Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping"

Transkript

1 Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor kan det være nærliggende altid at overvægte dem på bekostning af fx obligationer eller i hvert fald have en bias mod at overvægte aktier. Selvom det umiddelbart virker tiltalende, bør den rette evaluering oftest afsløre, at der ikke er tale om skills, men i stedet brug af investeringsdoping. I denne analyse kigger vi nærmere på, hvordan man bør vurdere risiciene givet forskellige investeringsrammer i et balanceret mandat, og hvordan historiske afkast på balancerede mandater bør vurderes. Et simpelt balanceret investeringsmandat Det er oftest lettest at vurdere sammenhænge på de finansielle markeder med udgangspunkt i forholdsvis simple strukturer. Derfor vil vi i det følgende tage udgangspunkt i et balanceret investeringsmandat, men en strategisk allokering på 50 procent til globale aktier (MSCI AC Verden) og 50 procent danske obligationer (Nordea Constant Maturity 5Y). Det historiske afkast på denne portefølje har de seneste ti år (til og med ultimo september 2016) været 5,26 procent med en risiko på 6,7 procent. Aktierne har bidraget med et afkast på 5,6 procent og en risiko på 13,5 procent, mens obligationer har bidraget med et afkast på 4,35 procent og en risiko på 3,7 procent. Korrelationen mellem aktier og obligationer har været -0,18. I dette simple investeringsmandat antager vi en investeringsramme, som tillader, at den enkelte aktivklasse kan under- eller overvægtes med 10 procentpoint. Med udgangspunkt i disse data er det relativt simpelt at beregne den maksimale forventede tracking error som illustreret i nedenstående formel: Maksimal tracking error = 0,1 2 13,5% 2 + 0,1 2 3,7% 2 + ( 0,18) 0,1 0,1 13,5% 3,7% = 1,4 % I dette eksempel kan man forestille sig, at forvaltere var blevet tildelt dette mandat for ti år siden, og at de hver især ultimo måneden fastlagde, om de ønskede at overvægte aktier eller obligationer med 10 procentpoint den følgende måned, og at dette valg alene beroede på tilfældigheder (fx via plat eller krone). skandiaam.dk side 1 af 14

2 Sep 06 Dec 06 Mar 07 Jun 07 Sep 07 Dec 07 Mar 08 Jun 08 Sep 08 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Dec 15 Mar 16 Jun 16 Sep 16 Dette udgangspunkt ville resultere i et forholdsvist forskelligt resultat fra de forvaltere, hvilket fremgår af nedenstående graf, hvor vi har illustreret formueudviklingen for de forvaltere. Graf 1 Formueudvikling hos forvaltere Kilde: Bloomberg og egne beregninger Det fremgår, at formueudviklingen spænder mellem et slutresultat på 150 og 191. Det repræsenterer et spænd mellem det højeste og laveste afkast på intet mindre end 3,2 procent pro anno. Da vi ved, at overvægte og undervægte alene er baseret på tilfældigheder (plat/ krone), er vi også klar over, at forskellen mellem de bedste og dårligste afkast ikke er baseret på skills. Spørgsmålet er imidlertid, om vi er i stand til at afgøre dette. En del af merafkastet på nogle forvaltere kan jo skyldes, at de tilfældigvis har haft flere perioder med overvægt af aktier end obligationer. Hvis det er tilfældet, vil deres beta være højere end én. Vi har beregnet beta for de enkelte forvaltere. I grafen på næste side har vi illustreret frekvensfordelingen for de realiserede beta er. Det er ret tydeligt, at den gennemsnitlige beta er lig med den forventede værdi på én. Det er dog også tydeligt, at en række forvaltere ville have haft en beta, som afviger pænt fra én. Ultimativt kunne beta ligge mellem 0,8 (altid overvægt af obligationer) og 1,2 (altid overvægt af aktier). Når merafkast korrigeres for eventuelle afvigelser fra én, er det herefter muligt at beregne det rene skill-element også kaldet alpha. Igen ved vi, at alpha som udgangspunkt bør være nul, da under- og overvægte er baseret på tilfældigheder. I graf 3 har vi illustreret frekvensfordelingen for de realiserede alpha er. Igen er det tydeligt, at den gennemsnitlige alpha som forventet er nul. Der er dog nogle forvaltere, som har en ganske betragtelig alpha (enten positiv eller negativ). Således er der omkring 50 forvaltere, som har en alpha, som er numerisk større end 0,875 procent, hvilket er en statistisk signifikant alpha ved et fem procent ensidigt konfidensinterval. Det passer imidlertid helt overens med, at 50 forvaltere ud af skandiaam.dk side 2 af 14

3 Frekvens Frekvens ved ren tilfældighed bør have en signifikant positiv alpha ved et fem procent konfidensinterval. Graf 2 Beta for forvaltere 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Beta Kilde: Bloomberg og egne beregninger Graf 3 Alpha for forvaltere 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Alpha (pro anno) Kilde: Bloomberg og egne beregninger På baggrund af den beregnede alpha og beta er det nu muligt at beregne den realiserede tracking error for de enkelte forvaltere. Som tidligere vist, bør den i gennemsnit være 1,4 procent. I graf 4 har vi illustreret en frekvensfordeling for de realiserede tracking errors. skandiaam.dk side 3 af 14

4 Frekvens Graf 4 Tracking error på forvaltere 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Tracking error Kilde: Bloomberg og egne beregninger Også her er de realiserede værdier i tråd med vores forventninger. Samtidig er det meget tydeligt, at alle forvaltere har en tracking error, som ligger meget tæt på den forventede værdi. I og med at der er en tracking error hos forvalterne, bør de enkelte forvaltere også have en risiko, som er marginalt højere end på benchmark. Faktisk er det relativt let at beregne den forventede risiko: Forventet risiko hos forvaltere = 6,7% 2 + 1,4% 2 = 6,8 % Den forventede risiko på forvalterne er altså 0,1 procentpoint højere end på benchmark, hvilket også er i overensstemmelse med det, vi finder, når vi regner den gennemsnitlige volatilitet for de forvaltere. Investeringsdoping I indledningen til denne artikel fremhævede vi, at det kunne være nærliggende strategi altid at overvægte aktier eller i det mindste have en positiv bias mod overvægt af aktier. Vi vil nu se på, hvordan vores nøgletal som beta, alpha og tracking error vil opføre sig i den situation. Det tidligere eksempel er imidlertid ikke specielt velegnet til dette formål, da de realiserede afkast på obligationer og aktier er forholdsvis tæt på hinanden. Derfor skifter vi nu til et eksempel, hvor vi har én forvalter, men de fremtidige afkast på både aktier og obligationer er ukendte (simuleres), samtidig at forvalterens valg af overvægt og undervægt er tilfældig og ukorreleret med udviklingen i både aktier og obligationer. I det tidligere eksempel refererede vi til historisk afkast beregnet som et geometrisk afkast, men i det følgende vil vi anvende aritmetiske afkast. Det skyldes, at beregning af forventede afkast for porteføljer sker med udgangspunkt i deres aritmetiske afkast. Der er dog en meget simpel sammenhæng mellem de to: skandiaam.dk side 4 af 14

5 Aritmetisk afkast = Geometrisk afkast + Volatilitet2 2 I det følgende vil vi tage udgangspunkt i følgende antagelser omkring de fremtidige afkast på aktier og obligationer: Aktier: Forventet afkast = 7,5 procent og risiko = 15 procent. Obligationer: Forventet afkast = 4 procent og risiko = 4 procent. Risikofri rente: 2 procent Korrelation: Korrelation mellem aktier og obligationer -0,2. I første omgang har vi kontrolleret, at dette eksempel som udgangspunkt har samme profil som det tidligere eksempel for så vidt angår beta, alpha og tracking error. Det har vi gjort ved at beregne frekvensfordelingen for disse 500 tilfældige scenarie for tiårige investeringsperioder. Disse er illustreret i bilag A. Den eneste synlige forskel finder vi på tracking error, som for det første i gennemsnit er lidt højere. Det skyldes, at vi arbejder med en højere forventet risiko på både aktier og obligationer end i det første eksempel. For det andet er tracking error noget mere symmetrisk omkring den gennemsnitlige (og forventede) værdi. Det skyldes, at de realiserede afkast nu også er stokastiske. Bias mod overvægt af aktier Spørgsmålet er nu, hvad der sker med disse nøgletal, hvis vi indfører en bias mod overvægt på aktier. Vi kan eksempelvis indføre en bias på 5 procent, der er defineret sådan, at der i gennemsnit er overvægt på aktier i 55 procent af månederne, mens der så kun er overvægt på obligationer i 45 procent af månederne. Vi arbejder stadig med under- og overvægte på 10 procentpoint og ændring ultimo hver måned. Når effekterne af den taktiske allokering skal beskrives, er det nemmest at betragte det som et overlay til basisporteføljen, hvor der er en kort og en lang position. Det betyder, at man kan betragte den endelige portefølje som bestående af to underliggende porteføljer en strategisk og en taktisk. I den situation, hvor der ikke er en bias mod over- eller undervægt af en af aktivklasserne, vil den taktiske portefølje være helt ukorreleret med den strategiske, hvilket også var grundlaget for vores beregning af den teoretiske forventede volatilitet på den samlede portefølje. Det er også derfor, at den taktiske portefølje ikke bidrager til beta jævnfør nedenstående formel: β = ρ a,b σ a σ b Af formlen fremgår det, at beta (β) er defineret som forholdet mellem volatiliteten (σ) på porteføljen og benchmark multipliceret med korrelationen (ρ) mellem disse. Da korrelationen mellem det taktiske overlay og benchmark er nul, vil bidraget til beta fra den taktiske portefølje også blive nul. I takt med at vi introducerer en bias mod en overvægt af aktier, vil korrelationen mellem det taktiske overlay og benchmark blive positiv. Det betyder også, at det taktiske overlay vil begynde at bidrage med et beta-element. I den forbindelse er skandiaam.dk side 5 af 14

6 Beta det også vigtigt at bemærke, at volatiliteten på det taktiske overlay er uafhængig af, om der er en bias mod overvægt af aktier. I nedenstående graf har vi illustreret sammenhængen mellem aktiebias og beta. Graf 5 Aktiebias og beta % 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 Aktiebias Det er meget tydeligt, at der er en stigende beta i takt med, at aktiebias øges. I dette tilfælde er sammenhængen faktisk også ret intuitiv. I det tilfælde at bias er 50 procent, svarer det reelt til, at der altid er investeret 60 procent i aktier mod benchmarks 50 procent, hvormed beta ender med at udtrykke et relativt forhold mellem de to aktieandele. Det skyldes dog, at udgangspunktet er en 50/50 portefølje, som har en meget høj korrelation til det taktiske overlay, fordi aktierisikoen dominerer den samlede risiko i både benchmark og det taktiske overlay. Hvis benchmark havde en lavere aktieandel, ville det ikke på samme måde være tilfældet. Eksempelvis vil beta på en 10/90 portefølje faktisk være mindre end én på trods af, at aktieandelen fordobles. Det skyldes, at aktier ikke er den dominerende risikofaktor i en 10/90 portefølje. Vi kan også konstatere, at udfaldsrummet for betaværdierne koncentreres omkring middelværdien i takt med, at bias mod aktier øges. Det er illustreret i bilag B, hvor vi har vist frekvensfordelingen for alpha, beta og tracking error ved en bias på 50 procent (= altid overvægt på aktier). Nu er vi også i stand til at beregne alpha ved forskellige bias mod overvægt af aktier. Intuitivt vil de fleste nok forvente, at alpha bør være nul, fordi der jo ikke er nogen værdiskabelse ved blot at have en hyppigere overvægt af aktier end 50/50. Som det fremgår af nedenstående graf, er det overraskende resultat, at der faktisk er en stigende negativ alpha i takt med, at bias mod aktier øges. skandiaam.dk side 6 af 14

7 Afkast Alpha Graf 6 Aktiebias og alpha 0.1% % -0.1% -0.2% -0.2% -0.3% -0.3% -0.4% -0.4% -0.5% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 Aktiebias Selvom dette resultat nok er en smule overraskende, ligger der en forholdsvis simpel forklaring bag tallene. Hele konceptet omkring alpha og beta antager, at der er en lineær sammenhæng mellem afkast og risiko, som vi også kender fra Security Market Line. I praksis er der ikke en lineær sammenhæng, da en øget aktiebias flytter porteføljen ud af den efficiente rand, der er konkav. Det betyder også, at alpha i dette tilfælde måler afstanden mellem det, som kan opfattes som Security Market Line (med nul som den risikofri rente) og den efficiente rand. Det ses let af nedenstående graf: Graf 7 Efficient rand og SML 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 2% 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% Risiko Efficient rand "SML" skandiaam.dk side 7 af 14

8 Det betyder faktisk også, at den mest hensigtsmæssige doping ville være at have en negativ aktiebias, da dette ville reducere beta, samtidig med at alpha ville blive positiv, fordi den efficiente rand nu ligger højere end den linje, som går gennem benchmark porteføljen. Der er dog et enkelt tilfælde, hvor der ikke vil være en synlig effekt af investeringsdoping. Det vil være i det tilfælde, hvor benchmark repræsenterer det punkt på den efficiente rand, som danner tangent til den rette linje, der starter i (,2%). Dopingtest Ovenstående viser, at det er relativt nemt at afsløre et balanceret mandat i en dopingtest. Beta vil i første omgang afsløre, om der er en bias mod at overvægte aktivklasserne med det højest forventede afkast. Hvis det er tilfældet, vil beta normalt blive større end én. Brugen af doping gør det samtidig sværere for forvalteren at dokumentere alpha, da den bliver gemt i det negative alpha bidrag fra dopingen. Hele sammenhængen mellem alpha, beta, SML og den efficiente rand betyder også, at man skal være meget påpasselig, når man beregner beta og alpha. Man kan nå til nogle meget forkerte konklusioner, hvis man sammenligner en portefølje med et benchmark, der ikke risikomæssigt repræsenterer porteføljen. I de fleste tilfælde er det muligt at afsløre doping og dermed undgå at træffe forkerte beslutninger. Der er imidlertid nogle få tilfælde, hvor doping kan være sværere at afsløre, og hvor den sandsynligvis også skaber værdi. Det er i de tilfælde, hvor benchmark ligger betydeligt under den efficiente rand. Der vil det være muligt at lave en systematisk allokering, som bringer porteføljen tættere på den efficiente rand uden af beta øges, og samtidig at alpha bliver positivt. Det gælder fx porteføljer med så lave aktieandele, at risikoen er højere og afkastet lavere end på minimumsvarians porteføljen. Investment skills Indtil videre har vi i analysen antaget, at korrelationen mellem afkastet på aktier og valget af over- eller undervægt er ukorreleret. Aktive forvaltere vil selvfølgelig argumentere for, at der er en positiv korrelation, så aktier oftest overvægtes, når deres afkast er højere end normalt og omvendt. Det er derfor interessant at vurdere, hvor stor den korrelation skal være, før der begynder at være en positiv alpha. Det har vi undersøgt ved at anvende den tidligere simulering, men nu indføre en positiv korrelation mellem aktier og valget af over- og undervægt af aktier. Da denne korrelation kan være svær at fortolke, har vi oversat korrelationen ved at beregne en win ratio altså et mål for hvor ofte aktier overvægtes, når de giver et højere afkast end normalt. I udgangsscenariet, hvor korrelationen mellem aktier og over-/undervægt er nul, er win ratio 50 procent. Vi har illustreret sammenhængen mellem korrelationen og win ratio og alpha i nedenstående graf. skandiaam.dk side 8 af 14

9 Win ratio Alpha Graf 8 Korrelation mellem aktier og over-/undervægt og værdiskabelse (win ratio og alpha) % % % Korrelation mellem aktier og over-/undervægt på aktier 0.0 Win ratio Alpha Ud fra figuren er det ret tydeligt, at der ikke skal være en specielt høj win ratio, før der skabes en ganske fornuftig alpha. Her er det selvfølgelig relevant at holde alpha op imod risikoen i form af tracking error. I dette tilfælde er tracking error stadig 1,64 procent. Det betyder, at der skabes en information ratio på 0,5, hvis der er en win ratio på omkring 57 procent. Det er ikke unormalt, at forvaltere oplyser deres win ratios, hvilket altså også er en nærliggende måde at vurdere deres evner til at skabe merafkast. Det er imidlertid vigtigt at komme under huden på, hvordan denne win ratio er defineret af forvalteren. Også her er det nemlig muligt at anvende doping, da en bias mod overvægt af aktiver med højere forventet afkast vil resultere i en win ratio, som er større end 50 procent. Hvis alpha hos en forvalter er uforholdsmæssig større end hans win ratio tilsiger, er det et tegn på, at alpha måske skyldes en enkelt ekstrem observation, der måske i højere grad skal tilskrives held end dygtighed. Konklusion Der er mange måder, man som forvalter kan slå sit benchmark på et balanceret investeringsmandat. Den mest simple måde er at indarbejde en bias mod en overvægt af aktiverne med det højest forventet afkast. Hvis blot investeringshorisonten er tilstrækkelig lang, vil det normalt betyde, at det realiserede afkast vil blive højere end på benchmark. En hurtig dopingtest i form af måling af beta og alpha vil dog hurtigt afsløre, om der reelt er tale om skills, eller det blot er investeringsdoping. I det sidste tilfælde vil beta typisk være større end én og alpha vil blive negativ. Der er imidlertid også muligheden for, at forvalteren anvender en anden form for doping nemlig at have en bias undervægt af de mest risikable aktiver. Det vil typisk medføre en beta på mindre end én og en positiv alpha (men et lavere realiseret afkast end på benchmark). skandiaam.dk side 9 af 14

10 True investment skills opstår kun i det tilfælde, at forvalteren formår at have en win ratio, der er højere end 50 procent, så der er en positiv korrelation mellem beslutningen om at over- eller undervægte en aktivklasse og afkastet på den pågældende aktivklasse. skandiaam.dk side 10 af 14

11 Frekvens Frekvens Bilag A Graf 9 Beta for 500 scenarier 25% 2 15% 1 5% Beta Graf 10 Alpha for 500 scenarier 25% 2 15% 1 5% Alpha skandiaam.dk side 11 af 14

12 Frekvens Graf 11 Tracking error for 500 scenarier 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Tracking error skandiaam.dk side 12 af 14

13 Frekvens Frekvens Bilag B Graf 12 Frekvensfordeling for beta ved en bias mod aktier på 50 % Beta Graf 13 Frekvensfordeling for alpha ved en bias mod aktier på 50 % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Alpha skandiaam.dk side 13 af 14

14 Frekvens Graf 14 Frekvensfordeling for tracking error ved en bias mod aktier på 50 % 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Tracking error Dette materiale er udarbejdet af Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende Skandia ). Materialet er til personlig orientering for de investorer, som Skandia har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Skandia påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Skandia påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om historiske afkast, simulerede historiske afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Skandia og/eller andre selskaber i Skandia koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. skandiaam.dk side 14 af 14

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Risikospredning på flere forvaltere

Risikospredning på flere forvaltere Risikospredning på flere forvaltere Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Risikospredning er den eneste såkaldte free lunch på de finansielle markeder. Derfor er der også meget

Læs mere

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre?

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Der er rigtig mange holdninger til den aktuelle værdiansættelse af aktier. Desværre bliver

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Lever vi midt i en renteboble?

Lever vi midt i en renteboble? Lever vi midt i en renteboble? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk De sidste 30 år har været karakteriseret ved et nærmest uafbrudt rentefald, hvor den amerikanske tiårige rente

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi.

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi. Fokus: Investering i råvarer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Udenlandske investorer har i stor stil kastet sig over investering i råvarer. Globalt vurderes der at være mere

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Rapportering af risici: Relevans og metoder

Rapportering af risici: Relevans og metoder Rapportering af risici: Relevans og metoder Michael Christensen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik 3. juni 2004 Disposition 1. Historik 2. Gældende praksis: Investeringsforeninger 3. Relevansen

Læs mere

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Asset Management Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S Agenda Introduktion Arbejdsmetode Overordnet forretningsmæssig kravspecifikation Detailforretningsmæssig kravspecifikation

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Fokus High Yield obligationer

Fokus High Yield obligationer 12. maj 2015 Fokus High Yield obligationer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Renten på danske statsobligationer er negativ helt ud til løbetider på fem år og selv hvis man

Læs mere

Europas økonomiske kriser

Europas økonomiske kriser Europas økonomiske kriser Veje væk fra arbejdsløshed og gæld Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvis gæld er godt, 2 30. november 2015 NETØK Var euroen en fejltagelse? Euroen gav luft

Læs mere

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Den Danske Finansanalytikerforening 28. april 2010 Michael Sandfort, CFA, M.Sc. Senior Portfolio Manager misa@nykredit.dk Direct phone:

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) 2006-2010 23. september 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning ApS Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier Aktivallokering Massivrisikoaversionogøkonomiskafmatning Defensivallokeringanbefales Overvægtkontant/korteobligationer Undervægtaktier Fraundervægttilneutralpåkredit Neutralvægtpåobligationer September2008

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 1. jan 18 Nykredits indeks 1. jan 18 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016?

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Jacob Skinhøj 9. februar 2016 En investeringsidé Køb konverterbare! Positivt afkast i 20 ud af 21 år Indeksværdi Afkast NYKI NYKI 03/01/1995 100.00 0.00% 31/12/1995

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring 8. december 010 Credit flash Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring S&P foreslår metodologiændring for hybrid bankkapital Ældre hybridkapital vil i stort omfang blive

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI

Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI 10. november 2009 Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI Lille kursfølsomhed på indeksobligationer Positiv bias på BEI Ny kursliste og udvidelse af nøgletalsfil Af chefanalytiker Michael

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio.

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio. Realkreditfinansiering til Danske Fjernvarmeværker. Agenda 1. Kort præsentation 2. Nykredit en finansiel samarbejdspartner 3. Renteprognose og økonomisk vejrudsigt 4. Daglig bank i Nykredit 5. Realkreditbelåning

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere

Regionalt boligoverblik København

Regionalt boligoverblik København Regionalt boligoverblik København Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Boligpriserne er steget i hovedstaden siden 2012 Solid prisfremgang for huspriserne

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Danske realkreditobligationer Hvor skal oktoberterminen genplaceres?

Danske realkreditobligationer Hvor skal oktoberterminen genplaceres? Investeringsanalyse 16.september2013 Danskerealkreditobligationer Hvorskaloktoberterminengenplaceres? MarkanteOAS-stigningerikonverterbarekontramerestabileOASpårentetilpasningsobligationer KonverterbarehargodbufferibådevolatiliteterogOAS

Læs mere

Expenses and the performance of Danish mutual funds

Expenses and the performance of Danish mutual funds Expenses and the performance of Danish mutual funds Ken L. Bechmann & Jesper Rangvid Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København - CBS Motivation Folkebørsen 2.7 mill. danskere med opsparing

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

RISIKOMÅL, STYRING OG PRÆSENTATION. - Pensionsinvestorens indfaldsvinkel

RISIKOMÅL, STYRING OG PRÆSENTATION. - Pensionsinvestorens indfaldsvinkel RISIKOMÅL, STYRING OG PRÆSENTATION - Pensionsinvestorens indfaldsvinkel Henrik Franck, Vicedirektør, investeringschef JØP Forskelle i risiko Kapitalforvalteren Forpligtigelserne er lig med formuen Pensionskassen

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Regionalt boligoverblik Fyn

Regionalt boligoverblik Fyn Regionalt boligoverblik Fyn Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Fremgang i boligpriserne på Fyn ført an af Odense Vendingen i huspriserne har bidt sig fast

Læs mere

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar December 2016 December 2016 20. december 2016 Danske obligationsfonde underperformer Denne analyse ser på performance i danske obligationsfonde

Læs mere

Find din fulde skattemappe på

Find din fulde skattemappe på Find din fulde skattemappe på www.skat.dk SKAT.dk I Salling Bank ønsker vi det bedst mulige grundlag, når vi skal gennemgå din økonomi. Vi har derfor brug for din fulde skattemappe. Via www.skat.dk kan

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked

Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked 16. december 2013 Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked København fører an i den igangværende vending på boligmarkedet Erfaringerne viser, at afsmitning til Københavns nære områder kan forventes

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD Vælger Kommissorium LD har bedt Kirstein om at foretage en sammenligning af afkast, risiko og omkostninger for LD Vælger og en repræsentativ referencegruppe LD har bedt Kirstein

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Aktiv porteføljeallokering: Teori og praksis. 10. maj 2010 TeisKnuthsen Investeringsdirektør tekn@nykredit.dk

Aktiv porteføljeallokering: Teori og praksis. 10. maj 2010 TeisKnuthsen Investeringsdirektør tekn@nykredit.dk Aktiv porteføljeallokering: Teori og praksis 10. maj 2010 TeisKnuthsen Investeringsdirektør tekn@nykredit.dk Opgaven Find den bedst mulige portefølje Højt afkast Rimelig risiko Inden for givne rammer Løst

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Investeringsrapport December 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Tobias Hallingskog +45 55472231 tobias.hallingskog@nordea.com Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune Absolut -0,54% Relativ 0,07% Afkastoversigt

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune. Maj 2014

SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune. Maj 2014 SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune Maj 2014 Antagelser og restriktioner Nuværende rammer Assets Expected Return Standard Deviation Duration Min Max Cash Denmark 1.3% 1.5% 0% 10% Government Bonds Denmark

Læs mere