Redegørelse vedr. brugen af midler fra Værdighedsmilliarden 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedr. brugen af midler fra Værdighedsmilliarden 2016"

Transkript

1 Redegørelse vedr. brugen af midler fra Værdighedsmilliarden 2016 På baggrund af finanslovsforliget 2016 har Ishøj Kommune modtaget midler til at styrke kommunens arbejde med en værdig ældrepleje. Det er en forudsætning for midlerne, at der udarbejdes en værdighedspolitik, der forholder sig til temaerne: Livskvalitet; Selvbestemmelse; Kvalitet, sammenhæng og faglighed i plejen; Mad og ernæring; En værdig død. Udover politikken skal der udarbejdes en redegørelse, der beskriver, hvordan midlerne ønskes anvendt. De midler der tilføres ældreområdet skal bruges på nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende tiltag og ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst lokalt. Ishøj Kommune får i 2016 og årene fremover tilført kr Da midlerne i 2016 først vil kunne tages i anvendelse i andet halvår af 2016, foreslås det, at midlerne i år delvist prioriteres til tiltag, der alene finder sted i 2016, da udgifterne til permanente tiltag kun vil have halvårs virkning i indeværende år. Det foreslås, at Ishøj kommune prioritere fordeling af midlerne til følgende 5 tiltag: Udvidelse af klippekortsordning til hjemmehjælpsmodtagere Udvidelse af det eksisterende aktivitetscenter for borgere med anden etnisk baggrund Ældres netværk etablering af sorggrupper mv. Afprøvning og ibrugtagning af nye velfærdsteknologiske løsninger Kompetenceudvikling mv. i forbindelse med implementering af den nye værdighedspolitik samt udmøntning af analyse af plejehjemsområdet foretaget af den Byrådet nedsatte arbejdsgruppe på plejeboligområdet Udvidelse af klippekortsordningen til hjemmehjælpsmodtagere For nuværende dækker klippekortsordningen (tilbud om ½ times ekstra hjemmehjælp om ugen, hvor borgeren selv definerer, hvad tiden skal bruges til) den gruppe af hjemmehjælpsmodtagere, der har brug for mest hjælp. En udvidelse af ordningen vil give flere hjemmehjælpsmodtagere ret til et klippekort. Dette kan være med til at sikre øget livskvalitet for den enkelte samt øge den enkeltes mulighed for selv at tilrettelægge hjælpen. Udvidelsen vi medføre, at antallet af borgere der vil få tilbudt et klippekort udvides fra de nuværende 34 til samlet ca. 90 borgere. Ændringen medfører, at de borgere der i dag han den såkaldte plejepakke 2 også vil blive omfattet af ordningen. Det er borgere, der har en lettere nedsat mobilitet og som med hjælp vil kunne komme mere ud i dagligdagen. Klippekortet giver mulighed for i højere omfang at kunne komme ud af eget hjem og eksempelvis deltage i sociale aktiviteter; foreningsliv eller en cykeltur med cykling uden alder. Der er en tæt kobling til værdighedspolitikkens krav om rettigheden til at være en del af et fællesskab; retten til vind i håret samt retten til selvbestemmelse og styrkelse af livskvalitet for den enkelte. I forbindelse med udvidelse af klippekortsordningen foreslås det, at samarbejdet mellem hjemmeplejen (kommunal og privat) og lokale ældreforeninger/ældres netværk styrkes yderligere, således at 1

2 hjemmehjælpsmodtagere i højere grad for mulighed for at deltage i Ishøj kommunes rige foreningsliv og de mange aktivitetsmuligheder, der er for ældre i Ishøj. Det foreslås, at der årligt afsættes kr til udvidelse af klippekortsordningen. I 2016 vil beløbet udgøre kr , da ordningen først træder i kraft pr. 1. juli Udvidelse af det eksisterende aktivitetscenter for borgere med anden etnisk baggrund Det kan konstateres, at der for nuværende ikke er borgere med anden etnisk baggrund blandt brugere af daghjem og aktivitetscenter. Administrationen har i flere omgange været i dialog med grupper af ældre borgere med anden etnisk baggrund for at finde forklaringer på det manglende brug af aktivitetscentret. I dialogen bliver det tydeligt, at den primære årsag skal findes i de sproglige barrierer. En stor del af ældre borgere med anden etnisk baggrund taler og forstår kun dansk i et begrænset omfang. Det gør det umuligt for dem at deltage i aktivitetscentret på linje med etnisk dansk borgere. Denne dialog har ligeledes været ført i Medborger- og demokratiforum, som ligeledes peger på de sproglige barrierer som afgørende for, at borgere med anden etnisk baggrund ikke bruger de nuværende tilbud I dialogen i Medborger- og demokratiforum samt mellem administration og gruppen af ældre borgere med anden etnisk baggrund gives der samtidig udtryk for et klart ønske om at have et tilsvarende sted som aktivitetscentret rettet mod borgere med anden etnisk baggrund. Problemstillinger omkring social isolation og manglende muligheder for at mødes med andre præger dagligdagen for en stor gruppe af ældre med anden etnisk baggrund. Det udadvendte aktivitetsniveau er begrænset, hvilket udover den sociale isolation tillige kan medføre såvel psykiske som fysiske negative følgevirkninger. Der peges på en mulighed for at komme i et aktivitetscenter 2 til 3 gange ugentligt, hvor det er muligt at lave fælles aktiviteter som eksempelvis madlavning; håndarbejde; fysisk træning; fælles ture mv. Det fremgår af dialogen, at de ældre borgere med anden etnisk baggrund selv ser et aktivitetscenter som værende en mulighed for at komme ud blandt andre og dermed modvirke de negative følgevirkninger af isolationen i dagligdagen. Der er på denne måde et udtalt behov for at sætte aktiviteter i gang for denne borgergruppe jf. værdighedspolitikkens temaer om retten til at indgå i fællesskaber og generel livskvalitet for den enkelte borger. Det foreslås på den baggrund, at der etableres et aktivitetstilbud særligt rettet mod borgere med anden etnisk baggrund. Udover de manglende muligheder for sociale aktiviteter er gruppen af ældre borgere med anden etnisk baggrund tillige karakteriseret ved et begrænset brug af tilbud om plejeboliger, når dette måtte blive nødvendigt. I dialogen med gruppen fremgår det, at det manglende kendskab til tilbuddet om plejebolig ofte afholder folk for at søge dette. I værdighedspolitikken nævnes det, at alle borgere har ret til en passende bolig. Det kan konstateres, at denne borgergruppe kun i begrænset omfang søger en passende bolig i form af plejebolig, når der er behov for dette. Medborger- og demokratiforum peger ligeledes på behovet for, at der på sigt ses på muligheden for at etablere plejeboliger specifikt rettet mod borgere med anden etnisk baggrund ex. tyrkisk. 2

3 Set i lyset af ovenstående kunne det være fordelagtigt at udvide det eksisterende aktivitetscenter for ældre med anden etnisk baggrund i tilknytning til Kærbo, hvor der både er mulighed at gøre brug af den årelange erfaring med drift af aktivitetscenter og samtidig mulighed for den tætte fysiske tilknytning til plejeboligerne, der kan være med til at øge kendskabet til det at bo i plejebolig. Aktivitetscentret på Kærbo har hver dag flere hundrede brugere, der har en lang række af muligheder for aktiviteter. Alle aktivitetscentret lokaler er i daglig brug, og der er et stigende pres for at kunne imødekomme lokalebehovet. En udvidelse af aktivitetsniveauet på Kærbo i form af et aktivitetstilbud for borgere med anden etnisk baggrund vil i givet fald medføre, at der vil skulle ske en indskrænkning af de nuværende aktiviteter. Det kan i givet fald føre til en betydelig utilfredshed blandt de nuværende brugere af aktivitetscentret. På baggrund af ovenstående foreslås det, at der skabes et aktivitetstilbud for ældre borgere med anden etnisk baggrund i tilknytning til det eksisterende aktivitetscenter på Kærbo dog således, at der for nuværende findes passende beliggenhed til dette på en anden kommunal lokalitet. Tilbuddet foreslås underlagt den eksisterende ledelse af aktivitetscentret på Kærbo og der skal arbejdes aktivt for, at brugere af det nye aktivitetstilbud blandt andet får mulighed for at komme på Kærbo og blandt andet får mulighed for at øge kendskabet til at bo i plejebolig. Medborger- og demokratiforum vil gerne indgå i arbejdet omkring etablering af dette tilbud i rollen som ambassadør. Aktivitetscentret åbningstid foreslås til 3 gange ugentligt a 6 timer. Der udover vil der være mulighed for særlige aktiviteter på Kærbo eksempelvis af konkrete fælles arrangementer, træningsmuligheder i Kærbos lille træningssal, fælles ture mv. Det er hensigten, at der på sigt sker en sammenlægning af det eksisterende aktivitetscenter på Kærbo og det nye aktivitetstilbud for borgere med anden etnisk baggrund i overensstemmelse med Ishøj Kommunes Medborgerpolitik samt Medborger- og demokratiforums indstilling. Udgifterne til drift af aktivitetscentret vil årligt beløbe sig til kr svarende til ansættelse af 2 medarbejdere 30 timer ugentligt samt udgifter til vikardækning, rengøring, diverse udgifter samt ledelse. Der vil blive opkrævet konkret betaling for aktivitetsudgifter mm. Udgiften i 2016 vil blive på kr til drift samt kr til etableringsomkostninger. Forventet ibrugtagning af aktivitetscentret vil være den 1. september Ældres netværk etablering af sorggrupper mv. Gennem de sidste års arbejde i Ældres netværk er det blevet tydeligt, at alder i sig selv ikke er afgørende for ældres tilværelse. Det er som oftest overgange i de forskellige livsfaser, der får betydning for den enkeltes liv og livskvalitet. Overgange som eksempelvis at gå fra arbejdsliv til en tilværelse som pensionist; tab af en ægtefælle; sygdom med efterfølgende fysisk svækkelse eller flytning af bolig. Når man bliver ældre kommer der uundgåeligt flere svære overgange, hvor man skal forlade noget, der måske har været dagligdag og velkendt det meste af livet for så pludselig at skulle i gang med en hel ny del af livet, frivilligt eller ufrivilligt. For mange ældre er det netop disse overgange, der medfører en følelse af ensomhed, som kan blive så invaliderende, at det ender med at overtage styringen i livet og have store 3

4 konsekvenser for livskvaliteten. I disse situationer gør Ældres netværk allerede en stor forskel, og der kan gøres endnu mere. Det foreslås, at Ældres netværk tildeles midler til at etablere initiativer, der kan være med til at hjælpe ældre gennem de svære overgange, således at der bedst muligt støttes op om den enkelte og ufrivillig social isolation undgås i videst muligt omfang. Ældres netværk har allerede nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på disse svære overgange og hvad der lokalt kan gøre for at modvirke negative konsekvenser af disse. Det kan blandt andet ske ved etablering af sorggrupper/livsmodsgrupper, hvor man menneske-til-menneske mødes og hjælper hinanden gennem de svære overgange. Det kan tillige være gennem andre tiltag, hvor der sættes fokus på at bevare eller etablere kontakt til det rige foreningsliv og de mange aktivitetsmuligheder, der er for ældre i Ishøj. Kendetegnet for Ældres netværk er, at lokale kræfter mødes og i fællesskab såvel koordinerer eksisterende initiativer som skaber nye initiativer på tværs mellem frivillige, foreninger og kommunalt ansatte. Erfaringen er, at der særligt i opstartsfasen af nye initiativer er brug for hjælp og støtte til at facilitere og etablere dannelsen af nye netværk omkring enkelte temaer. Erfaringerne fra Ældres netværk viser endvidere, at der næsten ikke er grænser for, hvad der kan ske, når lokale kræfter går sammen på tværs for at løse fælles problematikker, og der er mange frivillige, der gerne vil engagere sig. Erfaringerne viser dog også at forudsætningerne for succes er, at: det er vigtigt for de frivillige, at hele ansvaret ikke kun hviler på dem den administrative byrde ikke påhviler folk, der bruger sin fritid på at gøre en forskel for andre - det kan hurtig dræne, demotivere og fjerne fokus fra det, som de virkelig brænder for det motiverer frivillige og foreninger, når de oplever, at deres mærkesager prioriteres kommunalt både politisk og administrativt det er en forudsætning, at man er sammen om at løse fælles udfordringer i dagligdagen Der er således behov for, at den kommunale organisation spiller en aktiv rolle i forhold til at skabe rum og anledning til, at folk kan mødes på tværs og hjælpe hinanden. Dette kræver, at der afsættes medarbejderressourcer til: Administration: håndtering af tilmeldinger, kontakt, lokalebooking, referater fra møder, trykning af materiale mm. Formidling: så gode historier, budskab, kendskab og synlighed spredes ud til alle dem, som har behov for hjælp og til dem, som kan hjælpe Relationsarbejde: så der er tid til fysisk at være til stede ved relevante arrangementer, og bruge tid på at etablere nye relationer, vedligeholde og nurse eksisterende relationer til de forskellige lokale kræfter, som er med til at løfte de mange opgaver Koordinering: for at sikre synergi på tværs; involvering; forankring; være på forkant; have fingeren på pulsen mm. På den baggrund foreslås det, at der afsættes kr årligt til at understøtte Ældres netværk i etablering af nye initiativer, der skal modvirke negative konsekvenser af de svære overgange i livet for ældre borgere. Midlerne skal være med til at understøtte rettigheden til fortsat at indgå i sociale 4

5 fællesskaber og sikring af god livskvalitet, som det fremgår af værdighedspolitikken. I 2016 vil udgiften være på kr med forventet start 1. september Afprøvning og ibrugtagning af nye velfærdsteknologiske løsninger I værdighedspolitikken har vi fokus på retten til selvbestemmelse. En af de måder det kan udfoldes er ved brug af nye velfærdsteknologiske løsninger, der kan gøre den enkelte mere uafhængig af andres hjælp. Vi skal gennem velfærdsteknologiske løsninger være på forkant med muligheder for at sikre borgere retten til selv at tilrettelægge sin hverdag. Velfærdsteknologiske løsninger kan videre være med til at sikre en mere hensigtsmæssig brug af vores samlede resurser, således at vi i videst muligt omfang kan bruge tid på nærvær og gode relationer i dagligdagen. Velfærdsteknologien kan på den måde frigøre resurser til dette. Teknologien bliver på denne måde ikke en erstatning for menneskelig kontakt, men en mulighed for at udvide kontakten i andre sammenhænge. Velfærdsteknologien kan yderligere være med til at skabe mulighed for at indgå i sociale relationer eller afhjælpe sygdomsmæssige problemstillinger for borgere, der kun i begrænset omfang har mulighed for at forlade deres eget hjem. Teknologien kan på den måde både være med til at forebygge social isolation og styrke livskvaliteten for den enkelte borger. Vi skal arbejde på at gøre velfærdsteknologiske løsninger tilgængelige for disse målgrupper. Velfærdsteknologi er en bred definition på løsninger, hvor der via et hjælpemiddel gives mulighed for at afhjælpe den enkelte borgers særlige udfordringer som følge af sygdom, handicap mv. Det er i denne sammenhæng vigtigt at pointere, at der ikke alene er tale nye højteknologiske løsninger men tillige nye løsninger til afhjælpning af konkrete problemer. Nye velfærdsteknologiske løsninger kan endvidere være med til at skabe større fleksibilitet i dagligdagen, således at hjælpen til den enkelte borger i større omfang kan tilrettelægges på borgerens præmisser. Samtidig kan den være med til at skaffe den enkelte hurtigere hjælp i tilfælde af pludseligt opståede begivenheder mv. Det foreslås på baggrund af ovenstående, at der etableres en pulje til afprøvning og ibrugtagning af nye velfærdsteknologiske løsninger, der kan supplere eller erstatte eksisterende løsninger og tiltag. Nye velfærdsteknologiske løsninger må i denne sammenhæng ikke erstatte menneskelige relationer. Teknologien skal være med til at støtte den enkelte borgers selvbestemmelse og mulighed for deltagelse i sociale netværk mv. Puljen foreslås årligt at udgøre kr dog kr i 2016 grundet mindre udgift i 2016 til de tre ovenstående initiativer. Kompetenceudvikling mv. og nye initiativer som følge af værdighedspolitikken og plejehjemsanalysen Værdighedspolitikkens fokus på nye rettigheder for den enkelte borger vil skabe behov for nytænkning på en række områder. Der vil skulle ses på udvikling af nye samspil mellem borgere, der har brug for hjælp; kommunalt ansatte og øvrige lokale kræfter, der kan være med til at afhjælpe de konkrete behov. De nye rettigheder med hensyn til at kunne leve det liv man ønsker; gå derhen man vil; retten til at komme ud af sit hjem; retten til at være noget for nogen og retten til at indgå i fællesskaber vil alle sammen gøre, at vi 5

6 skal nytænke den måde, vi indretter os på i dag. Det gælder såvel den fysiske indretning som de øvrige rammer, der er for vores dagligdag sammen. Vi skal i fællesskab designe en fremtid, hvor afsættet er, at den enkelte har ret til at leve livet hele livet. Vi skal se på, hvordan vi har indrettet vores bygninger (eksempelvis plejecentre) og mødesteder. Understøtter de rettighederne i værdighedspolitikken, eller skaber de måske nogle steder begrænsninger for at kunne leve op til dem? Hvordan kan vi i fællesskab sikre, at borgere, der i dag er ufrivilligt ensomme, får mulighed for at være en del af et fællesskab? Hvordan får vi designet vores mødesteder, så de bedst muligt skaber rammer for den udvikling, der ønskes i værdighedspolitikken. Hvordan skal vi som lokalsamfund i fællesskab løfte opgaven med at sikre, at rettighederne føres ud i livet? Hvordan sikrer vi, at vi har kompetencerne til det? Spørgsmålene er mange. Der er behov for, at kommunalt ansatte, frivillige og foreninger sammen ser på, hvordan vi kan løfte opgaverne fremover. Der vil være behov for kompetenceudvikling af kommunalt ansatte men også af frivillige. Erfaringer fra eksempelvis Holland peger på, at meget kompetenceudvikling kan foregå i fællesskab mellem frivillige og ansatte. Det kan være en mulighed her i Ishøj, at vi opbygger fælles kompetenceudviklingsforløb, så alle kan føle sig klædt på til at yde den hjælp og støtte, der er brug for. Særligt i opstartsfasen af ibrugtagningen af den nye værdighedspolitik vil der være brug for at sætte resurser af til kompetenceudvikling, så nytænkningen kan vinde indpas i dagligdagen. Der kan tillige være brug for hjælp til at se på, hvordan vi i dag har indrettet og designet vores bygninger og vores måder, at mødes på. Plejehjemsanalysen vil formentlig pege på, at vi kan hente inspiration fra demenslandsbyen Hogeweyk i Amsterdam. Det kunne være en mulighed at få dem herop for at se på, hvilke forslag de har til indretning af vores eksisterende plejecentre for på den måde at implementere nogle af de værdier, der lægges vægt på hos dem og som genfindes i vores værdighedspolitik. Et eksempel kan her være, hvordan vi designer vores plejecentre, så beboerne trygt kan færdes udenfor uden, at man eksempelvis skal frygte for, at demente beboere forlader stedet. Det foreslås på baggrund af ovenstående, at der i 2016 afsættes et beløb til kompetenceudviklingsforløb inklusive frikøb af medarbejdere; til dialogforløb; til ekstern bistand; til forslag til ny design af vores bygninger og mødesteder samt til øvrige tiltag, der kan fremme udmøntningen af værdighedspolitikken. Det foreslås videre, at der ud fra dette kommer en samlet afrapportering til Byrådet omkring konkrete forslag. Hvis forslagene indebærer finansieringsbehov, så foreslås det, at der i forslagene indarbejdes muligheder for ekstern finansiering via fondsmidler mv. Det foreslås, at der i 2016 afsættes kr til ovenstående. I de efterfølgende år foreslås afsat kr til nye initiativer og fælles kompetenceudvikling. Samlet oversigt over brug af midler til udmøntning af værdighedspolitikken Formål: og fremover Klippekortsordning kr kr. Aktivitetscenter kr kr. Ældres netværk kr kr. Velfærdsteknologi kr kr. 6 Kompetenceudvikling mv kr kr.

7 Evaluering af initiativerne Det foreslås, at der foretages en årlig evaluering af ovenstående initiativer i forbindelse med aflæggelse af regnskab til staten. Evalueringen foreligges Byrådet med henblik på at se på fortsættelse eller ændringer af ovenstående 5 initiativer. 7

Status og redegørelse vedr. brugen af midler fra Værdighedsmilliarden 2016/2017

Status og redegørelse vedr. brugen af midler fra Værdighedsmilliarden 2016/2017 Status og redegørelse vedr. brugen af midler fra Værdighedsmilliarden 2016/2017 På baggrund af finanslovsforliget 2016 har Ishøj Kommune modtaget midler til at styrke kommunens arbejde med en værdig ældrepleje.

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed 1. Etablering af demensby på eksisterende plejecenter Byen i byen. 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Flytning af områdekontor 200 Etablering af P-pladser 1.100 Tilkørselsforhold 300 Indretning af butikker+indgang

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Evaluering af klippekortordningen

Evaluering af klippekortordningen Evaluering af klippekortordningen Klippekortordningen i Horsens Kommune Vedtaget som en del af Finansloven 2015 Formål: At styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Horsens Kommune igangsatte

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik Livskraft hele livet En værdig seniorpolitik Forord Det skal være godt og værdigt at blive gammel i Høje- Taastrup Kommune. Vores ældre fortjener en fortsat ordentlig og værdig pleje, der gør dem i stand

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet

Pulje til løft af ældreområdet Pulje til løft af ældreområdet Aftale om finanslov for 2014 Fordeling af ansøgningspunkter samlet ansøgning 2014-2015 Øge serviceniveau personlig pleje på plejecentrene Styrke den sociale dimension Velfærdsteknologiske

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016

Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016 NOTAT Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016 31. marts 2016 Journal nr. Sagsbehandler SLNIE Nr. 1: Høringssvar fra Ældrerådet BORGEREN i centrum: Værdighed for

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8.508.000,00 Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 ** -henvisning sker til bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen Overordnet værdighedspolitik. Indledning

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Ydelsespakker Ishøj Kommune

Ydelsespakker Ishøj Kommune Ydelsespakker Ishøj Kommune Pakkens navn Pakkens indhold Tid i min. pr. uge Lille pakke praktisk hjælp Stor pakke praktisk hjælp Når borger søger om hjælp til den tungere rengøring, og vurderes til selv

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Slutrapportering fra samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet

Slutrapportering fra samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet NOTAT Dato: 260516 Sagsnr: 14/46536 Initialer: MPJ Titel Slutrapport vedr. Samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet Fra: Til: Socialstyrelsen Styregruppen for Strategi

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Ældre. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015.

Ældre. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015. Ældre Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015. Vision Det er rart at blive gammel i Dragør. Dragør Kommune støtter aktivt op om ældres aktiviteter og store engagement i det fælles

Læs mere