så vidt muligt være de studerendes egne erfaringer. Der kan hentes gæsteforelæsere ind til enkelte emner i modulet. Det tilstræbes at der arrangeres skibsbesøg mindst én gang pr. kalender år således, at den enkelte studerende får mulighed for at deltage i mindst ét besøg i løbet af de to moduler.

9 2.5 Undervisningsmaterialer Søret og Skibsadministration: Søfartsregler I&II, 3. udgave Jesper Dyre Jespersen Karnov Group, 2012 Danske Søfartslove udleveres af underviser Arbejdssikkerhed og miljø mv: Tankship Tromedy udleveres af underviser ISGOTT udleveres af underviser Skibsteknik og Stabilitet: Skibsbygning og stabilitet Ole Nielsen Weilbach, 2007 Ship Knowledge Brandbekæmpelse: Brandslukning i skibe Christen Knark

10 3 Modul 2: 3.1 Fagemner Maritimt Engelsk 2 opnå viden gældende miljøregler og emissionsgrænseværdier (V2) samt om konstruktionsprincipper for maritime anlæg (V2) opnå viden om konstruktionsprincipper for anlæg til fremstilling af ferskvand herunder kendskab til gældende regler (V2) Have kendskab til international lovgivning samt sikkerhedsmæssige og miljømæssige restriktioner for skibsfarten. (K6) Have kendskab til international havmiljølovgivning, emissionsregler og tankskibsskikkerhed.(v5, V6) Have kendskab til og formidle engelsksprogede havarirapporter og materiale om skibsteknik og skibsdrift (F8) Have kendskab til og kunne anvende maritim engelsk terminologi jf. STCW og vagttjeneste (F8) kunne formidle kendskab til drift af hjælpe- og servicesystemer på engelsk (F2, F7, F8 og F9) kunne kommunikere på engelsk omkring betjening og vedligehold af disse hjælpe- og servicesystemer på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde under såvel normale som under unormale driftsforhold (F2 og F8) kunne anvende den engelske terminologi, der anvendes i forbindelse med vagthold (F8) kunne kommunikere således at det sikres, at der udvises ansvarlig adfærd vedrørende beskyttelse af det omgivende miljø (F2) kunne deltage i planlægning og afholdelse af sikkerhedsøvelser om bord på engelsk (F8) Tilrettelægge og gennemføre instruktioner på engelsk (K6) Have kendskab til og kunne formidle viden om skibs- og driftsledelse vedr. fremdrivning og tankskibssikkerhed jf. Tanker familiarization Course (K6) Kunne formidle viden om skibets driftsforhold på engelsk (F8) Kunne kommunikere målrettet, således at der udvises ansvarlig adfærd vedrørende beskyttelse af det omgivende miljø (F2) kunne deltage i planlægning og afholdelse af sikkerhedsøvelser om bord på engelsk (F8) kunne tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktion på engelsk af personer ombord vedrørende skibes sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, herunder brug af nød- og sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler (K4 og K6)

11 3.1.2 Skibsfremdrivning: Opnå viden om et skibs fremdrivningsmodstand samt hvorledes den kan formindskes (V2) Opnå viden om drivskruers virkemåde (V2) Opnå viden om propelleres kavitations- og resonansområder (V2) Kunne forstå stilbare og faste propelleres forskelle med hensyn til driftsmåde herunder driftsområde og begrænsninger (V2 og V4) Kunne forstå indirekte drivskruedrift og andre former for fremdrivning (V2). Kunne anvende propellerkurver og drejningsmomentkurver herunder belastningsdiagrammer for fremdrivningsmaskineriet (F3, F4, F5 og F6). Kunne foretage driftsprøver (F3 og F4). Kunne beregne brændselsolieforbrug, nødvendig fremdrivningseffekt og aktionsradius ved forskellige deplacementer (F3 og F4). Kunne bestemme nødvendige brændselsoliemængder om bord (F3 og F4). Kunne anvende resultater fra driftsprøver med dieselmotorer med henblik på kontrol, vedligehold og fejlfinding (K2 og K4) Betjene fremdrivningsmaskineriet under såvel normale som unormale forhold, opnået f.eks. ved simulatortræning (K3, K5 og K9)

12 3.1.3 Maritim sikring, Ship Security Officer: have kendskab til formålet med, og de elementer, der udgør en sikringsplan for skibet kende de maritime sikringsudtryk og definitioner have kendskab til våben, farlige stoffer mm og bevidsthed om de skader, de kan forårsage have viden om teknikker til styring og kontrol af menneskemængder have kendskab til international maritim sikringspolitik, samt til myndigheders, rederiers og designerede personers (DP) ansvarsområder have kendskab til maritime sikringsniveauer og de deraf følgende foranstaltninger og procedurer om bord på skibet og i havnefacilitetens område have kendskab til metoder til fysisk og ikke destruktiv ransagning have kendskab til at skibets adgangskontrol og til adgangsbegrænsede (sikrede) områder om bord på skibet have viden om metoder til at kontrollere personer og deres effekter ved ombordstigning og under ophold om bord have kendskab til de forskellige former for sikringsudstyr og -systemer samt deres begrænsninger have kendskab til krav om uddannelse, øvelser og opgaver jf. relevante konventioner og koder kunne opretholde og føre tilsyn med gennemførelsen af skibets sikringsplan kunne vurdere sikkerhedsrisikoen, trusler og sårbarhed kunne anvende en Declaration of Security (DoS) kunne vurdere effekten af øvelser og opgaver Skal bestå den prøve der jf. Søfartsstyrelsens BEK nr. 611 af 25. juni 2009 er krævet for at få udstedt et bevis som sikringsofficer (Ship Security Officer)

13 3.1.4 Miljø og drift, MARPOL Opnå viden om anvendelsen og betydningen af MARPOL konventionen i international skibsfart. Opnå grundlæggende viden indenfor de kemiske og fysiske processer fra skibsdrift der har indvirkning på såvel havmiljøet, som påvirkningen af atmosfæren. (V1, V4). Opnå viden om og forståelse for regler for sejlads i ECA- og SECA-områder, Special Areas samt TIER I, II og III krav. Opnå viden om EEDI og SEEMP Opnå viden om og forståelse for Ballast Water Management konventionen og dens betydning. Kunne varetage drift af skibets fremdrivnings- og andet maskineri i overensstemmelse med MARPOL herunder sejlads i særlige områder. Kunne varetage drift af skibets fremdrivningsmaskineri i overensstemmelse med TIER I, II og III Kunne varetage drift af anlæg til behandling af ballastvand. Kunne anvende SEEMP om bord. Kunne anvende MARPOL konventionen i praksis i forhold til skibets drift. Kunne analysere driftsparametre i relation til miljø og energieffektivitet og foretage relevante indgreb i driften skibet.

14 3.1.5 Hjælpe- og servicesystemer i skibe kunne forstå formålet med og principper for opbygningen af hjælpe- og servicesystemer (V2). opnå viden om konstruktionsprincipper for anlæg til last- og spildevands- behandling herunder kendskab til gældende miljøregler (V2) opnå viden om konstruktionsprincipper for anlæg til fremstilling af ferskvand herunder kendskab til gældende regler for konstruktion og anvendelse. (V2) opnå viden om konstruktionsprincipper for hånd- og servobetjente afspærringsmidler herunder forståelse af uacceptable driftsforhold (V2). Kunne tilegne sig viden fra, anlægsspecifikt instruktionsmateriale for såvel hoved- som hjælpesystemer, herunder engelsksproget materiale. (F7, F8) kunne varetage drift af hjælpe- og servicesystemer, samt kunne analysere måle- og alarmværdier og foretage relevante indgreb. (K3, K6) kunne lede og udføre reparation og vedligehold af hjælpe- og servicesystemer. I denne kontekst, læse, forstå engelsksprogede instruktioner og formidle instruktioner på engelsk til udenlandske kolleger, herunder ratings. (K2) (F8)

15 3.1.6 Vagttjeneste og søsikkerhed opnå teoretisk viden om de lovgivningsmæssige regler om vagthold (V5) opnå teoretisk og praktisk viden om søredning så kravene i STCW konventionens reglement VI/2 paragraf 1 (vedr. redningsflåder og redningsbåde) opfyldes (V5 og V6). kunne anvende bekendtgørelsen om vagthold i skibe (F6) kunne udføre de i bekendtgørelsen om vagthold i skibe nævnte pligter for vagthavende maskinofficer (F8) kunne anvende maskinjournal, checklister, procedurer og instruktioner i forbindelse med vagthold (F8) kunne anvende såvel den danske som den engelske terminologi, der anvendes i forbindelse med vagthold (F8) efter nødvendig maskintjeneste i et søgående skib, selvstændigt at kunne varetage funktionen som vagthavende maskinofficer (K2 og K5) kunne bedømme en given situation, som den vagthavende maskinofficer kan blive udsat for, når skibet er i søen, til ankers eller i havn, og kunne afgøre, hvorledes han/hun skal forholde sig samt kontrollere, at situationen afvikles som bedømt (K2, K3 og K5). kunne kommunikere på engelsk, på alle niveauer i skibets organisation, i forbindelse vagthold. Herunder i forbindelse med betjening og vedligehold af, såvel hoved- som, hjælpe- og servicesystemer på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde under såvel normale som under unormale driftsforhold. Dette i overensstemmelse med STCW konventionen og vagtholdsbekendtgørelsen. (K2, K3, K6 og F8) Gennemføre full mision simulatortræning jf. STCW v code section A-III/1 and A-III/2.

16 3.2 Bedømmelse af de studerende Undervisningen på Maritimt Valgfag, modul 1, afsluttes med 4 timers skriftlig eksamen indenfor fagemnerne Skibsfremdrivning, Maritim Sikring, Miljø og Drift samt Hjælpe- og Servicesystemer i skibe Fagemnerne vægtes ved bedømmelsen ligeligt, 1/4 hver. Indenfor hvert af fagemner skal den studerende opnå er rigtigt besvarelsesgrad svarende til minimum karakteren 02. I øvrigt henvises til den enhver tid gældende eksamensvejledning for Fredericia skole. Undervisning i maritim sikring afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås. Herefter udstedes kvalifikationsbeviset Bevis som Sikringsofficer. Fagemnet Vagttjeneste og søsikkerhed bedømmes i forholdelse med deltagelse i kursus på Søfartsskole og deltagelse i full mission maskinsimulatorkursus godkendt af Søfartsstyrelsen idet udsted kursusbevis anses for positiv bedømmelse af fagemnet. 3.3 Obligatoriske øvelser/opgaver Det fremgår af gældende undervisningsplan hvorvidt et fagemne indeholder krav om aflevering af obligatoriske opgaver. 3.4 Anvisninger om undervisningen Undervisningsmetoder: Hvor det er relevant i undervisningen inddrages cases og udgangspunktet for diskussionerne vil så vidt muligt være de studerendes egne erfaringer. Der kan hentes gæsteforelæsere ind til enkelte emner i modulet. Det tilstræbes at der arrangeres skibsbesøg mindst én gang pr. kalender år således, at den enkelte studerende får mulighed for at deltage i mindst ét besøg i løbet af de to moduler.

17 3.5 Undervisningsmaterialer Maritim sikring: Vagttjeneste og Søsikkerhed: Hjælpe- og Servicesystemer: Maritimt Engelsk: ISPS Code, 2003 Edition (ISBN-13: ) Redningsmidler i skibe Kurt Skytte Ship Knowledge Ship Knowledge

18 Bilag I Studerende på maritimt valgfag skal som en del af faget Arbejdssikkerhed og -miljø samt Tankskibssikkerhed gennemføre kurser vedrørende førstehjælp ved sygdomme og førstehjælp ved tilskadekomst jf. Dansk Førstehjælpsråds vejledninger, med nødvendige tilpasninger til den maritime sektor. 1) Førstehjælp ved sygdomme Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme. Mål Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: - handle hensigtsmæssigt ved alvorlige pludselig opståede sygdomme - yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme - forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den syge - identificere symptomerne på de enkelte alvorlige pludselig opståede sygdomme - foretage en alarmering via samt kunne nævne: - virkninger og symptomer for alvorlige pludselig opståede sygdomme, der medfører smerter i brystet, smerter i bughulen, kramper, vejrtrækningsbesvær, ændret bevidsthedstilstand eller infektioner samt virkninger og symptomer for sukkersyge og shock Indhold Almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme Smerter i brystet Smerter i bughulen Vejrtrækningsbesvær Ændret bevidsthedstilstand Kramper Sygdomme Sukkersyge Infektioner Lejringer Shock Psykisk førstehjælp Alarmering Tid 3 timer.

19 2) Førstehjælp ved tilskadekomst Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader. Mål Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: - handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst og småskader - yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader - forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den tilskadekomne - foretage en alarmering via samt kunne nævne: - virkninger og symptomer for mindre knoglebrud, ledskred, forstuvninger, muskelskader, almen kuldepåvirkning, forfrysninger, mindre forbrændinger, solstik og hedeslag, småskader og shock - forskellen på et lukket og et åbent brud samt forskellen på et ledskred og en forstuvning Indhold Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader Småskader Mindre knoglebrud Ledskred, forstuvninger og muskelskader Støtteforbindinger Armslynge Almen kuldepåvirkning og forfrysninger Varmepåvirkning og mindre forbrændinger Solstik og hedeslag Shock Psykisk førstehjælp Alarmering Tid 3 timer. 3) Deltage i 6 timers operationel undervisningen inden for følgende centrale temaer: 1. Sejlads i varme karakteristika ved sejlads i varme, gode råd ved ophold i varme, forebyggelse mod varmepåvirkning, førstehjælp til overophedet person, akklimatisering. 2. Sejlads i kulde indpakning af kuldeskadet person, forebyggelse mod kulde, symptomer på kuldepåvirkning, førstehjælp ved moderat underafkøling. 3. Seksuelt overførte sygdomme smittemåde, symptomer, behandling, forebyggelse. 4. Brug af rusmidler symptomer ved alkohol og pillemisbrug, førstehjælp ved alkohol og pillemisbrug. 5. Personlig hygiejne og skibshygiejne formålet med personlig hygiejne, formålet med almen rengøring om bord på skibet, eksempler på sygdomme, der kan opstå ved mangel på hygiejne. 6. Det maritime sundhedssystem Organiseringen og aktører, alarmeringsprocedure til Radio Medical.

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010 Søren Nyborg Hansen Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 19 Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 3 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner...

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 8

Undervisningsplan Side 1 af 8 Undervisningsplan Side 1 af 8 Hold:. og 5. semester Lektionsantal: 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal til konfrontation på 2 lektioner. 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal

Læs mere

Revisionsnummer: 1 30.06.2010. Udarbejdet af: DH

Revisionsnummer: 1 30.06.2010. Udarbejdet af: DH Maritim valgfag (MVF) Side 1 af 14 1. Formål Det er formålet med emnerne i Maritim Valgfag (MVF) at den studerende skal opnå såvel en teoretisk viden som praktisk forståelse der gør vedkommende kvalificeret

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013 Kursuskatalog skurser 2012-2013 under arktiske forhold Formål: Mål: Indhold: Formålet med kursus er at give deltagerne teoretisk kendskab og praktisk viden og kunnen i førstehjælp. Ved kursets afslutning

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et praktikophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet, med

Læs mere

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 HOVEDSTADSREGIONENS UDDANNELSESFORUM Vester Voldgade 100, 1. 1552 København V Tlf. 7940 4900 www.dgi.dk/huf Maj 2013 F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 GENEREL INFORMATION OM KURSERNE Hovedstadsregionens

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser

Kursuskatalog Førstehjælpskurser Kursuskatalog skurser 2015 1 Modulopbygning af vores førstehjælpskurser Kurserne er opbygget af moduler á 4 timers varighed. Kalaallit Røde Korsiat udbyder de nye kompetencegivende uddannelses niveauer

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et afsluttende praktik ophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet,

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsfiskere til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsfiskere til skibsassistenter BEK nr 394 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Fag: MARITIMT VALGFAG, del 2 Hold: VALGFAG (4.- 5. sem.) Lærere: DH og TS (MVF) Efterår 2010

Fag: MARITIMT VALGFAG, del 2 Hold: VALGFAG (4.- 5. sem.) Lærere: DH og TS (MVF) Efterår 2010 Fredericia UNDERVISNINGSPLAN Side 1 af 13 LÆRERE: Dennis Hansen og Thomas Schmolke VALGFAG: Maritimt Valgfag, del 2 efteråret 2010. VEDR. FAG: Skibsfremdrivning, tankskibssikkerhed, skibsteknik. ØVRIGT

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Certifikat og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende STCW Reg. I/9, BEK 575 19.06.2008 Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4)

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter BEK nr 398 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Studieordning for Nyborg Søfartsskole

Studieordning for Nyborg Søfartsskole Studieordning for Nyborg Søfartsskole Skibsassistentuddannelsens grundmodul 2016 Studieordningens indhold 1. uddannelsens mål 2. optagelse 3. uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS-point,

Læs mere

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må Uddannelsesplan for navigatører, som skal til en særlig prøve, for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må sejle på mindre lastskibe, der sejler med passagerer, som er anbragt i henhold

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4) Instruktion af nymønstrede søfarende Familiarization training Grundlæggende søsikkerhed (Basic safety

Læs mere

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive retningslinier for, hvorledes et sønæringsbevis

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok BEK nr 400 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Skibsfører Seniorofficerer (overstyrmand) Seniorofficerer (maskinchef og 1. maskinmester) Juniorofficerer (styrmænd) Juniorofficerer (maskinmestre) matroser) motormænd) og matroser) og motormænd) Hovmester,

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsmaskinist

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsmaskinist Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsmaskinist I medfør af 12, 13, stk. 1, 15, 23, stk. 1, og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved 4 i lov nr.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

Bekendtgørelse om sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe

Bekendtgørelse om sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe Bekendtgørelse om sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe I medfør af 18, 25 og 28 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som ændret ved 3 i lov nr.

Læs mere

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere).

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere). Førstehjælp betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring af skibe

Bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring af skibe BEK nr 1279 af 07/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013012448 Senere ændringer

Læs mere

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms).

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms). Din indsats betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Offshore Erhvervsfartøjer Færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: ca. 68 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang,

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Bekendtgørelse om HF-Søfart

Bekendtgørelse om HF-Søfart Bekendtgørelse om HF-Søfart I medfør af 12, stk. 1, 13, stk. 1, og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013 som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, fastsættes:

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens grundmodul m.v.

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens grundmodul m.v. BEK nr 787 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forsksningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 I medfør af 18, 19, stk. 1, 20, 25 b, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER Version 3.0 Dato: 16. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til kursus i brandbekæmpelse

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse I medfør af 12, 13, stk. 1, 23, stk. 1, og 24, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015,

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev Version 1 Januar 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med januar 2013 Indhold Forord.... 2 Uddannelsens mål.... 2

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1 I medfør af 18 stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk. 3 og 28, stk. 5 i lov om skibes besætning, jf.

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører:

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører: 1 Hjerte-Lunge-Redning Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 5

Undervisningsplan Side 1 af 5 Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: Op til 6 lektioner pr. uge. Uddannelsesmål: Efter afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal kunne opfylde de efterfølgende delmål: : Den

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Udarbejdet af: PS-LJP-KMA

Udarbejdet af: PS-LJP-KMA Side1af 5 : 1. Formål Uddannelsen i Valgfaget, Energi- og vedligeholdsoptimering (OP) skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor valgfaget OP skal give den studerende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse. Lovtidende A Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse I medfør af 18, stk. 1, nr. 4, 24 b, 25, stk. 4, 27, stk. 3, og 28, stk. 5, i lov om skibes besætning,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE

STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE Indhold: 1. Formål 2. Adgangskrav 3. Uddannelsens indhold 4. Undervisning og samarbejdsformer 5. Eksamens metoder og karakter 6. Merit

Læs mere

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole Fra skibsassistent til styrmand For dig, som havet trækker i, og som kan se muligheder i en karriere til søs Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs Trækker havet

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 07-01-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde første hjælp? Det er vi nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge første hjælp? Altid Vi skræddersyer

Læs mere

Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe 1)

Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe 1) BEK nr 226 af 02/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014027772 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser) 1)

Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser) 1) BEK nr 1116 af 10/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013026562 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser 1) I medfør af 18, 19, 20, 25b og 27 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2012

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2012 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 0 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak I slutningen af spørgeskemaet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper BEK nr 1325 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: TM 3 Side 1 af 5

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: TM 3 Side 1 af 5 TM 3 Side 1 af 5 1. Formål Klimateknik Den studerende skal opnå sådan teoretisk viden vedrørende klimateknik, at det sætter vedkommende i stand til på forsvarlig måde at forestå drift og vedligehold af

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 2 1.1 PA relateret uddrag fra bekendtgørelse om uddannelsen til maskinmester... 2 2. Deltagerforudsætninger... 4 3. Varighed... 4 4. PA undervisningens mål... 5 5. Opdeling

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) BEK nr 658 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015002369 Senere ændringer

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS TM 1 Side 1 af 10 Formål Det er formålet med modulet, at den studerende skal opnå forståelse for de kemiske og fysiske processer der foregår i termiske maskiner og relaterede områder, herunder olier. Herunder

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe

Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe Ophæver: Bekendtgørelse nr. 232 af 24. april 2002 Retsinformation: BEK nr 889 af 08/07/2010 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132727

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Vejledning angående kontrakten

Vejledning angående kontrakten Vejledning angående kontrakten Kontrakten udarbejdet af Fredericia Maskinmesterskole er en minimumkontrakt, der kort beskriver hver af parternes forpligtigelser. Derudover er der vedlagt udsnit af bekendtgørelsen

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Det nytter! Jørgen Møller Christiansen Seniorforsker Center for Maritim Sundhed og Samfund Syddansk Universitet, Esbjerg Den danske fiskerflåde Værdien af danske

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2016 Førstehjælp Basisuddannelse Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop Varighed: 4 timer (240 minutter) Velkomst og præsentation Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform

Læs mere

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014 Susanne Ketill Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 5 Formål Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved

Læs mere

GENERELT OM DE MARITIME FAG

GENERELT OM DE MARITIME FAG GENERELT OM DE De maritime fag består en lange række større og mindre fag, som alle er særligt rettet på kendskab til det maritime område. Fagene skal give eleverne et grundlæggende kendskab til arbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser BEK nr 1218 af 21/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012005327 Senere ændringer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Tillæg B. Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE

Tillæg B. Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE Tillæg B Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE 2015 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSENS GENERELLE MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE... 3 4. UDDANNELSENS OMFANG OG

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

STUDIEORDNING for. Skibsmaskinistuddannelsen

STUDIEORDNING for. Skibsmaskinistuddannelsen STUDIEORDNING for uddannelsen Version 1 januar 2013 Indholdsfortegnelse Dokumentbetegnelse Studieordning FORORD... 4 KAPITEL 1 (FORMÅL MV.)... 5 1.1 MARTEC s overordnede målsætninger... 5 1.2 Kvalitet...

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul BEK nr 1328 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører BEK nr 1611 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere