Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab"

Transkript

1 ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver 5. To-årigt sidefag/ bifag 6. Fagbeskrivelser 7. Eksaminer 8. Tidsfrister 9. Bachelorprojekt 10. Censur 11. Merit og dispensationer 12. Ikrafttræden og overgangsordning Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i: Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 29. december 1994 om adgangskrav til videregående og højere uddannelser uden for Grønland. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik [Godkendt af Akademisk Råd 30. august 2010] 1. Varighed og titel Bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab er en treårig uddannelse, svarende til 180 ECTS point. Selvstyret kan, efter indstilling fra Institutrådet, godkende, at en studerende forlænger uddannelsen med et halvt årsværk, med henblik på opnåelse af en bestemt erhvervskompetence. En gennemført uddannelse giver ret til titlen Bachelor i Samfundsvidenskab, BA. På grønlandsk: Inuiaqatigiilerinermut Bachelori. På engelsk: Bachelor of Arts in Social Sciences. SAMF AUG10 1

2 2. Adgangskrav GU-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på 8 (otte) efter 13 skalaen, svarende til 6,0 efter 7-trins-skala, hvor matematik skal være gennemført på B- niveau/tilvalgsniveau eller derover. Det er desuden vigtigt, at man ved indskrivningen har gode kundskaber i grønlandsk, dansk (eller andet nordisk sprog) og engelsk, såvel skriftligt som mundtligt.. Institutrådet kan dispensere, således at ansøgere, der kan dokumentere kvalifikationer svarende til de krævede, kan optages. 3. Uddannelsens formål Uddannelsens formål er at uddanne bachelorer, som besidder en generel viden inden for området samfundsvidenskabelige studier med vægt, hvor det er relevant, på grønlandske og arktiske problemstillinger, og som gennem uddannelse i metoder, kundskaber og færdigheder kvalificeres til at beskrive, formulere, analysere og bearbejde samfundsfaglige problemstillinger. Uddannelsens kerneområder er politologi, økonomi, sociologi og jura. Som støtte for disse fagområder indeholder uddannelsen redskabsfag. Bacheloruddannelsen giver adgang til den toårige kandidatuddannelse i Samfundsvidenskab ved Ilisimatusarfik, jf. bestemmelserne i kandidatstudieordningen. 4. Struktur Skema 1. Samlet oversigt over uddannelsens discipliner og prøver Fag Vejledende Underv. Eksamen Censur ECTS sidetal timer Introuge Idehistorie Opgave Ekstern 7,5 Moderne grønlandske Opgave Intern 7,5 sam- fundsforhold /mundtlig Mikroøkonomi Opgave/skriftlig Ekstern 7,5 Metode Opgave/mundtlig Intern 7,5 Sociologi Opgave/mundtlig Ekstern 15 Politologi Opgave/mundtlig Ekstern 15 Makroøkonomi Opgave Intern 7,5 Forvaltningsret Skriftlig Ekstern 15 Kvantitativ metode/statistik Skriftlig /opgave Ekstern 15 International Skriftlig Ekstern 7,5 politik Økonomistyring Opgave/skriftlig Intern 7,5 SAMF AUG10 2

3 Forvaltningslære Opgave Intern 7,5 Emnefag Godk. før semester Intern 7,5 af Institutråd Emnefag Godk. før semester Intern 7,5 af Institutråd Emnefag Godk. før semester Intern 7,5 af Institutråd Emnefag Godk. før semester Intern 7,5 af Institutråd Emnefag Godk. før semester Intern 7,5 af Institutråd Bachelorprojekt - Skriftligt projekt, max 30 sider Ekstern 22,5 180 Skema 1 angiver de enkelte fags vægt i ECTS-point og hvert point svarer til en tresindetyvendedel studenterårsværk. Institutrådet godkender ved semester- eller studieårsstart at pensum i det enkelte fag er i overensstemmelse med beskrivelsen af faget, og det er ansvarligt for at pensum hvad angår sideantal og sværhedsgrad er i overensstemmelse med fagets vægt i ECTS-point. Institutrådets formand drager omsorg for, at eksamenspensum i overensstemmelse hermed afleveres som bidrag til eksamensplanen. Institutrådet fører tilsyn med pensum i de enkelte fag. 5. Side- og bifag Et antal discipliner ved BA-uddannelsen i Samfundsvidenskab kan udgøre en bifags/-sidefagsuddannelse, der i forening med en kandidatuddannelse fra et andet institut eller højere uddannelsesinstitution giver adgang til at undervise i samfundsfag på GU. Samfundsvidenskab kan læses som sidefag/bifag med henblik på at erhverve undervisningskompetence inden for samfundsfag ved Grønlands GU-uddannelse. Institutrådet fastsætter et program bestående af fag ved bachelorstudiet. Programmet kan ikke omfatte Idehistorie og Videnskabsteori og Bachelorprojekt, jf. kapitel 6. Studerende, der tager et sidefag/bifag må indstille sig på at skulle supplere uddannelsen, såfremt den også skal kunne bruges i den danske gymnasieskole. 6. Fagbeskrivelser Introduktionsuge Institutrådet arrangerer et introduktionsprogram, der passer sammen med Ilisimatusarfiks fælles arrangementer ved studiestarten. Idehistorie Idéhistorie udbydes fælles med de øvrige bacheloruddannelser på Ilimmarfik som 1. del af faget Idehistorie og videnskabsteori. SAMF AUG10 3

4 Der henvises til den til enhver tid gældende beskrivelse af faget. Undervisning: 45 timer Pensum, vejledende sidetal: 600 Eksamen: Bunden skriftlig hjemmeopgave af en uges varighed.. Besvarelsen skal være på maksimalt 7 sider tekst. Censur: Ekstern Karakter: GGS-skala ECTS-point 7,5 Moderne grønlandske samfundsforhold (MOSA) Formålet med faget er at give de studerende indsigt i samfundets opbygning og virke. Hovedvægten lægges på en sammenlignende beskrivelse og analyse af samfundet i Grønland, dets befolkning, erhverv og institutioner og udviklingen på disse områder siden Det grønlandske samfund sammenlignes systematisk med andre småstater og arktiske samfund samt med moderne europæiske og nordamerikanske samfund. De studerende udarbejder i semestrets løb to mindre sammenlignende analyser af grønlandske og denlandske samfundsforhold. Disse skal være godkendt for at kunne indstille sig til eksamen Undervisning: 45 timer Pensum, vejledende sidetal: 750 Eksamen: Mundtlig, 30 minutter forberedelse med alle hjælpemidler. Censur: intern Karakter: GGS skalaen Mikroøkonomi Formålet med kurset er indføring i den mikroøkonomiske teori. Mikroøkonomisk teori omhandler incitamenter og deres betydning for forbruger- og producentadfærd, og den omhandler markedets funktionsmåde. Der diskuteres også de velfærdsmæssige implikationer af markedets funktion. Økonomisk politiske instrumenter såsom afgifter, subsidier og direkte pris- og mængderegulering behandles ligesom driftsøkonomiske aspekter af ledelsen af en virksomhed behandles. De studerende løser i semestrets løb fire mindre opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt for at kunne indstille sig til eksamen. Undervisning: 42 timer Pensum, vejledende sidetal: 600 Eksamen: Skriftlig, 4 timer, uden hjælpemidler. SAMF AUG10 4

5 Metode Formålet er at give de studerende kendskab til kvalitative og kvantitative metoder ved tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser af samfundsvidenskabelige problemstillinger. Forskningsprocessen fra problemformulering over dataindsamling og analyse til tolkning og præsentation af resultaterne behandles. Kurset lægger hovedvægten på den kvalitative metode, herunder komparativ metode, men inddrager også simpel tabelmæssig, grafisk og anden præsentation af data. Faget er afgrænset fra faget statistik, ved ikke at inddrage sandsynlighedsregning og egentlige statistiske teknikker. De studerende løser i semestrets løb fire opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt for at kunne indstille sig til eksamen Undervisning: 42 timer Pensum, vejledende sidetal: 750 Eksamen: Mundtlig, 30 minutter, synopsis 3 til 5 sider. Censur: intern Sociologi Formålet med første del af faget er at give de studerende et bredt kendskab til sociologisk teori og metode samt færdigheder i at anvende teorier og metoder på sociologiske problemstillinger vedrørende sociale strukturer og processer i samfundet, udviklingen i livsformer og levevilkår samt kultur og kulturkonflikter. Samfundets institutioner såsom familie, uddannelse og arbejdsmarked behandles i lyset af teorier om disse institutioner og af generelle sociologiske teorier. Der erhverves kendskab til teorier om hvorledes de enkelte individer socialiseres til mands-, kvinde- og erhvervsroller, herunder indlæring af værdier og normer. Fagets anden del er anvendelsesorienteret og knyttet til den faktisk førte uddannelses-, arbejdsmarkeds- og socialpolitik i såvel Grønland som i andre samfund. De studerende løser i semestret tre opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgående metoder.. Opgaverne skal være godkendt af underviser for at kunne gå til den afsluttende eksamen. Undervisning: 72 timer Pensum, vejledende sidetal: 1500 Eksamen: Mundtlig, 30 minutter, med synopsis ECTS-point: 15 Politologi Formålet er at give de studerende en bred og grundig indsigt i fagets generelle problemstillinger (f.eks.: politiske systemer, magt, regimeformer, herunder demokrati, politisk kultur og politiske skillelinjer), politologiske approaches (fx institutionel teori og teorier om politisk adfærd), i politi- SAMF AUG10 5

6 ske teoriers og ideers udvikling og indhold samt at opøve en evne til selvstændig analyse af væsentlige samfundsproblemer. De studerende løser i semestrets løb tre opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede teorier og approaches, fortrinsvis med udgangspunkt i en grønlandsk kontekst. Disse skal være godkendt for at kunne indstille sig til eksamen Undervisning: 84 timer Pensum, vejledende sidetal: 1500 Eksamen: Mundtlig, 30 minutter, med forberedelse, med hjælpemidler. ECTS-point: 15 Makroøkonomi Formålet er indføring i teorier vedrørende bestemmelse og udvikling af centrale makroøkonomiske størrelser: Den samlede produktion, indkomst, beskæftigelse og arbejdsløshed i økonomien samt prisniveauet. Modelrammen er dels den lukkede og dels den åbne økonomi - begge med en privat og en offentlig sektor, og der sker en trinvis introduktion af varemarked, pengemarked og arbejdsmarked. Makroøkonomisk politik for såvel den lukkede som for den åbne økonomi behandles. De studerende løser i semestrets løb fire mindre opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt for at kunne gå til den afsluttende eksamen. Undervisning: 36 timer Pensum, vejledende sidetal: 600 Eksamen: Hjemmeopgave, bunden, 3 døgn, max 10 sider ekskl. databilag Karakter: godkendelse og GGS-skalaen Forvaltningsret Formålet er at give de studerende et grundlæggende kendskab til! magtadskillelseslæren og forvaltningens opgaver i den sammenhæng! den styringsmæssige ordning af Grønland herunder opgavedelingen mellem staten, selvstyret og kommunerne og dens forvaltningsmæssige konsekvenser! lovlig forvaltning, herunder spørgsmål som hjemmel for administrative afgørelser, retskildelæren, de forvaltningsretlige grundprincipper, retsregler, der regulerer forvaltningens afgørelser, sagernes behandling og forvaltningens adfærd i øvrigt samt regler om kontrol af forvaltningens afgørelser og adfærd og borgernes indsigt. De studerende løser i semestret 3 opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgående metoder.. Opgaverne skal være godkendt af underviser for at kunne gå til den afsluttende eksamen. SAMF AUG10 6

7 De studerende løser i semestrets løb tre opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede teorier og approaches, fortrinsvis med udgangspunkt i en grønlandsk kontekst. Disse skal være godkendt for at kunne indstille sig til eksamen Undervisning: 72 timer Eksamen: Skriftlig, 4 timer, med hjælpemidler. ECTS-point: 15 Kvantitativ metode og statistik Formålet er at opøve de studerendes kompetencer til analyser af kvantitative data, herunder udførelse og fortolkning af statistisk hypoteseprøvning. Binomialfordeling, normalfordeling, χ 2 og lineær regression behandles blandt andet. De studerende løser i semestrets løb seks mindre opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder og teknikker. Disse skal være godkendt for at kunne gå til den afsluttende eksamen Undervisning: 78 timer Pensum, vejledende sidetal: 1200 Eksamen: Hjemmeopgave, bunden 1 uge, max 15 sider ekskl. databilag ECTS-point: 15 International politik Formålet er at give de studerende indsigt i teorier om international politik. Der lægges vægt på dansk udenrigspolitik og herunder politik relevant for Grønland, ligesom spillerummet for Grønlands faktiske og potentielle internationale politik behandles. Undervisning: 36 timer Pensum, vejledende sidetal: 750 Eksamen: Hjemmeopgave, bunden, 1 uge, max 15 sider ekskl. databilag Økonomistyring Formålet med kurset er med udgangspunkt i det dobbelte bogholderi, at belyse sammenhængen mellem virksomhedens drift, balance og likviditet og derefter at give kendskab til teorier og metoder for registrering og segmentering af indtægter om omkostninger. Disse metoder anvendes ved lønsomhedsopgørelser, budgettering og kapacitets- og likviditetsstyring. Faget knytter forbindelse til mikroøkonomiens begrebsapparat således at økonomistyring bedst muligt tilpasses de relevante optimeringsproblemer for virksomheden eller organisation. SAMF AUG10 7

8 De studerende løser i semestrets løb to opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede teorier og approaches, fortrinsvis med udgangspunkt i en grønlandsk kontekst. Disse skal være godkendt for at kunne indstille sig til eksamen Undervisning: 42 timer Pensum, vejledende sidetal: 600 Eksamen: Skriftlig, 4 timer, med hjælpemidler. Censur: intern Forvaltningslære Formålet er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd samt give en indsigt i, hvordan den grønlandske forvaltning kan belyses ved hjælp af fagets modeller. Det kan være tale om såvel offentlig som private interesseorganisationers forvaltning. De studerende løser i semestrets løb to opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede teorier og approaches, fortrinsvis med udgangspunkt i en grønlandsk kontekst. Disse skal være godkendt for at kunne indstille sig til eksamen Undervisning: 36 Pensum, vejledende sidetal: 750 Eksamen: Hjemmeopgave, max 20 sider ekskl. databilag Censur: intern Emnefag (gælder for emnefagene under hele bacheloruddannelsen) Institutrådet godkender indholdet af emnefag og meddeler forud for hvert semester, hvilke emnefag der udbydes. Institutrådet skal lægge vægt på, at de udbudte fag ligger inden for politologi, økonomi, sociologi og jura, og at de er et rimeligt supplement og/eller har en rimelig progression i forhold til de obligatoriske fag. Emnefag kan også vælges ved de andre studier på universitetet, og følger i så fald disses bestemmelser for faget. Institutrådet kan godkende, at emnefag udbydes fælles for bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen, under følgende forudsætninger: emnefaget skal defineres som enten politologisk, økonomisk, sociologisk eller juridisk. det er en forudsætning for bachelorstuderendes tilmelding til emnefaget, at de har gennemført Politologi for politologiske emnefag, Mikro- og Makroøkonomi for økonomiske emnefag, Sociologi for sociologisk emnefag og Forvaltningsret for juridiske emnefag. Ligeledes skal Idéhistorie Moderne Grønlandske Samfundsforhold og Metode være gennemført. SAMF AUG10 8

9 pensum for emnefag, der følges af både bachelorstuderende og kandidatstuderende, er 600 sider fælles, De kandidatstuderende har derudover 150 sider selvvalgt til en fremlæggelse aftalt med underviseren, sidst i semesteret. Undervisning: 36 timer Pensum, vejledende sidetal: 750 Eksamen: Institutrådet godkender eksamensformen. Censur: intern 7. Eksaminer Hver prøve skal bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. En studerende kan højst tre gange indstille sig til den samme prøve. Rektor kan ved dispensation tillade indstilling for fjerde gang. Ansøgning om dispensation til at indstille sig fjerde gang til en prøve stiles til rektor og indsendes til Institutrådet som afleverer sagen til rektor med bemærkninger og udtalelse om hvorvidt det er bekendt med særlige forhold vedrørende sagen. Ved prøverne anvendes GGS-skalaen eller bedømmelsen bestået/ikke-bestået. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål er fastlagt af eksaminator(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. Ved fri prøve bortfalder aftalen om emne, når en opgave ikke afleveres inden for den fastsatte afleveringsfrist. Denne regel finder ikke anvendelse ved bachelorprojektet. Ved skriftlige opgaver defineres en normalside til typeenheder. Opgavebesvarelsen kan have en længde på det sidetal der er angivet i fagbeskrivelsen eller mindre. Databilag uden for sidebegrænsningen er materiale som læseren (bedømmeren) kan benytte til opslag, mens tabeller, skemaer og figurer der er led i fremstillingen skal holdes inden for sidebegrænsningen. Afleveres en opgavebesvarelse med flere sider end angivet i sidebegrænsningen, kan bedømmerne vælge at se bort fra de overskydende sider eller opgaven kan afvises. En opgave der afvises, tæller som ét eksamensforsøg. Prøverne er individuelle, dog kan prøverne i valgfag tilrettelægges som gruppeprøver. Individuel bedømmelse skal finde sted både for en skriftlig og en mundtlig del af en gruppeprøve. Prøver, der afleveres i løbet af semesteret, afleveres til en frist fastsat af eksaminator, dog senest. 30. april / 30. november ved hhv. sommer- og vintereksamen. Bedømmelsen af skriftlige prøver ved sommer- og vintereksamen skal foreligge senest en måned efter eksamens afholdelse. Hvis en opgave afleveres sidste halvdel af juni, er bedømmelsesfristen dog først 22. august. Eksamen afholdes i eksamensterminerne sommer og vinter (juni og januar). SAMF AUG10 9

10 Institutrådet kan beslutte, at en eksamen flyttes fra en eksamenstermin til en undervisningsperiode (februar-maj eller september-december). I så fald afholdes der ikke eksamen i faget i den umiddelbart efterfølgende eksamenstermin. Flytning af tidspunktet for en eksamen meddeles til samtlige studerende på kurset og rektor ved semesterets start. Når særlige grunde taler herfor, kan Institutrådet ændre eksamensformen i et fag i forhold til det der er angivet i kapitel 6. Der skal vælges en prøve som er beskrevet i appendiks. Ændringen og begrundelsen herfor skal meddeles til rektor. En studerende, der har været syg eller er dumpet til en ordinær eksamen, kan tilmelde sig den efterfølgende eksamen, der afholdes i kurset. Den studerende tilmeldes ikke automatisk, men skal søge om deltagelse. Den studerende kan også søge om afholdelse af re-eksamen, hvis der ikke er eksamen i kurset i eksamensterminen umiddelbart efter det ordinære eksamensforsøg. Prøve- og bedømmelsesform ved syge- og omeksamen kan være en anden (typisk skriftlig) end ved den ordinære eksamen. 8. Bachelorprojektet Bachelorprojektet skal gennemføres ved Ilisimatusarfik. Bachelorprojektet skal gennemføres ved Ilisimatusarfik. Formålet er at lære den studerende at udarbejde en selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem, der ligger inden for studiets centrale områder, og formidle de på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog. Emnet for projektet aftales med faglæreren, der ligeledes skal godkende problemformulering og disposition for projektet, før den studerende går i gang med skrivningen og eventuel indsamling af case-oplysninger eller andre datamaterialer. Undervisning: Vejledningstimer. Eksamen: Bachelorprojektet afleveres ved slutningen af semestret på et af Institutrådet fastsat tidspunkt, max 30 sider ekskl. databilag. Censur: Ekstern ECTS-point: 22,5 9. Censur Prøverne er enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne) alene eller af eksaminator(erne) og en intern censor. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og en censor, som er beskikket af direktoratet. 10. Merit og dispensationer SAMF AUG10 10

11 Institutrådet kan godkende fag taget ved andre institutioner, som svarer til studiets fag. I sin vurdering hæfter Institutrådet sig ved det pågældende fags indhold og niveau, herunder forskningsbasering, samt dets vægt i ECTS ifølge studieordning ved den afgivende institution. Ved meritoverførslen gives karakteren bestået med mindre Institutrådet træffer anden afgørelse. Ved meritoverførsel anføres det universitet eller den anden højere uddannelsesinstitution, hvor en prøve er aflagt, på bachelorbeviset. Særligt vedrørende studerende ved andre institutter/afdelinger på Ilisimatusarfik Under forudsætning af at der er plads, kan studerende, som har gennemført mindst ét års studier ved andre institutter/afdelinger, tage dele af bacheloruddannelsen ved afdeling for Samfundsvidenskab, for så vidt fagene kan meritoverføres til den studerendes uddannelse. Institutrådet kan, når særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra bestemmelser der alene er fastsat i studieordningen. Ansøgning om dispensation indgives til afdelingslederen, med en begrundelse og en beskrivelse af et fremtidigt studieforløb, der sandsynliggør at en dispensation vil føre til at uddannelsen kan gennemføres. 11. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Studieordningen for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab træder i kraft med starten af studieåret 2010/2011. Studerende, der har påbegyndt deres uddannelse september 2008 eller tidligere, følger 2003 studieordningen, hvis fag (med de ændringer der følger af fagbeskrivelserne ovenfor) udbydes ind til studieåret 2013/14. Herefter overføres alle studerende til 2010-studieordningen, således at alle gennemførte fag overføres. Efter anmodning fra studerende kan studienævnet bestemme vilkår for tidligere overførelse til den nye studieordning. SAMF AUG10 11

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere