Regnskabsinstruks. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsinstruks. Indledning"

Transkript

1 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger. Indledning Forsyningssekretariatet skal senest den 1. februar 2011 modtage indberetning fra hver kommune af de registreringspligtige beløb modtaget fra vand- og spildevandsforsyninger. Nærmere bestemt vedrører de registreringspligtige beløb uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i kommunale vandforsyninger eller kommunale spildevandsforsyninger (forsyningsvirksomheder). Til brug for indberetning af de registreringspligtige beløb skal kommunerne indrette deres bogholderi og foretage deres registreringer efter nærværende regnskabsinstruks. Det skal ske i medfør af bekendtgørelse nr af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger. Formålet med regnskabsinstruksen er at sikre, at kommunerne til brug for indberetningen som skal foretages senest den 1. februar hvert år har registreret værdien af alle de relevante beløb, tidspunktet for modtagelsen samt forrentning af den modtagende værdi. Regnskabsinstruksen omfatter registreringspligtige beløb, der er modtaget fra 1. januar Beløb der registreres efter elforsyningsloven og varmeforsyningsloven skal ikke registreres efter nærværende regnskabsinstruks. Der skal altså ikke registreres beløb efter nærværende regnskabsinstruks, hvis beløbene er registreret eller samtidig registreres i medfør af 37, stk. 1, eller 37 a, stk. 1 eller 6, i lov om elforsyning eller 23 m, stk. 1 eller 6 i lov om varmeforsyning.

2 2 Definitioner I denne instruks forstås ved: Vederlag: Enhver form for økonomisk værdi, herunder kontante beløb, udbytte, udlodning ved kapitalnedsættelse, kapitalandele, aktier, fysiske aktiver, andre økonomiske fordele, fordringer, konvertible obligationer mv., serviceydelser, garantiprovisioner og støtte til kommunale aktiviteter eller til anden kommunal interessevaretagelse, f.eks. bistand til udarbejdelse af vandplaner der tilflyder: 1. kommunen ved afståelse af ejerandele i forsyningsvirksomheder, eller 2. en af kommunen direkte eller indirekte ejet virksomhed ved afståelse af ejerandele eller aktiviteter i forsyningsvirksomheder. Uddelinger: Enhver form for økonomisk værdi, herunder kontante beløb, udbytte, udlodning ved kapitalnedsættelse, kapitalandele, aktier, fysiske aktiver, andre økonomiske fordele, fordringer, konvertible obligationer mv., serviceydelser, garantiprovisioner og støtte til kommunale aktiviteter eller til anden kommunal interessevaretagelse, f.eks. bistand til udarbejdelse af vandplaner, der uden en tilsvarende modydelse eller i strid med lovgivningen tilflyder: 1. kommunen, eller 2. en af kommunen direkte eller indirekte ejet virksomhed. Afståelse: Enhver form for afhændelse, ombytning eller opgivelse af ejerandele af en virksomhed, herunder likvidation af virksomheden. Rådighedsdatoen: Den dato, hvor uddelingen eller vederlaget ved afståelse er til modtagerens (kommunens eller en af dens ejede virksomheds) rådighed, og hvor modtageren har mulighed for at disponere over beløbet. Ved uddelinger, som ikke registreres i det kommunale regnskab, til kommunens øvrige virksomhed samt til fonde og ikke kommunalt ejede virksomheder, anses uddelingstidspunktet for rådighedsdatoen. Ved afståelse til fonde o. lign. anses afståelsestidspunktet for rådighedsdatoen. Hvis f.eks. en afståelse af en virksomhed er betinget, således at en del af vederlaget først kommer til betaling senere, vil rådighedsdatoen først være denne senere betalingsdato i forhold til denne del af vederlaget. Rentenetting: Finansielt instrument, hvor debet- og kreditbalancer på de deltagende konti slås sammen med henblik på en fælles renteberegning.

3 3 Bogholderi, registreringer, dokumentation Kommunen skal tilrettelægge sine forretningsgange således, at der sikres en korrekt og fuldstændig registrering af alle relevante oplysninger således, at der kan ske indberetning i henhold til regelsættet. Kommunen skal tilrettelægge sit bogholderi således, at modtagne uddelinger og vederlag registreres på særskilte konti i bogholderiet. Registreringen i bogholderiet skal være tilrettelagt sådan, at beløbene kan ses samlet, og sådan, at det enkelte beløb kan specificeres på type samt på fra hvilken virksomhed beløbet er modtaget. Formuleringen i stoplovens bestemmelser kan i visse situationer medføre, at samme beløb skal registreres flere gange. For at undgå dobbelt modregning på grund af dette, er der mulighed for at fratrække de beløb, som fører til reduktion af statstilskuddet efter flere lovbestemmelser. Af den grund skal kommunen i sit bogholderi separat registrere uddelinger og vederlag, som er modtaget af virksomheder som direkte eller indirekte er ejet af kommunen. Dette er nødvendigt for at sikre, at samme beløb ikke indberettes mere end en gang. Kommunen registrerer således løbende hvor stort et beløb, en direkte eller indirekte ejet virksomhed har modtaget og som efter stoplovens (lov nr. 634 af 7. juni 2010) ordlyd er registrerings/indberetningspligtig. I tilfælde af at beløbet efterfølgende helt eller delvist overføres fra virksomheden til kommunen, nedskrives det registrerede beløb. En positiv saldo på kontoen er således udtryk for det akkumulerede beløb som kommunen eventuelt kan få overført fra direkte eller indirekte ejede virksomheder uden at blive omfattet af reglerne om reducering af statstilskud. Kommunen skal sikre sig, at de virksomheder, som direkte eller indirekte er ejet af kommunen, og som har ejerandele i forsyningsvirksomheder, giver kommunen oplysning om de uddelinger og vederlag, som disse virksomheder modtager fra forsyningsvirksomheder. Som grundlag for registreringen skal foreligge dokumentation for rådighedsdatoen samt beløbets størrelse. I det omfang uddelinger og vederlag ikke består af kontante beløb, skal der som grundlag for registreringen foreligge dokumentation for værdiansættelsen. Værdiansættelsen skal ske til markedsværdien. Dokumentation skal indeholde en detaljeret og underbygget beskrivelse af hvordan beløbet er værdiansat.

4 4 Som grundlag for registreringen skal der i tilfælde af afståelse af ejerandele til en fond eller anden selvejende institution foreligge dokumentation for ansættelse af et vederlag, som mindst svarer til markedsværdien af de pågældende ejerandele på afståelsestidspunktet samt dokumentation for afståelsestidspunktet. Som grundlag for registreringen skal der foreligge dokumentation for eventuelle fradrag efter 35 i lov om naturgasforsyning. Kommunen skal sikre, at den til enhver tid, og i minimum 5 år, har den fornødne dokumentation for de registrerings-/indberetningspligtige beløb og på begæring kan indsende dem til Forsyningssekretariatet. Tilsvarende gælder også for de af kommunen direkte eller indirekte ejede virksomheder. Samhandel og mellemværender med forsyningsvirksomheder Såfremt en kommune udfører servicefunktioner for forsyningsvirksomheder efter reglerne i bekendtgørelse om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber, skal disse tilrettelægges således, at der ikke sker uddeling til kommunen uden registrering. Bl.a. skal serviceydelser løbende faktureres til de virksomheder, som forbruger den pågældende service. Kommunen skal dokumentere størrelsen og grundlaget for den enkelte fakturering, herunder at den fakturerede pris svarer til de direkte og indirekte omkostninger, der kan henføres til udførelsen af de pågældende serviceydelser. Derudover skal der udarbejdes en skriftlig serviceaftale mellem den aftagende virksomhed og kommunen indeholdende en beskrivelse af arten og omfanget af de serviceydelser, der varetages af servicevirksomheden samt en beskrivelse af beregningsgrundlaget, størrelsen og betalingen for serviceydelserne. Kommunen kan periodevis opkræve acontovederlag for den ydede service baseret på et budget, der er aftalt mellem partnerne over de forventede serviceydelser for det enkelte år. Kravet om bogføringsmæssig adskillelse er ikke til hinder for, at adskilte likvide bankkonti kan indgå i en aftale med kommunens bankforbindelse omkring rentenetting, såfremt denne aftale ikke forringer rentevilkårene for midler, som stammer fra forsyningsaktiviteter, og såfremt ordningen ikke indebærer nogen form for fælles hæftelse over for banken. Det anses som en uddeling, hvis kommunen opnår en fordel på grund af, at mellemværender mellem kommunen, og de af kommunen direkte eller indirekte, helt eller delvist ejede forsyningsvirksomheder, ikke afvikles i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 319 af 25/03/2009 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.

5 5 Uddelingen opgøres som den afdrags- og rentemæssige fordel, som kommunen har opnået. Kommunens kontoplan og bogføring skal være tilrettelagt således, at det samlede nettomellemværende med den enkelte forsyningsvirksomhed fremgår af bogføringen. Bogføringen skal også vise hvordan nettomellemværendet er opsplittet i eventuelle mellemværender med forskellige vilkår, og hvordan mellemværender er forrentet. Registrering af mellemværender omfatter alle former for mellemværender, herunder mellemværender vedrørende afregning for ydelser eller leverancer, samt mellemværender opstået som følge af cash pool-ordninger o. lign. Indberetning og renteberegning Kommunerne skal hvert år inden 1. februar indberette de i det foregående år modtagne uddelinger og vederlag med angivelse af dato for modtagelse og værdien af det modtagne. Indberetningen foretages på et af Forsyningssekretariatet udarbejdet skema og skal indeholde de oplysninger som i øvrigt er krævet heri. Ved indberetningen skal der beregnes en forrentning af de registrerede beløb. Forretningen beregnes fra rådighedsdatoen og indtil den 1. november i indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Beregningen tager udgangspunkt i 360 rentedage på et år. Revisorerklæring Sammen med indberetningen sender kommunen senest den 1. februar i indberetningsåret en erklæring fra kommunens revisor om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning. Revisors gennemgang skal foretages og rapporteres i overensstemmelse med den til brug herfor udarbejdede revisionsinstruks. Hvis indberetningen indeholder uddelinger eller vederlag, hvor modtageren er en af kommunen direkte eller indirekte ejet virksomhed, og denne eller disse virksomheder revideres af en anden revisor end kommunens revisor, skal kommunen for hver af de pågældende virksomheder indhente en erklæring fra virksomhedens revisor, som skal indsendes til Forsyningssekretariatet sammen med kommunens indberetning og erklæringen fra kommunens revisor. Erklæringen fra den pågældende virksomheds revisor skal bekræfte rigtigheden og fuldstændigheden af det af kommunen registrerede beløb vedrørende den pågældende virksomhed. Virksomhedsrevisor skal i den forbindelse følge revisionsinstruksen, tilpasset til at revisors gennemgang og erklæringen vedrører virksomheden og ikke kommunen.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere