V7 & V10 NBE TRÆPILLE SYSTEM. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V7 & V10 NBE TRÆPILLE SYSTEM. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk"

Transkript

1 NBE TRÆPILLE SYSTEM V7 & V10 EN Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark

2 INDHOLDS FORTEGNELSE: Kære kunde. Tak, fordi du har købt dette NBE produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du installerer og bruger produktet, så du får størst muligt udbytte af dit træpille system. I tilfælde af, at du støder på vanskeligheder under installation eller brug af dit produkt, anbefaler vi, at du først læser brugervejledningen eller oplysningerne i supportafsnittet på Bemærk: der er hjælpe tekster på alle menuer i styringen, og derfor er menuer ikke beskrevet i denne manual. Det anbefales at studerer menuerne før første opstart. Gem denne manual, så du altid har den til rådighed, hvis du senere får brug for den. Side 3: Side 4: Side 5: Side 6-8: Side 9: Side 10-11: Side 12-13: Side 14: Side 15: Side 16: Side 17: Side 18: Side 19-20: Side 21: Side 22: Side 23: Side 24: Side 25-26: Side 27: Side 28: Side 29: Side 30: Sikkerhed Tekniske data kedler. Tekniske data brænder. Fyrrums indretning. Krav til skorstenshøjder. Montering af kedlen. Montering af brænderen. Træpillesilo. Vakuum transport. El-diagram. El tilslutnings skema. Ekstra udstyr. Internet opkobling. Cloud Service. Opstart første gang. Rensning af brænder/kedel. Service og vedligeholdelse. Problem løsninger. Kondensering af røg gas. Garanti. CE overenstemmelse erklæring. Notater.

3 Sikkerhed: Rør aldrig ved sneglen og blæseren, og kravl aldrig op i siloen, når der er strøm på systemet, der gives ingen advarsel før start disse. Fyret må ikke sættes i drift uden skjold på brænderen. Systemet er forsynet med en elektrisk strøm på 230V/50Hz. En ukorrekt installation eller forkert reparation kan forårsage livstruende elektrisk stød. Elektrisk tilslutning må kun udføres af den person, som har de rette kvalifikationer og beføjelser. Udførelse af elektrisk installation skal foregå i henholdt til de gældende regler. Afbryd altid systemet fra el-nettet før De starter med vedligeholdelsesarbejdet og servicering. Systemet skal tilsluttes til et separat elektrisk kredsløb, som er udstyret med en korrekt effektafbryder og fejlstrømsafbryder. Fyret skal monteres til en fungerende skorsten, lugtes der røg, eller ses andre tegn på manglende træk i skorstenen, skal fyret stoppes omgående, og holdes stoppet indtil en løsning på træk problemerne er fundet, fortsat drift kan være dødelig. Læs altid manualen før montering og reparation af anlægget, søg om nødvendigt professionel hjælp. Åben kun top låger mv. med største forsigtighed, når kedlen er i drift, er der risiko for høje temperature under toplågen, som kan forsage forbrændinger, undgå så vidt muligt at betjene kedlen, mens den er i drift. Åben aldrig til aske skuffen, mens kedlen er i drift. Systemet må kun betjenes af kyndige personer. Hvis De er i tvivl med hensyn til en sikker anvendelse af kedlen, kontakt forhandleren. Menu opbygning mv. i styringen understøttes af hjælpe tekster i hver menu. Der kommer jævnligt forbedringer til styringen derfor er menu opbygning i ikke beskrevet i denne manual. Det anbefales at gennemgå menu punkterne på styringen inden brug, og modtage gennemgang af funktioner mv. af montøren. Denne manual skal altid opbevares ved kedlen!

4 TEKNISKE DATA KEDLER: Black Star BS1016 BS1016 BS2030 BS4050 Højde mm: Brede mm: Dybde mm: Skorsten mm: Fremløb: 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Retur: 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Påfyldning: ½ ½ ½ ½ Virkningsgrad: 93,3% 93,4% 94,7% 91,4% EN Klasse: Effekt: 10kW 14kW 24 kw 48kW 300-ELAB Black Star BS20 BS30 BS30 BS40 Højde mm: Brede mm: Dybde mm: Skorsten mm: Fremløb: 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Retur: 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Påfyldning: ½ ½ ½ ½ Virkningsgrad: 91,7% 93,0% 92,0% 92,5% EN Klasse Effekt: 10 kw 16 kw 30 kw 40 kw 300-ELAB BS1016 BS20

5 TEKNISKE DATA BRÆNDER: 10 kw brænder: Op til 60kg/dag 40 watt/timen Vægt 10kg 16-24kW brænder: Op til 110kg/dag 60 watt/timen Vægt 12kg 30kW brænder: Op til 150kg/dag 80 watt/timen Vægt 15kg 40-60kW brænder: Op til 300kg/dag 150 watt/timen Vægt 30kg kW brænder: Op til 600kg/dag 200 watt/timen Vægt 40kg kW brænder: Op til 1000kg/dag 250 watt/timen Vægt 60kg

6 Fyrrums indretning: Fyrrum til biobrændselsfyr skal indrettes i overensstemmelse med Dansk Brandteknisk Instituts"Brandteknisk Vejledning nr. 32" BTV32 Derudover er der også regler fra bygningsreglementer, miljømyndighederne og arbejdstilsynet, der skal overholdes. Står du konkret overfor at etablere et fyrrum, anbefaler vi, at du kontakter skorstensfejer for råd og vejledning. 1. Væg og loftsbeklædning. 2. Afstand til væg. 3. Gulv. 4. Areal og belysning. 5. Skorsten. 6. Luft. 7. Vandhane. 8. Brændsel. 9. Forbudte væsker og materialer i fyrrummet. 10. Tilladelse, anmeldelse og tilsyn. 1. Væg- og loftsbeklædning. Loftsoverflader skal udføres mindst som klasse 1 beklædning, hvis loftsoverfladen er tagdækningens underside, skal tagdækningen være af ubrandbare materialer. Væg beklædning skal være mindst en klasse 2 beklædning. 2. Afstand fra fyr til væg. Afstand fra kedel og røgrør til brændbar beklædning skal være så stor, at overfladen på væggen højst kan bliver 80 C. Dette krav gælder også, selvom det brændbare materiale er dækket af ubrændbar beklædning. Hvis afstanden er mere end 500 mm, regnes dette krav for opfyldt. 3. Gulv. Gulvet skal være af (eller beklædt med) ubrændbart materiale under og rundt om kedlen, 300 mm fra kedlens sider, dog 500 mm fra kedlens forside (den side, hvor asken tages ud). 4. Areal og belysning. Fyrrummet og friarealet omkring fyringsanlægget skal være tilstrækkelig stort til, at der kan foretages let og effektiv rensning, betjening af fyringsanlægget og rengøring af rummet. Der skal være passende belysning, således at rensning og vedligeholdelse kan udføres forsvarligt. 5. Skorsten. Skorstens udformning, lysningsareal og højde skal sikre tilfredsstillende trækforhold og røg afkast. Skorstenen skal være så høj, at der kan skabes tilstrækkeligt træk til at lede røgen bort. Trækket skabes af det undertryk, der skabes af den varme røg, der har opdrift og dermed får røgen til at stige op igennem skorstenen. Hvis der ikke er tilstrækkeligt træk i skorstenen, kan røgen slå tilbage. Røgen kan sive ud gennem små sprækker, så der kommer giftig røg ind i huset.

7 Fyrrums indretning: Størrelsen af skorstenens åbning skal passe til den mængde røggas skorstenen skal lede væk. Hvis åbningen i skorstenen er for lille, kan røgen ikke komme hurtigt nok ud fordi modstanden i skorstenen er for stor. Det kan betyde, at røgen slår tilbage, så der kommer giftig røg ind i huset. Samtidig bliver brændslet ikke forbrændt fuldstændigt på grund af manglende ilt til forbrændingen. Sodrester kan derved sætte sig i skorstenen og danne såkaldt glanssod hvilket øger risiko for skorstensbrand. Hvis skorstenens åbning er for stor kan kold luft falde ned i skorstenen ovenfra. Denne afkøling af skorstenen kan danne kondens og løbesod inde i skorstenen. Løbesod er mest et kosmetisk problem, fordi den kan trænge gennem skorstenen og give grimme brune plamager på væggene inde i huset. Skorstenen skal være så høj, at røgen ikke generer de omkringliggende huse. Miljømyndighederne har mulighed for påtale, hvis der er naboklager over røg- eller lugtgener. Hvilke tegn er der på, at skorstenen ikke fungerer? Lysføler sodet eller smeltet. Røg i træpille tanken. Varm faldskakt. Røg ud af blæser / kedlen ved opstart. Ved problemer med skorstenen er det en god ide at føre "dagbog. Træk problemer er tit forbundet med vind fra bestemte retninger. Blæser vinden på en husvæg, vil der dannes overtryk på ydervæg og undertryk på indervæg. Dette overtryk og undertryk vil forsøges udlignet via skorstenen. Det anbefales at spørge skorstensfejeren om størrelse af skorsten, røgrør, placering af renselemme og eventuelt behov for trin på taget. Skorstensfejer vil også føre det brand præventive tilsyn. 6. Luft Træpille fyret skal have tilstrækkelig luft til forbrændingen. Det kan opnås ved, at pillefyret installeres i et rum, der er forsynet med oplukkeligt vindue med reguleringsbeslag, eller regulerbar luftventil fra det fri. Alternativt at der tilføres forbrændingskammeret luft gennem en kanal fra det fri. Arealet fra frisk luft ventilen bør som udgangspunkt være det samme som lysningsarealet på alle skorstene. Luftventilen skal være monteret på samme side som skorstenen, for at udligne eventuelle tryk forskelle. Bemærk at tørretromler, emhætter, oliefyr i samme rum, bruger alle højtryks blæser, og stjæler derved luften. 7. Vandhane Der skal være en vandhane i fyrrummet. Hvis kedlens ydelse er mindre en 60 kw, kan en pulverslukker gøre det. (mindst 5 kg)

8 Fyrrums indretning: 8. Træpiller. Træpillerne skal være rent træ, 6-8 mm med Maks 8% vand. Der må ikke fyres med materialer med lim, maling, træbeskyttelse eller plast. Hvis brændselsmagasinet er større end 0,75 m3, skal fyringsanlæg og brændselsmagasin placeres i en selvstændig brandcelle, med mindst en BD30 dør til andre rum. Hvis brændselsmagasin placeres i det fri eller under halvtag, er der regler om minimumsafstande til bygninger. Fritliggende brændsel må ikke være i fyrrum, dog undtaget brændeknuder. Der må samlet set højst være 4,75 m3 brændsel i fyrrummet (brændselsmagasin og forbrugslager). 9. Forbudte væsker og materialer i fyrrummet. Fyrrummet må ikke indeholde letantændelige materialer og brandfarlige væsker (undtaget er olietank til oliefyr) og skal holdes ryddeligt. Gulvet skal holdes fri for spildt brændsel, støv og affald fra andre aktiviteter i rummet. Gløder skal slukkes med vand og transporteres direkte til et sikkert opbevaringssted i det fri. 10. Tilladelse, anmeldelse og tilsyn. Byggetilladelse: Der skal indhentes byggetilladelse, hvis fyret opstilles i en bygning der hører under Bygningsreglement 1995 (erhvervsbygninger); dog ikke ved avls- og driftsbygninger. Anmeldelse: Fyringsanlægget skal anmeldes til kommunalbestyrelsen og bliver dermed tilmeldt skorstensfejning. Tilsyn: Skorstensfejeren vil jævnligt føre tilsyn med dit biobrændselsfyr. Bliver skorstensfejeren opmærksom på ulovlige forhold i henhold til reglerne om ildsteder og skorstene i bygningsreglementerne, skal der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen - hvis ejeren ikke ændrer de ulovlige forhold. Forsikring: Anlægget skal anmeldes til eget forsikringsselskab.

9 Krav til skorstens højder. Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW. Gælder kun nyopførte skorstene. Bygning med taghældning mindre end 20 grader. Er taghældningen mindre end 20 grader, regnes det for fladt. Bygning med dobbelttag og taghældning mindre end 20 grader. Bygning med taghældning mindre end 20 grader og tilstødende bygning. Bygning med taghældning større end 20 grader. Bygning med taghældning større end 20 grader og tilstødende bygning med fladt tag. * Højeste værdi vælges. Boligblok eller industribygning med enkelt tilstødende bygning. * Højeste værdi vælges. ** Ved gavl vinduer skal skorstenen mindst være 1m. over gavl vinduets øverste hjørne. Boligblok eller industribygning med to tilstødende bygninger. * Højeste værdi vælges.

10 Montering af kedlen: En korrekt udført montering, sikrer at systemet fungerer efter hensigten. Der skal altid tages hensyn til nationale / lokale retningslinier og krav. Kedlen må installeres på trykbåren anlæg op til 2,5bar. 1. Standard. VVB med mekanisk flow styring. 2. VVB med 2 vejs ventil. Bruges typisk, hvor VVB er mindre, eller med lille spiral overflade. Huset tilføres varme, mens der produceres varmt vand. 3. VVB med 3 vejs ventil. Bruges typisk, hvor VVB er større, og med stor spiral overflade. Huset tilføres ikke varme, mens der laves varmt vand Huset skal kunne klare sig uden varme i en periode om vinteren. 4. Vejrkompensering. Giver mulighed for at have høj temperatur på kedlen samt styre fremløbstemperaturen til huset efter udetemperatur og Childfaktor. 5. Vejrkompensering og solvarme Gå ikke ned på udstyr

11 Montering af kedlen: Generelle Retningslinjer 1. Kedel bør kun monteres af autoriseret installatører med certifikat til installation og service af mindre biobrændselsanlæg og skal monteres iht. AT vejledning vdr. tekniske hjælpemidler B.4.8 ( gældende i DK ) 2. Kedlen må ikke monteres på brandbart underlag. 3. Uisoleret aftræks rør må ikke være over 0,30 m langt, og skal være forsynet med renselåge. 4. Skorstens trækket bør være min. 5 PA. og være stabilt. Overtryk må ikke forekomme. Det anbefales, at montere trækstabilisator. Træk stabilisator 5. Kedlen skal monteres med en godkendt shunt. Returen holdes på min. 55 grader. Det er en forudsætning for opretholdelse af garanti på kedlen. Godkendt shunt

12 Montering af Brænder: Generelle retningslinjer : Montering af brænder på kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet under transporten. 2. Kontroller at risten ligger rigtigt i brænderen. 3. Sæt brænderen på og spænd brænderen fast med de 2 medfølgende fløjmøtrikker. Brug aldrig kontra møtrikker, da pakningen mellem kedlen og brænderen kan blive utæt med tiden. 4. Sørg for at brænderen sidder vandret og at alle samlinger er tætte. 5. Sæt skjoldet og stikket på brænderen. 6. Monter el igennem overkogssikringen iflg. el diagrammet. OVERKOGSSIKRINGEN SKAL ALTID FUNCTIONS TESTES! Kan afprøves i en elkoge kande. Termostaten skal slå ud i kogende vand og justeres om nødvendigt. Skrues justerskruen ind - sænkes temperaturen og termostaten slår fra. Genindkobles ved et hårdt tryk på den røde knap! Ekstern snegl: 7. Monter sneglen med udløb over brænderen. 8. Sneglen bør være i en vinkel mellem 0 og 50 grader. 9. Flex slangen skal have tilstrækkeligt fald, så pillerne ender i brænderen, og ikke hænger i PVC slangen.

13 Montering af Brænder: Temperatur sensor på kedlen: 10. Føleren monteres i en tilpas lang dyklomme. Brug en strips eller lignende til at fastgøre den, så den ikke kan trækkes ud ved et uheld. Overkogsikring: 11. Monteres som vist på billede, enten i højre eller venstre side af kedlen. Funktionstest af overkogssikringen er nødvendig inden opstart af kedlen. Ved at trykke moderat på skiven, mærket med A på tegningen, forekommer der et lille klik. Forbindelsen mellem C og C2 afbrydes, overkogssikringen er udløst. For igen at aktivere sikringen, trykkes der hårdt på den røde knap (mærket B på tegningen) der forekommer igen et klik. Forbindelsen mellem C og C2 er genoprettet. Overkogssikringen er aktiveret og klar til brug. Semi rens på BS1016, BS2030 og BS4050: 12. Kedlens rense-system skal tilkobles 230V via stikket, som er placeret bag på kedlen. Kobles på styringen på en udgang, (L5-L10) Rensesystemet kører hver gang fyret foretager en blæser rens (typisk 5 sek hver 10 min.) Settings kan ses i rense menuen i styringen. hvor udgangen også kan sættes.

14 Træpille silo: Der findes flere silo løsninger: Stål silo, stof silo, og Mini silo (bygget sammen med kedlen). Alle siloer kan udbygges med vacuum transport. Stål silo: Fås i 4 forskellige modeller som alle samles på hovedet. 60x60cm = 200L = 140 kg 80x80cm = 320L = 220kg 80x140cm ext. = 500L = 350kg 100x100cm = 500L = 350kg Stof silo: Fås i 3 forskellige modeller. med spjæld over snegl indløbet. 60x60cm 80x80cm 100x100cm = 300L = 210 kg = 400L = 280kg = 500L = 350kg Mini silo bygget sammen med kedel: Fås i 3 forskellige modeller og kan monteres til højre eller venstre for kedlen: BS1016 mini, BS2030 mini, BS4050 mini, 150 kg 200kg 250kg

15 Vakuum transport: Vakuum transport er tilpasset måden hvorpå du ønsker at få træpillerne leveret, nedenfor er nogle eksempler. Stor sæk Placer muldvarpen i sækken. Nem måde at transportere 1 tons piller. Flad bundet silo: Udnyt rummet maximalt. Minimerer behovet for lofthøjde. V bundet silo: Tag pillerne ud med bund snegl. En stabil og sikker måde der kræver mere loftshøjde. Stof silo: Lav en billig silo løsning med stor volumen:

16 El-diagram: Der kan være fabriks monteret ledninger på udgangene L5-L10. L5 kan være fabriks monteret til vandre rist. L6 kan være fabriks monteret til kompressor rens. De afmonteres, hvis der er behov for andet udstyr på udgangene.

17 EL tilslutnings Skema: Oversigt over tilslutning muligheder. INDGANG UDGANG FUNKTION 230 PE-N-L 230Volt AC SAFETY THERMOSTAT L-L Overkog sikring MOTOR PE-N-L1 Ekstern snegl BRÆNDER PE-N-L2 Blæser BRÆNDER PE-N-L3 Intern snegl BRÆNDER PE-N-L4 El tænding EKSTRA 1 PE-N-L5 Cirkulation pumpe, kan sættes til andet udstyr. EKSTRA 1 PE-N-L6 Kompressor rens, kan sættes til andet udstyr. EKSTRA 2 PE-N-L7 Valgfri udgang til udstyr. EKSTRA 2 PE-N-L8 Valgfri udgang til udstyr. EKSTRA 3 PE-N-L9 Valgfri udgang til udstyr. EKSTRA 3 PE-N-L10 Valgfri udgang til udstyr. BUS GRD, TX, RX, Udvidelse modul ILT V1, V, V2 Ilt Styring KONTAKT K-K1 Ekstern ON/OFF KONTAKT K-K2 LEDIG PULS P-P1 Flow måler anlæg PULS P-P2 Flow måler Solvarme PULS P-P3 LEDIG PULS P-P4 Blæser RPM AFSTAND -, SIG, + Afstands måler til silo LAN RJ45 Internet opkobling. TEMP. T- T1 Kedel temperatur TEMP. T T2 Røg temperatur TEMP. T T3 Kedel retur temperatur TEMP. T T4 VVB temperatur TEMP. T T5 Ekstern temperatur TEMP. T T6 LEDIG TEMP. T T7 LEDIG EKS / FOTO T T9 Temperatur sensor brænder EKS / FOTO T-T10 Foto sensor brænder

18 Ekstra Udstyr: Styringen understøtter følgende udstyr. Kan hjælpe dig med justering, rensning og overblik. Røgtemperatur føler: Aflæs den aktuelle røgtemperatur i displayet. Ekstern temperatur føler: Stop fyret via en ekstern temperatur føler. Ilt Styring kit: Reguler efter ilt overskud i røgen, regulerer træpille mængden og luften, efter ønsket O2%. Flow måler kit: Aflæs flowet i systemet via displayet, samt få oplyst husets aktuelle aftagne effekt. VVB Prioritering kit: Lav kun varmt vand, når det er nødvendigt. Lukker for VVB når huset varmes. Kit med 2 eller 3 vejs motorventil. Afstands måler til silo: Aflæs hvor meget der er tilbage i siloen og få det vist i displayet på styringen. Kompressor rens kit S: Rens brændehovedet effektivt med højtryk. Med dette kit skal du bruge din egen kompressor. Røgsuger: Mangler der skorstenstræk? RPM kan styres efter brænderens effekt. Kan kobles på brænderens styring. Kompressor rens kit L: Rens brændehovedet effektivt med højtryk. Der medfølger en low noise kompressor. Vejr kompenserings kit: Hav en høj kedel temperatur, og reguler husets fremløbs temperatur i forhold til ude temperatur. Solvarme: Brug pillefyret s styring til at styre dit solvarme anlæg. Trådløs termostat: Stop pillefyret med termostat. Giver en god overgang til sommertid.

19 Internet opkobling: Styringen er web-baseret og kan opdateres automatisk fra internettet, desuden oploades drift data på Sådan får du styringen på nettet: 1. Forbind styringen til din router via et RJ45 kabel. Der er ikke pass word idet det er et direkte kabel. Der fremkommer et lille ikon på forsiden af styringen, og din styring er nu online. Har du ikke mulighed for en direkte kabel forbindelse, kan disse adapter bruges. De laver forbindelse til din router via husets strøm kabler. Det er PLUG and PLAY, inden for den samme elmåler. 2. Find styringens nummer og password under system i styringen. 3. Gå på og find styringen på scroll down i toppen af siden. Alternativt tast din styrings nummer i søge feltet. 4. LOG IN, og følg vejledningen på Stoker Cloud. 5. Indtast dine personlige oplysninger. Nyt bruger navn og nyt password.

20 Internet opkobling 6. Angiv hvor du bor, vises på Ønsker du ikke, andre kan se hvor du bor, flyttes nålen lidt.. Når du gemmer opsætningen, vises siden med dit fyr. Efter kort tid skal du kunne se data fra fyret. Ønsker du data på mobil telefonen, kan du hente en App til følgende telefoner: Android Play, til android mobil telefon. Søg på stokerkontrol ITunes til iphone mobil telefon. Søg på stokerkontrol Windowsphone til Windows mobil telefon. Søg på stokerkontrol

21 Cloud Service: Hvis din brænder er online på holder vi øje med dit anlæg. Sker der noget uventet, såsom, for mange optændinger, ustabilt drift, forkert PI regulering mv. så har vi mulighed for at hjælpe dig ONLINE Sådan foregår det: -NBE observerer unormalitet på dine grafer. -Du bliver kontaktet via , hvor vi beder om din tilladelse til at foretage ændringer. -NBE vurderer dine grafer og brænderens reaktions mønster. Og laver justeringer ud fra det -Du kan altid se ændringerne i din LOG. - Efter justering, skulle det gerne se sådan ud NBE s Cloud Service sikrer dig: -Færrest mulig antal el tændinger. -Bedst mulig PI regulering. -Et optimeret system til dit hus. -Lavere træpille forbrug. -Tryghed i hverdagen. -De nyeste opdateringer til styringen.

22 Opstart første gang: Når systemet er samlet, der er fyldt vand på, og strømmen tilsluttet - skal der laves en grund justering af brænderen. 1. Sneglen fyldes med træpiller ved at tvangskøre den, enten via styringen eller en direkte 230V tilkobling. 2. Kør ca. 15min. ekstra træpiller ud første gang, det vil sikre en mere korrekt afvejning. 3. Aktiver 6 min. test kørsel i styringen og vej træpillerne på en køkken vægt. 4. Resultatet angives i styringen under autoberegning Gentages efter 7 dage! 5. Minimums ydelsen justeres så lavt som muligt, typisk 10% af brænderens nominelle ydelse, ( 20kW stilles på 2.00kW), er skorsten strækket højt - justeres minimums ydelsen tilsvarende op, til man har en stabil flamme ved 10% effekt. 6. Brænderen tændes og der foretages optænding. Efter ca. 20 minuter, er brænderen i nominel ydelse (100%). Lås om nødvendigt brænderen i ydelsen. Nu kan der fortages en vurdering om blæseren giver passende med luft til flammen. Luften justeres i blæser menuen. Flammen fylder hele bredden på risten, rødlige spidser og rammer modsatte væg. 7. Brænderen låses til 50% effekt. Giv brænderen 5 minutter til at stabiliserer sig, igen vurderes blæseren ydelse i forhold til flammen. Flammen kommer ca. 10cm ud af brænderen og er gulig. 8. Brænderen låses til 10% effekt. Giv brænderen 5 minutter til at stabiliserer sig, igen vurderes blæseren ydelse i forhold til flammen. Flammen er lille og kort. Fotosensoren kan godt svinge, dog må der ikke være 0 LUX i længere tid (>10 sekunder). Trækker skorstenen meget, kan minimums effekten på brænderen sættes op, så flammen bilver større og mere fyldig.

23 Rensning af brænder og kedel: Rensning bør foretages regelmæssig og efter behov. Der er stor forskel på intervallet fra system til system. Anlæggets settup, justering samt træpille kvaliteten er afgørende for interval mellem rengøring og anden vedligeholdelse. Skemaet er kun vejledende og gældende for BS1016, BS2030 og BS4050! Efter behov 7 Dag 14 dag 30 dag 1/2 årligt årligt x x x x Rense slagger ud af brændehoved. x x Rense under forbrændings risten for støv og slagger. Rense foto sensoren for sod og støv. x x Rense brænderens blæser for støv. x x Rense kedel, røgrør, og tage semirens ud. x x Tømme sidste røgslag for aske. x x x Tømme askeskuffe, typisk efter kg træpiller. x x Tjekke pakninger / udskifte slidte pakninger. x Justering af brænder. ( afvejning af træpiller ) x x x Påfyldning af silo. x x Tømning af silo, støv og smuld fjernes. x Skorstens fejer. Sluk for brænderen i forbindelse med rensning. Sluk brænderen på styringen, og den køler ned i ca. 5 min. Når den slukker helt, er den klar til rensning. Tag stikket af brænderen, afmonter skjold og faldrør og afmonter brænderen fra kedlen herefter kan der arbejdes med tingene. Kedlen. Kedlen skal tømmes for aske og børstes på alle overflader for at fjerne sodpartikler. Aske i bageste røg vender og i skorstensrør fjernes med passende interval. Skorstensfejeren renser ikke altid skorstensrøret. Smid aldrig varm aske i skraldespanden, men lad den afkøle i en metalspand. Varm aske kan begynde at brænde når det får ilt (luft) Brændehovedet. Fjern aske og eventuelle slagger fra risten. Fjern evt. pille rester under risten. Tør flamme indikatoren af, og tjek at den peger mod forbrænding risten. Sørg for, at der ikke ligger noget i blæseren så den kan roterer ubesværet. Pille siloen. Træ pillerne indeholder smuld og man bør en gang imellem tømme siloen helt. Jo mere smuld der er i siloen desto mindre giver sneglen, og desto mere ustabilt vil den doserer. Ved stor mængde smuld vil fyret vil komme ud af justering med risiko for driftsstop. Hvor tit man skal foretage en tømning af pille siloen, afhænger helt af udformning og kvaliteten af det brændsel man fyrer med. Hælder man 1dl madolie el. lign. ned i siloen hver gang, den er tom ( hældes over de sidste piller ) Så tømmes siloen automatisk for smuld og støv. Opstart efter rensning. Pillefyret samles igen og tændes på styringen, herefter starter fyret selv op. HUSK at sætte skjoldet på igen, så temperatur målingen på brænderen bliver korrekt.

24 Service og vedligeholdelse: En korrekt vedligeholdelse af dit system, mindsker risikoen for unødige driftstop. Styringen har indbygget service indikator, og angiver hvornår man bør skifte en del ud. Service indikatoren er kun vejledende, og baseret på erfarings tal. Komponenter kan sagtens have en længere levetid, end angivet i service indikatoren. Det anbefales, at få foretaget service og gennemgang af fyret 1 gang om året. % Timer ON/OFF RESET DATO 43 Ekstern gear ON NEJ Intern gear ON NEJ Vandre rist gear ON NEJ Semi rens gear ON NEJ Blæser ON NEJ Eltænding 200 ON NEJ Kg 87 Tømning af askeskuffe 1000 ON NEJ Rens af kedel semi rens 2000 ON NEJ Rens under brænder rist 1000 ON NEJ Rens af blæser 5000 ON NEJ Opstarts besøg: Få en NBE montør ud og gennemgå anlægget sammen med dig - herunder en snak om optimeringer, justeringer og anlæggets opbygning. Besøget er Gratis, hvis din realiserede CO2 besparelse overføres til NBE. Blanket udfyldes, enten ved besøget eller fra ellers koster et besøg 1125,- inkl. moms. Bemærk: Der køres kun opstart besøg, hvis der er 4-5 andre i samme område, så der kan gå 2-3 mdr. fra du bestiller besøget.

25 Problem løsninger: Vi har samlet de typiske løsninger til mindre problemer. Problem. Mulig årsag. Mulig løsning. Alarm varm skakt. Slagger i brændehoved. Mere luft til forbrændingen. Modtryk i kedlen. Manglende skorstens træk. Rens kedlen. Forhøj skorstenen. Rens brændehovedet regelmæssig. Skift til en bedre kvalitet træpiller. Røg i træpillesilo. Aske i kedlen / røgrør. Rens kedel mv. Røg tilbageslag. Manglende træk i skorstenen. Isoler røg rør. Forhøj skorstenen. Nedsænk foring i skorstenen. Forhøj røg temperaturen, fjern semi rens fra kedlen. Skakt føler defekt. Uheldige vind påvirkninger. Skift temperatur føler på motor print. Forhøj skorstenen. Luk porte mv. Lav indsugning på samme side som skorsten. Alarm optænding Defekt el tænder. Skift el tænderen til en ny. El tænder ligger forkert. Forbrændings rist ligger forkert For høj skorstens træk Monter den korrekt. Monter den korrekt. Monter trækstabilisator i skorstenen. Sæt el tændings effekten op. Nedsæt blæser hastigheden ved el tænding. Stoppet blæser Check om blæseren kan køre, udskift om nødvendigt. Alarm temperatur kedel Defekt temperatur føler Skift temperatur føleren. Temperatur føler faldet af kedlen. Ydelsen for lav iforhold til huset. Monter den korrekt, fastgør føleren med strips el. lign. Lav en ny justering af brænderen. Juster alarm grænsen ned, Sæt mere effekt på brænderen, hvis muligt. Alarm motorudgang Fejlstrøm på el nettet Forsyn brænderen fra en anden sikring gruppe. Relæ defekt Send styringen ind til reperation. Alarm ingen brændsel Træpille siloen er tom Fyld træpiller på igen, og genstart. Fyret er gået ud i drift Foto sensor er defekt Ustabil brændsels forsyning Lav en ny justering af brænder Skift fotosensoren ud med en ny. Tøm snegl/silo for smuld. Brænder stik afmonteret Stikket ikke monteret korrekt. Sæt stikket på brænderen Snavs i stikket til brænder Ingen forbindelse til motor print Rens stikket for træpillestøv. Skift temperatur føler på motor printet.

26 Problem løsninger: Problem. Mulig årsag. Mulig løsning. Alarm RPM RPM sensor defekt. Skift blæseren. Skift til % regulering på blæseren. Ingen strøm til styringen Sikring defekt i styringen. Skift sikringen til en ny. Overkogssikringen er slået ud. Styringen har fået overspænding. Genindkoble ved et hårdt tryk på den røde knap. Send styringen ind til reperation. Brænderen slår HPFI El tændingen er defekt. Skift eltændingen til en ny, Overgang i en komponent. Kabler blotlagte. Bemærk, hvornår HPFI slår, udskift komponenten. Check kabler, isolerer dem om muligt. For højt træpille forbrug Mager forbrænding. Lav en ny justering af brænderen. Højt skorstens træk. Uisoleret rør i instalationen. Monter en trækstabilisator i skorstenen. Isoler med rør skåle. For mange eltændinger Flow i systemet er svingende. Sæt den trykstyret cirkulations pumpe til fast tryk. Evt. Ekstern termostat ustabil. Sæt Ekstern vent, op i styringen. Sorte piller i asken Mager forbrænding. Lav en ny justering af brænderen. Risten ligger forkert. For mange træpiller på risten Blæseren er justeret for højt. Højt skorstens træk. Monter den korrekt. Lav en ny justering af brænderen. Lav en ny justering af brænderen, Monter en trækstabilisator i skorstenen. Slagger på risten. Rense blæs ikke tilstrækkelig. Juster blæser % op til rens, og tiden mellem rens ned. Rens risten mekanisk hyppigere. Dårlig kvalitet træpiller. Skift leverandør. Monter kompressor rens. Skift risten ud, til en model,der er mere åben. Fed forbrænding. Juster blæseren op ved 10, 50 og 100% effekt. Juster brænderen effekt ned i autoberegning Kedlen kondenserer For lav skorstens temperatur. Se side 27 om røggas kondensering.

27 . Røggas kondensering: Når en kedel har en ekstrem høj virkningsgrad >93%, er røggassen kølet forholdsmæssigt ned. Typisk er der et røggas tab på kun 2%. Det stiller større krav til skorstenen og hvordan man tilpasser kedlen til sit eksisterende anlæg. Hvis der er kondens skal det forebygges med henblik på at undgå løbesod i skorstenen og tæringer i kedlen. Bemærk: selv om der er vand i kedlen, kan det komme fra skorstenen. Forebyggelse af kondensering i kedel og skorsten. 1. Høj skorsten > 5m. Sikrer et godt træk under alle forhold. 2. Lille lysning i skorsten 125mm-150mm. Giver bedre flow, og kan bære mere fugt ud. 3. Kort uisoleret røgrør < 0,3m. Nedkøler ikke røgen unødigt, inden den kommer i skorstenen. 4. Træk stabilisator. Stabiliserer trækket, og skyller skorstenen med tør luft. 5. Høj kedel temperatur >70C grader. 10 grader op i kedel temperatur, giver 10 grader mere i røg temperatur. 6. Passende retur temperatur >55C grader. Rammer røgen kedelflader der er under 47C grader, kondenserer den. 7. Åben bypass i kedlen. Slip røgen ud, inden sidste røg køler, 15C grader i forøgelse af røg temperaturen, koster kun ca. 1 % i virkningsgrad. 8. Opvarmet fyrrum. Sænker nedkøling af kedel og røg rør, samt giver trækstabilisator mere varmt luft at arbejde med. 9. Mere ilt overskud i forbrændingen. Øger luft flowet i kedlen, og bærer mere fugt ud, 1% mere ilt koster ca. 0,5% i virkningsgraden. 10. Afmonter retarder. ( turbolator ) Mindsker modstanden i kedlen, og får en dårlig skorsten til at fungerer bedre, Røgtemperaturen øges typisk til ca. 100 grader. Brænderen bør grund justeres igen efter retarder er fjernet. 11. Hold varme på kedlen hele tiden. Køres der VVB prioritering på styringen, og kedlen starter fra kold ved hver start, når kedlen ikke at tørre ud mellem hver start. 12. Monter elektrisk røgsuger til skorsten. Hjælper flowet den rette vej, fra CHIP 6.82 kan røg sugeren kobles direkte til styringen.

28 Garanti: Alle produkter som købes hos NBE er naturligvis omfattet af den gældende danske købelov. Der ydes 6 mdr. garanti på produkterne, gældende fra modtagelsesdatoen. Udfyldes Garanti registrering ydes der 2 års garanti på produkterne. Dog undtaget el tændingen, som betegnes som en slid-del. Garantien dækker kun fabrikations- og materialefejl. I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, sender NBE reservedele til reparation uden omkostninger for køber. Køber monterer selv de fremsendte reservedele. Såfremt NBE tilbyder reparation af den defekte del, sender køber det selv til NBE, som så reparerer det og returnerer det efter endt reparation. Garantien bortfalder hvis fejlen skyldes forhold forårsaget af køber, uheld eller misbrug af varen, manglende rensning, skorstens forhold, samt forhold som er NBE uvedkommende. Desuden bortfalder garantien ved forkert anvendelse af brænderen, - f.eks. ved anvendelse af brændsel der ikke er godkendt af NBE. Garantien gælder ikke sliddele som el tænding. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Hvis køber på baggrund heraf vil påberåbe sig, at leverancen skulle være utilstrækkelig eller behæftet med mangler, skal kunden straks og uden ophold reklamere til NBE. Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale med NBE. I det omfang NBE er ansvarlig overfor køberen er NBE's ansvar begrænset til direkte tab, således ikke til følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, om tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, tilslutningsomkostninger etc. Ansvar: NBE påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Nordjysk-bioenergi eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser NBE's mulighed for at levere. NBE har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. NBE er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt som manual. Det er købers ansvar at registrere udstyret til relevante myndigheder, evt tvistligheder mellem myndighed og køber er NBE uvedkommende og uden ansvar. På forlangende kan der udleveres : Undtagelse til trykekspansion ved arbejdstilsynet. Skorstensfejer påtegninger. Typegodkendelse ved teknologisk institut ( DTI ). Print diagrammer. Materialet forefindes ligeledes på

29 CE overensstemmelse erklæring:

30 Noter: Dato Dato Afvejning g Afvejning g kw lav kw kw lav kw kw høj kw kw høj kw Blæs lav % Blæs midt % Blæs høj % Bemærk: Blæs lav % Blæs midt % Blæs høj % Bemærk: Dato Dato Afvejning g Afvejning g kw lav kw kw lav kw kw høj kw kw høj kw Blæs lav % Blæs midt % Blæs høj % Bemærk: Blæs lav % Blæs midt % Blæs høj % Bemærk: Dato Dato Afvejning g Afvejning g kw lav kw kw lav kw kw høj kw kw høj kw Blæs lav % Blæs midt % Blæs høj % Bemærk: Blæs lav % Blæs midt % Blæs høj % Bemærk:

NBE TRÆPILLE SYSTEM RTB

NBE TRÆPILLE SYSTEM RTB NBE TRÆPILLE SYSTEM RTB Ready to Burn Producent: NBE Production A/S Kjeldgaardsvej 2 9300 Sæby Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE: Kære kunde. Tak, fordi du har købt dette NBE produkt, som er designet

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Kære kunde. Gem denne manual, så du altid har den til rådighed, hvis du senere får brug for den.

Kære kunde. Gem denne manual, så du altid har den til rådighed, hvis du senere får brug for den. DK Kære kunde. Tak, fordi du har købt dette NBE produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du installerer og bruger produktet,

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING Version 2 MONTERINGS VEJLEDNING Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Kontroller at der er tilstrækkelig med plads i kedlen. 3. Lav et h12 xb12 cm. ( 16-30 kw modeller ) Hul

Læs mere

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation MONTERINGS VEJLEDNING PÅ COMFORT KEDLEN. Montering af brænder i Comfort kedlen:

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM RTB

NBE TRÆPILLE SYSTEM RTB NBE TRÆPILLE SYSTEM RTB Ready to Burn Producent: NBE Production A/S Kjeldgaardsvej 2 9300 Sæby Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE: Kære kunde. Tak, fordi du har købt dette NBE produkt, som er designet

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Bio-comfort. Version trins modulerende Woody Generation. EN godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA.

Bio-comfort. Version trins modulerende Woody Generation. EN godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA. Bio-comfort Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA. MONTERINGS VEJLEDNING PÅ GAMMEL KEDEL Montering i kedlen: 1. Kontroller

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems.

NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds ( til det Tyske marked ) 2: Fremløb til

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

NBE TRÆPILLESYSTEM. Version 7

NBE TRÆPILLESYSTEM. Version 7 DK NBE TRÆPILLESYSTEM Version 7 INDHOLD: Kære kunde. Tak, fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning,

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.74

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.74 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.74 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-3 Fyrrums indretning. Side 4: Monterings vejledning. Side 5: Justering efter vægt. Side 6 : Betjenings vejledning

Læs mere

- Gem denne manual så du altid har den til rådighed, ! hvis du senere får brug for den.

- Gem denne manual så du altid har den til rådighed, ! hvis du senere får brug for den. Kære kunde. Tak, fordi du har købt dette NBE produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du installerer og bruger produktet,

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5: Monteringsvejledning. Side 6: Fyld sneglen med træpiller

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

NBE PILLEFYR. 100 trins modulerende Version 6.50

NBE PILLEFYR. 100 trins modulerende Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5: Stage 0 Side 6: Stage 1 Side 7-8: Stage 2 Side 9-12: Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 13 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag Tilslut skorsten til kedlen Tilslut fremløb og retur

Læs mere

NBE - Powered by nature

NBE - Powered by nature FIND VARMEN NBE - Powered by nature NBE blev stiftet i år 2000 og omfatter i dag 2 top moderne fabrikker i hhv. Skive og Sæby. NBE er markedsførende inden for produktion af træpillefyr/stokere og har således

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK Version 2.000001 RTB - Ready To Burn Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning,

Læs mere

NBE TRÆPILLESYSTE M V13/BS+ RTB - ready to burn

NBE TRÆPILLESYSTE M V13/BS+ RTB - ready to burn DK NBE TRÆPILLESYSTE M V13/BS+ RTB - ready to burn INDHOLD: Kære kunde. Tak, fordi du har købt dette NBE produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

NBE - Powered by nature

NBE - Powered by nature FIND VARMEN NBE - Powered by nature NBE blev stiftet i år 2000 og omfatter i dag 2 top moderne fabrikker i hhv. Skive og Sæby. NBE er markedsførende inden for produktion af træpillefyr/stokere og har

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

BE SU COMFORT. Effektive systemer med Vakuum solfangere.

BE SU COMFORT. Effektive systemer med Vakuum solfangere. BE SU COMFORT Effektive systemer med Vakuum solfangere. INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Vigtigt information. 4-5 Samling af vakuum solfangeren. 6 Installations tips. 7-10 Anlægs typer. 11-13 Styringen.

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

NBE SOLVARME NBE VAKUUM SOLVARME INDHOLD: 2. Valg af størrelse. 3. Information. 4. Installations tips. 5. Anlægs typer / el tilslutning.

NBE SOLVARME NBE VAKUUM SOLVARME INDHOLD: 2. Valg af størrelse. 3. Information. 4. Installations tips. 5. Anlægs typer / el tilslutning. VAKUUM SOLVARME INDHOLD: 2. Valg af størrelse. 3. Information. 4. Installations tips. 5. Anlægs typer / el tilslutning. 6-12. Styringen. 13. Interface 14. Garanti. 15. Diagrammer. Solfanger størrelse og

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning Tillykke med din nye pillebrænder. For at få mest mulig glæde af din nye pillebrænder er det vigtigt, at du gennemlæser denne betjeningsvejledning

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere