STATUSRAPPORT. Satspulje vedr. socialt udsatte og sårbare grupper. Projekt: Gladsaxe i Bevægelse. Projektansvarlig: Mia Fruergaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSRAPPORT. Satspulje vedr. socialt udsatte og sårbare grupper. Projekt: Gladsaxe i Bevægelse. Projektansvarlig: Mia Fruergaard"

Transkript

1 STATUSRAPPORT Satspulje vedr. socialt udsatte og sårbare grupper Projekt: Gladsaxe i Bevægelse Projektansvarlig: Mia Fruergaard Dato: 2. maj 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Generel del Kort om projektet Projektets relevans Målgruppen Beslutningstagere Organisation Projektledelsens opbygning og struktur Koordinering med lignende aktiviteter Opnåede resultater Hvilke resultater har projektet opnået? Hvor langt er projektet nået i forhold til opfyldelse af mål, delmål og succeskriterier? Barrierer Proces Ressourcer Overholdelse af budget Vigtigste afvigelser i forhold til det planlagte ressourceforbrug Ressourceforbrug sat i forhold til resultater Forslag til ændringer af projektet i forhold til projektbeskrivelsen Plan for det kommende år Referencer

3 1. Generel del 1.1 Kort om projektet Gladsaxe Kommune har modtaget mio. kr. fra satspuljen Styrket sundhedsindsats til socialt udsatte og sårbare grupper til projekt Gladsaxe i Bevægelse. Det overordnede mål er, at alle borgere i Gladsaxe Kommune skal have mulighed for at opleve glæden ved at bevæge sig, samt at mindske ulighed i sundhed ved at gøre bevægelse til en naturlig del af hverdagen. Projektet indeholder desuden 3 delprojekter, der retter sig mod grupper af socialt udsatte og sårbare borgere Bevægelsesformidling for borgere med etnisk minoritetsbaggrund 2. Livsstilsgrupper for borgere med overspisning og overvægt 3. Tilbud til familier, hvis børn får ophold på Julemærkehjem Delprojekt 1 handler om at formidle viden om fysisk aktivitet og foreningslivet til borgere med anden etnisk baggrund end dansk i nogle af kommunens udsatte boligområder. Der uddannes bevægelsesformidlere, der skal formidle deres viden og motivere deres netværk til at blive mere fysisk aktive 2. Delprojekt 2 er en 1-årig indsats, hvor overvægtige borgere mødes og med hjælp fra psykoterapeuter opnår en øget indsigt i de psykologiske årsager til deres overvægt. Deltagerne mødes i grupper hver fjortende dag, og opfordres derudover til at være fysisk aktive i den mellemliggende tid 3. Delprojekt 3 er et tilbud til familier, hvis børn får tilbudt ophold på Julemærkehjem. Familierne tilbydes støtte af en kontaktperson, der vejleder og støtter familien før, under og efter barnets ophold på Julemærkehjem Projektets relevans Der er stor viden om social ulighed i sundhed, men vidensgrundlaget om effektive indsatser er svagt. Projekt Gladsaxe i Bevægelse ses derfor som værende særdeles relevant, fordi der både arbejdes med at nå en gruppe borgere, der tidligere har vist sig at være svære at nå, og samtidig arbejdes med udvikling af metoder til at ændre livsstil Målgruppen Den store interesse fra målgrupperne viser ligeledes at projektet er relevant, og der har ikke været problemer med at rekruttere det ønskede antal deltagere til delprojekterne. Projektet har fokus på områder af stor betydning for deltagerne, nemlig bevægelse og livsstil og sammenhængen til velvære og livskvalitet Beslutningstagere Der er i forbindelse med projektets delprojekt 1, der omhandler bevægelsesformidling blandt etniske minoritetsgrupper, produceret en film om bevægelse. Ved lanceringen af denne film deltog 1 Projektbeskrivelse for Gladsaxe i Bevægelse 2 Delprojektbeskrivelse, Bevægelsesformidling 3 Delprojektbeskrivelse, Livsstilsgrupper Slank Indefra 4 Delprojektbeskrivelse, Fælles indsats 2

4 borgmesteren. Ellers har der efter projektets godkendelse ikke været megen kontakt til kommunens politiske beslutningstagere, men der har heller ikke været nogen målsætning heromkring. 1.2 Organisation Projektledelsens opbygning og struktur Projektets styregruppe består af den daglige projektleder, lederen af Forebyggelsescentret, kommunens sundhedskoordinator, og lederen af De Frivilliges Hus. Denne sammensætning har fungeret særdeles hensigtsmæssigt, da der sikres koordination med kommunens samlede forebyggelsestilbud og overordnede strategier indenfor forebyggelse og sundhed. Projektet er forankret i Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter, hvor projektlederen har sin daglige gang. Dette medvirker til at styrke fagligheden i projektet og giver muligheden for sparring for den ellers isolerede projektleder. Der er stor lyst til samarbejde og koordinering blandt projektets forskellige samarbejdspartnere, men en udfordring i flere delprojekter har været at samle aktører fra forskellige lokaliteter og forvaltninger i kommunen, der alle har deres travle hverdag og primære arbejdsopgaver at forholde sig til Koordinering med lignende aktiviteter Projektets forankring i kommunens forebyggelsescenter har været med til at sikre god koordinering med de forskellige projekter og borgerrettede tilbud på forebyggelsesområdet, der foregår her. Derudover er projektleder aktiv deltager i en strategisk tværgående gruppe vedr. bevægelse og motion i Gladsaxe. Delprojekt 1 om bevægelsesformidling er udført og koordineret i tæt samarbejde med Gladsaxe Kommunes projekt Sundhed på dit sprog. Her er sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund end dansk uddannet til at undervise i og formidle deres viden om sundhed, kost og motion. Kommunens 8 sundhedsformidlere har haft en central rolle i Gladsaxe i Bevægelses delprojekt 1, da de har været med til at rekruttere og undervise projektets bevægelsesformidlere. 1.4 Opnåede resultater Hvilke resultater har projektet opnået? Dette afsnit er opdelt efter projektets 3 delprojekter. Delprojekt 1: Bevægelsesformidling I efteråret 2009 fik kommunes 8 sundhedsformidlere af anden etnisk baggrund end dansk en efteruddannelse i bevægelses- og foreningsformidling. Efterfølgende har de undervist 60 borgere til bevægelsesformidlere. Uddannelsen foregik i 6 grupper, hvor der blev undervist på hhv. dansk (2 grupper), arabisk, urdu (pakistanere), somalisk og tyrkisk. Kursusforløbet bestod af tre gange to timers teoretisk undervisning for hver sproggruppe og var bygget op omkring illustrative materialer som billeder og praktiske øvelser. Metodemæssigt blev teoridelen tænkt ind i praksis og for at give deltagerne en fornemmelse af at kunne gøre praktisk brug af den mere teoretiske 3

5 tavleundervisning. Under kursusforløbet blev deltagerne gjort opmærksomme på eksisterende motionstilbud i lokalområdet, blev opfordret til at gøre brug af dem regelmæssigt samt på andre måder at være fysiske aktive. Sideløbende med kursusforløbet blev iværksat besøg i idrætsforeninger, kommunale motionstilbud og til cykeltræning, og der blev oprettet nye lokale aktiviteter på baggrund af bevægelsesformidlernes ønsker. Sundhedsformidlerne var med som brobyggere i opstarten af de forskellige aktiviteter og trak sig efter fire til seks gange, hvorefter aktiviteten skulle være selvkørende eller med instruktør. Sundhedsformidlerne deltog sammen med bevægelsesformidlerne i 62 aktiviteter, hvor der i gennemsnit mødte syv bevægelsesformidlere pr. gang. Afslutningen på uddannelsesforløbet blev fejret ved et arrangement i Bagsværd Svømmehal, hvor bevægelsesformidlerne kom med yderligere ideer til udvikling af indsatsen og modtog et diplom. Sideløbende med delprojekt 1 er der med støtte fra TrygFonden udarbejdet en film om bevægelse på 6 forskellige sprog. Formålet med filmen er at inspirere til øget bevægelse i hverdagen blandt alle aldersgrupper og den formidler de gavnlige effekter af øget bevægelse. Filmen kan bruges af alle borgere, men retter sig også mod pædagoger, sundhedsplejersker, sundhedsformidlere og bevægelsesformidlere samt foreninger og andre, der kan bruge den til at formidle og inspirere til bevægelse. Evaluering af indsatsen I efteråret 2010 er der foretaget 3 fokusgruppeinterviews med målgruppen for indsatsen, dvs. kvinder, der er uddannet til bevægelsesformidlere. Af disse interviews fremgår det blandt andet, at de har meldt sig som bevægelsesformidlere for at få mere viden, men også for det sociale samvær. Ændrede vaner Samtlige interviewede kvinder fortæller, at de nu er meget mere fysisk aktive end før de meldte sig til uddannelsen, således at bevægelse nu er blevet en naturlig del af hverdagen. Flere er kommet i gang med motion på grund af det øgede kendskab til aktiviteter i nærområdet og kommunens gratis motionsmuligheder. Oplevet glæde ved bevægelse Alle kvinder fortæller, at de oplever glæde ved bevægelse. Kvinderne giver både udtryk for glæde ved aktiviteterne, men også i høj grad glæde ved det at komme ud og komme væk hjemmefra. Mange af kvinderne kobler også fysisk aktivitet til godt humør, og relaterer bevægelse til velvære og mere energi. Fx siger en kvinde: Når man motionerer, så føler man ligesom, at man har det godt, ja, så får man energi. I stedet for at man sidder derhjemme og åh, jeg har ondt der, og åh jeg har ondt der og sådan noget, så når man kommer her, føler man ligesom, at man har det godt. Man har lidt mere energi. Kvinderne fremhæver øget energi og et gennemgående tema i de tre interviews er en oplevelse af fysiske, psykiske og sociale gevinster ved at bevæge sig. Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og godt helbred Alle kvinderne kommer med udsagn, der viser, at de har indsigt i sammenhængen mellem fysisk aktivitet, sund mad og godt helbred. De siger samstemmende, at de har lært meget om vigtigheden af fysisk aktivitet. Af de drøftelser, som kvinderne har i interviewene fremgår det, at de er klar over, at de selv kan være med til at påvirke deres helbred, både når de er raske, og når de er syge. Der er 4

6 også stor opmærksomhed på, at det både er fysisk, psykisk og socialt, man får det bedre ved at komme ud og bevæge sig. Samarbejde med kommunen En yderligere følge af indsatsen er, at kvinderne oplever en ny måde at samarbejde med kommunen på. Peer education, der er den anvendte metode, har også med denne intervention vist sig at være en effektiv måde at nå grupper af borgere med etnisk minoritetsbaggrund, der i mange sammenhænge italesættes som grupper, der er svære for systemet at nå. Delprojekt 2: livsstilsgrupper, Slank Indefra Indsatsen består af et-årige gruppeforløb, hvor der fokuseres på de psykologiske aspekter ved overvægt. De første hold startede i november 2009, og indtil videre er 68 borgere startet op i forløb. Deltagerne udfylder et spørgeskema samt bliver vejet og får målt taljemål ved start, efter 4 måneder og til slut. Indtil nu er der opgjort data for 5 personer, der har gennemført forløbet. Biologiske parametre Indsatsen har for langt de fleste overvægtige borgere betydet en forbedring af de fysiske parametre BMI og taljemål. Ved start havde gruppen i gennemsnit et BMI på 33,7. Dette er faldet til 32,5 efter 4 måneder og til 31,8 efter et år. Tajlemålet for deltagerne var i gennemsnit 103 cm ved start, 98 cm efter 4 måneder og 95 cm efter et år. Det gennemsnitlige vægttab for gruppen er på 5,2 kg efter et år, hvilket dækker over en variation fra et vægttab på 12,6 kg til en vægtøgning på 1 kg. Ændrede vaner I løbet af indsatsen har mange af deltagerne oplevet markante forbedringer i deres egen vurdering af deres generelle trivsel og helbred, såvel som deres vurdering af deres fysiske form og kostvaner. Derudover angiver stort set alle deltagere, at indsatsen har hjulpet dem til en bedre forståelse for og viden om den psykiske baggrund for deres overvægt og har fået dem til at bevæge sig mere og spise sundere. Af andre effekter, som deltagerne oplever indsatsen har bidraget til, skal nævnes en øget tilfredshed med sig selv, et større netværk og mere energi og overskud i hverdagen. Kommentarer fra deltagerne Flere deltagere udtrykker stor tilfredshed med indsatsen, der tilbydes borgere i Gladsaxe Kommune, og ser tilbuddet som noget helt unikt. Herunder ses nogle af deltagernes kommentarer: Jeg tror på, at det giver et bedre grundlag for at tabe sig og holde vægten, når man kommer ind bag det bare at tabe kilo. Denne gruppe går ind og styrker dig. Denne livsstilsgruppe har været en enorm øjenåbner for mig og har ikke bare handlet om overvægt. Derimod har jeg fået en større indsigt i mig selv - noget som jeg kan bruge i alle dele af mit liv - som er blevet langt lysere og gladere Det har givet mig så meget at være i dette projekt - særligt i form af selvværd, selvtillid og selvindsigt. 5

7 Terapeuternes vurdering af indsatsen Begge de terapeuter, der gennemfører indsatsen, opfatter den som en succes. De oplever, at de har fat i nogle meget egnede metoder i forhold til at støtte deltagerne i at ændre livsstil. Deres vurdering er, at deltagerne opnår en bevidsthed omkring deres vaner, der gør, at ændringerne holder ved. Delprojekt 3: Fælles indsats I projektets delprojekt 3 er der iværksat et tilbud til familier, hvis børn får tilbudt ophold på Julemærkehjem. Familierne tilbydes støtte af en kontaktperson, der vejleder og støtter familien før, under og efter barnets ophold på Julemærkehjem. Familien mødes med kontaktpersonen syv gange i forløbet. I samarbejde med kontaktpersonen drøfter familien, hvem fra skolen eller SFO/fritidsklub, der skal have information om, at barnet skal på Julemærkehjem, så barnet også i hverdagen støttes i at ændre vaner og fastholder disse. Som opfølgning på hvordan det går barnet ca. 1 år efter opholdet på Julemærkehjem, holdes et møde mellem familien, dennes kontaktperson, sundhedsplejersken fra barnets skole og eventuelle andre, der støtter barnets udvikling og trivsel. Der er endnu ikke opgjort resultater fra dette delprojekt. Grunden hertil er, at der kun er få familier, der har fået tilbuddet, hvorfor der indtil videre kun er 11 familier med i indsatsen. Desuden varer indsatsen et år efter barnet er kommet hjem fra opholdet på Julemærkehjemmet, og i projektperioden vil dette gælde for meget få familier. Men de terapeuter, der er kontaktpersoner for børnene og deres familier, samt projektgruppen har en oplevelse af tilbuddet som positivt og til stor gavn for børnene og deres familier Hvor langt er projektet nået i forhold til opfyldelse af mål, delmål og succeskriterier? Overordnede mål og tilknyttede succeskriterier Projektets overordnede formål er at mindske ulighed i sundhed ved at gøre bevægelse til en naturlig del af hverdagen for socialt udsatte og sårbare grupper i Gladsaxe Kommune. Til dette mål er der knyttet følgende succeskriterier: 1) Målgrupperne (gen)oplever de fysiske, psykiske og sociale gevinster ved at bevæge sig 2) Forebygge eller undgå udvikling i livsstilsrelateret sygdomme. Ad 1) Ud fra de aktiviteter og delprojekter, der har været igangsat og stadig er i gang, vurderes det, at projektet i høj grad bidrager til det første succeskriterium, da deltagerne i projektet på egen krop oplever, hvad motion og bevægelse har af betydning for deres velbefindende. Ad 2) Det andet succeskriterium er sværere at vurdere, da det er en mulig effekt af projektet, der først vil kunne ses om flere år. Dog vurderes det, at flere deltagere generelt opnår en øget opmærksomhed på deres vaner og livsstil, og generelt formår at gøre noget for at mindske deres sygdomsrisiko. Delmål og tilknyttede succeskriterier Ud fra projektets delmål er der opstillet følgende succeskriterier, der går på tværs af projektets aktiviteter. Ud fra disse, vurderes hvor langt projektet er nået. 6

8 a) 10 lokale netværks bevægelsesgrupper er aktive b) Der er uddannet 80 bevægelsesambassadører i boligområderne inden c) Minimum 60 personer fra boligområderne melder sig ind i en forening inden d) 200 borgere fra Erhvervscenteret vælger at modtage en forebyggende sundhedsindsats inden e) 40 (ud af 60) borgere deltager i hele det intensive forløb i livsstilsgrupper, og oplever øget mestringsevne, livskvalitet og fysisk aktivitetsniveau. f) 20 (ud af 25) familier oplever øget mestringsevne, livskvalitet og fysisk aktivitetsniveau, og 15 børn bevarer det opnåede vægttab 1 år efter. Delprojekterne er kommet rigtig godt fra start og overordnet ser det ud til, at projektets succeskriterier og delmål bliver opfyldt inden projektperioden udløber. Der er flere succeskriterier, hvor det sandsynligvis ikke lykkes at opnå det oprindelige antal deltagere og grupper, men hvor delprojekterne til trods herfor kan betragtes som en succes. Ad a) I forbindelse med uddannelsen af borgere til bevægelsesformidlere, blev der oprettet bevægelsesgrupper, hvor bevægelsesformidlerne samledes til gåture og stavgang. Det har imidlertid været svært at fastholde disse aktiviteter. Der arbejdes nu i stedet på at oprette færre, men mere stabile bevægelsesgrupper, for at øge sandsynligheden for at grupperne fortsætter efter projektets afslutning. Der er opstartet en gruppe, der sammen laver medicinsk qigong, og der er planlagt opstart for to stavgang/gå & snak hold i 2 udsatte boligområder. Desuden er der udsprunget flere netværksgrupper af livsstilsgrupperne Slank Indefra (delprojekt 2). Ad b) I foråret 2010 blev 60 borgere uddannet til bevægelsesformidlere. Ad c) Der er ikke foretaget opfølgning på dette succeskriterium. Ad d) Dette delprojekt er udgået af projektet. Se punkt 1.5. Ad e) Der er siden november 2009 opstartet 68 borgere i livsstilsgrupperne Slank Indefra. Data er endnu kun opgjort på 5 deltagere. Ad f) 11 familier er indtil videre med i indsatsen. Resultaterne af denne indsats vil først foreligge om et par år Barrierer I projektperioden har der ikke været nogen væsentlige barrierer for at opnå de ønskede resultater. Dog har der i relation til delprojekt 1, bevægelsesformidling, været udfordringer i forhold til at bevægelsesformidlerne skulle fortsætte nogle af de gratis aktiviteter (f.eks. stavgang og gåtur 7

9 grupper) som bevægelsesnetværksgrupper efter interventionens afslutning. Bevægelsesformidlerne giver udtryk for at være interesserede i at deltage, men der har ikke været interesse for at blive tovholder på grupperne. For at søge at imødekomme dette, er at der ansat en netværkskoordinator, der sammen med projektgruppen skal støtte opstart af bevægelsesgrupper blandt udsatte borgere. En anden udfordring i dette delprojekt har været at opnå tilstrækkelige kompetencer blandt bevægelsesformidlerne i forhold til at være sig rollen som formidlere bevidst. Nogle af årsagerne til de ovenfor beskrevne barrierer har været den relativt korte tid projektet er forløbet over, ligesom der har været tale om en frivillig indsats fra bevægelsesformidlerne. Disse barriere har dog ikke været muligt at imødegå i nærværende projekt, men er en vigtig erfaring at tage med videre i fremtidige indsatser med fokus på med etniske minoritetsgrupper. Der har desuden været økonomiske barrierer for at få bevægelsesformidlerne og deres netværk til at være aktive i foreninger. Bevægelsesformidlerne er mere positive overfor de aktiviteter, der betales per gang i forhold til det etablerede foreningsliv, hvor der betales et fast kontingent på forskud. Dette er søgt imødekommet ved at oprette hold, hvor man betaler fra gang til gang, i de boligområder, projektet har fokuseret på. En barriere i relation til delprojekt 2, livsstilsgrupperne Slank Indefra, har været et relativt stort frafald. For flere deltagere har det været sygdom, arbejde og andre faktorer, der ikke har noget med indsatsen at gøre, der har været årsag til, at de stoppede før tid. Andre er stoppet, fordi de fandt ud af, at tilbuddet ikke passede til dem. Disse forskellige forhold, har projektet ikke haft mulighed for at ændre på. 1.5 Proces Overordnet er projektet forløbet som forventet, der er dog sket nogle afvigelser i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse og der er foretaget nogle ændringer undervejs. Delprojekt 4 (tilbud til kontanthjælpsmodtagere) er ikke igangsat i den form, som det oprindelig var planlagt, idet der i arbejdsmarkedsafdelingen pågår en række andre projekter, med mere eller mindre samme målgruppe og formål, som det aflyste delprojekt i Gladsaxe i Bevægelse. På baggrund heraf har Gladsaxe i Bevægelse formået at tilpasse sig disse forandringer hos samarbejdspartneren ved at omallokere midlerne fra delprojektet efter aftale med Sundhedsstyrelsen. Der er blandt andet ansat en netværkskoordinator pr , der skal støtte op om dannelsen af bevægelsesnetværksgrupper. Samarbejdet med netværkskoordinatoren er opstartet og flere bevægelsesgrupper er opstartet. Delprojekt 3 (tilbud til familier med børn på julemærkehjem) har haft en længere planlægnings- og opstartsfase end forventet. Dette skyldes primært logistiske grunde, da dette delprojekt involverer samarbejdspartnere fra forskellige forvaltninger i kommunen og Julemærkehjemmene, som en ekstern samarbejdspartner. Men delprojektet er nu kommet rigtig godt fra start og forløber planmæssigt. 8

10 En barriere i delprojekt 2 (livsstilsgrupperne, Slank Indefra) er som beskrevet et relativt stort frafald. Denne barriere er håndteret ved at ændre strategi for optag i grupperne, så der nu er løbende optag. Dette har gjort tilbuddet mere fleksibelt, da interesserede borgere ikke nødvendigvis skal vente til et nyt hold starter op. Samtidig har det skabt en bedre udnyttelse af ressourcerne, så andre borgere kan få glæde af tilbuddet, hvis nogen stopper før tid. Det har også betydet en ændring i forløbet i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse, da der efter disse ændringer ikke længere er mulighed for at mødes hver uge i den første periode af forløbet, som var tilfældet, før der blev løbende optag. 1.6 Ressourcer Overholdelse af budget Generelt er projektets budget realistisk og overholdt. Der er dog afvigelser i forhold til det oprindelige budget, da der efter accept fra Sundhedsstyrelsen er omallokeret midler fra delprojekt 4, der ikke er blevet iværksat, til andre aktiviteter. I forbindelse med disse ændringer er der foretaget en foreløbig forbrugsopgørelse over de midler, som Gladsaxe Kommune har modtaget fra staten. Regnskabsopgørelsen omfatter perioden september 2009 til og med juli 2010, og viser fuldstændig overensstemmelse mellem budget og faktisk forbrug. I relation til delprojekt 1 har Gladsaxe Kommune fået bevilget kr. fra TrygFonden til produktion af en film om bevægelse, der skal bidrage til øget viden om og inspirere til bevægelse. Gladsaxe Kommune har efter skriftlig anmodning modtaget 4 ud af 7 rater fra Sundhedsstyrelsen. Dette beløb svarer til kr. ud af det samlede beløb på kr Vigtigste afvigelser i forhold til det planlagte ressourceforbrug De vigtigste afvigelser i forhold til det planlagte ressourceforbrug er omallokering af midler fra det oprindeligt beskrevne delprojekt 4 (tilbud til kontanthjælpsmodtagere). Der er efter aftale med Sundhedsstyrelsen overført kr. fra budgetposten afspændingspædagog til henholdsvis budgetposten psykoterapeuter (70.000) samt til etablering af en ny funktion selvhjælpskoordinator/netværkskoordinator ( kr.) Ressourceforbrug sat i forhold til resultater Det er vanskeligt at sætte værdi på de effekter og de erfaringer, der er opnået i et projekt som Gladsaxe i Bevægelse. Men på baggrund af de resultater og delmål, der er beskrevet i afsnit 1.3 vurderes det, at de brugte ressourcer har givet et rigtig godt udbytte, der står mål med de anvendte ressourcer. Aktiviteter og delprojekter er i gang som planlagt, og projektets delmål og succeskriterier ser overvejende ud til at være opfyldt ved projektets udgang. Der er herudover oparbejdet en masse erfaring internt i kommunen, blandt andet med hensyn til at nå nogle svære målgrupper og at samarbejde på tværs i kommunen. Disse erfaringer er meget værdifulde for det fremtidige arbejde på forebyggelsesområdet Forslag til ændringer af projektet i forhold til projektbeskrivelsen Der er som tidligere nævnt godkendt en omallokering af projektmidler i forhold til projektbeskrivelsen, som vi er i gang med at indarbejde. Men da projektet er i sin sidste fase og afsluttes d , er der ikke planlagt flere ændringer i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse. 9

11 2. Plan for det kommende år Der er som tidligere nævnt godkendt en allokering af midler fra delprojekt 4, der var indtænkt i den oprindelige projektbeskrivelse. Disse ændringer vil blive implementeret i den kommende periode. En af disse ændringer har været at ansætte en netværkskoordinator, der skal hjælpe med at sikre etablering og forankring af bevægelses- netværksgrupper for socialt udsatte borgere. En del af de omallokerede midler har også gjort det muligt at fortsætte delprojekt 2, så det løber i dets nuværende form i resten af projektperioden. Derfor forventes, at flere overvægtige borgere gennemfører indsatsen og opnår en øget bevidsthed omkring deres overvægt, der gør dem i stand til at ændre livsstil. Delprojekt 3 fortsætter ligeledes i sin nuværende form, og vi forventer at der vil indgå omkring yderligere 7 børn i projektets levetid. Derudover vil der i den kommende periode blive fokuseret på evaluering og nedlukning af projektet samt på at videreføre og forankre projektets aktiviteter. Ressourceforbruget i projektets sidste fase forventes at svare til det reviderede budget, der blev godkendt i Revideret budget august

12 3. Referencer 1. Projektbeskrivelse for Gladsaxe i Bevægelse 2. Delprojektbeskrivelse, Bevægelsesformidling 3. Delprojektbeskrivelse, Livsstilsgrupper Slank Indefra 4. Delprojektbeskrivelse, Fælles Indsats 5. Revideret budget august

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL Detaljeret Mål: Målet med Viljensvej.coms ungdomskursus er, at 1. forebygge livsstilsrelaterede sygdomme hos den enkelte deltager, 2. give den enkelte deltager en bedre fysik, 3. give den enkelte deltager

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Projektperiode : 1.9.2008 31.8.2009

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Dato for bevilling

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard og Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud

Læs mere

Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge

Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge Evalueringsrapport Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge Søren Toft Hansen Sundhedscenter Vesthimmerland Reference: 7-311-38/15/KAD 1 Om evalueringen Denne evaluering omfatter Vesthimmerlands

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune, de praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk Kommune og Diabetesskolen

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Lev dit liv med glæde

Lev dit liv med glæde Lev dit liv med glæde Institut for Sundhed og Livskvalitet Velkommen til Institut for Sundhed og Livskvalitet I dag er den første dag i resten af dit liv. Har du besluttet dig for, at du vil leve sundere,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Sundhed på dit sprog

Sundhed på dit sprog Sundhed på dit sprog Erfaringer med sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund end dansk som brobyggere, 7. maj 2009 Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Baggrund for projekt Sundhed på dit

Læs mere

Notat. Status om Sundhed på dit sprog

Notat. Status om Sundhed på dit sprog Til: Status om Sundhed på dit sprog Notat, bilag til SSU mødet 02.06.15 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 12. maj 2015 Tlf. dir.: 4477 3289, mobil: 4175 1255 E-mail: lks@balk.dk Kontakt: Louise Kønig

Læs mere

Motion på arbejdspladsen

Motion på arbejdspladsen Motion på arbejdspladsen En analyse af Brøndbyøster Skoles træningsforløb hos palmfriisnaes og forløbets effekt på fysiske, psykiske og sociale aspekter af arbejdslivet. Uddrag. brøndbyøster skole case

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Baggrund for projektet Frivillige melder fra til opgaver i forhold til borgere med demens TrygFonden havde 200 mill kr. til projekter Hjørring Kommune havde tilbud om

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ny projektbeskrivelse Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Oprindelig ansøgning revideret oktober 2005 efter aftale med Projektkoordinator Sune Krarup-Pedersen.

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Evaluering af Sund Uddannelse

Evaluering af Sund Uddannelse Evaluering af Sund Uddannelse Martin Sandberg Buch, Projektchef, VIVE Temamøde om bevægelse i Folkeskolen onsdag d. 6.september Formål og datagrundlag Er interventionen implementeret som planlagt? Hvilke

Læs mere

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering.

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Resultater: Samlet set stemmer resultaterne fra projektet overens med resultaterne

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Borgere i naturen. Evaluering af Naturstyrelsens samarbejde med Projektenheden Struer kommune

Borgere i naturen. Evaluering af Naturstyrelsens samarbejde med Projektenheden Struer kommune Vestjylland J.nr. 039-00309 Ref. clafi Den 19. september 2014 Borgere i naturen Evaluering af Naturstyrelsens samarbejde med Projektenheden Struer kommune Konklusion: Projektenheden Struer og Naturstyrelsen

Læs mere

UCN Act2learn September Opsamlingsrapport af projektet Så letter vi! Vesthimmerlands Kommune

UCN Act2learn September Opsamlingsrapport af projektet Så letter vi! Vesthimmerlands Kommune UCN Act2learn September 2015 Opsamlingsrapport af projektet Så letter vi! Vesthimmerlands Kommune 1. Så letter vi Projektet Så letter vi! er et samarbejde mellem Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17.

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17. 33 idrætsprojekter for overvægtige børn er blevet støttet af midler fra puljen Idrætsprojekter for vanskeligt stillede børn. Puljen blev lanceret af Kulturministeriet og Socialministeriet i august 2006.

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Sundere socialpsykiatri Fra klient til agent Vejle Kommune Et Sundt Sind i et Sundt Legeme Horsens Kommune Sammen om Sundhed Ballerup Kommune Sundhedsfremme

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Midtvejsrapport Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Frederiksberg Kommune 2014 1 Indhold Midtvejsrapport... 1 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte... 1 Frederiksberg Kommune 2014...

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

SKABELON FOR AFSLUTTENDE EVALUERING

SKABELON FOR AFSLUTTENDE EVALUERING SKABELON FOR AFSLUTTENDE EVALUERING Forebyggelse og behandling af overvægt og fedme hos børn og unge 2006 NB. Spørgsmål, som er blå, skal kun udfyldes, hvis der har været ændringer siden udfyldelse af

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S > HR & KOMMUNIKATION / HR & COMMUNICATIONS DT Group a/s Gladsaxe Møllevej 5 P.O. Box 210 2860 Søborg Denmark www.dtgroup.dk Phone +45

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter 1 Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion & regnskab 2008 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Juni 2009 Navn: Mad er hot. Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

Jammerbugt Kommune Projektbeskrivelse. Lighed i sundhed Aktiv Sund Trivsel

Jammerbugt Kommune Projektbeskrivelse. Lighed i sundhed Aktiv Sund Trivsel Jammerbugt Kommune Projektbeskrivelse Lighed i sundhed Aktiv Sund Trivsel Bilag 1 Resumé af projektbeskrivelse Overordnet formål: At bidrage til at højne sundheden 1 blandt kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017

Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017 Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017 1 Din sundhed ved psykisk sygdom Baggrundsviden Projektets formål og mål Interviews med målgruppen Afprøvning af en

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Sund kultur i Bulderby

Sund kultur i Bulderby Projektbeskrivelse Sund kultur i Bulderby Et samarbejde mellem Bulderby & SundhedscenterStruer 11. november 2009 1 1.0 Baggrund SundhedscenterStruer blev i foråret 2009 kontaktet af Vivi Mortensen, Leder

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013. Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr.

Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013. Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr. Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013 Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr. 2013-0228210-1 2 Indhold Overordnet om indsatsområdet -... 3 Brobygning til sundhedstilbud

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere