Bestyrelsen. Revisionsaktieselskabet VILH. COLDING - CHR. ANDERSEN. statsautoriserede revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. Revisionsaktieselskabet VILH. COLDING - CHR. ANDERSEN. statsautoriserede revisorer"

Transkript

1 Revisorer er et folkefærd, som ofte har den indstilling, at bruger de ikke alle deres kræfter og al deres tid på klienternes tarv, ja så føler de egentlig, at de spilder tiden. Vort firma er ingen undtagelse fra denne regel. I 1976 var vort arkiv imidlertid ved at sprænge sine rammer, og dette nødvendiggjorde en ekstraordinær indsats for at få ryddet op. Under dette arbejde stødte vi på en del materiale, der efterhånden gav os indblik i vort firmas historie. Vi opdagede, vi havde nået den for et revisionsfirma anselige alder af 75 år, og vi fik lyst til at nedskrive hovedpunkterne i vor udvikling. Derfor dette lille skrift, som vi håber, må blive læst med interesse, da det er et godt eksempel på, hvorledes en enkelt mands initiativ og virkelyst efterhånden udvikles til et revisionsfirma af en kapacitet og størrelse, han næppe selv havde forestillet sig ved begyndelsen af sit revisionsarbejde i december At det er lykkedes os at fremskaffe så mange detaljer om vort firmas historie, skylder vi for en stor del fru Ebba Moss, datter af grundlæggeren, intendant, statsautoriseret revisor A. Hjorth-Hansen, samt fru Inge Colding, enke efter Vilhelm Colding. For den hjælp og den assistance der er ydet os, samt for den interesse, vi har følt, der har været lagt for dagen for at få de historiske kendsgerninger så korrekte som muligt, bringer vi vor hjerteligste tak. For at hædre vor stifter har vi i jubilæumsåret optaget som binavn den af ham anvendte firmabetegnelse Revisions Bureauet og tilføjet stiftelsesåret Revisionsaktieselskabet VILH. COLDING - CHR. ANDERSEN statsautoriserede revisorer Bestyrelsen

2 ET REVISIONSFIRMA'S mstorie af Vagn Noach l Vl Ordet revision, der kommer af det latinske t> _.J revidere, betyder»re«at gentage og»videre«. ~"I"lon. en.lrevi 'lo!tl1 flt. -er. (rtru.., at se eller frit oversat»efterse«. io, gt'tl"yn; til revisere,.qt1l8t',,(ltrht,. :videre, Revisor) I) t g,.,,,.dig tul d t Det at revidere, at være revisor er tf" O t',ri',j e IR,. af tn Illtg. P/lug. p et ungt fag sammenlignet med det, \gen stod endnu u afglort, og h~ revisionen retter sig imod, nemlig r Revision.Slatlgt.Chrl 1'.1\42 bogføringen. 07 ) ) IOttI vb,. til lig. allv.: 2.t) til revidere Således kan egentlig bogføring føres helt til"el (al" Ro,*fg(l(lrd, ordb ~ bage til den såkaldte karvestok, hvorpå det ærdig, og kunde v primitive menneske gennem indskårne streger og ~en Mele snart kofl\ andre simple mærker foretog en registrering tt" Jen Tome deraf in f Oll\. af forskellig art, f.eks. jagtudbytte, ',..L!!.t11lelH:k.Brer.,.173. LJ... dræbte fjender eller svundne dage. " '!I44mf1t.) lovt...la _ fra»ordbog over det danske sprog«~ Vtdt Karvestokken kendes fra fjerne forhistoriske tider som tællestok, og er som sådan endnu i brug hos forskellige naturfolk. I middelalderen spillede den således en betydelig rolle som gældsbevis. Ved middelalderens slutning trængte skriftlig regning med det strengt decimale arabertalsystem igennem i Europas store handelshuse. Karvestokken - verdens ældste»regnemaskine«efter bogtrykkunstens opfindelse blev kendskabet til den ny praktiske regnemåde for alvor spredt gennem en lang række regnebøger. Med handelens udvikling steg kravene til bogholderi, og den berømte fransikanermunk og matematiker Luca Paciolo udgav i 1494 i Venezia en matematisk afhandling, der indeholdt en fremstilling af det op til vor tid anvendte dobbelte italienske bogholderisystem. 5

3 Bartholomeo's lærebog i bogholderi - fra 1673 I Danmark udkom i året 1673 den første danske lærebog i dobbelt italiensk bogholderi. Bogen, der var skrevet af Bartholomeo, bar følgende titel:»en liden tractat indeholdende grunden af det italiensche bogholderie fremstillet til eenhver, som derved søger sin vinding daglig.«6

4 o Arene I 1898 blev den første egentlige revisionsvirksomhed i Danmark stiftet, og allerede i december 1903 blev grunden lagt til det, der idag udgør Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen. Det skete da firmaets grundlægger, senere statsautoriseret revisor Albert Hjorth-Hansen kom til København fra Viborg. Hermed var en lang og spændende udvikling påbegyndt. Da grundlæggeren tog til København var han 40 år gammel og ansat som intendant i hæren. Han var født i Odense den 9. januar 1863 som søn af tobaksfabrikant Frederik Ferdinand Hansen og hustru Marie Antoinette, født Hjorth. Han udgik fra Mulernes legatskole i Odense 1877, og stod herefter i manufakturlære i Odense, indtil han i 1882 blev handelsfuldmægtig i Hobro. I 1885 blev han indkaldt til aftjening af sin værnepligt ved Livgarden i København, og efter en uddannelse i Hæren blev han i 1896 udnævnt til intendant og ansat som regimentsintendant ved 9. regiment i Viborg. I december 1903 blev han forflyttet til 3. regiment i København, og da uddannelsen til intendant havde bibragt ham en administrativ og bogholderimæssig oplæring, faldt det naturligt at supplere den militære aflønning med bijob indenfor bogføring og revision. Statsautoriseret revisor, intendant A. Hjorth-Hansen

5 STftTSftUTORISERET REVISOR INTENDl'INT R. HJORTH-HRNseN REVISIONS BUREnUET KjfJlJenluzvn K., den 2a' se.ptember STOR! K01'KiENSOl'lDF. 3J (ur KOIIjIf'US 1'1 orv) 1T.LCIOI'I CJ!NTRI'IL Pl'tlVllT Of' Firmaets brevhoved - fra 1919 En af Hjorth-Hansen's første klienter var E. Nobel's Tobaksfabrikker i København og Nykøbing Falster, en klient Revisionsaktieselskabet i dag 75 år efter stadig har bevaret. Det var på det tidspunkt helt almindeligt, at revision var et bifag, da ingen kunne forestille sig, at en person kunne leve af alene at være revisor. Dette fremgår blandt andet af den daværende justitsminister P. A. Alberti's indvendinger mod at få autoriserede revisorer, idet han som et hovedargument imod en revisionsordning under forhandlingerne om akkordloven og om regnskabskyndige tillidsmænd udtalte: >>Jeg har mine meget store Tvivl om, hvorvidt der her i Landet er så stor Trang til saadanne Revisorer, at det kan antages, at et tilstrækkeligt antal Personer, der har eller kan tilegne sig de Kundskaber og Evner, som maa være nødvendig Forudsætning for en saadan Stilling, vil kunne leve alene heraf «Disse ord, der blev fremsat for ca. 75 år siden, er gennem kreditvæsenets udvikling samt de komplicerede offentlige love blevet gjort grueligt til skamme. Omkring århundredskiftet krævede den danske handelsstand oprettelse af et Handelsministerium- og i årene kæmpede højremanden dr. L. V. Birch mod justitsminister Alberti om forslaget til en revisorlov. 8 Klient cigar - fra dengang

6 Justitsminister Alberti meldte sig den 8. september 1908 til politiet som storbedrager, og det politiske og økonomiske kaos, som Alberti-katastrofen forårsagede, medførte i 1908 oprettelse af det ny Ministerium for handel og søfart. Allerede den 26. marts 1909 fremsatte handelsministeriet et regeringsforslag til en revisorordning, der den 14. maj samme år blev ophøjet til lov. Forslaget om bogføringslov og aktielov gik det ikke så hurtigt med. Disse blev først vedtaget henholdsvis 1912 og 1917, og revisorloven blev således den første lov, der blev vedtaget af det nye Handelsministerium. I disse bevægede år arbejdede Hjorth-Hansen aktivt med revision og var tillige kasserer og sekretær i Aeronautisk selskab, samt kasserer i Sjælland- og Lolland-Falsters bagermesterforening. I 1912 deltog han i modtagelsen af luftskibet Graff Zeppelin, da det landede i København. Som kommissær ledede han forskellige udstillinger. Således var han generalsekretær for Nordisk Bageri- og konditoriudstilling i 1906, kommissær for International kogekunst- og forplejningsudstilling i 1906, administrator for flyveudstillingen i 1919 og konsulent for udstillingen Bedre byggeskik i Nogle år efter revisorlovens vedtagelse blev Hjorth-Hansen forbigået, da man udnævnte en ny overintendant. Da han spurgte sin overordnede om årsagen til dette, svarede denne med at række ham et udklip af en avis, der rosende omtalte hans evner som udstillingsleder. En intendant måtte kun være dygtig indenfor hæren. Hjorth-Hansen tog konsekvensen heraf og søgte sin afsked fra hæren. Den 26. maj 1913 skrev han til daværende handelsminister Hassing Jørgensen og anmodede om, at få tildelt autorisation som statsautoriseret revisor, idet han i sin ansøgning anførte følgende årsager:»min erfaring siger mig dog, at uden Autorisation er det næppe muligt fremtidigt at opnå Revisorposter i Aktieselskaber, Banker og deslige. Det er derhos ikke muligt rationelt at virke som Revisor i Forbindelse med et Embede, der - som Tilfældet er med mit lægger overvejende Beslag paa Arbejdskraften, og jeg ønsker derfor intet hellere end at blive i Stand til at nedsætte mig som autoriseret Revisor.«9

7 Den 12. december 1913 fremgår det i kundgørelser for hæren:»hans Majestæt Kongen har under 10. December 1913 allerhøjst resolveret at Intendant i Hærens Forplejningskorps Albert Hjorth-Hansen ved Materialeintendanturen afskediges efter Ansøgning på Grund af Svagelighed i Naade af Krigstjenesten med Pension.«Den 16. december samme år fik Albert HjorthHansen bestalling som statsautoriseret revisor i henhold til lov nr. 117 af 14. maj Hjorth-Hansen var på daværende tidspunkt 50 år gammel og drev sin revisionsforretning fra Nørre Voldgade nr. 2 under firmabetegnelsen Revisions Bureauet. I 1915 flyttede han til Kongens Nytorv nr. 3-5 og ca til Store Kongensgade nr. 33. Hjorth-Hansen's datter fru Ebba Moss beretter om denne tid:»fra Nørrevold flyttede far kontoret til Kongens Ny torv, i den lille del af de Harssdorffske Palæ, på hjørnet af Tordenskjoldsgade, der ligger som nabo til Charlottenborg. Der havde han 2-3 værelser på 1ste sal med den dejligste udsigt over Kongens Ny torv. Far havde sit eget kontor til gaden, og bagved residerede oversergent Jensen og en ung jurist. Efter et par år købte Udenrigsministeriet huset, og far flyttede til St. Kongensgade, i et lille gammelt hus mellem Kongens Ny torv og Dr. Tværgade.«I 1930 skiftede firmaet igen adresse, denne gang til den nuværende adresse østergade 16. Der var på dette tidspunkt ansat ca. 5 medarbejdere. Hjorth Hansen 's ansøgning om beskikkelse som autoriseret revisor I l ':'7. Il r. et ko. el Il~el og e dana e 1n1 'r rt r rve r.u 10 tarl~ vh- a.t 14

8 I 1932, i en alder af 69 år, optog Hjorth-Hansen som medindehaver cand.polit. Vilhelm Peder Andreas C olding, der på dette tidspunkt havde opnået beskikkelse som statsautoriseret revisor. Vilhelm Colding var født den 26. november 1904 og blev autoriseret revisor i en alder af 28 år. Han havde været ansat hos Hjorth-Hansen siden 1. august 1927, og den årlige gage ved ansættelsen androg ifølge kontrakt kr ,00. I 1938 i en alder af 75 år ophørte Hjorth-Hansen med sit erhverv som revisor, et erhverv han havde udøvet i 35 år. Fra sin ungdom havde Hjorth-Hansen været meget interesseret i sport, og dette gav sig udslag i, at han i Hobro blev medstifter af en gymnastikforening, hvis formand han var i nogle år, ligesom han som ivrig cyklist var medstifter af Hobro Cykelklub. Af tillids erhverv som revisor kan nævnes, at han var indvalgt i foreningerne Kampen mod Vivisektionen, Dyreværnsforeningen»8valen«og Officersforeningen i København. Den 4. oktober 1938 blev han dekoreret med Dannebrogsordenens ridderkors, og han døde den 5. december 1941 efter længere tids svagelighed, 78 år gammel. Statsautoriseret revisor, cand.polit. Vilh. Colding

9 Årene Finnaet fortsatte med Vilhelm Colding som eneindehaver. Det blev hans lod at føre selskabet gennem de vanskelige besættelsesår, og efter krigen fulgte en periode med opgøret efter besættelsen. Vilhelm Colding var kendt for sine evner til at udtrykke sig skriftligt, og under besættelsen blev finnaet af det dengang etablerede Københavns Krisepoliti pålagt opgaver, der gik ud på at undersøge om bestemmelserne i prisreguleringsloven og kornloven blev overholdt. Det blev dog særlig indberetningerne omkring frihandelskomet, der gav finnaet en travl periode. Frihandelskomet opstod fra kornloven, der var udstedt i juli 1940 og som bestemte pris og mængde af det kom, landbruget skulle aflevere til den danske befolknings forbrug. Den resterende del af høsten (frihandelskomet) fik indirekte sin pris bestemt af noteringerne for smør, flæsk etc. Efterspørgslen på dette frihandelskom medførte, at mange brancher, der handlede med kom, blev fristet til at betale overpriser samt foretage ulovlige indkøb. Efter afslutningen på krigen blev finnaet endvidere beskæftiget med indberetninger til»revisionsudvalget for tyske betalinger«. Dette revisionsudvalg var blevet nedsat for specielt at undersøge, om danske finnaer ved arbejde for tyskerne havde udvidet deres aktivitet eller opnået urimelige fortjenester. Vilhelm Colding var en rank person med stor selvtillid, og han nød anseelse i vide kredse. Dette medførte mange henvendelser om bistand, men det var hans politik kun at modtage revisorvalg i et sådant omfang, at han selv havde mulighed for at betjene klienterne. Finnaets størrelse blev således holdt på et niveau, hvor kun han som eneste indehaver var statsautoriseret revisor. Fra 1956 fungerede Vilhelm Colding som eksaminator ved revisoreksamen. Den 19. december 1960 døde han efter nogle måneders sygdom. Personalet var ved hans bortgang vokset til ca. 15 ansatte. 12

10 Årene På daværende tidspunkt opstod et tomrum, idet ingen i firmaet ved Vilhelm Coldings død havde bestalling som statsautoriseret revisor. På initiativ fra 4 mangeårige medarbejdere blev der optaget forhandlinger med Vilh. Coldings enke, og på grundlag af den personlige forretning stiftedes den l.januar 1961 et aktieselskab under navnet Revisionsaktieselskabet Vilhelm Colding. Initiativtagerne fik kontakt med statsautoriseret revisor Christian Andersen, og denne tiltrådte som direktør for det nystiftede aktieselskab. Christian Andersen er født i Mindebjerg på Als den 2. februar 1922 og fik bestalling som statsautoriseret revisor i Chr. Andersen var Vilh. Coldings diametrale modsætning, men hans ligefremme væsen, hans evne til at leve sig ind i problemerne, samt hans økonomiske overblik vakte klienternes respekt, og firmaets klienttilgang voksede i det følgende tiår. Ved sin ansættelse havde Christian Andersen betinget sig, at han ved siden af sit direktørjob kunne fortsætte sin privat drevne forretning, men denne blev i 1971 solgt ind i aktieselskabet, der samtidig fik navneforandring til Revisionsaktieselskabet Vilh. ColdingChr. Andersen. Samtidig med denne ændring blev 5 nybagte statsautoriserede revisorer optaget som medindehavere. I 1976 fratrådte Christian Andersen som aktiv revisor, idet han dog stadig stillede sine evner og ekspertise til rådighed for selskabet. Personalet var på dette tidspunkt vokset til 48 medarbejdere. Statsautoriseret revisor Chr. Andersen 13

11 Årene efter 1976 / <*J. Friis Christensen I dag 75 år efter Hjorth-Hansens påbegyndelse af revisionsvirksomhed i København beskæftiger finnaet *10 aktive statsautoriserede revisorer, hvoraf den ene, Vagn Noach, er udnævnt til direktør. Endvidere trækker finnaet på Christian Andersens erfaring og viden, og det samlede antal medarbejdere udgør 60 ansatte fordelt på hovedkontoret i København samt afdelingskontorer i Hillerød, Gråsten og Padborg. *Flemming Wøhlk Finnaet dækker revision indenfor så forskellige erhvervsgrene som bank, forsikring, industri, handel, rederi og anden transport samt udarbejder regnskaber og selvangivelser for mange liberale erhverv og enkeltpersoner. Herudover har selskabet etableret egen skatteafdeling og EDB-bogføring, og vi yder økonomisk rådgivning til store og små virksomheder i forbindelse med rationalisering, køb og salg samt generationsskifte. *Børge Høvenhof Frandsen Den udvikling, der blev startet af A. Hjorth-Hansen i 1903, er således resulteret i et revisionsfinna, der besidder fornøden ekspertise og kapacitet til at løse rådgivning og revisionsproblemer af alle arter. *N. Søgaard.Jørgensen Det er vort håb, at den stadige udvikling, der har kendetegnet finnaet, må fortsætte, og vi føler, at vort fornemste mål er, at yde uafhængig og kvalificeret bistand indenfor alle arter af erhvervslivet, til gavn for vore klienter, deres investorer, medarbejdere og det samfund, vi i dag er en del af. *Erik Jes Hansen Leif Rasmussen.fI;;~' "',"'.',.. ~ ~ *Poul Henriksen *H. B. Kolding *Erik Lund Vagn Noach

REGISTREREDE REVISORER

REGISTREREDE REVISORER BETÆNKNING OM REGISTREREDE REVISORER Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg BETÆNKNING NR. 534 KØBENHAVN 1969 L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLD Indledende

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 Jørgen Burchardt Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 I dag introduceres med korte mellemrum nye metoder til at lede og organisere arbejdet. En stadig strøm

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år Cecil Christensen Dansk Friskoleforening i 125 år Dansk Friskoleforening i 125 år Maj 2011 ISBN 978-87-87790-53-6 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand,

Læs mere

Siden fagbevægelsens første dage har de

Siden fagbevægelsens første dage har de 73 KØN OG KLASSE KAMP OG KOM- PROMIS Historien om de faglige klubber på Radiometer ca. 1960-1994 1 Af Vibeke Kold Har kvinder og mænd fælles interesser på fabriksgulvet? Har faglærte og ikke-faglærte?

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Midt i alt det tunge og dystre

Midt i alt det tunge og dystre Midt i alt det tunge og dystre En undersøgelse af kriminalitetsbilledet i Køge, Næstved og Roskilde under den politiløse tid Forfattet af: Kristine Wiewiura Schmidt Lotte Kristine Dysted Ole Rasmus Bonnén

Læs mere

Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år

Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år Undervisningsministeriet 1848-1998 Indholdsfortegnelse Side: Forord... 3 Kapitel 1 Indledning... 4 Kapitel 2 Et statistisk øjebliksbillede af det danske uddannelsessystem

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup VEJMANDEN og hans virke gennem tiderne E. Kjemtrup Vejmanden E. Kjemtrup Vejmanden og hans virke gennem tiderne 1. udgave 2003 Copyright 2003 by E. Kjemtrup Redaktion & layout: H. C. Davidsen Print: Vester

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE?

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? 25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? FORMIDLER MERKUR GAVER? SIDE 4-7: RESSOURCEFORVALTNING, RETSSIKKERHED

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere