Strategi- og handleplan 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi- og handleplan 2017"

Transkript

1 Bilag til pkt. 3 Strategi- og handleplan 2017 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn For Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn den højeste prioritet. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at undgå, at der er virksomheder, som ikke kan få den arbejdskraft, de har behov for. Forebyggelse af mangel på arbejdskraft er en forudsætning for vækst og nye arbejdspladser på Fyn. Vi skal være særligt opmærksomme på, at de ledige via beskæftigelsesindsatsen får de rette kvalifikationer og kompetencer, hvad enten det er faglige eller personlige. Vi skal understøtte, at de borgere, der i dag er i beskæftigelse, også fremover har de kvalifikationer, der skal til for at forblive i job. Unge skal vejledes til uddannelser, der modsvarer jobåbningerne, og vi skal sikre, at de bliver klar til at påbegynde og gennemføre uddannelsen. Vi har som mål, at alle der kan blive selvforsørgende også får tilbudt den helhedsorienterede indsats, der skal til for at komme i job. På Fyn er der et veletableret samarbejde mellem de fleste aktører i beskæftigelsesindsatsen, og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd ser det som et godt afsæt for det fremtidige samarbejde om beskæftigelsesindsatsen på Fyn. Kun gennem et koordineret samarbejde mellem alle aktører kan vi nå det fælles mål, hvor virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for som en forudsætning for vækst på Fyn, som også kommer de fynske ledige til gode. Januar 2017 Erling Møller Nielsen Formand for RAR Fyn Steen Møller Næstformand Kent Madsen Næstformand Kontakt til RAR Fyn: Arbejdsmarkedskontor Syd, tlf , 1

2 Bilag til pkt. 3 Udfordringer i de kommende år Befolkningsudviklingen rammer Fyn hårdere end på landsplan. Der bliver færre i den erhvervsaktive alder, samtidig med en betydelig stigning i antallet af ældre. Arbejdsmarkedsreformerne, der er gennemført i de senere år, vil dog modvirke et tilsvarende fald i arbejdsstyrken. Tilbagetrækningsreformen vil eksempelvis få flere ældre til at udskyde overgangen til pension. De øvrige reformer vil også bidrage til en større arbejdsstyrke, og det samme vil en vellykket integration af flygtninge. Det udelukker ikke, at der fortsat vil være stor variation i udviklingen på tværs af de fynske kommuner. Det er ikke kun et spørgsmål om det tilstrækkelige antal personer i arbejdsstyrken. De skal også have de rette kvalifikationer og kompetencer, som modsvarer behovet hos virksomhederne. Et stort antal industriarbejdspladser er blevet nedlagt på Fyn, men nye kommer til inden for eksempelvis robotindustrien, IT og den private servicesektor. Ofte forudsætter de andre og nye kompetencer. Det stiller krav til beskæftigelsesindsatsen for ledige, men det gælder i lige så høj grad de beskæftigede i virksomhederne i dag, hvis de fortsat skal forblive i job. Med forventninger om en forbedring i konjunkturerne i de kommende år kan mangel på arbejdskraft med de rette kvalifikationer blive et alvorligt problem. Prognoser viser, at der ikke mindst bliver behov for faglært arbejdskraft. Det gælder især inden for industrien og bygge & anlæg, hvor de store bygge- og anlægsprojekter på Fyn i de kommende år vil give et stort antal jobåbninger. Manglen på faglært arbejdskraft skal ses ud fra, at langt størstedelen af de unge i dag vælger en gymnasial ungdomsuddannelse frem for en erhvervsuddannelse. Hvis ikke det lykkes at håndtere virksomhedernes mangel på arbejdskraft, risikerer det at blive en barriere for vækst på Fyn, som i mange år har ligget under niveauet på landsplan. Prioriterede indsatsområder Det regionale arbejdsmarkedsråd på Fyn har valgt et mindre antal indsatsområder inden for 3 emner i beskæftigelsespolitikken: Mangel på kvalificeret arbejdskraft, Integration og Indsatsen for udsatte borgere. Det er Rådets opfattelse, at en fokuseret indsats inden for et mindre antal prioriterede områder øger chancen for at kunne gøre en forskel. Det væsentligste virkemiddel for Rådet er et godt koordineret samarbejde med alle relevante aktører med interesse for det fynske arbejdsmarked herunder Vækstforum og Region Syddanmark. Derfor tillægger Rådet det stor betydning, at der er synlighed omkring rådets arbejde, så alle samarbejdspartnere har mulighed for at holde sig orienteret. Kontakt til RAR Fyn: Arbejdsmarkedskontor Syd, tlf , 2

3 Bilag til pkt. 3 Mangel på kvalificeret arbejdskraft For at understøtte et bedre match mellem jobsøgende og virksomheder, der efterspørger arbejdskraft, vil RAR Fyn have fokus på at: Sikre overblik over mangelområder på arbejdsmarkedet: Efterspørgsel efter arbejdskraft og udbud af arbejdskraft skal være synlig. Imødegå mangelområder med en forebyggende indsats, og herunder at der tages initiativer i forhold til områder med paradoksproblemer, dvs. områder, hvor virksomhederne ikke kan få den arbejdskraft, de efterspørger, samtidig med at der tilsyneladende er ledige med de rette kvalifikationer. Fremme en virksomheds- og formidlingsindsats, der er koordineret mellem kommuner, a-kasser og øvrige aktører på området. Udveksling af metoder og god praksis i mellem aktørerne. Flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Vejledningen til uddannelse skal give de unge et realistisk billede af de efterfølgende jobmuligheder. Herunder af de mange spændende karrierer, en erhvervsuddannelse kan føre til. Handlinger: RAR Fyn vil på hvert møde i rådet drøfte den aktuelle situation på det fynske arbejdsmarked og behovet for initiativer. Der søges synlighed om RAR Fyns arbejde gennem pressen. Der afholdes en beskæftigelseskonference, hvor gode eksempler på indsats kan formidles og samarbejde på tværs af de fynske aktører kan fremmes. På RAR Fyns hjemmeside stilles bl.a. overvågningsdata til rådighed for øvrige interessenter. I samarbejde med jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner vil RAR Fyn fremme projekter, hvor ledige matches med konkrete virksomheder og efter behov tilbydes målrettet opkvalificering afstemt efter kompetencekravene i den enkelte virksomhed. Evt. finansieret via bl.a. puljeansøgninger. RAR Fyn vil via den regionale uddannelsespulje understøtte bekæmpelse af mangel- og paradoksproblemer. Gerne via konkrete opkvalificeringsprojekter, hvor kurser fra positivlisten indgår. RAR Fyn vil fortsat samarbejde med Vækstforum/Region Syddanmark i regi af eks. Aktionsplan for kvalificeret arbejdskraft med henblik på at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse og fremme opkvalificering af arbejdsstyrken. Integration En vellykket integration af flygtninge og indvandrere er både af økonomiske og menneskelige årsager af stor betydning. For RAR Fyn er det afgørende at sammentænke indsatsen, således at flygtninge og indvandrere både kommer i job, bliver integreret i samfundet og bidrager til en velkvalificeret fynsk arbejdsstyrke. Kontakt til RAR Fyn: Arbejdsmarkedskontor Syd, tlf , 3

4 Bilag til pkt. 3 RAR Fyn vil have fokus på: Hvor de ømme punkter er hvor er barriererne for job og uddannelse for netop denne gruppe af borgere? At tænke indsatsen med blik for forebyggelsen af mangel- og paradoksproblemer. Handlinger: RAR Fyn vil medvirke til at formidle de gode eksempler på indsats blandt virksomheder, uddannelsesinstitutioner og jobcentre. Det kan eksempelvis være cases på borgere, som er blevet motiveret til at påbegynde og gennemføre en uddannelse inden for mangelområder. RAR Fyn tager udbud af målrettede uddannelsestilbud til flygtninge og indvandrere op til drøftelse med VEU-centerråd Fyn og herunder IGU en. Indsatsen for udsatte borgere Alle, der kan, skal have chancen for at kunne forsørge sig selv via et job også selv om vejen dertil er en længere trinvis progression både personligt og fagligt. Det er ikke sikkert, at resultatet er en fuldtidsstilling, men en borger i fleksjob bidrager også til arbejdsstyrken. RAR Fyn vil derfor have fokus på: En virksomhedsrettet indsats baseret på rummelighed, socialt ansvar og progression i timer og indhold afpasset den enkelte borger. Handlinger: Fremme kendskab til de mange understøttende ordninger herunder de handicapkompenserende ordninger hos virksomhederne. Formidle best practice og herunder gode eksempler på ansættelse i ordinære timer som en del af indsatsen. Tilblivelse af Strategi- og Handleplan 2017 Det Regionale Arbejdsmarkedsråds Strategi- og udviklingsplan er udarbejdet på baggrund af Rådets strategiseminar den 22. nov og godkendt på møde i Rådet den 26. jan Kontakt til RAR Fyn: Arbejdsmarkedskontor Syd, tlf , 4

5 RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Bilag til pkt. 5 Mødet den 26. januar 2017 Pkt.2.5: Liste over stillingsbetegnelser til brug for målretning af positivlisten gældende pr. 1. april 2017 HFP/VJE/uch Anledning Det Regionale Arbejdsmarkedsråd drøfter 2 gange årligt, hvilke korte erhvervsrettede kurser der skal fremgå af den regionale positivliste. På rådsmødet i januar godkender Rådet en liste over stillingsbetegnelser som udgangspunkt for det videre arbejde. På rådsmødet i marts godkender rådet positivlisten med konkrete uddannelsesforløb med relevans for stillingsbetegnelserne. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Rådet drøfter og godkender bilag 1: Nettoforslag til stillingsbetegnelser som udgangspunkt for udarbejdelse af Positivlisten Fyn. Sagsfremstilling Der er på landsplan afsat ca.100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere. Jobcentrene kan anvende puljen til kortere, erhvervsrettede uddannelsesforløb ud fra en liste godkendt af Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). Det skal understreges, at den regionale uddannelsespulje kun er en blandt flere andre redskaber til opkvalificering af dagpengemodtagere. Formålet med puljen er at give Rådet mulighed for at fremme en fokuseret uddannelsesindsats inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger. Sekretariatets forslag til udpegning af stillingsbetegnelser er foretaget med udgangspunkt i flg. kriterier: 1. Medtag som udgangspunkt kun stillingsbetegnelser inden for kategorien mangel på arbejdskraft i Arbejdsmarkeds, som giver det mest valide og veldokumenterede billede af mangelsituationen på Fyn. 2. For yderligere at belyse mangelproblemerne suppleres Arbejdsmarkeds med input fra andre kilder. Her er centrale analysebidrag Region Syddanmark samt bidrag om observeret mangelområder fra de sydjyske Jobcentre og RAR Fyns baggrundsgrupper 3. Der medtages alene stillingsbetegnelser på områder, hvor korterevarende kurser kan løse mangelsituationen. I vedlagte bilag fremgår Nettoforslag til de stillingsbetegnelser, der skal danne grundlag for udarbejdelse af positivlisten på mødet i marts måned. Desuden er der bilag 2, der er sekretariatets bagvedliggende gennemgang af alle de indkomne forslag. Bilag Bilag 1: Nettoforslag til stillingsbetegnelser som udgangspunkt for udarbejdelse af Positivlisten Fyn, gældende fra 1. april 2017 Bilag 2: Gennemgang af Bruttoforslag til stillingsbetegnelser som udgangspunkt for udarbejdelse af Positivlisten Fyn Referat

6 Bilag 1: Nettoforslag til stillingsbetegnelser som udgangspunkt for udarbejdelse af Positivlisten Fyn, gældende fra 1. april 2017 På baggrund af gennemgang af stillingsbetegnelser har sekretariatet udarbejdet nedenstående nettoforslag til det samlede grundlag for de stillingsbetegnelser/fagområder, der skal danne grundlag for positivlisten for den regionale uddannelsespulje. Gennemgangen af alle indmeldte stillingsbetegnelser kan uddybende læses i det andet bilag til dette punkt. De stillingsbetegnelser, der i gennemgangen af alle indmeldte stillingsbetegnelser, er markeret med enten gul eller rød farve er ikke medtaget i nedenstående nettoforslag. Nedenstående forslag omfatter således 35 stillingsbetegnelser/fagområder fordelt på 13 erhvervsgrupper. Forslaget tager udgangspunkt i mangelområder fra Arbejdsmarkeds og indmeldinger fra Regions Syddanmark/Vækstforum, Jobcentre og DA/LO-baggrundsgrupperne. Herefter har sekretariatet trukket stillingsbetegnelser/fagområder ud, hvor det vurderes ikke at give mening med brug af den regionale uddannelsespulje gennemgang (som nævnt kan denne gennemgang uddybende læses i det andet bilag til dette punkt). Nedenstående liste er således udarbejdet på baggrund af: 1. Medtag som udgangspunkt kun stillingsbetegnelser inden for kategorien mangel på arbejdskraft i Arbejdsmarkeds, som giver det mest valide og veldokumenterede billede af mangelsituationen på Fyn. 2. For yderligere at belyse mangelproblemerne suppleres Arbejdsmarkeds med input fra andre kilder. Her er centrale analysebidrag Region Syddanmark samt bidrag om observeret mangelområder fra de fynske Jobcentre og RAR Fyns baggrundsgrupper 3. Der medtages alene stillingsbetegnelser på områder, hvor korterevarende kurser kan løse mangelsituationen. RAR Fyn kan herefter beslutte at medtage flere stillingsbetegnelser/fagområder eller beslutte at fokusere antallet af stillingsbetegnelser/fagområder yderligere. Det kan eksempelvis være i forhold til at målrette mod særlige udvalgte brancheområder/erhvervsgrupper. Forslag til grundlaget til positivlisten for den regionale uddannelsespulje, forår 2017 Placering i erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser - Forår 2017 Arbejdsmarkeds Akademisk arbejde elektroingeniør mangel Akademisk arbejde maskiningeniør Omfattende mangel Akademisk arbejde skibsingeniør mangel Akademisk arbejde revisor mangel 1

7 Bygge og anlæg anlægsstruktør mangel Bygge og anlæg beregner/opmåler mangel Bygge og anlæg brolægger mangel Bygge og anlæg bygningsmaler mangel Bygge og anlæg bygningssnedker mangel Bygge og anlæg murer mangel Bygge og anlæg specialarbejder indenfor kloak mangel Bygge og anlæg tagdækker mangel Bygge og anlæg tømrer mangel Hotel, restauration, køkken, kantine kok (køkkenchef) mangel Hotel, restauration, køkken, kantine tjener (serveringsmedarbejder) paradoks Industriel produktion industrilakerer mangel It og teleteknik programmør og systemudvikler Omfattende mangel Jern, metal og auto autolakerer mangel Jern, metal og auto Automatiktekniker gode beskæftigelsesmuligheder Jern, metal og auto CNC-operatør mangel Jern, metal og auto mekaniker mangel Jern, metal og auto servicetekniker indenfor jern og metal mangel Jern, metal og auto smed mangel Jern, metal og auto svejser mangel Kontor, administration, regnskab og finans bogholderi- og regnskabsassistent mangel Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje fodermester mangel Rengøring, ejendomsservice og renovation rengøringsassistent paradoks Salg, indkøb og markedsføring butiksmedhjælper paradoks Salg, indkøb og markedsføring salgskonsulent paradoks Sundhed, omsorg og personlig pleje lægesekretær mangel Sundhed, omsorg og personlig pleje social- og sundhedsassistent Omfattende mangel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel paradoks Transport, post, lager- og maskinførerarbejde kranfører mangel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Redder (ambulance) gode beskæftigelsesmuligheder Undervisning og vejledning folkeskolelærer (efterskolelærer) Omfattende mangel

8 Bilag 2: Gennemgang af Bruttoforslag til stillingsbetegnelser som udgangspunkt for udarbejdelse af Positivlisten Fyn Dette notat belyser grundlaget for udarbejdelsen af positivlisten for den regionale uddannelsespulje, der skal gælde fra 1. april 2017 på Fyn. Notatet præsenterer en oversigt over forslag til de stillingsbetegnelser, der skal danne udgangspunkt for den kommende positivliste. Når Rådet har godkendt listen over stillingsbetegnelser, kontakter sekretariatet relevante uddannelsesinstitutioner, jobcentre og andre aktører med henblik på at få indmeldt kurser af relevans for stillingerne på positivlisten. Den endelige positivliste består således af en liste over konkrete kurser, som forelægges Rådet til godkendelse på Rådets møde i marts Grundlaget for nedenstående er mangelområder i den netop offentliggjorte Arbejdsmarkedsbalance, publikationer fra Vækstforum/Region Syddanmark og drøftelser med deres sekretariat samt indmeldinger fra RAR s baggrundsgrupper og jobcentrene. Den regionale uddannelsespulje Den regional pulje har samlet på landsplan ca. 101,5 mio. kr. årligt til at understøtte, at flere ledige får korte erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder med jobåbninger. Det skal bemærkes, at den regionale uddannelsespulje kun er et redskab blandt flere, som jobcentrene kan benytte til opkvalificering af ledige dagpengemodtagere med refusion af udgifterne. Aktivering med ordinære uddannelsesforløb giver således en refusion på 50 % af udgifterne, hvor den er på 80 % for kurser på positivlisten. Midlerne skal målrettes særlige uddannelsesforløb inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende 6 måneder, herunder store infrastrukturprojekter. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn kan således sætte politisk fokus på at fremme opkvalificering inden for fagområder, som Rådet vurderer har vækstmuligheder enten aktuelt eller inden for den nærmeste fremtid. Rådet kan således med den regionale positivliste imødekomme en nuværende og/eller kommende efterspørgsel til gavn for både beskæftigelsen og ledige. Især kan RAR målrette indsatsen inden for erhvervsområder, hvor der ses rekrutteringsproblemer. Positivlisten er gældende fra 1. april 30. september og fra 1. oktober til 31. marts. Det vil sige, at Rådet reviderer listen to gange om året i forlængelse af, at Arbejdsmarkeds opdateres. Rådets strategiovervejelser Rådets påpeger i deres strategi, at en helt central opgave for Rådet er at forebygge mangel på arbejdskraft og at bekæmpe langtidsledighed. Den regionale uddannelsespulje er ikke det eneste svar på de to udfordringer, men kan yde et bidrag til løsning af begge opgaver. Det foreslås derfor, at der anlægges en fokuseret strategi for udvælgelse af stillingsbetegnelser til positivlisten, hvor der tages afsæt i følgende punkter: 1

9 1. Medtag som udgangspunkt kun stillingsbetegnelser inden for kategorien mangel på arbejdskraft i Arbejdsmarkeds, som giver det mest valide og veldokumenterede billede af mangelsituationen på Fyn. 2. For yderligere at belyse mangelproblemerne suppleres Arbejdsmarkeds med input fra andre kilder. Her er centrale analysebidrag Region Syddanmark samt bidrag om observeret mangelområder fra de fynske jobcentre og RAR Fyns baggrundsgrupper 3. Der medtages alene stillingsbetegnelser på områder, hvor korterevarende kurser kan løse mangelsituationen. Analysebidrag fra Region Syddanmark m.fl Arbejdsmarkedskontor Syd har været i dialog med Region Syddanmark og drøftet Region Syddanmarks/Vækstforums analyser af det syddanske arbejdsmarked. Det er væsentligt at pointere, at Regionen ikke leverer analyser ned på stillingsbetegnelse-niveau, som Arbejdsmarkeds gør, men oftest analyserer på branche-niveau. De områder, som Regionen/Vækstforum peger på understøtter i vid udstrækning de fagområder/stillingsbetegnelser, der fremgår af Arbejdsmarkeds for Fyn. Tendenserne peger således i samme retning som det, virksomhederne aktuelt oplever, når de skal rekruttere arbejdskraft: Det er inden for især faglærte stillingsbetegnelser i bygge og anlæg og industrien (herunder Robotindustri), at det er svært at rekruttere medarbejdere med de rette kvalifikationer. Desuden peger indmeldinger fra de fynske jobcentre og fra LO-baggrundsgruppen på analysen på mangel inden for en række fagområder. En stor andel af disse indmeldinger understøtter ligeledes resultaterne i Arbejdsmarkeds. Forslag og gennemgang af stillingsbetegnelser/fagområder På de næste sider præsenteres en todelt oversigt over stillingsbetegnelser: Stillingsbetegnelser, der fremgår som mangelområder i Arbejdsmarkeds. Her indgår også stillingsbetegnelser, der både fremgår af men også er blevet peget på af Region Syddanmark, Jobcentre eller RAR s baggrundsgrupper. Dernæst en oversigt over områder, der ikke i forvejen fremgår som mangelområder på Arbejdsmarkeds, men er indmeldt fra Jobcentre eller RAR s baggrundsgrupper. I oversigten vurderes stillingsbetegnelser, der er markeret med rød, som stillingsbetegnelser, hvor mangelproblemet ikke kan løses med kortere erhvervsrettet kurser via den regionale uddannelsespulje. Desuden er et antal stillingsbetegnelser markeret med gul. Det betyder, at det kan give mening med kortere kurser, men der er også argumenter for, at kortere erhvervsrettede kurser ikke er løsningen. Er der ikke markeret noget vurderes det, at kortere kurser til ledige kan være med til at løse efterspørgslen efter arbejdskraft inden for området. 2

10 Bruttoliste for grundlag til positivlisten for den regionale uddannelsespulje - Listen er baseret på mangelområder fra Arbejdsmarkeds for Fyn gældende i forår 2017 suppleret med Region Syddanmarks analysebidrag erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser - Forår 2017 Placering i Arbejdsmarkeds Evt. kommentarer Akademisk arbejde læge (lægekonsulent, syghuslæge, overlæge) Akademisk arbejde tandlæge mangel Omfattende mangel Akademisk arbejde elektroingeniør mangel Akademisk arbejde maskiningeniør Omfattende mangel Akademisk arbejde skibsingeniør mangel Akademisk arbejde revisor mangel Bygge og anlæg anlægsstruktør mangel Bygge og anlæg beregner/opmåler mangel Bygge og anlæg brolægger mangel Bygge og anlæg bygningsmaler mangel Bygge og anlæg bygningssnedker mangel Bygge og anlæg elektriker Omfattende mangel Bygge og anlæg murer mangel specialarbejder indenfor Bygge og anlæg kloak mangel Bygge og anlæg tagdækker mangel Bygge og anlæg tømrer mangel Hotel, restauration, køkken, kantine kok (køkkenchef) mangel Hotel, restauration, køkken, tjener kantine (serveringsmedarbejder) paradoks Industriel produktion industrilakerer mangel programmør og It og teleteknik systemudvikler Omfattende mangel Jern, metal og auto autolakerer mangel Det vurderes at være et område, hvor problemet ikke er opkvalificering af ledig arbejdskraft med kortere kurser Det vurderes at være et område, hvor problemet ikke er opkvalificering af ledig arbejdskraft med kortere kurser Kan vurderes, at der kræves autorisation og det dermed ikke giver mening at opkvalificere ledige med mindre, der er mange elektrikere stående som ledige. PT. er der 14 i arbejdskraftreserven 3

11 Jern, metal og auto CNC-operatør mangel Jern, metal og auto mekaniker mangel Jern, metal og auto servicetekniker indenfor jern og metal mangel Jern, metal og auto smed mangel Jern, metal og auto svejser mangel Kontor, administration, regnskab og finans bogholderi- og regnskabsassistent mangel Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje fodermester mangel Rengøring, ejendomsservice og renovation rengøringsassistent paradoks Salg, indkøb og markedsføring butiksmedhjælper paradoks Salg, indkøb og markedsføring salgskonsulent paradoks Sundhed, omsorg og personlig pleje lægesekretær mangel Sundhed, omsorg og personlig pleje social- og sundhedsassistent Omfattende mangel Sundhed, omsorg og personlig pleje sygeplejerske (samt operations-/anæsti) chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde paradoks Transport, post, lager- og maskinførerarbejde kranfører mangel Omfattende mangel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde lokomotivfører mangel folkeskolelærer Undervisning og vejledning (efterskolelærer) Omfattende mangel Vagt, sikkerhed og overvågning politibetjent / -assistent mangel Der er meldt mangel og ledigheden er meget lav, så det vurderes, at der er omfattende mangel på arbejdskraft efter sygeplejersker. Det vurderes samtidig at være svært at opkvalificere andre faggrupper og ikke muligt at lave substitution. Det vurderes at være et område, hvor problemet ikke er opkvalificering af ledig arbejdskraft med kortere kurser. Der er 4 i arbejdskraftreserven Det vurderes at være et område, hvor problemet ikke er opkvalificering af ledig arbejdskraft med kortere kurser. Der er 1 i arbejdskraftreserven. 4

12 Yderligere indmeldinger fra RAR-baggrundsgupper og Jobcentre på Fyn, der ikke i forvejen er omfattet af ovenstående stillingsbetegnelser Indmelding fra Stillingsbetegnelser / Fagområder Kommentar fra indmelder Kerteminde Off shore stillinger Mærsk s sikkerhedskurser Nordfyns Svejsere / smede Helst faglærte Bygge- og Nordfyns anlægsarbejdere Helst faglærte Nordfyns Sosu-assistenter Helst faglærte Nordfyns Industrioperatører / Maskinarbejdere Uddannede Nordfyns Ingeniører Uddannede Nordfyns Rengøringsassistenter Helst faglærte Nordfyns Chauffører Helst faglærte Alle område ok - Ingen Ærø tilføjelser Placering i Arbejdsmarkeds og vurdering Offshore-stillinger som offshorearbejder er ikke i mangel i. Der er desuden andre stillingsbetegnelser på mangel, der kan være efterspurgt i offshore. Det drejer sig eks. om smede/svejsere og faglærte stillingsbetegnelser såsom tømrer, murer etc. Offshore-kurser vil derfor sandsynligvis indgå i de kursusindmeldinger, der kommer på de stillingsbetegnelser, som er målrettet offshore. Mangel - indgår i forvejen som mangel i Mangel - indgår i forvejen som mangel i Omfattende mangel - indgår i forvejen som mangel i Industrioperatører betjener og overvåger produktionsanlæg i industrivirksomheder. Der er ikke meldt om mangel på industrioperatør. Der er mangel på andre relaterede stillingsbetegnelser i industrien såsom cnc-operatør og "servicearbejder, jern og metal". Det kan vurderes, at industrioperatør dermed er dækket ind af øvrige stillingsbetegnelser i mangel. Der er i nov i arbejdskraftreserven. Mangel - indgår i forvejen som mangel i Paradoks - indgår i forvejen som mangel i Mangel - indgår i forvejen som mangel i 5

13 Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Svendborg Hotel, restauration, køkken, kantine Kommunikation i serviceorienteret gæstebetjening AMU Hotel, restauration, køkken, kantine Kulturforståelse anvendt i gæstebetjeningen AMU Hotel, restauration, køkken, kantine Salg og service i gæstebetjening AMU Hotel, restauration, køkken, kantine Servering og gæstebetjening ved selskaber AMU Alle bygge/anlægskurser Den alsidige entreprenør Alle transportkurser Alle områder OK - ingen tilføjelser Nyborg har et stort medarbejder-flow i forhold til denne branche og derfor har både hoteller og restauranter forespurgt disse Nyborg har et stort medarbejder-flow i forhold til denne branche og derfor har både hoteller og restauranter forespurgt disse Nyborg har et stort medarbejder-flow i forhold til denne branche og derfor har både hoteller og restauranter forespurgt disse Nyborg har et stort medarbejder-flow i forhold til denne branche og derfor har både hoteller og restauranter forespurgt disse Paradoks (Tjener og serveringsmedarbejder) - indgår i forvejen som mangel i Paradoks (Tjener og serveringsmedarbejder) - indgår i forvejen som mangel i Paradoks (Tjener og serveringsmedarbejder) - indgår i forvejen som mangel i Paradoks (Tjener og serveringsmedarbejder) - indgår i forvejen som mangel i Mangel - indgår i forvejen som mangel i Mangel - indgår i forvejen som mangel i Chauffør, fragt - Mangel - indgår i forvejen som mangel i Region Syddanmark Detail- og engroshandel mangel Indgår i mangel i Region Syddanmark Murer mv. mangel Indgår i mangel i Region Syddanmark Tømrer/Snedker mangel Indgår i mangel i Region Syddanmark Maler mangel Indgår i mangel i Region Syddanmark Elektriker mangel Indgår i mangel i Region Syddanmark Smede mangel Indgår i mangel i Region Syddanmark Mekaniker mangel Indgår i mangel i 3F - Niels Rude mf. Plastmager Baggrunden for de to nævnte erhvervsuddannelser med tilhørende relevante AMUuddannelser er meldinger fra vores tillidsrepræsentanter på TRIOPLAST og MEDICO PACK for plastmageruddannelsen og relevante AMU-kurser. En plastmager arbejder med plastic og laver alt i plastic fra små dimser til store både eller vinger til vindmøller. Der er ikke meldt om mangel på plastmager i arbejdsmarkeds, hvor plastmager er placeret i kategorien gode beskæftigelsesmuligheder. Der er aktuelt 8 i arbejdskraftreserven, der angiver plastmager som beskæftigelsesmål. 6

14 3F - Niels Rude mf. 3F - industri - Søren Hansen Lise Devantier Jørgensen - Industri I vækst + 3F industri Procesoperatør Industrioperatør Automatiktekniker For Procesoperatør og relevante AMU-kurser er det melding fra vores tillidsrepræsentant på EKOKEM. Vi mærker at der er stor efterspørgsel efter operatører til betjening af automatiske produktionsanlæg og robotter. Der er tale om en efterspørgsel der ikke kan efterkommes da der ikke er ledige industrioperatører. Dem er der mangel på i robotklyngen procesoperatør passer automatiske maskinanlæg. Der er ikke meldt om mangel på procesoperatør. Der er mangel på andre relaterede stillingsbetegnelser i industrien såsom cnc-operatør og "servicearbejder, jern og metal". Det kan vurderes, at procesoperatør dermed er dækket ind af øvrige stillingsbetegnelser i mangel. Der er 23 i arbejdskraftreserven i nov Industrioperatører betjener og overvåger produktionsanlæg i industrivirksomheder. Der er ikke meldt om mangel på industrioperatør. Der er mangel på andre relaterede stillingsbetegnelser i industrien såsom cnc-operatør og "servicearbejder, jern og metal". Det kan vurderes, at industrioperatør dermed er dækket ind af øvrige stillingsbetegnelser i mangel. Der er i nov i arbejdskraftreserven. Automatiktekniker arbejder med automatiske maskiner og anlæg i industrivirksomheder. Der er ikke meldt om mangel på automatiktekniker. Der er meldt om mangel og efterspørgsel i Robotindustrien. Der er mangel på andre relaterede stillingsbetegnelser i industrien såsom cnc-operatør og "servicearbejder, jern og metal". Det kan vurderes, at automatiktekniker dermed er dækket ind af øvrige stillingsbetegnelser i mangel. Der er 7 i arbejdskrafreserven i nov

15 Lise Devantier Jørgensen - Industri I vækst + Metal Entreprenør- og landbrugsmaskinemekaniker Stor mangel i flere år Der er ikke meldt om mangel efter entreprenørmaskinemekaniker eller landbrugsmaskinemekaniker, der begge er placeret i gode beskæftiegslesmuligheder i Arbejdsmarkeds. Den relaterede stillingsbetegnelse mekaniker er i forvejen på mangel. Lise Devantier Jørgensen - Industri I vækst + Metal Karosseri- og pladesmed Stor mangel i flere år Lise Devantier Jørgensen - Industri I vækst Lise Devantier Jørgensen - Industri I vækst + 3F Lise Devantier Jørgensen - Industri I vækst + 3F Lise Devantier Jørgensen - Industri I vækst + 3F Michael Frederiksen 3F - Byg svejser Plastsvejser Bruges over alt. Industrimedarbejdere. Tømrer - murer m.m. Michael Frederiksen 3F - Byg Tømrer - murer m.m. do Mangel på BLADT - MAG Y- joint Elektrode Y-joint Rekruttering meldt ind fra virksomhed - Alle cement kloakrør skal skiftes til plastrør i de store byer i den kommende tid. Plastsvejsning Hører sammen med de andre krankurser - Anhugning Mangel i industrien - Kran C Stort set alle skal løfte op på etage. Er lige så nødvendigt som et trailerkort. Teleskoplæsser med gafler - betjening TL - Jannik Petersen Audiologiassistent Ledighed 0% = 1 ledig i DK Plade- og konstruktionssmed og karosserismeder placeret i gode beskæftigelsesmulighede i Arbejdsmarkeds. Dog er Smed og svejser i forvejen på mangel og karosseri- og pladesmed vurderes dermed dækket ind. svejser - Mangel - indgår i forvejen som mangel i svejser - Mangel - indgår i forvejen som mangel i. Kan desuden sammenlignes med plastmager - se forklaring ovenfor Kranfører - Mangel - indgår i forvejen som mangel i Kranfører - Mangel - indgår i forvejen som mangel i Tømrer og Murer - Mangel - indgår i forvejen som mangel i Tømrer og Murer - Mangel - indgår i forvejen som mangel i Der er ikke meldt om mangel på audiologiassstent, der placeret i gode beskæftigelsesmuligheder i Arbejdsmarkeds. Der er som for de fleste stillingsebetegnelser inden for sundhedsområdet lav ledighed - der er aktuelt 5 i arbejdskraftreserven, der 8

16 angiver audiologiassistent som beskæftigelsesmål. TL - Jannik Petersen TL - Jannik Petersen TL - Jannik Petersen Produktionsteknolog IT-Elektronikteknolog El-installatører Efterspørgsel fra Odense Robotics - PLC programmering Efterspørgsel fra Odense Robotics - PLC programmering Efterspørgsel fra Odense Robotics - PLC programmering Der efterspørges PLCprogrammering målrettet Odense Robotics. Disse kurser vil i forvejen blive dækket ind af at højtuddannet IT-kurser er på mangel i Arbejdsmarkeds. Der efterspørges PLCprogrammering målrettet Odense Robotics. Disse kurser vil i forvejen blive dækket ind af at højtuddannet IT-kurser er på mangel i Arbejdsmarkeds. Der efterspørges PLCprogrammering målrettet Odense Robotics. Disse kurser vil i forvejen blive dækket ind af at højtuddannet IT-kurser er på mangel i Arbejdsmarkeds. 9

17 Lone Nielsen - FOA-A Fyn LO - Niels Peter Nielsen Ambulanceredder Grundlæggende programmering - Videregående programmering - Systemudvikling af store systemer - Web programmering client og serverside - IT sikkerhed. Aviser mv. - Er en egentlig uddannelse men der kan findes opkvalificering sted for lignende uddannelser inden for områder (f.-eks. sosuassistenter, sygeplejerske mv.) Vurdering fra uddannelsesttedets side: For ambulanceredder uddannelsen vil der formentlig være ganske få ledige ambulancereddere, som kan opkvalificeres via et kortere kursus. I forbindelse med ændringer i uddannelsen skulle alle ambulancereddere uddannet før 2001, inden udgangen af 2008 søge dispensation hos Sundhedsstyrelsen for at kunne fortsætte som ambulanceredder. Hvis dette ikke er gjort, skal man gennemføre uddannelsen igen, dog med merit for de certifikater man har opnået og som fortsat er gældende (f.eks. kørekort o.l.). Hvis man er uddannet før 2001 og har søgt dispensation, vil man uden videre kunne godkendes til at fungere som ambulanceassistent. Er man uddannet efter 2001 er man ligeledes umiddelbart kvalificeret til at fungere som ambulanceassistent. Hvis man har været ude af faget i en årrække, vil det dog give god mening at gennemføre flg. kursus: Ambulanceassistent ajourføring; skolefagkode: Varighed: 5,0 dage Højtuddannet IT er i forvejen på mangel i Arbejdsmarkeds og vurderes derfor dækket ind. 10

18 RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Bilag til pkt. 6 DAGSORDEN til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn 26. januar 2017 kl Arbejdsmarkedskontor Syd, rådssalen, Dannebrogsgade 3, 2. sal, 5000 Odense C Tema 1:? 1. Meddelelser fra formand 1.1. Møde med Carsten Koch og Beskæftigelses Task Force Odense 2. Beslutningspunkter 2.1. Godkendelse af dagsorden 2.2. Godkendelse af referat fra møde den 22. november Strategi og udviklingsplan Mangel- og paradoksproblemer, initiativer og projektansøgning til BER-puljen 2.5. Positivlisten for den regionale uddannelsespulje 2.6. Kommunernes Beskæftigelsesplaner Orienteringspunkter 3.1. Rekruttering, efteråret Orientering om effekter af den regionale uddannelsespulje 3.3. Nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet 3.4. Status på reformer og indsats 3.5. Orientering om status på forvaltningssager 3.6. Status for samspil med Vækstforum/Region Syddanmark 4. Eventuelt Sekretariatet, Arbejdsmarkedskontor Syd, Dannebrogsgade 3, 2., 5000 Odense C, tlf ,

Strategi- og handleplan 2017

Strategi- og handleplan 2017 Bilag til pkt. 2.3 Strategi- og handleplan 2017 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn For Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august 2016 Aktuel status på mangel er uændret i RAR Sydjylland men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn DAGSORDEN

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn DAGSORDEN DAGSORDEN til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn 26. januar 2017 kl. 13.00-15.00 Arbejdsmarkedskontor Syd, rådssalen, Dannebrogsgade 3, 2. sal, 5000 Odense C 1. Meddelelser fra formand 1.1. Møde

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Lidt tættere på Sydjylland

Lidt tættere på Sydjylland Lidt tættere på Sydjylland Ledighed Beskæftigelse Stillingsopslag Forgæves rekruttering Udvikling i antal jobsøgende Og en målrettet indsats Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Direktør Peter Graversen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt

Læs mere

REFERAT AF. Deltagere fra AMK: Peter Graversen, Tove Michaelsen, Vagn Jensen, Ellen Bisgaard (referent).

REFERAT AF. Deltagere fra AMK: Peter Graversen, Tove Michaelsen, Vagn Jensen, Ellen Bisgaard (referent). REFERAT AF møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn 26. januar 2017 kl. 13.00-15.00 Arbejdsmarkedskontor Syd, rådssalen, Dannebrogsgade 3, 2. sal, 5000 Odense C Deltagere: Erling Møller Nielsen, Jan

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

REFERAT AF. Afbud: Karsten Kjærby Christiansen, Lars Bregnehøj, Vibeke Ejlertsen, Merete Nielsen, Anne Jørgensen, Bjarne Nielsen.

REFERAT AF. Afbud: Karsten Kjærby Christiansen, Lars Bregnehøj, Vibeke Ejlertsen, Merete Nielsen, Anne Jørgensen, Bjarne Nielsen. REFERAT AF møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn 28. januar 2016 kl. 13.00-15.00 Arbejdsmarkedskontor Syd, rådssalen, Dannebrogsgade 3, 2. sal, 5000 Odense C Deltagere: Jan Steffensen, Charlotte Stigkjær

Læs mere

Strategi- og Handleplan 2017 for Produktionsdanmark RAR Sydjylland

Strategi- og Handleplan 2017 for Produktionsdanmark RAR Sydjylland Handlinger: Formidling af gode eksempler på IGU en samt best practice til virksomheder og øvrige aktører. Bl.a. gennem de fora RAR Sydjylland har adgang til. Via samarbejde med VEU-centrene m.fl. understøttes

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde advokat inden for de nævnte advokatfuldmægtig stillingsbetegnelser anlægsingeniør Kurser/ certifikater for udenlandsk arbejdskraft, så

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi 1. halvår 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSMARKEDSBALANCEN

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSMARKEDSBALANCEN

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland DAGSORDEN. til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland DAGSORDEN. til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland DAGSORDEN til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 13.00-15.00 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Tema: Udsatte borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Gælder statslige og kommunale målgrupper og omfatter: Vejledning og Opkvalificering. advokatsekretær. revisorassistent. bankrådgiver.

Gælder statslige og kommunale målgrupper og omfatter: Vejledning og Opkvalificering. advokatsekretær. revisorassistent. bankrådgiver. Side 1 Det Regionale Beskæftigelsesråds liste over stillingsbetegnelser og aktiviteter hvortil der gives tilskud til fra flaskehalspuljen i 2009 i Nordjylland Kontor, administration, regnskab og finans

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde. Hotel, restauration, køkken og kantine. Kontor, administration og regnskab

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde. Hotel, restauration, køkken og kantine. Kontor, administration og regnskab Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde Ferskvandsbiolog inden for de nævnte Gymnasielærer (naturvidenskab og idræt) stillingsbetegnelser Sidefag Hotel, restauration, køkken og

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland DAGSORDEN. til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland DAGSORDEN. til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland DAGSORDEN til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 20. september 2016 kl. 13.00-15.00 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Tema: Virkeligheden set fra et jobcenter Per Rasmussen,

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 18-01-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT AF

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT AF REFERAT AF møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Torsdag den 19. marts 2015 kl. 13.00 i rådssalen, 2. sal, Arbejdsmarkedskontor Syd, Dannebrogsgade 3, 5000 Odense C Deltagere: Erling Møller Nielsen,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Stabsmedarbejdernetværk

Stabsmedarbejdernetværk Stabsmedarbejdernetværk - 4. februar 2014 v. Sekretariatschef Vagn Jensen, Overvågning af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen overvåger løbende det syddanske arbejdsmarked Hvad har vi nu: Arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Gælder statslige og kommunale målgrupper

Gælder statslige og kommunale målgrupper Beskæftigelsesregion Nordjylland. Senest opdateret 31.12.2006 Liste over aktiviteter, hvortil jobcentrene kan søge midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT AF

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT AF REFERAT AF for det konstituerende møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Fredag den 30. januar 2015 kl. 13.00 i rådssalen, 2. sal, Arbejdsmarkedskontor Syd, Dannebrogsgade 3, 5000 Odense C Deltagere:

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland REFERAT AF

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland REFERAT AF REFERAT AF møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Fredag den 20. marts 2015 kl. 13.00 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Deltagere: Bo Beck Jørgensen, Jens Gaarde Gad, Marita Geinitz,

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

December 2015. Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn

December 2015. Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn December 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd Arbejdsmarked Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND. Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009.

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND. Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Revideret d. 23. februar 2010 Udvidelse af aktivitetsmuligheder for it og teleteknik

Revideret d. 23. februar 2010 Udvidelse af aktivitetsmuligheder for it og teleteknik Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde Ferskvandsbiolog Gymnasielærer (naturvidenskab og idræt) inden for de nævnte stillingsbetegnelser Sidefag Hotel, restauration, køkken og

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

5,2 4,6 Hele landet Fyn Assens

5,2 4,6 Hele landet Fyn Assens Månedsstatistik til EBU-mødet d. 14. august 217 status per 2. juni 217 1. Udvikling i bruttoledighedsprocenten 1 8, 6, 4, 2,, 4,1 5, 5,2 4,2 5,2 4,6 Hele landet Fyn Assens Kilde: Danmarks Statistik Det

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

fag som beskæftigelsesmål og i virksomheder og institutioner der normalt beskæftiger denne type arbejdskraft

fag som beskæftigelsesmål og i virksomheder og institutioner der normalt beskæftiger denne type arbejdskraft Opdateret den 13. jaunar 2010 Aktivitetsliste 2010 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Generelle uddannelsesaktiviteter der kan udløse tilskud fra flaskehalsbevillingen For særligt tilrettelagte

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

REFERAT AF. Afbud: Karsten Kjærby Christiansen, Steen Møller, Merete Nielsen, Bo Hansen, Anne Mette Markussen, Stig Møller, Ib Haahr.

REFERAT AF. Afbud: Karsten Kjærby Christiansen, Steen Møller, Merete Nielsen, Bo Hansen, Anne Mette Markussen, Stig Møller, Ib Haahr. REFERAT AF møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn 22. september 2016 kl. 13.00-15.00 Arbejdsmarkedskontor Syd, rådssalen, Dannebrogsgade 3, 2. sal, 5000 Odense C Deltagere: Jan Steffensen, Kent Madsen,

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

Afbud: Søren Sti Andersen, Anders Christian Frederiksen, Jens Andersen, Gunilla Bjørk Valsted

Afbud: Søren Sti Andersen, Anders Christian Frederiksen, Jens Andersen, Gunilla Bjørk Valsted Referat af Uddannelsesudvalg for Byggeri Mødet afholdt den: 3. november 2016 Deltagere: Anker Schøler Kristensen, Maria B B Riise, Dan Møller, Davie Boy Jeffy Frederiksen, Gorm Max Guldmann, Jane Jakobsen,

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere