FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008"

Transkript

1 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April

2 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre indtægter 4 Salg af vand til andre forsyninger 4 Tilslutningsbidrag 5 Produktionsomkostninger 6 Driftsomkostninger 7 Distributionsomkostninger 9 Driftsomkostninger 9 Administrationsomkostninger 10 Driftsomkostninger 10 Andre indtægter og udgifter 11 Gebyrindtægter og diverse udgifter 11 Finansielle poster 11 Renteindtægter og renteudgifter m.v. 11 Fordelingsregnskab 12 Generelt 12 Elektricitet 12 Automobiler 13 Lønninger 13 Tilslutninger 15 Nyanlæg, forbedringer, renoveringer 15 Skat af årets resultat 15 Årets resultat 15 Balancen 16 Aktiver 16 Materielle anlægsaktiver 16 Anlægsaktiver 16 Omsætningsaktiver 17 Varebeholdninger 17 Tilgodehavender 17 Værdipapirer 18 Likvide midler 18 Passiver 19 Egenkapital 19 Henlæggelser 19 Akkumuleret driftsresultat 19 Indskudskapital 19 Hensatte forpligtigelser 19 Hensat til udskudt skat 19 Gældsforpligtelser 20 Langfristet gæld 20 Kortfristet gæld 20 Merværdiafgift (moms) 21 Afgift for ledningsført vand (statsafgift) 21 Øvrig gæld 21 Selskabsskat 21 Bilag: Bilag I Momsregler biler 22 Bilag II Skattefradrag og momsfradrag udvalgte poster 23 Bilag III Benchmarking generelle bemærkninger 24 Side 2 af 24 sider

3 INDLEDNING Formålet med denne konteringsvejledning er at angive indholdet over de enkelte konti i den vejledende standardkontoplan for vandværker. Konteringsinstruksen er opbygget på følgende måde: Nummer, som henviser til kontoplanen Overskrift, som er kontoplanens overskrifter En vejledning til hvad, der konteres på det pågældende kontoafsnit Generelt Det er frivilligt at anvende FVD standardkontoplan og nærværende vejledning, som er opbygget, således at der gives en overordnet beskrivelse af hovedproblemstillingen inden for hver hovedkonto eller kontogruppering. Vandværker, hvis indtægter alene medgår til at producere og distribuere vand, er fritaget for beskatning, men er underlagt hvile i sig selv princippet, hvilket vil sige at udgifter og indtægter set over en længere årrækkes skal gå lige op med hinanden. Kontoplanen er opbygget ud fra principperne i det dobbelte bogholderi gående ud på at alle poster registreres to gange, og konteres i både debet og kredit. De enkelte poster i resultatopgørelsen er reduceret for moms i henhold til gældende momsregler. Opbygning kan skitseret således: Resultatopgørelse Debet Kredit Omkostninger Omsætning Statusbalance Aktiver Passiver I henhold til ovenstående er kontoplanen opbygget i en resultatopgørelse og en balance. Regnskabet er et omkostningsbaseret regnskab, hvilket vil sige, at anlægsomkostninger til f.eks. nye ledninger og nyt vandværk m.m. fordeles over den årrække, man forventer at anlægget vil holde. Afskrivning foretages lineært (lige store beløb hvert år), og er et udtryk for anlæggets almindelige nedslidning og er ikke skattemæssigt betinget. Anlægsomkostningerne udjævnes således over hele anlæggets forventede levetid, og har betydning for vandværkets priskalkulation. For fordelingskonti er anført de konti, der hyppigst skal fordeles på flere funktioner. Såfremt der er tale om ren udgiftsfordeling på omkostninger, skal disse foretages på grundlag af fordelingsnøgler som f.eks. antal forbrugte timer, antal kvadratmeter m.v. Standardkontoplanen med tilhørende vejledning skal ikke betragtes som en facitliste, men er et redskab man kan vælge at bruge, hvis man har ønske herom. Standardkontoplanen inklusiv vejledningen er derfor et til og fra valg. Side 3 af 24 sider

4 OMSÆTNING RESULTATOPGØRELSE 1 Vandbidrag/indtægter for vand A'contorater krediteres i løbet af året for forfaldne rater fra konto til konto indtægter for vandbidrag. Raterne pålignes fra forbrugersystemet FAS og modposteres i debet under tilgodehavender på konto (se note 37) Aktivkonto kan efter ønske grupperes i flere påligningskonti for eksempel 1. Rate, 2. Rate o. s. v. = det antal rater, som vandværket opkræver sine vandafgifter over. (se note 37) Kontiene for de forskellige bidrag krediteres for salget til forbrugere under kontiene og opdeles i kundegrupper efter behov. Indbetalinger fra forbrugerne jfr. FAS registreres i kredit under tilgodehavender, hvor tilgodehavende jfr. FAS skal være lig med tilgodehavende på konto (se note 37) Ændringer i årets løb som følge af flytteopgørelse samt årsopgørelser bogføres under de enkelte grupperinger, når de bliver pålignet. Krediteres under konto til og debiteres konto (Se note 37) Fordeling på kundegrupper kan eventuelt være privatboliger, institutioner og erhverv. Der er mulighed for at udvide, så det opfylder vandforsyningens behov. Vandværket kan også vælge ikke at grupperer i kundegrupper. Indtægterne skal under alle omstændighed opdeles i faste bidrag og variable bidrag. 2 Andre driftsindtægter Øvrige indtægter, som har med hovedformålet for vandforsyning at gøre og ikke kan henføres til de andre funktioner i kontoplanen, bogføres her, f. eks. indgåede tidligere afskrevet vandafgifter. Andre indtægter og udgifter se note Salg af vand til andre forsyninger De samlede indtægter for salg af rent vand og rå vand til andre forsyninger bogføres her. Der kan defineres et kontoområde for hver forsyning, der sælges vand til. Side 4 af 24 sider

5 4 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag modregnes i de anlægsomkostninger, hvortil de relaterer sig. Kan bidraget ikke henføres til en bestemt investering, skal beløbet indtægtsføres under andre indtægter, konto I forbindelse med opgørelsen af årets resultat overføres bidraget herved, som et led i regnskabsoverskuddet til akkumuleret driftsoverskud, med affødt overførsel til konto for henlæggelser til nye investeringer. (Se note 34, 40 og 41). Investering kan være såvel i renoveringer af hovedledninger som renovering af produktionsanlæg, ny elektronik eller andet nyanlæg, Er anlægsinvesteringen, som tilslutningsbidraget relaterer sig til afholdt tidligere, passiveres årets tilslutningsbidrag og indtægtsføres over restlevetiden for selve anlægsinvesteringen. Alternativt reducerer årets tilslutningsbidrag afskrivningsgrundlaget for anlægsaktiverne. Der skal foretages særskilt registrering heraf i anlægskartoteket. Tilslutningsbidragets indflydelse på omkostningerne i værket vil således blive uafhængigt af, hvilket tidspunkt forbrugerne tilslutter sig anlægget. Hvis tilslutningsbidraget vedrører en planlagt fremtidig investering, er der reelt tale om en forudbetaling, der passiveres og indtægtsføres/modregnes anlægssaldoen fra det tidspunkt anlægget er færdigt. Kan bidraget ikke henføres til en bestemt investering, skal beløbet indtægtsføres under andre indtægter konto , som beskrevet ovenfor Beløbets størrelse skal oplyses i regnskabet og kræver derfor særskilt registrering. Under fordelingskonto , kan tilslutningsbidraget løbende konteres, og efterfølgende posteres til respektive funktioner.. Der er mulighed for at opdele tilslutningsbidraget i de kategorier, som værket ønsker, f. eks. hovedanlægsbidrag, forsynings- og stikledningsbidrag. Er der tale om et reelt indskud, skal tilslutningsbidraget, placeres under egenkapital, på konto for indskudskapital konto Side 5 af 24 sider

6 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Produktion af vand omfatter alle arbejdsopgaver vedrørende grundvandsressourcen, oppumpning og behandling af vand samt udpumpning til ledningsnettet. Omkostninger, der klassificeres som vedligeholdelse, indgår i vandværkets drift. Omkostninger, der klassificeres som anlægsforbedringer, skal aktiveres under det pågældende anlæg i vandværkets balance. Omkostninger, der tilfører et eksisterende anlæg nye eller forbedrede egenskaber eller på anden måde forøger det pågældende anlægs nytteværdi, skal aktiveres som en forbedring i vandværkets balance. Eksempler på omkostninger, der forøger nytteværdien af et anlæg, kan være omkostninger, der afholdes for at: Forøge anlæggets kapacitet Forbedre kvaliteten (eksempelvis reducerer omfanget af ledningstab) Reducere fremtidige omkostninger. Med hensyn til nyanlæg skal disse aktiveres i balancen. I nedenstående tabel er angivet nogle eksempler på omkostninger til henholdsvis vedligeholdelses- og anlægsforbedringer. Kategori Definition Eksempler Vedligeholdelse Omkostninger til løbende vedligeholdelse og reparationer, som ikke medfører en forøgelse af anlæggets værdi Anlægsforbedring Omkostninger til udskiftning af komponenter med væsentlige levetidsforlængelser til følge, udvidelser af anlæggets kapacitet eller indførsel af nye funktioner og teknologi, eksempelvis automatisk overvågning o.l. Finde og udbedre fejl, reparere, male o.l., samt tilstandsvurdering Renoveringer, ombygning af stationer, kapacitetsudvidelser, etablering af fjernkontrol (SRO-anlæg), blivende udskiftning i eksisterende ledningsanlæg Side 6 af 24 sider

7 5 Produktionsomkostninger El med afgift Postering af køb af el med afgift sker på fordelingskonto , hvor der konteres efter faktura fra leverandør med det fulde beløb inklusiv afgifter, men eksklusiv moms. Afgifterne krediteres på konto for elafgift og debiteres på konto for afregninger under merværdiafgift. El kan eventuelt bogføres direkte i området for produktion, distribution og administration, men det tilrådet, at omkostningerne overføres via fordelingsregnskab. Afskrivninger Afskrivninger overføres fra anlægskartotek i henhold til vandværkets valgte afskrivningsprofil. Der afskrives lineært over den forventede levetid 6 Miljø og analyser På nærværende konto bogføres udgifter til boringskontrol, vandanalyser samt øvrige miljøforanstaltninger Udgift til grundvandsgebyr og indsatsforebyggelse afholdes ligeledes her. Udgift til vandafledningsafgift samt udgifter i forbindelse med renovation bogføres under konto Personale 7. Lønomkostninger Lønomkostningerne overføres fra fordelingsregnskabet og fordeles mellem produktion, distribution og administration. Overførslen af lønomkostningerne kan ske på 3 måder. 1. Vandforsyningen har defineret fordelingsnøgler for overførslen af lønomkostningerne til resultatopgørelsen. Disse nøgler kan afspejle de ansattes faktiske tidsforbrug på de enkelte områder. 2. Vandforsyningen fordeler efter et konkret skøn 3. Der foretages en direkte bogføring af tidsforbruget ud på de enkelte områder i resultatopgørelsen. Dette kan ske ved hjælp af en tidsregistrering af de ansattes arbejde. Side 7 af 24 sider

8 8. Overførte personaleomkostninger Personaleomkostningerne hentes fra fordelingsregnskabet som fordeles mellem produktion, distribution og administration. Fordelingen af personaleomkostninger vil typisk ske ved hjælp af en fordelingsnøgle, eksempelvis baseret på personaleantal og fordeles mellem produktion, distribution og administration. 9. Overførte kørselsomkostninger Kørselsomkostningerne hentes fra fordelingsregnskabet, som fordeles mellem produktion, distribution og administration. Overførslen af kørselsomkostningerne kan ske på 2 måder. 1. Vandforsyningen har defineret fordelingsnøgler for overførslen af kørselsomkostningerne til resultatopgørelsen. Disse nøgler kan afspejle det skønnede kørselsforbrug på de enkelte områder. 2. Der foretages en direkte bogføring af forbruget ud på de enkelte områder i resultatopgørelsen. Dette kan ske ved hjælp af en tidsregistrering af brugen af køretøjer. Side 8 af 24 sider

9 DISTRUBUTIONSOMKOSTNINGER Distributionsomkostninger Under distributionsomkostninger bogføres udgifter til pumpestationer og ledningsnet ) Pumpestationer vedrører den daglige drift. Såfremt der skal foretages større investering aktiveres investeringen under aktiver og til fremtidig afskrivning på konto ) Ledningsnet vedrører den daglige vedligeholdelse og reparation af hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger. Udgifter til målerkontrol afholdes her tillige med køb af målere. Udskiftning af målere kan eventuelt aktiveres i balancen og afskrives, over en periode på f. eks. 6 år ) Eftergivet lednings tab hos forbrugerne, samt tab på ledningsført vand bogføres på konto ) Udgift til teknisk bistand fra konsulent- og rådgivende ingeniørfirma, samt lækagesøgning o.l. bogføres på konto ) Andel af udgifter til el, løn til driftspersonale og personaleomkostninger overføres fra fordelingsregnskab. 6) Andel af automobildrift overføres fra fordelingskonto, hvis udgifterne ikke kan bogføres direkte efter faktura. Vær opmærksom på reglerne omkring momsfradrag se bilag 1. Hvis værket er i tvivl kontakt SKAT 7) Afskrivninger overføres fra anlægskartotek i henhold til vandværkets valgte afskrivningsprofil. Der afskrives lineært over den forventede levetid. Side 9 af 24 sider

10 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Administrationsomkostninger På administrationskonto bogføres udgifter til såvel bestyrelsen som til administrativt personale, samt andre afledte udgifter ved administration af vandværket. Der er mulighed for udbygning med yderligere konti efter behov. Udgifter til løn til bestyrelsen er A-indkomst, og der skal tilbageholdes A-skat og AM-bidrag. Udgifter til løn til administrativt personale inkl. andre ydelser overføres fra fordelingsregnskabet Personaleudgifter overføres fra fordelingsregnskab og består af kurser, personaleannoncering, beklædning, møder, rejser, repræsentation, personalepleje, kilometergodtgørelse, telefongodtgørelse, internetgodtgørelse, lægeerklæringer m.v. EDB/IT - udgifter vedrører alle udgifter til hardware, software, EDB licens, serviceaftaler med softwarefirmaer o.l. Udgifter til drift af selvstændig administrationsbygning bogføres her og kan grupperes efter behov. Alternativt kan fordeles på fordelingskonti. Udgifter kan f.eks. være husleje, el, vand, varme, forsikring, vedligeholdelse og andre udgifter i forbindelse med ejendommen. Udgifter til automobildrift overføres fra fordelingsregnskab. Bemærk de særlige momsregler se bilag 1. I tvivlstilfælde kontakt SKAT. El-udgift overføres fra fordelingsregnskab. Bemærk reglerne for fradrag af energiafgifter, hvor der skelnes mellem energi til rumvarme, varmt vand og procesformål. Hvis samme energikilde bruges til begge formål, skal forbruget fordeles. Der skal føres regnskab, som skal danner grundlag for afgiften. Ved rumvarme forstås energi, der bruges til at opvarme vandværkets lokaler herunder lager, kontor og produktion. Varmt vand anvendes til rengøring, bad, vask af hænder og opvask. 24 Afskrivninger overføres fra anlægskartotek i henhold til den af vandværkets valgte afskrivningsprofil. Der afskrives lineært over den forventede levetid. Side 10 af 24 sider

11 ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER 25 Andre indtægter og udgifter Indtægter Under andre indtægter bogføres alle former for gebyrer fra forbrugsregninger til kunderne. Det være sig rykkergebyrer, flyttegebyrer, aflæsningsgebyrer, genåbningsgebyrer m.m. Herudover indtægtsføres eventuelt salg af vandmålere til tredje person Forskellig former for udlejning af lokaler, arealer m.v. bogføres under andre indtægter, eventuelt med egen gruppering. Bemærk at kontoen for udlejning af lokaler er med moms. Som udgangspunkt er udlejning af lokaler momsfri. Hvis der foreligger en frivillig momsregistrering, skal der opkræves moms af lejen. Udgifter Under andre udgifter bogføres udgifter som har tilknytning til ovenstående beskrevne indtægter. FINANSIELLE POSTER 26 Finansielle poster På nærværende konti bogføres renteindtægter af bankindestående, og obligationsbeholdning, samt eventuelle renter af andre tilgodehavender som f. eks. tilgodehavende vandafgifter. Udbytte af aktier og investeringsbeviser bogføres på konto for udbytter. Renteudgifter for lån i kreditforening og udestående i bank bogføres under henholdsvis renteudgifter på langfristet og kortfristet gæld. Kursgevinst/tab i forbindelse med årsafslutningen eller ved køb/salg af obligationer og andre værdipapirer bogføres på konto Side 11 af 24 sider

12 FORDELINGSREGNSKABET Fordelingsregnskabet er indført som en konsekvens af krav om benchmarking, hvor alle omkostninger skal fordeles ud på henholdsvis produktion, distribution og administration. Fordelingsregnskabet gør det muligt at fordele de enkelte omkostninger og samtidig bevare transaktionssporet til bilagsdokumentation. Flere bogholderisystemer har indbygget fordelingsregnskab og behøver kun postering af grundlæggende faktura, hvorefter fordelingsposteringer ud på de respektive konti sker automatisk. Hvis ikke der kan ske automatisk fordeling, skal fordelingerne bogføres manuelt på henholdsvis produktion, distribution og administration med f. eks. 60 % - 30 % - 10 %. Fordelingerne foretages efter retningslinjer udarbejdet af ledelsen/bestyrelsen. Af hensyn til sammenligninger er det vigtigt, at der er kontinuitet i fordelingsprincipperne. 27 Fordelingskonto - generelt I henhold til almindelig regnskabspraksis skal der oprettes en overførselskonto under hver gruppe, til hvert enkelt omkostningssted. Overførslerne sker f.eks. ugevis, månedsvis eller kvartalsvis og skal under alle omstændigheder foretages senest ved afslutning af årsregnskabet. Bemærk ved regnskabsafslutningen skal saldoen for hver gruppe være: 0 = nul. 28 Elektricitet Indkøbt el konteres på konto med modregning af elafgift og eldistributionsafgift, i henhold til SKATS gældende regler for refusion. Refusionssats for elafgift = 100 %, el distribution = 75 % og Co2 = 0 % Der skelnes mellem energi til procesformål, og rumvarme/varmt vand. Vær opmærksom på SKATS regler for fradrag til rumvarme, varmt vand. (Se note 23). Side 12 af 24 sider

13 29 Drift af automobiler Til drift af biler hører drivmidler, benzin, dieselolie, almindelig vedligeholdelse, olie samt reparation. Herudover udgifter til forsikring og vægtafgift. Indkøb af biler aktiveres I balancen og afskrives lineært over de enkelte bilers forventede levetid. Automobiler omfatter såvel, person- og varebiler samt lastbiler. Efter behov kan opdeles i bil 1, bil 2, bil 3 o. s. v. under konto Bemærk de særlige momsregler for drift af biler se bilag Lønninger Såfremt der ikke anvendes et særskilt lønsystem, hvor afstemning af årets A-indkomst m.v. kan foretages anbefales det at der anvende fordelingskontiene, idet dette kan lette afstemningsarbejdet. Af SKATS vejledning om løn fremgår følgende: Du skal føre regnskab med, hvor meget du trækker i AM-bidrag, SP-bidrag og A-skat, og du skal føre regnskab med grundlaget for, hvordan du har beregnet disse beløb. Du kan enten føre regnskabet i det almindelige forretningsregnskab eller i et separat lønregnskab. Din bogføring skal: Gøre det muligt for dig at beregne, trække, angive og betale de AMbidrag, de SP-bidrag og den A-skat, som du har trukket hos dine ansatte og gøre det muligt for dem at udfylde de årlige oplysningssedler korrekt. Gør det muligt for Skat at kontrollere, at du har beregnet AM-bidrag, SP-bidrag og A-skat rigtigt samt angivet og betalt beløbet. Føres sådan, at Skat kan sammenholde posteringerne i årsregnskabet med de tilhørende bilag. Det gælder også, selv om du angiver og betaler via en mellemmand, f. eks. et bogføringsbureau. Dit regnskab skal indeholde en konto eller anden specifikation for hver person, du har ansat. Side 13 af 24 sider

14 30 Lønninger - fortsat Dit regnskab skal mindst indeholde følgende lønkonti: En konto for bidragspligtig A-indkomst. En konto for bidragsfri A-indkomst. En konto for det AM-bidrag, der er trukket. En konto for det SP-bidrag, du har trukket af løn mv. SP-bidrag af evt. sygedagpenge, skal du derimod bogføre på kontoen for lønmodtagerens ATP-bidrag. En konto for den A-skat, du har trukket. NB: Opmærksomheden henledes på at tilbageholdelse af SP bidrag midlertidigt er suspenderet jfr. beslutning af regering og folketing. Der kan desuden blive tale om, at værket skal oprette andre supplerende konti. I forbindelse med lønningerne kan vandværket komme ud for at skulle oprette supplerende konti til f.eks. jubilæumsgratialer, fratrædelsesgodtgørelser, skatte- og bidragsfri rejse- og befordringsgodtgørelse og konti for personalegoder. Kontoens saldo ved udgangen af regnskabsåret skal svare til den A- indkomst, som virksomheden har udbetalt i årets løb. Det beløb, der føres til udgift som løn mv., svarer ikke til saldoen på kontoen bl.a. som følge af hensættelser af skyldige beløb, indeholdt arbejdsmarkedsbidrag og personalegoder, der er A-indkomst. Kontoen skal svare til den samlede A-indkomst på angivelsen (S73) til SKAT. Arbejdsgiver, der i den løbende bogføring ønsker at fordele lønafregningskontoens posteringer på de konti, hvor omkostningerne hører hjemme, må oprette fordelingskonti. Overførsel af løn sker til konto for produktion, distribution, administration. i særlige tilfælde, kan der ske overførsel til anlægsaktiver. Side 14 af 24 sider

15 31 Tilslutninger Der er mulighed for at opdele tilslutningsbidraget i de ønskede kategorier hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag. Tilslutningsbidraget modregnes i de anlægsomkostninger, som de relaterer sig til. Er anlægsinvesteringen, som tilslutningen relaterer sig til, afholdt tidlige, passiveres årets tilslutningsbidrag og indtægtsføres over restlevetiden for selve anlægsinvesteringen. Alternativt reduceres årets tilslutningsbidrag afskrivningsgrundlaget for anlægsaktiverne. Der skal foretages særskilt registrering heraf i anlægskartoteket. Hvis tilslutningsbidraget vedrører en planlagt fremtidig investering, er der reelt tale om en forudbetaling, der passiveres og indtægtsføres/modregnes anlægssaldoen fra det tidspunkt, anlægget er færdigt. Kan bidraget ikke henføres til en bestemt investering, skal beløbet indtægtsføres under andre indtægter konto (Se note 4) 32 Nyanlæg, forbedringer, renoveringer Udgifter forbundet med de forskellige projekter til nyanlæg, forbedringer samt renoveringer under produktion, distribution og administration overføres til anlægskartoteket/balancen efter færdiggørelse af projektet. Det er samtlige udgifter, der er forbundet med projektet, der skal bogføres, som f.eks. konsulentbistand, landmåler, jordarbejde, entreprenørarbejde, håndværkerarbejde, rørarbejde og eventuelt arbejde fra egne folk. 33 Skat af årets resultat Postering foretages i forbindelse med årsregnskabet. Skattetilsvaret beregnes af virksomhedens revisor. 34 Årets resultat Årets resultat. som kan være såvel positivt som negativt skal overføres til egenkapitalen, under gruppen akkumuleret driftsresultat.. Årets resultat til - eller fragår, således det akkumulerede driftsresultat, uanset, om resultatet er positivt eller negativt. Side 15 af 24 sider

16 BALANCE AKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 35 Anlægsaktiver Under dette afsnit i balancen registreres vandværkets anlægsværdier. Der skal registreres tilgange, afgange, tilskud og afskrivninger vedrørende bygninger, boringer, maskiner/installationer, driftsmidler og andre anlæg samt ledningsnet, som er opført på statustidspunktet. Afgange føres til kostpris og akkumulerede afskrivninger tilbageføres. Afskrivninger overføres til fordelingsregnskab og fordeles til konto (produktion), (distribution) eller (administration). Sondringen mellem nyinvesteringer, reinvesteringer og renoveringer m.m. er omtalt under afsnittet produktionsomkostninger, hvortil der henvises. Der henvises ligeledes til note 4 vedrørende tilslutningsbidrag. Aktiverne kan opdeles i følgende grupper: 1) Grunde og bygninger 2) Bygningsanlæg m.m. produktion. 3) Boringer 4) Maskinanlæg og installationer 5) Ledningsanlæg 6) Driftsmidler, biler 7) Inventar herunder EDB/IT udstyr 8) Nye anlæg m.v. Nyanlæg, forbedringer og renoveringer specificeres efter udgiftsprojekt og under de enkelte funktionsområder: produktion, distribution og administration. Der kan opdeles i lønudgifter, maskiner, håndværker, materialer, konsulentbistand herunder projekteringsomkostninger, finansieringsomkostninger og andre udgifter Side 16 af 24 sider

17 OMSÆTNINGSKTIVER 36 Varebeholdninger Under varebeholdninger registres værkets beholdninger af ledninger, målere, og andet lagerregistreret materiel, som værket har på lager. Entreprenørmateriel registreres ligeledes under varebeholdninger. Kontoen kan opdeles i flere grupper efter værkets behov. 37 Tilgodehavender På nærværende konti konteres vandværkets tilgodehavender. Pålignede vandafgifter i henhold til opkrævninger jfr. vandværkets FAS system debiteres på konto for tilgodehavender. Efter behov kan oprettes selvstændige grupperinger pr. opkrævet rate. Opdelingen kan f. eks. være følgende selvstændige grupperinger: Påligning 1. rate, Påligning 2. rate, Påligning 3. rate, Påligning 4.rate (Med hvert sit kontonummer). Indbetalte beløb jfr. FAS indtægtsføres ved kreditering på - konto , eller, på den enkelte rateopkrævnings selvstændige kontonummer. Saldo er lig med manglende indbetalinger (restancer) og skal stemme til restancesaldoen i debitorsystemet FAS. Der bogføres efter FAS debitorsystemets tilsvaropgørelser, når vandværket kan gøre endeligt krav på beløbet. Periodeafgrænsningsposter opgøres efter behov. Alle større omkostningsposter, og renter periodiseres i forbindelse med regnskabsafslutningen som indtægtsrestancer. Det anbefales, at der bogføres opkrævede vandafgifter i henhold til FAS systemet eller andet debitorsystem, og at der ikke foretages manuel bogføring uden om debitorsystemet i FAS, som f. eks. flytteopgørelser og årsopgørelser. Side 17 af 24 sider

18 38 Værdipapirer Under dette afsnit konteres løbende alle tilgange og afgang vedrørende værdipapirer til både kortvarig og vedvarende eje. Værdipapirer optages til anskaffelsesprisen eller dagsværdi, såfremt denne er lavere. Børsnoterede aktier optages til dagsværdi. Kursgevinster og tab ved salg/køb bogføres på konto (se note 26) Foretages der kursregulering skal beholdningen pr på konto for værdipapirer svare til årsoversigten fra pengeinstitut. Såfremt værket kun har en mindre beholdning af værdipapirer i f. eks. obligationer, kan værket vælge at optage obligationer til anskaffelsespris. 39 Likvide midler Kontoen består af en eventuel kontant kassebeholdning, og beholdninger i pengeinstitutterne - bank eller sparekasse m.v. Kontoen kan efter behov grupperes i driftskonti og aftalekonti e.l. Side 18 af 24 sider

19 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital 40 Henlæggelser Området omfatter henlæggelser til nyinvestering m. v. Henlæggelser er efter årsregnskabsloven en overskudsdisponering, som overføres fra akkumuleret driftsresultat Henlæggelsen opløses når det nye anlæg anskaffes og debiteres henlæggelseskontoen på konto og krediteres anlægsaktivet. Dette betyder en forskudsvis afskrivning af det enkelte nye anlæg. Konsolidering og restituering af værkets likvide drifts- og anlægskapital m.v. indgår tilsvarende under egenkapitalen på særskilt oprettet kontogruppe. 41 Akkumuleret driftsresultat På denne konto bogføres årets resultat. Henlæggelser til nyinvesteringer m.m. overføres herefter jfr. omtalen i ovenstående note 40. I henhold til hvile i sig selv princippet skal beløbet under akkumuleret driftsresultat indregnes i de kommende års priser. Ovenstående skal ses over en længere årrække. 42 Indskudskapital Indskudskapital er afhængig af hvilken virksomhedsform værkets drives under, for eksempel kapital i andelsselskab eller interessentselskab o.l. (Se note 4) HENSATTE FORPLIGTIGELSER 43 Hensat til udskudt skat Under denne konto bogføres årets regulering af udskudt skat således, at saldoen ultimo, svarer til akkumulerede udskudte skatter. Side 19 af 24 sider

20 GÆLDSFORPLIGTELSER 44 Langfristet gæld Under langfristet gæld bogføres låneoptagning i forbindelse med større investeringsarbejder f.eks. lån optaget i kreditforeninger og banker. Nye lån optages og bogføres til lånets hovedstol ved kreditering på en ny konto, under langfristet gæld. Kurstab bogføres under det pågældende anlægsaktiv, såfremt der er tale om et nyt anlæg, og lånet er et led i finansieringen. Er lånet ikke optaget som en del af en anlægsinvestering bogføres kurstabet i driften på konto Modtaget låneprovenu indsættes på værkets konto i pengeinstitut Afdrag på lån bogføres i låneperioden på lånets konto under langfristet gæld. Den del af lånet som forfalder inden for 1 år kan overføres til selvstændig konto under kortfristet gæld. 45 Kortfristet gæld inden 1 år Under kortfristet gæld bogføres de lån som forfalder inden for 1 år. Derudover bogføres skyldige omkostninger som f. eks. skyldige feriepenge, skyldig ATP bidrag, A skat, AM bidrag. Skyldige beløb til leverandør for leverede varer og tjenesteydelse, som ønskes periodiseret, bogføres på konto Beløbet udlignes eller tilbageføres i efterfølgende regnskabsår. Side 20 af 24 sider

21 46 Merværdiafgift (moms) Merværdiafgift (moms) bogføres på konto og , mens elafgifter og energiafgifter bogføres på konto Afregning af moms bogføres på konto og skal ske efter de afregningsregler og terminer, som gælder for det enkelte vandværk. Opgørelse og afregning af moms skal ske i henhold til de gældende regler i momsloven. Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes til SKAT. 47 Afgift for ledningsført vand (statsafgift) Opkrævning af afgift for ledningsført vand skal sker i henhold til gældende bestemmelser fra SKAT, og afregning til myndighederne skal sker efter gældende bestemmelser. Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes til SKAT. 48 Øvrig gæld Under øvrig gæld bogføres gæld til forbrugere samt eventuelt skyldige omkostninger. Skyldige omkostninger til leverandør for varer og tjenesteydelse, som relaterer sig til fremtidige regnskabsår henvises til note 45. Eventuel forudbetaling fra kunder vedrørende nyt regnskabsår placeres ligeledes her, og berigtiges i nyt regnskabsår, som en periodeafgrænsningspost. 49 Selskabsskat Under denne konto bogfører de skattepligtige vandværker den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst. Skattepligt gælder for vandværker som udpumper over m3 om året. Side 21 af 24 sider

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg Telefon 62 17 21 40 Telefax 62 17 21 41 CVR-nr. 26 06 36 55 www.tranberg.nu CVR-nr. 22 17 44 28 Denne rapport indeholder 17

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14 SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14 ÅRSRAPPORT 2011 Selskabsoplysning Skamlebæk Vandværk a.m.b.a. Kildevangsvej 10 4540 Fårevejle Hjemmeside: www.skamlebaekvand.dk CVR-nummer: 23373114 Regnskabsperiode:

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2013

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Årsregnskab 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Selskabsoplysninger

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2014

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Årsregnskab 2014 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning Den uafhængige revisors erklæring 4-5 Selskabsoplysninger

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR.nr. 32603769. Årsrapport 1. januar - 31. december 2011

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR.nr. 32603769. Årsrapport 1. januar - 31. december 2011 LOKAL medlem af FSR - danske revisorer revision registreret revisionsanpartsselskab CVR nr. 78 64 64 11 Nygade 6, 4672 Klippinge Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR.nr. 32603769 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/8 2012 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Ganløse Vandværk A.m.b.a

Ganløse Vandværk A.m.b.a Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken 70, Ganløse, 3660 Stenløse. SE. nr. 35 42 88 60 Ganløse marts 2015 Ganløse Vandværk A.m.b.a Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2014 Vandværkets første

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere