Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune"

Transkript

1 Esbjerg Kommune Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Området er karakteriseret ved et fladt storskalalandskab; landbrugsjord bestående af store markarealer i omdrift med læhegn og anden bevoksning. Området er relativt åbent og ensformigt men omfatter dog i den nordlige del af arealet syd for Lundsmark et større skovdækket areal. Vest for testarealet ligger a 2000-område 89: Vadehavet Der er registreret 3-mose, eng, vandløb og søer inden for testarealet. Der kan være bilag IV-arter tilknyttet 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus). Rejsby Kirke, Råhede Kirke, Vodder Kirke, Frifelt og Roager Kirke ligger indenfor en afstand af ca. 7 km fra området. Kirkelandskab i Rejsby. Der er ikke registrerede fredede fortidsminder eller kulturhistoriske udpegninger på arealet. Nordvest for arealet indenfor en afstand af ca. 2 km ligger dog 2 fredede gravhøje. Eksisterende beboelse Inden for en afstand af 2-3 km ligger landsbyerne Hviding, Rejsby og Roager. Mod nord i en afstand af 1-2 km findes sammenhængende bebyggelser (Lundsmark. Kirkeby Vestermark og Rejsby Østermark og Haved). Eksisterende vindmøller Inden for området er vedtaget en lokalplan i 1999 for 3 vindmøller. Umiddelbart syd for området ved Haved gælder lokalplan vedtaget i 1999 for 3 vindmøller. Forhold til øvrig planlægning Centralt i området er to kommuneplanrammer vedtaget i 2009: Landområde ved Lundsmark Hede og Vindmølleareal Lundsmark. I den nordligste del af området er i 2009 vedtaget en kommuneplanramme vedr. natur mellem banen og Klingbjerg. Anvendelsen er fastlagt til naturområde med det sigte at beskytte, forbedre, genoprette eller tilvejebringe levesteder for vilde dyr og planter samt landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier. Det skal yderligere undersøges, om arealet muligvis er i konflikt med statslige vejinteresser i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindelse Tønder-Esbjerg (Rute11), hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at vejinteressezonen berører testområdet. Samlet vurdering Området vurderes på baggrund af det landskabelige udtryk med de store markarealer skalamæssigt at kunne rumme opstilling af testmøller. Det vurderes dog også, at det ikke vil kunne undgås, at det vil påvirke områdernes karakter væsentligt, da vindmøller på op mod meters totalhøjde vil have en væsentlig visuel indflydelse på omgivelserne og vil kunne ses på stor afstand, særligt i de flade landskaber. 49

2 Når forundersøgelse af den fremtidige vejforbindelse Tønder Esbjerg (Rute 11) er afsluttet, vil det være muligt at afklare, hvorvidt opstilling af serie 0-møller vil være foreneligt med vejforbindelsen. Vejdirektoratet oplyser, at vejinteressezonen formentlig vil kunne indskrænkes væsentligt. Der vil derefter kunne ses bort fra statslige vejinteresser ved en del testområder. Den nordvestlige del af området indeholder fredskov og en del af et hedeområde. Derudover findes primært i den nordlige del af området 3-beskyttet mose, eng, vandløb og søer. Det vil derfor sandsynligvis være muligt at anlægge testpladser centralt og/eller i den sydlige del af området, hvor anlægsarbejdet vil berøre de nævnte beskyttede arealer mindst muligt. Det skal i den videre planlægning (konsekvensvurdering) vurderes, om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle beskyttet efter fuglebeskyttelsesdirektivet eller arter og naturtyper opført på a 2000-direktivernes bilag. Det skal bl.a. undersøges, om der lever padder beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV i området, ligesom det vil blive undersøgt, om der lever flagermus i det skovklædte område i den nordlige del af testarealet. Opstilling af serie 0-møller i området skal vurderes i forhold til konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det nærliggende a 2000-områder er udpeget for at beskytte. Ifølge lovgivningen for a 2000 skal aktiviteter, der kan påvirke ind i et beskyttet område, også vurderes. Eksempelvis skal risiko for fuglekollisioner for bl.a. gæs vurderes. VVM-redegørelsen skal så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn kirkerne og de to fredede gravhøje nord for området, som er beliggende inden for en afstand af 5,6 km (gælder for vindmøller på 200 m.) fra vindmøllerne. Forholdet til eksisterende beboelse og vindmøller Ved opstilling af møller på 200 m vurderes det umiddelbart, at støjbelastningen fra møllerne ikke vil overstige de gældende grænseværdier for støj. Derimod vil opstilling af møller på 250 meter muligvis ikke kunne gennemføres i området, fordi støjbelastningen fra møllerne umiddelbart vurderes at kunne være større end de gældende grænseværdier for områder til støjfølsom arealanvendelse, herunder landsbyerne Hviding, Rejsby, Roager samt øvrig sammenhængende og spredt bebyggelse i nærhed til området. Dette kan dog først konstateres ved nærmere beregninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering. Området nord for Lundsmark er tillige identificeret som et potentielt egnet areal til serie 0-møller. Serie 0-møller i område 66 kan derfor evt. indgå i støjberegningerne af den samlede støjbelastning. De eksisterende møller forudsættes udtjente inden opstilling af testmøllerne og bidrager dermed ikke med yderligere støj til området. Såfremt de eksisterende møller syd for området ikke nedtages inden opstilling af testmøller vil de indgå i støjberegningerne. Evt. dispensation I den nordlige del af området findes 3-beskyttet mose, eng, vandløb og søer, mens der i den sydlige del af området findes 3-beskyttede vandløb. Det vurderes, at testmøllerne kan opstilles, uden at det vil berøre de 3-beskyttede arealer indenfor området, især hvis møllerne placeres centralt. Skulle dette ikke være tilfældet, forudsætter det, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Ligeledes forudsætter det, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16, såfremt arealet inden for åbeskyttelseslinjen omkring Rejsby Å berøres. Hvis møllerne opstilles centralt i området, er der ikke behov for dispensation fra skovbyggelinjen. 50

3 51

4 Område 66 Lundsmark nord, Esbjerg Kommune Området er karakteriseret ved et fladt storskalalandskab bestående af store marker i omdrift omgivet af læhegn. Området er relativt åbent og ensformigt og grænser mod nord op til Tradsborg Plantage. I den nordlige del af arealet findes moseområdet Bjørnkær samt Sønder Farup Hede. Der er registreret 3-mose, hede, vandløb og søer inden for testarealet Der kan være bilag IV-arter tilknyttet 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus) Vester Vedsted Kirke, Hviding Kirke, Roager Kirke, Seem Kirke og Spandet Kirke ligger inden for en afstand af ca. 7 kilometer fra testområdet. Der er ikke registrerede fredede fortidsminder eller kulturhistoriske udpegninger på arealet.. Eksisterende beboelse I en afstand på ca. 1 km vest for området ligger landsbyerne Hviding og Egebæk. Mod syd findes de sammenhængende beboelser langs vejen, Lundsmark og Vesterbæk. De øvrige tilgrænsende arealer er kendetegnet ved spredt bebyggelse i det åbne land. Eksisterende vindmøller For et område syd for Lundsmark (2-3 km syd for området) er der i 1999 vedtaget en lokalplan for op til 3 vindmøller med en højde op til 80 meter. Forhold til øvrig planlægning Den nordlige halvdel af arealet ved Bjørnkær og Sønder Farup Hede er i kommuneplanen udpeget som naturområde. Den nordlige halvdel er tillige omgivet af arealer udpeget som værdifulde landskaber. Den sydlige del af området er udpeget som landbrugsområde ved Bjørnkærvej samt omgivet af landbrugsområde ved Lundsmark Hede. Ribes sydlige bygrænse ligger i en afstand på ca. 3 km fra områdets nordligste spids. Her er der for området ved Storkesøen vedtaget en lokalplan til ferie- og fritidsformål i Den nordlige halvdel af området er omfattet af skovbyggelinje. Området er i kommuneplanen udpeget som lavbundsareal. Det skal yderligere undersøges, om arealet muligvis er i konflikt med statslige vejinteresser i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindelse Tønder-Esbjerg (Rute11), hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at vejinteressezonen berører testområdet. Samlet vurdering Det homogene landbrugslandskab med store markarealer særligt i den sydlige del af området vurderes skalamæssigt at kunne rumme opstilling af testmøller. Det vurderes dog også, at det ikke vil kunne undgås, at det vil påvirke områdernes karakter væsentligt, da vindmøller på op mod meters totalhøjde vil have en væsentlig visuel indflydelse på omgivelserne og vil kunne ses på stor afstand, særligt i de flade landskaber. De omgivende værdifulde landskaber vil visuelt blive væsentligt påvirket. Fra området er ikke visuel eller på anden måde let opfattelig landskabelig sammenhæng med Ribe, og på. Det foreliggende grundlag vurderes det derfor ikke, at opstilling af 52

5 møller i dette område vil sløre indsynet til Ribe Domkirke. Den visuelle påvirkning af landskabet vil blive et særligt opmærksomhedspunkt i VVM-redegørelsen. Når forundersøgelse af den fremtidige vejforbindelse Tønder Esbjerg (Rute 11) er afsluttet, vil det være muligt at afklare, hvorvidt opstilling af serie 0-møller vil være foreneligt med vejforbindelsen. Vejdirektoratet oplyser, at vejinteressezonen formentlig vil kunne indskrænkes væsentligt. Der vil derefter kunne ses bort fra statslige vejinteresser ved en del testområder. Det skal i den videre planlægning (konsekvensvurdering) vurderes, om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på a 2000-direktivernes bilag. Det skal bl.a. undersøges, om der lever padder beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV i området, ligesom det vil blive undersøgt, om der lever flagermus i de tilgrænsende skovområder og andre velegnede levesteder. De 3-beskyttede enge, hede og mosearealer er beliggende i den nordlige halvdel af området, hvorfor det sandsynligvis vil være muligt at anlægge testpladserne i den sydlige halvdel, sådan at anlægsarbejdet ikke berører disse arealer. I den videre planlægning vil det indgå, at området er et lavbundsområde, som evt. vil kunne naturgenoprettes. VVM-redegørelsen skal så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for kirkerne, som er beliggende inden for en afstand af 7 km (gælder for møller på 250 m.) fra vindmøllerne. Forholdet til eksisterende beboelse og vindmøller Ved opstilling af møller på 200 m vurderes det umiddelbart, at støjbelastningen fra møllerne ikke vil overstige de gældende grænseværdier for støj. Dette kan dog først konstateres ved nærmere beregninger, når der foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplaceringer. De eksisterende møller syd for området forventes nedtaget inden opstilling af testmøllerne og bidrager dermed ikke med yderligere støj til området. Såfremt de eksisterende møller syd for området ikke nedtages inden opstilling af testmøllerne, vil de indgå i støjberegningerne. Området syd for Lundsmark er tillige identificeret som et potentielt egnet areal til serie 0-møller. Tilsvarende er område 181 sydøst for Grestedbro ca. 2 km nord for arealet, hvor afstanden er kortest, identificeret som et potentielt egnet areal til serie 0-møller. Serie 0-møller i område 65 og 181 vil derfor evt. indgå i støjberegningerne af den samlede støjbelastning. Evt. dispensation Det vurderes, at testmøllerne kan opstilles uden at det vil berøre 3-beskyttede hede- og mosearealerne samt de beskyttede søer og vandløb i testområdets nordlige del. Skulle dette ikke være tilfældet, forudsættes det, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Ligeledes forudsættes det, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17, såfremt skovbyggelinjen i områdets nordlige del berøres. 53

6 54

7 Område 67 Ribe Øst, Esbjerg Kommune Området er karakteriseret ved et fladt storskalalandskab bestående af store marker i omdrift omgivet af læhegn samt mindre bevoksninger i udkanten af området. Området er beliggende 2 km nordøst for Ribe Nørremark og er karakteriseret ved et relativt åbent og ensformigt landbrugslandskab. Trods nærheden til Ribe er hverken bygrænsen eller høje bygninger i byen, herunder Ribe Domkirke, synlige fra arealet. Sydøst for testarealet ligger a 2000-område 89: Vadehavet, Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. På udpegningsgrundlaget for a 2000-område 89 er bl.a. en række gæs Der er registreret 3-søer, vandløb, mose og eng inden for testarealet Der kan være bilag IV-arter tilknyttet 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus) Kirker i Vilslev, Hjortlund, Kalvslund, Obbekær, Seem og Kirkeby ligger inden for en afstand af ca. 7 kilometer fra testområdet. Der er ikke registrerede fredede fortidsminder eller kulturhistoriske udpegninger på arealet.. Eksisterende beboelse I en afstand på ca. 1 km øst for områdets sydligste del ligger den bymæssige bebyggelse Ribe Nørremark. Syd for området findes de sammenhængende beboelser langs vejen, Tved og Tved Huse. De øvrige tilgrænsende arealer er kendetegnet ved spredt bebyggelse i det åbne land. Eksisterende vindmøller I en afstand på 2-3 km nordvest for området gælder lokalplan vedtaget i 1999 for op til 9 vindmøller med en højde op til 80 meter. Forhold til øvrig planlægning Området er udpeget som jordbrugsområde (landområde syd for Kalvslund). Området Klostermarken, som ligger ca. 1 km fra den sydligste del af området, er i kommuneplanrammerne udpeget som boligudbygningsområde. Mod vest og sydvest er området omgivet af udpegede naturområder ved Haslund Krat og Gammel Mosevej. Områdets sydligste del er omfattet af skovbyggelinje. Området er i kommuneplanen udpeget som lavbundsareal. Det skal yderligere undersøges, om arealet muligvis er i konflikt med statslige vejinteresser i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindelse Tønder-Esbjerg (Rute11), hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at vejinteressezonen berører testområdet. Samlet vurdering Det homogene landbrugslandskab med store markarealer vurderes skalamæssigt at kunne rumme opstilling af testmøller. Det vurderes dog også, at det ikke vil kunne undgås, at det vil påvirke områdernes karakter væsentligt, da vindmøller på op mod meters totalhøjde vil have en væsentlig visuel indflydelse på omgivelserne og vil kunne ses på stor afstand, særligt i de flade 55

8 landskaber. Området er besigtiget for at vurdere nærheden til Ribe. Der er ikke visuel eller på anden måde let opfattelig landskabelig sammenhæng mellem Ribes østlige bygrænse, som ligger ca. 1 km fra områdets sydligste spids, hvor afstanden er kortest. På det foreliggende grundlag vurderes det derfor ikke, at opstilling af møller i dette område vil sløre indsynet til Ribe Domkirke. Møllerne vil dog blive meget synlige fra de nævnte boligområder. Den visuelle påvirkning af landskabet vil blive et særligt opmærksomhedspunkt i VVM-redegørelsen. Når forundersøgelse af den fremtidige vejforbindelse Tønder Esbjerg (Rute 11) er afsluttet, vil det være muligt at afklare, hvorvidt opstilling af serie 0-møller vil være foreneligt med vejforbindelsen. Vejdirektoratet oplyser, at vejinteressezonen formentlig vil kunne indskrænkes væsentligt. Der vil derefter kunne ses bort fra statslige vejinteresser ved en del testområder. I områdets nordøstlige udkant findes et mindre 3-beskyttet moseområde samt et mindre 3- beskyttet engområde. Det vil sandsynligvis være muligt at anlægge testpladserne, sådan at anlægsarbejdet ikke berører disse arealer. Det 3-beskyttede vandløb løber på tværs centralt i området. Der er sammenfald mellem områdets sydlige del og skovbyggelinje. Det skal i den videre planlægning (konsekvensvurdering) vurderes, om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på a 2000-direktivernes bilag. Det skal bl.a. undersøges, om der lever padder beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV i området, ligesom det vil blive undersøgt, om der lever flagermus i skovområder i de nære omgivelser til testarealet. Opstilling af serie 0-møller i området skal vurderes i forhold til konsekvenserne på de arter og naturtyper, som det nærliggende a 2000-områder er udpeget for at beskytte. Eksempelvis skal risiko for fuglekollisioner for bl.a. gæs på udpegningsgrundlaget for a 2000-område 89: Vadehavet skal vurderes nærmere i en konsekvensvurdering. Ifølge lovgivningen for a 2000 skal aktiviteter og projekter, der kan påvirke ind i et beskyttet område, også vurderes. I den videre planlægning vil det indgå, at området er et lavbundsområde, som evt. vil kunne naturgenoprettes. VVM-redegørelsen skal så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for kirkerne, som er beliggende inden for en afstand af 7 km (gælder for møller på 250 m.) fra vindmøllerne. Forholdet til eksisterende beboelse og vindmøller Opstilling af møller på 250 meter vil muligvis ikke kunne lade sig gøre i området, fordi støjbelastningen fra møller i områdets sydlige del umiddelbart vurderes at ville kunne være større end de gældende grænseværdier for områder til støjfølsom arealanvendelse (boligområder i Sorgsig Mark og Ribe Nørremark). Dette kan dog først konstateres ved nærmere beregninger, når der foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplaceringer. I en nærmere VVMredegørelse skal mølleopstillingen vurderes i forhold til boligudbygningsområdet umiddelbart vest for områdets sydligste del. De eksisterende møller nordøst for området forventes nedtaget inden opstilling af testmøllerne og bidrager dermed ikke med yderligere støj til området. Såfremt de eksisterende møller nordøst for området ikke nedtages inden opstilling af testmøllerne, vil de indgå i støjberegningerne. Evt. dispensation De 3-beskyttede søer, mose- og engarealer ligger i områdets vestlige udkant, hvorfor det på det foreliggende grundlag vurderes, at anlægsfasen sandsynligvis ikke vil berøre disse naturarealer. Skulle dette ikke være tilfældet, forudsætter det, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Det forudsættes også, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, hvis den beskyttede å, der løber centralt gennem området, berøres. Det vurderes, at møllerne kan opstilles uden at berøre skovbyggelinjen. Skulle dette ikke være tilfældet, forudsætter det, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens

9 57

10 Område 102 Syd for Store Darum, Esbjerg Kommune et er karakteriseret ved et åbent landbrugslandskab beliggende i et afvandet lavbundsområde. Ca. 1 km vest for området ligger det fremskudte dige langs Vadehavet. Testarealet grænser mod vest op mod a 2000-område 89: Vadehavet. På udpegningsgrundlaget for a 2000-området 89 er bl.a. en række gæsarter Øst for testarealer ligger a 2000-området: 80 Kongeå (ingen fugle på udpegningsgrundlaget) Der er registreret 3-eng, mose og vandløb på testarealet Der kan være bilag IV-arter tilknyttet 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus) Kirker i Store Darum og Vilslev ligger inden for en afstand af ca. 5,6 kilometer fra testområdet. Omtrent 1 km syd for området er der en mindre arealfredning af bopladsrester fra den romerske og den germanske jernalder på "Herredsbjerget". Der er ikke registrerede fredede fortidsminder eller kulturhistoriske udpegninger på arealet. Eksisterende beboelse Nord for området i en afstand på ca. 1 km ligger Store Darum. Sydvest for området i en afstand på ca. 2 km ligger Vilslev. Den sammenhængende bebyggelse Brandgårde ligger i en afstand på ca. 1 km nordvest for området. Derudover er de nærmeste omgivelser karakteriseret ved spredte enkeltgårde. Eksisterende vindmøller Umiddelbart sydvest for området i en afstand af ca. 500 m. er der vedtaget en lokalplan i 2004 for 3 vindmøller ved Lundsmark. Forhold til øvrig planlægning Den sydøstlige spids af området er omfattet af åbeskyttelseslinje. Området er i kommuneplanen udpeget som lavbundsareal. Samlet vurdering Det åbne og homogene landbrugslandskab vurderes skalamæssigt at kunne rumme opstilling af testmøller. Det vurderes dog også, at det ikke vil kunne undgås, at det vil påvirke områdernes karakter væsentligt, da vindmøller på op mod meters totalhøjde vil have en væsentlig visuel indflydelse på omgivelserne og vil kunne ses på stor afstand, særligt i de flade landskaber. Møllerne vil blive særligt synlige fra de nærvedliggende byer Store Darum og Vilslev. Det skal i den videre planlægning (konsekvensvurdering) vurderes, om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på a 2000-direktivernes bilag. Det skal bl.a. undersøges, om der lever padder beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV i området, ligesom det vil blive undersøgt, om der lever flagermus i på de mindre skovarealer umiddelbart nord for området eller andre velegnede levesteder. 58

11 Opstilling af serie 0-møller i området skal vurderes i forhold til konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det nærliggende a 2000-områder er udpeget for at beskytte. Ifølge lovgivningen for a 2000 skal aktiviteter, der kan påvirke ind i et beskyttet område, også vurderes. Eksempelvis skal risiko for fuglekollisioner for bl.a. gæs vurderes. De beskyttede eng- og mosearealer i tilknytning til Darum Bæk findes centralt i området, hvorfor der på det foreliggende grundlag vurderes at være risiko for, at naturarealerne kan blive berørt af et mølleprojekt i anlægsfasen. De 3-beskyttede søer, mose- og engarealer ligger i områdets vestlige udkant, hvorfor det på det foreliggende grundlag vurderes, at anlægsfasen sandsynligvis ikke vil berøre disse naturarealer. I den videre planlægning vil det indgå, at området er et lavbundsområde, som evt. vil kunne naturgenoprettes. VVM-redegørelsen skal så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for kirkerne, som er beliggende inden for en afstand af 5,6 km (gælder for møller på 200 m.) fra vindmøllerne. Møllerne vil blive meget synlige fra arealfredningen af bopladsrester på "Herredsbjerget" umiddelbart syd for området. Forholdet til eksisterende beboelse og vindmøller Opstilling af møller på 200 meter vil muligvis ikke kunne gennemføres i området, fordi støjbelastningen fra møller umiddelbart vurderes at ville kunne være større end de gældende grænseværdier for områder til støjfølsom arealanvendelse, dvs. for de mindre byer og sammenhængende bebyggelser i en afstand på 1-2 km fra området. Dette kan dog først konstateres ved nærmere beregninger, når der foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplaceringer. De eksisterende møller sydvest for området vil de indgå i støjberegningerne. Evt. dispensation Hvis de beskyttede naturarealer berøres af et mølleprojekt, forudsætter det, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Det vurderes, at åbeskyttelseslinjen i den sydøstligste del af området sandsynligvis ikke vil blive berørt af mølleopstillingen. Skulle dette ikke være tilfældet, forudsætter det, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens

12 60

13 Område 181 Sydøst for Grestedbro, Esbjerg Kommune Området er karakteriseret ved et fladt storlandskab bestående af store marker i omdrift omgivet af læhegn og mindre bevoksninger/skovområder. Området er beliggende ca. 4 km nord for Ribe og er karakteriseret ved et relativt åbent og ensformigt landbrugslandskab Nord for testarealet ligger a 2000-området 80: Kongeå (ingen fugle på udpegningsgrundlaget) Der er registreret 3-eng og sø på testarealet. Der kan være bilag IV-arter tilknyttet 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus) på testarealet Kirker i Kirkeby, Gredstedbro, Jernved og Hjortlund ligger inden for en afstand af ca. 5,6 km fra området. Ribe Domkirke ligger i en afstand af ca. 6 km Der er ingen registrerede fredede fortidsminder eller kulturhistoriske udpegninger på arealet. Eksisterende beboelse I en afstand af ca. 4 km ligger Ribe sydvest for området og Gredstedbro nordvest for området. I en afstand af ca. 2 km findes spredt bebyggelse og sammenhængende beboelse langs vejen mellem Ribe og Gredstedbro. Eksisterende vindmøller Delvist overlappende med områdets sydlige spids er vedtaget en lokalplan i 1999 for 3 vindmøller Forhold til øvrig planlægning Området er udpeget som jordbrugsområde (landområde syd for Hjortlund og Brokær) Det meste af området er omfattet af skovbyggelinje. Det skal yderligere undersøges, om arealet muligvis er i konflikt med statslige vejinteresser i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindelse Tønder-Esbjerg (Rute11), hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at vejinteressezonen berører testområdet. Samlet vurdering Det homogene landbrugslandskab med store markarealer vurderes skalamæssigt at kunne rumme opstilling af testmøller. Det vurderes dog også, at det ikke vil kunne undgås, at det vil påvirke områdernes karakter væsentligt, da vindmøller på op mod meters totalhøjde vil have en væsentlig visuel indflydelse på omgivelserne og vil kunne ses på stor afstand, særligt i de flade landskaber. Møllerne vil blive meget synlige fra Hedegård, Ribe Mark, Hvidebro, Hjortlund og øvrig bebyggelse nær området. Området er allerede i dag påvirket af de 3 eksisterende vindmøller. Den ekstra højde på serie 0-møller i forhold til den visuelle påvirkning vil være et særligt opmærksomhedspunkt i VVM-redegørelsen. 61

14 Når forundersøgelse af den fremtidige vejforbindelse Tønder Esbjerg (Rute 11) er afsluttet, vil det være muligt at afklare, hvorvidt opstilling af serie 0-møller vil være foreneligt med vejforbindelsen. Vejdirektoratet oplyser, at vejinteressezonen formentlig vil kunne indskrænkes væsentligt. Der vil derefter kunne ses bort fra statslige vejinteresser ved en del testområder. Den centrale del af området indeholder ikke beskyttede naturarealer, som primært findes i udkanten af området. Det skal i den videre planlægning (konsekvensvurdering) vurderes, om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper beskyttet efter a 2000-direktivernes bilag. Det skal bl.a. undersøges, om der lever padder beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV i området, ligesom det vil blive undersøgt, om der lever flagermus i de mindre skovområder på arealet og i de nære omgivelser eller andre velegnede levesteder. Opstilling af serie 0-møller i området skal vurderes i forhold til konsekvenserne på de arter og naturtyper, som det nærliggende a 2000-områder er udpeget for at beskytte. Eksempelvis skal risiko for fuglekollisioner for bl.a. gæs på udpegningsgrundlaget for a 2000-område 89: Vadehavet skal vurderes nærmere i en konsekvensvurdering. Ifølge lovgivningen for a 2000 skal aktiviteter og projekter, der kan påvirke ind i et beskyttet område, også vurderes. VVM-redegørelsen skal så vidt muligt belyse den visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn kirkerne, som er beliggende inden for en afstand af 5,6 km (gælder for vindmøller på 200 m.) fra vindmøllerne. Forholdet til eksisterende beboelse og vindmøller Ved opstilling af møller på 200 meter vurderes det umiddelbart, at støjkrav kan overholdes. Dette kan dog først konstateres ved nærmere beregninger, når der foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplaceringer. Det forudsættes, at de eksisterende vindmøller, som delvist overlapper med områdets sydlige spids vil være udtjente, inden opstilling af serie 0-møller. Såfremt de eksisterende møller ikke nedtages inden opstilling af testmøller, vil de indgå i støjberegningerne. Et areal ved Kavslund Mose 2 km syd for området, hvor afstanden er kortest, er tillige identificeret som muligt område til serie 0-møller. Serie 0-møller i området vil derfor evt. indgå i støjberegningerne af den samlede støjbelastning. Evt. dispensation Det vurderes, at testmøllerne kan opstilles, uden at det vil berøre de 3-beskyttede arealer indenfor området. Skulle dette ikke være tilfældet, forudsætter det, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Da det meste af området er omfattet af skovbyggelinje vurderes det, at en opstilling af testmøller på arealet vil forudsætte, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens

15 63

Bilag 1: Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af serie 0-møller frem mod 2020

Bilag 1: Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af serie 0-møller frem mod 2020 Bilag 1: Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af serie 0-møller frem mod 2020 Indholdsfortegnelse Vurdering af 68 potentielle arealer til serie 0-møller...4 Aalborg Kommune...5

Læs mere

Rapport om mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller

Rapport om mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller Rapport om mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller 2014 Titel: Rapport om mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller Redaktion: Det åbne land, Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen.

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen. ID/Kommune Antal møller ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 møller op til 200 m. Miljømæssige påvirkninger + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks.

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Bidrag fra øvrige. Naturstyrelsens kommentarer til hø- af miljøvurderingen. høringsparter

Bidrag fra øvrige. Naturstyrelsens kommentarer til hø- af miljøvurderingen. høringsparter ID-nr. 40, Aalborg + Landskab: Opstilling af møller vil umiddelbart være foreneligt med landskabets Aalborg Kommune ser positivt på udpegningen af arealet. VMI finder ikke arealet egnet, da der er eksisterende

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Landzonetilladelse - Holstebrovej 13, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle

Landzonetilladelse - Holstebrovej 13, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle Side 1/6 VICTOR ENERGY ApS mvp@victor-energy.dk Møllegårdsvej 22 6893 Hemmet Dato: 12-05-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-92-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag August 2012 // Vindmøller ved Elløv Enge Syddjurs Kommune // KE Vind A/S Side 2 0 INDLEDNING... 3 1 VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle Side 1/6 Benny Olsen torpvej@hotmail.com Torpvej 6 7500 Holstebro Dato: 04-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-101-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Scoping - VVM og miljørapport for et område til vindmøller ved Knaplund, Ringkøbing-Skjern Kommune

Scoping - VVM og miljørapport for et område til vindmøller ved Knaplund, Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99741256 E-post jeanette.jeppesen@rksk.dk Dato 14. september 2016 Sagsnummer

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Center Natur og Miljø Maj 2017

Center Natur og Miljø Maj 2017 Potentielle nye placeringer af Støvring, Suldrup og Veggerbys Flugtskydningsforenings (SSV) skydebane Ådalshøj-projektmagere har foreslået placering ved Nysumbanen SSV har foreslået 3 alternative placeringer

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Projektbeskrivelse Antal møller: 6 Højde på møller: 130 m Produktion/ effekt: 3,2 MW Der nedtages 7 eksisterende møller. Der er i ansøgningen

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

Thisted Kommune. Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag. Projektleder Per Wiben tlf. nr

Thisted Kommune. Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag. Projektleder Per Wiben tlf. nr Bilag A Screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Thisted Kommune Tekst Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag Navn og adresse på bygherre Wind1 AS, Holgersgade

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 13/15201 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af solcelleanlæg på ejendommen Stoense Havnvej 3, 5953

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST )

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00240) Etablering af en

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Kølbækvej Sunds Udgår af planen Baseret på luftfotos ser det ikke ud til at være udnyttet. Hvis ikke afgravet: Ingen bemærkninger

Kølbækvej Sunds Udgår af planen Baseret på luftfotos ser det ikke ud til at være udnyttet. Hvis ikke afgravet: Ingen bemærkninger Aulum Kronborgvej Ikke udpeget landskab. Mindre udvidelse af eksisterende område. Efterbehandlingsplan bør redegøre for landskabelig tilpasning og hensyn til de landskabelige interesser i området Der er

Læs mere

Samlet liste over ansøgninger

Samlet liste over ansøgninger 1 of 7 Samlet liste over ansøgninger Nr Geografisk placering Antal Møllehøjde Cirkulære & vejledning Landskabelige bindinger Planstrategi 2008 1 Andi/Bendstrup 5 125 m Skygge: kravet på max. 10 timers

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Det åbne land Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Oplæg ved kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Benyttelse i det åbne land

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020

Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020 Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020 Arbejdsgruppens afrapportering Juni 2011 2 PLANLÆGNING FOR TESTPLADSER TIL SERIE 0-MØLLER FREM MOD 2020 1. SAMMENFATNING... 5 1.1

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kærbyvej 41, Mostrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Sammenfattende redegørelse over høringsbidrag til miljøvurdering af mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller 2014

Sammenfattende redegørelse over høringsbidrag til miljøvurdering af mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller 2014 Sammenfattende redegørelse over høringsbidrag til miljøvurdering af mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller 2014 Titel: Sammenfattende redegørelse over høringsbidrag til miljøvurdering af

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej Forslag til Ændring 2011.23 i Kommuneplan 2010-2022 Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej December 2011 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2011.23 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2011.23

Læs mere

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Juni 2015 Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Indledning

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

NOTAT. Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold, der forventes påvirket ved opstilling af vindmøller sydvest for Hogager - scoping

NOTAT. Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold, der forventes påvirket ved opstilling af vindmøller sydvest for Hogager - scoping Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.16.06-P05-3-13/01.02.00-K04-1-13 Scoping Dato: 28-08-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold,

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid Samlet vurdering Jordbrugserhvervet skal prioriteres højt i området. Der er gode udviklingsmuligheder med en relativt høj frihedsgrad for såvel jordanvendelse som for muligheden for at bygge. Dog er der

Læs mere

Den 28. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Egebjergvej 16, 6818 Årre.

Den 28. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Egebjergvej 16, 6818 Årre. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Egebjergvej 16, 6818 Årre som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02 for

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Røde Møllevej 30, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Røde Møllevej 30, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Røde Møllevej 30, 9520 Skørping. Foto: Solid Wind Power Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere