Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport"

Transkript

1 Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 88 Offentligt Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport - September 2016

2 1 1.1 Indledning Jernbanen mellem Ringsted og Odense er en central hovedstrækning på det danske banenet. På banen rejser der over 12 mio. passagerer årligt, hvilket forventes at stige til mere end 15 mio. i En reduktion af rejsetiden har en stor værdi for passagererne, og via indtægterne naturligvis også for DSB og andre fremtidige togoperatører. en vil kunne reducere rejsetiden mellem Ringsted og Odense med fem minutter. Projektet har en samfundsøkonomisk forrentning (intern rente) på 16 %, samt en nettonutidsværdi på 3,5 mia. kr., og må derfor betragtes som særdeles lønsomt. I perioden er der gennemført undersøgelser af projektet i et samarbejde mellem Banedanmark og Sund & Bælt. De fælles undersøgelser for opgraderingsprojektet er gennemført som led i trafikaftalen Aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar I Trafikaftalen fra 2009 er der oprindeligt reserveret 600 mio. kr. (i priser) til opgraderingen, som svarer til 677,9 mio. kr. i 2016-priser. Anlægsbudgettet er jf. principperne i Ny Anlægsbudgettering opgjort til ca. 570 mio. kr. (2016-priser). 1.2 Rejsetidsbesparelser mellem Ringsted og Odense Rejsetiden mellem Ringsted og Odense er i dag minutter for Intercitytog, afhængig af om der stoppes i Langeskov. Et lyntog uden stop mellem Ringsted og Odense ville i dag have en rejsetid på ca. 40 minutter, hvis lyntoget standsede i Ringsted. 2

3 Ved gennemførelse af opgraderingsprojektet vil rejsetiden mellem Ringsted og Odense kunne reduceres med 4-5 minutter for de fremtidige Intercity- og lyntog, der vil kunne køre op til 200 km/t på strækningen. 1.3 Anlægsoverslag I forbindelse med projektet er der undersøgt en portefølje af mulige opgraderinger, som er prissat på fase 2-niveau i henhold til retningslinjerne for Ny Anlægsbudgettering. Opgraderingerne finder primært sted på bestående banearealer, og der vil kun i meget få tilfælde være mindre behov for ekspropriationer eller andre synlige indgreb af betydning for omgivelserne. Investeringerne går hovedsageligt til bedre fundering og justeringer af sporenes præcise beliggenhed. Eksempelvis vil der ved 4 brosteder - 2 på Fyn og 2 på Sjælland - hvor vejbroer enten skal hæves eller udskiftes, være et mindre arealbehov primært i form af mark eller have. Anlægsoverslaget er angivet i tabellen herunder, hvor det fremgår, at projektet omfatter opgradering af en række mindre delstrækninger, hvor anlægsøkonomien samlet set er vurderet til knap 570 mio. kr. Det er indregnet en billiggørelse af projektet ved at visse dele udføres samtidigt med den planlagte fornyelse på strækningen. 3

4 Delstrækning Fjenneslev - Sorø Sorø Sorø - Slagelse Slagelse Korsør Storebælt Østfyn Hele strækningen Anlægsoverslag 66,4 28,5 81,8 25,0 15,5 105,2 247,4 569,8 Fig. 1. Anlægsoverslag inkl. efterkalkulationsbidrag (EKB) og 30 % korrektionstillæg (Ny Anlægsbudgettering). Kørestrøm Kørestrømsanlæggene på strækningen er testet af en særlig målevogn i foråret 2016 i henhold til nye europæiske normer af kørestrømsanlæggenes dynamiske egenskaber. Resultaterne af disse tests er afrapporteret løbende, og der er dermed foretaget successive vurderinger af, hvad der i givet fald skal foretages af større og mindre ændringer på disse kørestrømsanlæg. Konklusionen på disse tests er, at Banedanmarks kørestrømsanlæg på fri strækning med helt overvejende sandsynlighed bliver endeligt godkendt til 200 km/t. at kørestrømsanlægget i Storebæltstunnelerne bliver ligeledes med helt overvejende sandsynlighed godkendt til 200 km/t. At vurderingen af de foreliggende resultater indikerer, at kørestrømsanlægget på Vestbroen over Storebælt sandsynligvis ikke bliver godkendt til 200 km/t. Derfor kan der kun køres 180 km/t her. Anlægsarbejder (broer og dæmninger) Udover kørestrømsanlægget er der behov for en række klassiske anlægarbejder i form af ombygning af broer og dæmninger langs den nye opgraderede bane, så banestrækningen kan klare den øgede hastighed. Anlægsarbejder, dæmninger Strækningen på Østfyn er cirka 30 kilometer lang, hvoraf det vil være nødvendigt at lave dæmningsarbejder på op til 2,7 km. Strækningen på Vestsjælland mellem Fjenneslev og Sorø er cirka 5 km lang og mellem Sorø og Slagelse cirka 10 km lang. På disse 15 kilometer er det nødvendigt at foretage dæmningsarbejder på i alt 500 m. Ombygning af Sorø Station vil medføre mindre dæmningsarbejder over cirka 200 m. 4

5 Anlægsarbejder, broer en medfører følgende arbejder ved broerne: St. Ladegårdsvej, Vestsjælland: Der bygges en ny bro. Der foretages permanent ekspropriation af areal til gennemførelse af anlægget. Sorø Brovej, Vestsjælland: Brodækket på den eksisterende bro hæves. Grøftevej, Vestsjælland: Der bygges en ny bro. Der foretages permanent ekspropriation af areal til gennemførelse af anlægget. Møllegyden, Østfyn: Der bygges en ny bro. Nonnebovej, Østfyn: Der bygges en ny bro. Der foretages permanent ekspropriation af areal til gennemførelse af anlægget. Marslev Stationsvej, Østfyn: Der bygges en ny bro. Der foretages permanent ekspropriation af areal til gennemførelse af anlægget. Broernes placering ses på dette kort: Støj og vibrationer Støj generelt Der er lavet en overordnet vurdering på et indledende screeningsniveau af støj- og vibrationsforhold på strækningen. Konklusionen er, at det samlede billede af støjen generelt vil blive reduceret på trods af øget hastighed og flere gennemkørende persontog. 5

6 Dette skyldes, at der vil komme færre gennemkørende godstog på strækningen som følge af Femern-forbindelsens åbning. De færre godstog vil mere end opveje den øgede støj fra de hurtigere persontog. Derfor vil støjniveauet samlet set blive reduceret i forhold til i dag. Med baggrund i ovenstående forudsætning, hvor godstogene kører via Femern, er ændringer i støjbilledet for de enkelte stationsområder på strækningen overordnet vurderet i det efterfølgende. Banedanmark arbejder aktivt med vurdering af støjreducerende tiltag i forbindelse med anlægsarbejder. Såfremt det efter hastighedsopgraderingen viser sig nødvendigt at tilbyde berørte borgere facadeisolering mv., vil dette ske efter gældende regler. Sorø Det maksimale støjniveau øges, da persontogene vil køre 200 km/t. Men sammenlignet med det nuværende niveau, vil en fremtidig situation, hvor de fleste godstog er væk fra strækningen, og der køres 200 km/t gennem Sorø Station med lyntog betyde, at det samlede støjniveau (årsdøgnmiddelværdien) vil blive reduceret med ca. 1,5 db - 2,5 db. Årsdøgnmiddelværdien vil fortsat være dimensionsgivende for antallet af støjbelastede boliger. Slagelse Det maksimale støjniveau øges, da persontogene vil køre 140/150 km/t. Men sammenlignet med det nuværende niveau, vil en fremtidig situation, hvor de fleste godstog er væk fra strækningen, og der køres 140/150 km/t gennem Slagelse Station med lyntog betyde, at det samlede støjniveau (årsdøgnmiddelværdien) vil blive reduceret med ca. 2,5 db 4 db. Årsdøgnmiddelværdien vil fortsat være dimensionsgivende for antallet af støjbelastede boliger. Korsør Det maksimale støjniveau øges, da persontogene vil køre 200 km/t. Men sammenlignet med det nuværende niveau, vil en fremtidig situation, hvor de fleste godstog er væk fra strækningen, og der køres 200 km/t gennem Korsør Station med lyntog betyde, at det samlede støjniveau (årsdøgnmiddelværdien) vil blive reduceret med ca. 1,5 db - 2,5 db. Årsdøgnmiddelværdien vil fortsat være dimensionsgivende for antallet af støjbelastede boliger. Odense (øst) 6

7 På strækningen, hvor der i dag køres op til 180 km/t opgraderes banen til 200 km/t. På den sidste kilometer ind til stationen forbliver strækningshastigheden uændret (120 km/t). De støjmæssige forhold for den østlige del, hvor hastigheden øges til 200 km/t, svarer til forholdene på den fri strækning. Sammenlignet med det nuværende niveau vurderes den fremtidige årsdøgnmiddeltrafik reduceret med ca. 1,5 db - 2 db. På den sidste kilometer ind til stationen er støjreduktionen større pga. reduktion i mængden af godstog. Sammenlignet med det nuværende niveau vurderes den reduceret med ca. 3,5 db - 5 db. Alle persontog standser på Odense Station, hvorved maksimalstøjniveauet vil forblive uændret på den sidste kilometer øst for stationen. På strækningen ved Ejby, hvor hastigheden øges til 200 km/t vil maksimalstøjen øges med ca. 2 db. På det foreliggende grundlag vurderes det, at enkelte boliger i den østlige del af Odense kan forventes at blive støjbelastet af et maksimalstøj-niveau over grænseværdien. Banedanmark arbejder aktivt med vurdering af støjreducerende tiltag i forbindelse med anlægsarbejder. Såfremt det efter hastighedsopgraderingen viser sig nødvendigt at tilbyde berørte borgere facadeisolering mv., vil dette ske efter gældende regler. Vibrationer i driftsfasen Der er mange faktorer, som har betydning for vibrationers udbredelse i jorden og op gennem bygninger og der eksisterer ingen standardiserede beregningsmetode herfor. Det kan derfor ikke med sikkerhed afgøres om mærkbare vibrationer vil overskride den vejledende grænseværdi samt i hvilket grad vibrationsniveauet øges ved den øgede strækningshastighed. Vibrationsniveauet defineres af persontogene, der i dag kører op til 180 km/t. Øges hastigheden vil også vibrationsniveauet øges. Det vurderes, at forøgelsen kun er på ca. 1 db, hvilket ikke vil være mærkbart. Vibrationer i anlægsfasen Forinden anlægsarbejdet bliver igangsat, gennemføres en fotoregistrering af nærliggende ejendomme. Hvor ramme- og spunsarbejder foretages tæt ved bygninger, vil Banedanmark gennemføre vibrationsovervågning under arbejdets udførelse for at imødekomme eventuelle bygningsskader. På grund af forskelle i geologi, bygningskonstruktioner, materiel mv. kan vibrationspåvirkningen vanskeligt forudsiges. På baggrund af erfaringer vurderes det, at der ved ramning af mastefundamenter og lignende kan der forekomme bygningsvibrationer i afstande op til 50 m. 7

8 Banedanmark arbejder aktivt med vurdering af vibrationsreducerende tiltag i forbindelse med anlægsarbejder. Alternative og mindre vibrationsgenererende arbejds-metoder anvendes på udsatte lokaliteter. Støj fra ændrede vejforløb I forbindelse med de 6 broarbejder på strækningen kan det ikke udelukkes, at enkelte ombygninger vil give anledning til ændrede vejforløb. Omlægning af veje kan lokalt påvirke vejstøjbelastningen ved de omkringliggende boliger. Berørte naboer inddrages i nødvendigt omfang. Banedanmark arbejder aktivt med vurdering af vibrationsreducerende tiltag i forbindelse med anlægsarbejder. Anlægsarbejder tilstræbes udført i dagtimerne for at begrænse generne for beboerne i nærheden af arbejdsområdet. Lovgrundlag m.v. Banedanmark har udarbejdet beslutningsrundlaget for hastighedsopgraderingen i overensstemmelse med gældende regler på baneområder (EU-sikkerhedskrav m.v.). I det omfang, der er behov for ekspropriationer, vil det ske i henhold til jernbanelovens kapitel 6 om ekspropriationer. en mellem Odense - Ringsted vurderes ikke omfattet af en efterfølgende anlægslov, idet der tale om opgradering af en bestående banestrækning. Anlægslovene bruges overvejende kun ved anlæg af nye baneanlæg (f.eks. den nye bane København - Ringsted) VVM-pligt Projektet (Storebæltsløsningen) er af Naturstyrelsen erklæret ikke-vvmpligtigt. Afgørelsen er bl.a. begrundet i følgende vurdering: Der vil i driftsfasen ikke blive en væsentlig påvirkning i forhold til den nuværende situation med hensyn til støj og vibrationer og den samlede elektrificering af det danske jernbanenet vil betyde en mindre luftforurening langs med de danske jernbaner herunder jernbanestrækningen mellem Ringsted og Odense. I Storebæltsløsningen indgår kørsel med 200 km/t på såvel fri strækning som gennem Natura 2000 område. Da karakteren af elementerne i Storebæltsløsningen svarer til de tilsvarende elementer i Kombinationsløsningen, er det Banedanmarks vurdering, at denne løsning også ville blive erklæret ikke- VVM-pligtig. Såfremt de trafikale forudsætninger for projektet at ændre sig (fx kørsel med godstog) som følge af ændret åbningsgår for Femern Bælt forbindelsen, så vil Banedanmark tage højde for dette i det videre projekteringsgrundlag i form af opdateret støjberegninger m.v. på strækningen Odense Ringsted. 8

9 Sikkerhedsmæssige aspekter en vil ikke medføre forøgede sikkerhedsmæssige risici for passagerer på perronerne, da sikkerhedsafstanden mellem perronernes opholdszoner og perronkanter vil efterleve gældende krav til tekniske normer på området (EU-krav m.v.) Der findes ingen jernbaneoverkørsler på strækningen, idet der i forvejen er tale om en central banestrækning med høj hastighed. Arealer Permanent ekspropriation foretages i meget begrænset omfang ved broer og ved dæmnings- og planumsudvidelser langs banen. Derudover kræver sideflytning af støjskærme på Østfyn mindre, permanente arealerhvervelser. Der eksproprieres hovedsagelig landbrugsjord og i begrænset omfang smalle bælter af fredskov og privat ejendom. Lodsejerne kompenseres jf. reglerne om ekspropriation i Jernbaneloven. Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer til broer, veje, dæmningsarbejder og til sporarbejder. Lodsejerne kompenseres jf. reglerne herfor. 1.4 Samfundsøkonomisk rentabilitet Der er foretaget beregning af den samfundsøkonomiske rentabilitet ved hastighedsopgraderingen. Resultatet viser som nævnt, at projektet er særdeles lønsomt grundet de store passagermængder på strækningen, der vil drage nytte af den reducerede rejsetid. Projektets rentabilitet er således opgjort til 16 % i intern rente, samt en nettonutidsværdi på 3,5 mia. kr. Som element i beregningerne er det også påvist, at projektet er forbundet med en gevinst for togoperatøren, samt at det har en positiv effekt på statens økonomi og i den forstand er selvfinansierende. Der er store driftsøkonomiske fordele for togtrafikken, dvs. af de indtægtsmæssige effekter af projektets realisering. Projektet er forbundet med en stor gevinst for togoperatøren, og det har en positiv effekt på statens økonomi, og er i den forstand "selvfinansierende". Det skyldes, at passagerer/indtægtsgevinsterne hos togoperatørerne vurderes større end statens udgift til anlæg af projektet. Efter anlæg af projektet kan staten reducere sin kontraktbetaling til togoperatørerne tilsvarende. 9

10 Der er gennemført ekstern granskning af anlægsoverslaget og de samfundsøkonomiske vurderinger, og Banedanmarks materiale er godkendt med henblik på videre politisk beslutning. 1.5 Andre undersøgte løsninger I arbejdet med beslutningsgrundlaget for projektet har Banedanmark undersøgt alternative muligheder for opgradering af strækningen. Der er således arbejdet med to mindre omfattende løsninger, der blev benævnt Storebæltsløsningen og Østfynsløsningen. Disse undersøgelser er beskrevet nærmere nedenfor. Storebæltsløsningen Som udgangspunkt er der i projektets start undersøgt en såkaldt Storebæltsløsning, som er projektets basisløsning. Her opgraderes hastigheden til 200 km/t over Storebælt, samt på en 4 km s strækning vest for Ringsted Station. Desuden hæves hastigheden til 180 km/t og 140/150 km/t på hhv. Sorø og Slagelse stationer. Med baggrund i en forudsætning om at fremtidens lyntog kunne køre op til 250 km/t, og derved anvende den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted fuldt ud, blev denne Storebæltsløsning defineret. I Storebæltsløsningen skulle der kun regnes med en udskiftning af kørestrømsanlægget på en 4 km strækning vest for Ringsted Station i sammenhæng med den da undersøgte fly over ved Ringsted Vest, som var tænkt til 200 km/t. Herved var det muligt at undgå udskiftning af kørestrømsanlæg på 70 km dobbeltspor. Ved undersøgelsen af denne løsning viste det sig desuden, at de store tragte på Storebælt kunne undværes ved passage med 200 km/t. Storebæltsforbindelsens rådgiver, konkluderede dette i forbindelse med kontrol og beregning af tryktætte togs påvirkning af tunnelmundingerne. Rådgiver beregnede desuden, at såvel tunnelrør som Vestbro er egnede konstruktioner til kørsel med 200 km/t. Som et led i undersøgelsen af Storebæltsløsningen blev der desuden foretaget VVM-screening af de elementer, som indgik i løsningen. Løsningen blev erklæret ikke-vvm-pligtig af Naturstyrelsen. Anlægsoverslaget for Storebæltsløsningen blev i de gennemførte analyser vurderet til 0,3 mia. kr. Østfynsløsningen 10

11 Østfynsløsningen er en variant af Storebæltsløsningen, idet kørsel med 200 km/t mellem Nyborg og Odense erstatter 200 km/t på Storebælt, hvor der køres 180 km i timen. I Storebæltsløsningen viste beregninger og vurderinger af geometriske forhold for det nuværende kørestrømsanlæg, at det kunne være interessant at vurdere, om anlægget kunne anvendes til kørsel med 200 km/t. Dette lå godt i tråd med ønsket om at undersøge andre opgraderingsmuligheder med lavere hastigheder på Ringsted Station end en vestlig fly over, hvor der i givet fald skulle køres 200 km/t. Kunne der køres 200 km/t på Østfyn, ville man fortsat være i stand til at opfylde de samme krav til køretid som ved Storebæltsløsningen. De planlagte fornyelseselementer ville langt hen ad vejen sikre, at primært sporet også var egnet til kørsel med 200 km/t. Dog viste der sig behov for såvel brohævninger som sporsænkninger samt i mindre omfang skinneudskiftninger mv. på Østfyn. Anlægsoverslaget for Østfynsløsningen blev i de gennemførte analyser vurderet til 0,3 mia. kr. 1.6 Det videre forløb Udførelsen af især projektets sporarbejder forudsættes koordineret med de planlagte fornyelsesarbejder på strækningen i 2019 for at undgå spildte merinvesteringer. Hertil kommer en nødvendig koordinering med udrulning af Signalprogrammet. Det gør det nødvendigt, at der i efteråret 2016 træffes politisk beslutning om gennemførelse af projektet. Såfremt det ikke er muligt at koordinere projektet med primært de planlagte fornyelsesarbejder, forventes anlægsoverslaget at blive 30 mio. kr. dyrere og stige til ca. 600 mio. kr. Den fulde effekt af hastighedsopgraderingen og dermed rejsetidsgevinsterne vil finde sted fra det tidspunkt, hvor der er anskaffet materiel som kan køre 200 km/t på strækningen, hvilket forventes at ske i

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 324 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 324 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 324 Offentligt Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Hastigheden på strækningen mellem

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Aarhus Hobro

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Aarhus Hobro Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Aarhus Hobro Maj 2017 Sammenfatning er svingninger, der kan opstå ved høje hastigheder (over 160 km/t) og som ikke var afdækket i det oprindelige projekt. De to

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg Maj 2017 Sammenfatning Hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg er i dag maksimalt 120 km/t, hvilket er blandt de laveste strækningshastigheder

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Maj 2017 Sammenfatning Med den politiske aftale om udmøntning af Togfonden DK fra 2014 er der afsat 1,9 mia. kr. (PL2017) til opgradering af

Læs mere

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.:

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.: Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads 15 2100 København Ø. Att.: abhs@bane.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00314 Ref. chrbe Den 23. oktober 2014 Afgørelse om at hastighedsopgradering på

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Ringsted-Odense hastighedsopgradering

Ringsted-Odense hastighedsopgradering Juni 2013 Udgivelsesdato : 7. juni 2013 Projekt : 22.4019.01 Udarbejdet : Bolette Nygaard, Charlotte Møller, Thomas Olsen, Ditte Berg Nielsen, Jeppe Dahl-Nielsen, Jesper Albinus, Nicholas Bell, Keld Mortensen

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Ringsted-Femern Banen 08.11.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Glumsø Station og Areal- og Rettighedserhvervelse

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 598 Offentligt BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV ADRESSE

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

Afgjort den 29. juni Tidligere fortroligt aktstykke X af 29. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 29. juni Tidligere fortroligt aktstykke X af 29. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 50 Folketinget 2018-19 Afgjort den 29. juni 2017 Tidligere fortroligt aktstykke X af 29. juni 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30.11 2018. Transport-, Bygnings-

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Mariagerfjord Kommune Borgermøde i Hobro Idrætscenter, 1. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Michael Kudsk mlk@niras.dk Miljø Charlotte Møller chm@niras.dk

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Ringsted-Femern Banen 30.10.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Areal- og Rettighedserhvervelse v/ Landinspektørerne

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Else-Marie Hjerrild Lorenzen Else-marie.lorenzen @atkinsglobal.com

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Michael Kudsk mlk@niras.dk Miljø Charlotte Møller chm@niras.dk

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Elektrificering Aarhus-Lindholm

Beslutningsgrundlag. Elektrificering Aarhus-Lindholm Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus-Lindholm Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. Beslutningsgrundlag. Hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. Beslutningsgrundlag. Hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Sammenligningsnotat. Udfletning og hastighedsopgradering ved Ringsted

Sammenligningsnotat. Udfletning og hastighedsopgradering ved Ringsted Sammenligningsnotat Udfletning og hastighedsopgradering ved Ringsted Forord Med Trafikaftalen af 24. juni 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Gennemgang af projektet, v/ Projektchef Niels Gottlieb Støj v/ Jakob Fryd, Vejdirektoratet Gennemgang af besigtigelsesmaterialet v/ Landinspektør

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. Beslutningsgrundlag. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. Beslutningsgrundlag. Elektrificering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt Beslutningsgrundlag Elektrificering Køge Nord - Næstved Beslutningsgrundlag Indhold Side Sammenfatning 4 Projektet 7 Køge Kommune 8 Faxe Kommune

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Ingeniør Stine Kirkeskov

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Sporfornyelse mellem Klampenborg og Helsingør 25.11.2016 1 Kystbanen trænger til renovering Sporrelaterede fejl på Kystbanen 2012-2015 300 0,00% 250 200 0,20% 0,40%

Læs mere

Beslutningsgrundlag Elektrificering Roskilde-Kalundborg

Beslutningsgrundlag Elektrificering Roskilde-Kalundborg Beslutningsgrundlag Elektrificering Roskilde-Kalundborg Maj 2017 Beslutningsgrundlag Elektrificering Roskilde-Kalundborg 2 Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 er der afsat

Læs mere

Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm

Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm Maj 2017 Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm 2 Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 er der afsat ca.

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Beslutningsgrundlag Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring

Beslutningsgrundlag Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring Beslutningsgrundlag Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring Maj 2017 Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 er der afsat 114,5 mio. kr. til forbedring af gods- og passagerkapaciteten

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Banedanmark elektrificerer

Banedanmark elektrificerer Banedanmark elektrificerer Se, hvordan vi elektrificerer store dele af det danske jernbanenet I de kommende år elektrificerer Banedanmark cirka 820 kilometer af det statslige jernbanenet. Samlet bliver

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Høringsnotat. Supplerende VVM-høring

Høringsnotat. Supplerende VVM-høring Høringsnotat Supplerende VVM-høring Hastighedsopgradering Hobro Aalborg juli 2015 Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderinghobroaalb Forord Banedanmark

Læs mere

Justering af Nordlig Jellingløsning. Fagnotat Ny bane til Billund

Justering af Nordlig Jellingløsning. Fagnotat Ny bane til Billund Justering af Nordlig Jellingløsning Fagnotat Ny bane til Billund Godkendt dato Godkendt af 17/09 2018 Rasmus Hejlskov Olsen Senest revideret dato Senest revideret af 12/09 2018 Malene Søttrup Westergaard

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 64 Offentligt. Beslutningsgrundlag

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 64 Offentligt. Beslutningsgrundlag Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del Bilag 64 Offentligt Beslutningsgrundlag Ny station i Stilling November 2018 1 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Borgermøde i Nykøbing Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nykøbing Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nykøbing 02.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Dialoggruppemøde Glumsø

Dialoggruppemøde Glumsø Dialoggruppemøde Glumsø Ringsted-Femern Banen 14.11.2016 1 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Formål med dialoggruppen 3. Ringsted-Femern Banen arbejdet, tidsplan, spærringer 4. Hvad sker der i

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Referat fra borgermøde om Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Borgermødet blev afholdt den 23. maj 2017 på rådhuset i Horsens.

Referat fra borgermøde om Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Borgermødet blev afholdt den 23. maj 2017 på rådhuset i Horsens. Høring Horsens 23/5-2017 Referat fra borgermøde om Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Borgermødet blev afholdt den 23. maj 2017 på rådhuset i Horsens. Der var 49 fremmødte til mødet

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013] VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00314)

Læs mere

Banedanmark elektrificerer

Banedanmark elektrificerer Banedanmark elektrificerer Fra 2014 2026 elektrificerer vi store dele af det danske jernbanenet Frem til 2026 elektrificerer Banedanmark ca. 820 km af det statslige jernbanenet. I alt elektrificerer vi

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Beslutningsgrundlag Elektrificering Fredericia Aarhus

Beslutningsgrundlag Elektrificering Fredericia Aarhus Beslutningsgrundlag Elektrificering Fredericia Aarhus Maj 2017 Sammenfatning Med den politiske aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 er der afsat ca. 4,7 mia. kr. til elektrificering af strækningen

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Et grønnere transportsystem

Et grønnere transportsystem Et grønnere transportsystem Transportens miljøbelastning Transportministeriet Side 2 Et grønnere transportsystem Energieffektive transportformer og rene drivmidler Forbedret og effektiv infrastruktur Hensyn

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere