DB Russiske Rubler offensiv 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DB Russiske Rubler offensiv 2018"

Transkript

1 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor søger uafhængig rådgivning om juridiske og skatteog regnskabsmæssige forhold, for at sikre, at de er fuldt informerede om de forhold og faktorer, som har eller kan få indflydelse på investors konkrete, individuelle situation. PRODUKTBESKRIVELSE DB Russike Rubler Offensiv 2018 er et sammensat produkt, hvor kuponbetalinger og indfrielseskurs er knyttet til valutakursen for Russiske Rubler vs EUR (også benævnt RUBEUR, rubler eller det underliggende Referenceaktiv i det følgende). Obligationen er i EUR, udbydes til kurs 100,00 og er ikke hovedstolsbeskyttet. Løbetiden er på 1år. Obligetionen betaler rente hvert halve år. Renten er indikativt 7,30% p.a. Rentebetalingen er i EUR og rentebeløbet bliver reguleret med kursudviklingen på rubler. Er rublen steget i værdi vil betalingen i EUR også stige. Og vice versa. Indfrielseskurs- og beløb bliver ligeledes reguleret med kursudviklingen på rubler. Investor får således en obligation med risiko på Rubler og afregning i EUR. Hvis kursen på rubler falder, vil værdien af rentebetalinger og hovedstol blive tilsvarende reduceret. Hvis faldet i valutaen overstiger rentebetalingerne, vil investor opleve et tab. Og i værste fald kan indfrielsesbeløbet falde til 0, hvis rublen bliver værdiløs. Der er således risiko for at tabe hele eller dele af det investerede beløb. FIGUR 1. SAMMENHÆNG MELLEM KURSUDVIKLINGEN PÅ RUBLER, OG RENTER OG INDFRIELSESKURS I EUR. Grafen viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv og obligationens indfrielseskurs på udløbstidspunktet, hhv. med og uden renter, Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges til illustration af sammenhængen mellem det underliggende Referenceaktiv og obligationens kurs i løbetiden. A Bemærk også, at værdien i EUR af kuponbetaling undervejs afhænger af valutaursen på det pågældende tidspunkt.i grafen er antaget samme kurs som ved udløb. FIGUR 2. HISTORISK KURSUDVIKLING FOR RUSSISKE RUBLER. Grafen viser den historiske kursudvikling over en 5 år lang periode for RUBEUR (det underliggende Referenceaktiv). Bemærk, at historisk afkast og prisudvikling er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkastet kan blive negativt. Kilde: data fra Bloomberg Bankens seneste officielle prognose (pr ) for RUBEUR kursen peger på en stigning i valutakursen på godt 10% på 12 mdr. sigt.

2 AFKAST EKSEMPLER Kursudvikling i underliggende Referenceaktiv. Nedenstående tabel viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv, obligationens indfrielseskurs og rentebeatlinger ud fra en kupon på 7,30% (indikativt) og et investeret beløb på EUR Tabel 1. Afkast ud fra den indikative kupon på 7,30% Kursudvikling -100% -50% 0% +20% Indfrielseskurs 0% 50% 100% 120% Indfrielsesbeløb 0,00 500,00 1,000,00 1,200,00 Kuponbetaling *) 0 36,50 73,00 87,60 Afkast beløb ,00-463,50 +73, ,60 Afkast i procent -100,00% -46,35% +7,30% +28,76% Årlig effektiv rente -100,00% -46,35% +7,30% +28,76% *) Under antagelse af, at valutakursen ved første kuponbetaling og ved udløb er ens. Tabel 2. Afkast ud fra minimumkupon på 7,00% Kursudvikling -100% -50% 0% +20% Indfrielseskurs 0% 50% 100% 120% Indfrielsesbeløb 0,00 500,00 1,000,00 1,200,00 Kuponbetaling *) 0 35,00 70,00 84,00 Afkast beløb ,00-465,00 +70, ,00 Afkast i procent -100,00% -46,50% +7,00% +28,40% Årlig effektiv rente -100,00% -46,50% +7,00% +28,40% Valutakursudvikling. Nedenstående tabel viser eksempler på EURDKK-kursens indvirkning på afkastet af en investering på EUR 1.000, målt i DKK. (Den faktiske valutakurs må forventes at afvige fra kursen i eksemplet, både ved start og udløb). Tabel 3. Sammenhæng mellem indfrielsesbeløb og valutakursudviklingen i EURDKK. Ændring i EURDKK uændret +10% -10% Indfrielsesbeløb EUR DKK 7.435,00 DKK 8.178,50 DKK 6.691,50 Afkast i procent 0,00% +10,00% -10,00% EURDKK angiver værdien af 1 EUR, målt i DKK. Det er kun valutakursen på udløbstidspunktet, som har betydning for værdien i DKK, så længe obligationen holdes til udløb. Grafen illustrerer den historiske udvikling over en 5 år lang periode i værdien af EUR, målt i DKK, baseret på kurser fra Bloomberg. Historisk afkast og prisudvikling er ikke en pålildelig indikator for fremtidige afkast, og afkastet kan blive negativt alene som følge af valutakursudviklingen. Kilde: data fra Bloomberg Bankens officielle prognose for EURDKK kursen peger på en uændret valutakurs på 12 mdr. sigt. Page 2 of 6

3 FAKTA OM OBLIGATIONEN ISIN (fondskode) DK Produkt navn DB Russiske Rubler offensiv 2018 Udsteder og arrangør Tegningsperiode Danske Bank A/S 9. feb til 15. feb (begge dage inkl.) Tegningskurs (franco kurtage) Udstedelsesdag 20. feb Prisningsdag 16. feb Sidste vurderingsdag 9. feb Indfrielsesdag 20. feb Stykstørrelse EUR Minimum investering EUR Valuta EUR [ Euro, dvs.den fælles europæiske valutaenhed] Underliggende Referenceaktiv Kupon Rentebeløb i EUR Rentekonvention FX Vurderingsdage og betalingsdage Indfrielseskurs Benævnelse: RUBEUR (værdien af en RUB, målt i EUR) Bloomberg Ticker: RUBEUR Curncy For nærmere beskrivelse af fastsættelsen, se Final Terms. 7,30% (indikativ). Kuponen vil blive endeligt fastsat på Prisningsdagen. Hvis kuponen ikke kan fastsættes til minimum 7,00% bliver udstedelsen aflyst. Rentebetalingen for hver obligation á EUR bliver fastsat ud fra følgende formel: [EUR 1.000*Kupon*Rentedage/360}*FX Halvårlig, 30/360 dage RUBEUR(relevant vurderingsdag)/rubeur(udstedelsesdag). Betaling Relevant vurderingsdag Betalingsdag Kupon 1 9. august august 2017 Kupon 2 9. februar februar 2018 Indfrielse 9. februar februar 2018 Indfrielsesbeløbet for hver obligation á EUR bliver fastsat ud fra følgende formel: EUR 1.000*FX Mindste indfrielseskurs 0% Fee Højst 1,00% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostningier i procent (ÅOP) på 1,00% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg før udløb vil medføre en højere ÅOP. Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet. Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med evt. omveksling af betalinger fra EUR til anden valuta, samt depotgebyrer. Øvrig information Denne brochure giver blot en summarisk beskrivelse af obligationerne. Afgivelse af tegningsordrer bør kun finde sted ud fra informationer i Prospektet, herunder de endelige vilkår. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Prospekt og denne Brochure, skal vilkårene i Prospektet gælde. Kontakt venligst din investeringsrådgiver for yderligere information om obligationerne og tegning. Investeringsrådgiveren kan desuden være behjælpelig med fremskaffelse af kopi af Prospekt og endelige villkår. Vi anbefaler, at investor søger rådgivning inden eventuel beslutning om at investere i obligationen. Registrering og afvikling Notering Bankdage for betaling Beregningsagent Handel/Sekundært Market VP SECURITIES A/S Obligationerne søges optaget til notering på Nasdaq Copenhagen A/S TARGET og København Danske Bank A/S Se afsnit om Likviditet under Risikofaktorer nedenfor. Page 3 of 6

4 Beskatning De skattemæssige forhold beskrevet i denne brochure gælder kun for investorer, der er fuldt skattepligtige og hjemhørende i Danmark, samt for investorer, der betaler pensionsafkast. Beskrivelsen dækker udelukkende de generelle regler, dvs. at særregler og detaljer ikke omtales. Fuld skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark eller opholder sig her i mindst seks måneder, samt selskaber, fond m.v., der er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investors situation og kan ændre sig fremover som følge af ændringer i lovgivningen eller investors forhold. Skattemæssigt behandles obligationerne efter samme regler som finansielle kontrakter. Kursgevinster og -tab på obligationerne opgøres efter lagerprincippet, hvilket bl.a. betyder, at urealiserede kursgevinster og tab opgøres år for år. Det indebærer blandt andet, at investorer skal betale skatten af en gevinst, selv om gevinsten ikke er realiseret. Selskaber Kursgevinster og tab medregnes i den skattepligtige indkomst. Privatpersoner Kursgevinster er skattepligtige, mens kurstab kun kan modregnes eller fratrækkes efter særlige regler. Kursgevinster, samt kurstab, der kan fratrækkes, medregnes i kapitalindkomsten. Tab kan som udgangspunkt kun modregnes i gevinster på andre finansielle kontrakter og lagerbeskattede strukturerede obligationer. I visse tilfælde kan tabet dog fratrækkes direkte i kapitalindkomsten. Tab kan således fratrækkes i det omfang, tabet ikke overstiger forudgående indkomstårs samlede beskattede nettogevinster på andre finansielle kontrakter og lagerbeskattede strukturerede obligationer, dog ikke tidligere indkomstår end Obligationerne kan anskaffes for midler i virksomhedsskatteordningen (VSO). Investering for pensionsmidler Hele afkastet beskattes med 15,3% i pensionsafkast. Kursgevinster og tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Obligationen er omfattet af reglen om, at værdien af strukturerede produkter og lignede værdipapirer maksimalt må udgøre 20% af pensionsopsparingen, og heraf må værdipapirer af hver enkelt udsteder f.eks. Danske Bank A/S maksimalt udgøre 5% af den samlede pensionsopsparing. Hvis de 5% udgør mindre end det årlig fastsatte opfyldningsfradrag ( kr. i 2017), så må der alligevel købes for op til dette beløb i værdipapirer udstedt af Danske Bank A/S eller en anden udsteder, forudsat at man ikke herved overstiger de 20%, som man maksimalt må have i denne type af produkter. Beskatning af udenlandske investorer Investorer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og ikke driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke skattepligtige i Danmark af afkastet for obligationen. For udenlandske investorer afhænger beskatningen af reglerne i det land, hvor investor er hjemhørende. Hvis investor har fast driftssted i Danmark og derfor er begrænset skattepligtig i Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. Indberetning af oplysninger til skattemyndighederne Besiddelse, indfrielse og overdragelse af obligationerne indberettes til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. Bemærk, at dette afsnit ikke er skatterådgivning, og at skattebehandlingen afhænger af din individuelle situation og kan ændre sig fremover. Vi anbefaler derfor, at du søger rådgivning hos revisor eller lignende om den skattemæssige betydning for netop dig. Page 4 of 6

5 Dokumentation Obligationen bliver udstedt under Danske Bank A/S s EUR Structured Note Programme. En kopi af Base Prospectus, dateret den 22 juni 2016 (med efterfølgende ændringer og opdateringer) er tilgængelig på Danske Bank A/S s hjemmeside. Benyt evt. link ( strukturerede-produkter.aspx) Materialet er også tilgængeligt på Nasdaqs hjemmeside: Obligationens opbygning Nulkupon 100,25% Fee 1,00% Derivat -1,25% Obligationskurs 100,00% Risikomærkning: Salgs- og dokumentationsmateriale Rød (ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. For yderligere information: Pages/Risikomaerkning.aspx Dokumentation og salgsmateriale udleveres til potentielle investorer. Kopi kan eventuelt rekvireres via Investeringsrådgiver. Se for generel information om Danske Bank A/S. RISIKOFAKTORER I dette afsnit vil de vigtigste risikofaktorer og usikkerhedsmomenter bliver beskrevet. For mere information om risikofaktorer henvises til Prospektet og Applicable Final Terms (endelige vilkår). Prisning Kuponen på 7,30% er foreløbigt fastsat ud fra markedsforhold den 7 feb Kuponen vil blive endeligt fastsat på Prisningsdagen og kan afvige fra det foreløbige niveau. Hvis det ud fra gældende markedsforhold ikke er muligt at fastætte en Kupon på mindst 7,00%, vil udstedelsen blive aflyst. Markedsudvikling Udviklingen i kursen på det underliggende Referenceaktiv (valutaen) er bestemmende for rentebeløb og indfrielseskurs.. Hvordan denne udvikling kommer til at forløbe i obligationens løbetid er en kompleks proces, som afhænger af en række faktorer, bl.a. udviklingen i kreditværdighed, samhandel, renteniveau, råvarepriser, politisk risiko og frem for alt om valutaen kan veksles frit og hvor effektivt et marked, der er for valutaen. Valutaen kan falde i kurs i løbet af obligationens løbetid, og føre til tab - i værste fald tab af hele det investerede beløb. Likviditet Danske Bank A/S anbefaler, at du som udgangspunkt beholder obligationen til udløb. Danske Bank A/S anbefaler ikke køb af obligationen, hvis din investeringshorisont er kortere end obligationens løbetid. I perioder kan salg før udløb være vanskeligt eller umuligt. Danske Bank A/S kan derfor ikke garantere, at du kan sælge obligationen før udløb. Danske Bank A/S er under normale markedsforhold villig til at købe obligationerne til markedsværdi, men er dog ikke forpligtet til dette. Der gives heller ingen garanti for eller løfter om, at prisdannelsen i markedet for obligationen til fulde vil følge og afspejle den teoretiske værdi af produktet. Valuta Hvis obligationerne er pålydende i anden valuta end investors referencevaluta, vil udsving i valutakursen kunne have en negativ indvirkning på investors afkast, målt i dennes referencevaluta. Kredit Ved køb af obligationen vil investor påtage sig en kreditrisiko på udsteder. Det betyder i praksis, at tilbagebetaling af det investerede beløb og evt. afkast afhænger af Danske Bank A/S evne til at opfylde sine forpligtelser på det tidspunkt, hvor obligationen udløber. Mere information om Danske Bank A/S nedenfor. Page 5 of 6

6 Information om udsteder Danske Bank A/S er udsteder af obligationen. Danske Bank A/S er et dansk, børsnoteret selskab med hovedsæde i København. Danske Bank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark. Danske Bank A/S har følgende kreditvurdering: Moody s Investors Service (A2), S & P (A) og Fitch (A) på bankens langt løbende senior, usikret og ikke-efterstillet gæld. En kreditvurdering kan til enhver tid blive ændret eller ophøre. Mere information om Danske Bank A/S og credit rating i prospektet og på hjemmesiden (se evt. danskebank.com/da-dk/ir/ratings/pages/ratings.aspx.) Kompleksitet Obligationen er et sammensat produkt, der er opbygget af en obligation og nogle derivater. Eventuel beslutning om investering i obligationen er således kompleks og forbundet med forskellige former for risiko. Danske Bank A/S anbefaler derfor, at man inden eventuel investering søger uafhængig rådgivning (juridisk, regnskabsog skattemæssig) for at sikre, at man er fuldt informeret om faktorer, der kan have specifik betydning for den individuelle investor. Alternativ afkast. Ved investering i nærværende obligation går investor glip af eventuelt afkast fra en anden investeringsmulighed, og Alternativ Afkast er afkastet ved at foretage en sådan investering. DB Russiske Rubler offensiv 2018 er et sammensat produkt, og det er ikke umiddelbart mulig at finde en lignende investering at sammenligne med. En statsobligation med tilsvarende løbetid vil være en investering med meget begrænset risiko Afkastet på en 4,00% Dansk Stat i DKK med udløb den 15. november 2017 giver en effektiv rente på -0,80% p.a. ud fra markedsprisen den 7. feb VIGTIG INFORMATION Som investor kan du risikere at tabe hele eller dele af det investerede beløb. Der er derfor vigtigt, at du som investor sætter dig grundigt ind i obligationens vilkår, herunder risici og afkaststruktur. Denne brochure, som er udarbejdet af Danske Bank A/S, er udelukkende til orientering. Brochuren er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter. Du opfordres til at læse Basisprospekt, Tillæg til Basisprospekt, Final Terms og brochure og drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af det samlede materiale med din investeringsrådgiver, inden du handler. Det anbefales tillige at søge uafhængig rådgivning (juridisk, regnskabs- og skattemæssig) for at sikre, at man er fuldt informeret om faktorer, der kan have specifik betydning for den individuelle investor. De vilkår, som er fastsat heri, er kun vejledende; der gives ingen garanti for, at en sådan transaktion kan gennemføres, og materialet indebærer ikke nogen forpligtelse til at udstede et sådan produkt. Mens rimelig omhu er iagttaget for at sikre, at denne brochure ikke indeholder usande eller vildledende oplysninger, påtages intet ansvar for materialets nøjagtighed og fuldkommenhed, samt eventuelle tab som følge heraf. I tilfælde af uoverensstemmelser i materialet, vil Basisprospektet med Tillæg, samt Final Terms være gældende. Danske Bank A/S, dets datterselskaber samt medarbejdere er, eller kan være, involveret i forretninger eller på anden måde have indirekte eller direkte interesse i investeringer (herunder derivater) i hele eller dele af indekset eller nogle af de omtalte selskaber. Page 6 of 6

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

DB Europa Autocallable 2022

DB Europa Autocallable 2022 28.september 2017 DB Europa Autocallable 2022 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

DB European Banks Autocallable 2018

DB European Banks Autocallable 2018 DB European Banks Autocallable 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

DB UniCredit Autocallable 2017

DB UniCredit Autocallable 2017 10. oktober 2016 DB UniCredit Autocallable 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

DB Apple Buffer Sprinter 2018

DB Apple Buffer Sprinter 2018 DB Apple Buffer Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

DB Tech Sprinter 2018

DB Tech Sprinter 2018 DB Tech Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

DB Apple Sprinter 2017

DB Apple Sprinter 2017 DB Apple Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Danske Bank Norden 2011

Danske Bank Norden 2011 Danske Bank Norden 2011 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund vi så i 1. kvartal 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Aktiebevis Global Kupon 2022

Aktiebevis Global Kupon 2022 Aktiebevis Aktiebevis Global Kupon 2022 Investering i det amerikanske, europæiske og japanske aktiemarked Aktiebevis Global Kupon 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Aktiebevis Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Investering i europæiske cykliske aktier Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en

Læs mere

Find din fulde skattemappe på

Find din fulde skattemappe på Find din fulde skattemappe på www.skat.dk SKAT.dk I Salling Bank ønsker vi det bedst mulige grundlag, når vi skal gennemgå din økonomi. Vi har derfor brug for din fulde skattemappe. Via www.skat.dk kan

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 20. december 2017 Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

DB EUROPA HIGH YIELD 2023 EUROPÆISKE HIGH YIELD OBLIGATIONER

DB EUROPA HIGH YIELD 2023 EUROPÆISKE HIGH YIELD OBLIGATIONER DB EUROPA HIGH YIELD 2023 EUROPÆISKE HIGH YIELD OBLIGATIONER Danske Bank udbyder nu en obligation i EUR med en fast Kuponrente på 3,10% p.a. (indikativt), og en løbetid på godt og vel 5 år. Obligationen

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB BMW 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2015 og Final

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5023 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Eksportfinans ASA Ejendomsindekserede obligationer 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

JB DANSKE BANK Side 1 af 15

JB DANSKE BANK Side 1 af 15 18-05-2017 JB DANSKE BANK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DANSKE BANK 2020... 4 Baggrunden for JB DANSKE BANK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DANSKE BANK 2020...

Læs mere

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15 09-06-2017 JB NOVO NORDISK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO NORDISK 2020... 4 Baggrunden for JB NOVO NORDISK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB NOVO NORDISK 2020...

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 8. november 2017 Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere