Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg"

Transkript

1 Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg Generelt omkring høringssvaret: Vi har valgt, kun at kommentere på de forslag som direkte eller indirekte har betydning for driften af Møllen, eller som kan angive fremtidig betydning for pædagogisk ledelse og/eller udvikling for vores kerneopgave. Lb. Nr: Overskrift: Vores vurdering: Drift reduktion BFU-R-3 BFU R-04 Omlægning af støttekorps Kapasitets-tilpasning på børneområdet i Faxe Kommune Vi er bekendt med, at det godt kan se ud som om Støttekorpset og PPR funktionen overlapper hinanden på nogle områder. Vores erfaring er dog, at vi på Møllen disse to instanser på forskellig vis; PPR til det hurtige, akutte og forældrerettede/helhedsorienterede og støttekorpset til det mere børnerettede og langsigtede. I forhold til Børn i Udsatte Positioner, har Møllens ønske i lang tid været, at vi i højere grad ønsker selv fik ressourcer til at løse den pædagogiske opgave, da vi har den gode relation til barnet/forældrene og har eftervidereuddannet os via uddannelses-og udviklingspuljer mv. så vi er fuldt på højde med dagens pædagogiske opgaver. Det vi mangler er TID, og det vi kan henter i støttekorpset og PPR, er tværfaglig sparring med andre dygtige fagligheder på voksenplan så at sige. Vores Distriktsteam dækker også en god del af dette og vi har fra det afsæt, sat mange gode processer i gang. Med så små børn om vi har i dagpasningen, kommer vi ingen vegne uden om en tæt relation til både barn og forældre og den er allerede etableret når vi begynder at definere, at barnet har udfordringer. Vi på Møllen ønsker os derfor adgang til et vikarpulje der kan anvendes når vi har en børnesag, der kræver særlig opmærksomhed, til at erstatte for den faste medarbejder som går fra til opgaven. Generelt om model 1 og 2: Vi går ud fra at, at forslaget omkring Rønnede, Kongsted og Dalby, i det mindste bibeholder de to matrikler Møllen og Dalby Børnehus med fælles (område)ledelse! Ellers vil det betyde, at 2 af 3 institutioner lukkes og børnene samles ét sted. Hvilket igen betyder at der opstår en institution med omkring 300 børn, og lang transport for vores forældre i Leestrup fx til Dalby eller fra Tureby til Møllen. Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg 1

2 Vi kan godt se en mening i at samle børn der hvor der er plads og reducere dels i bygningsmassen/driftsudgifter og dels, at antallet af ansatte skal svare til antallet af børn. Det har vi løbende justeret på som budgetansvarlige ledere. Men det er svært at forestille sig, at en institution på 300 børn, bliver et kvalificeret tilbud til små børn. Ang. Møllen: Vores udeområder og værksteder er efterhånden så udviklet og specialiserede til småbørns læringsrum og udviklingsbetingelser, at vi ikke forestiller os, at de vilkår vi kan tilbydes på skolen kan matche det. Så med den geografiske placering vi har, mener vi, at Møllen er tæt nok på skolen til at dække formuleringen; i umiddelbar nærhed af skolen. Ang. Tilsyn med dagplejen: For Møllens vedkommende er vi altid samarbejdsvillige i forhold til nye snitfalder og nye opgaveporteføljer, når det giver mening i forhold til faglighed, børn eller forældre. Besluttes det at vi skal føre tilsyn med dagplejerne, gør vi selvfølgelig det. Vi har længe haft et godt og frugtbart samarbejde med dagplejen, og et yderligere samarbejde kan højne muligheden for faglig sparring og kollegial udveksling og det kan give mulighed for at flytte børn mellem enhederne, hvis et barn kunne trives bedre i andre rammer. Det har vi god erfaring med institutionerne imellem, i forhold til størrelser/antal børn. Vi kan få flere børn på Distriktsteam, styrke især sprogindsatsen og de sociale/personlige kompetencer. Gæstedagpleje/legestue: hvis det ønskes placeret på Møllen, skal vi bygge ud. Vi har ikke fysisk plads pt. til en selvstændig enhed som gæstepleje/legestue, da vores m2/barn er det mindste i kommunen og mindre end det foreslåede fra Ejendomsstrategien. Måden hvorpå bygningerne er indrettet, er det ikke sandsynligt at vi kan få plads til dem de næste par år med mindre vi bygges ud. At blande disse to institutionsformer på for lidt plads, vil påvirke både de fastboende børn og vores gæstebørn. Det at hverdagen hele tiden udskiftes med nye og fremmede børn og ditto voksne både i huset og på legepladsen, giver de mindste børn uro og forstyrrer i den grad deres trivsel. Vi forsøgte os en sommerferie med fælles åbning af børnehave og vuggestue, men måtte opgive det, da de små blev urimeligt forstyrrede af det. Og forældrene til dagpleje børn, har jo valgt at de skal gå i dagpleje, og ikke i vuggestue en gang om ugen! Desuden har vi forskellig åbningstid, hvilket godt kunne give noget uro, hvis gæsteplejen åbner kl. 06 og vuggestuen først 6.30 i samme bygning eller modsat ved lukketid. Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg 2

3 Hvis det tænkes, at vuggestuen som enhed kan udgøre gæstedagpleje, mener vi at det forslag kommer på linje med nødpasning på lukkedagene og vil tangere en voldsom forstyrrelse for et lille barn. Selv om vi passer børn i samme aldersgruppe, er vi jo fremmede mennesker! Børnenes perspektiv: Det er ikke alle børn som profiterer af store enheder. En almindelig daginstitution rummer også en vis procentdel af; for tidligt fødte børn, Særligt sensitive børn, børn i udsatte positioner, omsorgssvigtede børn og sårbare familier. De store forhold kan/vil præge graden af nærhed mellem voksne og børn, mulighed for at finde ro, støjniveauet samt børnenes mulighed og evne til at orientere sig i store enheder. Det er trods alt små børn. Så større børneenheder end vi har nu, vil vi ikke anbefale. Opgaven kan dog løses kvalitativt, hvis forslaget indeholder m2 nok til at skabe afskærmning, nærhed og ro i den store enhed. Skal vi som daginstitutionspersonale fostre skoleparate børn, kræver det at vores daglige vilkår understøtter vores bestræbelser på at skabe rum for børns læring og udvikling, både for individet og for børnefællesskabet. Medarbejder perspektiv: Vi vil som medarbejderne blive påvirket af de kommende kulturforandringer og det tager rigtig lang til at bryde kulturer ned og bygge noget nyt op. Det skal medtænkes i en forandringsproces, at der skal afsættes tid og midler til det. I en tid med så store forandringsprocesser, arbejdes der ikke optimalt, da meget af opmærksomheden bruges til nyorientering og nyetablering af kollegiale og faglige snitfalder. Det er forstyrrende Møllens MED udvalg, at vi som medarbejdere/ledere ikke er taget med på råd i forhold til så gennemgribende en forandring. Vi forstår ikke helt hvad model 1 går ud på hvem og hvad der sammenlægges, og hvor mange matrikler der står tilbage? Vi undrer os over en mangel på debat/dialog og over, hvorfor vi har brugt ressourcer på vedvarende energioptimering, vedligeholdelse og profilering af vores institutioner med så kortsigtet en økonomisk tænkning. Et ledelsesperspektiv: Det virker som om planen er, at Center for børn og familie nedlægges som selvstændig enhed. I Forhold til ideologien og værdierne i ledelsesgrundlaget, principperne for Øje for Nærvær samt principperne for et sundt arbejdsmiljø, har manglen på lederinddragelse overrasket os. Dagpasningslederne er pt. organiseret i ledernetværk, som gennem de sidste 3 år har udvist stor ansvarlighed Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg 3

4 for en helhedstænkning og økonomisk tænkning på tværs af centeret. De har sammen løftet den pædagogiske kvalitet på området og sparret hinanden i forhold til både faglige og økonomiske udfordringer. Det har sikret ledelsesmæssig og pædagogisk udvikling samt fagligt samarbejde i alle institutioner i faxe kommune, store som små. De har hele tiden samarbejdet og udviklet både kreative og konstruktive løsningsforslag på nye udfordringer. Dette er en forandringsressource som indtil nu, ikke har været aktiveret i denne proces. Det der er sket her, har betydet, at alle medarbejdere og ledere i dagpasningen, principielt er truet på vores job i et par måneder, indtil der foreligger konkrete beslutninger. Og det er rigtig svært at bevare roen, når forslagene er så luftige og ubearbejdede, at ingen kan forudsige konsekvenser eller effekter af forandringerne. Hvem skal samle det hele op igen? BFU-R-07 BFU-R-08 Harmonisering af åbningstid i daginstitutioner Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner/skole Det er på tide at åbningstiderne bliver harmoniseret, om ikke andet som et retfærdighedsprincip i forhold til den ensartede forældrebetaling. Vi vil derfor gentage, at hvis vi skal tiltrække og fastholde erhvervsaktive borgere i Faxe kommune, skal vores åbningstider være brugbare for vores pendlerfamilier. I denne uge alene, har to forældrepar undret sig over, at SFO en på Midtskolen afd. Møllevang, nu åbner kl og deres søskendebørn på institutionen ikke kan afleveres før efter Vi bor på hver sin side af vejen. Møllen har åbent 51,5 time om ugen (49,05 t. på årsbasis ved fratræk af lukkedage) det ville være en gave til vores pendlerforældre, at vi åbnede kl og først lukkede kl om fredagen, dvs 3½ time mere om ugen eller 52,55 time efter fratræk af lukkedage, ville vores forældre kunne både overholde vores åbnings- og lukketid - samt passe deres arbejde. Da Faxe kommune ikke har job nok til alle borgere, er vores forældre afhængige af at kunne aflevere børn, så de kan være enten i Køge eller Næstved til kl Vi er lidt usikre på om ikke dette forslag er forældet i forhold til BFU-R-04 som taler om 4 institutioner og ikke 5. Det er ikke tydeligt for os hvor besparelsen ligger Vores administrative opgaver ligger tæt op af enten pædagogisk ledelse, eller af personaleledelse. Bogføring, fravær, kendskab til forhandlere mv. kan ikke bare gives videre til en anden forvaltning. Det hele hænger jo Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg 4

5 sammen. Skal forslaget gennemføres, anbefaler vi, at de administrative medarbejdere fra skolen, har deres gang i institutionen, så de selv kan indsamledata om fravær fx for hvis vi skal indberette fravær til en skolesekretær, og denne så skal indberette til SD løn, bliver det blot dobbelt arbejde og dobbelt bogholderi. Øvrige forslag med betydning/interesse for Møllen TMU-R-04 ØKU-R-05 Ejendomsstrategi, udmøntningsforslag tilpasning af kommunens bygningsportefølje Besparelse på print og kopi Ejendomsstrategien er meget gennemgribende og påvirker hele dagpasningen i alle områder af kommunen. Ingen ledere fra Center for Børn og familie har haft mulighed for at påvirke, ændre eller kvalificere forslagene, vi er blot blevet orientret. Alle forslag er udtænkt, struktureret og organiseret i forhold til m2, bygninger og geografiske placeringer. For Møllens vedkommende får børnene, på papiret, mere plads - hhv. 0,5 m2 pr vuggebarn og for børnehaven får vi 0,1 m2 pr barn, - hvis forslaget gennemføres. Med den udnyttelse af bygningsmassen der er lagt op til, bliver der en udfordring med rengøring og hygiejne. Vi forventer jo, at der er rent når vi kommer om morgenen med børnene og der skal vel også være ordentlige arbejdsforhold for rengøringspersonalet, i forhold til hvornår på døgnet der gøres rent. Den faktor der ikke er medtænkt i forhold til ejendomsstrategien, er det ejerskab af bygningerne, indhold/indretning og kultur, for os som bebor huset. For os er Møllen ikke bare en bygning lige som et hjem ikke bare er et hus. Det er formet, præget og udviklet gennem mange år og med stor kærlighed og nænsomhed i forhold til det børnemiljø og den æstetik vi gerne vil give børnene med på vejen. Det vil tage tid/kræfter at bygge op igen. Det er vi sikre på at IT afdelingen har styr på. På vegne af Møllens MED udvalg; TR rep. for BUPL, TR rep. for FOA, 2 AMR, 2 personalerep. samt leder og souschef. D Marianne Højer Møller Leder Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg 5

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hvad er inkluderende faglighed?

Hvad er inkluderende faglighed? - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion www.nvie.dk 1 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner Grethe Kragh-Müller Charlotte Ringsmose pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner au AARHUS UNIVERSITET Grethe

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv 10 gode råd Udsatte børn og unges fritidsliv Indhold Indledning 4 Råd nr. 1 Skab enighed om hvem målgruppen er 6 Råd nr. 2 Forankring af fritidspas i kultur- og fritidsforvaltningen 8 Råd nr. 3 Aktiv inddragelse

Læs mere

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD GOD PRAKSIS I DAGTILBUD - Et udforskende pilotprojekt om god praksis i dagtilbud i Slagelse Kommune CUPP Praktik og Professioner Randi Andersen, Jimmy Krab, Lars Christian Aagerup Forord Rapporten er bestilt

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere