FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008"

Transkript

1 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April

2 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre indtægter 4 Salg af vand til andre forsyninger 4 Tilslutningsbidrag 5 Produktionsomkostninger 6 Driftsomkostninger 7 Distributionsomkostninger 9 Driftsomkostninger 9 Administrationsomkostninger 10 Driftsomkostninger 10 Andre indtægter og udgifter 11 Gebyrindtægter og diverse udgifter 11 Finansielle poster 11 Renteindtægter og renteudgifter m.v. 11 Fordelingsregnskab 12 Generelt 12 Elektricitet 12 Automobiler 13 Lønninger 13 Tilslutninger 15 Nyanlæg, forbedringer, renoveringer 15 Skat af årets resultat 15 Årets resultat 15 Balancen 16 Aktiver 16 Materielle anlægsaktiver 16 Anlægsaktiver 16 Omsætningsaktiver 17 Varebeholdninger 17 Tilgodehavender 17 Værdipapirer 18 Likvide midler 18 Passiver 19 Egenkapital 19 Henlæggelser 19 Akkumuleret driftsresultat 19 Indskudskapital 19 Hensatte forpligtigelser 19 Hensat til udskudt skat 19 Gældsforpligtelser 20 Langfristet gæld 20 Kortfristet gæld 20 Merværdiafgift (moms) 21 Afgift for ledningsført vand (statsafgift) 21 Øvrig gæld 21 Selskabsskat 21 Bilag: Bilag I Momsregler biler 22 Bilag II Skattefradrag og momsfradrag udvalgte poster 23 Bilag III Benchmarking generelle bemærkninger 24 Side 2 af 24 sider

3 INDLEDNING Formålet med denne konteringsvejledning er at angive indholdet over de enkelte konti i den vejledende standardkontoplan for vandværker. Konteringsinstruksen er opbygget på følgende måde: Nummer, som henviser til kontoplanen Overskrift, som er kontoplanens overskrifter En vejledning til hvad, der konteres på det pågældende kontoafsnit Generelt Det er frivilligt at anvende FVD standardkontoplan og nærværende vejledning, som er opbygget, således at der gives en overordnet beskrivelse af hovedproblemstillingen inden for hver hovedkonto eller kontogruppering. Vandværker, hvis indtægter alene medgår til at producere og distribuere vand, er fritaget for beskatning, men er underlagt hvile i sig selv princippet, hvilket vil sige at udgifter og indtægter set over en længere årrækkes skal gå lige op med hinanden. Kontoplanen er opbygget ud fra principperne i det dobbelte bogholderi gående ud på at alle poster registreres to gange, og konteres i både debet og kredit. De enkelte poster i resultatopgørelsen er reduceret for moms i henhold til gældende momsregler. Opbygning kan skitseret således: Resultatopgørelse Debet Kredit Omkostninger Omsætning Statusbalance Aktiver Passiver I henhold til ovenstående er kontoplanen opbygget i en resultatopgørelse og en balance. Regnskabet er et omkostningsbaseret regnskab, hvilket vil sige, at anlægsomkostninger til f.eks. nye ledninger og nyt vandværk m.m. fordeles over den årrække, man forventer at anlægget vil holde. Afskrivning foretages lineært (lige store beløb hvert år), og er et udtryk for anlæggets almindelige nedslidning og er ikke skattemæssigt betinget. Anlægsomkostningerne udjævnes således over hele anlæggets forventede levetid, og har betydning for vandværkets priskalkulation. For fordelingskonti er anført de konti, der hyppigst skal fordeles på flere funktioner. Såfremt der er tale om ren udgiftsfordeling på omkostninger, skal disse foretages på grundlag af fordelingsnøgler som f.eks. antal forbrugte timer, antal kvadratmeter m.v. Standardkontoplanen med tilhørende vejledning skal ikke betragtes som en facitliste, men er et redskab man kan vælge at bruge, hvis man har ønske herom. Standardkontoplanen inklusiv vejledningen er derfor et til og fra valg. Side 3 af 24 sider

4 OMSÆTNING RESULTATOPGØRELSE 1 Vandbidrag/indtægter for vand A'contorater krediteres i løbet af året for forfaldne rater fra konto til konto indtægter for vandbidrag. Raterne pålignes fra forbrugersystemet FAS og modposteres i debet under tilgodehavender på konto (se note 37) Aktivkonto kan efter ønske grupperes i flere påligningskonti for eksempel 1. Rate, 2. Rate o. s. v. = det antal rater, som vandværket opkræver sine vandafgifter over. (se note 37) Kontiene for de forskellige bidrag krediteres for salget til forbrugere under kontiene og opdeles i kundegrupper efter behov. Indbetalinger fra forbrugerne jfr. FAS registreres i kredit under tilgodehavender, hvor tilgodehavende jfr. FAS skal være lig med tilgodehavende på konto (se note 37) Ændringer i årets løb som følge af flytteopgørelse samt årsopgørelser bogføres under de enkelte grupperinger, når de bliver pålignet. Krediteres under konto til og debiteres konto (Se note 37) Fordeling på kundegrupper kan eventuelt være privatboliger, institutioner og erhverv. Der er mulighed for at udvide, så det opfylder vandforsyningens behov. Vandværket kan også vælge ikke at grupperer i kundegrupper. Indtægterne skal under alle omstændighed opdeles i faste bidrag og variable bidrag. 2 Andre driftsindtægter Øvrige indtægter, som har med hovedformålet for vandforsyning at gøre og ikke kan henføres til de andre funktioner i kontoplanen, bogføres her, f. eks. indgåede tidligere afskrevet vandafgifter. Andre indtægter og udgifter se note Salg af vand til andre forsyninger De samlede indtægter for salg af rent vand og rå vand til andre forsyninger bogføres her. Der kan defineres et kontoområde for hver forsyning, der sælges vand til. Side 4 af 24 sider

5 4 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag modregnes i de anlægsomkostninger, hvortil de relaterer sig. Kan bidraget ikke henføres til en bestemt investering, skal beløbet indtægtsføres under andre indtægter, konto I forbindelse med opgørelsen af årets resultat overføres bidraget herved, som et led i regnskabsoverskuddet til akkumuleret driftsoverskud, med affødt overførsel til konto for henlæggelser til nye investeringer. (Se note 34, 40 og 41). Investering kan være såvel i renoveringer af hovedledninger som renovering af produktionsanlæg, ny elektronik eller andet nyanlæg, Er anlægsinvesteringen, som tilslutningsbidraget relaterer sig til afholdt tidligere, passiveres årets tilslutningsbidrag og indtægtsføres over restlevetiden for selve anlægsinvesteringen. Alternativt reducerer årets tilslutningsbidrag afskrivningsgrundlaget for anlægsaktiverne. Der skal foretages særskilt registrering heraf i anlægskartoteket. Tilslutningsbidragets indflydelse på omkostningerne i værket vil således blive uafhængigt af, hvilket tidspunkt forbrugerne tilslutter sig anlægget. Hvis tilslutningsbidraget vedrører en planlagt fremtidig investering, er der reelt tale om en forudbetaling, der passiveres og indtægtsføres/modregnes anlægssaldoen fra det tidspunkt anlægget er færdigt. Kan bidraget ikke henføres til en bestemt investering, skal beløbet indtægtsføres under andre indtægter konto , som beskrevet ovenfor Beløbets størrelse skal oplyses i regnskabet og kræver derfor særskilt registrering. Under fordelingskonto , kan tilslutningsbidraget løbende konteres, og efterfølgende posteres til respektive funktioner.. Der er mulighed for at opdele tilslutningsbidraget i de kategorier, som værket ønsker, f. eks. hovedanlægsbidrag, forsynings- og stikledningsbidrag. Er der tale om et reelt indskud, skal tilslutningsbidraget, placeres under egenkapital, på konto for indskudskapital konto Side 5 af 24 sider

6 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Produktion af vand omfatter alle arbejdsopgaver vedrørende grundvandsressourcen, oppumpning og behandling af vand samt udpumpning til ledningsnettet. Omkostninger, der klassificeres som vedligeholdelse, indgår i vandværkets drift. Omkostninger, der klassificeres som anlægsforbedringer, skal aktiveres under det pågældende anlæg i vandværkets balance. Omkostninger, der tilfører et eksisterende anlæg nye eller forbedrede egenskaber eller på anden måde forøger det pågældende anlægs nytteværdi, skal aktiveres som en forbedring i vandværkets balance. Eksempler på omkostninger, der forøger nytteværdien af et anlæg, kan være omkostninger, der afholdes for at: Forøge anlæggets kapacitet Forbedre kvaliteten (eksempelvis reducerer omfanget af ledningstab) Reducere fremtidige omkostninger. Med hensyn til nyanlæg skal disse aktiveres i balancen. I nedenstående tabel er angivet nogle eksempler på omkostninger til henholdsvis vedligeholdelses- og anlægsforbedringer. Kategori Definition Eksempler Vedligeholdelse Omkostninger til løbende vedligeholdelse og reparationer, som ikke medfører en forøgelse af anlæggets værdi Anlægsforbedring Omkostninger til udskiftning af komponenter med væsentlige levetidsforlængelser til følge, udvidelser af anlæggets kapacitet eller indførsel af nye funktioner og teknologi, eksempelvis automatisk overvågning o.l. Finde og udbedre fejl, reparere, male o.l., samt tilstandsvurdering Renoveringer, ombygning af stationer, kapacitetsudvidelser, etablering af fjernkontrol (SRO-anlæg), blivende udskiftning i eksisterende ledningsanlæg Side 6 af 24 sider

7 5 Produktionsomkostninger El med afgift Postering af køb af el med afgift sker på fordelingskonto , hvor der konteres efter faktura fra leverandør med det fulde beløb inklusiv afgifter, men eksklusiv moms. Afgifterne krediteres på konto for elafgift og debiteres på konto for afregninger under merværdiafgift. El kan eventuelt bogføres direkte i området for produktion, distribution og administration, men det tilrådet, at omkostningerne overføres via fordelingsregnskab. Afskrivninger Afskrivninger overføres fra anlægskartotek i henhold til vandværkets valgte afskrivningsprofil. Der afskrives lineært over den forventede levetid 6 Miljø og analyser På nærværende konto bogføres udgifter til boringskontrol, vandanalyser samt øvrige miljøforanstaltninger Udgift til grundvandsgebyr og indsatsforebyggelse afholdes ligeledes her. Udgift til vandafledningsafgift samt udgifter i forbindelse med renovation bogføres under konto Personale 7. Lønomkostninger Lønomkostningerne overføres fra fordelingsregnskabet og fordeles mellem produktion, distribution og administration. Overførslen af lønomkostningerne kan ske på 3 måder. 1. Vandforsyningen har defineret fordelingsnøgler for overførslen af lønomkostningerne til resultatopgørelsen. Disse nøgler kan afspejle de ansattes faktiske tidsforbrug på de enkelte områder. 2. Vandforsyningen fordeler efter et konkret skøn 3. Der foretages en direkte bogføring af tidsforbruget ud på de enkelte områder i resultatopgørelsen. Dette kan ske ved hjælp af en tidsregistrering af de ansattes arbejde. Side 7 af 24 sider

8 8. Overførte personaleomkostninger Personaleomkostningerne hentes fra fordelingsregnskabet som fordeles mellem produktion, distribution og administration. Fordelingen af personaleomkostninger vil typisk ske ved hjælp af en fordelingsnøgle, eksempelvis baseret på personaleantal og fordeles mellem produktion, distribution og administration. 9. Overførte kørselsomkostninger Kørselsomkostningerne hentes fra fordelingsregnskabet, som fordeles mellem produktion, distribution og administration. Overførslen af kørselsomkostningerne kan ske på 2 måder. 1. Vandforsyningen har defineret fordelingsnøgler for overførslen af kørselsomkostningerne til resultatopgørelsen. Disse nøgler kan afspejle det skønnede kørselsforbrug på de enkelte områder. 2. Der foretages en direkte bogføring af forbruget ud på de enkelte områder i resultatopgørelsen. Dette kan ske ved hjælp af en tidsregistrering af brugen af køretøjer. Side 8 af 24 sider

9 DISTRUBUTIONSOMKOSTNINGER Distributionsomkostninger Under distributionsomkostninger bogføres udgifter til pumpestationer og ledningsnet ) Pumpestationer vedrører den daglige drift. Såfremt der skal foretages større investering aktiveres investeringen under aktiver og til fremtidig afskrivning på konto ) Ledningsnet vedrører den daglige vedligeholdelse og reparation af hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger. Udgifter til målerkontrol afholdes her tillige med køb af målere. Udskiftning af målere kan eventuelt aktiveres i balancen og afskrives, over en periode på f. eks. 6 år ) Eftergivet lednings tab hos forbrugerne, samt tab på ledningsført vand bogføres på konto ) Udgift til teknisk bistand fra konsulent- og rådgivende ingeniørfirma, samt lækagesøgning o.l. bogføres på konto ) Andel af udgifter til el, løn til driftspersonale og personaleomkostninger overføres fra fordelingsregnskab. 6) Andel af automobildrift overføres fra fordelingskonto, hvis udgifterne ikke kan bogføres direkte efter faktura. Vær opmærksom på reglerne omkring momsfradrag se bilag 1. Hvis værket er i tvivl kontakt SKAT 7) Afskrivninger overføres fra anlægskartotek i henhold til vandværkets valgte afskrivningsprofil. Der afskrives lineært over den forventede levetid. Side 9 af 24 sider

10 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Administrationsomkostninger På administrationskonto bogføres udgifter til såvel bestyrelsen som til administrativt personale, samt andre afledte udgifter ved administration af vandværket. Der er mulighed for udbygning med yderligere konti efter behov. Udgifter til løn til bestyrelsen er A-indkomst, og der skal tilbageholdes A-skat og AM-bidrag. Udgifter til løn til administrativt personale inkl. andre ydelser overføres fra fordelingsregnskabet Personaleudgifter overføres fra fordelingsregnskab og består af kurser, personaleannoncering, beklædning, møder, rejser, repræsentation, personalepleje, kilometergodtgørelse, telefongodtgørelse, internetgodtgørelse, lægeerklæringer m.v. EDB/IT - udgifter vedrører alle udgifter til hardware, software, EDB licens, serviceaftaler med softwarefirmaer o.l. Udgifter til drift af selvstændig administrationsbygning bogføres her og kan grupperes efter behov. Alternativt kan fordeles på fordelingskonti. Udgifter kan f.eks. være husleje, el, vand, varme, forsikring, vedligeholdelse og andre udgifter i forbindelse med ejendommen. Udgifter til automobildrift overføres fra fordelingsregnskab. Bemærk de særlige momsregler se bilag 1. I tvivlstilfælde kontakt SKAT. El-udgift overføres fra fordelingsregnskab. Bemærk reglerne for fradrag af energiafgifter, hvor der skelnes mellem energi til rumvarme, varmt vand og procesformål. Hvis samme energikilde bruges til begge formål, skal forbruget fordeles. Der skal føres regnskab, som skal danner grundlag for afgiften. Ved rumvarme forstås energi, der bruges til at opvarme vandværkets lokaler herunder lager, kontor og produktion. Varmt vand anvendes til rengøring, bad, vask af hænder og opvask. 24 Afskrivninger overføres fra anlægskartotek i henhold til den af vandværkets valgte afskrivningsprofil. Der afskrives lineært over den forventede levetid. Side 10 af 24 sider

11 ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER 25 Andre indtægter og udgifter Indtægter Under andre indtægter bogføres alle former for gebyrer fra forbrugsregninger til kunderne. Det være sig rykkergebyrer, flyttegebyrer, aflæsningsgebyrer, genåbningsgebyrer m.m. Herudover indtægtsføres eventuelt salg af vandmålere til tredje person Forskellig former for udlejning af lokaler, arealer m.v. bogføres under andre indtægter, eventuelt med egen gruppering. Bemærk at kontoen for udlejning af lokaler er med moms. Som udgangspunkt er udlejning af lokaler momsfri. Hvis der foreligger en frivillig momsregistrering, skal der opkræves moms af lejen. Udgifter Under andre udgifter bogføres udgifter som har tilknytning til ovenstående beskrevne indtægter. FINANSIELLE POSTER 26 Finansielle poster På nærværende konti bogføres renteindtægter af bankindestående, og obligationsbeholdning, samt eventuelle renter af andre tilgodehavender som f. eks. tilgodehavende vandafgifter. Udbytte af aktier og investeringsbeviser bogføres på konto for udbytter. Renteudgifter for lån i kreditforening og udestående i bank bogføres under henholdsvis renteudgifter på langfristet og kortfristet gæld. Kursgevinst/tab i forbindelse med årsafslutningen eller ved køb/salg af obligationer og andre værdipapirer bogføres på konto Side 11 af 24 sider

12 FORDELINGSREGNSKABET Fordelingsregnskabet er indført som en konsekvens af krav om benchmarking, hvor alle omkostninger skal fordeles ud på henholdsvis produktion, distribution og administration. Fordelingsregnskabet gør det muligt at fordele de enkelte omkostninger og samtidig bevare transaktionssporet til bilagsdokumentation. Flere bogholderisystemer har indbygget fordelingsregnskab og behøver kun postering af grundlæggende faktura, hvorefter fordelingsposteringer ud på de respektive konti sker automatisk. Hvis ikke der kan ske automatisk fordeling, skal fordelingerne bogføres manuelt på henholdsvis produktion, distribution og administration med f. eks. 60 % - 30 % - 10 %. Fordelingerne foretages efter retningslinjer udarbejdet af ledelsen/bestyrelsen. Af hensyn til sammenligninger er det vigtigt, at der er kontinuitet i fordelingsprincipperne. 27 Fordelingskonto - generelt I henhold til almindelig regnskabspraksis skal der oprettes en overførselskonto under hver gruppe, til hvert enkelt omkostningssted. Overførslerne sker f.eks. ugevis, månedsvis eller kvartalsvis og skal under alle omstændigheder foretages senest ved afslutning af årsregnskabet. Bemærk ved regnskabsafslutningen skal saldoen for hver gruppe være: 0 = nul. 28 Elektricitet Indkøbt el konteres på konto med modregning af elafgift og eldistributionsafgift, i henhold til SKATS gældende regler for refusion. Refusionssats for elafgift = 100 %, el distribution = 75 % og Co2 = 0 % Der skelnes mellem energi til procesformål, og rumvarme/varmt vand. Vær opmærksom på SKATS regler for fradrag til rumvarme, varmt vand. (Se note 23). Side 12 af 24 sider

13 29 Drift af automobiler Til drift af biler hører drivmidler, benzin, dieselolie, almindelig vedligeholdelse, olie samt reparation. Herudover udgifter til forsikring og vægtafgift. Indkøb af biler aktiveres I balancen og afskrives lineært over de enkelte bilers forventede levetid. Automobiler omfatter såvel, person- og varebiler samt lastbiler. Efter behov kan opdeles i bil 1, bil 2, bil 3 o. s. v. under konto Bemærk de særlige momsregler for drift af biler se bilag Lønninger Såfremt der ikke anvendes et særskilt lønsystem, hvor afstemning af årets A-indkomst m.v. kan foretages anbefales det at der anvende fordelingskontiene, idet dette kan lette afstemningsarbejdet. Af SKATS vejledning om løn fremgår følgende: Du skal føre regnskab med, hvor meget du trækker i AM-bidrag, SP-bidrag og A-skat, og du skal føre regnskab med grundlaget for, hvordan du har beregnet disse beløb. Du kan enten føre regnskabet i det almindelige forretningsregnskab eller i et separat lønregnskab. Din bogføring skal: Gøre det muligt for dig at beregne, trække, angive og betale de AMbidrag, de SP-bidrag og den A-skat, som du har trukket hos dine ansatte og gøre det muligt for dem at udfylde de årlige oplysningssedler korrekt. Gør det muligt for Skat at kontrollere, at du har beregnet AM-bidrag, SP-bidrag og A-skat rigtigt samt angivet og betalt beløbet. Føres sådan, at Skat kan sammenholde posteringerne i årsregnskabet med de tilhørende bilag. Det gælder også, selv om du angiver og betaler via en mellemmand, f. eks. et bogføringsbureau. Dit regnskab skal indeholde en konto eller anden specifikation for hver person, du har ansat. Side 13 af 24 sider

14 30 Lønninger - fortsat Dit regnskab skal mindst indeholde følgende lønkonti: En konto for bidragspligtig A-indkomst. En konto for bidragsfri A-indkomst. En konto for det AM-bidrag, der er trukket. En konto for det SP-bidrag, du har trukket af løn mv. SP-bidrag af evt. sygedagpenge, skal du derimod bogføre på kontoen for lønmodtagerens ATP-bidrag. En konto for den A-skat, du har trukket. NB: Opmærksomheden henledes på at tilbageholdelse af SP bidrag midlertidigt er suspenderet jfr. beslutning af regering og folketing. Der kan desuden blive tale om, at værket skal oprette andre supplerende konti. I forbindelse med lønningerne kan vandværket komme ud for at skulle oprette supplerende konti til f.eks. jubilæumsgratialer, fratrædelsesgodtgørelser, skatte- og bidragsfri rejse- og befordringsgodtgørelse og konti for personalegoder. Kontoens saldo ved udgangen af regnskabsåret skal svare til den A- indkomst, som virksomheden har udbetalt i årets løb. Det beløb, der føres til udgift som løn mv., svarer ikke til saldoen på kontoen bl.a. som følge af hensættelser af skyldige beløb, indeholdt arbejdsmarkedsbidrag og personalegoder, der er A-indkomst. Kontoen skal svare til den samlede A-indkomst på angivelsen (S73) til SKAT. Arbejdsgiver, der i den løbende bogføring ønsker at fordele lønafregningskontoens posteringer på de konti, hvor omkostningerne hører hjemme, må oprette fordelingskonti. Overførsel af løn sker til konto for produktion, distribution, administration. i særlige tilfælde, kan der ske overførsel til anlægsaktiver. Side 14 af 24 sider

15 31 Tilslutninger Der er mulighed for at opdele tilslutningsbidraget i de ønskede kategorier hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag. Tilslutningsbidraget modregnes i de anlægsomkostninger, som de relaterer sig til. Er anlægsinvesteringen, som tilslutningen relaterer sig til, afholdt tidlige, passiveres årets tilslutningsbidrag og indtægtsføres over restlevetiden for selve anlægsinvesteringen. Alternativt reduceres årets tilslutningsbidrag afskrivningsgrundlaget for anlægsaktiverne. Der skal foretages særskilt registrering heraf i anlægskartoteket. Hvis tilslutningsbidraget vedrører en planlagt fremtidig investering, er der reelt tale om en forudbetaling, der passiveres og indtægtsføres/modregnes anlægssaldoen fra det tidspunkt, anlægget er færdigt. Kan bidraget ikke henføres til en bestemt investering, skal beløbet indtægtsføres under andre indtægter konto (Se note 4) 32 Nyanlæg, forbedringer, renoveringer Udgifter forbundet med de forskellige projekter til nyanlæg, forbedringer samt renoveringer under produktion, distribution og administration overføres til anlægskartoteket/balancen efter færdiggørelse af projektet. Det er samtlige udgifter, der er forbundet med projektet, der skal bogføres, som f.eks. konsulentbistand, landmåler, jordarbejde, entreprenørarbejde, håndværkerarbejde, rørarbejde og eventuelt arbejde fra egne folk. 33 Skat af årets resultat Postering foretages i forbindelse med årsregnskabet. Skattetilsvaret beregnes af virksomhedens revisor. 34 Årets resultat Årets resultat. som kan være såvel positivt som negativt skal overføres til egenkapitalen, under gruppen akkumuleret driftsresultat.. Årets resultat til - eller fragår, således det akkumulerede driftsresultat, uanset, om resultatet er positivt eller negativt. Side 15 af 24 sider

16 BALANCE AKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 35 Anlægsaktiver Under dette afsnit i balancen registreres vandværkets anlægsværdier. Der skal registreres tilgange, afgange, tilskud og afskrivninger vedrørende bygninger, boringer, maskiner/installationer, driftsmidler og andre anlæg samt ledningsnet, som er opført på statustidspunktet. Afgange føres til kostpris og akkumulerede afskrivninger tilbageføres. Afskrivninger overføres til fordelingsregnskab og fordeles til konto (produktion), (distribution) eller (administration). Sondringen mellem nyinvesteringer, reinvesteringer og renoveringer m.m. er omtalt under afsnittet produktionsomkostninger, hvortil der henvises. Der henvises ligeledes til note 4 vedrørende tilslutningsbidrag. Aktiverne kan opdeles i følgende grupper: 1) Grunde og bygninger 2) Bygningsanlæg m.m. produktion. 3) Boringer 4) Maskinanlæg og installationer 5) Ledningsanlæg 6) Driftsmidler, biler 7) Inventar herunder EDB/IT udstyr 8) Nye anlæg m.v. Nyanlæg, forbedringer og renoveringer specificeres efter udgiftsprojekt og under de enkelte funktionsområder: produktion, distribution og administration. Der kan opdeles i lønudgifter, maskiner, håndværker, materialer, konsulentbistand herunder projekteringsomkostninger, finansieringsomkostninger og andre udgifter Side 16 af 24 sider

17 OMSÆTNINGSKTIVER 36 Varebeholdninger Under varebeholdninger registres værkets beholdninger af ledninger, målere, og andet lagerregistreret materiel, som værket har på lager. Entreprenørmateriel registreres ligeledes under varebeholdninger. Kontoen kan opdeles i flere grupper efter værkets behov. 37 Tilgodehavender På nærværende konti konteres vandværkets tilgodehavender. Pålignede vandafgifter i henhold til opkrævninger jfr. vandværkets FAS system debiteres på konto for tilgodehavender. Efter behov kan oprettes selvstændige grupperinger pr. opkrævet rate. Opdelingen kan f. eks. være følgende selvstændige grupperinger: Påligning 1. rate, Påligning 2. rate, Påligning 3. rate, Påligning 4.rate (Med hvert sit kontonummer). Indbetalte beløb jfr. FAS indtægtsføres ved kreditering på - konto , eller, på den enkelte rateopkrævnings selvstændige kontonummer. Saldo er lig med manglende indbetalinger (restancer) og skal stemme til restancesaldoen i debitorsystemet FAS. Der bogføres efter FAS debitorsystemets tilsvaropgørelser, når vandværket kan gøre endeligt krav på beløbet. Periodeafgrænsningsposter opgøres efter behov. Alle større omkostningsposter, og renter periodiseres i forbindelse med regnskabsafslutningen som indtægtsrestancer. Det anbefales, at der bogføres opkrævede vandafgifter i henhold til FAS systemet eller andet debitorsystem, og at der ikke foretages manuel bogføring uden om debitorsystemet i FAS, som f. eks. flytteopgørelser og årsopgørelser. Side 17 af 24 sider

18 38 Værdipapirer Under dette afsnit konteres løbende alle tilgange og afgang vedrørende værdipapirer til både kortvarig og vedvarende eje. Værdipapirer optages til anskaffelsesprisen eller dagsværdi, såfremt denne er lavere. Børsnoterede aktier optages til dagsværdi. Kursgevinster og tab ved salg/køb bogføres på konto (se note 26) Foretages der kursregulering skal beholdningen pr på konto for værdipapirer svare til årsoversigten fra pengeinstitut. Såfremt værket kun har en mindre beholdning af værdipapirer i f. eks. obligationer, kan værket vælge at optage obligationer til anskaffelsespris. 39 Likvide midler Kontoen består af en eventuel kontant kassebeholdning, og beholdninger i pengeinstitutterne - bank eller sparekasse m.v. Kontoen kan efter behov grupperes i driftskonti og aftalekonti e.l. Side 18 af 24 sider

19 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital 40 Henlæggelser Området omfatter henlæggelser til nyinvestering m. v. Henlæggelser er efter årsregnskabsloven en overskudsdisponering, som overføres fra akkumuleret driftsresultat Henlæggelsen opløses når det nye anlæg anskaffes og debiteres henlæggelseskontoen på konto og krediteres anlægsaktivet. Dette betyder en forskudsvis afskrivning af det enkelte nye anlæg. Konsolidering og restituering af værkets likvide drifts- og anlægskapital m.v. indgår tilsvarende under egenkapitalen på særskilt oprettet kontogruppe. 41 Akkumuleret driftsresultat På denne konto bogføres årets resultat. Henlæggelser til nyinvesteringer m.m. overføres herefter jfr. omtalen i ovenstående note 40. I henhold til hvile i sig selv princippet skal beløbet under akkumuleret driftsresultat indregnes i de kommende års priser. Ovenstående skal ses over en længere årrække. 42 Indskudskapital Indskudskapital er afhængig af hvilken virksomhedsform værkets drives under, for eksempel kapital i andelsselskab eller interessentselskab o.l. (Se note 4) HENSATTE FORPLIGTIGELSER 43 Hensat til udskudt skat Under denne konto bogføres årets regulering af udskudt skat således, at saldoen ultimo, svarer til akkumulerede udskudte skatter. Side 19 af 24 sider

20 GÆLDSFORPLIGTELSER 44 Langfristet gæld Under langfristet gæld bogføres låneoptagning i forbindelse med større investeringsarbejder f.eks. lån optaget i kreditforeninger og banker. Nye lån optages og bogføres til lånets hovedstol ved kreditering på en ny konto, under langfristet gæld. Kurstab bogføres under det pågældende anlægsaktiv, såfremt der er tale om et nyt anlæg, og lånet er et led i finansieringen. Er lånet ikke optaget som en del af en anlægsinvestering bogføres kurstabet i driften på konto Modtaget låneprovenu indsættes på værkets konto i pengeinstitut Afdrag på lån bogføres i låneperioden på lånets konto under langfristet gæld. Den del af lånet som forfalder inden for 1 år kan overføres til selvstændig konto under kortfristet gæld. 45 Kortfristet gæld inden 1 år Under kortfristet gæld bogføres de lån som forfalder inden for 1 år. Derudover bogføres skyldige omkostninger som f. eks. skyldige feriepenge, skyldig ATP bidrag, A skat, AM bidrag. Skyldige beløb til leverandør for leverede varer og tjenesteydelse, som ønskes periodiseret, bogføres på konto Beløbet udlignes eller tilbageføres i efterfølgende regnskabsår. Side 20 af 24 sider

21 46 Merværdiafgift (moms) Merværdiafgift (moms) bogføres på konto og , mens elafgifter og energiafgifter bogføres på konto Afregning af moms bogføres på konto og skal ske efter de afregningsregler og terminer, som gælder for det enkelte vandværk. Opgørelse og afregning af moms skal ske i henhold til de gældende regler i momsloven. Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes til SKAT. 47 Afgift for ledningsført vand (statsafgift) Opkrævning af afgift for ledningsført vand skal sker i henhold til gældende bestemmelser fra SKAT, og afregning til myndighederne skal sker efter gældende bestemmelser. Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes til SKAT. 48 Øvrig gæld Under øvrig gæld bogføres gæld til forbrugere samt eventuelt skyldige omkostninger. Skyldige omkostninger til leverandør for varer og tjenesteydelse, som relaterer sig til fremtidige regnskabsår henvises til note 45. Eventuel forudbetaling fra kunder vedrørende nyt regnskabsår placeres ligeledes her, og berigtiges i nyt regnskabsår, som en periodeafgrænsningspost. 49 Selskabsskat Under denne konto bogfører de skattepligtige vandværker den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst. Skattepligt gælder for vandværker som udpumper over m3 om året. Side 21 af 24 sider

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

KONTERINGSINSTRUKS FOR KONTOPLAN VAND

KONTERINGSINSTRUKS FOR KONTOPLAN VAND KONTERINGSINSTRUKS FOR KONTOPLAN VAND Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 5 RESULTATOPGØRELSE... 6 Omsætningen... 6 Vandbidrag... 6 Salg af vand til andre forsyninger... 6 Tilslutningsbidrag... 6 Andre indtægter...

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Sevel Vandværk A.m.b.a. Bestyrelse. Bogføring Regnskabskontoret.net Holewasvej Brovst

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Sevel Vandværk A.m.b.a. Bestyrelse. Bogføring Regnskabskontoret.net Holewasvej Brovst ÅRSRAPPORT 2016 Stamoplysninger Sevel Vandværk A.m.b.a. Bestyrelse Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem: Frede Nørgaard Per Bjørnkjær Peder Nørgaard Niels Krogager Poul Erik Andersen

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2015 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 34% Produktion 47% Distribution 19% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK 1 ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK Perioden 1/1 til 31/12-2015 2 ÅRSRAPPORT 2015 Stamoplysninger Soderup Vandværk Rosenvænget 2 4340 Tølløse Bestyrelse Formand Michael Wacker-Larsen Næstformand Hanne Palle

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for 01.04.2010-31.03.2011 Balance pr. 31.03.2011 1 Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag

Læs mere

Blenstrup Vandværk a.m.b.a. Årsrapport BALANCE

Blenstrup Vandværk a.m.b.a. Årsrapport BALANCE Blenstrup Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 20400315 Årsrapport for året 1. januar til 31. december 2016 med BALANCE Pr. 31. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Administrators erklæring 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2011 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2011 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2011 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 CVR. nr. 40 55 82 68 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelsespåtegning Revisorpåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015 Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Kruså Vandværk. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med?

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med? Ny årsregnskabslov - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen - - Hvad skal med? Årsregnskabsloven Større ændring af årsregnskabsloven. Lov 738 af 1. juni vedtaget af Folketinget d. 21. maj 2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Næsgårdens Vandværk A.m.b.a.

Næsgårdens Vandværk A.m.b.a. Næsgårdens Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR-nr.: 34660530 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr ) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr ) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 Febr. 2017 Horreby Vandværks driftsregnskab og balance for året 2016 samt budget 2017 ÅRSRAPPORT 2016 Stamoplysninger Andelsselskabet Horreby Vandværk, Midtvejen 1, Horreby,

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn Registrerede revisorer Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 20 52

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Årsregnskab 2013/2014 (2.12.2014) Resultatopgørelse for perioden 01.10.13-30.09.14 Balance pr. 30.09.14 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Resultatopgørelse for

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 51 28 46 15) Agnetevej 41 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt

Læs mere

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Hestehave Vandværk a.m.b.a.

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Hestehave Vandværk a.m.b.a. ÅRSRAPPORT 2015 Stamoplysninger Hestehave Vandværk a.m.b.a. Bestyrelse Formand Flemming Bo Hansen Næstformand Jens Bergholdt Kasserer Birgit Olsen Sekretær Lykke Petersen Bestyrelsesmedlem Toni Andersen

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Ubby Vandværk a.m.b.a.

Ubby Vandværk a.m.b.a. Ubby Vandværk a.m.b.a. Årsrapport 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling d. / 2016 Dirigent: HvidebekRevisoren 2. BESTYRELSESPATEGNING Bestyrelsen har aflagt regnskab for ljbby Vandverk Arsrapporten

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

KONTERINGSINSTRUKS FOR KONTOPLAN SPILDEVAND

KONTERINGSINSTRUKS FOR KONTOPLAN SPILDEVAND KONTERINGSINSTRUKS FOR KONTOPLAN SPILDEVAND Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 5 RESULTATOPGØRELSE... 6 Omsætningen... 6 Vandafledningsbidrag... 6 Vejafvanding... 6 Import af spildevand... 6 Slam... 7 Gasmotoranlæg...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Øster Hurup Vandværk A.m.b.a.

Øster Hurup Vandværk A.m.b.a. Øster Hurup Vandværk A.m.b.a. Ø. Hurup, 9560 Hadsund CVR-nr. 35 56 38 81 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. marts

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2015 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 1. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2010 Balance pr. 31. december 2010 Resultatopgørelse

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg Telefon 62 17 21 40 Telefax 62 17 21 41 CVR-nr. 26 06 36 55 www.tranberg.nu CVR-nr. 22 17 44 28 Denne rapport indeholder 17

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006 Balance pr. 31/12 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis 1 Påtegning bestyrelsen 2 Revisionspåtegning 3

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a.

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Pilekrogen 21, 9230 Svenstrup CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning

Læs mere

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ooooo---

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ooooo--- ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- ÅRSRAPPORT FOR 2014 ---ooooo--- 201/5/25 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Ryslinge Vandværk, Andelsselskab Graabjergvej 17 5856 Ryslinge cvr. 26149312

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/4 2009 til 31/3 2010 Driftsregnskab for tiden 1/4 2009 til 31/3 2010. 2009 Kroner Kroner Omsætning: 184.522 Opkrævet faste afgifter 184.291 576.760 Opkrævet

Læs mere

Årsrapport for Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk

Årsrapport for Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk Årsrapport for 2015 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring...

Læs mere

Øster Hurup Vandværk Amba

Øster Hurup Vandværk Amba Øster Hurup Vandværk Amba Ø. Hurup, 9560 Hadsund CVR-nr. 35 56 38 81 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts

Læs mere

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg Årsrapport 01.01.2010-31.12.2010 CVR-nr. 20 65 09 31 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. - 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Årsberetning... 3 Erklæring folkevalgt revisor...

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2014

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2014 Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou 8300 Odder Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling den 10. marts 2015 Dirigent CVR-nr. 29762228

Læs mere

Feldballe Vandværk I/S

Feldballe Vandværk I/S Feldballe Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Feldballe Vandværk I/S Bestyrelse Peter Friis Rasmussen, formand Michael Frederiksen, næstformand René Lundø Jakobsen, kasserer Arne

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere