Strategi for Danmarks Domstole Indsatser 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010"

Transkript

1 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen varetager i den forbindelse domstolenes bevillingsmæssige og administrative forhold. Danmarks Domstole ønsker at være en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Strategien beskriver, hvilke indsatspunkter vi fokuserer på i 2010, samt hvordan vi løbende arbejder på at videreudvikle kvalitet, service og effektivitet ved Danmarks Domstole. Strategien bliver opdateret en gang om året. I tilknytning til den overordnede strategi udarbejder den enkelte ret hvert år en handlingsplan, der nærmere beskriver, dels hvad retten konkret vil gøre for at nå domstolenes fælles mål, dels hvilke mål, den enkelte ret har sat sig, både for så vidt angår sagsbehandlingen, og for så vidt angår udviklingen af retten som arbejdsplads. Opfølgning på strategien og handlingsplanerne sker løbende og i forbindelse med udarbejdelsen af Domstolsstyrelsens årsberetning, retternes embedsregnskaber og fastlæggelsen af det kommende års strategi og handlingsplan. Indsatser 2010 Domstolsreformen med ny instansordning, ny kredsstruktur og en lang række forbedringer af retsplejen har skabt gode og rigtige rammer for udviklingen af et moderne retsvæsen. I 2009 blev der sat fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne og at færdiggøre domstolsreformen, herunder sikre at Tinglysningsretten kunne overtage den samlede tinglysningsopgave i september Samtidig fortsatte arbejdet med at sikre, at Danmarks Domstole til stadighed er en attraktiv arbejdsplads og arbejdet med digitalisering og en række øvrige it-projekter, der kan være med til at forbedre kvalitet, service og effektivitet. Endelig var det i 2009 en stor opgave at forberede og planlægge reformen af det grønlandske retsvæsen, der skal implementeres i Det er domstolenes væsentligste mål i 2010 og 2011 at nedbringe antallet af verserende sager og dermed sagsbehandlingstiderne til niveauet før domstolsreformen og finanskrisen. Men målet om et moderne og tidssvarende retsvæsen kræver desuden, at domstolene gennemfører en bred modernisering i årene fremover. Derfor er digitalisering et vigtigt indsatsområde i 2010 og i årene fremover. Endelig er en god implementering af reformen af det grønlandske retsvæsen et væsentligt mål for Mål for indsatsen i 2010 Nedbringe retternes sagsbehandlingstider Videreudvikle digitale domstole o Videreudvikling af digital tinglysning, herunder digitalisering af bilbogen, andelsboligbogen og personbogen. o Modernisering af domstolenes sagsbehandlingssystemer, herunder indledende digitalisering af kommunikationen mellem domstole, politi/anklagere og advokater. Implementere reformen af det grønlandske retsvæsen Videreudvikle kvalitet, service og effektivitet i domstolenes sagsbehandling 1

2 Nedbringelse af retternes sagsbehandlingstider Aktiviteten og produktiviteten i byretterne har været stadigt stigende i byretterne siden implementeringen af domstolsreformen. Det har sagstilgangen imidlertid også, og der har derfor ophobet sig alt for store sagsbunker i byretterne. Danmarks Domstole fik i 2009 tilført yderligere ressourcer, der gør det muligt at fastholde den aktuelle normering i byretterne frem til udgangen af Det er forventningen, at dette kombineret med et fortsat fokus på effektive arbejdsprocesser, forenkling og moderne sagsbehandlingssystemer - vil medføre, at sagsbunkerne i løbet af kan nedbringes til samme niveau som forud for domstolsreformen. Digitale domstole Hvis Danmarks Domstole i fremtiden ønsker at leve op til det omgivende samfunds forventninger med hensyn til digital sagsbehandling og at udnytte det teknologiske potentiale fuldt ud, er det nødvendigt, at domstolene ikke bare i 2010 men også i de følgende år fokuserer på den fortsatte udvikling af digitale løsninger. Målet for 2010 er, at videreudvikle den digitale tinglysning og at påbegynde en digitalisering af samspillet mellem domstole, politi/anklager og advokater. Reform af det grønlandske retsvæsen Den 1. januar 2010 træder den største reform af det grønlandske retsvæsen siden 50 erne i kraft. Med reformen professionaliseres og moderniseres det grønlandske retsvæsen, således at det kan leve op til de krav, der i dag må stilles til et moderne retsvæsen. I 2010 skal reformen implementeres med oprettelse af Retten i Grønland og ansættelse af nye, veluddannede kredsdommere på fuldtid. Videreudvikling af kvalitet, service og effektivitet Udover de konkrete resultatmål for 2010 vil domstolene i 2010 videreføre den løbende udvikling af kvalitet, service og effektivitet i domstolenes sagsbehandling og organisation. Arbejdet er i dette års strategi for første gang beskrevet med afsæt i Domhuset, som fremover udgør rammen om den løbende modernisering af Danmarks Domstole. Domhuset fokuserer både på de indsatser, der skal til for at Danmarks Domstole kan nå sine mål (det vi gør), men også på resultaterne (det vi opnår), ligesom Domhuset både illustrerer de værdier, der er grundlæggende for Danmarks Domstole, og hvordan, de bør komme til udtryk. Domhuset indfanger således alle de centrale dimensioner, der påvirker domstolenes evne til at levere ydelser af høj kvalitet. 2

3 DOMHUSET Retssikkerhed Uafhængighed En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole Admi Strategisk nistrationschef ledelse Faglig led else Personaleledelse Strategi og planlægni ng God ressourceudnyttelse Vi løser vores opgave med højeste kvalitet, service, effektivitet Driftsledelse og org anisering Fogedret Strafferet Effektive arb ejdsprocesser Effektivitet Faglig kvalit et Trivsel, motivation Sagsb ehandlingstid Brugeroplevet kvalit et Respekt og tillid Civilret Skifteret Udv iklende arbej dspladser Bidrag til samfundet Domhuset er også en tjekliste, der giver et godt grundlag for at overveje, hvilke indsatser og resultater der i særlig grad skal vægtes, for at Danmarks Domstole i det strategiske arbejde med udvikling af organisationen bevæger sig tættere visionen. Nedenfor er anført de væsentligste indsatser med hensyn til videreudviklingen af kvalitet, service og effektivitet i Vision og værdier Domhusets overbygning afspejler visionen for Danmarks Domstole, mens fundamentet bl.a. udtrykker de værdier, som domstolene skal respektere og vedligeholde i sagsbehandlingen. I 2001 formulerede Danmarks Domstole en fælles strategi, vision og værdier. I takt med udviklingen af domstolene er der opstået et behov for at opdatere det organisatoriske grundlag, og drøfte hvor vi skal hen, og hvilke værdier vi skal arbejde ud fra. Derfor vil vi i 2010: Forberede et projekt om Domstolenes vision, strategi og værdier med henblik på at opdatere organisationsgrundlaget for Danmarks Domstole. Ledelse Domhuset fremhæver betydningen af flere former for ledelse. Dels er der den strategiske ledelse af den overordnede udvikling, den daglige driftsledelse af sagsbehandlingen, den løbende personaleledelse og den faglige ledelse. For at arbejde mere systematisk og strategisk med ledelse ved Danmarks Domstole udarbejdes i 2010: Et ledelsesgrundlag der beskriver, hvad der er god ledelse ved Danmarks Domstole. Et koncept for lederudvikling der beskriver, hvordan ledere ved Danmarks Domstole løbende kan udvikle deres ledelsesmæssige kompetencer, både når det gælder strategisk ledelse, driftsledelse, personaleledelse og faglig ledelse. 3

4 En model for ledelsesinformation, der skal indbygges i de nye sagsbehandlingssystemer. Strategi og planlægning Det er vigtigt, at der er klarhed over, hvor vi skal hen, og at vi når de mål, som vi sætter os. Derfor er en klar strategi, der tager afsæt i brugernes og andre interessenters behov, med til at sikre, at vi til stadighed forbedrer vores kvalitet, service og effektivitet. I 2010 vil vi derfor: Afprøve Domhuset som fælles ramme for kvalitetsudviklingen i Danmarks Domstole. Forbedre brugernes oplevelse af domstolene ved at følge op på brugerundersøgelsen i God ressourceudnyttelse Det er vigtigt, at retterne til stadighed har fuldt overblik over deres ressourcer i form af medarbejdere, budgetter, bygninger mv. Det er ligeledes vigtigt, at retterne udnytter de ressourcer de har optimalt. For at understøtte en god ressourceudnyttelse vil vi i 2010: Forenkle og konsolidere sagsvægtningsmodellen for byretterne samt forberede den til landsretterne. Konsolidere ressourcestyringsmodellen og udbrede den til landsretterne. Implementere en række administrative systemer til rejseafregning, elektronisk fakturering, rekruttering og uddannelsesadministration. Udarbejde en handlingsplan for besparelser på driften, herunder porto og energi. Fortsætte arbejdet med at implementere de nye retsbygninger, som følger af retskredsreformen og påbegynde planlægningen af en ny bygning til Vestre Landsret. Faglige områder I Domhusets kerne findes 4 faglige søjler, der er helt centrale i indsatsen for at fremme den faglige og brugeroplevede kvalitet. For at den høje standard i arbejdet ved retterne kan fastholdes og forbedres vil vi i 2010: Udvikle metoder til dokumentation af faglig kvalitet. Forbedre brugernes oplevelse af domstolene ved at øge digitaliseringsgraden og følge op på brugerundersøgelsen. Understøtte sagsbehandlingen yderligere med moderne sagsbehandlingssystemer. Driftsledelse, organisering og effektive arbejdsprocesser Tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser er en af nøglerne til at kombinere faglig kvalitet, god service og effektivitet. I 2010 vil vi udvikle effektive arbejdsprocesser ved at: Benytte LEAN-metoder og domstolenes bedste praksis konsulenter til at videreudvikle effektive arbejdsprocesser på alle sagsområder. Forenkle hverdagen i retterne gennem fokus på regelændringer, teknologisk modernisering og bedre samarbejde med øvrige aktører i retsvæsenet. Udviklende arbejdspladser Udviklende og motiverende arbejdspladser er et helt centralt indsatsområde i arbejdet med at skabe høj kvalitet, god service og effektivitet. I 2010 sætter vi fokus på at: Formulere visioner for de kontoransattes karriere- og kompetenceudvikling. Implementere visionerne for juristernes karriere- og kompetenceudvikling. Implementere et nyt MUS-koncept, der skal understøtte lederne i deres opgave med at udvikle deres medarbejdere. 4

5 Forbedre opfølgningen på trivselsundersøgelsen i 2009 og gennemføre en ny undersøgelse i efteråret 2010 Bidrag til samfundet Danmarks Domstole skal være bedre til at kommunikere vores værdier og domstolenes rolle over for omverdenen. Det kan blandt andet gøres ved at være mere synlig i offentligheden, ved at bidrage til lokalsamfundet og tage socialt ansvar, ved at kommunikere klart i forbindelse med rekruttering og ved omtale af sager i pressen. I 2010 sætter vi fokus på at: Skærpe domstolenes profil, herunder udgive en ny præsentationspjece Modernisere bladet Danmarks Domstole, årsberetning mv. Styrke domstolenes profil i forbindelse med rekruttering. Oversigt over mål, indsatser og resultater Nedenfor fremgår det, hvilke resultater vi ønsker at opnå med vores indsatser, og hvordan vi vil måle det. Mål Indsats Resultat Sagsbehandlingstider Digitale domstole Benytte LEAN-metoder og domstolenes bedste praksis konsulenter til at videreudvikle effektive arbejdsprocesser på alle sagsområder. Understøtte sagsbehandlingen yderligere med moderne sagsbehandlingssystemer. Forenkle hverdagen i retterne gennem fokus på regelændringer, teknologisk modernisering og bedre samarbejde med øvrige aktører i retsvæsenet. Forenkle og konsolidere sagsvægtningsmodellen for byretterne samt forberede den til landsretterne. Konsolidere ressourcestyringsmodellen og udbrede den til landsretterne. Evaluering af den digitale tinglysning ved hjælp af en brugertilfredshedsmåling og en måling af de administrative lettelser for private aktører. Videreudvikling af digital tinglysning, herunder digitalisering af bilbogen, andelsboligbogen og personbogen. Modernisering af domstolenes sagsbehandlingssystemer, herunder indledende digitalisering af kommunikationen mellem domstole, politi/anklagere og advokater. Retterne lever op til de mål, der er opstillet for sagsbehandlingstiderne i 2010 og 2011, jf. vedlagte bilag 1. De private aktører oplever administrative lettelser ved implementeringen af digital tinglysning. Reform Grønland Fastlægge bygningsløsning til Grønlands Landsret. Planlægge bygningsløsninger til kredsretterne inden for de givne økonomiske rammer. Ansætte kredsdommere. Fastsætte nye ansættelsesvilkår for det juridiske Der er sket afklaring af de økonomiske rammer for lokalisering af kredsretterne og derefter lagt en overordnet plan for bygningsløsninger for kredsretterne. Der er lagt en plan for 5

6 personale i retterne i Grønland og udarbejde kommunikationspakke herom. Gennemføre trivselsundersøgelse og planlægge opfølgning på den. bygningsløsning til landsretten. Der er uddannet og udnævnt mindst 50% af de kredsdommere, der skal udnævnes. Kvalitet, service og effektivitet Forberede projekt om Danmarks Domstoles vision, værdier og strategi. Udvikling og implementering af ledelsesgrundlag, ledelsesudvikling og ledelsesinformation. Afprøve Domhuset som fælles ramme for kvalitetsudviklingen i Danmarks Domstole. Forbedre brugernes oplevelse af domstolene ved at øge digitaliseringsgraden. Udvikle metoder til dokumentation af faglig kvalitet Fortsætte implementering af nye retsbygninger og påbegynde planlægningen af en ny bygning til Vestre Landsret Følge op på brugerundersøgelsen. Formulere visioner for de kontoransattes karriere- og kompetenceudvikling. Implementere visionerne for juristernes karriereog kompetenceudvikling. Implementere et nyt MUS-koncept. Forbedre opfølgningen på trivselsundersøgelsen i 2009 og gennemføre en ny undersøgelse i efteråret Implementere en række administrative systemer til rejseafregning, elektronisk fakturering, rekruttering og uddannelsesadministration. Udarbejde en handlingsplan for besparelser på driften, herunder porto og energi. Skærpe domstolenes profil, herunder udgive en ny præsentationspjece. Modernisere bladet Danmarks Domstole, årsberetning mv. Styrke domstolenes profil i forbindelse med rekruttering. Hver ret gennemfører konkrete kvalitetsprojekter og påbegynder dokumentation af faglig kvalitet. Der følges målrettet op på brugerundersøgelsen, så brugerne ved næste undersøgelse oplever en øget tilfredshed på udvalgte indsatsområder. Sagsbunkerne nedbringes i løbet af til samme niveau som forud for domstolsreformen. Medarbejderne oplever generelt en øget trivsel og motivation i trivselsundersøgelsen 2010 i forhold til Omverdenen nærer respekt for og tillid til domstolene. Derfor fastholder vi førstepladsen, når det handler om, hvor stor tillid befolkningen har til samfundsinstitutionerne. Handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2010 Domstolsstyrelsen har til opgave at udvikle og administrere Danmarks Domstole på en sådan måde, at opgaverne løses med højeste kvalitet, service og effektivitet. I strategien for Danmarks Domstole er der formuleret fire mål for indsatser i 2010, som bliver omdrejningspunktet 6

7 for styrelsens opgaver i Det drejer sig om at nedbringe retternes sagsbehandlingstider, videreudvikle digitale domstole, implementere reformen af det grønlandske retsvæsen og videreudvikle kvalitet, service og effektivitet i domstolenes sagsbehandling. At nå de fire mål for indsatser i 2010 kræver, at styrelsen løser en række konkrete drifts- og udviklingsopgaver, som beskrives i styrelsens arbejdsprogrammer. Det kræver desuden også, at vi løbende udvikler organisationen, så den er rustet til at levere de bedst mulige løsninger. Nedenfor gennemgås de mål for indsatser som styrelsen prioriterer for Mål for indsatsen i Domstolsstyrelsen 2010 Vi fokuserer på handlekraft og eksekvering, når vi løser vores opgaver Sygefraværet nedbringes som minimum til statens gennemsnit Vi lever op til service- og kvalitetsmålene Vi videreudvikler kvalitet, service og effektivitet i styrelsens opgaveløsning Handlekraft For at vi kan nå de mål vi sætter os, er det afgørende, at vi arbejder effektivt og fokuseret på at omsætte vores intentioner til handling. Med andre ord skal vi være handlekraftige og dygtige til at eksekvere. Vi skal også prioritere og vælge til og fra. Og vi skal sikre, at de løsninger, vi leverer til retterne, er målrettet og anvendelige, så de bliver forankret og skaber den ønskede effekt. Desuden er det vigtigt, at vi løbende følger op på vores handlingsplan og projekter og finder nye veje, hvis noget kan gøres på en bedre måde. Sygefravær For at vi kan udnytte vores ressourcer bedst muligt, vil vi nedbringe styrelsens sygefravær til minimum statens gennemsnit. Det er vigtigt, at vi har en forståelse af medarbejderens årsag til fravær, især hvis dette skyldes arbejdsmæssige forhold, der kan ændres. En sådan forståelse kan vi blandt andet få ved at forbedre de systematiske sygefraværssamtaler. Ledelsesfokus, tidlig indgriben og bedre opfølgning skal være med til at nedbringe sygefraværet. Måling af service- og kvalitetsmål Domstolsstyrelsen ønsker løbende at yde den bedst mulige service og levere ydelser af højeste kvalitet. Styrelsen har derfor opstillet en række service- og kvalitetsmål for sine ydelser. Målene beskriver, hvad styrelsens brugere og samarbejdspartnere kan forvente af os. I 2010 vil vi måle, i hvor høj grad vi lever op til målene samt følge op på resultatet. Videreudvikling af kvalitet, service og effektivitet Udover de konkrete mål for 2010 vil styrelsen i 2010 videreføre den løbende udvikling af kvalitet, service og effektivitet i styrelsens sagsbehandling og organisation. Dette arbejde vil vi tænke ind i rammen for kvalitetsmodellen Domhuset, som her er tilpasset styrelsen. 7

8 DOMHUSET Retssikkerhed Uafhængighed En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole Vi løser vores opgave med højeste kvalitet, service, effektivitet Admi Strategisk nistrationschef ledelse Faglig led else Personaleledelse Strategi og planlægni ng God ressourceudnyttelse Driftsledelse og org anisering Ressourcest yring HR Retsplej e, kvalitet IT Administration Effektive arb ejdsprocesser Udv iklende arbej dspladser Bidrag til samfundet Effektivitet Faglig kvalit et Trivsel, motivation Sagsb ehandlingstid Brugeroplevet kvalit et Respekt og tillid Nedenfor er anført de væsentligste indsatser med hensyn til videreudviklingen af kvalitet, service og effektivitet i Ledelse Under indsatsområdet ledelse vil styrelsen i 2010 fokusere på at: Arbejde videre med begrebet handlekraft, herunder opfølgning på udviklingsgrupper fra efteråret Understøtte den enkelte leder i at nedbringe sygefraværet og udarbejde guide til god sygefraværssamtale. Strategi og planlægning Det er vigtigt, at vi løbende er i dialog med vores brugere og samarbejdspartnere, så vi kan få input til, hvorledes vi til stadighed forbedrer vores kvalitet, service og effektivitet. I 2010 vil vi derfor: Følge op på brugerundersøgelsen, som gennemføres i Følge op på måling af service- og kvalitetsmålene. Følge op på intern spørgeskemaundersøgelse fra november God ressourceudnyttelse For at understøtte en god ressourceudnyttelse vil vi i 2010: Fokusere på effektiviseringer af driften, herunder understøtte besparelser. Forbedre sygefraværssamtalerne og styrke opfølgning herpå. Driftsledelse, organisering og effektive arbejdsprocesser Tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser er en af nøglerne til at kombinere faglig kvalitet, god service og effektivitet. I 2010 vil vi sætte fokus på vores arbejdsprocesser ved at: 8

9 Videreudvikle projektstyring og projektledelse. Sætte fokus på koordinering af opgaver på tværs af centrene i styrelsen. Indføre IndFak og RejsUd. Udviklende arbejdspladser Udviklende og motiverende arbejdspladser er et helt centralt indsatsområde i arbejdet med at skabe høj kvalitet, god service og effektivitet. I 2010 vil vi: Følge op på trivselsundersøgelsen fra 2009 og gennemføre en ny undersøgelse i efteråret 2010 Bidrag til samfundet Domstolsstyrelsen skal fremme åbenhed om og tillid til styrelsens virksomhed og dele den viden, der opsamles med omgivelserne: Opsamle og videregive erfaringer med gennemførelse af store it-projekter. Resultatmål 2010 Nedenfor fremgår det, hvilke resultater vi ønsker at opnå med vores indsatser for 2010, og hvordan vi vil måle det. Mål Indsats Resultat Handlekraft Ledergruppen i styrelsen arbejder videre med begrebet handlekraft og følger op på udviklingsgrupperne. Alle centre drøfter, hvorledes de kan sikre en hurtig og effektiv opgaveløsning. Vi videreudvikler projektstyring og projektledelse. Sygefravær Understøtte den enkelte leder i tidlig indgriben og god opfølgning. Udarbejde guide til god sygefraværssamtale. Løbende følge op på sygefraværsstatistikken. Service- og kvalitetsmål Kvalitet, service og effektivitet Gennemføre måling på kvalitet og servicemål. Fokusere på effektiviseringer af driften, herunder understøtte besparelser. Vi gennemfører og følger op på trivselsundersøgelsen. Vi fokuserer på koordinering af vores opgaver på tværs af centrene. Vi følger op på spørgeskemaundersøgel- Alle indsatser for 2010, som præsenteres i strategien for Danmarks Domstole, er ved udgangen 2010 markeret med grønt. Sygefraværet nedbringes til minimum statens gennemsnit inden udgangen af Målingen viser, at styrelsen i minimum 85 % af tilfældene lever op til de service- og kvalitetsmålene, der er opstillet for besvarelse af breve, mails og ansøgninger samt udsendelse af indkaldelse, materiale og referater i forbindelse med mødeaktivitet Styrelsen reducerer sit energiforbrug med 10% i 2011 set i forhold til I 2010 ligger styrelsens samlede trivsel som minimum på gennemsnittet ved Danmarks Dom- 9

10 se blandt styrelsens brugere ved retterne fra november Vi gennemfører og følger i 2010 op på brugerundersøgelse blandt interne og eksterne brugere og samarbejdspartnere. Vi opsamler og videregiver erfaringer med gennemførelse af store it-projekter. stole. I 2010 øges tilfredsheden ved retterne med muligheden for at komme i kontakt med styrelsen. 10

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009

Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009 Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009 1. Indledning Dette dokument indeholder Domstolsstyrelsens strategi for de kommende fire år og styrelsens handlingsplan for 2009. Strategi- og handlingsplanen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 1. Nye mål og værdier for Danmarks Domstole Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led

Læs mere

Strategi og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2008

Strategi og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2008 Den 21. januar 2008 Strategi og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2008 1. Indledning Dette dokument indeholder Domstolsstyrelsens strategi for de kommende fire år og styrelsens handlingsplan for 2008.

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Strategi og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2007

Strategi og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2007 Domstolsstyrelsen Direktionssekretariatet St. Kongensgade 1-3, 4. 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 /Sagsbeh. NKC J.nr. 18. april 2007 Strategi

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2011 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro vg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Bornholm. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Bornholm. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Status for implementering af domstolsreformen

Status for implementering af domstolsreformen Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 J.nr. 4202-2009-2 25. marts 2009 Status for implementering af domstolsreformen

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret

Handlingsplan for Østre Landsret Østre Landsret Præsidenten Den 22/01-2009 J.nr. 42A-ØL-1-08 Handlingsplan for Østre Landsret 2009 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft.

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft. Nye mål for Danmarks Domstole Mål for domstolsreformen (sagsbehandlingstider, kvalitet og service mv.) Januar 2008 2 1. Indledning Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet

Læs mere

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Kompetencepolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Indhold Side Forord...3 1. Kompetencepolitik...4 2. Kompetencestrategi...4 Grundlæggende kompetencer...5 Strategiske indsatsområder...6 3.

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008 Byggeri og miljø -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere