FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART"

Transkript

1 FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

2

3 FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender pjecen sig også til forældre og andre samarbejdspartnere. For at skabe en god og tryg skolestart for alle børn er der brug for et øget og forpligtende samarbejde mellem forældre, dagtilbud og BFO/ skole. Det er visionen at nå frem til, at de professionelle i fællesskab samarbejder om at skabe gode forudsætninger for, at alle børn kan træde kompetente ind i skolens sociale og faglige læringsmiljøer og give dem en følelse af tryghed, gå-på-mod og inddragelse. I Ballerup Kommune arbejder vi ikke med én bestemt model for børns skolestart, men med et fælles afsæt for, hvad samarbejdet om det skolestartende barn skal indeholde. På baggrund af det fælles afsæt er det op til hvert enkelt distrikts dagtilbud og BFO/skole at udarbejde en fælles samarbejdsaftale for den gode skolestart. Samarbejdsaftalen skal tilpasses kommunale visioner, mål og procedurer samt lokale forhold og indsatser. Det er derfor den samlede ledelse i de enkelte distrikter, der sammen med medarbejderne skal omsætte Ballerup Kommunes fælles principper for en god skolestart til pædagogisk praksis. Til sikring af sammenhæng mellem distrikternes samarbejdsaftale og pjecen Fælles om en god skolestart er der udarbejdet en guide, der skal hjælpe med at skabe en fælles retning. Pjecen indeholder: > De principper som Fælles om en god start bygger på > De perspektiver som skal inddrages i det fælles arbejde om en god skolestart > Eksempler på praksis > Guide til samarbejdsaftale

4 4 BALLERUP KOMMUNE VIDEN OM DEN GODE SKOLESTART At være fælles om en god skolestart er en væsentlig faktor for, om børn får en god skolestart. Så klart er budskabet, der kommer fra forskning på området: Der eksisterer en sammenhæng mellem kvaliteten af det tværprofessionelle samarbejde og børns lyst, mod og evne til at deltage i BFOen og skolens fællesskaber ved skolestart. Barnets skolestart er en kompleks proces for hvert enkelt barn, som indbefatter skiftet til nye læringsmiljøer, nye voksne og kammerater. En sammenhængende og tryg overgang vil understøtte barnets forudsætninger for at træde mere kompetent og succesfuld ind i sine nye læringsmiljøer. Samtidig vil en god skolestart skabe en positiv model for overgange, som barnet har med sig senere hen i livet. Omvendt, så tyder forskning på, at en dårlig skolestart kan have negativ langtidseffekt i trivsel, udvikling og læring. Derfor skal vi samarbejde, koordinere og tage ansvar for at skabe den bedst mulige skolestart for barnet; dét er et fælles ansvar. Kvaliteten af det tværprofessionelle samarbejde skal rettes mod sammenhængen mellem læringsmiljøerne i dagtilbud og BFO/skole. Jo bedre disse miljøer er sammenflettet i forhold til pædagogik, barne- og læringssyn samt aktiviteter, des bedre understøtter vi fundamentet for, at barnet kan blive trygt og deltagende i sine nye miljøer. Vi skal have læringsmiljøerne til at dele viden og arbejde så tæt sammen som muligt om det skolestartende barn. Samarbejdet skal skabe en praksis, som guider barnet gennem processen, så det trygt kan forlade dagtilbuddet og kompetent træde ind i livet som skolebarn. At det sker, skal vi i fællesskab sikre.

5 FÆLLES OM EN GOD START 5 FÆLLES PRINCIPPER FOR ARBEJDET MED EN GOD SKOLESTART I Ballerup Kommune har vi valgt tre principper, som en god skolestart for børn tager udgangspunkt i: TRYGHED, GÅ PÅ-MOD OG INDDRAGELSE Principperne tager udgangspunkt i barnets perspektiv, fordi det er barnets oplevelse, der er omdrejningspunktet for den gode skolestart. De professionelle og forældrene har på forskellige måder ansvaret for at skabe rammerne for den bedst mulige skolestart for barnet. TRYGHED Det er afgørende at skabe størst mulig tryghed for barnet i skolestarten. Barnets tryghed skabes i et nært og positivt samarbejde mellem forældre og de professionelle i dagtilbud og BFO/skole. Forældre og professionelle har sammen ansvaret for at forberede barnet på skolestarten. At skabe genkendelighed for barnet i aktiviteter, lege eller historier, som barnet kender fra dagtilbuddet, og at give kendskab til BFOen og skolens struktur og fysiske rammer kan hjælpe barnet til at træde trygt og kompetent ind i livet som skolebarn. GÅ PÅ-MOD Professionelle og forældre skal møde barnet med positive forventninger til skolestarten. Forberedelserne til skolestarten skal danne grobund for at give barnet lyst og gå-på-mod i forhold til at se sig selv som skolebarn i de nye læringsmiljøer. Barnets gå-på-mod understøttes af, at det mødes med positive og meningsfulde fortællinger om, hvad der er godt at vide og kunne, når man starter i skole. Barnets oplevelse af anerkendelse, hjælp og succes kan bidrage til barnets lyst og gå-påmod til at blive skolebarn. INDDRAGELSE Børn er eksperter i deres egne oplevelser. Det er kun dem, der ved, hvad de forestiller sig om skolestarten. Derfor skal barnet have mulighed for at blive forstået som en, der kan bidrage aktivt i skolestarten. Forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og BFO/skole skal lytte til børn og understøtte en gensidig dialog med udgangspunkt i børns egne forestillinger, forventninger og håb til skolen. Børn skal opleve at blive anerkendt og i at kunne deltage, bidrage og påvirke skolestarten og de nye fællesskaber, de skal være en del af.

6 6 BALLERUP KOMMUNE

7 FÆLLES OM EN GOD START 7 TRE PERSPEKTIVER FOR DEN GODE SKOLESTART Fælles - om en god skolestart indeholder tre perspektiver, som danner udgangspunkt for at udvikle en sammenhængende forståelse af den fælles pædagogiske opgave mellem forældre, dagtilbud og BFO/skoles samarbejde om det skolestartende barn. Udgangspunkterne er: BARNETS PERSPEKTIV DE PROFESSIONELLES PERSPEKTIV FORÆLDRENES PERSPEKTIV

8 8 BALLERUP KOMMUNE BARNETS PERSPEKTIV Barnets møde med nye læringsmiljøer er en kompleks proces for barnet, fordi det skal sige farvel til noget velkendt og navigere iblandt nye læringsmiljøer, kammerater og voksne. Barnet skal også sige farvel til sig selv i en velkendt rolle og identitet, og det skal genfinde sig selv i det nye. Det kræver tryghed, gå-på-mod og inddragelse, og det kan en sammenhængende, professionel indsats være med til at sikre. Det er et fælles ansvar. DEN GODE SKOLESTART INDEBÆRER: > Barnet oplever tryghed og trygge rammer, når de har viden og kendskab til de nye læringsmiljøer > Barnet oplever, at fremtid, nutid og fortid er bundet tæt sammen af genkendelighed i aktiviteter, lege og fortællinger > Barnet støttes i at få gå-på-mod og lyst til at træde kompetent og deltagende ind i nye sociale og faglige fællesskaber > Barnets stemme, oplevelser og følelser inddrages aktivt omkring skolestart

9 FÆLLES OM EN GOD START 9 EKSEMPLER TIL INSPIRATION GENKENDELIGHED VIA LEGE I løbet af foråret afholdes to fælles legedage for alle kommende 0. klasses børn i distriktet. Til denne legedag kommer hvert dagtilbud og BFO/skole med en leg. Legene samles sammen til et legekompendium, der bruges i dagtilbud og BFO/skole. Fx kan der ved afslutning af storbørnsgrupperne i dagtilbuddene igangsættes lege fra legekompendiet sammen med forældrene og pædagogisk personale fra BFOen. Ved at skabe forbindelser mellem det kendte og det ukendte, kan barnet føle sig mere tryg i de nye læringsmiljøer. BØRN FORTÆLLER BØRN Det arrangeres, at de nye skolebørn besøger storbørnsgrupperne i dagtilbuddene og medbringer skoletaske, bøger, penalhuse mm. Børnene fra 0. klasse fortæller om skoledagen, hvad de har leget og lært, hvad børnene skal glæde sig til, og hvad der er sjovt. Det kan evt. filmes og derefter bruges i dagtilbuddet til fælles samtaler med de kommende skolebørn. Der kan eksempelvis også medbringes foto fra klassen taget af børnene eller små bøger med tegninger og skriftlige børnefortællinger, hvor børn fortæller børn om at gå i skole. Børns stemme bringes i spil og bliver vigtige bidrag til fortællingerne om at gå i skole BESØG I BFO/SKOLE BFO/skolen inviterer storbørnegrupperne fra dagtilbuddene til et åbent hus-arrangement. Dagtilbuddene tager kamera med til besøgene og fotograferer sammen med børnene BFOens og skolens lokaler, legetøj og legeplads. Billederne bruges efterfølgende til at tale med børnene om deres start i BFO/skole, hvad en BFO/skole er, hvordan den ser ud og hvilken undervisning, lege og aktiviteter, der foregår. På den måde får barnet mulighed for at få en viden om, hvordan det vil være at befinde sig de nye steder, og hvad det vil kræve af det.

10 10 BALLERUP KOMMUNE DE PROFESSIONELLES PERSPEKTIV Det skal være muligt for alle børn at træde kompetent ind i de nye læringsmiljøer i BFO og skole. De rammer skal de professionelle i dagtilbud og BFO/skole skabe i et forpligtigende samarbejde. Opgaven skal løses i dialog og med en fælles forståelse af, hvad der er vigtigt for barnet i skolestarten. Samarbejdet skal være med til at forbinde de pædagogiske læringsmiljøer ikke som identiske, men som forskellige praksisser, der på hver sin måde kan inddrage og bygge på læringsbærende elementer fra hinanden. Hermed tilgodeses barnets behov for at koble sig på noget kendt og bevæge sig mere trygt mellem de forskellige læringsmiljøer. DEN GODE SKOLESTART INDEBÆRER: > De professionelle indgår i et forpligtende samarbejde, der omfatter alle, der arbejder med skolestartende børn > De professionelle arbejder kontinuerligt med at skabe størst mulig sammenhæng mellem læringsmiljøerne, barne- og læringssyn > De professionelle inddrager børn som formidlere af egen viden og oplevelser af en god skolestart > De professionelle sikrer, at forældrene oplever sig aktivt inddraget, trygge og informeret om barnets skolestart

11 FÆLLES OM EN GOD START 11 EKSEMPLER TIL INSPIRATION BESØG OG PRAKTIK I HINANDENS LÆRINGS- MILJØER De fagprofessionelle besøger eller går i praktik i hinandens læringsmiljøer med henblik på at skabe professionel lærings- og praksisudvikling. De fagprofessionelle besøger hinanden ud fra fællesfaglige opmærksomhedspunkter, der skal sætte fokus på at få viden og skabe sammenhæng og forbindelser i den pædagogiske praksis mellem læringsmiljøerne i dagtilbud og BFO/ skole. FÆLLESFAGLIG VIDEN Sammenhængen mellem de pædagogiske læringsmiljøer styrkes ved forpligtende samarbejde, fælles pædagogiske forløb og gennem brug af de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet. Det kan bl.a. understøttes ved fælles, tematiserede pædagogiske forløb, forskningsinformerede oplæg, fælles litteratur og metoder i distriktet, så der opnås tværprofessionelle forbindelser og fælles viden og indsigt i arbejdet med det skolestartende barn. VIDENSOVERDRAGELSE FRA DAGTILBUD TIL BFO/SKOLE For at understøtte den bedst mulige vidensoverdragelse omkring barnet fra dagtilbud til BFO/skole, bidrager forældre og pædagoger fra dagtilbud ligeværdigt til en beskrivelse af barnet. Beskrivelsen har fokus på, hvad barnet er optaget af, hvor barnet er på vej til læringsmæssigt, samt om barnet har nogle særlige behov, der skal tages hensyn til. Hermed kan der skabes et godt indblik i barnets ressourcer og mulighed for at få en god og tryg start i skolen.

12 12 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRENES PERSPEKTIV Forældrene er vigtige samarbejdspartnere. De skal være trygge ved, at barnet starter i skolen. Derfor er de professionelles orientering om skolestarten og dialog med forældrene om deres rolle og opgave i forbindelse med barnets skolestart vigtig. Forældrenes opbakning og engagement betyder meget for barnets skolestart. DEN GODE SKOLESTART INDEBÆRER: > Forældrene oplever tryghed omkring deres barns skolestart > Forældrene oplever sammenhæng mellem de forskellige pædagogiske læringsmiljøer ved barnets skolestart > Forældrene betragtes som sparringspartnere og medvirkende til at skabe sammenhæng mellem hjem og læringsmiljøer ved skolestart > Forældrene har sammen med de professionelle ansvar for at forberede barnet på skolestart

13 FÆLLES OM EN GOD START 13 EKSEMPLER TIL INSPIRATION FORÆLDREINVOLVERING OG SAMARBEJDE Forældrene skal inddrages så tidligt som muligt i barnets skolestart, så de oplever sig involverede og som vigtige sparringspartnere. Forældrene involveres i god tid i forhold til at skulle være forældre til et skolebarn. På den måde kan forældrene indgå i en dialog omkring roller og ansvar og dermed forberede barnet bedst mulig i forhold til starten på BFO/skole. Eksempelvis kan de professionelle fra BFO/skole deltage i forældremøderne i dagtilbud om efteråret og i god tid inden skolestarten påbegynde dialogerne med forældrene. FORÆLDREEVALUERING Forældrenes oplevelse af barnets skolestart evalueres i begyndelsen af skoleåret. Her kan forældrene både forholde sig til deres egen oplevelse og erfaringer og deres oplevelse af barnets erfaringer. På den måde bliver forældrenes perspektiv en stemme ind i, hvordan den nødvendige sammenhæng mellem dagtilbud og BFO/skole opleves. FORÆLDREARRANGEMENTER Forældrene inviteres til fælles arrangement mellem dagtilbud og BFO/skole omkring det at være forældre til et kommende skolebarn. Det kan fx være arrangementer, hvor forældrene får viden om den sidste tid i dagtilbuddet, kommende forberedelser til starten i BFO/skole, eller andre måder at forberede forældrene på barnets start i skolen.

14 14 BALLERUP KOMMUNE Alle distrikter skal i kraft af et tæt og forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og BFO/skole sikre en god skolestart, hvilket vil blive omfattet af en lokal samarbejdsaftale i hvert enkelt distrikt. Samarbejdsaftalen skal fornys hvert år og være tilgængelig på hjemmesider i dagtilbud og BFO/ skoler. GUIDE TIL SAMARBEJDSAFTALE Alle dagtilbud, BFOer og skoler i Ballerup Kommune, som arbejder med skolestartende børn, er omfattet af en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen udarbejdes i de enkelte distrikter med afsæt i pjecen Fælles om en god skolestart. Samarbejdsaftalen omfatter de fælles principper og perspektiver, som henholdsvis er barnets perspektiv, de professionelles perspektiv og forældrenes perspektiv, og disse indarbejdes i distrikternes aftale for en god skolestart. Hvert enkelt distrikt skal årligt sammensætte en repræsentativ arbejdsgruppe for distrikternes dagtilbud og BFO/skole, som arbejder med de skolestartende børn. Ansvar for arbejdsgruppens sammensætning er lederen af distriktsskolen og lederen af distriktets dagtilbud. Sammensætning og opgaven for gruppen besluttes årligt omkring den 1. september. I Ballerup Kommune indbefatter samarbejdsaftalen om det skolestartende barn 3 perspektiver: BARNETS PERSPEKTIV > Barnet oplever tryghed og trygge rammer, når de har viden og kendskab til de nye læringsmiljøer > Barnet oplever, at fremtid, nutid og fortid er bundet tæt sammen af genkendelighed i aktiviteter, lege og fortællinger > Barnet støttes i at få gå-på-mod og lyst til at træde kompetent og deltagende ind i nye sociale og faglige fællesskaber > Barnets stemme, oplevelser og følelser inddrages aktivt omkring skolestart FORBEREDELSE: > Årligt sammensættes en repræsentativ arbejdsgruppe for distriktets dagtilbud, BFO og skole, som arbejder med skolestartende børn. Alle dagtilbuddenes afdelinger i distriktet skal være repræsenteret. > Arbejdsgruppen fastsættes af distriktets leder af skole og distriktets leder af dagtilbud senest den 1. september. > Arbejdsgruppen ledes af en leder fra dagtilbud og skole/bfo. > Arbejdsgruppen arbejder ud fra principper i Fælles om en god skolestart og afklarer herunder distriktets behov for viden og kvalificering. > Arbejdsgruppen forholder sig til distriktets tidligere praksis for skolestart, evaluerer dette og laver målsætning for det kommende år > Arbejdsgruppen arbejder med årshjul.

15 FÆLLES OM EN GOD START 15 DE PROFESSIONELLES PERSPEKTIV > De professionelle indgår i et forpligtende samarbejde, der omfatter alle, der arbejder med skolestartende børn > De professionelle arbejder kontinuerligt med at skabe størst mulig sammenhæng mellem læringsmiljøerne, barne- og læringssyn > De professionelle inddrager børn som formidlere af egen viden og oplevelser af en god skolestart > De professionelle sikrer, at forældrene oplever sig aktivt inddraget, trygge og informeret om barnets skolestart FORÆLDRENES PERSPEKTIV > Forældrene oplever tryghed omkring deres barns skolestart > Forældrene oplever sammenhæng mellem de forskellige pædagogiske læringsmiljøer ved barnets skolestart > Forældrene betragtes som sparringspartere og medvirkende til at skabe sammenhæng mellem hjem og læringsmiljøer ved skolestart > Forældrene har sammen med de professionelle ansvar for at forberede barnet på skolestart INDHOLD I SAMARBEJDSAFTALEN: > Hvad er den overordnede målsætning for distriktets skolestart? > Hvilke målsætninger er der for de 3 perspektiver: Børnene De professionelle Forældrene > Hvilke aktiviteter skal der iværksættes og hvornår for at nå målene i forhold til de 3 perspektiver? > Udarbejd en årsplan og/eller et årshjul for de planlagte aktiviteter. > Vurdering af om målsætning, principper og konkrete aktiviteter hænger sammen? > Afklar ansvar: Hvem gør hvad? > Der udarbejdes en samarbejdsaftale for det kommende år bestående målsætning, tema og aktiviteter, som kan formidles til alle børn, forældre og professionelle. OPFØLGNING: > Evaluering af samarbejdsaftalen. Hvordan vil I løbende evaluere samarbejdsaftalen og de indsatser, I har arbejdet med omkring skolestarten? Aftal hvordan forældre og børn inddrages i evalueringen. > Aftal hvordan samarbejdsaftalen skal formidles til forældre og øvrige samarbejdspartnere. > Aftal om der skal udarbejdes yderligere informationsmateriale om skolestarten i jeres distrikt (Billeder, plakater, foldere mm.). Ved udarbejdelse af en samarbejdsaftale er der følgende opmærksomhedspunkter: FORBEREDELSE INDHOLD I SAMARBEJDSAFTALEN OPFØLGNING

16 Ballerup Kommune Hold-an vej Ballerup Tekst: Bibi Baunkilde og Rikke Storgaard Pedersen Foto: Alexander Hjorth Jespersen Design: Koch&Falk Tryk: Trykteam

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole 4. udgave 2017 Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra dagtilbud til skole Kære forældre

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Et af de overordnede mål i Sund Opvækst Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik er at skabe de bedst mulige

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Samarbejdsaftale mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Fortsættes næste side Denne samarbejdsaftale omfatter

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Samarbejdsaftale 2016-2017 Den gode overgang Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Venner på vejen Samarbejdsaftalen har til formål at sikre en god overgang fra vores

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel Tilsynsskema Private dagtilbud Holbæk kommune Revideret februar 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Hadsten By Området. Handleplan for inklusionsarbejdet

Hadsten By Området. Handleplan for inklusionsarbejdet Hadsten By Området Handleplan for inklusionsarbejdet 1 Indhold Indledning:... 3 Børn og Unge Politikkens vision for inklusion:... 3 Processen med at udarbejde inklusionshandleplan i området:... 4 Forældrebestyrelsen/forældregruppen:...

Læs mere

Forældre som samarbejdspartnere

Forældre som samarbejdspartnere Forældre som samarbejdspartnere Skoleforum d.6.marts 2014 www.ballerup.dk Faktabox - Historik Projektet udspringer af erfaringer fra udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar fra 2005 2010.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud

Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud Samarbejde 2014 og 2015 mellem Holbæk Intro møde D. 07.01.15 Kommune og University College Sjælland V/ Ulla Krag Rids over resten af aftenen 17.50 18.30: Ulla overblik

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Formålet med mødet i aften

Formålet med mødet i aften FORLØBSSKEMA TIL ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I HOLBÆK KOMMUNE Formålet med mødet i aften At de to forskellige formål som læreplanen har står tydeligt frem for alle At vi som fagcenter giver mulighed

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Den røde tråd Dragør Kommunes strategi for børns overgange fra børnehave til skole.

Den røde tråd Dragør Kommunes strategi for børns overgange fra børnehave til skole. Den røde tråd Dragør Kommunes strategi for børns overgange fra børnehave til skole. Den Røde Tråd er Dragør Kommunes strategi for børns overgange fra børnehave til SFO, børnehaveklasse og 1. klasse. Strategien

Læs mere

Forord.3. Viden om overgange. 4. Fælles sprog. 7. Forældresamarbejde. 8. Overgangsobjekter. 9. Overleveringssamtale og samtalepapir..

Forord.3. Viden om overgange. 4. Fælles sprog. 7. Forældresamarbejde. 8. Overgangsobjekter. 9. Overleveringssamtale og samtalepapir.. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Viden om overgange. 4 Fælles sprog. 7 Forældresamarbejde. 8 Overgangsobjekter. 9 Overleveringssamtale og samtalepapir..9 Årshjul og evaluering 10 Organisering.10 Bilag 1:

Læs mere

Oplæg til årshjul for brobygningsaktiviteter i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse

Oplæg til årshjul for brobygningsaktiviteter i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse August 2015 Oplæg til årshjul brobygningsaktiviteter i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse For at sikre en tryg overgang alle skolestartere og deres ældre i Vordingborg Kommune fra til skole

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Brøndby kommune 1 Indhold: Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? s. 3 Processen s. 3 Den fritidspædagogiske ramme s. 3 Mål- og indholdsbeskrivelsernes temaer

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Forældremøder & Forældresamtaler

Forældremøder & Forældresamtaler Forældremøder & Forældresamtaler Skovvejens Skole 2015 FORORD Skovvejens Skole er en skole, der er fusioneret af to gamle skoler Egebjergsskolen og Højagerskolen i august 2015 og er blevet til Skovvejens

Læs mere

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet

Pædagogisk kontinuitet Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børnenes hverdag Præsenteret af Områdeleder Tina Hjortshøj og Pædagogerne Dorthe Hansen og Jeanette Nielsen Februar 2015 Rammen for samarbejdet mellem Dagtilbud

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Læring, inklusion og forældresamarbejde. Cand. Psych. Suzanne Krogh

Læring, inklusion og forældresamarbejde. Cand. Psych. Suzanne Krogh Læring, inklusion og forældresamarbejde Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk Workshoppen sætter fokus på forældresamarbejde om inklusion og børns deltagelses- og læringsmuligheder

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere