Kendelse i faglig voldgiftssag FV , afsagt den 10. marts BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod"

Transkript

1 Kendelse i faglig voldgiftssag FV , afsagt den 10. marts 2015 BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Dansk Byggeri for Cipa Denmark ApS (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden i forbindelse med sine arbejder som underentreprenør på Metro-byggeriet har overholdt sine overenskomstmæssige forpligtelser i henhold til Jord- og Betonoverenskomsten. Påstande Klager har påstået Cipa Denmark ApS tilpligtet at betale ,36 kr. brutto og ,15 kr. netto, i alt ,51 kr., med tillæg af sædvanlig procesrente fra ydelsernes forfaldstid. Indklagede har påstået frifindelse. Klagers påstand under sagen er opgjort som et efterbetalingskrav for så vidt angår 39 navngivne medarbejdere, der alle er medlemmer hos klageren, og som i kortere eller længere tid har været ansat i virksomheden, og hvoraf de 27 fortsat er ansat. Efterbetalingskravet for disse medlemmer er opgjort til ,90 kr. eller i gennemsnit pr. medarbejder pr. måned ,58 kr. (Der er opgjort en samlet ansættelsestid for disse medlemmer på 357,5 måned, og det vægtede gennemsnit er til sammenligning opgjort til ,06 kr.) Hertil kommer for så vidt angår de 39 medlemmer i alt kr., der ifølge klager uberettiget på lønsedlerne er modregnet som udbetalte acontobeløb, dvs. i gennemsnit pr. ansættelsesmåned 1.106,48 kr. Disse uberettiget modregnede acontobeløb er opgjort særskilt som et tilbagebetalings-

2 2 krav, idet der i modsætning til efterbetalingskravet er tale om modregning i medarbejdernes nettoløn ifølge lønsedlerne. Klagers samlede krav for de 39 medlemmer er dermed opgjort til i alt ,90 kr. Klager har herefter opgjort sin påstand under sagen således, at det nævnte efterbetalingskrav pr. medlem pr. måned på ,58 kr. er overført til at gælde for samtlige medarbejdere ansat hos virksomheden, idet der i den omhandlede periode fra februar 2013 til december 2014 er regnet med i alt ansættelsesmåneder. Det samlede efterbetalingskrav (klagers bruttokrav) udgør dermed i alt ,36 kr. Tilsvarende er de samlede uberettigede acontomodregninger (klagers nettokrav) opgjort til i alt ,15 kr. Klagers samlede krav mod virksomheden udgør herefter påstandsbeløbet på ,51 kr. Sagen blev mundtligt forhandlet den 20. og 21. februar 2015 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Der blev afgivet forklaring af forhandlingssekretær Ole Christensen, mekaniker Roberto Alonzo, HRchef Peder Mandrup Knudsen, polske medarbejdere Jaroslaw Kubiszyn, Dariusz Rosniecki og Andrzej Jan Zawadski, Andrzej Niepsui, rumænske medarbejdere Marius Neccula og Florinel Sitaru, italienske medarbejdere Pasquale Zaza og Vito Mezzina, bogholder Augustino Alisina, Site manager Pietro Bevilacqua, formand Donato Bibiani, direktør Margherita Bellone og revisor Lars Forum. Særligt om Jord- og Betonoverenskomstens 78, nr. 18, 2. pkt. Forhandlingssekretær Ole Christensen har for voldgiftsretten forklaret om tilblivelsen af den omvendte bevisbyrde i byggeriets overenskomster, jf. herved Jord- og Betonoverenskomstens 76, nr. 15,stk. 1 og 2, og 78, nr. 18, 2. pkt. Efter det oplyste kan det lægges til grund, at der i 2007 i Jord- og Betonoverenskomsten på samme måde som i andre af byggeriets overenskomster blev indsat en bestemmelse om medlemsvirksomheders pligt til at bevise, at overenskomstens bestemmelser overholdes, når fagforeningen påviser omstændigheder, der giver anledning til at formode, at overenskomsten ikke bliver overholdt. Bestemmelsen var foranlediget af et stigende antal udenlandske virksomheder og/eller udenlandske medarbejdere her i landet. Ved overenskomstfornyelsen i 2010 blev bestemmelsen opretholdt som en generel bestemmelse, jf. gældende 76, nr. 15, stk. 1 og 2, mens der i 78 blev

3 3 indsat regler særligt gældende for udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold. 78 gentager i nr. 18 for så vidt bestemmelse i 76, nr. 15, om omvendt bevisbyrde, men er nu blevet forbundet med særlige regler om et fast track -system foranlediget af, at der ofte for udenlandske medarbejderes vedkommende er tale om kortvarige arbejder eller ansættelsesforhold. Under påberåbelse af, at den omvendte bevisbyrde i overenskomstens 78, nr. 18, 2. pkt. ligesom i byggeriets overenskomster i øvrigt er blevet indsat i overenskomsten alene som følge af anvendelsen af udenlandske medarbejdere, og at den omvendte bevisbyrde i overenskomstens 76, nr. 15, og 78, nr. 18, i overensstemmelse hermed ydermere alt overvejende alene har været påberåbt og bragt i anvendelse i forhold til udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold, har indklagede for voldgiftsretten rejst spørgsmål om bestemmelsens gyldighed i forhold til EUtraktaten, jf. TEUF art. 45. I betragtning af, at indsigelsen om bestemmelsens forenelighed med EU-traktatens regler om arbejdskraftens frie bevægelighed angår gyldigheden af en central bestemmelse i byggeriets overenskomster, afgjorde opmanden med mundtligt meddelt begrundelse, at dette spørgsmål, herunder om eventuel forelæggelse for EU-domstolen, burde afgøres af Arbejdsretten frem for under denne faglige voldgiftssag. Klager meddelte på dette grundlag, at klager vil foranledige spørgsmålet om gyldigheden af overenskomstens 78, nr. 18, 2. pkt., indbragt for Arbejdsretten. Uden præjudice for fremtidige sager frafaldt klager endvidere at påberåbe sig den nævnte omvendte bevisbyrde under denne faglige voldgiftssag. Baggrunden for sagen Cipa Denmark ApS indgår ifølge årsrapporten for 2013 i koncernrapporten for moderselskabet CIPA S.a.P., Italien., der som eneste anpartshaver ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Selskabets formål er at drive bygge- og konstruktionsvirksomhed særligt med henblik på metroarbejder i Danmark. Virksomheden påbegyndte sin entreprise på Metroen i februar Bemandingen har i den periode, sagen angår dvs. indtil den 9. december 2014 været støt stigende, navnlig efter juli 2014, hvor der blev indført 3 holds drift, og hvor bemandingen i slutningen af perioden har udgjort mindst 450 timelønnede medarbejdere. Klager er ved opgørelsen af sit krav på grundlag af pensionsindbetalinger og virksomhedens egne oplysninger gået ud fra en samlet bemanding på i alt mandemåneder i hele perioden, hvoraf de er placeret i 2014.

4 4 Der er under sagen fremlagt et betydeligt antal lønsedler, alle udstedt af lønadministrationsselskabet Blue Garden, der for virksomheden og på grundlag af dennes indberetninger har forestået udarbejdelsen af lønsedler mv. Lønsedlerne udviser, at medarbejderne generelt har været aflønnet i henhold til mindstelønnen ifølge Jord- og Betonoverenskomsten med sædvanlige tillæg for over- og forskudt tid mv. På lønsedlerne er der på sædvanlig vis indeholdt feriegodtgørelse, SH-penge mv., pensionsbidrag og A-skat. I april 2013 indledte klager en fagretlig sag mod virksomheden. Efter organisationsmøder blev den sag afsluttet på et organisationsmøde den 3. september 2013 med, at virksomheden som følge af manglende overtidsbetaling betalte i alt kr. til klager. Den 14. februar 2014 blev der afholdt et møde mellem virksomheden og klager. Efter ønske fra virksomheden deltog der ikke repræsentanter fra Dansk Byggeri. For virksomheden mødte Giulia Grimaldi og Christian Zega. Det hedder i referatet fra mødet bl.a.: The case is concerning 14 former construction workers from Cinterex who were passed over to Cipa starting 18/ [2013]. They have been working on various times during the day/night up to 70 hours per week. There is no written local agreement, and no work plan. The parties agree that 3F BJMF will calculate the workers salary, and that Cipa will pay the difference according to the correct performed hours. En tidligere arbejdsleder hos virksomheden, Amadeo Belfiore, der efter det oplyste ophørte sin ansættelse i virksomheden i december 2013, har i januar 2015 besvaret nedenstående skriftlige spørgsmål fra faglig sekretær Silas Grage. Belfiores erklæring lyder i dansk oversættelse bl.a.: Hvad ved du om jord- og betonarbejdernes arbejdstid og lønforhold? (de manuelle arbejdere, Blue Collars) Altså hvor mange timer arbejdede de generelt og også gerne specifikt på perioder og pladser, og hvad fik de i løn. Fik de andet end det der stod i kontrakterne og på lønsedlerne? Var der aftalt noget særligt? For så vidt angår timerne for de såkaldte Blue Collars var det normalt tolv timer om dagen, nogle gange var det også mere, man arbejdede fra mandag til lørdag og en sjælden gang om søndagen. De pladser det drejede sig om, var alle dem hvor Cipa havde fået kontraktarbejderne fra CMT, det var mere end en plads: Aksel Møllers Have, Frederiksberg, overdækningskonstruktion på Nørrebro og på Frederiksberg Alle, udgravning og afstivning af skakterne på Nørrebroparken, etageadskillelse på Nørrebros Runddel, ydermurene på Nuuks Plads og rampen ved Tømmergraven og andre arbejder som jeg ikke kender til.

5 5 For så vidt angår løn ved jeg, at der var nogle arbejdere der fik mellem 4 og 10 euro for en arbejdstime, altså noget andet end det der stod på deres lønsedler. Arbejdstagerne skulle underkaste sig disse særlige aftaler for ikke at blive fyret. Efter en indkopieret arbejdsliste der med fortryk er dateret COPENHAGEN LUGLIO 2013, men som i øvrigt anfører arbejdsdage i august 2013, og som med fortryk har 11 navne, hvortil kommer 5 håndskrevne navne hedder det videre i Belfiores erklæring Det her var en månedsliste over de timer, som folkene arbejdede, inklusive mig. Jeg kan lige forklare hvad bogstaver og numre [anført på månedslisten] betyder: P = PRESENZA/MØDT (SVARER TIL 12 AARBEJDSTIMER) Pn = PRESENZA TURNO NOTTURNO/MØDT PÅ NATHOLD fra kl til kl P+NUMMER = (ANGIVER AT MAN ER MØDT IND I 12 TIMER plus YDERLIGERE ERLAGTE TI- MER) ET NUMMER ALENE ANGIVER ERLAGTE TIMER (DETTE FOREKOM NÅR ARBEJDEREN FØRST HAVDE VÆRET PÅ ARBEJDE PÅ SIT EGET HOLD (12 TIMER) PÅ EN ANDEN PLADS. R = ANGIVER HVILEDAG ASS.= ANGIVER AT ARBEJDEREN IKKE ER MØDT PÅ ARBEJDSPLADSEN Dette ark fik jeg af Cipas ledelse, i starten af hver måned, og jeg skrev alle arbejdernes timer ind og afleverede den i slutningen af måneden i udfyldt stand til Cipas ledelse, Navnene på de arbejdere, som du kan læse dem, jeg var leder for. Det bemærkes at timerne ikke blev planlagt af mig, men at de blev planlagt udelukkende af Cipas ledelse. Amadeo Belfiore har endvidere afgivet en skriftlig forklaring om sine ansættelsesforhold mv., dateret den 21. januar Klager har under sagen fremlagt enkelte yderligere bemandingslister (ugeplaner), der dels angiveligt er blevet nedtaget fra det hotel, medarbejderne var indlogeret på, dels er et fotografi af en liste ophængt på hotellet. Der er endvidere fremlagt et maskinelt udfyldt skema, der i overskriften er betegnet Turni giorno/notte per la settimana dal 12/05 al 15/05/14 A TGV [dvs. Tømmergraven], med navnene på ca. 60 medarbejdere fordelt på 4 daghold kl eller kl og 2 nathold kl eller kl Indklagede har endvidere for en del medarbejdere fremlagt nogle arbejdstimeopgørelser, alle fra sidste halvdel af 2014, der angiveligt stammer fra virksomhedens site managers. Metroselskabet har i erklæring af 2. februar 2015 på klagers forespørgsel udtalt, at det er CMT, der koordinerer underentreprenørernes arbejdstid og bemanding, og at Metroselskabet som bygherre ikke har behov for et detaljeret kendskab til de enkelte sjaks arbejdstid og holdskift. Det er derfor

6 ikke muligt detaljeret at kortlægge Cipas bemanding eller arbejdstid på byggepladserne, og der er store variationer i de tilgængelige informationer om holddriftstider, holddriftsbemanding og bemanding af Cipa-ansatte i alt. Med dette forbehold har Metroselskabet udarbejdet en fremlagt oversigt over de tilgængelige informationer om holddriftstider, holddriftsbemanding og samlet bemanding for CIPA-ansatte på de fire byggepladser på metrobyggeriet. Oversigten er baseret på 6 de oplysninger CMT leverer til byggemøderne. Metroselskabets oversigt viser bl.a., at Cipa i første halvår af 2014 på tre byggepladser har arbejdet i 2 holds drift kl og kl.14-22, kl , kl og kl , kl og kl , kl og kl. kl , kl og kl Klager har indhentet en erklæring fra eksamineret grafolog Per F. Andersen, Frederiksberg, der i sin konklusion anfører vedrørende nogle underskrifter på fremlagte kvitteringer for acontoudbetalinger, der i øvrigt ses modregnet på lønsedlerne: Der er undersøgt 6 par underskrifter Da de alle udviser de samme overbevisende karakteristika er de her behandlet under et. For flere af dem er der forskelle på den hældning som underskriften har som sådan (linjeføring), og også i flere tilfælde på størrelsen. Det har vist sig, som illustreret, at de nævnte forskelle fuldstændig kunne elimineres ved en ikke proportionsforvrængende bearbejdning (forstørrelse) i et grafikprogram (Photoshop CS6) og eventuelt for overblikkets skyld også en justering af linjeføringen. Således har samtlige underskrifter parvis de samme former, bevægelsesmønstre, proportioner. De indsatte hjælpelinjer demonstrerer tydeligt (selv om de ikke er fuldstændig præcise) at underskrifterne i et og alt er ens, har de samme proportioner, bevægelsesmønstre, konstruktion, hældning osv. Altså kan det konkluderes vedr. det undersøgte materiale at mindst den ene i hvert par er en kopi og altså er falsk. Forklaringer Jaroslaw Kubiszyn har forklaret, at han har været ansat i virksomheden siden februar Han arbejder med armering. Han blev ansat gennem en polsk formidler, der oplyste, at timelønnen i begyndelsen ville udgøre 7 euro netto. Arbejdstiden blev ikke aftalt. Lønnen skulle senere stige, hvilket den også gjorde i august 2014 med ½ euro. Arbejdstiden var i begyndelsen af ansættelsen timer om måneden. Han arbejdede da mest på daghold kl mandag-lørdag, nogle gange kl. 7-19, men undertiden på nathold kl Denne arbejdstid var gældende for alle Cipas mand på pladsen. Medarbejderne blev hver weekend ved et opslag på hotellet, svarende til de under sagen fremlagte, adviseret om deres arbejdstid i den kommende uge. I august 2014 overgik Cipa til 3 holds drift, og derefter var arbejdstiden kl. 6-15, eller Han holdt fra sin første arbejdsdag løbende regnskab med sine arbejdstimer og vedstår sin fremlagte timeoversigt, der er ført dag for dag, og hvori der er fradraget den daglige pause på en time. Umiddelbart efter ansæt-

7 7 telsen fik han sammen med 4 kolleger udbetalt i alt kr. a conto, og efterfølgende fik han selv udbetalt yderligere kr. a conto. Herudover har han aldrig fået udbetalt noget acontobeløb. Når han i september 2014 har fået trukket et acontobeløb på kr. på sin lønseddel, må det være, fordi virksomheden har ment, at han i juli eller august 2014 har fået for meget udbetalt. Under hele ansættelsen har han fået udbetalt den aftalte nettotimeløn for alle sine arbejdstimer, hverken mere eller mindre. De nettobeløb, der er anført på lønsedlerne, og som svarer til, hvad han har fået udbetalt, dvs. indsat på sin konto, stemmer således helt med den forud aftalte nettotimeløn. Han har aldrig fået noget tillæg for overtid eller natarbejde. Da han på et tidspunkt fra andre arbejdere på pladsen hørte om ret til overtidsbetaling mv., klagede han og kolleger på kontoret over den udbetalte løn, men de fik blot at vide, at de bare lavede problemer. Ligesom sine kolleger kvitterede han på lønsedlerne. Han har også underskrevet et tillæg til ansættelseskontrakten, efter kontorets oplysning i anledning af, at lønudbetalingsdagen blev ændret. Han læser og forstår ikke engelsk og ved derfor ikke, hvad der står i tillægget. Han er taget hjem til Polen i 8-9 dage hver 8. eller 9. uge, og det har hver gang været ubetalt fritid. Han har aldrig fået udbetalt nogen feriegodtgørelse eller modtaget noget feriekort. Dariusz Rosniecki har forklaret, at han har været ansat i virksomheden siden maj Han arbejder med armering. Han havde arbejdet på et metrobyggeri i Warszawa og blev ansat i virksomheden via en underentreprenør dér. Lønnen blev aftalt til 7 euro netto i timen med tillæg af transport, kost og logi, hvilket var ca. det dobbelte af hans løn i Polen. Den aftalte løn var for alle timer, dvs. uanset om der blev arbejdet dag, nat eller weekends, og uanset eventuelt overarbejde. På hotellet blev der i weekenden opsat lister over, hvem der skulle arbejde hvor i den følgende uge. Arbejdstiden var almindeligvis kl inkl. en times pause. Han noterede sin daglige arbejdstid løbende. De var 8 mand i sjakket og havde alle den samme arbejdstid. Han har helt sikkert aldrig fået udbetalt noget acontobeløb, heller ikke da han blev ansat, idet han havde kontanter med fra Polen og derfor ikke havde noget behov for lønforskud. Han kan derfor ikke forklare, hvorfor han på fremlagte lønsedler er blevet trukket for acontobeløb. Han tog sædvanligvis hjem til Polen uden løn i en periode efter 8-9 ugers arbejde i Danmark. Han har aldrig fået udbetalt feriegodtgørelse eller fået udleveret noget feriekort. Han blev hjemsendt i juni 2014, og efter at han var kommet tilbage medio juli 2014, blev der arbejdet på 3 holds skift. Han har løbende kvitteret på lønsedlerne. Andrzej Jan Zawadski har forklaret, at han har været ansat i virksomheden siden februar 2014 og arbejder med armering. Han blev ansat via en underentreprenør i Polen. Timelønnen blev aftalt til 7 euro netto plus transport, kost og logi, og den løn har han løbende fået udbetalt for alle sine arbejdstimer. Umiddelbart efter ansættelsen var de 5 medarbejdere, der tilsammen fik udbetalt kr. a conto til daglige fornødenheder, men herudover har han aldrig fået nogen del af sin løn udbetalt a conto. Han har arbejdet på 3 holds skift 6 dage ugentligt, inkl. natten efter lørdag. Hans

8 8 fremlagte opgørelse over arbejdstimerne er en sammenskrivning af de kalenderoptegnelser, han løbende har foretaget over sin daglige arbejdstid. Han tog almindeligvis hjem til Polen for egen regning hver 8. eller 9. uge. I august 2014 fik både han og de andre medarbejdere udbetalt et særlig højt beløb. Men det blev trukket igen i form af en acontomodregning på lønsedlen for september. Han skrev ved ansættelsen under på ansættelseskontrakten, men har helt sikkert ikke underskrevet det fremlagte tillæg hertil. Han har skrevet under på en erklæring, der efter kontorets oplysninger angik, at udbetalingstidspunktet for lønnen skulle ændres, men har aldrig skrevet under på, at han ikke havde noget løntilgodehavende. Han har endvidere løbende kvitteret på lønsedlerne. Han har aldrig fået udbetalt feriegodtgørelse eller modtaget noget feriekort. Andrzej Niepsui har forklaret, at han har været ansat som sjakbajs i virksomheden siden marts Han blev ansat gennem en polsk underentreprenør. Lønnen blev aftalt til 9 euro for samtlige timer, og det svarer også helt til, hvad han løbende fået udbetalt, dvs. de nettobeløb på lønsedlerne, der blev indsat på hans konto. Han arbejder med armering. Der er i alt 9 polakker i sjakket, herunder et af de fornævnte vidner. Sjakkets arbejdstid fremgik af de lister, der blev hængt op på hotellet hver weekend, og var sædvanligvis kl. 7-18, undertiden kl Fra august 2014 blev der dog arbejdet i 3 holds skift. Hver 8. eller 9. uge rejste han hjem til Polen på ubetalt fritid. Han har aldrig fået udbetalt nogen del af lønnen a conto. Han har heller aldrig fået tildelt nogen bonus, og det kan således ikke være rigtigt, når lønsedlen for juni 2014 er påført et bonusbeløb. Han har løbende kvitteret på lønsedlerne, men det var umuligt at kommunikere med virksomheden om lønsedlerne. Han har aldrig fået udbetalt feriegodtgørelse eller fået et feriekort. Marius Neccula har forklaret, at han har været ansat i virksomheden fra medio juni 2013 til ultimo juli Han udførte først ufaglært arbejde, men fra oktober arbejdede han med at sprøjte beton. Han arbejdede sammen med sin bror, og de havde begge arbejdet for Cipa på metroen i Warszawa. De fik dengang udbetalt 4 euro i timen. Det blev med ham og hans bror aftalt, at de i Danmark skulle have 5½ euro udbetalt for alle timer. Beløbet blev senere forhøjet til 6 euro. Den officielle mindsteløn i Rumænien er 200 euro om måneden for en arbejdsuge på 50 timer. Arbejdstiden var under hans ansættelse i virksomheden almindeligvis kl Han har løbende ført den fremlagte dagbog over sine og broderens arbejdstimer. Hver weekend var der et opslag på hotellet om tilrettelæggelsen af arbejdstiden for folkene i den kommende uge. Det fremlagte opslag har en kollega taget på hotellet. Da de påbegyndte arbejdet i Danmark, fik de udbetalt kr. a conto, og i december 2013 har han på samme måde fået udbetalt yderligere eller kr. Herudover har han helt sikkert ikke fået udbetalt noget acontobeløb. Han har dog ganske rigtigt kvitteret herfor, men ellers var han blevet fyret. Ligeledes har han løbende kvitteret på lønsedlerne. Han har herudover flere gange skrevet under på papirer fra virksomheden uden at vide for hvad. Nogle af de foreviste underskrifter er dog forfalskede. På pladsen arbejdede de sammen med nogle polakker fra et

9 9 andet firma. Polakkerne fortalte, at de havde ret til dobbelt løn om natten. De gik derefter til fagforeningen i maj/juni 2014, hvorefter han blev flyttet til en anden arbejdsplads, og arbejdstiden faldt til 8 timer dagligt. De havde i samme forbindelse møde med en Cipa-chef, Aldo Peroni, der sagde, at de ikke skulle lyve om arbejdstiden, og at de skulle trække deres klage tilbage, idet de ellers ville blive fyret. Det sidste var så, hvad der skete. I begyndelsen af ansættelsestiden var han udlejet af Cipa til hovedentreprenøren, CMT, men fik lønnen udbetalt af Cipa. Lønnen var da lidt højere, men det overskydende beløn skulle betales tilbage til Cipa. I 2014 fik han 700 kr. tilbage i overskydende skat, men det beløb trak Cipa derefter på hans konto. Han har ikke fået noget feriekort, hverken for 2013 eller Ved sin fratræden fik han dog udbetalt et kontantbeløb, men han ved ikke for hvad. Måske var det for lønnen i opsigelsesvarslet. Den løn, han under ansættelsen har fået udbetalt af Cipa, svarer helt til den aftalte nettoløn på 6-6½ euro. Florinel Sitaru har forklaret, at han har været ansat i virksomheden fra august 2013 til ultimo juli 2014, først til almindeligt ufaglært arbejde, senere efter opkvalificering som betonsprøjter. Han blev ansat gennem en bekendt på pladsen. Lønnen blev aftalt til 5½ euro netto for alle timer, hvilket beløb han også i gennemsnit har fået udbetalt under hele ansættelsen. I juli 2014 steg timelønnen dog til 6 euro. Arbejdstiden skulle udgøre 10 timer dagligt 6 dage om ugen, men viste sig efter ankomsten være 11 timer ekskl. den daglige pause på en time. Enkelte dage blev der tillige arbejdet om søndagen. Han har løbende ført de fremlagte optegnelser over sin daglige arbejdstid. Et skema for tilrettelæggelsen af arbejdstiden for sjakkets arbejdsuge blev hver forudgående weekend hængt op på hotellet. I slutningen af august 2013 fik han udbetalt et acontobeløb på kr. til brug for en hjemrejse. Det er det eneste beløb, han har fået udbetalt a conto. Han kan ikke afvise, at han kan have kvitteret for flere beløb, idet han flere gange måtte underskrive på kontoret uden at vide for hvad. Men han har i hvert fald ikke skrevet under så mange gange, som fremlagte dokumenter viser. Så vidt han kan se, må hans løbende kvitteringer på lønsedlerne være blevet kopieret over på nogle af de fremlagte kvitteringer. Efter et kursus, han blev sendt på, havde han inkl. sin arbejdstid 287 timer i en periode, men han fik kun løn for de 245 timer, som selve arbejdstiden udgjorde. I 2014 fik han udbetalt 380 kr. i overskydende skat. Men det beløb blev tilbageført på lønsedlen, idet kontoret sagde, at det var Cipa, der havde betalt skatten, og at det derfor var Cipas penge. Han har ikke fået feriegodtgørelse eller noget feriekort. Ved sin fratræden fik han dog nogle penge udbetalt, men han ved ikke for hvad. Pasquale Zaza har forklaret, at han har været ansat i virksomheden som forskallingstømrer siden november Timelønnen var aftalt til 9 euro. I begyndelsen var han formelt udstationeret fra Cipa, Italien., som også udbetalte hans løn i den periode. Arbejdstiden var som i Italien 11 timer dagligt og var placeret kl Fra juli/august 2014 overgik han dog til 3 holds skift på 6 dage ugentligt á 8 timer. Han har under hele ansættelsen løbende registeret sin daglige arbejdstid. Han

10 10 har et par gange fået udbetalt kr. a conto, men har ikke derudover fået noget acontobeløb udbetalt. Han har fået den nettoløn udbetalt, der er anført på lønsedlerne, men ikke det acontobeløb, der i september 2014 er trukket på kr. Han fik at vide, at lønsedlen for august 2014 var en prøvelønseddel, og det større nettobeløb, der blev udbetalt i august, blev derfor trukket igen i september, uden at han dog fik nogen forklaring herpå. Han har hverken under udstationeringen fra Italien eller senere under ansættelsen hos Cipa Denmark fået udbetalt feriegodtgørelse, og han har heller ikke fået noget feriekort. Under udstationeringen fra Italien blev der ikke indbetalt pensionsbidrag. Han har løbende kvitteret for modtagelsen af lønsedlerne, der stemte med den aftalte nettoløn. Efter 8 ugers arbejde her i landet tog han normalt hjem til Italien i 10 dage som selvbetalt fritid. Vito Mezzina har forklaret, at han siden november 2013 har været ansat som forskallingstømrer. Indtil februar 2014 var han udstationeret fra Cipa, Italien. Timelønnen var aftalt til 9 euro netto. Arbejdstiden var kl med en times pause. Natarbejdet lå kl Fra juli 2014 blev der dog arbejdet i 3 holds skift, dvs. 8 timer mandag til lørdag. Siden februar 2014 har han løbende lavet kalenderoptegnelser over sin arbejdstid. Før det tidspunkt var det en kollega, der førte regnskab med deres arbejdstid. Siden ansættelsen har han a conto fået udbetalt 3 gange 500 kr. og en gang kr., dvs. i alt kr. Han har aldrig fået udbetalt de kr., som han er blevet debiteret for på lønsedlen for september Det samme gælder med hensyn til en anden debitering på 800 kr. Han har løbende kvitteret på lønsedlerne, og han har også underskrevet et fremlagt bilag om aftalt fast overarbejde. Han har aldrig fået feriegodtgørelse udbetalt eller fået noget feriekort. Med augustlønnen 2014 kom der en stor udbetaling. Han fik imidlertid fra kontoret at vide, at lønsedlen var en eksperimenterende lønseddel, og lønnen blev da også reguleret i den følgende måned. Peder Mandrup Knudsen har forklaret, at han er ansat som HR-chef hos bygherren, Metroselskabet. De fremlagte oplysninger om arbejdstidens tilrettelæggelse, som han har produceret, er udvekslet med hovedentreprenøren, CMT, der afgør holddrift og bemanding på metroens fire byggepladser. Roberto Alonzo har forklaret, at han arbejder som mekaniker på tunnelboremaskinerne. Han har i hvert fald i april-juni 2014 arbejdet samtidig med arbejdssjak fra Cipa. Cipas folk arbejdede dengang i 2 holds skift kl og Augustino Alisina, der er ansat som bogholder hos Cipa Denmark, har forklaret, at ansættelseskontrakten gennemgås med hver af medarbejderne, inden den bliver underskrevet af medarbejderen, så der er sikkerhed for, at medarbejderen forstår indholdet, herunder også mht. bolig- og kostforhold. Navnlig spørger medarbejderne ofte ind til posterne vedrørende skat, pensionsbidrag, SH og feriegodtgørelse. Efter at virksomheden i sommeren 2014 overgik til 3 holds drift, blev der på samme måde indgået aftale med medarbejderne om fast overtid. Lønsedlerne for en given måned an-

11 11 går generelt perioden fra den 10. i den foregående måned til den 9. i måneden for lønsedlen. Timetallet på lønsedlerne er opgjort på grundlag af oplysninger fra vedkommende site manager til bogholderiet om hver af medarbejdernes timetal i lønningsperioden. Disse oplysninger videregiver bogholderiet til Blue Garden, der forestår udarbejdelsen af lønsedlerne. Foreholdt medarbejderen Adrian Krystian Glinkas lønseddel for september 2014 har han forklaret, at der er modregnet et tidligere udbetalt lønforskud på kr. Der foreligger ikke altid en kvittering for udbetalte lønforskud til en medarbejder. Virksomheden havde oprindelig en aftale med medarbejderne om, at virksomheden skulle betale for kost og logi, men dette blev ændret i eftersommeren 2014, og medarbejderne underskrev i den forbindelse et tillæg til ansættelseskontrakten herom. I tilfælde af en medarbejders fratræden er ferietilgodehavende altid blevet udbetalt, ofte som et kontantbeløb. I øvrigt har virksomheden altid oplyst medarbejderne om, hvorledes de kan få deres ferietilgodehavende udbetalt. Virksomheden aldrig har udstedt feriekort til medarbejderne. Under sagen har virksomheden alene fremlagt indberetningerne fra site managers om medarbejdernes timetal fra og med juli 2014, dvs. efter at virksomheden overgik til 3 holds drift. Dokumentationsgrundlaget for tiden før juli 2014 er i så henseende noget usikkert, idet virksomhedens organisation endnu ikke var helt på plads dengang. Der kan selvsagt vise sig at være fejl i oplysningerne fra en site manager om en medarbejders timetal, men når vedkommende medarbejder påtaler det, bliver fejlen rettet i den følgende lønperiode. Foreholdt, at fremlagte oplysninger fra site manager om medarbejderen Procola Ciotolas timetal i september 2014 ikke stemmer med oplysningerne herom på Ciotolas lønseddel, har vidnet forklaret, at site managers timeopgørelse kan være skrevet forkert af. Det må i hvert fald være tilfældet her, hvor Ciotola nogle dage ikke har været på pladsen, og hvor hans timer derfor er blevet tilbageført. Foreholdt, at klager ifølge sin gennemgang af bilagene har fundet, at op mod 80 % af timelisterne for august-november 2014 ikke svarer til timeangivelserne på lønsedlerne, hvor timetallet generelt er markant lavere, har han forklaret, at bogholderiet altid har talt med vedkommende medarbejder om eventuelle forskelle, og at timetallet på lønsedlerne kontrolleres i og med, at medarbejderne jo med deres underskrift på lønsedlerne accepterer virksomhedens opgørelse af timetallet. Han vil klart afvise, at lønudbetalingerne skulle være blevet tilpasset en forud aftalt nettotimeløn. Navnlig i den allerførste tid af ansættelsen sker der ofte acontoudbetalinger, fordi det tager tid at få oprettet skattekort og bankkonto, og medarbejderne jo skal have penge til deres daglige fornødenheder. Når der i øvrigt ses acontoudbetalinger modregnet på lønsedlerne, er det, fordi vedkommende medarbejder af en eller anden grund har ønsket udbetalt et lønforskud. Måske har en medarbejder behov for at sende penge hjem, eller han mangler kontanter til daglige fornødenheder. Virksomheden betalte for kost og logi indtil september 2014, men derefter skulle medarbejderne selv betale, og det medførte, at nogle medarbejdere fik brug for at få udbetalt lønforskud. Han kan ikke på stedet forklare, hvorfor der er modregnet betydelige beløb for næsten alle medarbejdere i september 2014, og hvorfor der i rigtig mange tilfælde netop er tale

12 12 om acontobeløb på kr. Foreholdt, at der fx ifølge den første lønseddel i juni 2014 for den da nyansatte medarbejder Andrzej Niepsui er udbetalt en bonus på kr. hvilket med beløb på hhv , og kr. også ses på de første lønsedler for Rafal Michalik, Slowomir Andrzej Ujazdowski og Zenon Piotr Kosiorek husker han ikke de konkrete bonusbetalinger. Men det er ikke usædvanligt, at medarbejdere optjener en bonus. Foreholdt en liste med 31 navngivne medarbejdere, der ikke står på PensionDanmarks pensionsliste, har han forklaret, at han kender disse medarbejdere, og at der var blevet indbetalt pensionsbidrag. Blue Garden havde imidlertid tastet forkert, så beløbene ikke kunne indsættes, men det er efterfølgende blevet rettet. Foreholdt en liste fra august 2014 over andre medarbejdere, der ikke er indbetalt pensionsbidrag for, og som ikke er medtaget på fornævnte liste, har han forklaret, at der er tale om medarbejdere, der for nogles vedkommende er udstationeret fra Cipa, Italien, mens andre er rejst hjem igen, inden de nåede at få et Cpr.nr. Virksomheden har for tiden 6 medarbejdere, der er udstationeret fra Cipa, Italien. Forelagt oplysninger fra SKAT om medarbejderne Vito Mezzina og Cossimo Sallustro, hvorefter der alene er betalt arbejdsudlejeskat for januar 2014, dvs. på grundlag af en indkomst, der er væsentligt mindre, end deres respektive lønsedler viser, har han forklaret, at han ikke husker de konkrete betalinger. Foreholdt den fremlagte erklæring fra grafologen har han forklaret, at han i hvert fald ikke har foretaget nogen kopiering af medarbejderes underskrifter. Pietro Bevilacqua har forklaret, at han har været site manager siden marts 2014, men nu er project manager med ansvar for virksomhedens arbejder på flere af metropladserne. Arbejdstiden for virksomhedens medarbejdere var i foråret og forsommeren 2014, mens man endnu arbejdede i 2 holds drift, kl og kl , alt inkl. en times pause. På pladsen Tømmergården ved Fisketorvet, hvor han i begyndelsen var site manager, arbejdede man dog noget senere. Men på de øvrige pladser kunne man på grund af støjforholdene ikke arbejde efter midnat. Fra august 2014 er man generelt overgået til 3 holds drift med 8 timers dagligt arbejde på hvert hold mandag-lørdag. Formændene gav ham besked om de enkelte medarbejderes arbejdstimer, og han gav så disse oplysninger videre til bogholderiet. Formændenes oplysninger blev meget ofte afgivet på højst uformel vis. Det kunne være telefonisk, pr. sms eller måske skrevet på en serviet. Det var dog ikke så væsentligt for ham, da folkene jo med deres underskrift løbende godkendte timeopgørelserne på deres lønsedler. Ingen af virksomhedens medarbejdere har arbejdet timer dagligt. Han har aldrig set sådanne opgørelser med så lang arbejdstid og har allerede derfor ikke givet oplysninger videre til bogholderiet herom. De fremlagte oplysninger fra Metroselskabet om arbejdstiden på metropladserne passer ikke med, hvad han har oplevet som site manager. Foreholdt, at en fremlagt arbejdstidsliste, der angiveligt har været ophængt på medarbejdernes hotel, med navnene på 59 af virksomhedens medarbejdere på pladsen Tømmergården stemmer overens med oplysningerne fra Metroselskabet om arbejdstiden hvilken liste også var fremlagt på et møde med 3F i juni 2014

13 13 har han forklaret, at han ikke kender denne liste, som han i hvert fald ikke har lavet. Han har bekræftet, at arbejdstiden for de forskellige hold generelt planlægges efter CMT s behov, og at CMT almindeligvis giver entreprenørerne besked om, hvilke sjak der til enhver tid er brug for og på hvilke tidspunkter. Ham bekendt får virksomhedens medarbejdere besked på pladsen om deres mødetid mv. Site manager laver en liste sammen med formændene, og det nævnte opslag må være et eksempel på, hvilke oplysninger formændene har givet videre til de pågældende medarbejdere. I dag arbejdes der almindeligvis i døgndrift på alle metropladserne, men før juli/august 2014 var der ikke døgndrift på nogen af pladserne. Donato Bibiani har forklaret, at han har været ansat i virksomheden siden oktober 2013, først som sjakbajs og fra marts 2014 som formand. Som formand organiserer han som den umiddelbare arbejdsleder arbejdssjakkene og arbejdet på pladserne. Han er formand for op til 3 sjak og er dagligt på pladsen. Arbejdstiden bestemmes af site manager, som giver formændene besked herom. Sjakkene informeres fredag eller lørdag om arbejdstiden for den kommende uge. Det sker i det daglige på den måde, at han fortæller det til sjakbajsen, som så giver beskeden videre til sjakket. Han giver ved udgangen af lønningsperioden site manager mundtlig eller skriftlig besked om, hvor mange arbejdstimer hver af medarbejderne har haft. Før august 2014 var arbejdstiden kl og kl Der har i hvert fald ikke været længere arbejdstid på hans pladser. Fra august 2014 er arbejdstiden på alle pladserne kl. 6-15, og Margherita Bellone har forklaret, at hun er ingeniør og direktør. Hun kom til Danmark i begyndelsen af januar Belloni-familien ejer Cipa, Italien, der sammen med andre investorer mv. er medejer af Cipa Denmark. Cipa Denmark kan efter hendes opfattelse ikke betegnes som en filial af Cipa, Italien. Cipa Denmark har haft problemer med sine konsulenter her i landet, især PWC, ligesom der har været advokatskifte. Det har sammen med virksomhedens kraftige ekspansion bevirket, at de administrative procedurer ikke har været fuldt på højde med, hvad de burde. Virksomheden har siden februar 2013 beskæftiget i alt 615 forskellige timelønnede medarbejdere, blue collars, og antallet er p.t Hun genkender ikke de arbejdstider, der er angivet i Metroselskabets opgørelse. Virksomheden deltager ikke i byggemøderne mellem Metroselskabet og CMT og får heller ikke referater herfra. Den fremlagte medarbejderliste for Cipa-bemandingen på pladsen Tømmergården maj 2014 stammer ikke fra Cipa. Det samme gælder den fremlagte liste fra uge 4 i 2015 vedrørende pladsen Frederiksberg Allé. Giulia Grimaldi og Christian Zega, der mødte for virksomheden på et møde med klager den 4. februar 2014, er ikke længere ansat hos Cipa. Der er tale om en ingeniør og en administrativ medarbejder, der ikke var særlig højt placeret i virksomheden. Lars Forum, der har været revisor for virksomheden siden december 2014, har forklaret om nogle talmæssige beregninger, han har lavet for virksomheden i henseende til opgørelsen af klagers krav.

14 14 Parternes argumenter Klager har gjort gældende, at berettigelsen af klagers krav er godtgjort med de forklaringer, som klagers medlemmer har afgivet under sagen, og som i det hele støttes af, hvad der i øvrigt er oplyst under sagen. Dette gælder for kravet både vedrørende klagers medlemmers krav og vedrørende kravet i øvrigt som følge af virksomhedens klare, bevidste og grove tilsidesættelse af overenskomsten. For så vidt angår medarbejdernes arbejdstid har klager anført, at der stedse har været arbejdet i holddrift, således at der i alt væsentligt foreligger den samme arbejdstid for medarbejderne på de respektive hold. Vidnernes samstemmende forklaringer om arbejdstidens tilrettelæggelse og dermed om omfanget af overtid og natarbejde mv. støttes fuldt ud af de fremlagte kalenderoptegnelser, som klagers medlemmer løbende har ført under ansættelsen, af Metroselskabets oplysninger om holddrift mv., af CMT-medarbejderens forklaring under sagen om hans oplevelser på pladsen, af de fremlagte arbejdslister over virksomhedens holddrift, som klager har fremlagt, og som kun virksomheden kan have produceret, af referatet fra mødet den 14. februar 2014 og af Amadeo Belfiores skriftlige redegørelse. Endvidere viser der sig endog meget store forskelle mellem de af virksomhedens månedlige bemandingslister, som indklagede endog selv har fremlagt for sidste halvdel af 2014, og opgørelsen af arbejdstimerne på lønsedlerne. Klager har i sit krav kun medtaget den af medarbejderne opgjorte faktiske arbejdstid og gør således ikke noget krav gældende for de perioder, hvor medarbejderne almindeligvis hver uge har været i deres hjemland i kortere eller længere tid uden løn. Den eneste tid, klager har krævet betaling for ud over medarbejdernes faktiske arbejdstid, er de perioder, hvor medarbejderne har været sendt på kurser, og hvor kursustiden skulle have været betalt som arbejdstid. Endvidere har klager i henhold til overenskomstens 17, nr. 5, tillagt arbejdstiden pauser under overarbejde mv., fordi disse pauser ikke har været holdt. For så vidt angår lønsatserne har klager anført, at klagers medlemmers samstemmende forklaringer om, hvorledes der for alle medarbejderne i forbindelse med ansættelsen blev aftalt en nettotimesats for alle arbejdstimer, må lægges til grund. Og det samme gælder forklaringerne om, at den løn, de har fået udbetalt, generelt netop har svaret til den således aftalte nettotimeløn. Dette er også helt i overensstemmelse med den erklæring, som virksomhedens tidligere administrative medarbejder, Amedeo Belfiore, har afgivet til brug for sagen. Det er således godtgjort, at disse aftaler med hver af medarbejderne om størrelsen af vedkommendes nettotimeløn for alle arbejdstimer både er indgået og løbende er blevet efterlevet af virksomheden hvortil dog kommer løntilgodehavende for den tid, der har været anvendt på diverse kurser som led i ansættelsen. I lønsedlerne ses anvendt den overenskomstmæssige mindsteløn med tillæg af overtid og andre overenskomstmæssige

15 15 tillæg vedrørende SH, feriegodtgørelse og pension mv. Men det er på det nævnte grundlag godtgjort, at der i lønsedlerne dels er foretaget regulering antallet arbejdstimer, dels er blevet foretaget modregninger for fiktive acontoudbetalinger, dels er krediteret fiktive bonusbeløb, alt med henblik på at få den udbetalte månedlige nettoløn til løbende at stemme med den nettotimeløn, der i forbindelse med ansættelsen var blevet aftalt med hver af medarbejderne. Særligt for så vidt angår acontoudbetalingerne har klager henvist til den fremlagte erklæring fra en grafolog, hvorefter medarbejderes underskrifter på kvitteringer for acontoudbetalinger mv. ikke er originale, men må være kopierede. Der kan ikke lægges vægt på de tillæg til ansættelseskontrakterne, hvor medarbejderne har kvitteret for, at de ikke har yderligere tilgodehavender, allerede fordi medarbejderne ikke i forhold til klager gyldigt kan give afkald på deres rettigheder i henhold til overenskomsten. Men i øvrigt må det i overensstemmelse med forklaringerne lægges til grund, at medarbejderne havde grund til at tro, at de blot skrev under på det ændrede udbetalingstidspunkt for den månedlige lønudbetaling. Klager bestrider ikke, at medarbejderne har kvitteret på lønsedlerne, men dette kan i det højeste blot anses som en kvittering for modtagelsen og er i hvert fald ikke et gyldigt afkald på deres overenskomstmæssige rettigheder. Det må hermed også lægges til grund, at medarbejderne så sig nødsaget til at skrive under på, hvad de fik forelagt til underskrift, idet dette var en udtalt betingelse for, at de kunne bevare ansættelsen i virksomheden.. Særligt for så vidt angår bemandingen har klager anført, at der i alt væsentligt ses at være enighed mellem parterne om antallet af ansatte, som klager har opgjort på grundlag af pensionsindbetalingerne, bortset fra november/december Hertil kommer dog mindst 31 personer, som har været ansat i virksomheden i en kortere periode, men for hvem der slet ikke er indbetalt pensionsbidrag. Særligt for så vidt angår det forlig, der blev indgået mellem parterne på organisationsmødet den 3. september 2013, har klager gjort gældende, at de nu foreliggende oplysninger om, hvorledes virksomheden groft og bevidst har tilsidesat overenskomsten, viser, at klager har indgået dette forlig under falske forudsætninger, og at forliget derfor er ugyldigt. Klager er følgelig berettiget til at opgøre sit krav som sket for hele den periode, virksomheden har udført arbejder på Metro-byggeriet, dvs. tilbage fra februar Klager har under hovedforhandlingen anerkendt, at SH-penge er udbetalt med i alt ,53 kr., hvilket beløb derfor skal fratrækkes klagers efterbetalingskrav (klagers bruttokrav), der derfor skal nedsættes fra ,36 kr. til ,83 kr. Klager kan i sit krav medtage samtlige feriepenge optjent i 2013 som sket, fordi medarbejderne ikke har fået nogen del af denne feriegodtgørelse udbetalt. Klager kan endvidere i kravet medtage samt-

16 16 lige feriepenge optjent i 2014, allerede fordi virksomheden ikke i henhold til overenskomstens 54, nr. 1, senest den 15. februar 2015 har udstedt feriekort for Medarbejderne har heller ikke i stedet ved årsskiftet fået den fornødne specifikation i henhold til 54, nr. 7. Sammenfattende har klager anført, at det er godtgjort, at virksomheden har aftalt med medarbejderne, at de vil få udbetalt et givet nettobeløb for samtlige arbejdstimer, at nettobeløbets størrelse har beroet på, hvad deres nationale lønniveau har udgjort såedes har italienerne fået mest og rumænerne mindst og at disse aftaler er blevet fulgt gennem hele ansættelsen. Indtil virksomheden i sommeren 2014 overgik til 3 holds drift, har der, helt som de ophængte oversigter over kommende uges arbejdstider viser, generelt været arbejdet timer dagligt mandag-lørdag uden overtidsbetaling mv., hvortil kommer natarbejde. Virksomheden har oplyst urigtige arbejdstimetal til Blue Garden, der forestod udarbejdelsen af lønsedlerne, og virksomheden har gjort brug af fiktive bonusbeløb og acontomodregninger for at få den udbetalte nettoløn til at stemme med den forud aftalte nettoløn, endog således at virksomheden har kopieret medarbejderes underskrifter på kvitteringer for acontoudbetalinger. Og i øvrigt var det underskriv eller forsvind, når medarbejderne blev forelagt papirer til underskrift, uden at de reelt vidste, hvad de skrev under på. Endelig har klager navnlig for de sidste måneder af 2014 opgjort sit krav på grundlag af et medarbejderantal, der er væsentligt mindre, end hvad oplysningerne om det virkelige medarbejderantal nu viser. Der foreligger således ikke omstændigheder, der kan begrunde en nedsættelse af klagers krav. Tværtimod kan det lægges til grund, at virksomheden ved sin grove tilsidesættelse af sine overenskomstmæssige forpligtelser har opnået en besparelse, der er væsentligt større end klagers samlede krav. Indklagede har gjort gældende, at klager i det hele har bevisbyrden for berettigelsen af det fremsatte krav, og at klager hverken helt eller delvist har løftet denne bevisbyrde. Virksomheden har i overensstemmelse med overenskomstens 16, nr. 2, indgået aftale med medarbejderne om fast overarbejde. Dette overarbejde er blevet betalt, og klager har ikke godtgjort, at der herudover har været udført overarbejde, endsige i videre omfang end hvad der fremgår af lønsedlerne, og da slet ikke gældende for alle virksomhedens timelønnede medarbejdere. Indklagede har under hovedforhandlingen erklæret, at indklagede for så vidt ikke bestrider klagers talmæssige opgørelse af kravet på det af klager hævdede grundlag. Med indklagede har i det hele bestridt det grundlag, som klager bygger sit krav på. Der er ikke bevismæssigt belæg for det krav, som klager har opgjort for sine 39 medlemmers vedkommende. Og kun 8 af disse medlemmer har afgivet forklaring for voldgiftsretten. Klager har endvidere kun fremlagt dokumentation overhovedet for efterbetalingskravet for sine 39 medlemmer. Kravet vedrørende det øvrige meget betydelige antal medarbejdere foreligger der ikke noget bevismæssigt grundlag for, og der er dermed end mindre noget belæg for, at klager som sket kan gange

17 17 det opgjorte gennemsnitlige månedlige efterbetalingskrav for de 39 medlemmer med det oplyste samlede antal mandemåneder. De fremlagte usikre og svært læsbare kalenderoptegnelser, som klagers medlemmer hævdes at have ført løbende, giver ikke grundlag for at tilsidesætte virksomhedens opgørelse på lønsedlerne af medarbejdernes faktiske månedlige arbejdstid ekskl. deres selvbetalte pauser. For nogles vedkommende foreligger der endvidere fælles kalenderoptegnelser. Der er end mindre bevismæssigt belæg for, at klager som sket i henhold til overenskomstens 17, nr. 5, kan lægge arbejdsgiverbetalte pauser til den arbejdstid, som medarbejderne har opgjort. Medarbejderne har holdt deres pauser i arbejdstiden, og ingen af medarbejderne har overhovedet afgivet forklaring om dette spørgsmål. Heller ikke de medarbejderlister og timeopgørelser, som klager har fremlagt, og som hævdes at stamme henholdsvis fra opslag på medarbejdernes hotel og fra site managers timeopgørelser, kan anvendes som grundlag for at tilsidesætte de lønsedler, som medarbejderne løbende med deres underskrift har kvitteret på, og som ifølge bogholderens forklaring er blevet gennemgået med hver af medarbejderne. Virksomheden har med føje bestridt, at disse lister og opgørelser stammer fra virksomheden, og klagers bevisførelse giver ikke grundlag for at fastslå, at det forholder sig anderledes. Klager har heller ikke i øvrigt godtgjort sin påstand om, at virksomheden har ført en slags dobbelt bogholderi, således at virksomhedens timeopgørelser til Blue Garden ikke svarer til medarbejdernes reelle arbejdstimetal. Det må tværtimod lægges til grund, at timetallet på lønsedlerne svarer til medarbejdernes reelle arbejdstid, og der er ikke noget belæg for at tro, at klagers bogholderi, således som klager har gjort gældende, skulle have lavet fiktive beregninger i henseende til timetal, bonus og acontoudbetalinger, alt for at få den udbetalte nettoløn til at stemme med en forud aftalt nettotimeløn for alle arbejdstimer. Virksomheden har ikke indgået sådanne aftaler med medarbejderne, men virksomheden har, således som lønsedlerne viser, og i overensstemmelse med, hvad medarbejderne løbende har kvitteret for, stedse udbetalt medarbejderne mindstelønnen i henhold til overenskomsten med alle overenskomstmæssige tillæg for overtid, feriegodtgørelse, SH-penge mv. og pension. Klager rejste i 2013 en fagretlig sag mod virksomheden, også dengang vedrørende medarbejdernes arbejdstid, og denne sag blev på et organisationsmøde den 3. september 2013 afsluttet som forligt med virksomhedens betaling af kr. Klager har ikke godtgjort noget grundlag for at tilsidesætte dette forlig som ugyldigt, og klager kan derfor ikke nu på ny rejse krav vedrørende tiden forud for september 2013.

18 18 Allerede fordi arbejdstiden har været tilrettelagt forskelligt på de forskellige Metro-pladser, kan klager ikke overføre sine beregninger vedrørende sine 39 medlemmer til de øvrige ca. 600 medarbejdere, der i alt har været ansat siden februar Hertil kommer, at arbejdstiden fra juli 2014 har været tilrettelagt i 3 holds skift på alle pladser, og at alle medarbejderne ifølge lønsedlerne har fået betalt overtid i overensstemmelse hermed. Særligt for så vidt angår klagers krav vedrørende feriepenge har indklagede anført, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at i hvert fald fratrådte medarbejdere har fået deres feriegodtgørelse udbetalt. Endvidere er krav på feriegodtgørelse optjent i 2014 endnu ikke forfaldet til udbetaling. Klagers krav på feriegodtgørelse kan derfor i det højeste opgøres til den ferie, der er optjent i 2013 af de medarbejdere, der fortsat er ansat i virksomheden. Opmandens begrundelse og resultat De medarbejdere, som klager har ført som vidner, har afgivet samstemmende og troværdige forklaringer om, hvorledes der ved ansættelsen med hver af dem blev aftalt en nettotimeløn, der kan sættes forhold til hver deres nationale lønniveau, hvorledes denne nettotimeløn skulle være gældende for alle arbejdstimer uanset overtids- og natarbejde mv., hvorledes denne aftale er blevet fulgt under hele ansættelsen, hvorledes arbejdstiden navnlig i tiden indtil sommeren 2014 blev tilrettelagt med et meget betydeligt antal arbejdstimer fordelt over døgnet, hvorledes deres faktiske antal arbejdstimer har været uden sammenhæng med, hvad der herom fremgår af deres lønsedler, hvorledes nettolønnen på lønsedlerne er blevet reguleret gennem bonuskrediteringer og acontodebiteringer, der ikke har modsvaret reelle tilgodehavender, og hvorledes de for at beholde deres arbejde har måttet skrive under på dokumenter, herunder lønsedlerne, hvis indhold de for en del dels ikke var enig i, dels ikke er blevet retvist oplyst om eller har forstået. Medarbejdernes forklaringer støttes af de forklaringer, der er afgivet af HR-chef Peder Mandrup Knudsen og mekaniker Roberto Alonzo om tilrettelæggelsen af Cipas holddrift, samt af en række af de fremlagte skriftlige bevisdata. Det gælder således de mange fremlagte kalenderoptegnelser om den faktiske arbejdstid, som både vidnerne og andre af klagers medlemmer løbende har ført, samt redegørelsen fra Metroselskabet, referatet af mødet med virksomheden den 14. februar 2014 og erklæringen fra Amadeo Belfiore. De gælder endvidere de maskinelt udfyldte lister, som klager har fremlagt, dels nedtaget fra opslag på medarbejdernes hotel, dels fotograferet på hotellet, og som utvivlsomt må være Cipas egne interne dokumenter, med navne på medarbejdere og deres fordeling på arbejdshold og arbejdsholdenes arbejdstid. Og det gælder de opgørelser, som virksomheden

19 19 selv har fremlagt for august-november 2014, der må stamme fra site managers indberetninger om arbejdstiden, og som heller ikke stemmer med timeopgørelserne på lønsedlerne. Hertil kommer fremlagte acontokvitteringer, hvorpå medarbejdernes underskrifter som det efter medarbejdernes forklaringer og grafologens erklæring må lægges til grund er blevet kopieret, samt de uforklarlige store bonusbeløb, der ses udbetalt til medarbejdere kort efter ansættelsen. På denne bevismæssige baggrund findes klager at have bevist, at virksomhedens lønsedler ikke giver noget retvisende billede af medarbejdernes faktiske arbejdstid, og det findes herefter at måtte lægges til grund som bevist, at lønsedlerne som forklaret må anses at være blevet tilpasset forud indgåede aftaler med medarbejderne om størrelsen af hver deres nettoløn for alle arbejdstimer. På denne baggrund findes klager endvidere at have bevist, at deres medlemmers arbejdstid i det væsentlige har været tilrettelagt, som de fremlagte kalenderoptegnelser viser, altså svarende til klagers opgørelse af antallet af medlemmernes arbejdstimer og timernes placering. I overensstemmelse med almindelig fagretlig praksis inden for dette overenskomstområde har klager opgjort sin påstand mod virksomheden udregnet som dels et efterbetalingskrav for sine medlemmer svarende til forskellen mellem den faktisk udbetalte løn og den løn, der tilkommer dem efter overenskomsten, dels som den besparelse, virksomheden i øvrigt har opnået ved heller ikke at have aflønnet de øvrige medarbejdere efter overenskomsten. Hverken i forhold til medlemmerne eller i øvrigt er klagers krav under sagen således tillagt noget pønalt element. Indklagede har for så vidt ikke bestridt klagers udregninger i henhold til det påberåbte bevismæssige grundlag sammenholdt med overenskomstens regler, men har som anført i det hele bestridt det påberåbte bevismæssige grundlag for den af klager hævdede arbejdstid og aflønning. Indklagede har i øvrigt navnlig fremsat indsigelse mod klagers medtagelse dels af krav for tiden forud for september 2013, dels af tillæg for pauser i tilslutning til overarbejde, dels af feriegodtgørelse angivet på lønsedlerne optjent i 2013, i hvert fald for så vidt angår fratrådte medarbejdere, dels i det hele af den i 2014 optjente feriegodtgørelse. Indklagede har ikke bestridt klagers krav vedrørende løn for kursustid. Særligt for såt vidt angår det bevismæssige grundlag for klagers krav bemærkes, at klagers medlemmers arbejdstid som anført i den væsentlige findes at have været tilrettelagt som svarende til klagers vidners forklaringer og de fremlagte kalenderoptegnelser. Som sagen er forelagt, findes der dog ikke at være det fornødne bevismæssige grundlag for klagers krav om, at der til den oplyste overtid for hvert af medlemmerne skal lægges arbejdsgiverbetalte pauser i henhold til overenskomstens 17, nr. 5.

20 20 På organisationsmødet den 3. september 2013 indgik parterne forlig om virksomhedens tilsidesættelse af overenskomsten for så vidt angår betaling for overtid. Uanset virksomhedens nu konstaterede grove og konsekvente tilsidesættelse af overenskomsten findes der ikke at være det fornødne grundlag for at kende det dengang indgåede forlig for ugyldigt. I klagers krav må derfor i det hele fragå den del af kravet, der vedrører tiden forud for september Efter de afgivne forklaringer findes det ikke godtgjort, at de medarbejdere, der er fratrådt, ikke i tilslutning til deres fratræden har fået den feriegodtgørelse for 2013 udbetalt, de i henhold til lønsedlerne har optjent. Denne del af feriegodtgørelseskravet må derfor fragå i klagers krav, således at klagers feriegodtgørelseskrav for de fratrådte medarbejdere alene kan beregnes af disses yderligere løntilgodehavende vedrørende Endvidere bemærkes, at klagers krav under sagen er fremsat som en påstand om fuldbyrdelse, dvs. som et forfaldet pengekrav. Klagers medlemmer har naturligvis ligesom virksomhedens medarbejdere i øvrigt krav på feriegodtgørelse af deres indtægt i virksomheden i 2014, herunder af det ved nærværende kendelse fastslåede efterbetalingskrav for Det forhold, at feriekort skulle have foreligget senest den 15. februar 2015, jf. overenskomstens 54, nr. 1, eller været specificeret på lønsedlerne ved årsskiftet, jf. 54, nr. 7, bevirker imidlertid ikke, at nogen del af feriegodtgørelseskravet for 2014 er forfaldet til betaling. Klagers betalingspåstand må derfor nedsættes med det hertil svarende beløb. Efter det således anførte vil klagers efterbetalingskrav (bruttokravet) vedrørende klagers medlemmer der på dette grundlag kan opgøres til at angå 38 medlemmer med i alt 339 mandemåneder umiddelbart skulle nedsættes til kr. og tilbagebetalingskravet (nettokravet) til kr., eller i alt til kr. Idet der kan herske en mindre usikkerhed omkring klagers medlemmers eksakte opgørelser af arbejdstimerne, hvilket forhold klager som anført bærer bevisrisikoen for, findes bruttokravet for medlemmerne skønsmæssigt at kunne fastsættes til 4,5 mio. kr., hvorefter klagers samlede krav for medlemmerne udgør kr. Klager har opgjort sit samlede krav mod virksomheden dvs. dels efterbetalings- og tilbagebetalingskravet for medlemmerne, dels virksomhedens samlede besparelse for så vidt angår de øvrige medarbejdere på grundlag af en opgørelse af medlemmernes gennemsnitlige månedlige efterbetalings- og tilbagebetalingskrav. På denne baggrund ses klager at have opgjort sit efterbetalingskrav til i alt kr. (bruttokravet) og kr. (nettokravet), dvs. i alt kr. eller efter den foran foretagne yderligere skønsmæssige nedsættelse af medlemmernes krav til henholdsvis kr. og

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015 BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Dansk Byggeri for Cipa Denmark ApS (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten.

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0131, afsagt den 8. november 2014 Malerforbundet (faglig konsulent Jesper Carl) mod Danske Malermestre for Malersvendene ApS (advokat Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Kendelse af 27. april 2017 om realiteten i faglig voldgiftssag FV :

Kendelse af 27. april 2017 om realiteten i faglig voldgiftssag FV : Kendelse af 27. april 2017 om realiteten i faglig voldgiftssag FV2016.0191: 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) (faglig sekretær Elo Hansen) mod Dansk Byggeri for Cinterex DK ApS under

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 26. juni 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 26. juni 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0058, afsagt den 12. juli 2013 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Værum Byg & Montage ApS, Galten (konsulent Erling Olsen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 6. oktober 2008 i faglig voldgiftssag: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Cisco Partnere ApS under konkurs (afdelingschef Thorsten

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2015 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Klager nedlagde ved hovedforhandlingens begyndelse følgende påstande:

Klager nedlagde ved hovedforhandlingens begyndelse følgende påstande: Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0090, afsagt den 31. oktober 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Solesi, filial af Solesi S.p.A, Italien (advokat Karen Kaufmann)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2017 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod

Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV2016.0129: Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod Dansk Byggeri for V. Lauridsen Totalbyg ApS CVR-nr. 71284328 (chefkonsulent

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0170 Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S (advokat Jane Hedegaard) 1. Tvisten Sagen angår,

Læs mere

NÆVNENES Hus

NÆVNENES Hus ct"b ------ ----- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE af sagt af Tvistighedsnævnet den 20. september 20 I 7 i sag 27.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglige voldgiftssager FV og 2015,0064, afsagt den 22. december 2015

Opmandskendelse i faglige voldgiftssager FV og 2015,0064, afsagt den 22. december 2015 Opmandskendelse i faglige voldgiftssager FV2015.0018 og 2015,0064, afsagt den 22. december 2015 Serviceforbundet (advokat Berit Lassen) mod DOFK (advokat Jesper L. Hollegaard) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Ivan Bak) mod Dansk Byggeri for CRH A/S Betonelement, Hobro (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren)

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 5. juni 2009 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om der

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murersvend Brian Egebjerg Christensen (faglig sekretær Steen Mogensen) mod Dansk Byggeri for Erik Møberg A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 CO industri Dansk Metal syv medlemmer af dette bund (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst 1 v/ DI TDC A/S (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0218: Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for JN Data A/S (advokat Jakob Cohr Arffmann)

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere