Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune"

Transkript

1 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej Hinnerup Tlf Sagsnr Dokument nr Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune August

2 Indledning Byrådet skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen i henhold til bekendtgørelse nr om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. december Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og skal revideres minimum hvert 3. år. Handlingsplanen skal indeholde følgende: Overordnede mål for rottebekæmpelsen Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Beskrivelse af tiltag til opnåelse af mål Handlingsplanen skal endvidere, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder: Ejendomme i landzone Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder Fødevarevirksomheder Kloakker og stikledninger Havnearealer Kommunale genbrugsstationer Lossepladser og deponier Vildtfodringspladser Overordnede mål for rottebekæmpelsen Favrskov Kommunes overordnede mål med rottebekæmpelsen er at nedbringe rottebestanden og rotteforekomster i kommunen ved forebyggende tiltag og at yde en hurtig, effektiv og forebyggende bekæmpelse ved konstaterede rotteforekomster, så mindst mulig gener fra rotter for virksomheder og boligejer sikres. Favrskov Kommune vil derfor tilrettelægge og udføre rottebekæmpelsen efter de overordnede mål til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som er angivet i lovgivningen: 1. Hurtig indsats til borgerne efter modtaget anmeldelse 2. Effektiv rottebekæmpelse 3. Information til grundejere omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter 4. Renovering af offentlige og private kloakker (ved konstaterede kloakdefekter) 2

3 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Det er Favrskov Kommunes mål, at antallet af rotteforekomster i kommunen holdes på så lavt et niveau som muligt. I nedenstående tabel ses antallet af rotteanmeldelser i kommunen i perioden , hvilket viser et stigende antal rotteanmeldelser de senere år. Det svarer til tendensen på landsplan. Det stigende antal rotteanmeldelser skyldes blandt andet flere milde efterår og vintre samt nye lovregler, der begrænser mulighederne for effektiv bekæmpelse af rotterne. Rotteanmeldelser Antal anmeldelser om rotter De konkrete mål for rottebekæmpelsen er at sikre: At der gives relevant vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter At der ydes kvalificeret hjælp til borgerne vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter At der sker større anvendelse af smækfælder, rottespærrer og elektroniske fælder frem for bekæmpelse med gift At der er fokus på giftmængder, type af gift, indsamling af overskydende gift, og at den svageste gift altid anvendes først for at imødegå resistens blandt rotterne At der sker færre sekundære forgiftninger af andre dyr end rotter Efter anmeldelse af rotteforekomster vil Favrskov Kommune sikre, at rottebekæmpelse igangsættes inden for maksimalt otte hverdage. I tilfælde af konstaterede rotter indendørs i beboelser, institutioner og lignende og på fødevarevirksomheder igangsættes rottebekæmpelse så hurtigt som muligt og senest næste hverdag. Det er også målet, at der via information og kontrolbesøg er fokus på forebyggelse af rotteforekomster, og at der er særlig fokus på anvendelsen af giftforbruget, typen og mængden, så der anvendes den svageste gift først for at modvirke resistens i rottebestanden. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen Favrskov Kommunes budget og forventede udgifter til rottebekæmpelse fremgår af tabellen nedenfor. I takt med det stigende antal rotteanmeldelser vil Favrskov Kommune i de kommende år skulle anvende flere ressourcer til forebyggelse og bekæmpelse af rotteforekomster. Det skyldes også, at omkringliggende kommuner oplever stigende udgifter til selve rottebekæmpelsen, når opgaven har været genudbudt. Udgifterne til rottebekæmpelse er omfattet af det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip, hvor udgifter og indtægter over en årrække skal balancere. De stigende udgifter til rottebekæmpelse, særligt i 2015 og i 2016, vil derfor betyde, at borgere og virksomheder vil blive opkrævet højere gebyrer for rottebekæmpelsen. 3

4 Gebyret til finansiering af rottebekæmpelse opkræves fra grundejerne via ejendomsskatten. Budget 2016 Indtægter til rottebekæmpelse, opkrævet via ejendomsskatten Kontraktlig forpligtelse med skadedyrsfirma i henhold til lovpligtig bekæmpelse (inkl. fagsystem og obligatorisk selvbetjeningsløsning samt indberetningsløsningen Rottereden til Naturstyrelsen) Administrative ressourcer i Borgerservice I alt forventet underskud for 2016 Beløb pr. år ca. 1,544 mio. kr. ca. 1,293 mio. kr. ca. 0,45 mio. kr. ca. 0,198 mio. kr. Akkumuleret underskud fra ,652 mio. kr. Promillesatsen til rottebekæmpelse og dermed indtægterne er fastsat i efteråret 2015 i forbindelse med budgettets vedtagelse, mens de kontraktlig forpligtelser beror på en genforhandling af kontrakten med skadedyrsfirmaet Kiratin A/S i januar Dette er årsagen til, at der forventes et underskud i Aftalen med Kiratin A/S indeholder bekæmpelse af op til anmeldelser. Hvis der modtages yderligere anmeldelser om rotteforekomster, vil bekæmpelse heraf blive faktureret til en foruddefineret pris. Nedenfor er angivet Favrskov Kommunes udgifter og indtægter til rottebekæmpelse siden 2011 og forventningerne til indtægter og udgifter i 2016 og Budget Regnskab: Udgifter Indtægter Årets resultat Overført over/underskud akkumuleret Promillegebyr (takst) 0,0178 0,01 0,01 0,02 0,0186 0,0389 0,0863 Tabellen viser, at udgifterne til rottebekæmpelse er stigende over de senere år, og samtidigt forventes det, at det kommende udbud af rottebekæmpelse vil betyde en yderligere stigning i udgifterne. Nedenstående tabel viser udgiften for ejendomme med den nuværende promillesats i 2016 på 0,0389 og den forventede promillesats i 2017 på 0,0863 vil udgiften for ejendomme være som nedenstående. Det bemærkes, at taksten i et givent år beregnes på baggrund af den gældende ejendomsværdi oktober to år tidligere. 4

5 Ejendomsværdiseksempler Udgift 0,0389 Udgift 0, kr. 39 kr. 86 kr kr. 58 kr. 129 kr kr. 78 kr. 173 kr kr. 97 kr. 216 kr kr. 117 kr. 259 kr. Favrskov Kommune har indgået en kontrakt med virkning fra 1. januar 2013 med Kiratin A/S om rottebekæmpelse i kommunen. Kontrakten med Kiratin A/S udløber med udgangen af februar 2017, og opgaven med rottebekæmpelse vil blive genudbudt i efteråret Med virkning fra 1. marts 2017 har firmaet Anticimex A/S vundet udbuddet med rottebekæmpelsen i Favrskov Kommune. I kontrakten med Anticimex A/S A/S indgår det egentlige rottebekæmpelsesarbejde, derudover har Favrskov Kommune i forbindelse med kontraktudbuddet samtidig overtaget den kontraktlige forpligtelse af det kombinerede digitale IT-system og selvbetjeningssystem RotteWeb fra Sweco A/S, da anmeldelse af rotter til kommunen blev et obligatorisk selvbetjent område pr. 1. december 2013 som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Borgerne kan tilgå RotteWeb fra kommunens hjemmeside samt den fællesoffentlige hjemmeside Borger.dk. Ved borgerens anvendelse af selvbetjeningsløsningen sendes anmeldelsen direkte til rottebekæmperen. Ansvaret for rottebekæmpelse er forankret i Borgerservice, der har opgaver med modtagelse og opfølgning på anmeldelser om rotter samt andre relaterede opgaver, f.eks. håndtering af komplicerede rotte- og kloaksager samt klager fra borgerne. Den administrative medarbejder er autoriseret rottebekæmper, da det er nødvendigt for at kunne varetage opgaver i relation til rottebekæmpelse, f.eks. at kunne føre tilsyn med rottebekæmpelsesfirmaet. Fra sommeren 2015 har Favrskov Kommune skullet indberette de gifttyper, som anvendes i rottebekæmpelsen, til Naturstyrelsen. IT-systemet Rottereden er anskaffet til formålet. Beskrivelse af tiltag til opnåelse af mål Favrskov Kommunes tiltag til opnåelse af mål for forebyggelse og bekæmpelse af rotter er: 1. Hurtig indsats til borgerne efter modtaget anmeldelse 2. Effektiv rottebekæmpelse 3. Information til grundejere omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter 4. Renovering af offentlige og private kloakker (ved konstaterede kloakdefekter) 1. Hurtig indsats til borgerne efter anmeldelse Efter anmeldelse af rotteforekomster vil Favrskov Kommune sikre sig, at rottebekæmpelse igangsættes inden for maksimalt otte hverdage. I tilfælde af konstaterede rotter 5

6 indendørs i beboelser, institutioner og lignende og på fødevarevirksomheder igangsættes rottebekæmpelse så hurtigt som muligt og senest næste hverdag. 2. Effektiv rottebekæmpelse Favrskov Kommune registrerer og videregiver alle anmeldelser om rotter via RotteWeb, der er et kombineret sags- og selvbetjeningssystem, direkte til bekæmpelsesfirmaet, som herefter kontakter borgeren og aftaler tid for første besøg. Rotteanmeldelser formidles direkte til bekæmpelsesfirmaet uafhængig af telefon- og åbningstider i Borgerservice. Bekæmpelsesfirmaet vurderer på baggrund af henvendelsen og det første besøg, hvilken indsats der er påkrævet og iværksætter herefter denne. Det kan f.eks. være røgprøve, giftudlægning, opstilling af smækfælder ved rotter inden døre og ved mistanke om kloakdefekt. Hvis rottebekæmperen har mistanke om mulige kloakbrud på privat ejendom, sender Favrskov Kommune et brev til den pågældende grundejer med anmodning om at få undersøgt kloakken nærmere samt udbedre eventuelle kloakbrud. Information om mulige kloakbrud på forsyningens spildvandsnet sendes til Favrskov Forsyning A/S til videre behandling. 3. Information til grundejere omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter Borgerservice i Favrskov Kommune har i samarbejde med rottebekæmpelsesfirmaet udarbejdet en informationsskrivelse, som afleveres til borgere, der har anmeldt rotteforekomster, blandt andet hvis borgeren ikke træffes ved det første tilsynsbesøg. Der er tillige information og mulighed for digital selvbetjening på kommunens hjemmeside samt henvisning til På hjemmesiden oplyser kommunen om borgerens pligt til at anmelde rotter, ligesom der foretages offentlig annoncering i lokale medier herom. På hjemmesiden fremgår desuden praktisk information til grundejeren om renholdelse og oprydning på ejendommen og grunden samt information om øvrige tiltag for at forebygge rotteforekomst. Borgerservice har udarbejdet et sæt spørgsmål/svar (FAQ) vedrørende rottebekæmpelse. Materialet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside og anvendes til at give borgeren mere uddybende svar på en lang række praktiske spørgsmål om rotteforekomst. Derudover er der i kommunens pjecer om regulativ for Hønsehold og rotter samt Fuglefodring og rotter, herunder andre ikke erhvervsmæssige fuglehold henvisning til borgeren om, hvordan borgeren bør forholde sig ved fodring for at undgå rotteforekomst i forbindelse med hønsehold og fuglefodring m.m. To gange om året, ved kampagner i forår og efterår, informeres om forebyggelseskampagner, hvor rottebekæmpelsesfirmaet besøger ejendomme i landzone samt landbrug i byzone. Dette sker for at øge fokus på at konstatere og oplyse om eventuelle rotteforekomster og hvordan disse forebygges. 4. Renovering af Favrskov Forsynings og private kloakker (konstaterede kloakdefekter) 6

7 Favrskov Kommunes spildvandsplan omtaler allerede igangsatte og fremtidige fokusområder for renovering af Favrskov Forsynings kloaksystem. Favrskov Forsyning A/S udfører bekæmpelse af kloakrotter efter behov i ledningsnettet. Arbejdet udføres af Favrskov Forsyning A/S, og foregår ved, at der ophænges et antal kloakgiftblokke, rottespærrer og intelligente, elektronisk rottefælder i kloakbrønde i kommunen. Ved renovering af kloaknettet vil Favrskov Forsyning A/S vurdere, om der skal opsættes elektroniske rottefælder, før renoveringsarbejdet påbegyndes. Derudover nedsætter Favrskov Forsyning A/S rottespærrer, hvor det vurderes at være hensigtsmæssigt. Forsyningsselskabet har tidligere indkøbt fælder fra Wisetrap, der periodevis anvendes før eventuel renovering af de offentlige kloakledninger. I forbindelse med konstatering af mulige kloakdefekter på private kloakker i forbindelse med tilkald til rottebekæmpelse, får grundejeren henstilling eller påbud af Favrskov Kommune om udbedring af defekterne på grundejerens kloaksystem. Særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. Ejendomme i landzone Favrskov Kommune har ejendomme, hvortil der er søgt om dispensation for, at ejendommen ikke besøges ved det halvårlige kampagnebesøg. Favrskov Kommune undersøgte i efteråret 2015 de faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone for rotter og dermed de ejendomme, der ikke er søgt dispensation for. Ejendommene inddeles herefter i to kategorier: 1. Ejendomme, hvor der ikke er forekomst af rotter, eller hvor grundejer/lejer ikke træffes hjemme 2. Ejendomme, hvor der er forekomst af rotter For ejendomme, hvor der ikke konstateres rotter, eller hvor grundejeren/lejeren ikke træffes hjemme, gælder, at ejendommen efterfølgende kun får tilsynsbesøg hvert andet år. På ejendomme, hvor der konstateres rotter, iværksættes rottebekæmpelse efter gældende retningslinjer. Ejendomme, hvor der har været konstateret rotter, får derefter tilsynsbesøg hver sjette måned, indtil ejendommen efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har forekomst af rotter. Derefter foretages tilsynsbesøg hvert andet år. 2. Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder I byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder foretager Favrskov Kommune kun rottebekæmpelse efter anmeldelse, med mindre særlige forhold nødvendiggør et regelmæssigt tilsyn. Favrskov Kommune har særlig fokus på rottesager, hvor der indgår konstaterede defekter på afløbssystemer. I de sager følges altid op på, om grundejer udfører den pålagte undersøgelse og reparation. 7

8 Med ibrugtagning af det digitale IT-system RotteWeb, er det blevet muligt at iværksætte en hurtigere indsats i områder med mange rotteanmeldelser ud fra en geografisk registrering af anmeldelserne. I løsningen er der særlige statistikmuligheder og visning af områder med mange anmeldelser. Derfor er RotteWeb med til at tydeliggøre, om der skal iværksættes særlige aktiviteter i et bestemt geografisk område. Iværksættelse af særlige aktiviteter vil foregå i tæt samarbejde med Favrskov Forsyning A/S. 3. Fødevarevirksomheder Langt de fleste fødevarevirksomheder har egen sikringsordning ved private bekæmpelsesfirmaer. Efter bekendtgørelsen skal alle virksomheder med privat sikringsordning fremsende en erklæring til kommunen om sikringsordningen. I Favrskov Kommune sker dette ved, at virksomhedens bekæmpelsesfirma fremsender en kopi af kontrakten til kommunen. Der er dog fødevarevirksomheder, som ikke har en sikringsordning, men alene håndterer rotteangreb via anmeldelse til kommunen. Ved rotteforekomst eller begrundet mistanke sikrer Borgerservice straks en kontakt mellem Favrskov Kommune, rottebekæmpelsesfirma og Fødevareregionen. Fødevareregionen kontakter rottebekæmperen, og efter nærmere instruks fra Fødevareregionen aftales i mange tilfælde et fælles besøg, hvor både rottebekæmperen og repræsentanten fra Fødevareregionen er til stede. Ifølge lovgivningen overgår myndighedsansvaret for bekæmpelse af rotter på fødevarevirksomheden formelt til Fødevareregionen, når der er konstateret forekomst af rotter. I praksis sker rottebekæmpelsen i et tæt samarbejde mellem Fødevareregionen, rottebekæmperen og Favrskov Kommune. Kommunen vil i tilfælde af gentagne rotteangreb i en fødevarevirksomhed gennemføre besøg på virksomheden og i dialog med virksomheden undersøge, om der eventuelt er svage og udsatte steder på virksomheden, f.eks. omkring bygningskonstruktioner, affaldshåndtering eller lignende, som kan være skyld i rotternes tilbagevenden. Opstår et behov for at udstede påbudsbreve, f.eks. i tilfælde af kloakdefekter på fødevarevirksomheden, er det en kommunal opgave. Favrskov Kommune og Fødevareregionen er i tæt dialog om henholdsvis iværksat bekæmpelse af rotter og forekomst af rotter. 4. Kloakker og stikledninger I 2015 har Favrskov Kommune har som følge af ændrede lovgivning etableret rottespærrer i alle kommunale institutioner, skoler og de 4 plejehjem, såfremt det har været hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Udover anvendelsen af rottespærrer vil kommunen fremadrettet vurdere behovet for periodevis anvendelse af elektroniske rottefælder i forbindelse med renovering af de offentlige kloakledninger. Vurderingen og stillingtagen hertil sker blandt andet hensyn til, om der tidligere har været konstateret rotteangreb på stedet. 5. Havnearealer Favrskov Kommune har et havneareal Ulstrup Marina, hvor der hverken via det tidligere eller det nuværende skadedyrsbekæmpelsesfirma har været anmeldt forekomst af 8

9 rotter. Såfremt situationen ved Ulstrup Marina ændrer sig, drøftes problemet med rottebekæmpelsesfirmaet med henblik på direkte rottebekæmpelse og forebyggende indsatser. 6. Favrskov Forsynings genbrugsstationer Favrskov Forsynings genbrugspladser er: Genbrugspladsen i Hadsten, Brogårdsvej 11, 8370 Hadsten Genbrugspladsen i Hammel, Italiensvej 9, 8450 Hammel Genbrugspladsen i Hinnerup, Fanøvej 7, 8382 Hinnerup Genbrugspladsen i Hvorslev, Hammervej 9,8860 Ulstrup Genbrugspladser/deponi er sårbare områder for rotteinvasion, og der er derfor skærpet opsyn for rotteforekomster i disse områder. Favrskov Kommune har ikke siden 2010 modtaget anmeldelse om rotteforekomster på genbrugspladserne. Såfremt omfanget af rotteforekomster på genbrugspladserne ændrer sig, vil kommunen drøfte problemet med rottebekæmpelsesfirmaet med henblik på direkte rottebekæmpelse og forebyggende indsatser. 7. Lossepladser og deponier Favrskov Kommune har en losseplads: Feltengård Losseplads, Randersvej 65.A, 8370 Hadsten Lossepladsen har hidtil ikke givet anledning til anmeldelser om rotter. Såfremt situationen ændrer sig, vil kommunen drøfte problemet med rottebekæmpelsesfirmaet med henblik på direkte rottebekæmpelse og forebyggende indsatser. 8. Vildtfodringspladser I Favrskov Kommune er der ikke offentlige vildtfodringspladser, og der foreligger ikke oplysninger om problemer med rotter på private vildtfodringspladser, f.eks. fra de private skovdistrikter i kommunen. Såfremt problemstillingen opstår, vil kommunen udsende information herom målrettet både skovejere og private borgere med fokus på forebyggelse og bekæmpelse af rotter på vildtfodringspladser samt hønsehold og foderbrætter i villahaver. Favrskov Kommune har i pjecerne Hønsehold og rotter samt Fuglefodring og rotter og andre ikke erhvervsmæssige fuglehold ud fra regulativet nærmere defineret kravene til både anbringelse samt fodring af høns og andre fuglehold. Pjecerne findes på favrskov.dk. 9

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Gladsaxe kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer 2016 Status rotter, april 2016 manglende ressourcer cks Hvidovre Kommune/Vej- og Parkafdelingen 08-04-2016 Indhold Resume... 2 1.0 Antal årlige rotteanmeldelser... 3 2.0 Nye krav fra Naturstyrelsen...

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2011-2013 1 Indhold Lovgrundlag... 3 Status... 3 Organisering af rottebekæmpelsen... 3 Budget for årene 2011-2013... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder...

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Opdateret 17.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere