Læseplan for faget engelsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseplan for faget engelsk"

Transkript

1 Læseplan for faget engelsk

2 Indhold Indledning 3 1. trinforløb for klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 7 2. trinforløb for klassetrin 8 Mundtlig kommunikation 8 Skriftlig kommunikation 9 Kultur og samfund trinforløb for klassetrin 12 Mundtlig kommunikation 12 Skriftlig kommunikation 13 Kultur og samfund 14 It og medier 16 Innovation og entreprenørskab 17

3 Indledning Faget engelsk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Engelskundervisningen er inddelt i tre trinforløb: klasse, klasse og klasse. Eleverne skal lære at kommunikere på engelsk på et selvstændigt niveau med mennesker fra hele verden på baggrund af deres viden om engelsk sprog og deres interkulturelle kompetencer. Fælles Mål omfatter tre kompetenceområder: Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund. Centralt i faget står arbejdet med de kommunikative, interkulturelle og tekstuelle kompetencer med udgangspunkt i et kommunikativt sprogsyn. Områderne hænger sammen således, at de forskellige kompetenceområder understøtter hinanden i et helhedssyn på sproglæring og -undervisning. Fasemål fra en fase indgår i arbejdet på de efterfølgende trin. De forskellige kompetencemål, færdigheds- og vidensmål skal desuden understøtte hinanden inden for den enkelte fase. Faget engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog i alle forløb også fra starten i 1. klasse. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til de tværgående temaer. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde. Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning. Læseplan for faget engelsk 3

4 1. trinforløb for klassetrin Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra danskundervisningen har kunnen, viden og erfaringer med hensyn til kommunikation, sprog og sprogbrug, læringsstrategier samt forståelse for deres omverden. Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Gennem legeprægede aktiviteter opbygges elevernes sproglige selvtillid. Eleverne skal hjælpes til aktivt at konstruere mening gennem sammenkædning af sprog og handling. Emneområderne skal dels være konkrete og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi. Det er centralt, at læreren taler engelsk til eleverne fra starten, da det er et vigtigt element i opbygningen af kommunikationsfærdigheder. Læreren skal tilpasse sit sprog til aldersgruppen og anvende kropssprog og mimik som vigtige elementer for elevernes forståelse. Mundtlig kommunikation Kompetenceområdet mundtlig kommunikation omfatter seks færdigheds- og vidensområder: Lytning fokuserer på begyndende lyttefærdigheder og sproghandlinger. Samtale fokuserer på sproghandlinger og opbygningen af et fælles klasseværelsessprog. Præsentation fokuserer på præsentation af hverdagsemner og opbygning af elevernes selvtillid. Sprogligt fokus fokuserer på ordforråd samt udtale og intonation. Kommunikationsstrategier fokuserer på mimik og gestik samt gættestrategier. Sproglæringsstrategier fokuserer på nysgerrighed og mod. Lytning I begynderundervisningen arbejdes der med lytteforståelse gennem legeprægede aktiviteter for at opbygge den sproglige selvtillid. Der arbejdes med varierede lytteaktiviteter som rim, remser og sange med hyppige gentagelser af ord og faste vendinger. Eleverne skal kunne genkende faste gentagne klasseværelsesrutiner, fx enkle hilsener, instruktioner og beskeder. Forståelse vises fx ved at reagere kropsligt vha. mimik samt ved at tegne eller udvælge billeder. Eleverne skal have fokus på nøgleord og vendinger med henblik på at forstå helheden frem for detailforståelse. Eleverne skal gradvist kunne forstå små historier med støtte og senere fortællinger og dialoger om nære emner. Hjælp er nødvendig i hele forløbet. Jo større udfordringen er, jo mere støtte inddrages i form af billeder, konkrete genstande og hyppig gentagelse. Samtale Der skal arbejdes med elevernes sproglige selvtillid og kompetence gennem legeprægede aktiviteter. Eleverne skal forsøge at bruge sproget ved at imitere og gentage ord og fraser fra rim, remser og sange. Sprog og handling skal kædes sammen, og mimik og gestik skal understøtte det sproglige udtryk. Eleverne skal gradvist kunne anvende et fælles klasseværelsessprog med faste vendinger. Senere i forløbet skal eleverne lære at stille og besvare enkle spørgsmål og at udføre enkle sproghandlinger, fx at hilse og anmode om noget. Sidst i forløbet skal de udføre enkle samtaler, hvor faste vendinger og sætningsrammer bruges som støtte. 4 Læseplan for faget engelsk

5 Emneområderne skal være nære, konkrete og appellere til elevernes fantasi. Præsentation Eleverne skal opbygge deres mundtlige selvtillid mht. selv at kunne præsentere noget på engelsk gennem legeprægede aktiviteter, fx gennem gentagelser i kor med understøttelse af bevægelse og rytme. Senere skal eleverne producere og fremlægge korte beskrivelser i par og grupper om nære emner, herunder gennem brug af digitale medier. fx gennem gestik. Deres selvtillid som sprogbrugere prioriteres i dette forløb højere end sproglig præcision, idet de opmuntres til at anvende sproget, når deres sproglige formåen ikke slår til. Eleverne skal gradvist kunne anvende forskellige kommunikationsstrategier for at fastholde en interaktion med udgangspunkt i faste fraser på engelsk og danskbaserede strategier. Sproglæringsstrategier Eleverne skal lære at bruge billedmateriale som sproglig støtte. Eleverne skal lære at finde forskelle og ligheder mellem eget og andre sprog. Eleverne skal udvikle en forståelse for betydningen af gentagelse og sproglig produktion. Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes nysgerrighed og sproglige opmærksomhed samt deres sproglige forudsætninger fra danskundervisningen og skal byde på mange muligheder for at få forskellige sproglige erfaringer. Sprogligt fokus Elevernes sproglige nysgerrighed og opmærksomhed skal fastholdes og udbygges. I begyndelsen skal eleverne opbygge et enkelt ordforråd ved at imitere og gentage hyppige ord og fraser. Eleverne skal udvikle deres udtale og intonation samtidig med, at ordforrådet konsolideres. Dette sker gennem arbejde med rim og remser. Ved hyppig og varieret brug gøres sproget aktivt, fx gennem sproglege og ordkort. Eleverne skal opbygge deres ordforråd igennem betydningsfelter, fx tøj og dyr. Eleverne skal lære enkle sproghandlinger og deres intonation at kende gennem arbejdet med instruktioner, spørgsmål og beskrivelser. Efterhånden skal eleverne tilegne sig flere ord og fraser inden for de 1000 hyppigst brugte ord. Kommunikationsstrategier Eleverne skal lære at anvende kommunikationsstrategier gennem kommunikative aktiviteter, Læseplan for faget engelsk 5

6 Skriftlig kommunikation Kompetenceområdet skriftlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder: Læsning fokuserer på begyndende læsefærdigheder og forståelse af trykte tekster. Skrivning fokuserer på leg med korte tekster og mulighed for at skrive personlige beretninger. Sprogligt fokus fokuserer på stavning, sætningsopbygning og grammatik. Sproglæringsstrategier fokuserer på teknikker til opbygning af skriftlig kommunikation og til synliggørelse af sammenhæng mellem skrift og tale. Mål for skriftlig kommunikation er udeladt for første fase, da fokus tidligt er på det mundtlige sprog. Læsning Eleverne skal kunne genkende enkelte ord, som er meningsfyldte, og som er ens på dansk og engelsk. I begyndelsen af forløbet arbejdes der udelukkende med det mundtlige sprog, fx gennem leg, historielæsning og spil. Eleverne skal lære at læse med støtte i lytning, fx e-bøger og spil. Eleverne skal gradvist lære at læse korte beskrivelser, instruktioner og fortællende tekster, fx nogle der er kendt fra dansk. Eleverne skal lære at bruge billeder, billedbaserede ordlister og førlæseaktiviteter som støtte. Skrivning Eleverne skal lære, at der er sammenhæng mellem det talte og det skrevne sprog samt mellem læsning og skrivning. Skrivning skal derfor hænge tæt sammen med de mundtlige aktiviteter og læsning. Eleverne skal lære at skrift er kommunikation. Dette sker gennem legeskrivning som en kommunikativ aktivitet og gennem brug af it. Senere skal eleverne kunne skrive små tekster, gerne ved hjælp af faste fraser og sætningsskabeloner. Fokus er på kommunikation, fx små personlige beretninger. Det sproglige fokus er på enkle bindeord, fx and og then. Sprogligt fokus Eleverne skal fastholde og udbygge deres sproglige nysgerrighed og opmærksomhed. Eleverne skal kunne bruge sætningsskabeloner i den første skrivning, fx ved at indsætte et enkelt ord eller sætte givne ord i rækkefølge. De skal efterhånden kunne kombinere faste fraser og sætninger, så der dannes en tekst. Efterhånden skal de kunne bruge de mest brugte nutids- og datidsformer i kommunikativ sammenhæng, fx i skrivning af små beretninger og beskeder. Der fokuseres også på det sproglige arbejde under de andre overskrifter, hvor der bl.a. lægges vægt på fx ordforråd. Sproglæringsstrategier Eleverne skal udvikle deres sproglige selvtillid, så de tør og har lyst til at bruge sproget så meget som muligt. De skal have lyst til og mod på at benytte engelsk skriftsprog. Fejl skal anses som et centralt element i hypoteseafprøvningen. Læreren skal give målrettet feedback som støtte til sprogtilegnelsen. Eleverne skal lære at genkende engelske ord i deres omgivelser, fx på plakater og i reklamer, og bruge dem i sprogtilegnelsen. Senere skal de lære at anvende billedordbøger og online ressourcer. Sidst i forløbet skal eleverne kunne udnytte og eksperimentere med sammenhængen mellem det mundtlige sprog og det skriftlige sprog, fx ved at bruge lydoptagelser inden de skriver. 6 Læseplan for faget engelsk

7 Kultur og samfund Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter tre færdigheds- og vidensområder: Interkulturel kontakt fokuserer på elevernes begyndende kontakt til den engelsksprogede verden. Engelsk som adgang til verden fokuserer på elevernes begyndende opmærksomhed på engelsk som et verdenssprog. Tekst og medier fokuserer på enkle genrer og brug af medier, som underbygger arbejdet med kultur og samfund. Interkulturel kontakt Eleverne skal grundlægge en interkulturel kompetence i engelskfaget. For nogle elever er engelsk som første fremmedsprog den første adgang til en anden kultur end den kendte fra hjemmet. Eleverne skal opbygge en forståelse af engelsksproget kultur og samfund og sammenhæng mellem sprog og kultur. Dette sker gennem fokus på børns hverdag og traditioner. Valg af billedmateriale og andre tekster skal foretages på basis af disses kulturbærende betydning. Senere skal eleverne opnå en første indsigt i hverdagsliv og værdier i egen og i engelsksprogede kulturer og områder. De skal udvikle deres opmærksomhed på sammenhængen mellem sprog, kultur og forståelse af sig selv. Der arbejdes med historier og fortællinger fra børns dagligdag. Engelsk som adgang til verden I begyndelsen skal eleverne opdage, at engelsk bruges i mange sammenhænge både ude i verden og i Danmark. Eleverne skal opdage sammenhæng mellem engelske og danske ord, fx weekend og baby. Dette sker fx gennem opdagelege og konkurrencer, hvor eleverne samler engelske ord og vendinger i de nære omgivelser og gennem sange og reklamer. Senere skal eleverne forstå, at mange ord ligner hinanden på de to sprog. Der arbejdes med små parallelsproglige tekster med billedstøtte, fx indkøbssedler og zoo-brochurer. Sidst i forløbet skal eleverne genkende varianter af engelsk, fx gennem lyttetekster. Der arbejdes med eksempler på sproglige forskelle og ligheder i udtale og ordvalg. Tekst og medier I starten skal eleverne genkende enkle genrer ved at deltage i fællesarbejde med sange, rim og remser, der understøttes af billeder og lyd. Dette sker fx gennem anvendelse af enkle ordforrådsprogrammer, opgavesites på internettet og enkle spil-universer. Senere skal eleverne kunne anvende enkle genrer i forskellige former, fx gennem mobiloptagelser og talebobler til billedhistorier. Elevernes eget medieforbrug skal inddrages som en ressource i arbejdet. Læseplan for faget engelsk 7

8 2. trinforløb for klassetrin Der er fokus på emner fra elevernes hverdag og interesseområder. Gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikles deres kommunikationsfærdighed og sproglige bevidsthed. Det mundtlige arbejde udgør stadig den største del af arbejdet med sproget, men det er vigtigt, at skriftsproget understøtter mundtligheden. Samtidig opbygges det skriftlige arbejde langsomt som et selvstændigt kommunikativt redskab. Faglig læsning i engelsk introduceres i 5. klasse, således at der bygges på den viden, eleverne har fra dansk og de andre fag. Undervisningen skal foregå på engelsk. Mundtlig kommunikation Kompetenceområdet mundtlig kommunikation omfatter seks færdigheds- og vidensområder: Lytning fokuserer på forskellige måder at lytte på. Samtale fokuserer på udveksling af informationer og meninger. Præsentation fokuserer på den mundtlige udtryksfærdighed. Sprogligt fokus fokuserer på ordforråd, udtale og intonation. Kommunikationsstrategier fokuserer på omskrivninger og gættestrategier. Sproglæringsstrategier fokuserer på feedback og notat-teknik. Lytning Eleverne skal kunne forstå flere former for talt engelsk og skal kunne gætte kvalificeret. Lyd- og billedmedier skal omfatte kendte emner med en stigende sproglig sværhedsgrad, talehastighed, mere komplekst ordforråd og forskellige sproglige varianter, der udfordrer elevernes forståelse. Eleverne skal efterhånden oparbejde forståelse for, at der findes forskellige lyttemåder til forskellige tekster også på fremmedsproget. I begyndelsen skal der arbejdes med lette fagtekster som supplement til den oplevelsesprægede lytning. Eleverne skal først i forløbet kunne lytte efter hovedindhold og senere efter detaljer. Der arbejdes med forskellige før-, under- og efter-lytteaktiviteter, fx hyppige små elevsamtaler om de berørte emner som støtte til forståelsen. Samtale I starten skal eleverne kunne indgå i minisamtaler med fokus på hyppige ord og fraser. Efterhånden skal eleverne kunne anvende engelsk selvstændigt i mere varierede sammenhænge, fx dramatiseringer og rollespil. Senere skal eleverne kunne udveksle meninger og synspunkter om emner og oplevelser af personlig interesse. Der arbejdes med at uddrage og udveksle informationer fra skønlitterære tekster samt enkle fagtekster. Sidst i forløbet skal eleverne kunne indgå i spontane samtaler med andre elever. Der skal arbejdes med elevernes tilegnelse af centrale indlednings- og afslutningsudtryk og centrale sproghandlinger, fx at bede om informationer og udtrykke enighed/uenighed. Dette sker gennem kommunikative aktiviteter, således at mange taler med mange. 8 Læseplan for faget engelsk

9 Præsentation Eleverne skal lære at udtrykke sig i længere sammenhænge, gennem fremlæggelse af et forberedt emne og med brug af forskellige fremlæggelsesformer. Undervejs arbejdes med at omsætte egne oplevelser, ønsker og drømme i korte fortællinger, fx med brug af it. Eleverne skal lære at præsentere et forberedt stof på forskellige måder i klassen, herunder gennem brug af digitale værktøjer. Sidst i forløbet skal eleverne kunne bearbejde udleveret information til korte fremlæggelser og evt. kunne omsætte disse til andre genrer. Eleverne skal kunne uddrage nøgleord fra faktatekster og anden information samt anvende disse til mundtlige fremlæggelser af stigende sværhedsgrad. Sprogligt fokus Eleverne skal øge deres opmærksomhed på den sproglige form gennem meningsfuld brug af engelsk. Fasemål under sprogligt fokus for skriftlig kommunikation inddrages også i det mundtlige arbejde. Eleverne skal udvikle deres ordforråd gennem systematisk og konsoliderende arbejde med de 2000 hyppigst brugte ord. Dette skal ske gennem brug af ordforrådsøvelser, fx med at finde synonymer og overbegreber. De skal også lære de mest centrale fagsproglige ord i forbindelse med emnelæsning. Eleverne skal udvikle en tydelig udtale samt hensigtsmæssig intonation og talehastighed, bl.a. via digitale optagelser. Kommunikationsstrategier Undervisningen skal fastholde elevernes lyst og mod til at udtrykke sig, selv når sproget ikke rækker. De skal udvikle strategier til at risikere snarere end at reducere. De skal videreudvikle deres brug af forskellige strategier, fx med at omskrive og gætte. For at kunne fastholde en aktiv rolle i samtalen og turde kommunikere på engelsk skal eleverne lære at anvende relevante turtagningsgambitter til at fastholde og tage ordet. De skal lære udtryk til at appellere om hjælp og til at omskrive og generalisere. Sproglæringsstrategier Eleverne skal lære at forstå betydningen af at søge og udnytte forskellige former for feedback. Eleverne skal forstå betydningen af at anvende engelsk så meget som muligt uden for skolen, både gennem opsøgning af forskellige former for input og gennem egen brug af sproget. Sidst i forløbet skal eleverne udvikle forskellige teknikker til at tage notater og arbejde med sproglige input. Skriftlig kommunikation Kompetenceområdet skriftlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder: Læsning fokuserer på de voksende læsefærdigheder i forbindelse med forskellige typer af tekster. Skrivning fokuserer på brug af skriftlighed til information og fortællinger. Sprogligt fokus fokuserer på stavning, sætningsopbygning og grammatik. Sproglæringsstrategier fokuserer på strategier til at skabe større selvstændighed i arbejdet med skrevne tekster. Læsning Eleverne skal efterhånden få en forståelse for, at der findes forskellige læsemåder til forskellige tekster også på fremmedsproget, fx skimming og skanning. I begyndelsen skal der arbejdes med lette fagtekster som supplement til den oplevelsesprægede læsning. Eleverne skal kunne læse egne udvalgte tekster ekstensivt. Teksterne er korte i starten og bliver længere gennem forløbet og vælges ud fra deres meningsfuldhed for eleverne. Eleverne skal udvikle hensigtsmæssige læsestrategier gennem før-, underog efter-læsningsaktiviteter. Eleverne skal kunne forstå hovedindhold af en tekst med mere eller mindre støtte. Senere skal de kunne læse efter detaljer og sammenhænge med brug af forskellige læsemåder, afhængigt af læsningens formål. Der sættes fokus på kendte ord, fraser og strukturer, så læsningen kan ske uden brug af hjælpemidler for at træne gættestrategier. Læseplan for faget engelsk 9

10 Skrivning Skrivningen skal foregå med udgangspunkt i de mundtlige færdigheder og i læsning. Eleverne skal lære at bruge det, de har lært mundtligt eller har læst i meningsfulde sammenhænge skriftligt. Senere skal eleverne kunne udtrykke sig i længere, sammenhængende tekster med voksende sproglig præcision og formalitet. Mod slutningen skal eleverne kunne producere skriftlige tekster, som har sammenhæng både i indhold og form. Der er fokus på at skrive korte tekster med struktur, klar sammenhæng, afsnit, punktum og et udvalg af sætningsforbindere, der understøtter indholdet. Skriftlighed skal udnyttes til at arbejde systematisk med det sproglige fokus samtidig med, at det kommunikative sigte fastholdes. Læreren skal målrette og dosere sin feedback under hensyn til elevens sproglige forudsætninger og potentialer samt skrivningens formål. Sprogligt fokus Gennem meningsfuld brug af tekstarbejde skal eleverne opnå øget opmærksomhed på den sproglige form. De skal kunne anvende ordstilling og den basale grammatik i forhold til kommunikationens funktionelle sammenhæng. Fasemål under sprogligt fokus for mundtlig kommunikation inddrages også i det skriftlige arbejde. Sidst i forløbet skal eleverne kunne arbejde med sproglig forbedring af egne tekster med anvendelse af viden om fx sætningsforbindere og grammatik. Sproglæringsstrategier I begyndelsen skal eleverne lære at anvende gættestrategier, som en central strategi ved læsning. Ukendte ord i en tekst kan gættes både ud fra kendskab til et emne, billeder ved teksten, overskrifter og ud fra afkodning af enkeltord. Eleverne skal præsenteres for disse strategier, og de skal lære at udnytte disse. Senere er der fokus på læringsstrategier til skrivning. Eleverne skal lære at strukturere en tekst. Det kan fx øves ved, at man sammensætter tekstbidder til en hel tekst og ser modeltekster, før man selv skriver. Eleverne skal lære at overføre kendte læse- og skrivestrategier fra dansk. Eleverne skal lære fordele ved at samarbejde i de forskellige faser i skriveprocessen, både i forhold til at planlægge, skrive og rette tekster. Senere skal eleverne lære flere af fagets forskellige hjælpemidler at kende, fx stavekontrol, søgemaskiner, grammatiske oversigter og ordbøger. Eleverne skal lære hensigtsmæssig og kritisk brug af ordbog, så de gradvist vænnes til at arbejde selvstændigt. I denne forbindelse skal de lære at forstå de latinske grammatiske betegnelser. Eleverne skal lære at udnytte computeren til støtte og udvikling af deres sprogtilegnelse. 10 Læseplan for faget engelsk

11 Kultur og samfund Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter tre færdigheds- og vidensområder: Interkulturel kontakt fokuserer på elevernes mulighed for at forstå kultur og for at indgå i kulturmøder. Engelsk som adgang til verden fokuserer på elevernes bevidsthed om det engelske sprogs særlige status som lingua franca som redskab til at indgå i konkrete internationale kontakter. Tekst og medier fokuserer på de kendetegn, der er ved engelsksprogede tekster i forskellige genrer, og på sammenhængen mellem teksters sociale formål og sproglige udformning. Interkulturel kontakt Elevernes nysgerrighed over for kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande skal styrkes, ved at der fokuseres på mange nuancerede måder at leve på. Undervisningen skal tage udgangspunkt i varierede, aldersrelevante tekster og emner, som kan give eleverne mulighed for at forstå forskelle og ligheder i forskellige kulturelle og samfundsmæssige grupper. I starten skal eleverne blive opmærksomme på, at sådanne forskelle og ligheder eksisterer, og at diversitet er en ressource. Gradvist skal eleverne både kunne fortælle om disse og kunne indgå i kulturmøder. Kulturmøder kræver forberedelse, fx gennem et fælles arbejde på klassen, men eleverne skal også turde tage initiativ til egne kulturmøder, fx på internettet eller ved at chatte på online spil. Eleverne skal oparbejde en dynamisk kulturforståelse, hvor kultur er noget, der skabes i en gruppe, og hvor kultur udvikler sig hele tiden. Derfor skal der fokuseres på særlige grupper inden for engelsksprogede områder, fx amerikansk ungdomskultur og fodboldkultur i England. Engelsk som adgang til verden Eleverne skal forstå, at engelsk har en global funktion som et fælles kommunikationsmiddel også for folk, som ikke har engelsk som modersmål. Gennem lærerstøttede kulturmøder skal eleverne opleve, at engelsk giver adgang til verden, fx gennem udveksling af fællesproducerede tekster som kollager og lydoptagelser. Senere skal eleverne arbejde med mere selvstændige kontakter med andre i udlandet, hvor de fx opsøger informationer og chatter med andre unge på engelsk. Tekst og medier I starten skal eleverne kunne genkende træk ved enkle fagtekster med lyd og billedstøtte. Der skal anvendes lyd- og billedmedier, som omfatter centrale emner med en højere sproglig sværhedsgrad, der udfordrer elevernes forståelse og deres evne til at gætte kvalificeret. Der arbejdes med en variation af genrer igennem forløbet som fx interviews, fagtekster og forskellige fiktionstekster. Eleverne skal lære at kunne genkende enkle træk i fiktionstekster og at indgå i komparative diskussioner om fx de interkulturelle aspekter, som teksterne indeholder. Eleverne skal kunne uddrage informationer fra egnede internetsider og skal gradvist lære at kunne udnytte informationer fra forskellige digitale værktøjer, fx blogs og internetbaserede spil. Elevernes eget medieforbrug skal inddrages som en ressource i arbejdet. Læseplan for faget engelsk 11

12 3. trinforløb for klassetrin Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel, men med øget fokus på formål, præcision og nuancering. Det skriftlige arbejde skal nu have større fokus som et selvstændigt kommunikativt redskab. Undervisningen skal foregå på engelsk og skal forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Eleverne skal efterhånden kunne arbejde mere selvstændigt og med større grad af medbestemmelse. Mundtlig kommunikation Kompetenceområdet mundtlig kommunikation omfatter seks færdigheds- og vidensområder: Lytning fokuserer på forskellige varianter af talt engelsk. Samtale fokuserer på spontane samtaler. Præsentation fokuserer på kilder og præsentationsformer. Sprogligt fokus fokuserer på ordforråd samt udtale og intonation. Kommunikationsstrategier fokuserer på fleksible valg af strategier. Sproglæringsstrategier fokuserer på selvstændige arbejdsformer. Lytning Eleverne skal kunne forstå lyttetekster med naturligt taletempo. Der skal fortsat fokuseres på lytning inden for en stadig bredere emnekreds, der omfatter personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner. Der skal så vidt muligt anvendes autentiske tekster, der indeholder forskellige regionale og sociale varianter. Eleverne skal kunne forstå hovedindhold og specifik information af autentisk engelsk gennem brug af forskellige lytteteknikker. Samtale Eleverne skal kunne og have lyst til at udtrykke sig mundtligt på engelsk i meningsfulde sammenhænge med rimelig lethed og fluency afpasset situationen. Eleverne skal kunne benytte engelsk i alle klasse- og samarbejdssituationer. Sproget som kommunikationsmiddel er fortsat i centrum, men med øgede forventninger til rimelig præcision og nuancering og større sproglig bevidsthed. Eleverne skal udvikle deres kendskab til centrale samtalemønstre, turtagning gennem brug af gambitter, hyppigt anvendte talesprogsvendinger og høflighedsfraser. Gennem arbejdet med it og medier, simuleringer og kontakt med engelsktalende personer skal sprogbrugen udvikles og afpasses efter situation og modtager. Præsentation Eleverne skal kunne søge, udvælge, bearbejde og formidle informationer til forskellige grupper af modtagere. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at præsentere emner på engelsk i forskellige kommunikative situationer. Her inddrages forskellige præsentationsformer, herunder kreative og it-baserede. Eleverne skal kunne anvende centrale informationer fra mange forskellige kilder og omsætte indholdet til en struktureret fremlæggelse, hvor de også redegør for egne synspunkter. 12 Læseplan for faget engelsk

13 Sprogligt fokus Eleverne skal fortsat arbejde med at opbygge et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist og nuanceret ordforråd, herunder hyppige idiomatiske vendinger og kollokationer, fx tall man/high wall. Eleverne skal udvikle deres ordforråd med mindre hyppige ord og vendinger, som ligger inden for de 3000 hyppigst brugte ord, herunder emnerelaterede fagord. Fasemål under sprogligt fokus for skriftlig kommunikation inddrages også i det mundtlige arbejde. Kommunikationsstrategier Elevernes mundtlige færdigheder skal udvikles gennem brug af varierede og hensigtsmæssige strategier med fokus på at kunne fastholde emne og samtaleret. Eleverne skal kunne rette sig selv med det formål at reformulere en ytring for at blive forstået. Engelskbaserede strategier, fx omskrivning og brug af synonymer og overbegreber, skal anvendes systematisk for at undgå, at samtalen går i stå. Fyldord, tøven og gentagelser benyttes for at give tænketid, mens man taler. Sproglæringsstrategier Eleverne skal udvikle selvstændige arbejdsformer, både når de arbejder alene og i grupper. Eleverne skal arbejde med strategier til at finde, vurdere og anvende informationer fra internettet og engelsksprogede kilder, fx i forbindelse med fremlæggelser. Efterhånden skal eleverne lære processer til selvstændigt at søge og formidle information til forskellige grupper af modtagere med inddragelse af teknikker til varierede præsentationsformer. Skriftlig kommunikation Kompetenceområdet skriftlig kommunikation omfatter fire færdigheds- og vidensområder: Læsning fokuserer på selvstændig læsning af stadig mere komplekse tekster i forskellige genrer. Skrivning fokuserer på brug af skriftlighed, der passer til den kommunikative situation og med en rimelig sproglig præcision. Sprogligt fokus fokuserer på stavning, sætningsopbygning og grammatik. Sproglæringsstrategier fokuserer på relevante strategier for såvel selvstændigt arbejde som samarbejde i det skriftlige arbejde. Læsning Eleverne skal kunne læse, forstå og vurdere mere komplekse, autentiske tekster, både argumenterende og forskellige multimodale tekster af varierende omfang om forskellige emner. Eleverne skal have fokus på, at alle tekster er udtryk for synspunkter og underliggende budskaber. Dette foregår ved tematisk arbejde med tekster, som tilsammen giver forskellige vinkler på det tema, der arbejdes med. Skrivning Eleverne skal have opmærksomhed på, at tekster skrives i en sammenhæng, hvor hensigt, modtager og situation danner en ramme for genre, struktur og sprog. Eleverne skal arbejde med struktur i hele teksten, i afsnit, i den enkelte sætning og i ord og fraser. Skrivningen skal stadig støttes, fx gennem brug af modeltekster, fællesskrivning på klassen, brug af skabeloner og samskrivning. Skrivningen bliver i dette forløb mere kompleks både sprogligt og indholdsmæssigt. Sprogligt fokus Eleverne skal arbejde med funktionel grammatik ved at fokusere på sammenhængen mellem teksters formål og de sproglige valg. Læseplan for faget engelsk 13

14 Eleverne skal arbejde med øget sproglig præcision både i forhold til ordforråd, grammatik og tekststruktur. Dette sker gennem brug af computerens stave- og grammatikkontrol, elektroniske ordbøger samt grammatiske oversigter til hjælp ved stavning og tegnsætning. Fasemål under sprogligt fokus for mundtlig kommunikation inddrages også i det skriftlige arbejde. Sproglæringsstrategier Eleverne skal arbejde med elevtil-elev respons, hvor eleverne kan støtte sig til kriterier for gode tekster og modeller for responsgivning. På vej mod en større selvstændighed i skrivningen er der som læringsstrategi fokus på samarbejdet mellem eleverne. Eleverne skal have fokus på, hvad man leder efter i en modeltekst for at kunne forstå de sproglige normer for tekster, fx opbygning af tekst og afsnit samt valg af ord og sætningsforbindere. Eleverne skal stadig have hjælp til at anvende ordbøger og andre ressourcer i arbejdet med skriftlig kommunikation, herunder it-baserede. For at understøtte den mere komplekse læsning, skal der arbejdes videre med elevernes brug af gættestrategier. Kultur og samfund Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter tre færdigheds- og vidensområder: Interkulturel kontakt fokuserer på forståelse af karakteristika ved kulturmøder. Engelsk som adgang til verden fokuserer på bevidsthed om sproglige varianter og betydningen af engelsk på globalt plan. Tekst og medier fokuserer på selvstændig produktion af tekster i forskellige genrer med inddragelse af hensigtsmæssige sproglige valg. Områderne hænger indbyrdes sammen, og de hænger desuden tæt sammen med det sproglige arbejde. Interkulturel kontakt Eleverne skal arbejde med refleksion over kultur og kulturmøder, både de møder eleverne selv oplever, overværer og stifter bekendtskab med gennem tekster. Kulturmøder indebærer altid værdier, og ved at fastholde en åben og nysgerrig tilgang skal eleverne kunne anvende engelskfaget til at kunne forstå og diskutere disse forhold på engelsk. Eleverne skal klædes på til at undgå stereotyper og misforståelser ved at arbejde med potentielle konfliktpunkter og kulturmøder. På basis af den interkulturelle forståelse skal de til sidst kunne agere både selvstændigt og fleksibelt i mere spontane møder, som også omhandler viden om engelsksprogede kulturer og samfundsforhold. Undervisningen skal tage udgangspunkt i tekster, som både er relevante for eleverne, og som samtidig giver en nuanceret opfattelse af kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede områder over tid. Engelsk som adgang til verden Eleverne skal arbejde med flere typer af sproglige varianter, dels regionale og sociale, dels forskellige registre, fx gennem film og medier og på tværs af skriftlige og mundtlige genrer. Eleverne skal kunne identificere de væsentligste sproglige træk, der kendetegner de forskellige varianter. Til sidst skal eleverne kunne tale om, hvordan sproget farves af de sammenhænge, det indgår i, så mulige konfliktpunkter i kulturmøderne forstås og undgås. Tekst og medier Eleverne skal kunne vurdere teksterne i forhold til genre og sprogbrug gennem arbejdet med et alsidigt udbud af tekster om emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. 14 Læseplan for faget engelsk

15 Eleverne skal have viden om struktur og funktion i multimodale medier. Eleverne skal kunne søge og formidle information til forskellige modtagere i et sammenhængende sprog afpasset genren. Eleverne skal kunne afpasse stil og indhold efter afsender, hensigt og modtager, og målet er, at de selvstændigt skal kunne anvende varierede teksttyper i forskellige medier. Elevernes eget medieforbrug inddrages som en ressource i arbejdet. Læseplan for faget engelsk 15

16 It og medier It og medier er en stor ressource til engelskundervisningen. Computeren og andre platforme kan nærmest betegnes som sprogundervisningens lommeregner. It og medier giver adgang til sprogligt input, som er autentisk og aktuelt. It- og mediekompetencer kan udskilles i fire elevpositioner, som i praksis vil have store overlap og sammenfald. Eleven som kritisk undersøger Der arbejdes i alle kompetenceområder med eleverne som kritiske undersøgere. Eleverne skal fx kritisk kunne bruge digitale medier til at søge information om engelsktalende lande og kulturer samt om temaer, der arbejdes med i undervisningen. Eleverne skal kunne benytte målrettede strategier til internetsøgning. De skal kunne analysere og vurdere søgeresultaterne kritisk samt citere disse korrekt. Det kan fx være, at eleverne skal lave en armchair travel eller en præsentation af deres yndlingsband. De digitale ordbøger, grammatiske oversigter samt computerens stave- og grammatikkontrol fungerer som digitale hjælpemidler i engelskundervisningen. Eleverne skal kunne foretage opslag samt vurdere, hvilket ord eller udtryk der passer ind i konteksten. Eleven som analyserende modtager I kompetenceområdet kultur og samfund skal eleverne opnå færdigheder som analyserende modtagere. Eleverne skal kunne analysere og vurdere medieprodukters måde at præsentere verden på. De skal fx reflektere over, hvem der ønsker at skabe hvilke reaktioner hos hvem og med hvilke hjælpemidler. Eleverne skal kunne vurdere reliabiliteten i forskellige reklamer og hjemmesider. Eleven som målrettet og kreativ producent Eleverne skal have kompetencer som målrettede og kreative producenter i digital produktion inden for alle kompetenceområderne. Fx skal de i første undervisningsforløb kunne lave en digital præsentation af sig selv og de nære omgivelser, som kan udveksles med elever i andre lande. Eleven som ansvarlig deltager Eleverne skal opnå kompetencer som ansvarlige deltagere. I kompetenceområdet kultur og samfund skal eleverne opnå færdigheder til at kommunikere, videndele og samarbejde ved brug af digital teknologi, sociale medier og online undervisningsplatforme. I wikis eller blogs samarbejder eleverne fx med en hollandsk klasse om et fælles emne som fx livet i et vadehavsområde med fokus på fælles formidling af identiske problemstillinger og lokal diversitet. 16 Læseplan for faget engelsk

17 Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. Sprogundervisning skal motivere eleverne til at udfolde sig, tage chancer og afprøve deres sprog i mange og gerne utraditionelle situationer. Det skal være helt naturligt at begå fejl, og alle skal vide, at det er fejlene, man lærer af. Det drejer sig om at lære at turde handle og eksperimentere som en naturlig del af fagligt arbejde og læring. I kompetenceområderne mundtlig og skriftlig kommunikation arbejdes med dimensionen handling. Eleverne skal strategisk kunne variere deres kommunikation mundtligt, skriftligt og digitalt alt efter målgruppe og situation. At være innovativ og entreprenant omfatter i høj grad samarbejde. Vi er som oftest mest innovative gennem at møde det anderledes ved samarbejdspartnere og ved at udfordre hinandens tænkning og sproglige formåen. Grupper på kryds og tværs med støtte til et læringsfokuseret gruppearbejde og brug af engelsk er centralt. I kompetenceområderne mundtlig og skriftlig kommunikation arbejdes med dimensionen kreativitet. Eleverne skal kunne kombinere og omsætte deres faglige viden på nye måder. Ved at give plads til utraditionelle forslag og idéer fra elevernes side skal de opmuntres til at eksperimentere og lege med både sprog og tematikker i undervisningen. Når eleverne får mulighed for at udfolde sig gennem opgaver, der rummer udfordringer til flere sanser, motiveres de til at bruge deres fantasi. Det styrker elevernes divergente tænkning. I kompetenceområdet kultur og samfund arbejdes med dimensionen omverdensforståelse. Eleverne skal have mulighed for at undersøge deres omverden. Så hurtigt som muligt skal de i kontakt med omverdenen, som i høj grad anvender engelsk, og igennem hele skoleforløbet skal deres nysgerrighed omkring sprog, tekster og kultur støttes og styrkes. Der arbejdes med dimensionen personlig indstilling under alle kompetenceområder. Helt centralt i at udvikle elevernes innovative og entreprenante kompetencer er det at sørge for succesoplevelser. Eleverne skal opnå tro på egen formåen gennem mange succesoplevelser og derigennem tro på, at de både i og uden for skolen er i stand til at løse de sproglige, tekstmæssige og kulturelle opgaver, de møder i en moderne, globaliseret verden. Læseplan for faget engelsk 17

Læseplan for faget engelsk

Læseplan for faget engelsk Læseplan for faget engelsk Indledning Engelsk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Engelskundervisningen er inddelt i tre forløb: 1.-4. kl, 5.-7. kl og 8.-9. kl. Eleverne skal lære

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning Indhold Indledning 3 Trinforløb for basisundervisning 4 Læsning 4 Skrivning 5 Lytning 6 Tale 7 It og medier 8 Innovation og entreprenørskab 9 Indledning

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Indhold Formål for faget engelsk

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Engelsk

It i Fælles mål 2009 - Engelsk It i Fælles mål 2009 - Engelsk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Årsplan engelsk 6. klasse

Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan 1. forløb Food (eksempel) Kommunikationsstrategier kan vælge gættestrategier i forståelse af ukendt ordforråd har viden om forskellige gættestrategier Samtale kan indgå

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse Læseplan for tilbudsfaget tysk 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 Tværgående temaer It og medier 7 Innovation

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Årsplan engelsk 2017/ CU

Årsplan engelsk 2017/ CU Årsplan engelsk 2017/2018 - CU Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin.

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. 13. juni 2013 Læreplan for faget engelsk på Faarevejle Friskole Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. Sidst revideret:

Læs mere

Fagplan for faget Engelsk

Fagplan for faget Engelsk FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for faget Engelsk Formål for faget engelsk (J.f. Fælles Mål, UVM) ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formålet med

Læs mere

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed

Læs mere

Årsplan engelsk Nina 16/17

Årsplan engelsk Nina 16/17 Årsplan engelsk Nina 16/17 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Læseplan for tilbudsfaget fransk. 10. klasse

Læseplan for tilbudsfaget fransk. 10. klasse Læseplan for tilbudsfaget fransk 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 It og medier 7 Innovation og entreprenørskab

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Læseplan for faget modersmålsundervisning

Læseplan for faget modersmålsundervisning Læseplan for faget modersmålsundervisning Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1.- 3. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Antal uger forløb 2. forløb 3. forløb 4. forløb

Antal uger forløb 2. forløb 3. forløb 4. forløb Årsplan engelsk GQ Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage i kortere

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3 Indholdsfortegnelse: Ugeplan...2 Fælles læsning...3 Individuel læsning...3 Grammatik...3 Internet...3 Fælles mål...3 1 Ugeplan Grammatik og It integreres i undervisningen gennem hele forløbet. UGE Emne

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Eleven kan samtale om egne oplevelser og kendte emner Eleven kan deltage i samtaler og diskussioner

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget engelsk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2006 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Læseplan for faget engelsk. 10. klasse

Læseplan for faget engelsk. 10. klasse Læseplan for faget engelsk 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 8 It og medier 9 Innovation og entreprenørskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet.

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Undervisningsplan for engelsk i 9.a 2015/16 Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Målet med undervisningen er, at eleverne skal

Læs mere

Læseplan for valgfaget spansk. (forsøg)

Læseplan for valgfaget spansk. (forsøg) Læseplan for valgfaget spansk (forsøg) Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 8 Indledning Faget spansk som valgfag

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole

Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole N. Zahles Gymnasieskole tilslutter sig Undervisningsministeriets Fælles Mål i Engelsk. Undervisningen i Engelsk påbegyndes på Zahles Gymnasieskole

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Årsplan 7-8. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 7-8. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 8. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med forskellige emner og det skriftlige arbejde får større fokus

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Fagplan for Engelsk Pegasus

Fagplan for Engelsk Pegasus Fagplan for Engelsk Pegasus På Slotsparkens Friskole følger vi Undervisningsministeriets mål for de forskellige fag. Kompetencemål se link : http://ffm.emu.dk Fagets kompetenceområder: Mundtlig kommunikation

Læs mere

Læseplan for tysk. Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse. Kommunikative færdigheder. Kommunikative færdigheder

Læseplan for tysk. Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse. Kommunikative færdigheder. Kommunikative færdigheder Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges, så eleverne

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

Årsplan 2016/17 Engelsk JKL

Årsplan 2016/17 Engelsk JKL Årsplan 2016/17 Engelsk JKL Engelsk 1. forløb 2. forløb 3. forløb 4. forløb Emne Freedom The Media Identity & Culture Fear Læringsmål for undervisningsforløb Skriftlig Kultur og samfund Mundtlig Skriftlig

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan 7-8. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 7-8. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Årsplan 7-8 Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Brush up ordforråd og tilegnelse Uge 35-36 1forløb Uge 35 36 Uge 37 Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på Mundtlig

Læs mere

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Undervisningen tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål for fanget engelsk. Materialer: Vi bruger ikke noget bogsystem i undervisningen. Eleverne får

Læs mere

Læseplan for valgfaget fransk

Læseplan for valgfaget fransk Læseplan for valgfaget fransk Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.-9. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 7 Indledning Faget fransk som valgfag kan udbydes

Læs mere

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: JOL De ugentlige engelsktimer vil bestå af: - Grammatikøvelser (selvstændigt og som gruppeundervisning) - Lytte- og forståelsesøvelser - Den resterende tid anvendes til arbejde med læreroplæg

Læs mere