Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA"

Transkript

1 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder i kraft 1. juli 2007, medfører bl.a., at ph.d.-uddannelse fremover skal foregå ved ph.d.-skoler med en ph.d.- skoleleder og et ph.d.-udvalg. De meget specifikke ændringer på organiseringen af ph.d.-området skal bl.a. ses på baggrund af de mange forskerskoler, som er oprettet siden 1996 og forskelle i disse forskerskolers organisation, kvalitetssikring, hvem der er ansvarlig og sammenhæng mellem forskerskole og universitet/fakultet. Formålet med at indføre ph.d.-skoler og kræve at alle ph.d.-studerende er tilknyttet en ph.d.-skole er at sikre forskeruddannelse af høj kvalitet gennem en klar og entydig opgave- og ansvarsfordeling. En ph.d.- skole er en organisatorisk enhed med en leder, der har det overordnede ansvar for uddannelse af ph.d.-studerende inden for et fagligt afgrænset og sammenhængende område. Ph.d.-skolen har ansvaret for, at de indskrevne ph.d.- studerende gennemgår et struktureret og sammenhængende uddannelsesforløb på højeste internationale niveau med undervisning og vejledning, der lever op til fastsatte krav om kvalitet. På KU er der truffet beslutning om, at der oprettes en ph.d.-skole pr. fakultet og implicit et ph.d.-udvalg pr. ph.d.-skole. De nærmere regler om etablering af ph.d.-skoler, udpegning af ph.d.-skoleledere og sammensætning af ph.d.- udvalg fastsættes i KUs vedtægt. Antallet af ph.d.-skoler og mål for antal studerende, herunder gennemførselsprocenten på de forskellige ph.d.-skoler, fastlægges i KUs udviklingskontrakt. Det må forventes, at KUFUR kommer til at spille en rolle ved udarbejdelse af KU s regelsæt og måske også struktureringen af de enkelte fakulteters ph.d.-skoler. STUDIEFORVALTNINGEN PH.D.-ADMINISTRATIONEN MARIANNE W. JØRGENSEN FULDMÆGTIG UNIVERSITETSPARKEN KØBENHAVN Ø TLF DIR FAX REF: MWJ/FSJ Sag: xxxx Ph.d.-bekendtgørelsen er under revision og Universitetslovens nye krav om organiseringen i ph.d.-skoler vil blive tilpasset i den reviderede ph.d.- bekendtgørelse. Når de nærmere regler er fastsat i KUs vedtægter, og så snart forslaget om oprettelse og organisering af FARMAs ph.d.-skole er tiltrådt, er næste del af pro-

2 cessen at udarbejde kommissorium (arbejds- og opgavebeskrivelse) for ph.d.- skolelederen og ph.d.-udvalget. SIDE 2 AF 7 Oprettelsen af en ph.d.-skole på FARMA skal ske med virkning fra 1. januar 2008 jf materiale fra KU. Den nuværende organisering af ph.d.-området på FARMA Ph.d.-studienævnet og Stipendieudvalget er hovedaktører på ph.d.-området på FARMA i dag. Ph.d.-studienævnet tager sig af alle FARMAs indskrevne ph.d.-studerende, herunder også de ph.d.-studerende som er tilknyttet forskerskolen Drug Research Academy (DRA). Ph.d.-studienævnet indstiller også til dekanen om indskrivning af eksternt ansatte ph.d.-studerende. Alle FARMAs ph.d.- studerende er således underlagt samme regler og kvalitetskriterier. Kun i tilfælde af, at DRAs specifikke krav til ph.d.-planen ikke overholdes, videresender Ph.d.-studienævnet sagen til DRA mht. godkendelse af det specifikke punkt. DRA kan ikke dispensere fra de generelle regler for godkendelse af ph.d.-planen, som Ph.d.-studienævnet har besluttet eller ph.d.-bekendtgørelsen definerer. Stipendieudvalget tager sig af FARMAs opslag af ph.d.-stipendier, f.eks. godkendelse af projekt, vejledergruppe, ansøgere. Stipendieudvalget indstiller til dekanen. Forslag til organisering af FARMAs ph.d.-skole FARMAs ph.d.-skole skal omfatte alle fakultetets ph.d.-studerende indenfor alle fakultetets forskningsområder. I det følgende beskrives de fremtidige aktører i organiseringen af ph.d.-området. Dekanen Dekanen udpeger og afsætter ph.d.-skolelederen. Ifølge KUs materiale skal dette ske ved nedsættelse af et rådgivende udvalg (med de 3 stænder VIP, TAP og ph.d.-studerende), som indstiller ph.d.-skolelederen til dekanen. Dekanen skal med inddragelse af ph.d.-skolelederen igangsætte internationale evalueringer af ph.d.-skolen og følge op på evalueringer, herunder internationale evalueringer Dekanen nedsætter ph.d.-udvalg (der vælges). Dekanen udpeger formand og næstformand for ph.d.-udvalg efter indstilling fra det pågældende ph.d.-udvalg. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalget og kan i særlige tilfælde overtage ph.d.-udvalgets opgaver. Det er dekanens beslutning efter samråd med ph.d.-udvalget, hvorvidt der skal være personsammenfald mellem ph.d.-skoleleder og formand for ph.d.- udvalget. Udpeges ph.d.-skolelederen ikke som formand, bør ph.d.- skolelederen deltage i ph.d.-udvalgets møder som observatør. Ph.d.-studienævnet anbefaler, jf. møde 15. maj 2007, at der er personsammenfald mellem ph.d.-skoleleder og formand for ph.d.-udvalget. Hvis ph.d.-

3 skolelederen, som udpeges af dekanen, ikke er medlem af ph.d.-udvalget, skal denne være observatør i udvalget. SIDE 3 AF 7 Leder af ph.d.-skolen Lederen af ph.d.-skolen har det overordnede ansvar for uddannelse af ph.d.-studerende indenfor skolens område. Ph.d.-skolelederen skal være en anerkendt forsker på mindst lektorniveau og skal desuden have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse. Ph.d.-skolelederen udpeges og afsættes af dekanen og refererer til denne. Ph.d.-skolelederens planlægning af uddannelsen sker med inddragelse af ph.d.- udvalget. Ph.d.-skolelederen rådgives derudover af FARMAs rådgivende udvalg. Ph.d.-skolelederen skal være fastansat og have KU som hovedarbejdsplads. Ph.d.-skolelederen skal være observatør i/medlem af ph.d.-udvalget, medlem af Stipendieudvalget, medlem af KUFUR, medlem af DRAs bestyrelse og forretningsudvalg. Ph.d.-skolelederens specifikke opgaver: Ph.d.-skolelederen udpeger ph.d.-vejledere (efter fastsatte regler). Ph.d.-skolelederen godkender ph.d.-studerende (dvs. indskrivningen af ph.d.- studerende) efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget. Ph.d.-skolelederen forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget planlægning af skolens uddannelse, herunder internationale ophold, og løbende evalueringer af skolens aktiviteter. Ph.d.-skolelederen indstiller til dekanen om opfølgning på disse evalueringer. Evalueringer og opfølgningsplaner skal offentliggøres. Derudover er det også ph.d.-skolelederen, der ansøger om støtte fra f.eks. Forskningsstyrelsen. Ph.d.-udvalget Ph.d.-udvalget består af repræsentanter for det videnskabelige personale og for de ph.d.-studerende, som vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende. Ph.d.-udvalgets specifikke opgaver: 1. At indstille formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og eventuelt næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende til dekanen 2. At indstille om sammensætning om bedømmelsesudvalg til ph.d.- afhandlinger til dekanen 3. At godkende ph.d.-kurser til udbud 4. At udarbejde forslag til interne retningslinier for ph.d.-skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen 5. At udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning til ph.d.- skolelederen 6. At godkende ansøgninger om merit og dispensation 7. At udtale sig om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og vejledning (alle relevante spørgsmål, som dekanen m.v. forelægger til udtalelse)

4 Ph.d.-udvalget kan således indstille og udtale sig om eventuelle nye forslag til forskeruddannelsesprogrammer, som skal godkendes af ph.d.-skolelederen. Derudover indstiller ph.d.-udvalgets VIP-medlemmer til ph.d.-skolelederen om indskrivning af ph.d.-studerende. I dette arbejde rådgives ph.d.-udvalget af Stipendieudvalget, der vurderer det faglige indhold i det enkelte ph.d.-projekt, vejledergruppens samt ansøgeres kvalifikationer. SIDE 4 AF 7 Ph.d.-studienævnet anbefaler, jf. møde 15. maj 2007, at det bør tilstræbes, at FARMAs fagområder (farmaci, farmakologi og kemi) repræsenteres blandt VIP-medlemmerne i ph.d.-udvalget. KUFUR har på sit seneste møde (18. juni 2007) anbefalet til rektoratet, at sammensætningen af ph.d.-udvalg ved KU sker efter paritet, dvs. at antallet af VIP-medlemmer og ph.d.-studerende er identisk. Med hensyn til størrelsen af ph.d.-udvalgene bør dette overlades til fakulteterne, idet der kan være forskellige hensyn at tage i betragtning. Det nuværende Ph.d.-studienævn arbejder videre som hidtil indtil 1. januar Skal der være valg til det ny ph.d.-udvalg eller kan de nuværende medlemmer af Ph.d.-studienævnet (der var valg i foråret 2007) overgå til ph.d.-udvalget? Det anbefales at det nuværende studienævn fortsætter som udvalg, men det er usikkert om vi har indflydelse på dette, da der kan komme en anden udmelding fra KU centralt. Ph.d.-udvalgets VIP-medlemmer bør være medlemmer af Stipendieudvalget. En af de ph.d.-studerende i ph.d.-udvalget bør være medlemmer af KUFUR. En af de ph.d.-studerende i ph.d.-udvalget, som er tilknyttet DRA bør være medlem (observatør) i DRAs bestyrelse. Stipendieudvalget Dekanen nedsætter Stipendieudvalget (rådgivende udvalg under dekanen) som fungerer som bedømmelsesudvalg i forbindelse med ansættelse af ph.d.- studerende. Stipendieudvalget indstiller til dekanen om ansættelse af ph.d.- studerende. Derudover indstiller Stipendieudvalget til dekanen om opslag af ph.d.-stipendier på FARMA (vurdering af projekt og vejledergruppe). Ph.d.-udvalgets VIP-medlemmer inkl. ph.d.-skolelederen bør være medlemmer af Stipendieudvalget. Stipendieudvalgets medlemmer bør repræsentere VIP fra følgende fagområder: Farmaci, analytisk kemi, farmakologi, medicinalkemi og samfundsfarmaci. De områder der ikke er repræsenteret af VIP i ph.d.-udvalget bør suppleres i Stipendieudvalget, så det er så bredt som muligt (især vigtigt ved indstillingen af opslag af ph.d.-stipendier, herunder godkendelse af projektbeskrivelse og vejledergruppe). Hvis der ikke er overlap mellem VIP-medlemmer i ph.d.- udvalget og medlemmer af Stipendieudvalget, må der forventes at komme en

5 øget arbejdsbelastning, f.eks. skal VIP i ph.d.-udvalget indstille til ph.d.- skolelederen om godkendelse af indskrivning af ph.d.-studerende. SIDE 5 AF 7 Ansættelse versus indskrivning Dekanen ansætter ph.d.-studerende efter indstilling fra Stipendieudvalget, ph.d.-skolelederen indskriver ph.d.-studerende efter indstilling fra VIP i ph.d.- udvalget. Det er derfor mest hensigtsmæssigt, at ph.d.-skolelederen også er med i Stipendieudvalget. Akademisk Råd Akademisk Råd tildeler fortsat ph.d.-graden. Akademisk Råd rådgiver endvidere dekanen om fordeling af ph.d.-stipendier til institutterne og prioritering af stipendieområder. Akademisk Råd godkender ikke længere indstilling om nedsættelse af bedømmelsesudvalg for ph.d.-afhandlinger. Rådgivende panel for ph.d.-skolen Fakultetets rådgivende udvalg rådgiver ph.d.-skolelederen, så planlægning af ph.d.-uddannelsen er koordineret med fakultetets øvrige uddannelsesaktiviteter samt fakultetets forskningsindsats. For FARMA tænkes ikke nedsat et specifikt udvalg med dette formål, idet Fakultetets rådgivende udvalg tænkes at varetage denne funktion. Aftager-panel Fakultetets rådgivende udvalg rådgiver også ph.d.-skolelederen om omverdens behov og forventninger til ph.d.-uddannelsen, herunder om arbejdsmarkedets kompetencebehov og -krav i forhold til uddannelsesplanlægning, undervisning og vejledning. Forskeruddannelsesprogrammer i ph.d.-skolen Ved hver ph.d.-skole kan der være et eller flere forskeruddannelsesprogrammer (tidligere kaldet forskerskoler). Et forskeruddannelsesprogram skal selvfølgelig overholde ph.d.-bekendtgørelsen, men kan desuden stille specifikke krav til de ph.d.-studerende som er et forskeruddannelsesprogram. Ved NAT og SUND forventer man, at alle ph.d.-studerende er tilknyttet et forskeruddannelsesprogram. Ved disse fakulteter er det også forskerskolerne (i fremtiden forskeruddannelsesprogrammerne), som afholder avancerede (= specifikke) ph.d.-kurser. I modsætning hertil udbydes alle ph.d.-kurser ved FAR- MA af Ph.d.-studienævnet (i fremtiden af ph.d.-skolen) og afholdes af Fakultetets institutter. At alle ph.d.-studerende på NAT og SUND bliver tilknyttet et forskeruddannelsesprogram skyldes ønsket om at tilvejebringe et forbedret fagligt miljø og hermed øge kvaliteten af ph.d.-uddannelsen, da ansvaret for uddannelsens kvalitet entydigt placeres i ph.d.-skolen og ikke er afhængig af medlemskab af en forskerskole, hvilket har været den hidtidige praksis (fra SUNDs oplæg). På FARMA sikres dette direkte af ph.d.-skolen p.g.a. Fakultetets størrelse.

6 Forskerskoler, herunder Drug Research Academy DRA vil blive videreført som et forskeruddannelsesprogram under ph.d.- skolen. Ph.d.-skolelederen bør være medlem af DRAs bestyrelse og forretningsudvalg. En ph.d.-studerende (hvis tilknyttet DRA) fra ph.d.-udvalget bør også være observatør i DRAs bestyrelse. SIDE 6 AF 7 For andre forskeruddannelsesprogrammer som ikke er forankret på FARMA p.t. RECETO og in vivo farmakologi forskerskolen vil det være ønskeligt, at der er en repræsentant for FARMA i deres bestyrelse. Denne repræsentant bør udpeges af dekanen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen/ph.d.-udvalget og være en person med kendskab til det aktuelle forskningsområde. Dette bør i hvert enkelt tilfælde aftales med de involverede parter. KUFUR Københavns Universitets ForskeruddannelsesRåd blev dannet i foråret Ph.d.-skolelederen og en af de ph.d.-studerende fra ph.d.-udvalget på FARMA er faste medlemmer af KUFUR. Ph.d.-koordinatorer på institutterne For de store fakulteter opereres der med såkaldte ph.d.-koordinatorer ved institutterne med henblik på at kommunikationen mellem ph.d.-udvalg og institutter er optimal. Disse personer skal desuden fungere som kontaktpersoner mellem ph.d.-udvalget og de på instituttet værende ph.d.-studerende. Der vil på FARMA ikke være behov for en særlig ph.d.-koordinator på hvert institut, såfremt fagområderne bliver repræsenteret i ph.d.-udvalget. Sekretariatsbetjening af ph.d.-skolen Ph.d.-administrationen varetager den daglige administration af de ph.d.- studerendes uddannelse samt medvirker til at løse mere overordnede opgaver indenfor ph.d.-skolen. I forbindelse med at Ph.d.-studienævnet erstattes af et ph.d.-udvalg samt en ph.d.-skoleleder bør der påregnes et stigende behov for sekretariatsbistand. Engelsk navn for ph.d.-skolen Ph.d.-studienævnet har diskuteret følgende engelske navne for ph.d.-skolen: Danish Graduate School of Pharmaceutical Sciences (DGSPS), Danish PhD School of Pharmaceutical Sciences (DPSPS) eller Danish Postgraduate School of Pharmaceutical Sciences (DPSPS). Den engelske betegnelse for ph.d.-skolen bør være i overensstemmelse med de tilsvarende betegnelser for KU s andre ph.d.-skoler. Vi finder det vigtigt, at man vælger et navn begyndende med Danish... for på den måde at fremhæve, at det er den eneste ph.d.-skole i Danmark indenfor dette område. Ph.d.-studienævnet er ikke nået frem til en entyding anbefaling om den engelske betegnelse, men personligt foretrækker jeg Danish Graduate School of

7 Pharmaceutical Sciences (DGSPS), idet det er i ovenensstemmelse med praksis i de fleste engelsktalene lande. PhD school er ikke særlig udbredt på engelsk. SIDE 7 AF 7 På Ph.d.-studienævnets vegne Flemming Steen Jørgensen

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde torsdag den 23. august 2007.

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 22. juni Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 22. juni Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 25. JUNI 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 23. oktober 2007.

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. juni 2008. Til stede:

Læs mere

28-03-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006.

28-03-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006. Til stede medlemmer: Flemming Steen Jørgensen

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 25. APRIL 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E I N D K A L D E L S E O P D A T E R E T V E R S I O N 25. OKTOBER 2016 Forum Akademisk Råd LEDELSE

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 27. november 2007.

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Tirsdag den 18. september Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Tirsdag den 18. september Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 24. SEPTEMBER 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA)

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 13. juli Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 13. juli Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 19. JULI 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag 24. februar Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag 24. februar Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 28. FEBRUAR 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA)

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2018 Sagsnr.: 2018-412-01052 Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Indledning Organisering

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier 2 3. Studiestart

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: /

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: / DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 19. maj 2010. Til

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 20. marts 2007.

Læs mere

DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde torsdag den 17. november 2005.

DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde torsdag den 17. november 2005. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde torsdag den 17. november 2005. Til stede medlemmer: Flemming Steen Jørgensen

Læs mere

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 13. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 24. NOVEMBER 2016 Vedr. Proces for udpegning af

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Fakultetssekretariatet, Palaver Hall Øster Voldgade 3, 1350 København K

Fakultetssekretariatet, Palaver Hall Øster Voldgade 3, 1350 København K D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Akademisk Råd MØDEREFERAT (GODKENDT) 27. MAJ 2008 Forum Akademisk Råd FAKULTETSSEKRETARIATET Møde afholdt:

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Ansvarsområder for skole og studienævn på TEKNAT, Aalborg Universitet

Ansvarsområder for skole og studienævn på TEKNAT, Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Kim Jensen Telefon: 9940 9900 Email: kje@adm.aau.dk Dato: 30-04-2014 Sagsnr.: 2014-409-00021 Ansvarsområder for skole og studienævn

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: /

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: / DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 29. september 2010.

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Retningslinjer for etablering, forlængelse og nedlæggelse af Forskningscentre og forskningsgrupper 1 ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Fastsat

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 17. september 2008. Til stede:

Læs mere

Statut for Center for Militære Studier

Statut for Center for Militære Studier C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Statut for Center for Militære Studier 11. JANUAR 2014 Statut for Center for Militære Studier NAVN CENTER FOR MILITÆRE

Læs mere

Kvalitetshåndbogen - Hvem gør hvad? Organisationsdiagram. Kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet, ST

Kvalitetshåndbogen - Hvem gør hvad? Organisationsdiagram. Kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet, ST Kvalitetshåndbogen - Hvem gør hvad? Kvalitetshåndbogen for uddannelser på Science and Technology (ST) er et redskab for studienævnsmedlemmer, uddannelsesansvarlige, studieadministratorer, medlemmer af

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING Rektorsekretariatet Dokument dato: 29.06.2017 Dokumentansvarlig: Signe Hernvig Senest revideret: 29.06.2017 Senest revideret af: Signe Hernvig Dato for næste revision: Godkendt dato: 28.06.2017 Godkendt

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Studenterrådet ved KU s høringssvar til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven

Studenterrådet ved KU s høringssvar til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven Studenterrådet ved KU s høringssvar til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven Studenterrådet ved Københavns Universitet har med stor interesse læst Forslag til Lov om ændring af universitetsloven.

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 05.12.2016 Sagsnr.: 2016-002-00002 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 28. august 2006.

DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 28. august 2006. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: PS Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 28. august 2006. Til stede medlemmer mandag den 28. august 2006:

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet I henhold til 10 stk. 6 i lov nr. 403 af 28 maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende: Almindelig bestemmelse 1. Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BIOTECH RESEARCH & INNOVATION CENTRE (BRIC) NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Biotech Research & Innovation Centre", forkortet BRIC.

VEDTÆGTER FOR BIOTECH RESEARCH & INNOVATION CENTRE (BRIC) NAVN 1. Forskningscentrets navn er Biotech Research & Innovation Centre, forkortet BRIC. Bestyrelsesmøde nr. 63, 7. juni 2012 Pkt. 13. Bilag 1. VEDTÆGTER FOR BIOTECH RESEARCH & INNOVATION CENTRE (BRIC) NAVN 1 Forskningscentrets navn er "Biotech Research & Innovation Centre", forkortet BRIC.

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET De overordnede bestemmelser vedrørende bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Akademisk Råd, School of Business and Social Sciences (Aarhus BSS)

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Akademisk Råd, School of Business and Social Sciences (Aarhus BSS) F O R R E T N I N G S O R D E N for Akademisk Råd, School of Business and Social Sciences () Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for akademiske råd, som rektor har fastsat, jf.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 60, 27. januar Pkt. 5. Bilag 3. Vedtægt for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 60, 27. januar Pkt. 5. Bilag 3. Vedtægt for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 60, 27. januar 2012. Pkt. 5. Bilag 3. Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven)

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

I medfør af 10, stk. 6 i Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes:

I medfør af 10, stk. 6 i Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes: CB-møde nr. 17, bilag 3b 29-05-2007/PHH VEDTÆGT FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET I medfør af 10, stk. 6 i Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes: KAPITEL 1. 1. Københavns

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Til stede: Flemming Steen Jørgensen (FSJ), Lona L. Christrup (LLC), Darshana Durup (DD), Laura Friis Eghorn (LFE) og suppleant Linda Zachariassen

Til stede: Flemming Steen Jørgensen (FSJ), Lona L. Christrup (LLC), Darshana Durup (DD), Laura Friis Eghorn (LFE) og suppleant Linda Zachariassen DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT( ENDELIGT) 23. JUNI 2011 Forum: Ph.d.-udvalget PH.D.-ADMINISTRATIONEN Møde afholdt: Tirsdag den 21. juni 2011 Sted: Referent: Mødesal A Marianne

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets studenterambassadør Kapitel 1 Formål

Forretningsorden for Københavns Universitets studenterambassadør Kapitel 1 Formål Forretningsorden for Københavns Universitets studenterambassadør Kapitel 1 Formål l. Studenterambassadørens formål er at styrke retssikkerheden og vejlede de studerende i deres møde med Københavns Universitet

Læs mere

Vedtægt for Københavns Universitet

Vedtægt for Københavns Universitet Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven) fastsættes: Kapitel 1. 1. Københavns Universitet er en statsfinansieret

Læs mere

DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 24. januar 2006.

DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 24. januar 2006. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 24. januar 2006. Til stede medlemmer: Flemming Steen Jørgensen

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: /

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: / DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 15. december 2010.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul)

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) Procedureansvarlig

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

31. maj 2019 FM 2019/199. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om Ilisimatusarfik. Til 8

31. maj 2019 FM 2019/199. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om Ilisimatusarfik. Til 8 31. maj 2019 FM 2019/199 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om Ilisimatusarfik Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. Til 8 1. 8, stk. 1, nr. 1, affattes således:

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci, 2010

Studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci, 2010 Studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci, 2010 Juli 2010 Studieordningen er fastsat i henhold til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Bekendtgørelse af 29. juni 2010 om bachelor-

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Navnerunde og kort orientering om studienævnets arbejde kl. 9 til kl. 9.10 1.1 Velkommen og navnerunde 1.2

Læs mere

Øvrige: Kamille Smidt Rasmussen (substitut for Lise Wogensen Bach), Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Øvrige: Kamille Smidt Rasmussen (substitut for Lise Wogensen Bach), Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) Møde den: 28. maj 2015 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen, Cai Grau, Anne- Mette Hvas, Ole Ingemann Hansen,

Læs mere

Bestyrelse. Rektor. Prorektor Direktør SCIENCE. Fakultet s. 7. Fakultet s. 8. Fakultet. s. 3

Bestyrelse. Rektor. Prorektor Direktør SCIENCE. Fakultet s. 7. Fakultet s. 8. Fakultet. s. 3 Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 6. Bilag 1 Bilag 1 Københavns Universitet: Organisationsdiagram* Bestyrelse Rektor Prorektor Direktør Ledelsesfora, råd og udvalg s. 2 FA Fællesadministrationen

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) Møde den: 23. februar 2016, kl. 15.00-17.00 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4 Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 27. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012-00047 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Akademisk Råds sammensætning og ledelse 1. Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet består pr. 1. januar 2017 af

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Bilag 14. UK = udviklingskontrakt Bestyrelsens aftale med DFU om aktivitetsplan for 2005 Forskning Handlingsplan/milepæl Status marts 2005 1.

Bilag 14. UK = udviklingskontrakt Bestyrelsens aftale med DFU om aktivitetsplan for 2005 Forskning Handlingsplan/milepæl Status marts 2005 1. Bilag 14. = udviklingskontrakt Bestyrelsens aftale med DFU om aktivitetsplan for 2005 Forskning Status marts 2005 1.1 Rektor definerer efter indstilling fra Akademisk Råd, hvad et centralt område er og

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Ph.d.-studerende i centrum, men i centrum for hvad?

Ph.d.-studerende i centrum, men i centrum for hvad? cb/2018 Ph.d.-studerende i centrum, men i centrum for hvad? Ph.d.- skole leder og administration Vejleder Ph.d.- studerende FUP Forsker- uddannelses- program Ph.d.- udvalget Institut Ph.d.skolen... består

Læs mere

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen.

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen. Til rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen Høringssvar til universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere