Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke"

Transkript

1 Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke April 2013

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Beretning Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Redegørelse for reservationer Udgiftsbaserede hovedkonti Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Fremlæggelse Påtegning Bilag til regnskabet Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Anlægsbevilling Tilskudsfinansierede aktiviteter: Departementet Ligestilling Side 2

3 2 Beretning 2.1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Med virkning fra 3. oktober 2011 er Kirkeministeriet ændret til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Regnskabsmæssigt har ændringen først haft effekt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder. Ministeriet gennemfører ligestillingsfremmende initiativer, er ansvarlig for Danmarks deltagelse i internationale fora, herunder FN og EU, vedrørende sager, der hører under minister for ligestillings ressort og administration af lov nr. 381 af 30. maj 2000 om ligestilling af kvinder og mænd, jf. LBK nr af 19. september Endvidere varetager Ministeriet for Ligestilling og Kirke opgaven med at give ministeren for ligestilling og kirke og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for, at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings og styringsfunktioner for folkekirken. Blandt departementets hovedopgaver er: at udarbejde lovforslag og administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde at koordinere fællesfondens økonomi med bistand fra kirkelige myndigheder samt den økonomiske styring af den statsfinansierede del af folkekirken at koordinere og udvikle personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed at bistå folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer Samlet omfatter årsrapporten følgende hovedkonti på finansloven for 2012: Departementet - Kirke Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller m.v Departementet - Ligestilling Side 3 Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, balance og regnskabsmæssige forklaringer for disse driftsbevillinger, hvor der føres regnskab efter omkostningsprincippet. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes regnskabsmæssige virksomhed omfatter ligeledes en række tilskudsordninger samt anlægs- og lovbundne bevillinger Forskellige tilskud (reservationsbevilling), Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (reservationsbevilling),

4 Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (reservationsbevilling), Istandsættelse af kirker m.v. (anlægsbevilling), Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (reservationsbevilling) Biskopper (lovbunden bevilling), Provster og præster (lovbunden bevilling), Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenu-virkning for kirkeskatten (anden bevilling). Resultatet af disse fremgår af punkt 2.5. Ministeriet for Ligestilling og Kirke bliver fuldt serviceret af Statens Administration. Regnskabsopgaverne løses af Regnskabsteam 4, mens opgaver på lønområdet løses af Lønteam 4. Departementet - Kirkes IT-opgaver varetages af Folkekirkens IT, der er folkekirkens fælles IT-leverandør. Departementet - Ligestillings IT-opgave varetages af Statens IT. Det er Ministeriet for Ligestilling og Kirkes opfattelse, at regnskabet er retvisende. Side Årets økonomiske resultat Årets økonomiske resultat viser samlet et underskud på 1,3 mio. kr. Dette resultat er inkl. Forbrug af reserverede bevillinger. Tallet er yderligere specificeret i afsnit 2.3 nedenfor. Hoved- og nøgletal fremgår af tabel 1.

5 Tabel 1: Hoved- og nøgletal for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -42,5-43,0-52,3 - heraf indtægtsført bevilling -42,5-43,0-51,0 - heraf eksterne indtægter 0,0 0,0-1,3 - heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostninger 35,2 38,3 56,8 - Heraf løn 21,3 23,0 32,8 - Heraf afskrivninger 0,1 0,0 0,4 - Heraf øvrige omkostninger 13,8 15,3 23,6 Resultat af ordinær drift -7,3-4,7 4,4 - Andre driftsindtægter -0,9-1,3-5,3 - Andre driftsomkostninger 5,7 6,9 2,4 Resultat før finansielle poster -2,5 0,9 1,5 - Finansielle poster -0,1 0,0 0,0 - Ekstraordinære poster 0,0 0,0-0,3 Årets resultat -2,6 0,9 1,3 Side 5 (mio. kr.) Balance Anlægsaktiver 0,1 0,0 0,7 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 1,6 2,2 26,5 Egenkapital -7,5-6,6-9,3 Langfristet gæld -0,1-0,1-0,7 Kortfristet gæld -18,6-13,0-18,2 Lånerammen 1,0 1,0 1,0 Træk på lånerammen 0,1 0,1 0,7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 11,6 % 8,1 % 74,2 % Negativ udsvingsrate 9,3 % 8,1 % 11,7 % Overskudsgrad 6,0 % -2,2 % -2,5 % Bevillingsandel 100 % 100 % 97 % Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris 0,5 0,6 0,5 Lønomkostningsandel 50,1 % 54,0 % 63 % Lønsumsloft 26,8 21,4 37,4 Lønforbrug 21,3 23,0 32,8 Det skal til ovenstående bemærkes, at Ministeriet for Ligestilling og Kirke ikke har foretaget reservationer i I tabel 3 findes en nærmere specifikation af reservationer i Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

6 Lånerammen overholdes, idet denne er udnyttet 74,2 % ved udgangen af Lånerammen er uændret i forbindelse med etableringen af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Der er i forbindelse hermed optaget lån for 0,5 mio. kr. til anskaffelse af ministerbil. Side 6 Der var i 2012 samlet set budgetteret med et planlagt merforbrug, og resultatet for 2012 er som vist i tabel 1 et underskud på 1,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,3 mio. kr. løn mens 1,0 mio. kr. vedrører øvrig drift. Regnskabstallene specificeres nærmere i kapitel Opgaver og ressourcer Tabel 2a: Sammenfatning af økonomi for Departementet - Kirkes opgaver ( ) Mio. kr. Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets underskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 20,2 4,0 22,3 2,1 1. Økonomi 3,2 0 3,6-0,4 2. Styrelse 4,4 0 3,9 0,5 3. Personale 6,9 0 7,2-0,3 I alt 34,9 4,0 37,0 1,9 Note: Indtægter og omkostninger er i tabellen fordelt manuelt på baggrund af en årsværksnøgle beregnet på henholdsvis budget og regnskab. Alle ordinære omkostninger er medtaget under Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Eventuelle afvigelser i tabellens summeringer skyldes afrunding. Departementet - Kirkes opgaver er opdelt i Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, Økonomi, Styrelse og Personale. Hjælpefunktionerne omfatter sekretariatsfunktionerne samt den øverste ledelse, de øvrige områder varetages af henholdsvis 1., 2. og 3. kontor. Tabel 2b: Sammenfatning af økonomi for Mindelundens, Frihedskæmpergravenes og De kgl. begravelseskapellers opgaver ( ) Mio. kr. 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0 0 0,0 0,0 1. Mindelunden Ryvangen 1,7 0 1,4 0,3 2. Frihedskæmperes og soldaters grave 3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke 0,3 0 0,3 0,0 0,4 0 0,3 0,1 I alt 2,4 0,0 2,1 0,3 Note: Indtægter og omkostninger er fordelt efter de egentlige omkostninger, idet regnskabet for Mindelunden, Frihedskæmpergravenes og De kgl. begravelseskapeller registreres selvstændigt i Ministeriet for Ligestilling og Kirkes regnskab.

7 Tabel 2b viser opdelingen i opgaverne på Bevillingen gives på finansloven til henholdsvis Mindelunden i Ryvangen, der er kirkegård for faldne frihedskæmpere, Frihedskæmpere og soldaters grave, placeret på landets øvrige kirkegårde samt de kgl. Begravelseskapeller i Roskilde Domkirke. Det bør understreges af bevillingen til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke på denne hovedkonto udelukkende vedrører kapellernes drift. Side 7 Tabel 2c: Sammenfatning af økonomi for Departementet - Ligestilling ( ) Mio. kr. 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 2,7 0,6 3,3 0,0 1. Ligestilling 11,0 2,3 13,1 0,3 I alt 13,7 2,9 16,4 0,3 Note: Departementet Ligestilling har for 2012 foretaget en manuel fordeling af den indtægtsførte bevilling på opgaver på baggrund af regnskabet. Departementet Ligestilling kom ud af 2012 med et overskud på 0,3 mio. kr., hvoraf lønsum udgjorde 0,2 mio. kr. Overskuddet skyldes særligt vakante stillinger i løbet af året. Det i ovenstående tabel indsatte budget er Ministeriet for Ligestilling og Kirkes interne budgetter for finansåret 2013.

8 2.4 Redegørelse for reservationer Der er ingen reservationer på Mindelunden m.fl. og Departementet - Ligestilling. I løbet af 2012 er et projekt blevet afsluttet. Det drejer sig om Middelalderbygningers konstruktive virkemåde. Der er samlet indtægtsført reservationer for 0,1 mio. kr. i 2012, mens der ikke er oprettet nye reservationer. Side 8 Tabel 3: Reservationer, Departementet - Kirke Mio. kr. Reservationsår Reservation primo 2012 Bevægelse i 2012 Reservation ultimo 2012 Forventet afslutning Samlet datavarehus for folkekirkens økonomi Koncept for lejlighedskirker ,0-0,5 0, /2011 0,7 0,0 0, Middelalderbygningers konstruktive virkemåde ,1-0,1 0,0 Afsluttet (2012) Miljørigtig og energirigtig folkekirke Opfølgende initiativer vedr. tilgængelighed i folkekirken Udviklings- og afviklingsplaner - kirkegårde ,3 0,0 0, ,5 0,0 0, ,4 0,0 0, I alt 3,0-0,6 2,4 Departementet - Kirke havde primo 2012 én reservation, som beløb sig til 1 mio. kr.: Projekt Samlet datavarehus for folkekirkens økonomi. Projektet gennemføres i ,5 mio. kr. til projektet bortfalder som led i ministeriets Handlingsplan for effektiv administration. Projektet forventes at kunne billiggøres ved at anvende det fællesstatslige datavarehus, ØSLDV, som platform. Selve registreringen af bortfald på 0,5 mio. kr. er foretaget i 2013, hvorfor ovenstående opgørelse i tabel 4 ikke stemmer med balancen i afsnit 3.3. Middelalderbygningers konstruktive virkemåde er afsluttet allerede i 2011, men har afventet endelig afrapportering. Afrapporteringen har fundet sted i 2012, og 0,1 mio. kr. er indtægtsført

9 2.5 Udgiftsbaserede hovedkonti Ministeriet for Ligestilling og Kirke administrerer en række tilskudsordninger samt en anlægsbevilling. Ordningerne kan ses nedenfor: Side 9 Tabel 4: Tilskudsordninger i Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2012 Tilskud Bevillings-type Regnskab (udgift) Afvigelse (mio.) Forskellige tilskud Kirkelig virksomhed i Sydslesvig Kirkelig betjening af danskere i udlandet Istandsættelse af kirker mv.* Biskopper Hovedkonto Bevilling Reservationsbevilling Reservationsbevilling Reservationsbevilling Anlægsbevilling Lovbunden bevilling ,0 2,0 0, ,7 14,7 0, ,2 9,2 0, ,7 18,7 4, ,2 10,0 0,2 Provster og præster Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Fremme af kønsligestilling mellem mænd og kvinder Lovbunden bevilling Anden bevilling Reservationsbevilling ,6 475,2 3, ,3 3,3 0, ,1 40,8-5,7 *Der er desuden en indtægtsbevillingen på kontoen på 19,0 mio. kr. Alle tilskud er udmøntet i henhold til Finansloven. Der har på været et mindreforbrug på 4 mio. kr. Dette vedrører projektet med opførelse af dronningens gravmæle i Roskilde Domkirke. Der har i 2012 været et mindreforbrug på grundet vakancer o. lign. i præstestillinger. På har der været et merforbrug på 5,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes særligt bevægelsen på underkonto Fremme af Ligestilling, hvor der har været et merforbrug på 4,8 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at der i december er givet tilsagn til en række projekter vedrørende 2013, der er finansieret af tidligere års bevillinger. En nærmere beskrivelse fremgår af punkt 5.3.

10 2.6 Forventninger til det kommende år På kirkeområdet kommer især Udvalget om en mere moderne styringsstruktur til at påvirke det kommende år. Udvalget har til opgave at komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken med en klar ansvarsfordeling for økonomisk og indholdsmæssige forhold, herunder indre anliggender. Udvalget skal beskrive den nuværende opgavefordeling og de styringsmæssige kompetencer i folkekirken samt fordele og ulemper ved at bevare disse. Udvalget er nedsat med bred opbakning fra folketingets partier. Side 10 Aftalen om Finansloven for 2013 styrker ligestillingsindsatsen med 2 mio. kr. i Styrkelsen skal særligt anvendes på debatskabende aktiviteter om mænd og ligestilling, støtte til konkrete projekter på ligestillingsområdet og ny strategi for mainstreaming indsatsen i kommunerne. 3 Regnskab Regnskabsdelen af årsrapporten er, hvis ikke andet er angivet, udarbejdet på baggrund af data fra SKS og Navision Stat. 3.1 Anvendt regnskabspraksis Ministeriet for Ligestilling og Kirkes regnskab er omkostningsbaseret og er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen BEK nr. 70 af 27. januar 2011, Moderniseringsstyrelsens retningslinjer angivet i Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 21. januar 2013 samt øvrige gældende regler på området, jf. i øvrigt afsnit 5.2. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ejer herudover Mindelunden i Ryvangen, København, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke samt Den Danske Kirke i Paris. Disse ejendomme betragtes imidlertid som national ejendom og aktiveres derfor ikke.

11 3.2 Resultatopgørelsen Tabel 5: Resultatopgørelse - Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2012 Mio. kr. Note Side 11 Budget 2013* Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -41,8-50,9-47,6 Reserveret af indeværende års bevilling 0,7 0,0 0,0 Anvendt af tidligere års bevilling -1,9-0,1-2,5 Indtægtsført bevilling i alt -43,0-51,0-50,1 Salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 0,0 Tilskud til egen drift 0,0-1,3 0,0 Øvrige driftsindtægter 0,0 0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt -43,0-52,3-50,1 Ordinære driftsomkostninger Ændringer i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 3,0 4,0 3,3 Andre forbrugsomkostninger 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger i alt 3,0 4,0 3,3 Personaleomkostninger Lønninger 20,5 29,7 29,0 Pension 3,1 4,5 4,7 Lønrefusion -0,6-1,5-1,7 Andre personaleomkostninger 0,0 0,0 0,1 Personaleomkostninger i alt 23,0 32,8 32,2 Af- og nedskrivninger 0,0 0,4 0,2 Andre ordinære driftsomkostninger 12,3 19,7 16,2 Ordinære driftsomkostninger i alt 38,3 56,8 51,9 Resultat af ordinær drift -4,7 4,4 1,8 (Tabellen fortsætter på næste side)

12 Mio. kr Side 12 Budget 2013 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -1,3-5,3-3,8 Andre driftsomkostninger 6,9 2,4 2,0 Resultat før finansielle poster 1,0 1,5 0,1 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,1 0,0-0,1 Finansielle omkostninger 0,0 0,1 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,9 1,6 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0-0,3 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,9 1,3 0,0 *Budgettal for 2013 er interne budgettal. Tallene for Departementet Kirke stemmer således ikke overens med det indmeldte grundbudget, da der i dette er lavet en række tilpasninger i dialog med Finansministeriet. Ovenstående er således udtryk for det interne budget. Tabel 6: Resultatdisponering - Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2012 Resultatdisponering 2012 Disponeret til bortfald 0 Disponeret til reserveret egenkapital 0 Disponeret til udbytte til statskassen 0 Disponeret til overført overskud -1,3 Underskuddet fra regnskabet 2012 på 1,3 mio. kr. kan som nævnt i afsnit 2.3 primært tilskrives udgiftsniveauet på Departementet Kirke. Departementet Ligestilling kom ud af 2012 med et overskud på 0,3 mio. kr., hvoraf lønsum udgjorde 0,2 mio. kr. Overskuddet skyldes særligt vakante stillinger i løbet af året. Det i ovenstående tabel indsatte budget er Ministeriet for Ligestilling og Kirkes interne budgetter for finansåret 2013.

13 3.3 Balancen Tabel 7: Balance - Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2012 Aktiver (mio. kr.) Passiver (mio. kr.) Note Anlægsaktiver Note Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver (Startkapital) Reguleret egenkapital -0,7-0,7 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 0,0 Opskrivninger 0,0 0,0 Erhvervede koncessioner, patenter 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 m.v. Udviklingsprojekter under udførelse 0,0 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 Imaterielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 Udbytte til staten 0,0-9,8 Materielle anlægsaktiver Overført overskud -5,9 1,3 Grunde, arealer og bygninger 0,1 0,1 Egenkapital i alt -6,6-9,3 Side 13 Infrasturktur 0,0 0, Hensatte forpligtigelser 0,0 0,1 Transportmateriel 0,0 0,4 Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 Langfristede gældsposter Inventar og Itudstyr 0,0 0,3 FF4 Langfristet gæld -0,1-0,7 Igangværende arbejder for egen 0,0 0,0 FF6 Bygge- og It-kredit - - regning Materielle anlægsaktiver i alt 0,1 0,7 Donationer 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver Prioritetsgæld 0,0 0,0 Statsforskrivning 0,7 0,7 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt -0,1-0,7 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,7 0,7 Anlægsaktiver i alt 0,8 1,5 Kortfristede gældsfrister Omsætningsaktiver Leverandører af varer og tjenesteydelser 5,2-11,8 Varebeholdninger 0,0 0,0 Systemtek. melleregning & afstemningskonti 0,0 0,3 Tilgodehavender 2,2 26,5 Anden kortfristet gæld -1,3-1,5 Værdipapirer 0,0 0,0 Skyldige feriepenge -2,8-4,5 Likvide beholdninger Reserveret bevilling -3,0-2,9 FF5 Uforrentet Igangværende arbejder for 9,9 10,8 konto fremmed regning -2,1-6,4 FF7 Finansieringskonto 6,8 2,5 Periodeafgrænsningsposter -8,9-4,6 Andre likvider 0,0 0,0 Kortfristet gæld i alt -13,0-31,3 Likvide beholdninger i alt 16,7 13,3 Gæld i alt -13,1-31,9 Omsætningsaktiver i alt 18,9 39,8 Aktiver i alt 19,7 41,3 Passiver i alt -19,7-41,3

14 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 8: Egenkapitalforklaring Egenkapital (mio. kr.) Startkapital primo -0,7-0,7 + Ændring i startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo -0,7-0,7 Side 14 Overført overskud primo -6,8-9,8 + Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 + Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 + Overført fra årets resultat 0,9 1,3 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo -5,9-8,5 Egenkapital ultimo -6,6-9,3 Det overførte overskud primo 2012 er reguleret med 3,9 mio. kr. i forhold til det overførte overskud ultimo Dette skyldes ressortomlægningen vedrørende oprettelsen af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Påvirkningen af egenkapitalen ultimo 2012 vedrører det overførte underskud fra årets resultat. Det overførte underskud på 1,3 mio. kr. medfører, at den samlede egenkapital ved udgangen af 2012 beløber sig til 9,3 mio. kr. hvoraf startkapitalen udgør 0,7 mio. kr.

15 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departement har overholdt de gældende disponeringsregler for statens finansieringsordning og de tilhørende konti. I nedenstående tabel 9 kan det ses, at der ikke ved udgangen af 2012 er problemer med overholdelse af lånerammen på 1,0 mio. kr. Side 15 Tabel 9: Udnyttelse af lånerammen Mio. kr Sum af saldo på FF4 ultimo ,7 Lånerammen på FL12 1,0 Udnyttelsesgrad i pct. 74,2 % 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 10a: Opfølgning på lønsumsloft (Departementet - Kirke) Mio.kr Lønsumsloft FL12 23,2 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 23,2 Lønforbrug under lønsumsloft 23,7 Difference (+ merforbrug) 0,5 Akkumuleret opsparing ultimo ,9 Akkumuleret opsparing ultimo ,4 Der var i budgettet for 2012 kalkuleret med et merforbrug på lønsum på Departementet - Kirke. Det overskydende forbrug på 0,5 mio. kr. finansieres af opsparet lønsum (jf. Budgetvejledning 2011, 2.6.5). I tabel 10a fremgår det, at Departementet Kirke har et relativt stort overskud af lønsum fra tidligere år. Opsparingen af denne skyldes vakante stillinger i perioden Tabel 10b: Opfølgning på lønsumsloft (Departementet - Ligestilling) Mio.kr Lønsumsloft FL12 8,3 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 8,1 Lønsumsloft inkl. forh. jf. BV ,9 Lønforbrug under lønsumsloft 8,6 Difference (+ merforbrug) -0,3 Akkumuleret opsparing ultimo ,0 Akkumuleret opsparing ultimo ,3

16 Departementet Ligestilling har i 2010 haft et overskud på lønsummen på 0,2 mio. kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt vakante stillinger i løbet af året. Lønsumsloftet for er forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. som følge af overførsel til dækning af administrationsudgifter vedr. Fremme af ligestilling ( ) og tilskudsfinansieret aktivitet jf. Budgetvejledningens punkt Side Bevillingsregnskabet Tabel 11a: Bevillingsregnskab for Departementet - Kirke ( ) Mio. kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (internt) Regnskab 2012 Difference Budget 2013 (internt) Nettoudgiftsbevilling -39,4-35,6-34,8-0,8-30,1 Nettoforbrug af reservation -0,9-2,0-0,1-1,9 0,0 Indtægter -1,4-0,6-4,0 3,4-3,8 Udgifter 41,5 38,2 40,8-2,6 36,5 Årets resultat -0,2 0,0 1,9-1,9 2,5 I 2012 var det samlede nettoresultat (udgifter fratrukket indtægter) på i alt 36,8 mio. kr., hvilket overskrider bevillingen med ca. 2,0 mio. kr. i forhold til den på Finansloven givne ramme på 34,8 mio. kr.. Heraf er 0,1 mio. kr. finansieret af reserverede midler, mens 1,9 mio. kr. er finansieret af overført overskud fra tidligere år. Som vist i tabellen, er der tale om et planlagt merforbrug. Der har i 2012 været høj aktivitet på det kirkepolitiske område, bl.a. grundet en række lovændringer jf. regeringsgrundlaget. Især må gennemførelsen af ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (lovbekendtgørelse nr af 12/11/2012), der giver adgang til at to af samme køn kan blive viet i folkekirken, nævnes i denne sammenhæng. Der er ikke blevet indtægtsført reservationer svarende til det budgetterede for 2012, og således optræder en difference på 1,9 mio. Det fremgår af tabel 11a, at der har været en indtægt på 4 mio. kr. Heraf udgør indtægter fra Statens Center for Kompetence 3,4 mio. kr.. Der er i samme periode afholdt udgifter for et tilsvarende beløb, hvorfor nettopåvirkningen er neutral for departementets regnskab. Der er af samme grund ikke budgetteret med denne indtægt i det interne budget for 2012.

17 Tabel 11b: Bevillingsregnskab for Mindelunden m.fl. ( ) Mio. kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (internt) Regnskab 2012 Difference Budget 2013 (internt) Nettoudgiftsbevilling -2,4-2,4-2,4 0,0-2,4 Nettoforbrug af reservation -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 17 Udgifter 3,8 2,4 2,1 0,3 2,4 Årets resultat 1,1 0,0-0,3 0,3 0,0 Samlet set viser regnskabet for et overskud på 0,3 mio. kr. Afvigelsen kan primært tilskrives, at driftsomkostningerne til Mindelunden har været lavere end sædvanligt, idet der de senere år er lavet en del genopretning i anlægget, hvilket har smittet positivt af på årets drift. Med til billedet hører dog, at en planlagt renovering af personalefaciliteterne er udskudt, og forventes gennemført i perioden Budgettet for Frihedskæmperes og soldaters grave var i 2012 opjusteret i forhold til tidligere år, for at imødegå stigende takster for renholdelse af gravsteder på kirkegårdene og istandsættelse af gravsteder Tabel 11c: Bevillingsregnskab for Departementet - Ligestilling ( ) Mio. kr. Budget Budget Regnskaskab Regn Difference (in (interntternt) Nettoudgiftsbevilling - -13,7-13,7 0,0-15,1 Nettoforbrug af reservation - 0,0-0,0 0,0 0,0 Indtægter - -0,4-2,9 2,5 0,0 Udgifter - 14,5 16,4-1,9 15,1 Årets resultat - 0,3-0,3 0,6 0,0 Bevillingsregnskabet for Departementet Ligestilling viser en relativt lille afvigelse på 0,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes særligt flere indtægter end forventet fra EU-projekt om kønsmainstreaming og flere udgifter end forventet i forbindelse med ressortændring.

18 4 Påtegning af det samlede regnskab 4.1 Fremlæggelse Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen BEK nr. 70 af 27. januar 2011 samt Moderniseringsstyrelsens Vejledning om udarbejdelse af Årsrapport af 21. januar Side 18 Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke, CVR nr , er ansvarlig for: Departementet - Kirke, Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller m.v. og Departementet - Ligestilling, herunder de regnskabsmæssige forklaringer for de to hovedkonti, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser. 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 11. april 2013 Klaus Kerrn-Jespersen Økonomichef Mette Kaae Hansen Afdelingschef, Ligestilling Henrik Nepper-Christensen Departementschef

19 5 Bilag til regnskabet 5.1 Noter til resultatopgørelsen Ekstraordinære poster I forbindelse med ressortændringen i 2011 er der overført en gældsforpligtelse fra Ministeriet for Klima, Energi og Bygninger til Ministeriet for Ligestilling og Kirke på 0,3 mio. kr. Forpligtelsen vedrørte et fremsat krav fra Statens IT vedr. arbejde i forbindelse med ressortændringen i I 2012 frafaldt Statens IT kravet, hvorfor forpligtelsen er optaget som en ekstraordinær indtægt. Side Noter til balancen Materielle anlægsaktiver Tabel 12: Materielle anlægsaktiver Materielle Mio. kr. an- Grunde, arealer og bygnin- og Itlægs- Inventar Transportmateriegeudstyaktiver i alt Kostpris 0,2 0,5 0,5 1,2 Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse ,0 Tilgang ,0 Afgang ,0 Kostpris pr ,2 0,5 0,5 1,2 Akkumulerede afskrivninger ultimo ,1-0,1-0,5-0,7 Akkumulerede nedskrivninger ,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger pr ,1-0,1-0,5-0,7 Regnskabsmæssig værdi pr ,1 0,4 0,0 0,4 Årets afskrivninger 0,0-0,1 0,0 0,0 Årets nedskrivninger ,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0-0,1 0,0-0,1 Afskrivningsperiode (år) Note: Ministeriet for Ligestilling og Kirke - Kirke har ingen igangværende arbejder for egen regning. Departementet - Kirke var pr. 1. januar 2012 i besiddelse af to materielle anlægsaktiver opført på balancens aktivside, hvoraf det ene er fuldt afskrevet. Det drejer sig om investeringer i bygningsinstallationer samt øvrigt inventar indkøbt i forbindelse med istandsættelse af departementets lokaler.

20 Ministeriet har i 2012 investeret i nyt telefonanlæg til 0,3 mio. kr. samt en ministerbil til 0,5 mio. kr. Ministeriet afskrivningsprofil er 10 år for afskaffelse af bygningsinstallationer samt inventar indkøbt i forbindelse med istandsættelsen af kirkedepartementets lokaler. Ministeriet afskriver ministerbilen over 4 år, og telefonanlægget afskrives over 3 år. Der afskrives lineært på aktiverne. Der er ikke sket værdiforringelse af aktiverne udover de årlige afskrivninger. Side 20 I forbindelse med ressortændringen i 2011 er der ved primokorrektion i 2012 overflyttet et anlægsaktiv fra Ministeriet for Klima, Energi og Bygninger til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Det drejer sig om indretning af lejede lokaler i Departementet Ligestillings tidligere lejemål. Da lejemålet blev fraflyttet i begyndelsen af 2012, er aktivet nedskrevet med restværdien Hensatte forpligtelser I forbindelse med ressortændringen i 2011 er der overført en endnu ikke afviklet hensat forpligtelse fra Ministeriet for Klima, Energi og Bygninger til Ministeriet for Ligestilling og Kirke på 0,1 mio. kr. Hensættelsen vedrører betaling for administrativ bistand fra ØSC i Hensættelsen forventes afviklet i 2013.

21 Overført overskud, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab Resultat Overført overskud, ultimo Bevilling Disponibel ramme Notat 5.3 Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Nedenstående tabel viser i oversigtsform Ministeriet for Ligestilling og Kirkes tilskudsordninger og lovbundne bevillinger. Der er kort nedenfor knyttet kommentarer til hver ordning. Side 21 Tabel 13: Tilskudsregnskaber for ordninger under Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2012 Mio. kr Ordning Forskellige tilskud Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet ,0 2,0 2,0 0,0-2,0 2,0-14,7 14,7 14,6 0,1-14,8 14,8-9,2 9,2 9,2 0,0-9,3 9,3 Biskopper ,2 10,2 10,0 0,2-10,1 10,1 Provster og præster Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder ,6 478,6 475,2 3,4-462,2 462,2-3,3 3,3 3,3 0,0-8,1 8,1 36,2 35,1 71,3 40,8 30,5 30,5 33, Forskellige tilskud (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til gejstlig betjening af indlagte på sygehuse, Det Mellemkirkelige Råd, Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur samt den præstelige betjening af Christiansø og Hirtsholmene m.m.

22 Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger. Side Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet Biskopper (lovbunden) Af hovedkonto afholdes biskoppernes lønudgift samt bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til ti biskopper i Danmark. Der er ingen videreførselsadgang for ubrugte midler på bevillingen Provster og præster (lovbunden) Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af samt det fulde pensionsbidrag for provster og præster hovedkonto I 2012 var der budgetteret med udgifter for 1991,8 præster og provster (årsværk) med statslig finansiering. Der er ingen videreførselsadgang for ubrugte midler på bevillingen. Fra 2007 overtog Færøernes landsstyre udgifterne til de Færøske præster. Ministeriet for Ligestilling og Kirke lægger dog pengene ud for lønnen til tjenestemandsansatte, da lønningerne udarbejdes i SLS. Herefter refunderes pengene af Færøernes Landsstyre. Der sker løbende indbetaling fra Færøerne, og det er Ministeriet for Ligestilling og Kirkes opfattelse, at ordningen fungerer tilfredsstillende Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Kompensationen for 2012 på 3,3 mio. kr. overføres til folkekirkens fællesfond, idet landskirkeskatten for 2012 samtidig reduceres med samme beløb. Fra og med 2013 bortfalder ordningen. Fra kontoen finansieres fortsat kompensationen som følge af navneloven Fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder Af hovedkonto afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser på følgende underkonti: Indsats mod vold mod kvinder Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrkelse af indsatsen mod vold mod kvinder. Kontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 til den nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer Fremme af ligestilling Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der oprettet en ansøgningspulje til fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige mulig-

23 heder for personer i risiko for at blive marginaliseret, eksempelvis på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel Indsatsen er forankret i en fireårig handlingsplan ( ), som er en samlet plan over initiativer til bekæmpelse af menneskehandel. Initiativerne dækker både nationale og internationale aktiviteter. Indsatsen er styrket yderligere med Finansloven for 2013, hvor der er afsat ekstra midler til Center Mod Menneskehandel i forhold til en tillidsskabende indsats vedrørende mulige ofre for menneskehandel samt ekstra midler til kampagner med menneskehandel. Endelig er indsatsen til bedre forberedelse og reintegration i forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse også styrket Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der hvert af årene afsat midler til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund. Bevillingen anvendes til at videreføre Rettighedskampagnen, der var del af satspuljeaftalen for Side Anlægsbevilling Ministeriet for Ligestilling og Kirkes anlægsbevilling på til istandsættelse af kirker m.v. udviser et forbrug på 18,7 mio. kr. og en indtægt fra en udgiftsbevilling på 22,7 mio. kr. Samlet er der et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Tabel 14: Anlægsbevillingens hovedtal ( ) Hovedtal (mio. kr.) Anlægsudgifter 26,9 19,5 18,7 Udgiftsbevilling 17,1 16,5 22,7 Restbevilling til videreførelse -9,8-3,0 4,0 Videreført fra tidligere år 27,7 17,9 14,9 Til disposition (ultimo) 17,9 14,9 18,8 Udover den i tabellen viste udgiftsbevilling, var der på kontoen en indtægtsbevilling på 19 mio. kr., som stammer fra overskuddet fra erindringsmønten udstedt i forbindelse med Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum i Indtægten er hjemlet på finanslovens 22 i tekstanmærkning nr. 2. Videreførelserne vedrører primært projekter med renovering i Roskilde Domkirke herunder De kgl. begravelseskapeller. I 2011 blev renoveringen af taget i Roskilde Domkirke, finansieret via Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke, afsluttet. Den samlede omkostning for staten blev 8,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget overførtes på Finanslov 2012 til Istandsæt-

24 telse af De kgl. begravelseskapeller, hvor opførelsen af Dronningens og Prinsgemalens gravmæle tillige finansieres fra. Af kontoen Istandsættelse af kirker mv. afholdes udgifter til restaurering af kirker og af kirkers historiske inventar samt særligt bevaringsværdige gravminder jf. 20 stk. 3 i Lov om Folkekirkens Økonomi. Der er i 2012 implementeret en ny ordning der lever op til de gældende krav for god tilskudsforvaltning, samt lukket for tilgang til den gamle. Der er ikke givet direkte tilsagn om støtte på den gamle ordning, idet potentielle tilskudsmodtager udelukkende har fået besked om, at ministeriet er sindet at yde tilskud, såfremt der er midler på det givne års finanslov, når regnskabet foreligger. Der vedstår ultimo 2012 istandsættelsesprojekter tilknyttet den gamle ordning til en værdi af i alt 30 mio. kr. Projekterne forventet afviklede senest ultimo Side Tilskudsfinansierede aktiviteter: Departementet Ligestilling Tabel 15: Tilskudsfinansierede aktiviteter, Departementet - Ligestilling Ordning Kønsopdelt arbejdsmarked EUmainstreaming-projekt I alt Overført overskud fra tidligere år Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Overskud til videreførelse Departementet - Ligestilling har i 2012 modtaget tilskud til to projekter. Begge projekter er afsluttet. Dog udestår EU-Kommissionens godkendelse af det aflagte regnskab vedr. EU-mainstreaming-projekt ved udgangen af 2012.

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Marts 2016 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2015 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2015 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2015 Marts 2016 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 26 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere