Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur"

Transkript

1 Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur

2 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af den trådløse rumtemperaturføler... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Ibrugtagnng af den trådløse rumtemperaturføler... 4 Forlængelse af varmefase (partyfunkton)... 4 Afslutnng af partyfunkton... 4 Skft tl natsænknng (spareknap)... 5 Tlkoblng af natsænknng kortere td... 5 Tlkoblng af natsænknng længere td... 5 Frakoblng af natsænknng... 5 Indstllng af ndvduel temperatur... 5 Frakoblng af ndvduel temperatur... 6 Knapslås... 6 Indstllnger programmenuen... 6 Valg af menupunkter programmenuen... 6 Indstllng af klokkeslæt og dato menupunktet Uhr... 6 Redgerng af temperaturtrn menupunktet temp... 7 Redgerng af tdsprogram menupunktet ProG... 8 Indstllng af fereprogram menupunktet UrLb Tl-/frakoblng af frostskrngsfunkton menupunktet FrSt Programmerng af radoforbndelsen menupunktet LErn Rengørng af den trådløse rumtemperaturføler Om denne vejlednng I denne vejlednng anvendes følgende symboler og formaterngshjælp: 1. Handlngsanvsnnger er fortløbende nummereret. 3 Resultater af handlnger er markeret med et flueben. Opstllnger er markeret med punkttegn. Bemærk! Anvsnnger vedrørende økonomsk brug af den trådløse rumtemperaturføler er markeret med dette symbol. Drft med den trådløse controller Anvsnnger om den trådløse rumtemperatur-følers ændrede egenskaber ved drft med den trådløse controller. Funkton af den trådløse rumtemperaturføler Den trådløse rumtemperaturføler fungerer som en tmer på bestemte defnerbare tdspunkter reguleres dt varmesystem af den trådløse rumtemperaturføler tl tre ndstllelge temperaturer: Komforttemperaturen anvendes sædvanlgvs om dagen, eller rettere sagt på de tdspunkter, du er tl stede. Natsænknng anvendes, som navnet antyder, sædvanlgvs om natten. Denne funkton kaldes også sparetemperatur. Frostskrngstemperaturen anvendes sædvanlgvs længere peroder, hvor du måtte være fraværende (f.eks. fere). Temperaturen er netop så høj, at dt varmesystem beskyttes mod frost. 2

3 Normalvsnng på dsplayet Vsnnger og knapper detaljer 1 Her vses den aktuelle ugedag. 2 Symbol for drftstlstanden "Tdsprogram". 3 Symbol for drftstlstanden "Komforttemperatur". 4 Symbol for drftstlstanden "Natsænknng". 5 Symbol for drftstlstanden "Frostskrngstemperatur". 6 Den aktuelle drftstlstand markeres her med trekanter. 7 Her vses de ndstllede områder tdsprogrammet for komforttemperaturen. 8 Knappen - eller, også kaldet spareknappen. 9 Knappen P. 10 Knappen S. 11 Knappen + eller, også kaldet partyknappen. Grundlæggende betjenng af den trådløse rumtemperaturføler Med knapperne + eller - ndstller du værder, f.eks. klokkeslæt eller temperatur. Med knappen S bekræfter du de ndstllede værder. Hvs du efter at have foretaget en ndstllng kke trykker på knappen S, skfter vsnngen automatsk tlbage tl normalvsnng 1 mnut efter sdste knaptryk. Eventuelle ændrnger af værder gemmes kke. Med knappen P kan du tl enhver td returnere tl det normale tdsprogram gen. 12 Her vses klokkeslættet. Du kan få nstallatøren tl at ændre denne vsnng tl f.eks. vsnng aftemperaturen. 13 Her vses nærmere oplysnnger om de ndstllnger, du foretager: f.eks. H, hvs du foretager ndstllnger af klokkeslættet. 3

4 Ibrugtagnng af den trådløse rumtemperaturføler Ved første tlkoblng af den trådløse rumtemperaturføler og efter længere tds frakoblng, f.eks. forbndelse med et strømsvgt, skfter den trådløse rumtemperaturføler automatsk tl ndstllng af klokkeslæt her skal du angve de aktuelle værder. (Du kan redgere dsse data gen senere --> yderlgere oplysnnger herom fnder du under "Indstllng af klokkeslæt og dato menupunktet Uhr" på sde 6). 3 Tmevsnngen blnker 1. Tryk på knapperne + eller -, ndtl den ønskede tmevsnng er ndstllet. Klokkeslætsformat Du kan få vst klokkeslættet normalt 24-tmers format (0H...23H) eller amerkansk formddags- (12AM...11AM) og eftermddagsformat (12PM...11PM). Når du ndstller klokkeslættet, begynder vsnngen med 24-tmers formatet, derefter kommer AM-/PM-formatet. Alt efter hvlket tmeformat du bekræfter med S, vses klokkeslættet efterfølgende 24- tmers format eller AM-/PM-format. 2. Tryk på knappen S. 3 Tmerne er ndstllet, og mnutvsnngen blnker. 3. Du skal nu på samme måde ndtaste de andre værder: Mnutter År Måned Dag 4. Bekræft efter hver ndtastnng med knappen S. 3 Når du har bekræftet med S for sdste gang, returnerer du automatsk tl normalvsnng. 4 Forlængelse af varmefase (partyfunkton) Du kan ved behov forlænge peroden med komforttemperatur eller tlkoble komforttemperaturen med den såkaldte partyfunkton. Forlængelsen sker kun én gang, efter udløb af forlængelsen afvkles det ndstllede tdsprogram gen som normalt. Bemærk! Varmefasen kan forlænges med eller tlkobles op tl 4 tmer. Desuden kan du forlænge, lge så mange gange du vl. 1. Tryk på knappen. 3 Komforttemperaturen forlænges med hvert knaptryk med 1 tme der tælles fra det tdspunkt, der trykkes på knappen. Nederst på dsplayet blnker den td, som er ndstllet med partyfunktonen. 3 Efter nogle få sekunders naktvtet skfter dsplayet tlbage tl normalvsnng. Nederst på dsplayet blnker den td, som er ndstllet med partyfunktonen. Afslutnng af partyfunkton Du kan afslutte partyfunktonen på følgende måde: 1. Tryk på knappen P for at afslutte partyfunktonen. 3 Den trådløse rumtemperaturføler skfter tlbage tl det normale tdsprogram.

5 Skft tl natsænknng (spareknap) Med spareknappen kan du skfte tl natsænknng, hvs du kke er tl stede kortere eller længere td. Tlkoblng af natsænknng kortere td 1. Hold knappen nde mndre end 5 sek. 3 Den trådløse rumtemperaturføler skfter tl natsænknng. Drftstlstanden Natsænknng vses. Denne ændrng opretholdes ndtl næste planlagte skft tdsprogrammet. Tp vedrørende natsænknng Brug denne funkton, når du lufter ud. Skft tlbage tl tdsprogrammet efter udluftnngen ved at trykke på knappen P. Tlkoblng af natsænknng længere td 1. Hold knappen nde mere end 5 sek. 3 Den trådløse rumtemperaturføler skfter permanent tl natsænknng. Drftstlstanden Natsænknng vses, og vsnngen af tdsprogrammet forsvnder. Denne ændrng bevares, ndtl natsænknngen gen kobles fra. Frakoblng af natsænknng Du kan tl enhver td frakoble natsænknngen gen: 1. Tryk på knappen P for at frakoble natsænknngen. 3 Den trådløse rumtemperaturføler skfter tlbage tl det normale tdsprogram. Indstllng af ndvduel temperatur Forskydnng af nomnel temperatur Ved drft med den trådløse controller foretages va dette menupunkt en forskydnng af den nomnelle værd med ± 3 K. Du kan ndstlle en ndvduel temperatur, hvs den temperatur, der er ndstllet øjeblkket va tdsprogrammet, kke passer dg. 1. Tryk på knappen S. 3 Den ndstllede ndvduelle temperatur blnker. 2. Tryk på knapperne + eller - for at ndstlle den ndvduelle temperatur. 3. Tryk på knappen S for at bekræfte den ndstllede ndvduelle temperatur. 3 Den trådløse rumtemperaturføler returnerer tl normalvsnng og regulerer den ndstllede ndvduelle temperatur ndtl næste skft tdsprogrammet. Så længe den ndvduelle temperatur anvendes som foreskrevet nomnel værd tl regulerng, vses kke nogen drftstlstand (komfort, natsænknng, frostskrng), da ngen af de gemte temperaturer dsse har gyldghed. Bemærk Hvs der kke trykkes på knappen S, returnerer vsnngen efter 5 sekunder gen tl normalvsnng. Eventuelle ændrnger af den nomnelle temperatur gemmes så fald kke. 5

6 Indstllnger programmenuen Frakoblng af ndvduel temperatur Du kan tl enhver td frakoble den ndvduelle temperatur gen: 1. Tryk på knappen P for at frakoble den ndvduelle temperatur. 3 Den trådløse rumtemperaturføler skfter tlbage tl det normale tdsprogram. Knaplås For at forhndre en utlsgtet eller uautorseret brug af den trådløse rumtemperaturføler kan du tlkoble knaplåsen normalvsnng. Tlkoblng af knaplås 1. Hold knappen S og - nde mere end 5 sek. 3 Når knaplåsen er aktveret, vses "-- --" på dsplayet, hver gang der trykkes på en knap, for at vse, at den ønskede betjenng kke er tlladt. Frakoblng af knaplås 1. Hold knappen S og - nde mere end 5 sek. 3 Under frakoblngen vses "-- --" på dsplayet 5 sekunder. Når knaplåsen er frakoblet, aktveres normalvsnngen gen, og knapperne kan slppes. I programmenuen kan du redgere følgende ndstllnger: Klokkeslæt og dato (menupunktet Uhr) Temperaturtrn (menupunktet temp)* Tdsprogram (menupunktet ProG)* Ferefunkton (menupunktet UrLb)* Frostskrngsfunkton (menupunktet FrSt)* Programmerng af radoforbndelsen (menupunktet LErn) *Menupunktet er deaktveret ved drft med den trådløse controller. Valg af menupunkter programmenuen Uanset hvlken ndstllng du vl ændre, kommer du altd tl det ønskede menupunkt programmenuen på følgende måde: 1. Hold normalvsnng knappen P nede mndst 5 sekunder for at åbne programmenuen. 2. Tryk på knappen + eller - for at komme tl det ønskede menupunkt; eksemplet nedenfor ser du det første menupunkt, klokkeslæt. 3. Tryk på knappen S for at vælge det ønskede menupunkt. Indstllng af klokkeslæt og dato menupunktet Uhr Du kan tl enhver td ændre klokkeslæt og dato efter behag. Bemærk! Uret er dmensoneret som ugetmer, som tlfælde af strømsvgt fortsætter med at vrke mndst fre tmer. Skft mellem sommer- og vntertd sker automatsk. Den ndbyggede kalender tager automatsk højde for skudår. 6

7 Sådan ndstller du dato og klokkeslæt: 1. Gå tl menupunktet Uhr programmenuen (se ovenfor). 3 Tmevsnngen blnker. 2. Tryk på knapperne + eller -, ndtl den ønskede tmevsnng er ndstllet. Klokkeslætsformat Du kan få vst klokkeslættet normalt 24-tmers format eller amerkansk format (AM/PM). Yderlgere oplysnnger om dette fnder du på sde Tryk på knappen S. 3 Tmerne er ndstllet, og mnutvsnngen blnker. 4. Foretag de andre ndstllnger på samme måde; det drejer sg om følgende: Mnutter klokkeslættet stlles efter bekræftelse med S År Måned Dag Datoen skal kke ndstlles! Hvs datoen allerede er ndstllet korrekt, kan du forlade denne ndstllng med knappen P. Redgerng af temperaturtrn menupunktet temp Funktonen er deaktveret Ved drft med den trådløse controller er denne funkton deaktveret. Indstllngen af den nomnelle temperatur sker centralt på den trådløse controller. I menupunktet temp kan du redgere følgende temperaturtrn: Komforttemperatur (standardndstllng 21,0 C) Natsænknng (standardndstllng 18,0 C) Frostskrngstemperatur (standardndstllng 10,0 C) Kontrol af frostskrngstemperatur Frostskrngstemperaturen kan du kontrollere endnu en gang og ndstlle under menupunktet "Frostskrngsfunkton". En ændrng af frostskrngstemperaturen under et af menupunkterne påvrker umddelbart de andre menupunkter. I den trådløse rumtemperaturføler gælder kun én frostskrngstemperatur! 5. Bekræft efter hver ndtastnng med knappen S. 3 Når du har bekræftet med S for sdste gang, returnerer du automatsk tl programmenuen. 6. Tryk på knappen P for at returnere tl normalvsnng. 7

8 Sådan ændrer du temperaturtrnene: 1. Gå tl menupunktet temp programmenuen (se sde 6). 3 Vsnngen af komforttemperaturens temperaturndstllng blnker. Desuden blnker vsnngen af drftstlstanden yderst tl højre på dsplayet. 2. Tryk på knapperne + eller - for at ndstlle den ønskede temperatur. 3. Bekræft med knappen S. 3 Vsnngen skfter automatsk tl næste temperaturtrn, nemlg natsænknng. 4. Natsænknng og frostskrngstemperatur ndstlles på samme måde. 3 Når du har bekræftet med S for sdste gang, returnerer du automatsk tl programmenuen. 5. Tryk på knappen P for at returnere tl normalvsnng. Annullerng af ændrnger af temperaturtrn: 1. Tryk på knappen P for at annullere ndstllngen af temperaturtrn. 3 Du returnerer automatsk tl programmenuen. Det temperaturtrn, som du havde åbnet tl redgerng tl sdst, gemmes kke. 2. Tryk på knappen P for at returnere tl normalvsnng. Redgerng af tdsprogram menupunktet ProG Funktonen er deaktveret Ved drft med den trådløse controller er denne funkton deaktveret. Tdsprogrammet admnstreres centralt på den trådløse controller. I menupunktet ProG kan du redgere den trådløse rumtemperaturfølers skftetdspunkter. Du råder over maks. 32 skftetdspunkter. Hvert skftetdspunkt fastsætter et tdspunkt nden for en uge, hvor der skftes mellem komforttemperatur og natsænknng. Du kan ændre skftetdspunkterne trn på 10 mnutter. Fra fabrkken er følgende tdsprogram programmeret. Ugedage Mandag-fredag Lørdag, søndag Tdsrum 6:00 22:00 Komforttemperatur 6:00 23:00 Komforttemperatur Dsse ndstllnger kan redgeres eller suppleres efter behov. Vsnng af skftetdspunkter 1. Gå tl menupunktet ProG programmenuen (se sde 6). 3 Det første skftetdspunkt vses. 2. Tryk på knapperne + eller - for at få vst de andre skftetdspunkter. 3 Skftetdspunkterne vses kronologsk begyndende med mandag kl. 0:00, stgende rækkefølge ndtl maks. søndag 23:59. 3 Nederst på lsten vses, for så vdt der stadg er et skftetdspunkt tl rådghed, et tomt skftetdspunkt. 8

9 Redgerng af skftetdspunkt 1. Gå tl menupunktet ProG programmenuen (se sde 6). 2. Tryk på knappen + eller - for at komme tl det ønskede skftetdspunkt. 3. Tryk på knappen S for det skftetdspunkt, der skal ændres. 3 Skftetdspunktet åbnes tl redgerng, og tmevsnngen blnker. 4. Tryk på knappen + eller - for at redgere tmevsnngen. 5. Bekræft med knappen S. 6. Foretag de andre ndstllnger på samme måde; det drejer sg om følgende: Mnutter Dag her vses først ugedagene fra Ma-Sø enkeltvst, dernæst grupperne Lø-Sø, Ma-Fr, Ma-Lø og Ma-Sø. Komforttemperatur eller natsænknng Grupper af dage Hvs du vælger en gruppe af dage, oprettes der for hver af de valgte dage gruppen et eget programpunkt med det angvne klokkeslæt og temperaturtrnnet. Det er derefter kke mulgt at redgere hele gruppen, men kun de enkelte programpunkter. Det kan derfor enkelte tlfælde være fornuftgt at slette alle skftetdspunkter og derefter angve en ny gruppe dage. 7. Bekræft efter hver ndtastnng med S. 3 Når du har bekræftet sdste gang med S, gemmes det ændrede skftetdspunkt, og det næste skftetdspunkt kronologsk rækkefølge vses. Sletnng af skftetdspunkt 1. Gå tl menupunktet ProG programmenuen (se sde 6). 2. Tryk på knappen + eller - for at komme tl det ønskede skftetdspunkt. 3. Hold knapperne + og - nede længere td end 5 sekunder. 3 Skftetdspunktet slettes permanent, og det næste skftetdspunkt kronologsk rækkefølge vses. Sletnng af alle skftetdspunkter Med denne funkton kan du slette alle gemte skftetdspunkter. Funktonen kan f.eks. med fordel anvendes, når der skal foretages en komplet ændrng af tdsprogrammet, og det er for tdskrævende at slette enkelte programpunkter. 1. Gå tl menupunktet ProG programmenuen (se sde 6). 2. Vælg et vlkårlgt skftetdspunkt med knappen + eller Hold knapperne + og - nede længere td end 10 sekunder. 3 Alle skftetdspunkter slettes permanent, og et tomt programpunkt vses med "--:--". Bemærk Med denne procedure slettes også de skftetdspunkter, der er programmeret fra fabrkken. Dsse tdspunkter kan gendannes med Reset. 9

10 Tlføjelse af et nyt skftetdspunkt 1. Gå tl menupunktet ProG programmenuen (se sde 6). 2. Tryk på knappen + eller - for at komme tl det tomme skftetdspunkt. 3. Bekræft med knappen S. Du kan nu foretage alle ndstllnger for et nyt skftetdspunkt: 3 Det nye skftetdspunkt åbnes tl redgerng, og tmevsnngen blnker. 4. Tryk på knappen + eller - for at redgere tmevsnngen. 5. Bekræft med knappen S. 6. Foretag de andre ndstllnger på samme måde; det drejer sg om følgende: Mnutter Dag her vses først ugedagene fra Ma-Sø enkeltvst, dernæst grupperne Lø-Sø, Ma-Fr, Ma-Lø og Ma-Sø Komforttemperatur eller natsænknng 7. Bekræft efter hver ndtastnng med S. 3 Når du har bekræftet sdste gang med S, gemmes det ændrede skftetdspunkt, og det næste skftetdspunkt kronologsk rækkefølge vses. 10 Grupper af dage Hvs du vælger en gruppe af dage, oprettes der for hver af de valgte dage gruppen et eget skftetdspunkt med det angvne klokkeslæt og temperaturtrnnet. Det er derefter kke mulgt at redgere hele gruppen, men kun de enkelte skftetdspunkter. Det kan derfor enkelte tlfælde være fornuftgt at slette alle skftetdspunkter og derefter angve en ny gruppe dage. Annullerng af ndstllnger af tdsprogrammet Du kan annullere ændrnger af tdsprogrammet, når der kke er åbnet noget skftetdspunkt tl redgerng. 1. Tryk på knappen P. 3 Du returnerer automatsk tl programmenuen. Det aktve skftetdspunkt, som blev vst tl ndstllng, gemmes kke. 2. Tryk på knappen P for at returnere tl normalvsnng. Yderlgere oplysnnger vedrørende programmerng af skftetdspunkter Hvs alle skftetdspunkter er brugt, tlbydes kke noget tomt skftetdspunkt. Hvs der programmeres en gruppe af dage, og der kke er nok ledge skftetdspunkter tl rådghed, vses FULL på dsplayet, og antallet af endnu ledge skftetdspunkter vses. Her må du selv afgøre, om du kan frgøre de manglende skftetdspunkter, eller om du på anden vs - va enkelte dage - kan angve dne programønsker. Hvs en gruppe af dage overlapper et allerede ekssterende skftetdspunkt, overskrves det ekssterende skftetdspunkt uden vdere. Hvs et nyt skftetdspunkt lægges på tdspunktet for et ekssterende skftetdspunkt, overskrves det ekssterende skftetdspunkt uden vdere. Hvs et ekssterende skftetdspunkt redgeres og lægges på et tdspunkt, som allerede er optaget af et andet ekssterende skftetdspunkt, overskrves det ekssterende skftetdspunkt uden vdere. Redundante skftetdspunkter (skftetdspunkter tdsprogrammet, som kke fører tl et skfte af temperaturtrn) regstreres og fjernes kke automatsk. Du skal selv fnde og rette sådanne skftetdspunkter, hvs du har brug for at frgøre flere skftetdspunkter.

11 Indstllng af fereprogram menupunktet UrLb Funktonen er deaktveret Ved drft med den trådløse controller er denne funkton deaktveret. Fereprogrammet admnstreres centralt på den trådløse controller. Under menupunktet UrLb har du adgang tl et fereprogram. Her angver du start- og slutdato for dt fravær. I dette tdsrum vælges et konstant, valgbart temperaturtrn. Efter fereperodens udløb slettes fereprogrammet automatsk, så det kke gentages året efter. Indstllng af fereperode 1. Gå tl menupunktet UrLb programmenuen (se sde 6). 3 Når du vælger menupunktet UrLb, vses "--.--", hvs der endnu kke er defneret nogen fereperode. 2. Tryk på knappen S for at angve en fereperode. 3 Den aktuelle dato angves automatsk som ferens begyndelse. Denne dato kan redgeres: 3 Vsnngen af måneden blnker. 3. Tryk på knappen + eller - for at angve måneden. 4. Bekræft med knappen S. 3 Dagen begynder at blnke. 5. Tryk på knappen + eller - for at angve dagen. 6. Tryk på knappen S gen. 3 Vsnngen skfter tl ferens afslutnng. 3 Vsnngen af måneden blnker. 7. Indstllng af ferens afslutnng (måned og dag) foretages på samme måde. 8. Bekræft efter hver ndtastnng med knappen S. 3 Vsnngen af drftstlstand blnker. 9. Tryk på knappen + eller - for at vælge det ønskede temperaturtrn (Komfort, Natsænknng og Frostskrng), som skal holdes under feren. 10.Bekræft med knappen S. 3 Når du har bekræftet med S for sdste gang, returnerer du automatsk tl programmenuen. 11.Tryk på knappen P, og den trådløse rumtemperaturføler returnerer tl normalvsnng. 3 Så snart den nterne dato når den første feredag kl. 0:00, skftes der temperaturtrn. Vsnngen på dsplayet skfter og vser datoen for ferens afslutnng. Anbefalng vedrørende ferefunktonen Ved lave udendørstemperaturer og længere tds fravær bør du lade ferefunktonen slutte en enkelt dag før den planlagte afslutnng på feren, så dn bolg er tlstrækkelgt opvarmet, når du kommer hjem. Sletnng af fereperode 1. Gå tl menupunktet UrLb. 2. Hold knapperne + og - nede længere td end 3 sekunder for at slette en angvet fereperode helt. 3 Den trådløse rumtemperaturføler skfter tl programmenuen. 3. Tryk på knappen P, og den trådløse rumtemperaturføler returnerer tl normalvsnng. 11

12 Tl-/frakoblng af frostskrngsfunkton menupunktet FrSt Funktonen er deaktveret Ved drft med den trådløse controller er denne funkton deaktveret. Frostskrngsfunktonen admnstreres centralt på den trådløse controller. Kun her kan du aktvere frostskrngsfunktonen permanent. Frostskrngstemperatur Frostskrngstemperaturen kan ndstlles området mellem +5 C og +15 C. 1. Gå tl menupunktet FrSt programmenuen (se sde 6). 3 Vsnngen af den ndstllede frostskrngstemperatur blnker. Desuden blnker den tlhørende vsnng af drftstlstanden yderst tl højre på dsplayet. 2. Tryk på knappen + eller - for at vælge den ønskede frostskrngstemperatur. 3. Bekræft med knappen S. Ændrng af frostskrngstemperaturen En ændrng af frostskrngstemperaturen påvrker også den ndstllede frostskrngstemperatur, som blev ndstllet under "Redgerng af temperaturtrn" (se sde 7). 3 På dsplayet vses On eller OFF. 4. Tryk på knappen + for at tlkoble frostskrngen (On) eller på knappen - for at frakoble frostskrngen (OFF). 5. Tryk på knappen S. 3 Frostskrngsfunktonen tlkobles eller frakobles, og vsnngen returnerer tl programmenuen. 6. Tryk på knappen P, og den trådløse rumtemperaturføler returnerer tl normalvsnng. 3 Efter frakoblng af frostskrngsfunktonen skfter rumtemperaturregulatoren tlbage tl permanent natsænknng. Sådan genaktverer du det normale tdsprogram: 1. Hold normalvsnng knappen P nede mndst 5 sekunder for at åbne programmenuen. 2. Tryk på knappen + eller - for at komme tl menupunktet ProG. 3. Tryk på knappen S for at vælge menupunktet ProG. 4. Tryk på knappen P for at genaktvere det normale tdsprogram. 12

13 Programmerng af radoforbndelsen menupunktet LErn Hvs du vl programmere trådløse motoraktuatorer eller en trådløs controller tl den trådløse rumtemperaturføler, skal du gøre følgende: 1. Gå tl menupunktet LErn programmenuen (se sde 6). 2. Start programmerngstlstanden på alle de enheder, der skal programmeres. 3. Tryk på knappen S på den trådløse rumtemperaturføler for at starte programmerngen. 3 Under programmerngen blnker vsnngen LErn. 3 Efter ca. 5 sekunder vender den trådløse rumtemperaturføler drekte tlbage tl normalvsnng. Programmerng af flere trådløse motoraktuatorer Hvs der skal programmeres flere trådløse motoraktuatorer tl den trådløse rumtemperaturføler, skal alle aktuatorer sættes programmerngstlstand, før programmerngen kan startes på den trådløse rumtemperaturføler. Sletnng af den trådløse forbndelse Den trådløse forbndelse kan slettes enten på den trådløse motoraktuator (se betjenngsvejlednngen tl den trådløse motoraktuator) eller ved at programmere den trådløse forbndelse gen. Rengørng af den trådløse rumtemperaturføler 1. Tør den trådløse rumtemperaturfølers hus af med en hårdt opvredet klud. 2. Anvend kke rengørngsmdler, da dsse kan beskadge huset. 13

14 Monterngs- og brugtagnngsvejlednng tl elnstallatøren Trådløs rumtemperaturføler med ur

15 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng Funktonsprncp Installaton Installatons- og skkerhedsanvsnnger Monterng Elektrsk tlslutnng Forkert ndsats Programmerng af radoforbndelsen menupunktet LErn Sletnng af den trådløse forbndelse Ibrugtagnng (bassndstllng)... 17/18 Normalvsnng (n) Drftsform (b) Følertlpasnng (o) Opvarmnngsoptmerng (E) Gradent tl opvarmnngsoptmerng (r) Sommertdsregulerng (S) Gangnøjagtghed (U) Softwareverson (-) Gendannelse af alle ndstllnger (Reset) Teknske data Om trådløs drft Trådløs overførsel Garant Om denne vejlednng I denne vejlednng anvendes følgende symboler og formaterngshjælp: 1. Handlngsanvsnnger er fortløbende nummereret. 3 Resultater af handlnger er markeret med et flueben. Opstllnger er markeret med punkttegn. Bemærk! Anvsnnger vedrørende økonomsk brug af den trådløse rumtemperaturføler er markeret med dette symbol. Vgtgt Anvsnnger, som kan medføre skader på personer eller på produktet, er markeret med dette symbol Drft med den trådløse controller Anvsnnger om den trådløse rumtemperaturfølers ændrede egenskaber ved drft med den trådløse controller. Funktonsprncp Den trådløse rumtemperaturføler er en elektronsk regulerngsenhed med ntegreret ur tl temperatur- og/eller tdsstyret regulerng af enkeltrum prvatbolger eller erhvervsbygnnger. Va den ndbyggede trådløse sender overføres data om den aktuelle rumtemperatur, den nomnelle temperatur og det aktuelle temperaturtrn tl den trådløse controller eller drekte tl motoraktuatorer. Temperaturmålngen sker va en ndbygget måleføler. 15

16 Installaton Installatons- og skkerhedsanvsnnger Vgtgt Installaton og monterng af elektrsk udstyr skal foretages af en elektrker. Den trådløse rumtemperaturføler er beregnet tl ndbygnng. Den består af to enheder: Indbygnngsndsatsen, som rummer effektelektronkken, den trådløse sender og tlslutnngerne (tl Europa ndbygnngsdåse). Regulatormodulet med betjenngselementerne, som sættes på ndbygnngsndsatsen. Vgtgt Fejlagtg tlslutnng kan medføre beskadgelse af regulerngsenheden! V påtager os kke noget ansvar for skader, der skyldes fejlagtg tlslutnng og/eller ukorrekt håndterng! Før arbejder på den trådløse rumtemperaturføler skal enheden gøres spændngsfr og skres mod utlsgtet tlkoblng! Anvend kun den trådløse rumtemperaturføler tl tlslutnng tl nstallatonslednnger lukkede, tørre rum. Netspændngsførende lednnger (nettlslutnng) må kke komme berørng med lavspændngsførende lednnger, f.eks. følerlednnger, (mndste afstand 4 mm ved bass-solerede ledere). Hvs den trådløse rumtemperaturføler kke fungerer efter monterng, skal du første kontrollere spændngsforsynngen og at tlslutnngen er foretaget korrekt. Monterng Den trådløse rumtemperaturføler monteres Europa ndbygnngsdåser. For at skre en optmal drft skal følgende anvsnnger følges: V anbefaler en optmal monterngshøjde på 1,50 m. Udsæt kke den trådløse rumtemperaturføler for drekte sollys, og anvend den kke områder med træk eller anden form for fortempereret luft (f.eks. over elkogeplader, køleskabe o. lgn. eller områder med drekte strålevarme fra radatorer), da regulerngsegenskaberne påvrkes af varmen. Anvend kke den trådløse rumtemperaturføler byggemoduler med andre elektrske enheder, f.eks. lysdæmpere, da en eventuel varmeudvklng vl kunne påvrke den trådløse rumtemperaturføler. Elektrsk tlslutnng Slut forsynngsspændngen (230 V, 50 Hz) tl klemmerne L og N. Forkert ndsats Den trådløse rumtemperaturfølers modul er beskyttet mod forkert påsætnng på ndbygnngsndsatsen tl en Gra persennestyrng. Ved en forkert ndsats blnker teksten FAIL på den trådløse rumtemperaturfølers dsplay. 16

17 Programmerng af radoforbndelsen menupunktet LErn Hvs du vl programmere trådløse motoraktuatorer eller en trådløs controller tl den trådløse rumtemperaturføler, skal du gøre følgende: 1. Hold normalvsnng knappen P nede mndst 5 sekunder for at åbne programmenuen. 2. Tryk på knappen + eller - for at komme tl menupunktet LErn. 3. Start programmerngstlstanden på alle de enheder, der skal programmeres. Se betjenngsvejlednngen tl den trådløse modtager. 4. Tryk på knappen S på den trådløse rumtemperaturføler for at starte programmerngen. 3 Under programmerngen blnker vsnngen LErn. 3 Efter ca. 5 sekunder vender den trådløse rumtemperaturføler drekte tlbage tl normalvsnng. Ibrugtagnng (bassndstllng) Vgtgt om ændrnger parametermenuen Ændrnger denne menu bør kun foretages af en elektrker eller elnstallatør, da en hensgtsmæssg regulerng under vsse omstændgheder kke længere er mulg, hvs ndstllngerne foretages forkert. I parametermenuen kan de parametre, som er nødvendge forbndelse med brugtagnng, defneres. Standardndstllngerne er foretaget, så en hensgtsmæssg drft er skret selv uden tlpasnnger parametermenuen. Skft tl parametermenuen: 1. Hold knapperne S og P nede samtdg mere end 5 sekunder normalvsnng. Følgende parametre kan ndstlles og aflæses: Programmerng af flere trådløse motoraktuatorer Hvs der skal programmeres flere trådløse motoraktuatorer tl en trådløs rumtemperaturføler, skal alle aktuatorer sættes programmerngstlstand, før programmerngen kan startes på den trådløse rumtemperaturføler. n (normal) b (drft) o (offset) Normalvsnng (klokkeslæt, nomnel temperatur, faktsk temperatur) Drftsform Konvektorvarme, varmekredsfordeler eller trådløs controller Følertlpasnng for at kompensere for påvrknnger på stedet Sletnng af den trådløse forbndelse Den trådløse forbndelse kan slettes enten på den trådløse motoraktuator (se betjenngsvejlednngen tl den trådløse motoraktuator) eller ved at programmere den trådløse forbndelse gen. E (early) Opvarmnngsoptmerng r (ramp) Gradent for opvarmnngsoptmerng mnutter pr. kelvn S (Sommertd) Valg af sommertdsregulerng (Mellemeuropa/GB) U (Ur) Korrekturværd for gangnøjagtghed sekunder pr. dag - Softwareverson 17

18 Af hensyn tl en bedre sammenhæng vses det relevante bogstav øverst tl venstre på dsplayet. Tl højre de fre store cfre vses den tlhørende værd. Normalvsnng (n) Med dette parameter kan den trådløse rumtemperaturfølers normalvsnng vælges. Denne nformaton vses altd på dsplayet, når der kke er valgt nogen menu, og der kke er nogen aktve ferendstllnger. 1. Med knapperne + og - kan du vælge en af de følgende drftsformer. 2. Med S aktveres den. Normalvsnng Vsnng Ved at trykke på knappen S åbnes det pågældende parameter tl redgerng, og parameterværden begynder at blnke. Når et parameter ændres, og ændrngen bekræftes med S, skfter parametermenuen automatsk tl næste parameter. Med knappen P kan du tl enhver td returnere tl det normale tdsprogram gen. Ændrnger parametermenuen Ændrnger parametermenuen træder omgående kraft! Parametret er ændret uanset om du forlader menuen med S eller P, eller om der efter 1 mnut automatsk skftes tlbage tl normalvsnng. Aktuelt klokkeslæt Aktuel nom. temperatur Aktuel fakt. temperatur * Standardndstllng Uhr* SOLL Ist Normalvsnng med anden funkton Ved drft med den trådløse controller vses den ndstllede værd permanent ved aktveret forskydnng af den nomnelle værd uafhænggt af den valgte normalvsnng. Så snart forskydnngen af den nomnelle værd trækkes tlbage, vses gen den valgte normalvsnng. 18

19 Drftsform (b) Dette parameter gør det mulgt for den trådløse rumtemperaturføler at vælge funkton ndvduelt. Va dette fastlægges hyppgheden af den trådløse overførsel (konvektorvarme, gulvvarme, trådløs controller). 1. Med knapperne + og - kan du vælge en af de følgende drftsformer. 2. Med S aktveres den. Anvendelsesområde Vsnng Opvarmnngsoptmerng (E) Funktonen vrker kke Ved drft med den trådløse controller fungerer opvarmnngsoptmerngen kke, da den trådløse controller fastsætter det tdsmæssge forløb af kurven for den nomnelle temperatur. Konvektor, konventonel sendentervaller 10 mnutter Varmekredsfordeler, gulvvarme sendentervaller 3 mnutter 10 * 3 Kun tl rumopvarmnng Funktonen Opvarmnngsoptmerng egner sg kun tl rumopvarmnng. Funktonen kan kke anvendes tl ekstra opvarmnng. Drft med trådløs controller, sendentervaller 10 mnutter (tl konvektorvarme) Drft med trådløs controller, sendentervaller 3 mnutter (tl gulvvarme) * Standardndstllng F10 Følertlpasnng (o) Med dette parameter kan den målte faktske temperatur forskydes med ± 3,0 kelvn. Denne korrekton kan anvendes tl at udlgne måleafvgelser, som opstår som følge af en ugunstg placerng af den trådløse rumtemperaturføler. 1. Med knapperne + og - kan du ndstlle parametret. 2. Med S gemmes parametret. Fra fabrkken er følertlpasnngen ndstllet tl 0,0 kelvn. F3 Opvarmnngsoptmerngen bestemmer ud fra tdlgere opvarmnngscyklusser rummets tdsmæssge egenskaber og beregner med denne værd den nødvendge vrketd for at nå den ønskede nomnelle temperatur rette td. Den automatske opvarmnngsoptmerng kan tl- (On) og frakobles (OFF) her. Hvs opvarmnngsoptmerngen er frakoblet, skftes der udelukkende efter ndstllngerne tdsprogrammet. 1. Opvarmnngsoptmerngen kan du med knappen + sætte tl On og med knappen - tl OFF. 2. Med S gemmes ndstllngen. Fra fabrkken er opvarmnngsoptmerngen koblet tl (On). 19

20 Gradent tl opvarmnngsoptmerng (r) Den aktuelle gradent, som bruges tl beregnng af vrketden, kan kontrolleres under dette menupunkt. Den td, der er nødvendg for at opvarme rummet med en kelvn (1 K), vses mnutter. Med tlkoblet opvarmnngsoptmerng bestemmes denne gradent på ny ved overgangen fra en natsænknngsfase tl en komfortfase. Fra fabrkken starter opvarmnngsoptmerngen med en gradent på 15 mnutter pr. kelvn [mn/k]. Sommertdsregulerng (S) Her kan du vælge den sommertdsregulerng, med hvlken overgangen tl sommertd beregnes. Den trådløse rumtemperaturføler skelner mellem Mellemeuropa og Storbrtannen. Hvs sommertdsfunktonen frakobles (OFF), stlles tden kke automatsk om. I så fald skal du være opmærksom på, at tden skal ændres manuelt. 1. Med knapperne + og - kan du vælge en af de følgende drftsformer. 2. Med S aktveres den. Regulerng for Sommertdsbegyndelse Sommertdsafslutnng Vsnng Mellemeuropa Sdste søndag marts fra 2:00 tl 3:00 Storbrtannen Sdste søndag marts fra 2:00 tl 3:00 Sdste søndag oktober fra 3:00 tl 2:00 Fjerde søndag oktober fra 3:00 tl 2:00 EUr* Gb Gangnøjagtghed (U) Her er der fra fabrkken angvet en korrektonsværd, som skrer en optmal præcson af urfunktonen. Værden angver korrektonen sekunder pr. dag [s/d] og kan kke ændres. Softwareverson (-) Under dette menupunkt kan du få vst oplysnnger om den aktuelle softwareverson. Angvelse af softwareverson Husk altd også at angve oplysnnger om den softwareverson, der er nstalleret regulerngsenheden, hvs du ndrapporterer teknske problemer. Gendannelse af alle ndstllnger (Reset) Du kan slette alle parameterndstllnger og programmernger og nulstlle enhedens standardndstllnger: 1. Hold knapperne + og - nede samtdg mere end 10 sekunder normalvsnng. 3 Regulerngsenheden gennemfører derefter sn dsplaytest og begynder med urndstllngen med henblk på fornyet første brugtagnng. Fra OFF * Standardndstllng 20

21 Teknske data Temperaturområder: + 18 tl + 30 C (komforttemperatur) + 10 tl + 22 C (komforttemperatur og natsænknng) + 5 tl + 15 C (frostskrngstemperatur) + 10 tl + 30 C (ndvduel temperatur) - 3 tl + 3 K (forskydnng af nomnel værd ved drft med trådløs controller) Indstllngsnterval 0,5 K Føler: Halvlederføler (KTY), ntern Øvrge ndstllnger: Menubetjenng med fre knapper Tdsfunkton: Elektronsk tmer med ugeprogram, automatsk skft mellem sommertd og normaltd Programpladser: 32, kan fordeles vlkårlgt over ugen, ndstllngsnterval 10 mnutter Drftsreserve: mn. 4 tmer vha. Gold-Cap (kondensator, ntet batter) Drftsspændng: 230 V AC, 50 Hz Effektforbrug: ca. 4 VA Sendefrekvens: 433,42 MHz Elektrske tlslutnnger: Skrueklemmer med kærvskrue Funktonsprncp følge EN : 1.C (ntet begrænser-funktonsprncp) Nom. stødspændng: 4,0 kv Tlsmudsnngsgrad: 2 Tlladt omgvende temperatur: 0 tl + 50 C Kapslngsklasse: IP 30 Beskyttelsesklasse: II (ved korrekt monterng) Vægt: ca. 180 g Om trådløs drft Den trådløse overførsel sker på en kke eksklusvt reserveret overførselsstræknng; forstyrrelser kan derfor kke udelukkes. Den trådløse overførsel egner sg kke tl skkerhedsformål, f.eks. nødstop, nødopkald. Senderækkevdden for en trådløs sender (maks. 100 m et frtlggende område) er afhængg af genstandens bygnngsmæssge forhold: Tørt materale Gennemtrængnng Træ, gps, gpsplader ca. 90% Mursten, spånplader ca. 70% Armeret beton ca. 30% Metal, metalgtter, alulamnerng ca. 10% Trådløs overførsel Sammenkoblng af dette trådløse system med andre kommunkatonsnetværk er kun tlladt nden for rammerne af den natonale lovgvnng. Dette trådløse system må kke anvendes tl kommunkaton ud over ejendommens grænser. Ved drft Danmark skal gældende lovgvnng overholdes. Ved bestemmelsesmæssg anvendelse opfylder denne enhed kravene R&TTE-drektvet (1999/5/EF). En fuldstændg overensstemmelseserklærng fnder du på nternettet på: Den trådløse rumtemperaturføler må anvendes alle EU- og EFTA-lande. 21

22 Garant V yder garant henhold tl lovens bestemmelser. Send produktet tl vores centrale kundeservce med en fejlbeskrvelse. V betaler portoen. Gra Gersepen GmbH & Co. KG Servce Center Dahlenstraße 12 D Radevormwald Gra Gersepen GmbH & Co. KG Postfach 1220 D Radevormwald Telefon: +49 (0) 2195 / Telefax: +49 (0) 2195 / Internet: 22

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm Monterngsvejlednng Energsøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøjle med seks tomme enheder, højde 769 mm

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse 44 Radatortermostaten HR9 er eu.baccertfceret.. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: Radatortermostat med ventlsokkel M x,5. Batterer er vedlagt Dsplayholder Ventladapter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-102 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Model No. EC270P Part No. 3834RP0079V

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

ipod Music System ASB15I

ipod Music System ASB15I Pod Musc System ASB15I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 19 FR 35 ES 51 DE 67 EL 83 DA 99 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference Indhold Indlednng Indhold...79 Før brug...80-8 Afspllelge dske...80 Fjernbetjenngsafstand...80 Skkerhedsforanstaltnnger...80 Om dske...8 Om symboler...8 Valg af afsplnngsklde...8 Frontpanel og dsplayvndue...8

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

DA 30 MAJ 12 Rev E

DA 30 MAJ 12 Rev E Oversættelse af Orgnale Brugsanvsnng AMP 3K/40* CE Termnerng Maskner 2161400-[] og AMP 5K/40* CE Termnerng Maskner 2161500-[] Kunde Manual 409-10204-DA 30 MAJ 12 Rev E SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Læs dette

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

Brugervejledning. Vakuumblandere. WAMIX Classic/Injector. Wamix Classic. Wamix Injector. Die Basis für Ihr Labor

Brugervejledning. Vakuumblandere. WAMIX Classic/Injector. Wamix Classic. Wamix Injector. Die Basis für Ihr Labor Brugervejlednng Vakuumblandere WAMIX Classc/Injector Wamx Classc Wamx Injector De Bass für Ihr Labor - 1 - Kære kunde, Mange tak ford du har valgt et produkt fra Wassermann. Wassermann dentaludstyr har

Læs mere

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installatonsvejlednng Modeller: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 PC9155I-433/868 Brugt med: WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-vejs trådløs tastatur seren

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere