WORKSHOP DEN 18. MARTS 2013 INTEGREREDE INDSATSER - SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKSHOP DEN 18. MARTS 2013 INTEGREREDE INDSATSER - SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE"

Transkript

1 WORKSHOP DEN - SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

2 FORMÅL MED DAGEN Inddrage jer i drøftelser af foreløbige resultater: Dataanalyser Identificerede borgertyper Elementer, der ligger til grund for de endelige modeller Få jeres opbakning til det videre arbejde i projektet Orientere jer om det videre arbejde med projektet

3 DAGENS PROGRAM Velkomst og præsentation af dagens program v. KL Status for projektet v. KL Præsentation af projektets dataanalyser v. KL Drøftelse af resultaterne fra dataanalyserne Frokost Præsentation og drøftelse af borgertyper og modelelementer v. Rambøll Drøftelse af følgende dimensioner for et integreret samarbejde i grupper: Den ledelsesmæssige organisering It-understøttelse Finansiering Opsamling i plenum på gruppedrøftelserne Afslutning og det videre forløb v. KL Tak for i dag

4 FORMÅL MED PROJEKTET KL ønsker at understøtte kommunernes arbejde med at sikre et helhedsorienteret indsats til folk uden for arbejdsmarkedet Formålet er således at Gennemføre registeranalyser koblet til lokale data fra kommuner Kortlægge barrierer for at yde en integreret indsats At udvikle organisatoriske og økonomiske modeller, som understøtter en integreret indsats

5 Aktiviteter/måneder Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Delprojekt 1a Dataanalyse Rekiverering af data og forberedelse af analysedesign Dataanalyse på kroniske lidelser Dataanalyse på psykiske lidelser Afrapportering Delprojekt 1b Data og opfølgning i kommunerne Identifikation af data Beskrivelse af dataopfølgning i kommunerne Analyse på lokale data Forslag til dataopfølgning og eksempler på analyser Deltprojekt 2: Kortlægning Planlægning af casebesøg Casebesøg (8) i kommunerne Afrapportering på fase 2 Statusmøde med KL Delprojekt 3: Modeludvikling Skabelon for business case Modeludvikling Miniworkshop med KL om modeludvikling Fællesworkshop 2 - modeludvikling Fællesworkshop 3 - business cases Afrapportering

6 FORMÅLET MED MODELLERNE At blive bedre til at samarbejde om de borgere, der har sager inden for både beskæftigelses-, social-, og sundhedsområdet At skabe fælles målsætninger for borgerne i målgruppen, der bygger på en rehabiliterende tankegang At skabe mere effektive forløb for borgerne At tydeliggøre hvilke borgere det er relevant at samarbejde om ift. at tilbyde en integreret rehabiliterende indsats At forbedre screeningen og opdelingen af borgerne i forskellige kategorier i forhold til behovet for samarbejde på tværs af områder

7 REHABILITERINGSINDSATS CENTRALE AKTØRER Internt i kommunen: Jobcenter Sundhedscenter Socialforvaltning Misbrugsbehandling UU Børne- og Ungeforvaltning Ydelseskontor Borgere med behov for rehabilitering Regionen: Praktiserende læger Speciallæger Psykiatrien Arbejdsgiver

8 DET FREMADRETTEDE ARBEJDE MOD MODELLER okus på idste orkshop Dimensioner Målgruppe Organisering Modelindhold Stratificering Fælles screeningskriterier Succeskriterier Overordnede rammebetingelser Løst koblet system, fast koblet system eller tæt koblet system Indsats Rammerne for indholdet i indsatserne brug af kommunernes eksisterende indsatser Effekter Opstilling af indikatorer for resultater og rammerne for dokumentation Fokus i dag Ledelse Ledelsesmæssigt ansvar og fokus Procedurer It-understøttelse Finansiering Omkostninger ved indsatsen, forslag til hvordan eventuelle gevinster kan realiseres i de enkelte forvaltninger Lovgivningsmæssige rammer Tydelighed omkring de lovgivningsmæssige rammer, som modellerne fungerer indenfor. Herunder de aktuelle reformer på beskæftigelsesområdet. 20/03/20 13

9 MODELLERNES INDHOLDSMÆSSIGE OG ORGANISATORISKE FOKUS Screening Differentiering og styrket samarbejde for udvalgte målgrupper Fælles mål for borgerne på tværs af fagområder Koordinering af indsatser fx gennem fast mødeaktivitet mellem involverede fagområder Øget inddragelse af ressourcer fra andre forvaltninger i screening og udredning af borgeren samt ved vurdering af rette tilbud Kan implementeres på tværs af kommunale organiseringer

10 MÅLGRUPPERNE FOR MODELLERNE Adskiller sig i forhold til graden af borgerens kompleksitet og arbejdsmarkedstilknytning 1. Borgere med fysiske lidelser (muskel-skeletsygdomme) 2. Borgere med psykiske lidelser (på sygedagpenge) 3. Borgere med psykiske lidelser (på kontanthjælp) 4. Borgere med en kombination af fysiske og psykiske lidelser 5. Borgere med diffuse lidelser med tendens til livsstilsudfordringer 6. Unge med psykiske lidelser med en kombination af misbrug Hver kommuner tager udgangspunkt i de målgrupper der er mest relevant at styrke indsatsen i forhold til

11 PRÆSENTATION AF DE MÅLGRUPPESPECIFIKKE RAMMER

12 MÅLGRUPPE 1:BORGERE MED FYSISKE LIDELSER Karakteristika for borgere i målgruppen Målgruppen er typisk karakteriseret ved at have en muskelskeletlidelse af længerevarende karakter, hvormed borgeren i kortere eller længere perioder modtager sygedagpenge. Høj grad af arbejdsmarkedstilknytning Ofte beskæftiget indenfor brancher såsom transportsektoren, industrien, rengøring og bygge- og anlæg. Der er risiko for, at borgeren afskediges under forløbet, og der er ligeledes risiko for, at borgeren udvikler en lettere psykisk lidelse i forbindelse med et længerevarende forløb.

13 MÅLGRUPPE 1:BORGERE MED FYSISKE LIDELSER Organisering Beskæftigelse Sundhed Rolle Ansvarlig for at screene borgeren. Ansvarlig for afholdelse af kontaktsamtale med borgeren. Ansvarlig for dialog med evt. arbejdsplads. Ansvarlig for genop-/træning af borgerens fysiske lidelse. Evt. deltagelse i screening på beskæftigelsesområdet ved relevante sager. Opgaver Udredning af sager evt. i samarbejde med fysioterapeut fra sundhedsområdet ved de sager, hvor det vurderes relevant. Ved kontaktsamtaler: Anvendelse af dialogguide til udredning. Ved alle sager hvor arbejdsplads er relevant: Fastsættelse og deltagelse i rundbordssamtale med borgeren, arbejdsplads og sundhedsfagligt personale Opfølgning: Tværfaglig koordinering: Fælles opfølgningsskabelon med fælles mål for borgeren. Ved genoptræningsplan: Åbne genoptræningssystem for beskæftigelsesområdet, således beskæftigelsesrådgiver har indsigt i igangværende genoptræningsforløb. Hotline til beskæftigelsesområdet vedr. fastholdelse ved risiko for længerevarende sygemelding eller afskedigelse. Ved alle sager hvor arbejdsplads er relevant: Deltagelse i rundbordssamtale med borger, borgers arbejdsplads og virksomhedskonsulent.

14 MÅLGRUPPE 2: BORGERE MED PSYKISKE LIDELSER SYGEDAGPENGE Karakteristika for borgere i målgruppen Ofte sygemeldte med lettere eller tungere stress, angst og/eller depression. Borgeren har gerne en mellemlang uddannelse Borgeren har en betydelig arbejdsmarkedstilknytning Er typiske beskæftiget inden for offentlige brancher såsom undervisning, sundhed og administration

15 MÅLGRUPPE 2: BORGERE MED PSYKISKE LIDELSER SYGEDAGPENGE Organisering Beskæftigelse Sundhed Rolle Ansvarlig koordinator for screening og udredning. Deltagelse i screening og udredning ved sager som er afgrænset af styregruppen. Opgaver Udredning: Inddragelse af psykiatrisk lægekonsulent i screeningen umiddelbart før eller i forbindelse med 1. samtale. Indgang ved forebyggelse: Intern kommunal leder hotline, hvor de kommunale ledere kan kontakte beskæftigelsesområdet, når der er behov for indsatser til fastholdelse af medarbejdere. Kontaktsamtale: Anvendelse af dialogguideunder samtale med borgeren for at sikre, at rådgiveren er kommet rund om hele sagen. Indgang: Deltagelse i screening ved relevante sager samt i tværfagligt vurderingsteam. Opfølgning: Input om borgerens progression og forløb i fælles opfølgningsskabelon mellem beskæftigelse og sundhed. Ved behov for tværfaglig afklaring: 14 dages møder i tværfagligt vurderingsteam, hvor beskæftigelsesrådgiver har mulighed for at fremlægge sager for teamet for at sikre en bredere vurdering. Opfølgning: Ansvarlig koordinator. Fælles opfølgningsskabelon mellem beskæftigelse og sundhed.

16 MÅLGRUPPE 3: BORGERE MED PSYKISKE LIDELSER PÅ KONTANTHJÆLP Karakteristika for borgere i målgruppen: Lider af diagnosticerede eller ikke-diagnosticerede psykiske lidelser Lavt eller ingen uddannelsesniveau Svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet Flytter ofte meget rundt eller er hjemløs Har ofte svært ved at håndtere flere sagsbehandlere. Ofte er borgerne allerede kendt af systemet fra de er børn/unge Evt. misbrug/selvmedicinering Livsstilsudfordringer med fokus på KRAM og rod i økonomien

17 MÅLGRUPPE 3: BORGERE MED PSYKISKE LIDELSER PÅ KONTANTHJÆLP Organisering Rolle Beskæftigelse Ansvarlig for at screene borgeren for om denne er en del af målgruppen og igangsætte en hurtig virksomhedsrettet/uddannelsesrettet indsats. Social Ansvarlig for at sikre en systematisk overgang fra børne/unge området til voksenområdet med inddragelse af beskæftigelsesområdet Ansvarlig for sideløbende indsatser til den beskæftigelsesrettede indsats Opgaver Udredning: Borgeren screenes for om denne er en del af målgruppen, samt borgerens mestingsevne. Ansvarlig for at inddrage socialområdet, hvis der er brug for faglig bistand. Ansvarlig for at igangsætte en hurtig virksomhedsrettet indsats/et uddannelsesforløb eventuelt koordineret med socialområdet, hvis borgeren har brug for sideløbende socialpædagogisk bistand. Ansvar for orientering af beskæftigelsesområdet ved sideløbende sag på socialområdet. Hvis relevant skal socialområdet give faglig bistand ved udredning/screening af en borger på beskæftigelsesområdet. Skal i samarbejde med beskæftigelsesområdet vurdere hvilke sociale tilbud borgeren eventuelt har brug for sideløbende med den virksomhedsrettede indsats. Opfølgning: Tværfaglige møder med inddragelse af socialområdet ift. opfølgning på borgerens mål. Hvis borgeren ikke kan håndtere at deltage i tværfaglige møder, skal borgerens kontaktperson sørge for koordineringen og kommunikationen på tværs af områderne

18 MÅLGRUPPE 4: BORGERE MED DIFFUSE LIDELSER Karakteristika for borgere i målgruppen: Har ofte et længerevarende forløb i kommunen på forskellige forsørgelsesgrundlag Borgerne er ofte i et længere udredningsforløb hos egen læge og speciallæger med henblik på at stille en diagnose Får stillet diagnosen Medicinsk Uforklarede Symptomer (MUS) eller at deres lidelse beskrives som en funktionel lidelse En del af borgerne har derudover en eller flere kroniske sygdomme Ofte en lav grad af mestringsevne, motivation og self-efficacy Livsstilsudfordringer med fokus på KRAM-faktorerne samt rod i økonomien

19 MÅLGRUPPE 4: BORGERE MED DIFFUSE LIDELSER Organisering Beskæftigelse Sundhed Social Rolle Ansvarlig for at screene borgeren for om denne er en del af målgruppen Ansvarlig for sundhedsrettede indsatser til borgeren Ansvarlig for at deltage i koordination omkring borgerens samlede sag, hvis borgeren modtager ydelser efter Serviceloven. Opgaver Udredning: Medarbejderne på beskæftigelsesområdet er ansvarlig for at screene for, hvilke borgere der er indenfor målgruppen pba. af fastlagte spørgsmål Udpege koordinerende sagsbehandler Udpege ressourceperson Tværfaglig koordinering og opfølgning på borgerens sag i samarbejde med beskæftigelsesområdet Inddrages ift. den tværfaglige koordinering hvis borgeren modtager ydelser fra socialområdet Øget samarbejde med privatpraktiserende læger om fælles mål for borgeren Opfølgning: Tværfaglig koordinering med inddragelse af ressourceperson fra sundhedsområdet.

20 MÅLGRUPPE 5: BORGERE MED EN KOMBINATION AF FYSISKE OG SVÆRERE PSYKISKE LIDELSER Karakteristika for borgere i målgruppen: Borgerens fysiske lidelser er ofte i centrum til at starte med i borgerens sag Borgerens psykiske udfordringer først bliver tydelige senere i borgerens sagsforløb Svag eller ingen arbejdsmarkedstilknytning Lavt uddannelsesniveau

21 MÅLGRUPPE 5: BORGERE MED EN KOMBINATION AF FYSISKE OG SVÆRERE PSYKISKE LIDELSER Organisering Beskæftigelse Sundhed Social Rolle Ansvarlig for at sikre fokus på eventuelle psykiske lidelser i udredningen af borgerne Inddrages ved en tværfaglig udredning og koordinering hvor borgeren fx har en genoptræningsplan Inddrages ved en tværfaglig udredning og koordinering hvor det er relevant Opgaver Udredning: Anvendelse af et screeningsredskab, der har fokus afdækning af borgerens psykiske niveau ved mistanke om psykiske lidelser Tværfaglig koordinering ift. opfølgning på borgerens mål Tværfaglig koordinering ift. opfølgning på borgerens mål Tværfaglige teams: Etablering af tværfaglige teams med deltagelse af social- og sundhedsområdet. Udpege koordinerende sagsbehandler Opfølgning: Tværfaglig koordinering ift. opfyldelse af borgerens målsætninger Fokus på en god overgang ved skift af sagsbehandler fx ved overgang fra sygedagpenge til kontanthjælp

22 MÅLGRUPPE 6: BORGERE MED PSYKISKE LIDELSER PÅ MED EN KOMBINATION AF MISBRUG Karakteristika for borgere i målgruppen: Lider af diagnosticerede eller ikke-diagnosticerede psykiske lidelser Har ofte forskellige livstilsudfordringer som selvmedicinering, alkoholmisbrug, hashmisbrug, brug af stærkere stoffer, rygning, rod i økonomien mv. Typisk ingen uddannelse Svag eller ingen arbejdsmarkedstilknytning. Flytter ofte meget rundt og nogen er hjemløse hvilket der er knyttet en lang række problematikker til. Nogle unge er så dårlige at 'voksenparagraffer' ikke passer til dem. Der mangler ofte tilbud som kan imødekomme denne målgruppe. Borgerne kan typisk ikke håndtere flere sagsbehandlere og kan have brug for sagsbehandlere der har specialiseret sig i ungdomsproblematikker

23 MÅLGRUPPE 6: UNGE MED PSYKISKE LIDELSER PÅ MED EN KOMBINATION AF MISBRUG Organisering Rolle Beskæftigelse Ansvarlig for under screening at være opmærksom på mistanke om misbrug Social Afklare og igangsætte behandling af misbrug og eventuelt andre livsstilsudfordringer Opgaver Udredning: Borgeren screenes for om denne er en del af målgruppen, samt borgerens mestingsevne. Ansvarlig for at inddrage socialområdet, hvis der er brug for faglig bistand. Sikre tydelighed omkring hvilke oplysninger der er centrale ved overgang fra barn- til voksenområdet. Koordinere sammenhængen med mentorer/støttekontaktpersoner på hhv. beskæftigelses- og socialområdet. Initiativ til at koordinere overgangen fra barn- til voksenområdet. Skal herudover systematisk udrede den unge inden han/hun overgår til voksenområdet. Indgå i et samarbejde med beskæftigelsesområdet ift. at tilvejebringe relevante oplysninger om borgeren. Afklarende samtaler med de unge omkring et eventuelt misbrug Misbrugsbehandling Opfølgning: Tværfaglige møder med inddragelse af socialområdet ift. opfølgning på borgerens mål.

24 PERSPEKTIVERNE FOR DET INTEGREREDE SAMARBEJDE SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE I PLENUM 1)Hvilke borgere er interessante? o De borgere der allerede har en sag på de involverede fagområder (optimering af kommunens samlede indsatser)? o De borgere hvor der er et forebyggende sigte (investeringsbetragtning)? o Er der nogen af de 6 borgertyper, der er mest relevante at arbejde med ift. en integreret indsats? 2) Omfanget af modellerne? o Kun kommunens interne samarbejde? o Også kommunens eksterne samarbejde med fx opsøgende arbejde på virksomheder og samarbejde med praktiserende læger?

25 DRØFTELSER I GRUPPER

26 GRUPPEINDDELINGER Gruppe I: Inglev Jensen Gitte Bylov Larsen Søren Nielsen Henrik Hauschildt Juhl Mogens Ravn Andersen Gruppe 2: Jan Rix Marianne Rasmussen Iben Lykke Eggertsen Lauge Clemmensen Niels Broch Knudsen Primære fokus: Den ledelsesmæssige organisering Primære fokus: Finansiering og it

27 SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE I GRUPPER Den ledelsesmæssige organisering: 1.Hvilke forhold er centrale ift. at sikre en ledelsesmæssig forpligtigelse og fokus på tværs af fagområder? 2.På hvilket niveau skal det ledelsesmæssige initiativ og ansvar forankres for at en integreret indsats vil lykkes? 3.Hvilke grad af medarbejderintegration på tværs af fagområder er realistisk? (fx faste møder eller at medarbejderne sidder fysisk sammen)

28 SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE I GRUPPER It-understøttelse: Hvordan kan man i kommunerne forbedre opfølgningen på integrerede forløb? o o Indenfor de nuværende it-strukturer? Gennem it-investeringer? Hvilke erfaringer har I med at koble data på tværs af fagområder og følge op på konkrete borgerforløb? Hvordan kan de It-mæssige udfordringer løses på kort sigt ift. at understøtte et tværfagligt samarbejde it-mæssigt? Hvilke investeringspotentialer og interesse ser I på dette område?

29 SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE I GRUPPER Finansiering: Hvad er afgørende for at fremtidige budgetmodeller understøtter integrerede indsatser? Hvor forventer I at se gevinsterne af et integreret samarbejde? Hvor forventer I at se de største udgifter af et integreret samarbejde? Hvordan mener I, at kommunerne bedst kan understøttes ift. at opgøre udgifter og gevinster ved et integreret samarbejde, så der kan udarbejdes en business case på området?

30

ORGANISERING AF INTEGREREDE BESKÆFTIGELSES-, SOCIAL- OG SUNDHEDSINDSATSER I KOMMUNERNE

ORGANISERING AF INTEGREREDE BESKÆFTIGELSES-, SOCIAL- OG SUNDHEDSINDSATSER I KOMMUNERNE Til KL Dokumenttype Afrapportering Dato Juni, 2013 ORGANISERING AF INTEGREREDE BESKÆFTIGELSES-, SOCIAL- OG SUNDHEDSINDSATSER I KOMMUNERNE Dato 11-06-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S

Læs mere

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune Handleplan Aktionslæringsgruppen Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Bjørn Hother Pedersen Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring Ballerup Kommunes udfordring er følgende: Hvordan får vi

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Beskæftigelse og sundhed

Beskæftigelse og sundhed Beskæftigelse og sundhed Investering i arbejdsrettet rehabilitering Seniorkonsulent Torben Birkeholm torben.birkeholm@hjoerring.dk Tlf. 41 22 60 22 29. November 2017 Værdigrundlaget for Arbejdsmarkedspolitikken

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Opdateret version, februar 2016 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

BILAG TIL IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER

BILAG TIL IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER BILAG TIL IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER BILAG TIL IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGREREDE INDSATSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bilag: værktøjer, skabeloner og tjeklister

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede indenfor MISBRUG OG UDSATTE OMRÅDET Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Notatet vil gennemgå følgende temaer: målgruppe, organisering, indsats, effekter, ledelse, procedurer, finansiering og lovgivningsmæssige

Notatet vil gennemgå følgende temaer: målgruppe, organisering, indsats, effekter, ledelse, procedurer, finansiering og lovgivningsmæssige NOTAT Projekt Organisering af integrerede beskæftigelses-, social- og sundhedsindsatser i kommunerne Kunde KL Dato 15.11.2012 Til KL og deltagende kommuner Fra Rambøll Management Consulting 1. Indledning

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Helhedsorienteret indsats over for udsatte familier udvalgte erfaringer

Helhedsorienteret indsats over for udsatte familier udvalgte erfaringer Helhedsorienteret indsats over for udsatte familier udvalgte erfaringer Ulf Hjelmar Forskningsprogramleder, ph.d. Nyborg 2. november 2017. 2 Indsatser der skal spille sammen Beskæftigelsesområdet Virksomhedspraktik

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner]

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] Tværgående borgerforløb Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af frikommuneforsøget om Tværgående borgerforløb...1 1.1 Centrale og fælles

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget..

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget.. Alle er gode til noget.. 1 1 time 1. Hvorfor og min organisation 2. Mødet med borgere hvad møder de hvad møder vi? 3. Sager fra rehabiliteringsteamet i tirsdags 4. Udfordringer a) De praktiserende læger

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen Handleplan 2017 2018 Arbejdsmarkedsforvaltningen Indsats: Investering i udvidet arbejdsrettet rehabiliteringsindsats - videreførelse af handleplan for 2015-2016 Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Opsamling efter udvalgets dialogmøde med Sygedagpengeafdelingen og Helhedstilbuddet

Opsamling efter udvalgets dialogmøde med Sygedagpengeafdelingen og Helhedstilbuddet Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 5. december 2016 Opsamling efter udvalgets dialogmøde med Sygedagpengeafdelingen og Helhedstilbuddet Ivan bød velkommen,

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR Sygedagpengeanalyse Jobcenterchefseminar 13. marts 2012 14-03-2012 1 Baggrund for projektet Jobcentrene i Danmark kan konstatere: At sygedagpengeområdet er et område med stadige udfordringer At antallet

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Beskæftigelse og sundhed hvordan kan det hænge sammen? Parallelsession - konference om social ulighed i sundhed 29. November 2017

Beskæftigelse og sundhed hvordan kan det hænge sammen? Parallelsession - konference om social ulighed i sundhed 29. November 2017 Beskæftigelse og sundhed hvordan kan det hænge sammen? Parallelsession - konference om social ulighed i sundhed 29. November 2017 04.12.2017 Program for sessionen Hvorfor sundhed og beskæftigelse? /v.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker Jjuni 2011 Jnr 02.00.00 G61 Sagsid 000225781 Rammen for VidensLaboratoriet Den overordnede vision med VidensLaboratoriet er at styrke En indsats,

Læs mere

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN Dato 29.06.2012 Til Fra Projektkommuner i projekt unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Socialstyrelsen og Rambøll Management 1.

Læs mere

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 v/ formand for styregruppen, Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune Projektets formål og delmål Overordnet formål Medvirke

Læs mere

Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Anna Paldam Folker, Mette Marie Kristensen, Ida Nielsen Sølvhøj, Sara Flint, Amalie Oxholm Kusier & Morten Hulvej Rod Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Analyse af personcases,

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

KICK OFF WORKSHOP INTEGREREDE INDSATSER, SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

KICK OFF WORKSHOP INTEGREREDE INDSATSER, SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE INTEGREREDE INDSATSER, SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE PROGRAM 10.00 Velkomst Introduktion til projektet Hovedresultater fra deskstudie og kommuneeksempler Case-udvælgelse og modelelementer 11.00 Kaffepause

Læs mere

Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C.

Læs mere

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Det glade budskab! Mennesker med psykisk sygdom kan genvinde arbejdsevnen Driftstal fra Sherpa 0-2 års ledighed Sammenlignelige tal fra andre

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20.

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20. Projektnavn: Projektgrundlag Projekt Brug for Alle Projektleder: Heidi Andersen Indsatsområde: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse Projektperiode: 01.08.2012 31.07.2013 SBSYS sagsnummer:

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Ressourceforløb Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar 2013 Mål: Færre personer på førtidspension Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Målgruppen Borgere med større begrænsninger

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb 10 år siden den første sundhedsaftale 1.0.. Med fokus på den gode udskrivning af komplekse borgere, forebyggelse for at forhindre genindlæggelser,

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Nye formålsbestemmelser i LAB

Nye formålsbestemmelser i LAB Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 6 Nye formålsbestemmelser i LAB Formålsparagraffen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er ikke blevet ændret siden 2003 og er dermed ikke blevet opdateret

Læs mere

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar:

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Hvordan bliver der taget i mod nye borgere - herunder unge som kommer fra B&U og de borgere som i voksenalderen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Integreret indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det regionale beskæftigelsesråd i Nordjylland Aalborg den Steen Bengtsson

Integreret indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det regionale beskæftigelsesråd i Nordjylland Aalborg den Steen Bengtsson Integreret indsats til mennesker med psykiske lidelser Det regionale beskæftigelsesråd i Nordjylland Aalborg den 03.10 2013 Steen Bengtsson Psykiske lidelser er blevet en del af hverdagen I 1980 erne holdt

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

ORGANISERING AF IN- TEGREREDE BESKÆFTI- GELSES-, SOCIAL- OG SUNDHEDSINDSATSER

ORGANISERING AF IN- TEGREREDE BESKÆFTI- GELSES-, SOCIAL- OG SUNDHEDSINDSATSER Til KL Dokumenttype Del-afrapportering på fase 2 Dato Marts, 2013 ORGANISERING AF IN- TEGREREDE BESKÆFTI- GELSES-, SOCIAL- OG SUNDHEDSINDSATSER ORGANISERING AF INTEGREREDE BESKÆFTIGELSES-, SOCIAL- OG SUNDHEDSINDSATSER

Læs mere