KonjunkturNYT - uge 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 15"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de seneste tre måneder og fald i tjenesteeksporten Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i februar Lille fald i det samlede antal nyregistrerede personbiler i marts Forbrugerinflationen aftog yderligere i marts til det laveste niveau siden 9 Fald i varslede afskedigelser, men også fald i ledige stillinger Stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Fortsat øget efterspørgsel efter lån fra husholdningerne og erhverv i. kvartal Internationalt USA: Fald i ledighed og arbejdsstyrke og øget antal beskæftigede Euroområdet: Stigning i industriproduktionen Sverige: Stigning i industriproduktionen og øget ordreindgang Kina: Lavere inflation Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Stigninger på danske og udenlandske aktieindeks Olieprisen (målt i US dollar) faldt svagt Euroen fortsætter sin appreciering i forhold til dollaren Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Industriproduktionen faldt fra januar til februar med,8 pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Faldet skal ses i lyset af en stigning i januar på 7,7 pct. Der er traditionelt store udsving i industriproduktionen, og det var særligt tilfældet henover årsskiftet /. Et stort fald i industriproduktionen i december var således med til at trække BNP ned i nationalregnskabet for. kvartal. Ser man slutningen af og begyndelsen af under ét, har udviklingen været omtrent uændret. Sammenlignes årets to første måneder med. kvartal er industriproduktionen vokset med knap pct. Omsætningen i industrien (løbende priser, ekskl. værfter mv., sk.) faldt med 7, pct. i februar, hvilket særligt skyldes et fald i omsætningen på eksportmarkedet på 9, pct., mens omsætningen på hjemmemarkedet oplevede et fald på,9 pct. Det var også særligt eksportafsætningen som trak industriproduktionen op måneden før. Det store fald i omsætningen i industrien både på hjemme- og eksportmarkederne - er især drevet af et stort fald i omsætningen af motorer, vindmøller og pumper, som traditionelt har store udsving og udgør en betydelig andel af den samlede industriproduktion. Omsætningen i denne sektor var dog ekstraordinært stor i januar. Der er traditionelt store udsving i omsætningen, og et tremåneders glidende gennemsnit viser mere moderate bevægelser på både hjemme- og eksportmarked med henholdsvis en stigning på, pct. og et fald på, pct., jf. figur.. Figur. Industriproduktion Figur. Industriomsætningen ( mdr. glidende gns.) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) mdr. glidende gns. af produktionsindeks Industriens produktionsindeks Eksportmarked Anm. Omsætningen i figur. er for industri ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Hjemmemarked 8

3 Fald i firmaernes samlede salg i februar efter en kraftig stigning i januar Firmaernes samlede salg (ekskl. energi) faldt i februar med, pct. i forhold til januar, jf. figur.. Faldet kommer efter en stigning på,6 pct. fra december til januar. Tilbagegangen i februar afspejler et fald i det indenlandske salg, mens salget til udlandet steg marginalt. Sammenlignes gennemsnittet for januar og februar med. kvartal er firmaernes samlede salg steget med knap ½ pct. Det skyldes en kraftig stigning i eksporten og en mindre fremgang i det indenlandske salg. Udviklingen i firmaernes salg er præget af betydelige månedsudsving, men et -mdr. glidende gennemsnit viser, at firmaernes samlede salg har været omtrent uændret i februar, jf. figur.. Der findes ikke et prisindeks for firmaernes samlede salg. Deflateres med prisindekset for industriens omsætning faldt det samlede salg ½ pct. i februar i forhold til forrige måned. Set over de seneste tre måneder er det samlede salg (deflateret) faldet med godt ¼ pct. sammenlignet med den forudgående tremåneders periode. Figur. Firmaernes salg i alt Figur. Firmaernes salg i alt ( mdr. glidende gns.) Indeks (=) Indeks (=) Samlet Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet som et residual. Alle serier er sæsonkorrigerede og ekskl. energi. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Uændret vareeksport de seneste tre måneder og fald i tjenesteeksporten Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly mv.) faldt,9 pct. (m/m) i februar, jf. figur.. Der har været store udsving i eksporten på det seneste, hvilket blandt andet skyldes store månedlige forskelle i salget af lægemidler til USA. Set over tremåneders perioden december-februar har eksporten imidlertid ligget ret fladt med en stigning på, pct. i forhold til de forudgående tre måneder. Importen af varer (ekskl. skibe og fly mv.) steg med,8 pct. i februar og med,6 pct. i decemberfebruar. Det er især stigende energiimport, der har trukket importen op på det seneste. Over den seneste tremåneders periode var der kun stigning i eksporten af energivarer (brændsels- og smørestoffer o.l.) og råstoffer. Råstoffer består hovedsageligt af minkskind, og fremgangen afspejler en høj omsætning på februars minkauktion. Minkskind afsættes i stor udstrækning til Hongkong, hvilket har bidraget til at trække eksporten til lande uden for EU op i løbet af den seneste tremåneders periode. Derimod har den svage udvikling i Europa sat sine spor i eksporttallene. Eksporten til EU-lande, herunder i høj grad Tyskland og Sverige, faldt i december-februar. Eksporten af tjenester (værdier, egen sæsonkorrektion) faldt,6 pct. i decemberfebruar, mens importen af tjenester faldt,8 pct. i samme periode, jf. figur.6. Tjenesteeksporten ligger dermed omtrent på samme niveau som i starten af. Den samlede eksport (nationalregnskabsdefinition, værdier) ventes i Økonomisk Redegørelse, december, kun at stige langsomt med, pct. i. Figur. Udenrigshandlen med varer (ekskl. skibe og fly) Figur.6 Udenrigshandlen med tjenester Eksport Import Eksport Import Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur.6. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i februar Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster viste et overskud på, mia. kr. i februar, hvilket er, mia. kr. lavere i forhold til januar. Overskuddet dækker over et plus på vare- og tjenestebalancen og løn- og formueindkomsten på henholdsvis, og, mia. kr., jf. figur.7. De løbende overførsler er fortsat i underskud med, mia. kr. Set over årets første to måneder er overskuddet på betalingsbalancen godt 8 mia. kr., hvilket er omtrent på niveau med overskuddet i de tilsvarende måneder sidste år, jf. figur.8. Det skal ses i sammenhæng med en stigning i løn- og formueindkomsten, som nogenlunde opvejer et fald i overskuddet på varebalancen. Overskuddet på betalingsbalancen har ligget på et meget højt niveau de seneste år, hvilket skal ses i lyset af et stort opsparingsoverskud i den private sektor. I Økonomisk Redegørelse, december, skønnes overskuddet på betalingsbalancens løbende poster til 8, mia. kr. for som helhed. I forbindelse med denne offentliggørelse er vareimporten i nedrevideret betydeligt. Der sker efter en nærmere undersøgelse af indberetninger af flyimporten fra lande uden for EU, hvorefter visse af de indberettede fly ikke længere indgår i udenrigshandelsstatistikken. Revisionen medfører, at overskuddet på betalingsbalancen i opjusteres med 7, mia. kr. til,8 mia. kr. Figur.7 Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur.8 Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer- og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger År til dato Resterende måneder

6 Lille fald i det samlede antal nyregistrerede personbiler i marts Antallet af nyregistrerede personbiler faldt i marts med, pct. til knap.7, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.9. Det afspejler et fald i både antallet af nyregistreringer i husholdningerne og erhvervene. Udviklingen i antal nyregistreringer gennem det seneste år er præget af store månedlige udsving for personbiler i erhververne. Udviklingen henover årsskiftet er påvirket af, at det ikke længere er særligt fordelagtigt at indregistrere firmabiler i december, hvilket sæsonkorrektionen næppe tager tilstrækkeligt højde for. Husholdningernes nyregistreringer faldt i marts med ½ pct. i forhold til februar, men ligger godt pct. højere end i samme måned sidste år. Nyregistreringerne i husholdningerne har ligget meget højt i løbet af efteråret, og salget i. kvartal ligger stadig højt, men knap 9 pct. lavere end i. kvartal. Figur.9 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigeret Antal. Antal Personbiler i husholdningerne Personbiler i erhvervene Personbiler i alt Kilde: Danmarks Statistik. 6

7 Forbrugerprisinflationen aftog yderligere i marts til det laveste niveau siden 9 Forbrugerprisinflationen var,9 pct. i marts, hvilket er det laveste niveau siden september 9, jf. figur.. Inflationen er aftaget med, pct.-point i forhold til måneden før og med,7 pct.-point siden august. Det kraftige fald i prisstigningstakten er særligt trukket af energi, fødevarer, forsikring og finansielle tjenester. Prisindekset, som steg, pct. i marts måned, blev trukket op af udløbet af vinterens udsalg af tøj og sko, mens prisfald på blandt andet charterrejser og benzin omvendt trak lidt ned i indekset. Nettoprisinflationen, som svarer til forbrugerprisinflationen fratrukket afgifter, faldt tilsvarende til,9 pct. i marts. Der var i Økonomisk Redegørelse, december forudsat et forholdsvis kraftig fald i prisstigningstakten, men det faktiske fald i prisstigningstakten er kraftigere, end det var lagt til grund. Figur. Forbrugerprisinflation Figur. Forbrugerprisindeks Pct. Pct. Indeks (Dec.=) Indeks (Dec.=) D J F M A M J J A S O N D 99 Anm.: Prikkerne angiver de faktiske observationer, som er blevet tilgængelige siden fastlæggelsen af talgrundlaget til Økonomisk Redegørelse, december. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 7

8 Fald i varslede afskedigelser, men også fald i ledige stillinger Antallet af varslede afskedigelser faldt i marts til godt 8 personer, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Det er næsten en halvering i forhold til februar. Varslingerne svinger generelt en del fra måned til måned. Set over de seneste to år har antallet af varslede afskedigelser ligget relativt stabilt omkring. personer om måneden. Langt størstedelen af de varslede afskedigelser skete i den private sektor. Der var flest varslinger indenfor erhvervsservice samt handel og transport mv., som stod for over halvdelen af de varslede afskedigelser (ikke sæsonkorrigeret). Antallet af ledige stillinger på Jobnet faldt med.6 i marts til knap. stillinger (sæsonkorrigeret), jf. figur.. Dermed er antallet af ledige stillinger faldet de seneste to måneder efter en fremgang i de foregående måneder. I forhold til samme tidspunkt sidste år er der ca.. flere ledige stillinger. Antallet af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke en præcis indikator for udviklingen i ledigheden, men kan afspejle tendenser på arbejdsmarkedet. Figur. Antal varslede afskedigelser Figur. Antal stillinger slået op på Jobnet. personer. personer stillinger. stillinger Antal varslinger - faktisk Antal varslinger - sæsonkorrigeret Kilde: Jobindsats.dk og egen sæsonkorrektion. 8

9 Stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Byggebeskæftigelsen steg med godt. personer fra. kvartal til. kvartal til.9 personer, når der tages højde for sæsonudsving. Det kommer efter et mindre fald i det foregående kvartal, jf. figur.. I forhold til. kvartal er byggebeskæftigelsen steget med ca..7 personer. Stigningen i den samlede byggebeskæftigelse fra. kvartal til. kvartal dækker blandt andet over en stigning i beskæftigelsen inden for nybyggeri på. personer, mens beskæftigelsen inden for anlægsvirksomhed samt reparation og vedligeholdelse er faldet lidt, jf. figur.. Reparation og vedligeholdelse fylder over en tredjedel af den samlede byggebeskæftigelse. Der er også sket en betydelig stigning blandt beskæftigede, som pt. ikke er på arbejde. Det dækker blandt andet over ansatte på ferie. Byggebeskæftigelsen er baseret på en stikprøve med dertil hørende usikkerhed. Set i et længere perspektiv har byggebeskæftigelsen ligget på et omtrent uændret niveau siden starten af. Nationalregnskabet har vist en nogenlunde tilsvarende udvikling i bygge- og anlægsbeskæftigelsen, jf. figur.. Figur. Byggebeskæftigelsen Figur. Ændring i byggebeskæftigelsen fordelt på kategorier i. kvartal. personer. personer. personer. personer Byggebeskæftigelsen Nationalregnskabet - Nybyggeri Anlægsvirksomhed Ikke arbejde -. kvartal Reparation og vedligeholdelse Kontorarbejde Anm.: Figur. viser ændringen i. kvartal i forhold til. kvartal. Kategorien Ikke arbejde dækker over ikke på arbejde pga. dårligt vejr, ferie, sygdom, undervisning o.l. Kilde: Danmarks Statistik. 9

10 Fortsat øget efterspørgsel efter lån fra husholdninger og erhverv i. kvartal Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelse for. kvartal viser, at efterspørgslen efter lån fra husholdninger og virksomheder er steget svagt i. kvartal, jf. figur.6. Det er tredje kvartal i træk, at efterspørgslen er steget. Husholdningernes efterspørgsel efter realkreditlån er steget, mens efterspørgslen efter lån i pengeinstitutterne er reduceret. For virksomhederne er der ligeledes en tendens til at øge efterspørgslen efter realkreditlån. Både penge- og realkreditinstitutter kreditvilkår overfor husholdninger og virksomheder er omtrent uændret i. kvartal, jf. figur.7. Institutterne forventer ikke ændringer i kreditvilkårene i. kvartal. Figur.6 Ændring i efterspørgsel Figur.7 Ændring i penge- og realkreditinstitutternes kreditvilkår Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Erhverv Husholdninger Erhverv Husholdninger Anm.: Udlånsundersøgelsen baseres på svar fra de største danske penge- og realkreditinstitutter på spørgsmål om ændringer i deres kreditvilkår. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: - (strammet/faldet en del), - (strammet/faldet lidt), (uændret), + (lempet/steget lidt), + (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån. Et negativt (positivt) tal viser, at kreditvilkårene er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå lån. Figur.6 viser efterspørgsel fra eksisterende kunder. Kilde: Danmarks Nationalbank.

11 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ledigheden var i marts på 7,6 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er et fald på, pct.- point i forhold til sidste måned og det laveste niveau siden december 9, jf. figur.. Den lavere ledighed skal dog i høj grad ses i lyset af, at arbejdsstyrken faldt med knap ½ mio. personer i marts, hvilket har bragt erhvervsfrekvensen ned på det laveste niveau siden 979. Antallet af beskæftigede steg med 88. personer, hvilket skyldes en stigning i den private beskæftigelse på 9. personer og et fald i antallet af offentligt beskæftigede på 7. personer. Sammenlignet med samme måned sidste år er ledigheden faldet med,6 pct.-point, mens beskæftigelsen er steget med godt,9 mio. personer. Figur. Ledighed, USA Figur. Industriproduktion, Euroområdet Pct. af arbejdsstyrken. personer Indeks (8M=) Indeks (8M=) Beskæftigelse Ledighed Euroområdet Tyskland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Industriproduktionen steg, pct. fra januar til februar efter et fald på,6 pct. måneden forinden, jf. figur., Overordnet set har industriproduktionen været faldende siden midten af, men udviklingen de seneste måneder har været nogenlunde stabil. Industriproduktionen i de to største eurolandene, Tyskland og Frankrig, steg med henholdsvis,9 pct. og,8 pct. i februar. Sverige Industriproduktionen steg med, pct. i februar efter et fald på, pct. måneden forinden, jf. figur.. Industriproduktionen har dermed ligget på omtrent samme niveau de seneste seks måneder, men der er endnu ikke tegn på en egentlig fremgang. Fremadrettet er der dog visse positive tegn, idet ordreindgangen steg, pct. i februar til det højeste niveau siden sommeren sidste år. Det dækker over fremgang i både de indenlandske ordrer og eksportordrer.

12 Figur. Industriproduktion, Sverige Figur. Inflation, Kina Indeks (8M=) Indeks (8M=) Pct. Pct Kilde: Reuters Ecowin. Kina Inflationen var, pct. i marts, hvilket er, pct.-point lavere end i februar, jf. figur.. Generelt har inflationen været faldende siden sommer, hvilket især tilskrives lavere prisstigninger på fødevarer.

13 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER Både de danske og udenlandske aktieindeks er steget siden sidste fredag, jf. figur.. Det japanske Nikkei indeks stod for den største stigning med en fremgang på,8 pct. Olieprisen (målt i US dollars) er faldet svagt siden sidste fredag. Overordnet set har olieprisen udviklet sig stabilt det seneste halve år, jf. figur.. Euroen fortsætter sin appreciering i forhold til dollaren, og siden starten af august er euroen apprecieret med ca. 7 pct., jf. figur.6. Tabel. Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: - md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. - årig,9,9 pct.point Sverige (repo),, pct.point Re a lkre ditre nte r : Euroområdet (min. bid),7, pct.point Kort realkreditlån,9 -,7 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på - å rige sta tsobliga tione r, pc t. Diskonto,, pct.point USA,79,8 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland,,9 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,77, pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r : Kort (- md.) -,, pct.point USD/JPY 99,67, pct. Langt (- årigt),8, pct.point GBP/USD 6, -, pct. Aktie kurse r (kursinde ks): EUR/USD,,87 pct. OMXC (/7-89 = ),,7 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P 9,8 pct. V a luta kurse r : Japan, Nikkei 9,8 pct. EUR/DKK 7,7, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 69,6 -,78 pct. indeks 7, pct. SEK/DKK 89,6,7 pct. Storbritannien, FTSE 66,66 pct. NOK/DKK 99,7 -, pct. GBP/DKK 87,7 -,9 pct. Olie prise r: JPY/DKK,7 -,88 pct. Brent (USD), -,7 USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),6, point Brent (DKK) 87-6,7 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

14 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin Pct. apr jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk apr -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Pct.-point,,8,6,,, -, -, -,6 -,8 -, Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point - - apr dec aug apr Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar apr aug dec apr aug dec apr Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) apr aug dec apr aug dec apr USD/EUR USD/JPY,8 9,8 9,7 8,7 8,6,6 7 apr aug dec apr aug dec apr Eurostoxx OMX C Nikkei S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge. november. november Danmark Firmaernes samlede salg faldt i. kvartal Både eksporten af varer og tjenester steg i. kvartal Fortsat stort overskud på betalingsbalancen i september Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 2. september 6. september 213 Danmark Industriproduktionen tilbage på 2-niveauet i juli Stor stigning i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal Flere varslede afskedigelser Stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Firmaernes salg steg svagt i august Olie gav stort fald i vareeksporten i august (tallene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8 8. februar. februar Danmark Fald i detailomsætningsindekset i januar Uændret forbrugertillid i februar Internationalt EU-kommissionens vinterprognose USA: Fald i inflationen og industriproduktionen,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 1. januar 1 Danmark Industriproduktion faldt i november, men er generelt steget gennem 1 Fald i eksporten af varer og tjenester i november Fald i overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere