August Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001"

Transkript

1 August 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001

2 Arbejdsdirektoratet august 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001 I forbindelse med Arbejdsdirektoratets benchmarking af a-kasserne i 2001 blev der for første gang foretaget en analyse af antallet af a-kassernes klagesager samt deres sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter. Til brug for opfølgning på denne benchmarking har Arbejdsdirektoratet foretaget nærværende analyse. Arbejdsdirektoratet har på baggrund af de klager, der er sendt til Arbejdsdirektoratet i 2001, registeret antallet af klagesager og sagsbehandlingstiden. Antallet af omgørelser er opgjort på baggrund af afsluttede sager i år Klagesagerne opstår typisk i a-kasserne ved, at medlemmet ikke kan acceptere den beslutning, som a-kassen har truffet ved behandling af sager om ret til dagpenge, efterløn mv. Klagesagerne udgør, jf. tabel 2, kun en lille del af de afgørelser a-kasserne træffer. I opgørelserne er anvendt de data, der er registreret i direktoratet. Det betyder, at der for nogle a- kassers vedkommende er tale om endog meget små talstørrelser. Klagesager Arbejdsdirektoratet har i 2001 oprettet i alt klagesager. 1) Fordelingen af antallet af klager i de enkelte a-kasser i forhold til medlemstal og ledighedsberørte fremgår af tabel 1. 1 I følge Arbejdsdirektoratets virksomhedsregnskab for 2001 er der oprettet sager excl. tilsynssager. Disse sager indeholder bl.a. sagstyperne klagesag, dispensationsansøgning, svigsindstilling og EØS-sager. Klagesager indgår med sager. 1

3 Tabel 1. Antal klager A-kasse Antal klagesager Antal medlemmer Ledighedsberørte inkl. feriedagppenge Klagesager pr. ledighedsberørt i procent 2001 Klagesager pr. ledighedsberørt i procent 2000 SID-A ,1 0,2 KAD-A ,1 0,2 TIB-A ,2 0,2 NNA-A ,2 0,1 PMF-A ,2 0,1 MALER-A ,3 0,2 FAM-A ,3 0,2 HK-A ,3 0,3 METAL-A ,3 0,6 DLF-A ,4 0,3 BLIK&RØR-A ,4 0,2 FTF-A ,4 0,4 EL-A ,4 0,5 RBA ,4 0,5 EDBM-A ,4 0,6 OOA ,4 0,5 ESA ,4 0,9 FFA ,4 0,5 TA ,5 0,3 BUPL-A ,5 0,6 FA ,5 1,0 DSA ,6 0,7 IAK ,7 0,8 JOURN-A ,8 0,9 SL-A ,8 0,5 KRIST-A ,9 0,9 CA ,1 0,9 AAK ,2 1,4 FS-A ,4 1,8 MA ,4 1,3 LEDER-A ,5 1,6 SÆLGER-A ,8 1,3 STA ,8 0,6 DANA ,7 2,8 ASE ,4 4,1 Sum/Gennemsnit ,5 0,6 2

4 I gennemsnit klager 0,5 pct. af de ledighedsberørte til Arbejdsdirektoratet over a-kassens afgørelse. Andelen af ledighedsberørte der klager, er således på stort set samme niveau som i 2000, hvor 0,6 pct. af de ledighedsberørte klagede. I lighed med opgørelsen fra 2000 er det de to a-kasser for selvstændige erhvervsdrivende - ASE og DANA - der har de største klagefrekvenser på henholdsvis 4,4 og 2,7 pct. ( I 2000 var denne 4,1 pct. og 2,8 pct.). I 2001 er det SID-A og KAD-A der har den laveste klagefrekvens på 0,1 (I 2000 var den for de to a-kasser 0,2 pct.). Der er som i 2000 en overvægt af a-kasser med mange lokalafdelinger blandt de a-kasser, der har den laveste klagefrekvens. A-kasserne med den højeste klagefrekvens er også i 2001 hovedsageligt de centralt styrede a-kasser. Endvidere er det atter primært a-kasser med medlemmer beskæftiget indenfor AC-området og medlemmer af a-kasserne for selvstændig erhvervsdrivende, der har den højeste klagefrekvens, men også Leder-A, SÆLGER-A og STA har en høj klagefrekvens. Det kan konstateres, at der for 2001 næsten er sammenfald i placeringen i forhold til Sagsbehandlingstid 2 A-kassernes sagsbehandlingstid er som nævnt i indledningen registreret på baggrund af klager, der er sendt til Arbejdsdirektoratet i perioden fra den 1. januar 2001 til den 31. december Sagsbehandlingstiden er beregnet fra medlemmets første henvendelse til a-kassen, til det tidspunkt hvor a-kassens sagsbehandling afsluttes med den afgørelse, der sendes til Arbejdsdirektoratet. Hvis a-kassen har 2-instans klagesagsbehandling, regnes sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor 1. instansen modtager henvendelsen. A-kassernes gennemsnitlige sagsbehandlingstid er beregnet som et gennemsnit af samtlige sager, der indgår i opgørelsen. Sagsbehandlingstiden er opgjort i uger og fordelt på a-kasser, jf. tabel 2. 2 A-kassernes sagsbehandlingstid i 2000 var i benchmarkingrapporten 2001 beregnet til 7,87 uger. Sagsbehandlingstiden for a-kasser med 2-instans klagesagsbehandling var i 2000 opgjort til 9,35 og for a-kasser med kun en klageinstans til 7,10 uger. Direktoratet har valgt ikke at sammenligne de gennemsnitlige sagsbehandlingstider fra benchmarkingrapporten med tallene fra Dette skyldes, at der ved opgørelsen af a-kassernes gennemsnitlige sagstid for 2000 blev anvendt et uvægtet gennemsnit på baggrund af den enkelte a-kasses sagsbehandlingstid. Det vil sige, at den enkelte a-kasses resultat indgik i beregningen af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid med samme vægt, uanset antallet af sager. Hvis man beregner sagsbehandlingstiden for 2000 på samme måde som i 2001, vil a-kassernes gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2000 for alle klagesager være 7,06 uger. Sagsbehandlingstiden for a-kasser med 2-instans klagesagsbehandling vil i gennemsnit være 8,50 uger. For a-kasser med én klageinstans er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 6,47 uger. Det er disse tal Arbejdsdirektoratet har brugt til sammenligning af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2000 og

5 Tabel 2: A-kassernes sagsbehandlingstid i uger FA (sammenlagt med FTF- A pr ) Antal interne klageinstanser Antal sager i 2001 Gns.sagstid 2001 Gns. Sagstid ,71 7,57 ES-A 1 8 2,68 6,48 DSA ,75 2,75 BUPL-A ,56 5,06 CA ,97 7,16 IAK ,02 7,44 SL-A ,17 9,04 OOA ,70 6,02 MA ,85 5,45 DLF-A ,08 5,25 FS-A ,23 6,32 LEDER-A ,48 9,41 AAK ,98 5,90 RBA ,09 12,06 SÆLGER-A ,11 8,3 JOURN-A ,26 2,31 ASE ,38 6,13 BLIK &RØR-A 2 4 7,61 - KRIST-A ,69 6,00 STA ,18 9,94 DANA ,93 6,16 KAD-A ,04 10,57 MALER-A 2 4 9,64 - EDBM-A 2 6 9,71 4,83 SID-A ,73 METAL-A ,76 10,08 HK-A ,04 9,47 FTF-A ,56 9,87 FFA ,98 4,58 TIB-A ,10 10,31 NNA-A ,81 8,59 TA ,39 11,57 PMF-A ,40 11,86 EL-A ,59 9,29 FAM-A ,86 17,00 Sum/Gennemsnit ,86 7,06 6,87 4

6 Sagsbehandlingstiden for alle a-kasser i 2001 er i gennemsnit 7,86 uger. Sagsbehandlingstiden i a- kasserne er steget i forhold til 2000, hvor sagsbehandlingstiden i gennemsnit var 7,06 uger. For a-kasser med en-instans system er sagsbehandlingstiden 7,17 uger. Dette er ligeledes en mindre stigning set i forhold til 2000, hvor man brugte 6,47 uger. Der sker ikke overraskende en mindre forlængelse af sagsbehandlingstiden, hvis a-kassen har valgt to-instans klagesagsbehandlingen. I a-kasser med 2-instans klagesagsbehandling er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 9,76 uger. Også her er der sket en mindre forlængelse af sagsbehandlingstiden i forhold til 2000, hvor man brugte 8,50 uger på en klagesag. Ser man alene på de a-kasser, der indgår i undersøgelsen med mindst 10 sager, er der 7 a-kasser (HK-A, TIB-A, PMF-A, NNA-A, TA, FFA og FTF-A) der har en sagsbehandlingstid på over 10 uger. Der er ikke umiddelbart nogle lighedspunkter mellem disse a-kasser. Der er tale om en stigning i antallet af a-kasser med en sagsbehandlingstid over 10 uger i forhold til den sidste opgørelse, hvor kun 3 a-kasser (RBA, KAD-A og SID-A) havde en sagsbehandlingstid på 10 uger eller derover. En af forklaringerne på forskellen i sagsbehandlingstiden kan være, at sagsbehandlingstiden i 2000 var beregnet på perioden 1. april 2000 til den 31. december Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klagesager i den tilsvarende periode i 2001 er på 7,45 uger. Der er således tilsyneladende tale om sæsonmæssige udsving, der har betydning ved beregningen af sagsbehandlingstiden. Stigningen i sagsbehandlingstiden kan også skyldes a-kassernes øgede fokus på arbejdet med kvaliteten i sagsbehandlingen. På trods af stigningen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er det Arbejdsdirektoratet opfattelse, at den tid a-kasserne bruger til sagsbehandling af klager er rimelig, bl.a. fordi der for en del a- kassers vedkommende er tale om to-instans klagesagsbehandling. I en del a-kasser er sagstiden dog steget væsentligt, hvilket bør give anledning til interne overvejelser. Omgørelsesprocenten Arbejdsdirektoratet kan omgøre a-kassernes afgørelser overfor medlemmerne Det skal bemærkes, at a-kasserne i de sager, hvor Arbejdsdirektoratet har ændret deres afgørelser, kan klage over direktoratets afgørelse til Arbejdsmarkedets Ankenævn. I 2001 afsluttede Arbejdsdirektoratet klagesager. 3 3) I følge arbejdsdirektoratets virksomhedsregnskab for 2001 er der afsluttet sager excl. tilsynssager. Disse sager indeholder bl.a. sagstyperne klagesag, dispensationsansøgning, svigsindstilling og EØS-sager. Klagesager indgår med sager. 5

7 420 sager er blevet hjemvist eller sendt tilbage til a-kassen til fornyet behandling. I 122 sager har Arbejdsdirektoratet lukket sagen uden at have truffet afgørelse. Dette er sket enten fordi medlemmet har trukket klagen tilbage, eller fordi a-kassen har ændret afgørelsen på eget initiativ. I 64 tilfælde har der været tale om dispensationssager. De nævnte sager er udgået, fordi det ikke har været muligt entydigt at fastslå, om a-kassens afgørelse er fulgt. Desuden er 49 sager udgået af undersøgelsen af andre årsager. Tabel 3. A-kassernes omgørelser A-kasse Klagesager i alt for a- kassen Fastholder a-kassens afgørelse Ændrer delvist Ændrer helt Omgørelses-procent i 2001 EL-A ,0 37,5 FA ,0 - BUPL-A ,5 7,8 ASE ,7 13,9 MA ,1 22,1 DANA ,6 12,6 SID-A ,7 14,3 SL-A ,5 15,4 STA ,9 18,2 DLF-A ,3 9,5 PMF-A ,3 20,0 DSA ,3 12,5 FTF-A ,2 20,5 FFA ,7 22,2 SÆLGER-A ,3 28,1 IAK ,9 18,8 FSA ,9 19,2 METAL-A ,3 30,7 RBA ,4 7,4 HK-A ,6 18,1 OOA ,0 16,1 LEDER-A ,2 20,5 CA ,7 17,2 KAD-A ,1 39,3 AAK ,3 26,5 KRIST-A ,4 20,1 NNA-A ,0 22,2 JOURN-A ,0 9,1 TIB-A ,3 14,3 ESA ,3 23,5 TA ,9 22,2 FAM-A ,0 25,0 EDBM-A ,0 0,0 MALER-A ,0 66,7 BLIK&RØR-A ,0 100,0 Omgørelses-procent i 2000 I alt ,8 18,9 6

8 De 2206 sager, der indgår i undersøgelsen, er registreret i Arbejdsdirektoratet med udfaldet: A- kassens afgørelse er fastholdt, a-kassens afgørelse er ændret helt eller a-kassens afgørelse er ændret delvis. Tabel 3 viser, at Arbejdsdirektoratet ændrede 17,8 procent af afgørelserne. Der er således tale om et mindre fald i omgørelsesprocenten i forhold til 2000, hvor omgørelsesprocenten var 18,9. Der er imidlertid stor forskel på, hvor ofte Arbejdsdirektoratet omgør a-kassernes afgørelser. Der er i det følgende alene set på a-kasser, der indgår i opgørelsen med mindst 10 sager. Kun BUPL-A har en omgørelsesprocent på under 10, mens TIB-A, NNA-A, TA, JOURN-A er blevet omgjort i 25 pct. af klagesagerne eller derover. RBA, TIB-A, DLF-A, OAA, NNA-A, HK-A, LEDER-A, TA, DSA, KRIST-A, JOURN-A, og CAs omgørelsesprocenter er steget i Stigningen ligger i intervallet 1,5 procentpoint til 20,9 procentpoint. 3 a-kasser har en stigning på mere end 10 procentpoint. MA, ASE, BUPL-A, STA, SL-A, SID-A, DANA, SÆLGER-A, FFA, FTF-A og PMF-A har forbedret deres omgørelsesprocent i forhold til 2000 og ligger samtidig under gennemsnittet for KAD-A, METAL-A, AAK og FS-A har trods et fald stadig en omgørelsesprocent, der ligger over gennemsnittet for Fra 2000 til 2001 ændres billedet af, hvilke a-kasser der har henholdsvis de laveste og de højeste omgørelsesprocenter. Der er ikke nogen umiddelbart forklaring på denne ændring. Der er således grund til at sammenligne tallene over et længere forløb, før der eventuelt kan udledes noget på dette område. Direktoratet har undersøgt indenfor hvilke sagsområder, a-kasserne bliver omgjort af Arbejdsdirektoratet. Tabel 4. Antallet af omgørelser inden for de enkelte områder. Antal omgørelser År 2000 År 2001 Ændring Sagsområde A-kassernes vedtægter mv Optagelse, overflytning, kontingentrestance mv Anmeldelser fra private og offentlige myndigheder Medlemskab (optagelse, overflytning, udtræden mv) Dagpengeret (arbejds-, ledigheds- og rådighedskrav mv.) Dagpengenes størrelse (fradrag, suppl. dagpenge, G-dage) Begrænsninger i dagpengeretten (bibeskæftigelse, soc. pension) Efterløn Orlovsydelse, uddannelsesgodtgørelse, feriedagpenge mv Beskæftigelse i udlandet (Attest E 301) Div. vedr. beskæftigelse i udlandet Antal omgjorte sager i alt

9 Antallet af omgørelser i sager om optagelse, overflytning, kontingentrestance mv. er steget. HK-A er blevet omgjort i 13 af de 16 omgørelser. 10 af disse omgørelser vedrører det samme spørgsmål om en grænsedragning mellem HK-A og SÆLGER-A faglige områder. Der er også en stigning i antallet af omgørelser om dagpengenes størrelse. Her er det primært sager om supplerende dagpenge a-kasserne har problemer med. A-kasserne blev omgjort i 18 sager på dette område. Uanset at der er tale om et fald i antallet fra 2000 til 2001, er det fortsat sager om medlemmernes dagpengeret, der volder a-kasserne de største problemer. Her er der i alt omgjort 205 sager, hvilket svarer til over halvdelen af samtlige omgørelser. Tabel 4a.: Dagpengeret Sagsområde År 2000 År 2001 Ændring Arbejds- og ledighedskrav, overførsel af overskydende timer mv Rådighedskravet Selvforskyldt ledighed Dagpengeret, i alt Som det fremgår af tabel 4a. vedrører omgørelserne i sager om medlemmernes dagpengeret både i 2000 og 2001 primært a-kassernes afgørelser om selvforskyldt ledighed. Antallet af omgørelser vedrørende rådighed er derimod faldet markant, hvilket kan skyldes tilsynets fokus på dette område. Ligeledes er der en stigning i antallet af sager om arbejds- og ledighedskrav, overførsel af overskydende timer mv. Her er omgørelserne primært i sager om ledighedskravet og udtræden af selvstændig virksomhed mv. Det er da også DANA samt ASE, der tilsammen tegner sig for omtrent halvdelen af de omgjorte afgørelser på dette område. Opsummering I denne opgørelse er a-kassernes sagsbehandling belyst ud fra forskellige indfaldsvinkler. Andelen af ledighedsberørte, der klager over a-kassernes afgørelser må anses for meget lavt. A-kasserne har en relativ kort gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 7,86 uger. Der er tale om en mindre stigning i forhold til 2000, hvor sagsbehandlingstiden i gennemsnit var 7,06 uger. Stigningen i sagsbehandlingstiden kan skyldes a-kassernes øgede fokus på arbejdet med kvaliteten i sagsbehandlingen. Det tager ikke overraskende længere tid at behandle klager i a-kasser med to klageinstanser i forhold til a-kasser med kun en klageinstans. A-kasser med en klageinstans har i gennemsnit en sagsbehandlingstid på 7,17 uger og a-kasser med to instanser har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 9,76 uger. Det er dog Arbejdsdirektoratets opfattelse, at der i begge situationer er tale om en acceptabel gennemsnitlig sagsbehandlingstid. 8

10 I 17,8 pct. af de sager, hvor medlemmet klager, ændrer Arbejdsdirektoratet a-kassernes afgørelser. Dette er et fald på 1,1 procent siden Omgørelsesprocenten skal sammenholdes med, at det er en meget lille andel af de ledighedsberørte, der finder anledning til at klage til Arbejdsdirektoratet. Samlet set tegner ovenstående et positivt billede af a-kassernes sagsbehandling, hvilket understøtter Arbejdsdirektoratets vurdering af, at der i stigende omfang sættes fokus på kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen i a-kasserne. 9

Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002

Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002 Arbejdsdirektoratet Marts 2004 Revideret september 2004 I forbindelse med Arbejdsdirektoratets benchmarking

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken er den første af

Læs mere

Benchmarking af a-kassernes sagsbehandling i 2007 ISBN

Benchmarking af a-kassernes sagsbehandling i 2007 ISBN Benchmarking af a-kassernes sagsbehandling i 2007 ISBN 978-87-91674-19-8 Arbejdsdirektoratet November 2008 Forord Hermed offentliggøres resultaterne af Arbejdsdirektoratets undersøgelse for 2007 af antallet

Læs mere

Benchmarking af a-kassernes sagsbehandling i 2008 ISBN

Benchmarking af a-kassernes sagsbehandling i 2008 ISBN Benchmarking af a-kassernes sagsbehandling i 2008 ISBN 978-87-91674-34-1 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord I denne rapport offentliggøres resultaterne af Arbejdsdirektoratets 2008- undersøgelse

Læs mere

Forord. Statistikken dækker perioden fra 2012 til 2014.

Forord. Statistikken dækker perioden fra 2012 til 2014. 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver igen i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken dækker perioden

Læs mere

Årsstatistik for CKA. Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Oprettede sager Fordelt på sagsområder Fordelt på a-kasser FO-sager

Årsstatistik for CKA. Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Oprettede sager Fordelt på sagsområder Fordelt på a-kasser FO-sager Årsstatistik for CKA Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 2013-2015 Oprettede sager Fordelt på sagsområder Fordelt på a-kasser FO-sager Afsluttede sager Fordelt på sagstyper FO-sager Sagsbehandlingstid

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned 2007 Kommuner i Syddanmark feb-07 gns. 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 941-283 -23,1 4,6 Billund 461-111 -19,4 3,4 Esbjerg

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned 2007 Kommuner i Syddanmark jun-07 fuldtids 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 667-142 -17,6 3,3 Faaborg-Midtfyn 621-308 -33,2 2,5

Læs mere

2008M M M M M M M M M M M M M12

2008M M M M M M M M M M M M M12 Ledigheden fordelt på køn i Norddjurs Kommune Mænd 223 36 342 47 421 37 357 333 33 358 374 417 463 Kvinder 163 218 224 219 235 213 23 221 226 233 262 271 278 I alt 386 579 566 626 656 583 587 554 556 591

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012

Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012 Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012 Marts 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: A-kasserne oplevede fra januar 2011 til januar 2012 en mindre medlemsfremgang

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds marts 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, september 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i september 9 på 5.335 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Tilsyn med de Systematiske Rådighedsvurderinger ISBN

Tilsyn med de Systematiske Rådighedsvurderinger ISBN Tilsyn med de Systematiske Rådighedsvurderinger ISBN 978-87-91674--29-7 Arbejdsdirektoratet Juli 2009 Kapitel 1. Indledning Rapporten beskriver Arbejdsdirektoratets undersøgelse af de rådighedsvurderinger,

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2013 MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i december 2013 2.014.100 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2013 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport, samt rapporten fra 4. kvartal 2012, for medlemsudvikling til og med

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Lyngby-Taarbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Ingen gevinst til lavtlønnede ved at fjerne loft over jobfradrag

Ingen gevinst til lavtlønnede ved at fjerne loft over jobfradrag Ingen gevinst til lavtlønnede ved at fjerne loft over jobfradrag Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark.

Læs mere

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009.

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009. NOTAT 25. juni 2010 Ledige medlemmers skift af a-kasse J.nr. ADIR/1. kontor 1. Sammenfatning 948 ledige medlemmer skiftede a-kasse i 2009 Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang,

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Rødovre Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Rødovre Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ishøj Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ishøj Kommune Bruttoledige

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Om a-kasserne I Danmark var der medio 2015 26 a-kasser, som var anerkendt af staten. I bilag 1 er der en oversigt over a-kasserne.

Om a-kasserne I Danmark var der medio 2015 26 a-kasser, som var anerkendt af staten. I bilag 1 er der en oversigt over a-kasserne. 0 1. Indledning Introduktion Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgav den 20. maj i år en årsstatistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

Forsørgelsesstatus for personer der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til og med maj 2014

Forsørgelsesstatus for personer der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til og med maj 2014 22. august 2014 Michel Klos Forsørgelsesstatus for personer der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til og med maj 2014 Beskæftigelsesministeriets portal Jobindsats.dk opgør jævnligt forsørgelsesstatus

Læs mere

A-kassernes transaktionsomkostninger i 2009

A-kassernes transaktionsomkostninger i 2009 NOTAT A-kassernes transaktionsomkostninger i 2009 1. december 2010 J.nr. 10-440-0005 Opsummering: Den administrative belastning i a-kasserne steg skønsmæssigt med 40 pct. fra 2008 til 2009 efter at være

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne 22. marts 2017 Medlemsudvikling i a-kasserne Michel Klos 4. kvartal 2016 Danske A-Kasser opgør løbende den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I dette notat kan du bl.a. se, at: Eksklusiv de kontingentfritagede

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i Tabel 1. Antal udsendte breve til ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten; Antal opslåede akutjob; andel personer, jobcentret har haft kontakt til; andel personer, der har fået en personlig

Læs mere

Øje på uddannelse. Uddannelsesaktivitet for voksne. Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008

Øje på uddannelse. Uddannelsesaktivitet for voksne. Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008 Øje på uddannelse Uddannelsesaktivitet for voksne Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008 Øje på uddannelse, 2010/02 Uddannelsesaktivitet for voksne Udgivet

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 88 Offentligt. Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2006 ISBN 87-91674-05-0

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 88 Offentligt. Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2006 ISBN 87-91674-05-0 Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 88 Offentligt Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2006 ISBN 87-91674-05-0 Arbejdsdirektoratet December 2006 Forord Forord Med Benchmarking af arbejdsløshedskasserne

Læs mere

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET 29. januar 9 Af Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen tlf. 33 55 77 12 eller 28 42 42 72 Resumé: 1. ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET Dagens tal for december 8 viste en stigning på næsten

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Fokus kvalitetsmåling 2012

Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Fokus kvalitetsmåling 2012 Pensionsstyrelsens behandling af sager om international pension og social sikring Kvalitetsmåling 2012 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juni 2012 Pensionsstyrelsen

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i Tabel 1. Antal udsendte breve til ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten; Antal opslåede akutjob; andel personer, jobcentret har haft kontakt til; andel personer, der har fået en personlig

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Januar Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 7 Ledigheden i Århus Kommune er nu, med, % af arbejdsstyrken, nede på samme niveau som på landsplan. Den

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark samme måned i 2006 samme måned i 2006 i % Ledigheds i forhold til arbejdsstyrken Assens 666-240 -26,5% 3,3% Faaborg-Midtfyn 616-376 -37,9% 2,5% Kerteminde 338-102

Læs mere

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer N O T A T Ledigheden blandt a-kassemedlemmer 17. januar 2012 J.nr. Tilsynsenheden/ATB MH/PJE Tilsynsenhedens analyse af ledigheden blandt de dagpengeforsikrede viser: Alle a-kasser har oplevet en øget

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Slagelse kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Slagelse kommune

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Region Sjælland, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Region Sjælland Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hillerød kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hillerød kommune

Læs mere

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag AK-Samvirke analyse Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag 37 pct. af de efterlønsberettigede har valgt at træde ud af ordningen og har hævet deres bidrag Michel Klos 13-09-2012

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Brøndby kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Brøndby kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Gladsaxe kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Gladsaxe kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Sorø kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Sorø kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

behandling Klagefrekvensen i a-kasserne er faldet fra 1,2 pct. i 2008 til 1,0 pct. i 2009. Den samlede klagefrekvens er således beskeden.

behandling Klagefrekvensen i a-kasserne er faldet fra 1,2 pct. i 2008 til 1,0 pct. i 2009. Den samlede klagefrekvens er således beskeden. Kvaliteten i a-kassernes sagsbehand behandling 18. november 2010 A-kassetilsyn og benchmarking MH Opsummering Kvaliteten i a-kassernes sagsbehandling er generelt stigende, men der er fortsat forskelle

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Stigning i arbejdsløsheden i august

Stigning i arbejdsløsheden i august Arbejdsløsheden i august 2016 Den 29. september 2016 Stigning i arbejdsløsheden i august Antallet af arbejdsløse steg med 1.400 fuldtidspersoner fra juli 2016 til august 2016, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004. Indbetalinger

Læs mere

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne NOTAT 1. december 2011 A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne J.nr. 11-440-0001 Tilsynsenheden/PJE Der har siden slutningen af 1990 erne været et politisk ønske om

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere