Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup"

Transkript

1 Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet af landinspektørerne Hvenegaard A/S for den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matrikelnr. Xx Brylle by, Brylle beliggende Krybilyparken, 5690 Tommerup, parcel nr... Salget sker på følgende nærmere vilkår: Ejendommen der er en ubebygget grund sælges byggemodnet som den er og forefindes, beset af køber, med de på grunden værende hegn, træer og beplantninger og alt arealet rette tilliggende og tilhørende. 1.2 I forbindelse med nærværende handel er køber forpligtiget til at være medlem af Krybilyparken Grundejerforening. Grundejerforeningen har forestået lokalplan, udstykning, den fulde byggemodning af arealet med vej vand kloakanlæg naturgas gadebelysning antenneforhold og de dermed forbundne omkostninger. 1.3 Byggemodningsomkostningerne kr ,- samt kloaktilslutningsbidrag på kr ,- betales direkte til Grundejerforeningen Krybilyparken. 1.4 Køber afholder selv alle øvrige tilslutningsafgifter/tilslutningsbidrag til samtlige forsyningsselskaber, samt alle nødvendige stikledninger fra skel og el-skab mv Ejendommen overtages med de rettigheder, byrder og forpligtigelser, der i forbindelse med udstykningen lovligt er overført fra hovedejendommen til ejendommen i forhold til hvormed ejendommen har tilhørt sælger og tidligere ejere.

2 2.2 Køber er pligtig at tåle eventuel tinglysning af grundejerforeningensvedtægter og ejendommen pantstiftende forpligtigelser overfor grundejerforeningen hvis denne måtte ønske dette. 2.3 I forbindelse med servitutter mv på ejendommen henvises til ejendommens blad i tingbogen. Der er udleveret kopi af tingbogens blad til køber Det er aftalt at ejendommen overtages den Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for købers regning og risiko. 3.2 Med overtagelsesdaten som skæringsdato udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over alle ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen berigtiges kontant Købesummen er aftalt til kr. skriver kroner der berigtiges på følgende måde: 1. senest den x/- deponeres i sælgers pengeinstitut Totalbanken A/S reg. nr kr., 2. For restkøbesummen kr., Udstedes bankgaranti til forfald på overtagelsesdagen I alt købesum kr., 4.2 Grundkøbesummen er incl. moms. Manglende rettidig betaling af kontante forpligtigelser forrentes med diskonto + 6,5% p.a Sælger oplyser, at der ikke er bygepligt på ejendommen Sælger oplyser: - at der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt, - at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering - at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser,

3 - at al forfalden gæld, vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov og fællesanlæg er betalt Hvis andet ikke er oplyst ovenfor, er der sælger bekendt ikke udført arbejder eller truffet beslutninger, som senere vil medføre en udgift for ejendommen. 6.2 Grunden skal være angivet med skelpæle, og såfremt disse ikke er til stede senest på overtagelsesdagen, kan køber anskaffe og etablere disse for sælgers regning, idet depositar er bemyndiget til at udbetale beløbet til køber. Sker der efter overtagelsesdagen ødelæggelse eller skelpæle fjernes, retableres skellene for købers regning. Køber har modtaget oplysninger om bestemmelser om bebyggelse, benyttelse, byggelinjer og grundejerforening, som måtte gælde for ejendommen. 6.3 Ejendommen overtages af køber uden ansvar for sælger f.s.v. angår bundforholdene og evt. forurening idet bemærkes at der ikke er registreret forurening på ejendommen. Det bemærkes dog, at der foreligger en rapport om udarbejdet af DK Jordboring ApS, dateret den 7. juli 209. Rapporten er udleveret til køber. Ligesom det bemærkes, at det på arealet viste grønne område har tjent som grusgrav og losseplads. Der foreligger en miljøanalyse udarbejdet af DK Jordboring ApS, dateret den 7. juli Rapporten er udleveret til køber. Køber er berettiget til for egen regning, at foranledige en jordbundsundersøgelse senest én måned efter købsaftalen dato, og køber har ret til at træde tilbage fra handelen indtil 1½ måned efter, såfremt grunden skal ekstrafunderes væsentligt på grund af blød bund. Eventuel ekstrafundering som følge af muldlag og skrånende terræn er dette uvedkommende. Ved væsentlig ekstraudgift i forbindelse med bestemmelsen om blød bund forstås udgifter over kr ,- + moms. 6.4 Køber kan dog ikke træde tilbage fra handelen, såfremt sælger indvilliger i at betale de ekstraudgifter jfr. pkt. 6.3, der overstiger de i pkt. 6.3 nævnte kr ,- + moms. 6.5 Køber kan ikke hverken nu eller senere gøre andre krav gældende overfor sælger i anledning af eventuel manglende bæredygtighed Offentlig ejendomsvurdering kr. heraf grundværdi kr. pr Handlen er omfattet af reglerne om fortrydelsesret og der er udfærdiget et selvstændigt dokument herom Køber overtager risikoen for ejendommen på overtagelsesdagen eller på dispositionsdagen, hvis denne er tidligere end overtagelsesdagen. Sælger vedligeholder ejendommen forsvarligt i enhver henseende indtil dispositionsdagen.

4 Inden køber disponerer over ejendommen, uanset om dette sker før eller på overtagelsesdagen, skal: alle betingelser vedr. debitorgodkendelse og gældsovertagelse være opfyldt alle forpligtelser vedr. deponeringer og garantistillelser være opfyldt købers andel af tinglysningsafgiften, sælgers advokat for udfærdigelse af skøde og evt. sælgerpantebrev mv. være betalt eller deponeret køber have signeret skøde, evt. pantebreve og gældsovertagelseserklæringer alle forbehold for handlens gennemførelse være afklaret Omkostninger til skødets stempling og tinglysning, betales af parterne med halvdelen hver. Omkostningerne til udstedelse af sælgerpantebrev samt stempel og tinglysning betales af køber. Udstedelse af sælgerpantebrev udarbejdes af sælgers advokat Sælgers advokat udfærdiger skøde og forestår handlens berigtigelse og køber betaler hertil kr ,- + moms Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges af sælgers rådgiver sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen afregnes kontant Det er aftalt, at der den / skal udstedes skøde, og at sælgers advokat er pligtig til at have dette klar til sælgers og købers signering senest den / - Det er aftalt, at sælger og køber er pligtig til at signere (betinget/endeligt) skøde senest den /- Hvis det ovenfor er aftalt, at der skal tinglyses betinget skøde, er endeligt skøde betinget af og sælger og køber er pligtig til at signere endeligt skøde senest den /-. Det er aftalt, at den der skal udstede skøde og/eller pantebrev(e), skal anmelde dette til tinglysning senest den /- Køber er berettiget til at kræve endeligt skøde, når alle betalinger og garantistillelser er sket som forudsat i købsaftalen, og når eventuelle øvrige betingelser er opfyldt Hver part betaler i øvrigt egne rådgivere, herunder advokat. Ønsker købere sig således repræsenteret af egne juridiske rådgivere, afholder køber selv udgiften til en sådan juridisk rådgiver udover den i pkt og pkt nævnte udgift til sælgers advokat Køber erklærer ved sin underskrift, at jeg/vi er gjort bekendt med vedhæftede oplysning om fortrydelsesret. 12 Nærværende købsaftale er bilagt: - tingbogsattest - kortbilag - o.s.v.

5 .. den.... den. Som køber Som sælger Køber pengeinstitut:.. Købers juridiske rådgiver:.. Sælgers advokat: Advokat Per Jørgensen, Fisketorvet 3, 5000 Odense C

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan 12-011 for område til offentlige formål og erhverv ved Bredhøjvej samt tilhørende

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere