Skattereformen Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private"

Transkript

1 Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private

2 Skattereformen Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil berøre både lønmodtagere og erhvervsdrivende. De væsentligste hovedpunkter i skattereformen omhandler især en hævelse af topskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget med henblik på at skabe en nedsættelse af beskatningen af lønindkomst. Skattereformens nedbringelse af beskatningen af lønindkomst mv. finansieres bl.a. gennem en øget mulighed for at beskatte lønindkomst fra udstationerede personer, samt beskatning af arbejdsudleje. Ligeledes er der vedtaget yderligere afgifter påusunde varer, samt en indkomstregulering af børnecheckens størrelse for højtlønnede.

3 Skattereformen Virksomhedsskat Beskatning af aktionærlån: Fysiske personer, både danske og udenlandske, der optager aktionærlån fra selskaber, hvorover de har bestemmende indflydelse vil skulle medregne lånet i deres skattepligtige indkomst fra låneoptagelsestidspunktet. Lånet beskattes enten som lønindkomst eller udbytte, afhængig af den konkrete situation. Aktionærlån betragtes skattemæssigt ikke længere som lån. Hermed er der ikke fradrag for rentebetalinger, og disse vil blive betragtet som skattepligtige tilskud til selskabet. Kreditsituationer, som følge af sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, omfattes ikke af ændringen. Aktionærens tilbagebetaling fritager ikke aktionæren for beskatning. Modsat vil en tilbagebetaling ikke skulle medregnes i selskabets skattepligtige indkomst. Ændringen omfatter alle aktionærlån fra og med d. 14 august 2012.

4 Skattereformen Virksomhedsskat Beskatning ved bortfald af gæld: Eftergivelse, bortfald, nedbringelse eller forældelse af fysiske personers gæld til selskaber, hvori de selv eller deres nærtstående er aktionærer, medtages i den skattepligtige indkomst. Ændringen medfører fysiske personer ikke opnår skattefri gevinst påeftergiven, bortfaldet eller forældet gæld, samtidig med et muligt fradragsberettiget tab påsine aktier ved selskabets konkurs. Da ulovlige aktionærlån ikke skattemæssigt betragtes som gæld, finder denne ændring ikke anvendelse på disse lån. Ændringen gælder bortfald eller nedbringelse af gæld fra og med d. 14. august 2012.

5 Skattereformen Virksomhedsskat Kontrollerede transaktioner: Beskatning af kontrollerede transaktioner kan undgås ved at de gennemføres på markedsvilkår. Skattereformen kodificerer, at en beskatning vedr. kontrolleredetransaktioner ikke kan undgås via de gældende regler om betalingskorrektion blot ved påtagelse af en betalingsforpligtelse. Således fastsættes det, at selve påtagelsen af en betalingsforpligtelse også skal være på markedsvilkår. En påtagelse af en betalingsforpligtelse medfører således ikke skattefrihed, såfremt der måtte være tvivl om debitors betalingsevne, medmindre der stilles betryggende sikkerhed herfor. Ændringen omfatter betalingsforpligtelser, påtaget fra og med d. 14 august 2012.

6 Skattereformen Topskattegrænsen: Den nuværende topskattegrænse på kr. forøges gradvist til kr. i Mest markant vil springet være i årene 2013 ( kr.) og 2014 ( kr.). Topskattegrænsen finder anvendelse påal personlig indkomst, herunder lønindkomst, overskud ved erhvervsvirksomhed, honorarer, pensionerog overførselsindkomst.

7 Skattereformen Beskæftigelsesfradrag: Beskæftigelsesfradraget beregnes som en procentsats af hver enkelt skatteyders arbejdsindkomst. Procentsatsen i 2012 er 4,4 %. Procentsatsen øges gradvist til 10,65 % i Den maksimale beløbsgrænse for beskæftigelsesfradrag forøges gradvist fra kr. i 2012 til kr. i 2022.

8 Skattereformen Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere: For enlige forsørgere gives et ekstra beskæftigelsesfradrag fra Fradragssatsen stiger fra 2,6 % til 6,25 % i Den maksimale beløbsgrænse for det ekstra beskæftigelsesfradrag stiger fra kr. i 2014 til kr. i Enlige forsørgere med ret til ekstrabeskæftigelsesfradrag er personer, der er berettiget til og modtager ekstra børnetilskud. Samlevende betragtes ikke som enlige forsørgere.

9 Skattereformen Nedsættelse af børne/ungeydelsen for højtlønnede: Ydelsen nedsættes med 2,0 % af den del af skatteyderens personlige indkomst, der overstiger kr. om året, excl. AM-bidrag. Uudnyttede bundfradrag overføres ikke mellem ægtefæller. Såfremt begge ægtefællers personlige indkomst overstiger kr. årligt, beregnes nedsættelsen af den samlede overstigning. Reglerne gælder fra. 1. januar 2014.

10 Skattereformen Beskatning af fri bil: Efter gældende regler, har værdien af fri bil været fastsat til 25 % af nyvognsprisen op til og 20 % af den overskydende værdi. De hidtil gældende regler fastsatte at bilens beregningsgrundlag blev nedsattil 75 % af nyvognsprisen, 3 kalenderår efter første indregistreringsdato. Dermed kunne man opnåbeskatning af den fulde nyvognspris i 25 måneder ved indregistrering i december. Skattereformen medfører at beskatning nu foretages i 36 måneder efter første indregistreringsdato. Reglen træder i kraft d. 1. januar 2013 men får ogsåvirkning for allerede indregistrerede biler, således at justeringen nu skal foretages efter 36 måneder. Fra og med 1. januar 2013 forhøjes miljøtillægget, som beregnes på grundlag vægtafgift/ejerafgift, med 50 %.

11 Skattereformen Rejsefradrag/dobbelt husførelse: Det fælles fradragsloft på kr. for henholdsvis rejseudgifter og dobbelt husførelse nedsættes til kr. Begrænsningen gælder både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, dog ikke selvstændige erhvervsdrivende som tager fradrag med de faktiske omkostninger. Samtidig indsættes en værnsregelder medfører, at der hverken kan udbetales skattefri rejse-eller befordringsgodtgørelse fra arbejdsgiver, såfremt den skattepligtige lønmodtager har indgået aftale om lønnedgang for at modtage disse ydelser. Værnsreglen finder anvendelse, desuagtet at den faktiske lønnedgang ikke er overensstemmende med den udbetalte godtgørelse. Nedsættelse træder i kraft d. 1 januar 2013, mens værnsreglen finder anvendelse påaftaler der indgås eller ændres efter lovens ikrafttrædelsesdato, som er dagen efter offentliggørelse i lovtidende.

12 Skattereformen Beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst: Ligningslovens 33 A, hvormed der kunne gives halv eller fuld skattelempelse for fuldt skattepligtige personers udenlandske indkomst, uden hensyn til den betalte skat i kildelandet, afskaffes. Afskaffelsen har betydning for fuldt skattepligtige til Danmark,der har lønindtægt af arbejdsophold i mere end 6 måneder i udlandet. Afskaffelsen medfører, at der nu alene kan opnås lempelse for den skat, den skattepligtige har betalt i kildelandet, medmindre konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomstergiver mulighed for lempelse efter eksemption-metoden. Afskaffelsen af Ligningslovens 33 A træder i kraft med lovens ikrafttræden, dog først fra 1. januar 2014 for skattepligtige der allerede har påbegyndt ophold i udlandet ved lovens ikrafttrædelsesdato og er omfattet af Ligningslovens 33 A.

13 Skattereformen Afskaffelse af fradragsret for kapitalpensioner Fra indkomståret 2013 er der ikke længere fradragsret for indbetalinger påkapitalpensioner samt supplerende engangsydelser i pensionskasser er det sidste år, hvor der kan indbetales kr. med fradragsret. Fra 2013 kan man kun indbetale kr. og uden fradragsret. Udbetalingerne er til gengæld skatte-og afgiftsfri. Afkastet PAL- beskattes med ca. 15% Indførsel af fremskyndet afgiftsberigtigelse af kapitalpensionsordninger Mulighed for at få en kapitalpension i 2013 afgiftsberigtiget med 37,3 % og ved udbetaling på pensionstidspunktet er ordningen skattefri Afgiftsberigtiges en pensionsordning ved overførsel i 2014 eller senere skal der betales 40 % i afgift

14 Skattereformen Skal man afgiftsberigtige sin kapitalpension i 2013? Man sparer 2,7% ved at afgiftsberigtige i 2013 Man skal være opmærksom på, at ens kapitalpension typisk er bundet i nogle værdipapirer og skal disse sælges, fordi man ønsker at afgiftsberigtige sin kapitalpension, kan det medføre kurstab og det koster gebyrer m.v. Beslutningen bør derfor vurderes i samråd med ens pensionsselskab

15 Skattereformen Øget beskatning af arbejdsudleje: Skattereformen medfører, at de danske regler vedrørende beskatning af arbejdsudleje bringes i overensstemmelse med OECD s definition, hvilket medfører en udvidet beskatningsret. Fremover vil sondringen mellem entreprisekontrakter og arbejdsudleje være afløst af en vurdering af, hvorvidt den lejede arbejdskraft præsterer en ydelse, der en integreret del af virksomheden. Herunder indgår ikke alene virksomhedens kerneydelse, men ogsånaturligt afledte funktioner som kantinearbejde, rengøring og bogholderi. Er der tale om en reel outsourcing af en opgave til en selvstændig virksomhed, er der ikke tale om arbejdsudleje, der kan beskattes. Ændringen har virkning fra og med lovens ikrafttræden. For allerede etablerede aftaler gælder en overgangsordning frem til 1. oktober 2013.

16 Skattereformen Udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark: Hidtil har personer med begrænset skattepligt til Danmark alene skulle svare skat af arbejdsindkomst fra Danmark, udført for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med fast driftssted i Danmark. Fremover vil begrænset skattepligtige skulle svare skat af arbejdsindkomst fra Danmark, såfremt den begrænset skattepligtige har haft ophold i Danmark i mere end 183 dage, inkl. fridage, afspadseringsdage og rejsedage. Både ind- og udrejsedage tæller som hele dage med ophold i Danmark. Reglen finder anvendelse med lovens ikrafttræden, dog kun for ophold efter ikrafttrædelsesdatoen.

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere