Sprogtilegnelse (15 ECTS) København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogtilegnelse (15 ECTS) København"

Transkript

1 København, foråret 2015 Sprogtilegnelse (15 ECTS) København Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne Modul 4 Koordinator: Karen Lund Undervisere/vejledere: Elina Maslo (modulansvarlig) Signe Wendt Galster Anna-Vera Meidell Sigsgaard Richard Madsen Ole Henrik Hansen Formål: Hensigten med modulet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier og modeller om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen. Desuden skal den studerende opnå indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Kompetencemål: Viden og forståelse: Efter gennemført modul: har den studerende overblik over og indsigt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse, herunder teorier om udvikling af grundlæggende skriftsprogskompetencer i andet- og fremmedsprogsundervisningen af unge og voksne har den studerende overblik over og indsigt i aktuel forskning på sprogtilegnelsesområdet Færdigheder: Efter gennemført modul: kan den studerende analysere undervisning med udgangspunkt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse, herunder om udvikling af grundlæggende skriftsprogskompetencer i andet- og fremmedsprogsundervisning for unge og voksne kan den studerende orientere sig i den aktuelle forskning på sprogtilegnelsesområdet Kompetencer: Efter gennemført modul: 1 af 17

2 kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag at analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen kan den studerende analysere, vurdere og diskutere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv kan den studerende formulere en problemstilling i relation til den professionelle praksis Der arbejdes med: teorier om fremmed- og andetsprogstilegnelse og deres implikationer for andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning teorier om literacy med særligt fokus på udvikling af grundlæggende læse- og skrivekompetencer hos voksne og unge analyse af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv. Tilrettelæggelsesform: Undervisnings- og arbejdsformerne vil være holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende, samt gruppearbejde omkring løsning af opgaver. Det er nødvendigt at bruge e-læringssystem Blackboard. Eksamen og vejledning: Valg mellem fri mundtlig prøve med synopsis, bunden mundtlig prøve med forberedelse, fri skriftlig hjemmeopgave eller som afsluttende projekt hvor der skal inddrages en andetsprogspædagogisk dimension jf. prøveform. De forskellige eksamensformer er beskrevet i studieordningen for Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne: sksomandetsprog/studieordning_dav_oktober_2007_- _ENDELIG_m overgangregler_22 juni_2011.pdf. I forbindelse med eksamen ydes vejledning svarende til 8,5 arbejdstimer (inklusive vejleders forberedelse og eksamen). Information om eksamen samt administrative forhold vedrørende eksamen opdateres via studieportalen for de studerende: Praktiske informationer: Kompendium til studieenheden udleveres på første mødegang. Undervisningen finder sted på Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV. Lokaler annonceres via infotavler ved indgangen. 2 af 17

3 Grundbøger: Keith Johnson (2001, 2008). An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Pearson. Sprogforum nr. 57 (2013). Subjektivitet og flersprogethed. Aarhus Universitets Forlag. Byram, Michael et al. (2009). Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur. Artikler fra tidsskriftet Sprogforum kan downloades fra Aarhus Universitetsforlag eller Danmarks Pædagogiske Biblioteks hjemmeside Anvendt litteratur fremgår af semesterplanen og er tilgængelig via kompendiet. 3 af 17

4 Undervisningsplan oversigt TORSDAGE Emne og underviser I december 2015 sendes der et brev ud til de studerende med informationer om modulet, undervisningsplan, samt en beskrivelse af opgaven som skal afleveres via blackboard eller senest den 25.januar Opgaven er beskrevet på næste side! Session 1: Introduktion til tilegnelsesteorier og intersprogsbegrebet, arbejde med hjemmeopgaven v. Elina Maslo Der bliver serveret kaffe og rundstykker fra kl. 9:30 Kompendium udleveres Session 2: Input-output-interaktion v. Signe Wendt Galster Session 3: Individ og læringsmiljø v. Anna-Vera Meidell Sigsgaard Session 4: Kognitive teorier v Richard Madsen Session 5: Skriftsproglig udvikling det socialsemiotiske perspektiv v. Anna-Vera Meidell Sigsgaard Vejlederønsker afleveres til senest den Oversigt over tildelt vejleder lægges ud på blackboard senest den De studerende får værktøjer der kan hjælpe dem at få det optimale ud af vejledningen. Midtvejsevaluering påske Session 6: ) Interaktionens betydning for det lille barns sprogtilegnelse v. Ole Henrik Hansen 2) Projekter og problemformuleringer v. Anna-Vera Meidell Sigsgaard Session 7: Sociokulturelle læringsteorier v. Richard Madsen Session 8: Samspillet mellem et funktionelt og et socio-kognitivt læringssyn v. Signe Wendt Galster Session 9: Teorier på tværs. Pædagogiske implikationer. V. Elina Maslo Slutevaluering 4 af 17

5 Opgaven som skal løses inden første mødegang (deadline ): I dette semester vil vi gerne sætte fokus på de studerendes engagement og aktive deltagelse. Derfor har vi gentænkt modulet sådan, at de studerende får en forskerlignende rolle. Du får i modulets rammer mulighed for at reflektere over dine egne erfaringer med sproglæring samt de aktuelle udfordringer i dit professionelle arbejde. Derfor vil vi invitere dig til at reflektere over din egen erfaring med sproglæring samt formulere en udfordring fra hverdagens arbejde allerede inden modulets start i december 2014 og i januar 2015 og dele opgaven med de andre studerende senest den Opgaven skal sendes til Elina Maslo via mail Opgaven er tredelt: 1) Informationer om din baggrund og aktuelle beskæftigelse vil blive brugt i planlægningen af de enkelte sessioner 2) En refleksion over dine erfaringer med sproglæring vil blive brugt i første session som afsæt for hele modulet 3) En beskrivelse af en aktuel udfordring vil blive brugt i løbet af hele modulet Opgave del 1 (baggrundsviden): Besvar følgende faktuelle spørgsmål: Hvad arbejder du med lige nu og hvor? Har du andre arbejdserfaringer end fra dit aktuelle arbejde? Hvilken uddannelse har du? Hvilke sprog kan du? Hvad vil du bruge Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog til? Hvad er dine fremtidsplaner? Opgave del 2 (erfaringer med at lære sprog): Opgaven er at reflektere over egne erfaringer med at lære sprog. Produktets form er valgfrit, og det er kun fantasien der sætter grænser. Du kan skrive en tekst, lave en audiooptagelse eller en videofilm, lave en præsentation eller bruge andre medier at formidle tankerne på. For at hjælpe dig i gang med opgaven, har vi med udgangspunkt i Claire Kramsch s forkning om The Multilingual Subject formuleret en række fraser, som du kan bruge til inspiration: 5 af 17

6 At lære et sprog er som At tale dette sprog er som At skrive på dette sprog er som Hvis jeg hører andre tale dette sprog, jeg tænker Jeg husker tydeligt da jeg tænkte Dette sprog var for mig som Jeg drømmer om Da jeg mødte ham Min lærer gjorde altid At lære et sprog rigtigt er når Da jeg lærte dette sprog følte mig Jeg kan huske Det var så dejligt at Det var så smertefuldt. Opgave del 3 (en aktuel udfordring fra den professionelle praksis) Lav en kort beskrivelse af en problemstilling fra din egen praksis, som omhandler sproglæring (kan med fordel afleveres som et kort videoklip). Alle tre opgavens dele skal sendes til eller uploades på blackboard inden den af 17

7 Session 1 Dato og klokkeslæt: torsdag d , kl Titel: Introduktion til tilegnelsesteorierne og intersprogsbegrebet Underviser: Elina Maslo Sted: se infotavler - At de studerende opnår indsigt i de centrale problemstillinger omkring sprogtilegnelse, bliver introduceret til tilegnelsesteorierne og intersprogsbegrebet og historien bag disse begreber og teorier - At de studerende opnår indsigt i teoriernes relevans for egen og andres undervisning - At de studerende bliver opmærksomme på, at sproglige data kan analyseres, vurderes og diskuteres ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv -At de studerende reflekterer over egne erfaringer med sproglæring -At de studerende udpeger en aktuel udfordring fra deres professionelle arbejde som de vil arbejde med på modulet - De studerende introduceres til modulets læringsform, tilrettelæggelsesform og eksamensform. - De forskellige sprogtilegnelsesteorier bliver introduceret og diskuteret. - Der bliver arbejdet med intersprogsbegrebet på baggrund af eksemplerne fra forskellige læringsrum. - De studerende får mulighed for at lave en intersprogsanalyse og relatere denne til tilegnelsesteoretiske problemstillinger. - De studerende erfaringer med sproglæring bliver analyseret -De studerende præsenterer deres aktuelle udfordring som de vil arbejde med på modulet -Keith Johnson (2001, 2008). An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Pearson. Kapitel 1: Five learners and five methods (s. 1-13). Kapitel 2: What is there to learn? (s ). Kapitel 4: Learners and their errors (s ). (anskaffes) - Sprogforum nr. 57 (2013). Subjektivitet og flersprogethed. Aarhus Universitets Forlag. (til orientering, anskaffes) - Mitchell, Rosamond and Florence Myles (1998). Second language learning: key concepts and issues: Introduction, What makes for a good theory? I: Mitchell & Myles, Second language learning theories, s. 2-5 (kompendium/lægges ud på blackboard til første mødegang). Gå ind på blackboard og skriv minimum to kommentarer til dine studerendes produkter (se opgaven der skal løses inden første mødegang). Læs litteraturen til første mødegang. Mens du læser litteraturen til undervisningsgangen, skal du prøve at besvare følgende spørgsmål: Hvad er sprogtilegnelsessynet inden for de forskellige teorisyn? Hvilke sprogsyn er repræsenteret? Hvordan tror du mennesker lærer sprog? Og hvad er sprog i din forståelse? 7 af 17

8 Session 2 Dato og klokkeslæt: torsdag d , kl Titel: Input-output-interaktion Underviser: Signe Wendt Galster Sted: se infotavler -At de studerende opnår reflekteret indsigt i sprogtilegnelsesteori omkring input, output og interaktion og deres indflydelse på undervisningen i dansk som andetsprog. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere sproglige data ud fra input-outputinteraktion teorierne. Der bliver arbejdet med input-output-interaktion og intersprog. De studerende tilbydes øvelser i at analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen, bl.a. via analyse af intersprogsdata. o Keith Johnson (2001, 2008). An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Pearson. Kapitel 5: Input, interaction and output (s ). Kapitel 6: Some learning processes (s ). (anskaffes) o Sprogforum Temanummer om sprogtilegnelse Nr (downloades) o Lindberg, Inger (1998). Interaktion med fokus på form. I: Møller, Janus, Pia Quist, Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Nordiske sprog som andetsprog. Københavnerstudier i tosprogethed 30. Danmarks Lærerhøjskole, s (kompendium) Supplerende læsning: Lindberg, Inger (2005). Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisning. Natur og Kultur. Lund, Karen (2009). Fokus på sproglæring og pædagogiske implikationer, 4: Sproglæring gennem kognitive problemløsningsprocesser og automatisering, 5: Sproglæring gennem konstruktions- og rekonstruktionsarbejde et sociokognitivt syn på læring, 6: Interaktion og scaffolding som centrale principper for læring. I: Byram m.fl. (red.) Sprogfag i forandring pædagogik og praksis. s Litteraturen læses. Der reflekteres omkring begreberne input-output-interaktion. Hvad indebærer de hver især tilegnelsesteoretisk? Hvad indebærer en kombination af disse tilegnelsesteoretisk? 8 af 17

9 Session 3 Dato og klokkeslæt: torsdag d , kl Titel: Individ og læringsmiljø Underviser: Anna-Vera Meidell Sigsgaard Sted: se infotavler At de studerende opnår reflekteret indsigt i de individuelle faktorer, der spiller sin rolle i andetsprogstilegnelsen. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere sproglige data ud fra viden omkring forholdet mellem individ og læringsmiljø. Der bliver arbejdet med individuelle faktorer som alder og motivation og deres indflydelse på læring af dansk som andetsprog. De studerende tilbydes øvelser i at analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans, implikationer for undervisningen, bl.a. via analyse af intersprogsdata. o Keith Johnson (2001, 2008). An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Pearson. Kapitel 1: Five learners and five methods, s (anskaffes) o Van Lier, L. (2000). From input to affordance: Social-interactive learning from an ecological perspective. I: Lantolf (ed.) Sociokultural theory and second language learning, s (kompendium) o Söderberg Arnfast, Juni (2007). Hvem tænker på accent? Om motivation og udtaletilegnelse hos voksne indvandrere. I: Nordand, 2007, 2(2), s (kompendium) o Maslo, Elina (2011). Flersprogethed det handler om at skabe rum for læring. I: Sprogforum nr. 49, (kompendium) o Sprogforum nr. 57 (2013). Subjektivitet og flersprogethed. (anskaffes) Litteraturen læses. Fokuser i din læsning på karakteristiske træk i de teorier der er fokus på, og gør dig overvejelser mht. hvilke implikationer disse teorier kan have i forhold til undervisningens teorier, metoder og praksis. 9 af 17

10 Session 4 Dato og klokkeslæt: torsdag d , kl Titel: Kognitive læringsteorier Underviser: Richard Madsen Sted: se infotavler At de studerende opnår reflekteret indsigt i de kognitive læringsteorier og deres indflydelse på undervisning i dansk som andetsprog. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere de kognitive teoriers relevans og implikationer for undervisningen. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere sproglige data ud fra de kognitive læringsteorier. Der bliver arbejdet med de kognitive læringsteorier. Der bliver analyseret data fra undervisningen i dansk som andetsprog. De studerende tilbydes øvelser i at analysere, vurdere og diskutere de kognitive læringsteoriers relevans, implikationer for undervisningen, bl.a. via analyse af intersprogsdata. o Keith Johnson (2001, 2008). An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Pearson. Kapitel 6: Some learning processes (s ). (anskaffes) o Lund, Karen (1997). Kap. 10: En kognitivt baseret tilegnelseshypotese, kap. 12: Inversion. I Lærer alle dansk på samme måde? En længdeundersøgelse af voksnes tilegnelse af dansk som andetsprog. Special pædagogisk forlag. s s (kompendium) o Holmen, Anne (2011). At tage udgangspunkt i det kendte om brug af modesmålet ved tilegnelsen af et nyt sprog. I: Sprogforum nr. 51, (kompendium) Supplerende læsning: Mitchell, Rosamond and Florence Myles (1998). Kap. 4: Cognitive approaches to second language learning. I: Second language learning theories, s (kompendium) Litteraturen læses. Fokuser i din læsning på karakteristiske træk i de kognitive læringsteorier, og gør dig overvejelser mht. hvilke implikationer disse teorier kan have i forhold til undervisningens teorier, metoder og praksis. 10 af 17

11 Session 5 Dato og klokkeslæt: torsdag d , kl Titel: Skriftsproglig udvikling det socialsemiotiske perspektiv Underviser: Anna-Vera Meidell Sigsgaard Sted: se infotavler -At de studerende opnår reflekteret indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering og den skriftlige udvikling. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv. Der bliver arbejdet med teorier om literacy med særligt fokus på udvikling af grundlæggende læseog skrivekompetencer hos voksne og unge. De studerende tilbydes øvelser i analysere, vurdere og diskutere teoriens relevans, implikationer for undervisningen, bl.a. via analyse af intersprogsdata. o Christie, F. (1992). Literacy in Autstralia. Annual Review of Applied Linguistics 12 (p ). Cambridge University Press (kompendium) o Derewienka, B. (2001). Pedagogical grammars: their role in English language teaching, I: A. Burns & C. Coffin, eds., Analysing English in a global context: a reader. London. Routledge. (kompendium) o Franker, Qarin (2004). Att utveckla litteracitet i vuxen ålder alfabetisering i en tvåspråkig kontext. I: Hyltenstam, Kenneth og Inger Lindberg (red.): Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Studienlitteratur, s (kompendium) o Meidell Sigsgaard, A.-V. (2013). Fælles konstruktion stilladserende tale i skriveundervisningen. I: S. Madsbjerg & K. Friis (Eds.), Skrivelyst i fagene (pp ). København: Dansk Psykologisk Forlag. (kompendium) o Dreyfus, S., Macnaught, L., Humphrey, S. (2011). Understanding joint construction in the tertiary context. Linguistics and the Human Sciences (4)2 p London: Equinox Publishing. (kompendium) o Kulbrandstad, Lise K. (2004) Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver, Kap. 5 ABC-er og leseopplæringsmetoder, s Oslo: Fagbokforlaget. (kompendium) o Bjerre, Annemarie og Jesper Friis (2002): "Nej Farfar, for vi børnestaver!" (kompendium) Supplerende litteratur: o Tidsskriftet Viden om læsning udgivet af Nationalt Videncenter for Læsning: o Holmen, Anne (1997). Er langsomme lørnere vanskelige elever? I: Jens Skovholm (red.): Hvorfor er det så svært at lære dansk? Specialpædagogisk forlag, s (kompendium) o Holm, Lars (2010). Kap. 10: Literacy og biliteracy. I Dansk som andetsprog. Pædagogiske og didaktiske perspektiver. Dansklærerforeningens forlag, s o 11 af 17

12 o Leimar, Ulrika (1978): LTG metoden: Baggrund. S , Læse- og skriveøvelser, s I LTG metoden. En læsemetode som bygger på barnets eget sprog. Gyldendals Pædagogiske Bibliotek. (kompendium) o Gibbons, P. (2002). Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom, ch. 3, 4 and 5 (p ). Portsmouth, NH: Heineman. (kompendium) Litteraturen læses. Fokuser i din læsning på karakteristiske træk i de teorier du præsenteres for, og gør dig overvejelser mht. hvilke implikationer disse teorier kan have i forhold til undervisningen af ikke-skriftkyndige og i alfabetiseringsundervisningen. 12 af 17

13 Session 6 Dato og klokkeslæt: torsdag d , kl Titel 1: Interaktionens betydning for det lille barns sprogtilegnelse v. Ole Henrik Hansen Titel 2: Projekter og problemformuleringer v. Anna-Vera Meidell Sigsgaard Titel 1: Interaktioners betydning for det lille barns sprogtilegnelse Underviser: Ole Henrik Hansen 10:15 14:00 Læringsmål: At den studerende opnår indsigt i det teoretiske grundlag for sammenhængen mellem: Barnets interaktionelle stimulering, dets sproglige, mentale og sociale udvikling - og de didaktiske overvejelser, der skal til for at skabe mulighed for disse processer. Indsigt i sprogets opståen via handlinger og sensoriske erfaringer som overførsel af emotioner, konventioner og intentioner mellem de biologiske og fysiske aktører, der viser barnet omsorg og interesse. Undervisningen beskæftiger sig således med sprogtilegnelsesteori, kommunikationsteori, interaktionsteori, forskellige udviklingsteorier med baggrund i et biologisk grundsyn, samt didaktiske traditioner og pædagogisk planlægningsteori. Betydningen af nærvær, og den livbringende samhørighed, emotionelle udtryksformer og udviklingspsykologi, samt overvejelser om hvordan disse processer kan etableres i en pædagogisk praksis. Hvilke kvaliteter skal den professionelle omsorgsgiver rumme, som menneske og som fagperson? Det forventes at den studerende læser de angivne tekster til undervisningsgangen. Derudover forventes aktiv deltagelse i form af deltagelse i fordybelsesaktiviteter i undervisningen. * Belsky, J., & Simpson, J. A. (2008). Attachment Theory within a Modern Evolutionary Framework. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment Theory, Research, and Clinical Applications (pp ). New York, London The Guilford Press. * Hundeide, K. (2004/2006). Relationsarbejde i institution og skole. Frederikshavn: Dafolo Uddrag. *Tomasello, M. (1992). The social bases of language acquisition. Social development, 1(1), 20. * Tomasello, M., Carpenter, M., & Liszkowski, U. (2007). A new look at infant pointing. Child Development, 78, (*) mærkede tekster bliver lagt ud på blackboard. 13 af 17

14 Titel 2: Projekter og problemformuleringer Underviser: Anna-Vera Meidell Sigsgaard 14:15-16:00 - At de studerende får ideer til hvordan de kan analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen i deres egne forskningsprojekter. - At de studerende får ideer til hvordan de kan analysere, vurdere og diskutere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv. -At de studerende lægger fokus for deres forskningsarbejde, som bliver præsenteret i den afsluttende eksamensopgave (projekt). -At de studerende kommer i gang med at formulere en problemformulering for deres projekter. -At de studerende får feedback og inspiration fra underviser og andre studerende på ideerne til deres projekter. Fokus i denne session ligger på indledende arbejde med de studerendes forskning, som kommer til udtryk i deres selvstændige projekter. Studerende får mulighed for at præsentere deres ideer til projekter i mindre grupper, vil få feedback fra underviseren og andre studerende. Det vil give mulighed for hver enkelte at formulere sine tanker på en forståelig måde, at indlede arbejdet med problemformulering til projektet, samt komme i gang med at vælge teori, data og metode for undersøgelsen. Midtvejsevaluering af modulet. o Rienecker, L. og P.S. Jørgensen (2012). Den gode opgave. Samfundslitteratur. o Ankersborg, Vibeke (2007). Kapitel 1: Problemformuleringer en nødvendig logisk umulighed. I: Ankersborg, V. og M. W. Boolsen (red.): Tænk selv! Videnskabsteori og undersøgelsesdesign i samfundsvidenskab. Forlaget Politiske Studier (lægges ud på blackboard). Inden sessionen skal de studerende besvare Scribo spørgsmål (lægges ud på blackboard), som vil hjælpe dem at blive afklaret i forhold til deres forskningsinteresser. De studerende skal lave et udkast til en problemformulering til deres selvstændige forskningsprojekter. De studerende skal gøre sig tanker i forhold til valg af teori, data og metode i undersøgelsen. Et eksempel på data som ønskes brugt i undersøgelsen skal medbringes. 14 af 17

15 Session 7 Dato og klokkeslæt: torsdag d , kl Titel: Sociokulturelle læringsteorier Underviser: Richard Madsen Sted: se infotavler - At de studerende opnår reflekteret indsigt i de sociokulturelle læringsteorier og deres indflydelse på undervisning i dansk som andetsprog. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere de sociokulturelle læringsteoriers relevans og implikationer for undervisningen. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere sproglige data ud fra sociokulturelle teorier. Der bliver arbejdet med de sociokulturelle læringsteorier. Der bliver analyseret data fra undervisningen i dansk som andetsprog. De studerende tilbydes øvelser i at analysere, vurdere og diskutere de sociokulturelle teoriers relevans, implikationer for undervisningen, bl.a. via analyse af intersprogsdata. o Keith Johnson (2001, 2008). An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Pearson. Kapitel 10: Contexts, s (anskaffes) o Mitchell, Rosamond and Florence Myles (1998). Kap. 7: Sociocultural perspectives on second language learning. I: Second language learning theories, s (kompendium) o Norton Peirce, Bonny (1995). Social identity, investment and language learning. I TESOL QUARTERLY, vol. 29, n. 1, s (kompendium) o Donato (1994). Collective scaffolding in second language learning. I: Lantolf, J. P & G. Appel (eds.), Vygotskyan Approaches in second language research. Ablex Pub. S (kompendium) Supplerende læsning: Block, D. (2007). Second Language Identities. London, Continuum. Swain, M. (2000). The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue. I: Lantolf (ed.): Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford University Press. Litteraturen læses. Fokuser i din læsning på karakteristiske træk i de sociokognitive læringsteorier, og gør dig overvejelser mht. hvilke implikationer disse teorier kan have i forhold til undervisningens teorier, metoder og praksis. 15 af 17

16 Session 8 Dato og klokkeslæt: torsdag d , kl Titel: Samspillet mellem et funktionelt sprogsyn og et sociokognitivt læringssyn Underviser: Signe Wendt Galster Sted: se infotavler - At de studerende opnår reflekteret indsigt i samspillet mellem funktionelt sprogsyn og sociokognitivt læringssyn. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv. Der bliver arbejdet med samspillet mellem funktionelt sprogsyn og sociokognitivit læringssyn. De studerende tilbydes øvelser i analysere, vurdere og diskutere teoriens relevans, implikationer for undervisningen, bl.a. via analyse af intersprogsdata. o Keith Johnson (2001, 2008). An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Pearson. Kapitel 7: Individual language learners: some differences, s Kapitel 8: Good language learners and what they do, s (anskaffes) o Lund, Karen (2009). Fokus på sprog, 3: Den nye sprogbrugers tidlige sprog, 4: Den sproglige udvikling. I: Byram m.fl. (red.) Sprogfag i forandring pædagogik og praksis. s (anskaffes) o Lund, Karen (1997). Kap. 17: Et funktionelt sprogsyn, kap. 18: En funktionel sprogtilegnelseshypotese. I Lærer alle dansk på samme måde? En længdeundersøgelse af voksnes tilegnelse af dansk som andetsprog. Special pædagogisk forlag. s (kompendium) o Hammarberg, Björn (2009). Konstruktioner som produkt och process en studie av hur L1- och L2-talare utnytjar det är. I: Nordand 2008, 1(3): (kompendium) Litteraturen læses. Fokuser i din læsning på hvad der ligger i at indtænke et samspil mellem et funktionelt sprogsyn og et sociokognitivt læringssyn, og gør dig overvejelser mht. hvilke implikationer et sådant samspil kan have i forhold til undervisningens teorier, metoder og praksis. 16 af 17

17 Session 9 Dato og klokkeslæt: torsdag d , kl Titel: Teorier på tværs. Pædagogiske implikationer Underviser: Elina Maslo Sted: se infotavler - At de studerende kan på et videnskabeligt grundlag demonstrere overblik over og indsigt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen. - At de studerende lærer at analysere, vurdere og diskutere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv. Der bliver arbejdet med tilegnelsesteorierne på tværs og de pædagogiske implikationer for deres udformning i praksis. Opsamling på modulet. Øvelse. Evaluering af modulet (intern og ekstern). o Lund, Karen (2006). The Awareness of Context in Second Language Acquisition Theories. I: Andersen, Hanne Leth, Karen Lund og Karen Risager (red.): Culture in Language Learning. s (kompendium) o Illeris, Knud (2007). Læringsteoriens elementer hvordan hænger det hele sammen? I: Læringsteorier. Seks aktuelle forståelser, s (kompendium) o Ellis, Rod (2002). Kap. 9: Instruction and L2 acquisition, kap. 10: Conclusion: multiple perspectives in SLA. I: Second Language Acquisition, s (anskaffes) o Lund, Karen (2009). Fokus på sproglæring og pædagogiske implikationer, 1: Credoer hvad siger forskningen, og hvad tror vi som undervisere selv på? 2: Ubevidst eller bevidst læring? 3: Outputhypotesen. I: Byram m.fl. (red.) Sprogfag i forandring pædagogik og praksis. s (genlæses) Litteraturen læses. Fokuser i din læsning på karakteristiske træk i de forskellige teorier der her er i spil og overvej centrale forskelle mellem dem mht. deres læringspotentialer. Gør dig ligeledes overvejelser mht. hvilke implikationer disse teorier kan have i forhold til undervisningens teorier, metoder og praksis. 17 af 17

Masterprojektmodulet (15 ETCS)

Masterprojektmodulet (15 ETCS) København og Aarhus, efterår 2015 Masterprojektmodulet (15 ETCS) Master i dansk som andetsprog Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere: Karen Lund karlund@edu.au.dk Elina Maslo elma@edu.au.dk

Læs mere

Masterprojektmodulet

Masterprojektmodulet Sted: København og Århus. Forår 2014 Masterprojektmodulet (Masterprojektseminar og Sprogtilegnelsesdage) Master i dansk som andetsprog Undervisere og e-mail-adresse(r): Karen Lund karlund@dpu.dk Elina

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen:

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: Masterprojekt, Emdrup og Aarhus, forår 2016 Uddannelse: Masteruddannelsen i dansk som andetsprog Modul (nr. + navn): Modul 2, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: Emdrup

Læs mere

Sprogtilegnelse (15 ECTS) Aarhus

Sprogtilegnelse (15 ECTS) Aarhus Sted: Aarhus. Forår 2014 Sprogtilegnelse (15 ECTS) Aarhus Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne Undervisere og e-mail-adresse(r): Karen Bjerg Petersen kp@dpu.dk Richard Madsen

Læs mere

Sprogtilegnelse (15 ECTS) København

Sprogtilegnelse (15 ECTS) København Sted: København. Forår 2014 Sprogtilegnelse (15 ECTS) København Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne Undervisere og e-mail-adresse(r): Elina Maslo elma@dpu.dk Signe Wendt

Læs mere

analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for indholdsbaseret sprogpædagogisk praksis

analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for indholdsbaseret sprogpædagogisk praksis Uddannelse: Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og uge Modul: Modul 4, Sprogtilegnelse ECTS: 15 Semester + år: Forår 2017 Undervisningssted: Emdrup Modulansvarlig (navn

Læs mere

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for Uddannelse: Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og uge Modul: Modul 4, Sprogtilegnelse Hold A ECTS: 15 Semester + år: Forår 2017 Undervisningssted: Århus Modulansvarlig

Læs mere

Undervisere: Anne-Vera Meidell Sigsgaard Fællesforelæsning den 28.9.

Undervisere: Anne-Vera Meidell Sigsgaard Fællesforelæsning den 28.9. Uddannelse: DAV Modul: Modul 3, Andetsprogspædagogik Hold B ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2017 Undervisningssted: Aarhus Modulansvarlig: Bergthóra Kristjánsdóttir bekr@edu.au.dk Undervisere: Anne-Vera

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation 1 Liep, John; Olwig, Karen Fog: "Kulturel Kompleksitet" 1 Kilde: Komplekse liv Akademisk Forlag, 1994 ISBN: 8750032313 2 Sarangi, Srikant: "Culture" 16 Kilde: Culture and Language John Benjamins Pub. Company,

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København Master i dansk som andetsprog Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog

Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København Master i dansk som andetsprog Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog København. Efterår 2013 Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København Master i dansk som andetsprog Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog Studiekoordinator: Karen Lund karlund@dpu.dk Undervisere

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Engelsk og tysk fra 1.-9.klasse. 12-03-2015 Bjerringbro 1

Engelsk og tysk fra 1.-9.klasse. 12-03-2015 Bjerringbro 1 Engelsk og tysk fra 1.-9.klasse 12-03-2015 Bjerringbro 1 Holdet fra Læreruddannelsen UCC Petra Daryai-Hansen : tysk Karoline Søgård : engelsk Robert Lee Revier : engelsk 12-03-2015 Bjerringbro 2 Hovedpunkter

Læs mere

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED OPLÆG PÅ FIP - FAGGRUPPEUDVIKLING I PRAKSIS, EFTERÅRET 2015 SARA HØJSLET NYGAARD, AALBORG UNIVERSITET Oplæggets struktur! Teoretisk

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Sprog skaber Folk - klædt varmt på til rejsen

Sprog skaber Folk - klædt varmt på til rejsen 1 Holmes, J.: "What is a sociolinguist?" 1 Kilde: An introduction to sociolinguistics Pearson, 2008 ISBN: 9781405821315 2 Perregaard, Bettina: "Tidlig sociolingvistik" 10 Kilde: Pædagogisk sprogforskning

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge

Studieordning for Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge Studieordning for Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Oktober 2007 med ændringer af 22. juni 2011 Tilsvarende studieordning

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Århus Efterår Tovholdere: Karen Bjerg Petersen & Richard Madsen Undervisere/Vejledere:

Århus Efterår Tovholdere: Karen Bjerg Petersen & Richard Madsen Undervisere/Vejledere: Århus Efterår 2015 Andetsprogspædagogik (15 ECTS) Århus hold B Master i dansk som andetsprog Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog (Modul 3) Modulansvar og modulkoordination: Karen Bjerg Petersen

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til daginstitutionsområdet Dagtilbud 0-6 år Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Egedal kommune ønsker, at alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for

Læs mere

Husk at tjekke din eksamenstilmelding mellem den 15. og 30. september på mit.au.dk! Er du tilmeldt eksamen? Er du tilmeldt den ønskede eksamensform?

Husk at tjekke din eksamenstilmelding mellem den 15. og 30. september på mit.au.dk! Er du tilmeldt eksamen? Er du tilmeldt den ønskede eksamensform? Uddannelse: Masteruddannelsen i Dansk som andetsprog. Uddannelse til Underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne. Modul: Modul 3, Andetsprogspædagogik, hold A ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2016

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde

Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde Underviser: Mette Rold Dage xxxx Litteratur til anskaffelse: 1. Lærerens verden. Indføring i almen didaktik af Gunn Imsen, Gyldendals lærerbibliotek, 2005 2. Didaktik

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Subjektivitet og flersprogethed

Subjektivitet og flersprogethed tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 57. oktober 2013 Subjektivitet og flersprogethed»lad være med at undervise i noget som du ikke føler stærkt for om du nu elsker eller hader det. Alt for ofte

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Sprogbeskrivelse (15 ETCS)

Sprogbeskrivelse (15 ETCS) Aarhus, efteråret E2014 Sprogbeskrivelse (15 ETCS) Aarhus hold B Master i dansk som andetsprog Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul 1 Koordinator: Professor Karen Lund karlund@dpu.dk

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Modulansvarlig og adresse: Kirsten Hyldgaard,

Modulansvarlig og  adresse: Kirsten Hyldgaard, UNDERVISNINGSPLAN Uddannelse: Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi Modul 2, Erkendelse, viden og læring ECTS: 15 ECTS Semester + år: E2016 København/Aarhus Modulansvarlig og e-mailadresse: Kirsten

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Spilbaseret innovation

Spilbaseret innovation Master i Ikt og Læring (MIL) valgmodul forår 2014: Ikt, didaktisk design og naturfag Underviser: Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Kursusperiode: 3. februar 13. juni 2014 (m. seminardage d. 3/2,

Læs mere

Følgeforskningsprojekt tilknyttet 4-10 ph-d. stipendiet for Liv Fabrin, IUP/UCC

Følgeforskningsprojekt tilknyttet 4-10 ph-d. stipendiet for Liv Fabrin, IUP/UCC Følgeforskningsprojekt tilknyttet 4-10 ph-d. stipendiet for Liv Fabrin, IUP/UCC 2014-2016 Arbejdstitel: Literacyidentiteter blandt flersprogede elever Formål og forskningsspørgsmål Børns tilegnelse af

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Evaluering og test af tosprogede elever

Evaluering og test af tosprogede elever Evaluering og test af tosprogede elever 36 lektioner plus to mellemliggende hjemmeopgaver Udvikler Seminarielektor Ulla Bryanne, University College Nordjylland Resumé Kurset henvender sig til lærere, der

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Daryai-Hansen, Gregersen, Søgaard: Tidligere sprogstart: begrundelser og praksisanbefalinger Søgaard, Andersen: Evaluering af tidlig

Læs mere

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Sproglig opmærksomhed/éveil aux langues Om sproglig og kulturel mangfoldighed og sammenhæng mellem sprog og kultur Et kommunikativ-funktionel

Læs mere

København, efterår E2015. Modulansvarlig: Bergthóra Kristjánsdóttir bekr@edu.au.dk

København, efterår E2015. Modulansvarlig: Bergthóra Kristjánsdóttir bekr@edu.au.dk København, efterår E2015 Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København Master i dansk som andetsprog Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge Uddannelseskoordinator:

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Århus B, efterår E2016 Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København

Århus B, efterår E2016 Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København Århus B, efterår E2016 Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København Master i dansk som andetsprog DAV Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge Modulansvarlig:

Læs mere

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Ny Nordisk Skole Akademidag

Ny Nordisk Skole Akademidag Ny Nordisk Skole Akademidag Workshop: Motivation og klasserumsledelse Marts 2014 Gitte Holten Ingerslev ghi@dpu.dk 1. Forskningsprojektet Klasseledelse Læreren som Leder Hans Reitzels Forlag 2010 Adfærdsledelse/disciplin

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Fremmedsprogspædagogik,

Fremmedsprogspædagogik, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, 2010-ordningen justeret 2013 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen

Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Teaching Danish as a Second and Foreign

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA2: At gennemføre et bachelorprojekt... 5 Bachelorprojekt (overgangsordning for årgang 2012)...

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Sprogpsykologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In the Psychology of Language

Læs mere

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis)

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis) Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og arabisk 2011 samt bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 2011 Gælder for studerende indskrevet

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag,

Læs mere

Husk at tjekke din eksamenstilmelding mellem den 15. og 30. september på mit.au.dk! Er du tilmeldt eksamen? Er du tilmeldt den ønskede eksamensform?

Husk at tjekke din eksamenstilmelding mellem den 15. og 30. september på mit.au.dk! Er du tilmeldt eksamen? Er du tilmeldt den ønskede eksamensform? Uddannelse: Masteruddannelsen i dansk som andetsprog Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for unge og voksne Modul: Modul 3, Andetsprogspædagogik ECTS: 15 Semester + år: Efterår

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Kritiske potentialer i sprogpædagogisk

Kritiske potentialer i sprogpædagogisk Kritiske potentialer i sprogpædagogisk praksis Siden 1970 erne har den pædagogiske dagsorden inden for sprogundervisning i stort omfang været kommunikativ, således at målet med undervisningen har været

Læs mere

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21.

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21. Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik Undervisere: Lektor Morten Misfeldt Kursusperiode: 7. september 2013 21. januar 2014 ECTS-points: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ SPROGLIG DIVERSITET OG UDFOLDELSE I BØRNEHAVEN ET PRAKSIS FORLØB Inspireret af Cooperative Learning Konference, Kolding 20. marts 14 Isabella Mørch, sprogvejleder, BUF, område

Læs mere

»Brug dine egne ord!«

»Brug dine egne ord!« åbne sider»brug dine egne ord!«hvordan gør man sig legitim som DSA-elev i historieundervisningen? I de seneste år har der været meget fokus på, hvordan skolen kan og skal skabe bedre resultater for tosprogede

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Cooperative Learning. tidsskrift for sprogog kulturpædagogik. aarhus universitetsforlag. sprogforum. nummer 53. december 2011

Cooperative Learning. tidsskrift for sprogog kulturpædagogik. aarhus universitetsforlag. sprogforum. nummer 53. december 2011 tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 53. december 2011 Cooperative Learning» Man kan med brug af CL-strukturer videreudvikle den kommunikative sprogundervisning, men det forudsætter at CL-strukturernes

Læs mere

Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp)

Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp) Bergen, høst 2013 IL og PPU Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp) NB!! Det fulde MATDID202 (7.5 studiepoint) omfatter Matematikdidaktik2 og realfagdidaktik 2 Fagansvarlig og underviser: Førsteamanuensis

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere