DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-17644 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med køb, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anna Lund Jepsen Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, PUBLIKATIONSBETINGELSER Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med køb, 2002, som oprindeligt blev indsamlet og gennemført af Anna Lund Jepsen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-17644). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-17644: Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med køb, Primærundersøger: Anna Lund Jepsen. DDA-17644, 1. udgave (ved Carsten Ernst og Birgitte Grønlund Jensen). Dansk Data Arkiv datafil (233 respondenter, 143 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (97 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet og gennemført af Anna Lund Jepsen. Data og de nødvendige beskrivende dokumenter blev af leveret til DDA i november 2004 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Carsten Ernst og Birgitte Grønlund Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som

3 DDA-17644: Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med køb, 2002 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt og scannet i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Februar 2010 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle

4 de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er

5 OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

7 Titel: Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med køb, 2002 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Forbrugerinformation; Indkøb; Informationssøgning; Internet; Internetbrug ; Internethandel. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-17644: Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med køb, Primærundersøger: Anna Lund Jepsen. DDA-17644, 1. udgave (ved Carsten Ernst og Birgitte Grønlund Jensen). Dansk Data Arkiv datafil (233 respondenter, 143 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (97 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: s Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Anna Lund Jepsen. Institut for Miljø- og erhvervsøkonomi. Niels Bohrs vej 9, 6700 ESBJERG. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Anna Lund Jepsen. Institut for Miljø- og erhvervsøkonomi. Niels Bohrs vej 9, 6700 ESBJERG. Dataindsamler: Anna Lund Jepsen. Institut for Miljø- og erhvervsøkonomi. Niels Bohrs vej 9, 6700 ESBJERG. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen 'Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med køb, 2002' har til formål at frembringe ny viden om, hvordan forbrugere anvender mulighederne på internettet. Respondenterne blev bedt om at svare på spørgsmål om: - Brug af internettet i forbindelse med informationssøgning - Forholdet til internettet i almindelighed - Brug af internettets muligheder i almindelighed - Holdning til informationssøgning i almindelighed og på internettet i særdeleshed - Og holdning til at gå på indkøb alene eller sammen med andre Endelig er respondenten blevet bedt om at svare på en række spørgsmål om alder, køn, gennemsnitlig arbejdstid, højeste gennemførte uddannelse

8 og husstandsindkomst. Svarene i den række spørgsmål er brugt til at vurdere om undersøgelsen er repræsentativ. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Datasættets størrelse: 233 respondenter; 143 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 8 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Donors er: og må gerne kontaktes. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Personer med Internetadgang. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: skriftlig undersøgelse iøvrigt. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Interviewingen er foretaget via spørgeskema på Internettet. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Der blev udsendt 3 rykkere elektronisk Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: skema/test anvendt. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Anna Lund Jepsen. Institut for Miljøog erhvervsøkonomi. Niels Bohrs vej 9, 6700 ESBJERG. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Husstandens karakteristika: børn tilstede. Indkomst: hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen.

9 Samt højeste gennemførte uddannelse for samtlige medlemmer af husstanden. INDLEDNING Denne undersøgelse er en ph.d afhandling foretaget af Anne Lund Jepsen, Syddansk Universitet, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi. DDA modtog en datafil i SPSS med tilhørende dokumentation i form af relevant spørgeskema. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V1 og V2), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (17644) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Manglende data og filtre I det oparbejdede materiale opereres der herefter med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Kodebogens opbygning Undersøgelsens datamateriale er indsamlet gennem besvarelser af et spørgeskema via internettet, maj Det er overalt blevet tilstræbt at følge spørgeskemaernes struktur. Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA-studienummer V2 DDA-løbenummer V3 Institut løbenummer V4 Variabel indeholdende koderne S og T V5-V6 Indledende spørgsmål V7-V15 Spørgsmål om forhold til brugsting

10 V16-V53 Spørgsmål om brugen af internettet V54-V61 Spørgsmål om forholdet til internettet V62-V114 Spørgsmål om muligheder på internettet V115-V143 Baggrundsvariable Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 5 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 001 til 233) af respondenter. V0003 NR start 11, bredde 3 Institut løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 002 til 263) af respondenter. V0004 REKRUTTERINGSMÅDE start 14, bredde 7, tekstfelt T1 Variablen omhandler rekrutteringsmåde, elektronisk eller pr. telefon. Variablen antager koderne: spsk (9 tilfælde) samt telefon (224 tilfælde). Indledende spørgsmål

11 V0005 VARE KØBT start 21 Har du købt en af følgende ting til dig selv eller din husstand inden for det sidste år? (Sæt kryds ud for den ting, du sidst har købt, hvis du har købt mere end en af tingene.) (Det er lige meget, om du har købt varen i en butik, pr. postordre eller på internettet) Hvis du ikke har købt en af de angivne ting, men en anden ting, det krævede overvejelse at købe, kan du angive dette under "Andet". % antal kode Ej besvaret Ferierejse Støvsuger En computer/opgradering Materialer til ombygning En mobiltelefon Kogeplader/komfur/ovn En vaskemaskine Musikanlæg Andet1: Andet2: V0006 ANDEN VARE KØBT start 23, bredde 24, tekstfelt FILTER: V5 Har du købt en af følgende ting til dig selv eller din husstand inden for det sidste år? Anden vare: (Sæt kryds ud for den ting, du sidst har købt, hvis du har købt mere end en af tingene.) (Det er lige meget, om du har købt varen i en butik, pr. postordre eller på internettet) Hvis du ikke har købt en af de angivne ting, men en anden ting, det krævede overvejelse at købe, kan du angive dette under "Andet". Variablen lister en række andre varer. Blank = Uoplyst/irelevant (126 tilfælde)

12 Varer Det næste afsnit handler om dit forhold til i al almindelighed til den slags varer, som du valgte ovenfor. (det vil sige, at hvis du har valgt "ferierejse", så handler spørgsmålene om ferierejser i al almindelighed). V0007 INTERESSE GEN DANSKER start 47, manglende data: = 9 Spm. 1A: Hvordan vil du selv vurdere din interesse for det, som du har valgt ovenfor? I forhold til en gennemsnitsdansker Lille interesse Stor interesse Uoplyst svarprocent: 96 V0008 INTERESSE VENNER start 48, manglende data: = 9 Spm. 1A: Hvordan vil du selv vurdere din interesse for det, som du har valgt ovenfor? I forhold til dine venner Lille interesse Stor interesse Uoplyst svarprocent: 93 V0009 VIDEN GEN. DANSKER start 49, manglende data: = 9

13 Spm. 1.B: Hvordan vil du selv vurdere din viden om emnet, da du startede med at overveje at købe? I forhold til en gennemsnitsdansker Lille interesse Stor interesse Uoplyst svarprocent: 96 V0010 VIDEN IFHT DINE VENNER start 50, manglende data: = 9 Spm. 1.B: Hvordan vil du selv vurdere din viden om emnet, da du startede med at overveje at købe? I forhold til dine venner Lille interesse Stor interesse Uoplyst svarprocent: 93 V0011 HV MANGE GANGE KØBT FØR start 51, manglende data: = 9 Spm. 1.C: Hvor mange gange havde du prøvet at købe lignende ting før dette køb? Aldrig gang gange gange eller flere Uoplyst svarprocent: 96 V0012 VIGTIGT AT VÆLGE RIGTIGT

14 start 52, manglende data: = 9 Spm. 1.D: Hvordan vil du beskrive det køb, du foretog? Det var meget vigtigt at vælge det rigtige Vælg hvor godt udsagnet passer på dit køb Passer slet ikke Passer godt Uoplyst svarprocent: 96 V0013 SVÆRT AT TRÆFFE BESLUT start 53, manglende data: = 9 Spm. 1.D: Hvordan vil du beskrive det køb, du foretog? Det var svært at træffe beslutningen Vælg hvor godt udsagnet passer på dit køb Passer slet ikke Passer godt Uoplyst svarprocent: 93 V0014 VÆLGE FORKERT PÅVIRKE start 54, manglende data: = 9 Spm. 1.D: Hvordan vil du beskrive det køb, du foretog? At vælge det forkerte ville komme til at påvirke dig længe Vælg hvor godt udsagnet passer på dit køb Passer slet ikke Passer godt

15 Uoplyst svarprocent: 93 V0015 TIMER PÅ AT SØGE start 55, manglende data: = 9 Spm. 1.E: Jeg ved godt, at det er svært at svare på det næste spørgsmål, men jeg vil gerne have, at du prøver alligevel: Hvor mange timer tror du, at du samlet (inklusive transport) brugte (dvs. til at gå i forretninger, snakke med venner, søge på Internet osv.) på at lede efter information, før du traf dit valg? Jeg søgte slet ikke Under 10 timer timer timer timer mere end 40 timer Uoplyst svarprocent: 96 Internettet De næste spørgsmål handler om din brug af internettet til at finde information, så du bedre kan træffe det rigtige valg, når du køber. Jeg vil gerne have, at du tænker på, hvad du foretog dig, da du skulle købe den ting, du satte kryds ud for i det første spørgsmål. I rækkerne nedenfor bedes du angive, hvor du har brugt megen tid, fundet meget materiale og oplysninger, og hvor du fandt det materiale og de oplysninger, der bedst hjalp dig til at vælge mellem de muligheder, du havde. For de typer steder på internettet, som du har brugt, skal du skrive et tal mellem 1 og 5 (1 er lidt og 5 er meget) for henholdsvis hvor megen tid, du brugte på siderne, hvor mange oplysninger/materiale, du fandt og hvor meget, det kunne bruges til i din valgsituation (de 3 søjler). De typer, du ikke har brugt, lader du bare være tomme. Nederst er der plads til, at du selv kan angive typer, som jeg ikke har tænkt på. V0016 TID INTERNET

16 start 56, manglende data: = 9 Spm. 2AA: Internettet i forhold til andre steder Hvor megen tid brugte du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 68 V0017 MAT INTERNET start 57, manglende data: = 9 Spm. 2AB: Internettet i forhold til andre steder Hvor meget materiale fandt du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 66 V0018 HJÆLP TIL AT VÆLGE start 58, manglende data: = 9 Spm. 2AC: Internettet i forhold til andre steder Hvor megen hjælp fik du til at vælge? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 56 V0019 TID WEBSITES-PRODUCENTER start 59, manglende data: = 9

17 Spm. 2BA: Websites tilhørende producenter som fx. Hvor megen tid brugte du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 36 V0020 MAT WEBSITES-PRODUCENTER start 60, manglende data: = 9 Spm. 2BB: Websites tilhørende producenter som fx. Hvor meget materiale fandt du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 33 V0021 HJÆLP WEBSITES-PROD start 61, manglende data: = 9 Spm. 2BC: Websites tilhørende producenter som fx. Hvor megen hjælp fik du til at vælge? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 31 V0022 TID WEBSITES-FORRETNING start 62, manglende data: = 9

18 Spm. 2CA: Websites tilhørende forretninger som fx. Hvor megen tid brugte du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 32 V0023 MAT WEBSITES-FORRETNING start 63, manglende data: = 9 Spm. 2CB: Websites tilhørende forretninger som fx. Hvor meget materiale fandt du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 30 V0024 HJÆLP WEBSITES-FORR start 64, manglende data: = 9 Spm. 2CC: Websites tilhørende forretninger som fx. Hvor megen hjælp fik du til at vælge? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 27 V0025 TID SØGEMASKINER

19 start 65, manglende data: = 9 Spm. 2DA: Generelle søgemaskiner som fx. Google og Jubii. Hvor megen tid brugte du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 50 V0026 MAT SØGEMASKINER start 66, manglende data: = 9 Spm. 2DB: Generelle søgemaskiner som fx. Google og Jubii. Hvor meget materiale fandt du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 47 V0027 HJÆLP SØGEMASKINER start 67, manglende data: = 9 Spm. 2DC: Generelle søgemaskiner som fx. Google og Jubii. Hvor megen hjælp fik du til at vælge? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 40 V0028 TID SØGEMASKINE-SPEC start 68, manglende data: = 9

20 Spm. 2EA: Speciel søgemaskine for denne ting som fx. og bilguiden.dk. Hvor megen tid brugte du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 36 V0029 MAT SØGEMASKINE-SPEC start 69, manglende data: = 9 Spm. 2EB: Speciel søgemaskine for denne ting som fx. og bilguiden.dk. Hvor meget materiale fandt du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 33 V0030 HJÆLP SØGEMASKINE-SPEC start 70, manglende data: = 9 Spm. 2EC: Speciel søgemaskine for denne ting som fx. og bilguiden.dk. Hvor megen hjælp fik du til at vælge? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 30 V0031 TID FORBRUGERSIDER-OFF start 71, manglende data: = 9

21 Spm. 2FA: Forbrugersider fra det offentlige som Hvor megen tid brugte du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 23 V0032 MAT FORBSIDER-OFF start 72, manglende data: = 9 Spm. 2FB: Forbrugersider fra det offentlige som Hvor meget materiale fandt du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 21 V0033 HJÆLP FORBRUGERSIDER-OFF start 73, manglende data: = 9 Spm. 2FB: Forbrugersider fra det offentlige som Hvor megen hjælp fik du til at vælge? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 18 V0034 TID FORBRUGERSIDER-ANDRE

22 start 74, manglende data: = 9 Spm. 2GA: Anden forbrugerinformation som fx. www. greeninfo.dk. Hvor megen tid brugte du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 19 V0035 MAT FORBRUGERSIDER-ANDRE start 75, manglende data: = 9 Spm. 2GB: Anden forbrugerinformation som fx. www. greeninfo.dk. Hvor meget materiale fandt du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 17 V0036 HJÆLP FORBRUGERS-ANDRE start 76, manglende data: = 9 Spm. 2GC: Anden forbrugerinformation som fx. www. greeninfo.dk. Hvor megen hjælp fik du til at vælge? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 15 V0037 TID NYHEDSGRUPPER

23 start 77, manglende data: = 9 Spm. 2HA: Nyhedsgrupper via usenet som fx. dk.fritid.hus-og-have. Hvor megen tid brugte du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 21 V0038 MAT NYHEDSGRUPPER start 78, manglende data: = 9 Spm. 2HB: Nyhedsgrupper via usenet som fx. dk.fritid.hus-og-have. Hvor meget materiale fandt du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 20 V0039 HJÆLP NYHEDSGRUPPER start 79, manglende data: = 9 Spm. 2HC: Nyhedsgrupper via usenet som fx. dk.fritid.hus-og-have. Hvor megen hjælp fik du til at vælge? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 17

24 V0040 TID CHAT-KOM SITES start 80, manglende data: = 9 Spm. 2IA: Chat på websites, der tilhører producenter eller forretninger. Hvor megen tid brugte du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 15 V0041 MAT CHAT-KOM SITES start 81, manglende data: = 9 Spm. 2IB: Chat på websites, der tilhører producenter eller forretninger. Hvor meget materiale fandt du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 14 V0042 HJÆLP CHAT-KOM SITES start 82, manglende data: = 9 Spm. 2IC: Chat på websites, der tilhører producenter eller forretninger. Hvor megen hjælp fik du til at vælge? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 13

25 V0043 TID CHAT-ANDRE SITES start 83, manglende data: = 9 Spm. 2JA: Chat på andre websites Hvor megen tid brugte du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 14 V0044 MAT CHAT-ANDRE SITES start 84, manglende data: = 9 Spm. 2JB: Chat på andre websites Hvor meget materiale fandt du? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 12 V0045 HJÆLP CHAT-ANDRE SITES start 85, manglende data: = 9 Spm. 2JC: Chat på andre websites Hvor megen hjælp fik du til at vælge? Lidt Meget Uoplyst svarprocent: 12 V0046 ANDET1

26 start 86, bredde 24, tekstfelt Spm. 2K: Andet 1: Variablen angiver andre typer medier. Blank = Uoplyst/irrelevant (196 tilfælde) V0047 TID BRUGT start 110, manglende data: = 9 Spm. 2LA: Andet 1: Hvor megen tid brugte du? Lidt Meget Uoplyst/irrelevant svarprocent: 8 V0048 MATERIALE FUNDET start 111, manglende data: = 9 Spm. 2LB: Andet 1: Hvor meget materiale fandt du? Lidt Meget Uoplyst/irrelevant svarprocent: 7 V0049 MEGEN HJÆLP TIL AT VÆLGE start 112, manglende data: = 9 Spm. 2LC: Andet 1: Hvor megen hjælp fik du til at vælge? Lidt

27 Meget Uoplyst/irrelevant svarprocent: 7 V0050 ANDET2 start 113, bredde 16, tekstfelt Spm. 2K: Andet 2: Variablen angiver andre typer medier. Blank = Uoplyst/irrelevant (228 tilfælde) V0051 TID BRUGT start 129, manglende data: = 9 Spm. 2LA: Andet 2 Hvor megen tid brugte du? Lidt Meget Uoplyst/irrelevant svarprocent: 2 V0052 MATERIALE FUNDET, start 130, manglende data: = 9 Spm. 2LB: Andet 2: Hvor meget materiale fandt du? Lidt Meget Uoplyst/irrelevant svarprocent: 2 V0053 HJÆLP TIL AT VÆLGE start 131, manglende data: = 9

28 Spm. 2lC: Andet 2: Hvor megen hjælp fik du til at vælge? Lidt Meget Uoplyst/irrelevant svarprocent: 2 Internettet i al almindelighed V0054 HVOR LÆNGE BRUGT NETTET start 132, manglende data: = 9 Spm. 3: De næste spørgsmål handler om dit forhold til internettet i al almindelighed. Spm. 3A: Hvor længe har du brugt internettet? Mindre end 6 mdr mdr til 1 år år år Mere end 3 år Uoplyst svarprocent: 98 V0055 HVOR MEGEN TID PÅ NETTET start 133, manglende data: = 9 Spm. 3: De næste spørgsmål handler om dit forhold til internettet i al almindelighed. Spm. 3B: Hvor megen tid tror du, du bruger på internettet i gennemsnit pr. uge? Under 1 time/uge timer/uge

29 timer/uge timer/uge timer/uge Over 40 timer/uge Uoplyst svarprocent: 98 V0056 HVOR MEGET RELATIV ARB start 134 Spm. 3: De næste spørgsmål handler om dit forhold til internettet i al almindelighed. Spm. 3C: Hvor stor en del vedrører dit arbejde/studium? % antal kode Ej besvaret Slet intet Under 10 % % % % Over 90 % Det hele V0057 INTERNET SPÆN/KED start 135, manglende data: = 9 Spm. 3: De næste spørgsmål handler om dit forhold til internettet i al almindelighed. Spm. 3D: Hvad synes du om det at bruge internettet? Spændende Kedeligt Uoplyst svarprocent: 98 V0058 INTERNET VIG/IKKE VIG. start 136, manglende data: = 9 Spm. 3: De næste spørgsmål handler om dit forhold til internettet i al almindelighed.

30 Spm. 3D: Hvad synes du om det at bruge internettet? Vigtigt for mig Ikke vigtigt for mig Uoplyst svarprocent: 98 V0059 INTERNET REL/IKKE REL start 137, manglende data: = 9 Spm. 3: De næste spørgsmål handler om dit forhold til internettet i al almindelighed. Spm. 3D: Hvad synes du om det at bruge internettet? Relevant Ikke relevant Uoplyst svarprocent: 96 V0060 SØGE IFHT OFF-LINE start 138, manglende data: = 9 Spm. 3: De næste spørgsmål handler om dit forhold til internettet i al almindelighed. Spm. 3E: Hvor meget synes du, du får ud af at søge efter information på internettet i forhold til andre steder? Meget mindre Meget mere Uoplyst svarprocent: 99 V0061 BESVÆRLIGT IFHT OFF-LINE

31 start 139, manglende data: = 9 Spm. 3: De næste spørgsmål handler om dit forhold til internettet i al almindelighed. Spm. 3F: Hvor krævende synes du, at det er at søge efter oplysninger om varer på internettet? Meget mere besværligt Meget mindre besværligt Uoplyst svarprocent: 100 Muligheder på internettet V0062 BRUGES SØGEMASKINER start 140 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de forskellige muligheder på internettet i al almindelighed. Bruger du.. Søgemaskiner % antal kode Aldrig Sjældnere Mindst 1 gang om måneden Mindst 1 gang hver 2. uge Mindst 1 gang hver uge Hver dag V0063 BRUGES SPIL PÅ NETTET start 141, manglende data: = 9 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de forskellige muligheder på internettet i al almindelighed.

32 Bruger du.. Spil på nettet Aldrig Sjældnere Mindst 1 gang om måneden Mindst 1 gang hver 2. uge Mindst 1 gang hver uge Hver dag Uoplyst svarprocent: 99 V0064 BRUGES SIDER M/R TONER start 142, manglende data: = 9 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de forskellige muligheder på internettet i al almindelighed. Bruger du.. Sider med ringetoner osv. til mobiltelefoner Aldrig Sjældnere Mindst 1 gang om måneden Mindst 1 gang hver 2. uge Mindst 1 gang hver uge Hver dag Uoplyst svarprocent: 98 V0065 BRUGES start 143 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de forskellige muligheder på internettet i al almindelighed. Bruger du.. % antal kode Aldrig Sjældnere Mindst 1 gang om måneden Mindst 1 gang hver 2. uge

33 Mindst 1 gang hver uge Hver dag V0066 BRUGES NYHEDSGRUPPER start 144, manglende data: = 9 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de forskellige muligheder på internettet i al almindelighed. Bruger du.. Nyhedsgrupper Aldrig Sjældnere Mindst 1 gang om måneden Mindst 1 gang hver 2. uge Mindst 1 gang hver uge Hver dag Uoplyst svarprocent: 98 V0067 BRUGES INFOSIDER, PROD start 145, manglende data: = 9 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de forskellige muligheder på internettet i al almindelighed. Bruger du.. Informationssider fra producenter Aldrig Sjældnere Mindst 1 gang om måneden Mindst 1 gang hver 2. uge Mindst 1 gang hver uge Hver dag Uoplyst svarprocent: 98 V0068 BRUGES BUTIKKER INTERNET start 146, manglende data: = 9 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de

34 forskellige muligheder på internettet i al almindelighed. Bruger du.. Butikker på internettet Aldrig Sjældnere Mindst 1 gang om måneden Mindst 1 gang hver 2. uge Mindst 1 gang hver uge Hver dag Uoplyst svarprocent: 99 V0069 BRUGES INFOSIDER start 147, manglende data: = 9 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de forskellige muligheder på internettet i al almindelighed. Bruger du.. Informationssider med forbrugerstof Aldrig Sjældnere Mindst 1 gang om måneden Mindst 1 gang hver 2. uge Mindst 1 gang hver uge Hver dag Uoplyst svarprocent: 97 V0070 BRUGES CHAT start 148, manglende data: = 9 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de forskellige muligheder på internettet i al almindelighed. Bruger du.. Chat Aldrig Sjældnere Mindst 1 gang om måneden

35 Mindst 1 gang hver 2. uge Mindst 1 gang hver uge Hver dag Uoplyst svarprocent: 96 V0071 BRUGES SIDER M. MUSIK start 149, manglende data: = 9 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de forskellige muligheder på internettet i al almindelighed. Bruger du.. Sider med musikfiler Aldrig Sjældnere Mindst 1 gang om måneden Mindst 1 gang hver 2. uge Mindst 1 gang hver uge Hver dag Uoplyst svarprocent: 97 V0072 BRUGES ANDET start 150, manglende data: = 9 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de forskellige muligheder på internettet i al almindelighed. Bruger du.. Andet Aldrig Sjældnere Mindst 1 gang om måneden Mindst 1 gang hver 2. uge Mindst 1 gang hver uge Hver dag Uoplyst svarprocent: 19 V0073 ANDET, BRUGES start 151, bredde 21, tekstfelt

36 FILTER: V72 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de forskellige muligheder på internettet i al almindelighed. Bruger du.. Andet Variablen lister andre internetsider. Blank = Uoplyst/irrelevant (161 tilfælde) V0074 BRUGES ANDET 1 start 172, manglende data: = 9 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de forskellige muligheder på internettet i al almindelighed. Bruger du.. Andet Kun én "andet" nævnt Aldrig Sjældnere Mindst 1 gang om måneden Mindst 1 gang hver 2. uge Mindst 1 gang hver uge Hver dag Uoplyst svarprocent: 100 V0075 ANDET, BRUGES 1 start 173, bredde 21, tekstfelt FILTER: V74 Spm. 4: De næste spørgsmål handler om din brug af de forskellige muligheder på internettet i al almindelighed. Bruger du.. Andet 1 Variablen lister andre internetsider. Blank = Uoplyst/irrelevant (215 tilfælde) V0076 VÆGT PÅ, DET ER BILLIG start 194, manglende data: = 9

37 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed. Først i al almindelighed... Jeg lægger stor vægt på, at det bliver så billigt som muligt, når jeg indsamler information Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 99 V0077 VÆGT PÅ LILLE TIDSFORBR start 195, manglende data: = 9 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed. Først i al almindelighed... Jeg lægger stor vægt på at samle mest mulig information på kortest mulig tid Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 99 V0078 LET AT FINDE INFORM start 196, manglende data: = 9 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed.

38 Først i al almindelighed... Jeg synes, at det er vigtigt, at det er let at finde de informationer, jeg har brug for for at kunne vælge den rigtige vare Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 98 V0079 ER LET AF FINDE INFO start 197, manglende data: = 9 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed. Så på internettet... Jeg har let ved at finde information om varer på internettet Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 100 V0080 KAN INFO PÅ NET HJÆPE start 198, manglende data: = 9 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed. Så på internettet... Når jeg skal vælge mellem varer, er der megen information på internettet, der kan hjælpe mig.

39 Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 98 V0081 GOD RÅDG. OM PROD.INFO start 199, manglende data: = 9 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed. Så på internettet... Når jeg skal vælge mellem varer, er der megen information på internettet, der kan hjælpe mig Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 97 V0082 GOD INFO OM PRISER,NET start 200, manglende data: = 9 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed. Så på internettet... Man kan få god rådgivning om produktvalg på internettet Helt uenig

40 Helt enig Uoplyst svarprocent: 99 V0083 INFO PÅ NET SERIØS start 201, manglende data: = 9 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed. Så på internettet... Den information, der ligger på internettet er gennemgående seriøs Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 99 V0084 INFO NET TIL AT STOLE PÅ start 202, manglende data: = 9 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed. Så på internettet... Den information, der ligger på internettet, er gennemgående til at stole på Helt uenig Helt enig Uoplyst

41 svarprocent: 97 V0085 INFO PÅ NET TROVÆRDIG start 203, manglende data: = 9 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed. Så på internettet... Den information, der ligger på internettet, er gennemgående troværdig Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 97 V0086 INFO PÅ NET I/FORUD start 204, manglende data: = 9 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed Så på internettet... Den information, der ligger på internettet, er ikke forudindtaget Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 96 V0087 BILLIG SØGE INFO PÅ NET

42 start 205, manglende data: = 9 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed. Så på internettet... Det er billigere at søge information på internettet end andre steder Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 98 V0088 LÆNGERE TID AT SØGE start 206, manglende data: = 9 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed. Så på internettet... Det tager længere tid at søge information på internettet end andre steder Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 100 V0089 NEM AT FINDE INFO PÅ NET start 207, manglende data: = 9 Spm. 5: Udsagnene nedenfor handler om din holdning til at finde information i almindelighed og på internettet i særdeleshed.

43 Så på internettet... Det er nemmere at finde information på internettet end andre steder Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 99 Indkøb V0090 FOLK KENDER MIG start 208 Spm. 6: Nedenfor er en række udsagn om dine holdninger, især til at gå på indkøb alene eller sammen med andre (jeg er bange for, at der er mange...) Om at købe ind... Jeg kan lide at handle, hvor folk kender mig. % antal kode Helt uenig Helt enig V0091 kendt I BUTIKKEN start 209 Spm. 6: Nedenfor er en række udsagn om dine holdninger,

44 især til at gå på indkøb alene eller sammen med andre (jeg er bange for, at der er mange...) Om at købe ind... Jeg kan lide at handle hvor personalet ved, hvad jeg hedder. % antal kode Helt uenig Helt enig V0092 INDKØBSTURE GIVER CHANCE start 210, manglende data: = 9 Spm. 6: Nedenfor er en række udsagn om dine holdninger, især til at gå på indkøb alene eller sammen med andre (jeg er bange for, at der er mange...) Om at købe ind... Indkøbsture giver mig en chance for at komme ud og foretage mig noget Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 100 V0093 GÅ PÅ INDKØB SM M ANDRE start 211, manglende data: = 9 Spm. 6: Nedenfor er en række udsagn om dine holdninger, især til at gå på indkøb alene eller sammen med andre (jeg er bange for, at der er mange...) Om at købe ind... Jeg kan lide at gå på indkøb sammen med andre.

45 Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 100 V0094 TALER ALDRIG OM INDKØB start 212, manglende data: = 9 Spm. 6: Nedenfor er en række udsagn om dine holdninger, især til at gå på indkøb alene eller sammen med andre (jeg er bange for, at der er mange...) Om at købe ind... Jeg snakker aldrig om indkøb med mine venner Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 99 V0095 KAN LIDE AT HANDLE LOK start 213 Spm. 6: Nedenfor er en række udsagn om dine holdninger, især til at gå på indkøb alene eller sammen med andre (jeg er bange for, at der er mange...) Om at købe ind... Jeg kan lide at handle i lokale indkøbscentre. % antal kode Helt uenig

46 Helt enig V0096 KOMB INDKØB M. SPISE UDE start 214 Spm. 6: Nedenfor er en række udsagn om dine holdninger, især til at gå på indkøb alene eller sammen med andre (jeg er bange for, at der er mange...) Om at købe ind... Jeg kombinerer ofte indkøbsture med at spise ude. % antal kode Helt uenig Helt enig V0097 BEDRE HUMØR INDKØBSTURE start 215 Spm. 6: Nedenfor er en række udsagn om dine holdninger, især til at gå på indkøb alene eller sammen med andre (jeg er bange for, at der er mange...) Om at købe ind... Jeg bliver i bedre humør af indkøbsture. % antal kode Helt uenig Helt enig V0098 KENDE PERSONALE start 216, manglende data: = 9

47 Spm. 6: Nedenfor er en række udsagn om dine holdninger, især til at gå på indkøb alene eller sammen med andre (jeg er bange for, at der er mange...) Om at købe ind... Jeg prøver på at lære personalet at kende der, hvor jeg handler Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 99 V0099 BLANDT DE FØRSTE NY FOR start 217, manglende data: = 9 Spm. 6: Nedenfor er en række udsagn om dine holdninger, især til at gå på indkøb alene eller sammen med andre (jeg er bange for, at der er mange...) Om at købe ind... Når en ny forretning åbner, er jeg blandt de første, der handler der Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 100 V0100 LIDE AT HANDLE NYE STED start 218, manglende data: = 9 Spm. 6: Nedenfor er en række udsagn om dine holdninger, især til at gå på indkøb alene eller sammen med andre (jeg er bange for, at der er mange...)

48 Om at købe ind... Jeg kan godt lide at prøve at handle nye steder Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 100 V0101 INTER I INDKØBSTURE start 219, manglende data: = 9 Spm. 6: Nedenfor er en række udsagn om dine holdninger, især til at gå på indkøb alene eller sammen med andre (jeg er bange for, at der er mange...) Om at købe ind... Jeg er interesseret i at tage på indkøbsture Helt uenig Helt enig Uoplyst svarprocent: 99 Indkøb hjemmefra (pr. postordre, telefon eller internet) V0102 HANDLE POSTORDRE start 220, manglende data: = 9 Spm. 6: Nedenfor er en række udsagn om dine holdninger, især til at gå på indkøb alene eller sammen med andre

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere