KAN DU KENDE FORSKEL PÅ COACHING OG PSYKOTERAPI?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAN DU KENDE FORSKEL PÅ COACHING OG PSYKOTERAPI?"

Transkript

1 KAN DU KENDE FORSKEL PÅ OG? Mange former for coaching og psykoterapi minder så meget om hinanden, at det kan være svært at skelne, hvad der er hvad, når man skal vælge en professionel hjælper. Situationen bliver ikke bedre af, at mange udbydere end ikke selv er i stand til præcist at redegøre for, hvordan deres egen tilgang adskiller sig fra andres tilgange. F.eks. tror mange nyuddannede coaches tilsyneladende, at forskellene på coaching og psykoterapi kan forklares med, at coaching er fremadrettet, og psykoterapi er bagudrettet, at coaching er målrettet, og psykoterapi ikke er osv. Det er desværre en alt for firkantet udlægning af den brogede verden af psykologiske teorier og metoder. BEGREBSFORVIRRING Psykoterapi betyder noget i retning af psykologisk behandling. Der hersker dog ingen enighed om definitionen af begrebet psykoterapi. På samme måde er der heller ikke enighed om definitionen af begrebet coaching, som i dag bruges om stort set hvad som helst. Manglen på klare sprogregler skaber grobund for en sand begrebsforvirring. Her i artiklen vil vi rede trådene ud og tegne et mere retvisende billede af forskellene og lighederne mellem begreberne coaching og psykoterapi og de arbejdsformer, som de dækker over. Dvs. artiklen handler både om, hvordan ordene coaching og psykoterapi bliver brugt, og hvilke forhold de normalt handler om. Vi vil stort set se bort fra life coaching, der kan betragtes som en særlig form for psykoterapi udøvet med en coachingmetode. Life coaching er en slags hybrid, som ville gøre billedet meget mere grumset, end det i forvejen er. For at kunne sammenligne coaching og psykoterapi har jeg valgt at inddele artiklen i fem områder: aktører, midler, genstande, mål og sammenhænge. Inddelingen er inspireret af en definition af professionel indgriben, som lyder: Nogen gør noget med nogen for noget i en vis sammenhæng. Dvs. 1) nogle behandlere/coaches 2) bruger nogle midler til at gribe ind 3) over for nogle personers problemstillinger 4) med henblik på at opnå nogle mål 5) i visse sammenhænge. Vi lægger ud med at se nærmere på behandleren. 1

2 BEHANDLEREN I psykoterapi kalder behandleren sig ofte for terapeut, psykoterapeut, psykolog eller psykiater. For at kunne kalde sig psykolog eller psykiater kræver det, at man har taget en længerevarende videregående uddannelse på universitetet. Derimod kan enhver frit kalde sig terapeut eller psykoterapeut; men som regel har de også taget lange efteruddannelser og har derved ligesom psykologer og psykiatere opnået en stor faglig viden om deres arbejdsfelt. F.eks. kræver behandling af anorektikere et vist minimum af viden for at kunne rådgive klienterne. Som tommelfingerregel foregår behandlingen et sted, hvor klienten ikke selv er ansat. COACHEN I coaching derimod kalder udøveren sig som regel for coach, konsulent, sparringspartner, rådgiver eller leder. Ingen af de betegnelser er beskyttede titler, og i dag ser vi mange, der kalder det, de laver, for coaching for bare at være med på vognen. Mange coaches har forstand på metoder til at skabe læring, men ikke nødvendigvis indsigt i fokuspersonens specifikke problemstilling. Den manglende indsigt betragtes ofte som en fordel for at kunne stille nogle meget grundlæggende spørgsmål de såkaldt dumme spørgsmål, der slet ikke er så dumme endda. Arbejder coachen på samme arbejdsplads som sin fokusperson f.eks. i personaleafdelingen eller som leder for fokuspersonen - har coachen måske en del specifik viden; men meget ofte vil coachen komme udefra som en ekstern konsulent, der er ansat i et større eller mindre konsulentfirma. TITEL UDDANNELSE VIDEN OM PROBLEMSTIL- LING ARBEJDSPLADS Som regel terapeut, psykoterapeut, behandler, psykolog og/eller psykiater Som regel videregående uddannelse og/eller lange efter-/videreuddannelser; af og til korte kurser Ofte både specifik og generel viden om problemstillingen; kan i nogle tilfælde fremstå som bedrevidende Det offentlige eller privat praksis; af og til konsulentfirma; stort set aldrig samme arbejdsplads som klienten Som regel coach, konsulent, sparringspartner, rådgiver og/eller leder Sjældent videregående uddannelse; af og til lange efter-/videreuddannelser; ofte korte kurser; af og til ingen uddannelse Ofte not knowing i forhold til den specifikke problemstilling, men generel viden om sammenhængen Ofte konsulentfirma, selvstændig virksomhed eller samme arbejdsplads som fokuspersonen MIDLER I Psykoterapi kaldes også for terapi, behandling, klinisk psykologi osv. Mange former for psykoterapi er baseret på et problemmættet sprog med ord som dysfunktion, ubalance, sygdom og lindring. Hertil kommer, at mange psykoterapeutiske teorier anvender forskellige metaforer så som dampmaskine, krig, arkæologi, dybde, kerne, spejl, computer, system og familie. F.eks. talte den østrigske psykiater 2

3 Sigmund Freud ( ) om følelser, som kunne koge over, forsvarsmekanismer som kunne beskytte os og psykoanalyse som en måde at afdække fortiden på. Langt de fleste psykoterapeutiske retninger er baseret på hver deres teori. Mange af de ældste teorier var overvejende individorienteret, mens mange nyere teorier så som systemisk familieterapi og narrativ terapi fokuserer mere på forhold til andre mennesker. Oprindeligt er mange former for psykoterapi opstået som reaktion på, at de gamle teorier og metoder kom til kort i forhold til bestemte problemstillinger. Som tommelfingerregel er de fleste teorier derfor udviklet i forhold til en helt specifik målgruppe, som tidligere ikke kunne få tilstrækkelig hjælp. Et eksempel herpå er mindfullness baseret stressreduktion, som er udviklet til smertepatienter, men som i dag også anvendes i andre sammenhænge. Der er meget stor variation i metoderne, som anvendes i de forskellige former for psykoterapi. Metoderne strækker sig lige fra visitationer, spørgsmål, analyser, tolkninger og diagnosticering til undervisning - kaldt psykoedukation. Psykoterapi kan både være meget struktureret, helt ustruktureret eller noget midt imellem. I visse former for psykoterapi inddrages klienten i forhold til at definere sit eget problem og eventuelt også løsningen. I andre tilgange tager behandlingen i højere grad udgangspunkt i behandlerens opfattelse af sagen. Et eksempel herpå er psykoanalyse, hvor klienten producerer materiale, som psykoanalytikeren tolker. Den slags psykoterapi kan forekomme uigennemskuelig, hvis behandleren ikke indvier klienten i, hvad der foregår. Traditionelt var psykoanalysen forbundet med langvarige forløb, som kunne vare adskillige år. Det er dog også muligt at gå i korterevarende psykoterapeutiske forløb f.eks. korttidsterapi på 12 samtaler af en times varighed i forbindelse med akutte kriser. I dag findes der en stor mængde dokumentation for mange psykoterapeutiske metoder i form af effektforskning. Effektforskning er betegnelsen for den forskning, der handler om, hvad der virker i forbindelse med professionel indgriben. Dokumentationen bag de forskellige former for psykoterapi står i skarp kontrast til dokumentationen for effekten af coaching. Når man tager den store udbredelse af coaching i betragtning, er der overraskende lidt forskning på feltet. MIDLER I Af og til omtales coaching også som sparring og rådgivning, selv om ordene kan være en smule misvisende. Sproget, som bruges i forbindelse med coaching, er almindeligvis overvejende positivt ladet. Ofte hentes der populære ord fra HR-retorik og managementkonsulentsprog. Hertil kommer, at mange coachingteorier bruger et væld af metaforer som sport, konkurrence, handel, krig osv. F.eks. er fodbold en meget udbredt sportsmetafor, som de fleste fokuspersoner kan forholde sig til. Mange coachingteorier er stærkt inspireret af generelle psykologiske teorier, behandlingsteorier og teorier om læring. Hertil kommer bl.a. antagelser om individers frie vilje i form af en stor tiltro til, at man kan, hvad man vil. De fleste coachingteorier er forholdsvis simple og illustreres ofte af fasemodeller. Et eksempel på en fasemodel er den meget udbredte GROW-model, hvor G står for 3

4 goal, R for reality, O for options og W for will. Modellen angiver en oplagt rækkefølge, som temaerne i samtalen kan følge. På baggrund af coachingteorierne er der udviklet coachingmetoder. Metoderne lægger den altovervejende vægt på at stille spørgsmål herunder udfordrende spørgsmål - som får fokuspersonen til at gøre sig nogle nye overvejelser. Gode råd og instruktion forekommer sjældent. Som hovedregel er coachingmetoderne karakteriseret ved at være løsningsfokuseret og meget kontrolfikseret i sammenligning med mange psykoterapeutiske metoder. F.eks. mener den amerikanske coachingguru Anthony Robbins, at man hver dag bør stræbe efter at være den bedste udgave af sig selv. For de fleste af os ville det kræve en urealistisk høj selvkontrol. Selve coachingsamtalen er som regel delvist struktureret. Ofte består strukturen af temaer, som er defineret på forhånd ligesom i GROW-modellen. Undervejs i samtalen er fokuspersonen meget aktiv og inddrages for det meste i forhold til at definere, hvad der er problemet, og hvad der skal være målet med samtalen. Udgangspunktet for coachingsamtalen er fokuspersonens egen situation, behov, ressourcer, forudsætninger, erfaringer, ønsker og forventninger. Coachingen består hovedsagligt i, at fokuspersonen får støtte til at finde sine egne svar og løsninger, træffe sine egne valg og føre dem ud i livet. Hele processen er som regel gennemskuelig og behøver ikke at vare mere end en time til halvanden. Ofte er der dog tale om et kort forløb over nogle gange. OMTALES SOM Psykoterapi, terapi, behandling, klinisk Coaching, sparring, rådgivning psykologi mv. SPROGBRUG Ofte problemmættet Som regel ord med positiv betydning; HRretorik, managementkonsulentsprog METAFORER TEORIER METODER Tilgange med hver deres metaforer; ofte dampmaskine, krig, arkæologi, dybde, kerne, spejl, computer, system og/eller familie Meget forskellige teorier; ofte udviklet i forhold til specifikke klientgrupper og som reaktion mod tidligere teorier; som regel meget omfattende; ofte problemfokuserede; af og til patologiorienteret og diagnostiske Store forskelle mellem tilgange; visitation, spørgsmål, analyser, tolkninger og/eller undervisning Ofte en blanding af sport, konkurrence, handel, krig osv. Stærk inspiration fra psykoterapi og læringsteorier; ofte simple teorier illustreret med fasemodeller Hovedvægt på spørgsmål; som regel løsningsfokuseret; ofte udfordrende; få gode råd i nogle tilgange; næsten ingen instruktion STRUKTUR I nogle tilgange helt ustruktureret Ofte deltvist struktureret ARBEJDSDELING Inddragelse af klienten i nogle tilgange i forhold til problemdefinering og løsning; udgangspunkt i behandlerens tolkninger i nogle tilgange Inddragelse af fokuspersonen i forhold til problemdefinering og løsning; udgangspunkt i fokuspersonens ressourcer og tolkninger GENNEMSIGTIG- Af og til uigennemskuelig Som hovedregel gennemskuelig HED LÆNGDE Både korte og lange forløb Som hovedregel korte forløb; af og til kun en enkelt samtale DOKUMENTATION En hel del effektforskning Næsten ingen effektforskning 4

5 DET, DER BEHANDLES Både raske og ressourcestærke mennesker, men også psykisk skrøbelige personer og psykisk syge går i psykoterapi. Ofte bliver de kaldt klienter eller patienter. Når flere personer går i psykoterapi sammen, er der som regel tale om par, familier eller netværk. I nogle former for gruppeterapi er det dog ikke ualmindeligt, at deltagerne ikke kender hinanden på forhånd. Til gengæld har de måske noget til fælles ligesom sorggrupper for børn, der har mistet en forælder. Man kan gå i psykoterapi på grund af mere eller mindre alvorlige problemer. Nogle klienter lider af en eller flere psykiske sygdomme, mens andre blot tumler med mindre udfordringer. Vil man bruge en fællesbetegnelse for klienternes problemstillinger, kan man sige, de har ondt i livet. Hvad man taler om i psykoterapien, afhænger af behandlerens tilgang. Man kan f.eks. tale om tanker, følelser, adfærd, forhold til andre mennesker, konkrete situationer, årsager eller løsninger på problemer. Ofte er det, man taler om karakteriseret ved at være personligt, privat og nogle gange intimt. Om behandleren vælger at fokusere på fortiden, nutiden eller fremtiden afhænger helt af vedkommendes tilgang. F.eks. er der fokus på fortiden og nutiden i psykoanalyse, mens der bl.a. i kognitiv terapi og løsningsfokuseret korttidsterapi er fokus på nutiden og fremtiden. I psykoterapi hedder det sig ofte, at man går i dybden, fordi man bl.a. kan tale om klientens opvækst, private følelser og deres ophav, hemmeligheder, grundlæggende antagelser og de store spørgsmål i livet. Som noget helt særligt er psykoterapi et af de få frirum i livet, hvor der i princippet ikke er nogen tabuer. Uanset hvor slemme ens tanker, følelser eller handlinger har været, er det i udgangspunktet tilladt at tale om dem. DET, DER COACHES PÅ Ligesom i mange former for psykoterapi er folk, der går til coaching, som regel raske og ressourcestærke personer med et vist overskud; men i modsætning til psykoterapi omtales de ofte i coaching som coachees, fokuspersoner eller kunder. Går man til gruppecoaching er det som regel sammen med ens kollegaer eller andre personer, man har en arbejds- eller sportsrelation til. Her kan man tale om mindre problemer eller større eller mindre udfordringer. Samtalen kan bl.a. kredse om ens tanker, følelser, adfærd, løsninger på problemer, samarbejdsforhold eller forskellige arbejdssituationer. Af og til kan talen også falde på årsagerne til ens problemer. Som regel er indholdet i coachingsamtalen karakteriseret ved at være arbejdsrelateret, fagligt og måske personligt dog uden at det nødvendigvis behøver at blive privatpersonligt. Fokus i coachingsamtalen vil ofte være på ens situation her og nu eller på den nærmeste fremtid. Bl.a. derfor omtaler psykoterapeuter ofte coaching som overfladisk. Det er egentlig lidt uretfærdigt, når man tager i betragtning, at de fleste coaches rent faktisk går i dybden bare i forhold til nogle andre emner, end man normalt gør i psykoterapi. Der er dog visse begrænsninger ved coaching, som der ikke er ved psykoterapi. F.eks. kan det i arbejdssammenhænge af og til være forbudt at tale om fokuspersonens alder, køn, race, religion, etnicitet, politiske tilhørsforhold og seksuelle orientering. 5

6 Det vedkommer ligesom ikke ens arbejdsgiver, hvem man stemmer på, eller om man er til mænd eller kvinder. MÅLGRUPPE OMTALE AF MÅLGRUPPE DE INVOLVE- REDES FORHOLD ALVORLIGHED INDHOLD OMRÅDE Både raske og ressourcestærke samt psykisk skrøbelige og/eller psykisk syge Ofte klient eller patient Ofte par eller familier; af og til netværk eller grupper af personer uden forudgående relationer til hinanden Oftest mere eller mindre alvorlige problemer; af og til helbredstruende lidelser, udfordringer; ondt i livet Tanker, følelser, adfærd, relationer, kontekster, årsager og/eller løsninger afhængigt af tilgang Oftest privatsfære og personligt; af og til intimt og/eller arbejdsrelateret Oftest raske og ressourcestærke Ofte coachee, fokusperson og/eller kunde Ofte kollegaer; af og til leder og medarbejdere eller grupper af personer med arbejdsrelationer til hinanden Ofte både mindre problemer og større eller mindre udfordringer Ofte tanker, følelser, adfærd, løsninger, relationer og arbejdssituationer; af og til årsager Ofte arbejdsrelateret, fagligt og personligt; af og til privat og/eller sport TID Fortid, nutid og/eller fremtid afhængigt af tilgang Oftest nutid og fremtid DYBDEMETAFOR Omtales ofte som at gå i dybden Omtales ofte som overfladisk/mindre dybt TABUER I princippet ingen I erhvervssammenhænge af og til alder, køn, race, religion, etnicitet, politisk tilhørsforhold og seksuel orientering BEHANDLINGSMÅL I Hensigten med et psykoterapeutisk forløb er som regel at behandle problemer i klientens liv. Af og til kan hensigten dog i stedet være at udvikle sider af klienten f.eks. når et ungt menneske går i psykoterapi for at udvikle sig personligt. I de tilfælde, hvor der er tale om behandling, er målet ofte at skabe indsigt, symptomlindring eller decideret helbredelse. Tit formuleres behandlingsmålet negativt i den forstand, at behandleren ønsker at ophæve et problem, korrigere en dysfunktion eller hjælpe klienten med at fungere normalt igen. I mange af de klassiske, psykoterapeutiske tilgange involveres klienten ikke i at definere målene med behandlingen. I modsætning hertil arbejder flere af de nyere psykoterapeutiske tilgange så som kognitiv terapi og løsningsfokuseret korttidsterapi meget mere målrettet og inddrager som regel klienten i at formulere sine egne behandlingsmål. F.eks. kan det være et mål for klienten ikke blot at slippe af med sin højdeskræk, men også at turde vaske vinduer udendørs på første sal. Ud over at stræbe efter bestemte behandlingsmål er mange former for psykoterapi desuden lagt an på at være en hjælp til selvhjælp. Desværre findes der også visse former for psykoterapi, hvor behandlingen kan have den utilsigtede bivirkning, at klienten udvikler et årelangt afhængighedsforhold til psykoterapeuten. 6

7 MÅL I I modsætning til behandling er hensigten med coaching oftest at skabe udvikling, men i nogle tilfælde også forebyggelse - f.eks. forebyggelse i forbindelse med stresscoaching af nøglemedarbejdere, der er ved at bryde sammen under et stort arbejdspres. Både i forbindelse med udvikling og forebyggelse er målet med coachingforløbet som regel at hjælpe fokuspersonen med at blive mere afklaret, træffe beslutninger og at håndtere problemer og udfordringer. Ofte formuleres målet positivt i form af det resultat, som fokuspersonen ønsker at opnå. Det kan f.eks. være at blive bedre til at skabe balance mellem arbejde og privatliv ved at holde fri om aftenen. Coaching er - ligesom nogle former for psykoterapi - karakteriseret ved at være et målrettet samtaleforløb. De fleste coaches indleder derfor ofte deres coachingsessioner med at aftale med fokuspersonen, hvad der skal være målet for dagens samtale og målet med forløbet. Det er ofte tilfældet, at selve formålet med coachingforløbet skal realiseres uden for samtalerummet. F.eks. kan fokuspersonen have behov for at afstemme forventninger med sin nærmeste leder. Coachen kan da hjælpe fokuspersonen med at forberede sig. Derfor sigter megen coaching mod at give hjælp til selvhjælp. HENSIGT Ofte behandling; af og til udvikling Oftest udvikling MÅL Indsigt, symptomlindring, helbredelse Afklaring, beslutningstagning, problemløsning FORMULERING AF MÅL Ofte negativt formuleret; ophævelse af problem/dysfunktion, tilbage til normalt funktionsniveau Ofte positivt formuleret; forbedring i forhold til det normale, præstationsforbedring MÅLSÆTNING Kun involvering af klient i nogle tilgange Som hovedregel involvering af fokusperson MÅLRETTETHED Nogle tilgange Stort set alle tilgange HJÆLP TIL SELV- HJÆLP Nogle tilgange Stort set alle tilgange DE SAMMENHÆNGE INDGÅR I Oprindeligt stammer psykoterapi fra medicinsk behandling. F.eks. var en af psykologiens mest berømte fædre - nemlig Freud - uddannet læge med speciale i neurologi. Forholdet mellem behandleren og klienten kan både være lige som i et samarbejde eller ulige, som når en læge behandler en patient. Er forholdet ulige, hviler den største del af ansvaret på behandleren. Oftest foregår behandlingen i et lukket rum under fortrolighed, hvor behandleren er underlagt tavshedspligt. Som regel går klienter frivilligt i psykoterapi; men nogle klienter kan dog også være til stede mod deres vilje, som når konen slæber manden med i parterapi. Her står deres indbyrdes forhold på spil. I andre sammenhænge er det klientens psykiske velbefindende eller helbred, der er på spil. Derfor kan de fleste former for psykoterapi betragtes som sundhedsydelser, der er fritaget for moms. En behandling koster som regel under 1000 kr. i timen. Ofte betaler klienten selv; men flere 7

8 arbejdsgivere og i nogle tilfælde også forsikringsselskaber kan finde på at betale - bl.a. for stresspsykologer, rygestop og alkoholafvænning. I mere alvorlige tilfælde kan klienter i visse sammenhænge få tilskud til behandling fra den offentlige sygesikring. DE SAMMENHÆNGE INDGÅR I I modsætning til psykoterapi, stammer coaching, som vi kender det i dag, fra sportens og erhvervslivets verden. Forholdet mellem coachen og fokuspersonen er oftest lige med undtagelse af de situationer, hvor man bliver coachet af sin egen leder. Som hovedregel er ansvaret fordelt mellem coachen og fokuspersonen. Coachen har ansvaret for selve coachingsamtalen, mens fokuspersonen har ansvaret for efterfølgende at føre sine planer ud i livet. Ofte er det, der bliver sagt under selve coachingsamtalen fortroligt; men coaching kan også foregå som gruppecoaching i et offentligt rum, hvor deltagerne ikke nødvendigvis er underlagt tavshedspligt. Normalt går fokuspersonen frivilligt til coaching; men det er dog ikke ualmindeligt, at ansatte ikke rigtig har noget valg f.eks. på arbejdspladser som forlanger udvikling eller afvikling. Her kan fokuspersonens ansættelsesforhold og eventuelt forfremmelse, lønforhøjelse, succes eller forhold til kollegaerne være på spil. Det kan også være en dyr omgang at gå til coaching - især hvis man selv skal betale. Ofte koster coaching over 1000 kr. i timen. I mange tilfælde er ens arbejdsgiver eller Arbejdsformidlingen dog villige til at betale. OPRINDELSE Medicin Sport og erhvervsliv MAGTFORHOLD Lige eller ulige afhængigt af tilgang Oftest lige; ulige ved coaching af egen leder ANSVARSFOR- DELING Ofte fordelt ansvar; af og til behandler som eneansvarlig Som hovedregel fordelt ansvar FORTROLIGHED Oftest fortrolighed og tavshedspligt; lukket rum Ofte fortrolighed; af og til tavshedspligt; af og til offentligt rum FRIVILLIGHED Oftest frivilligt; af og til modvilligt Ofte frivilligt; af og til uden egentligt valg PÅ SPIL Ofte privat relation, psykisk velbefindende og/eller helbred Ofte arbejdsrelationer og/eller succes; af og til lønforhøjelse, forfremmelse og/eller ansættelse PRIS Som regel under 1000 kr. i timen Ofte over 1000 kr. i timen BETALING Ofte klienten selv eller det offentlige; af og til arbejdsgivere eller forsikringsselskaber Ofte fokuspersonen selv eller arbejdsgivere; af og til Arbejdsformidlingen eller sportsklub TILSKUD Tilskud fra sygesikring i nogle sammenhænge Intet offentligt tilskud SPØRG, HVIS DU ER I TVIVL Med din nuværende viden om forskelle og ligheder mellem coaching og psykoterapi er du bedre klædt på end de fleste, hvis du skal ud og vælge en coach eller en behandler. Brug din viden til at spørge den enkelte udbyder, hvad vedkommende mener med coaching eller psykoterapi, og hvordan det helt 8

9 præcist foregår. Svarene på de spørgsmål vil give dig et bedre grundlag for at vurdere, hvad det er, du går ind til. OM FORFATTEREN Ebbe Lavendt er uddannet psykolog og coach. Han ejer firmaet, hvor han til daglig beskæftiger sig med personlig udvikling, stress, livskvalitet og balance mellem arbejdsliv og privatliv. 9

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Psykoterapi en introduktion

Psykoterapi en introduktion Psykoterapi en introduktion Stig Poulsen Psykoterapi en introduktion Frydenlund Psykoterapi en introduktion Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-444-0 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk

Læs mere

Human Resource Management

Human Resource Management Human Resource Management Uddrag af artikel trykt i Human Resource Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Parkinsonforeningen du har parkinson Svend Andersen du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Det er vigtigt at kende til de psykologiske måder, man reagerer på når man får en kronisk sygdom som

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI BEHANDLERE Kropsakademiet_12 s brochure_4+4f_sept14.indd 1 08-09-2014 12:20:12 Om STEDET Dansk Akademi for Kropsterapi er et alternativt sundhedshus, hvor vi har et tværfagligt

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

ARBEJDSLIV. Hvad er organisationspsykologens. vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer

ARBEJDSLIV. Hvad er organisationspsykologens. vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer VISIONER AF KARIN BORG F R E M T I D E N S ARBEJDSLIV Hvad er organisationspsykologens vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer vil der blive brug for i fremtiden? Og hvilken type uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE 4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE Coach & Psykoterapeut Skolens tilbyder et tværfagligt studie, som kombinerer de bedste metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreaten i København, efterårsferien 2015 Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. Fredag d. 16. okt. - søndag d. 18. okt. 2015 Lærkehaven 51, Lystrup ved

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere