FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A

2 INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole SFO Klub Metode 79 1

3 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune gennemførte i november-december 2012 en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i samtlige dagtilbud, skoler, SFO er og fritidsklubber i kommunen. Undersøgelsen havde til formål at spørge forældrene om deres tilfredshed med deres barns skole eller tilbud på en lang række områder. Undersøgelsen blev foretaget som en anonym spørgeskemaundersøgelse. I alt deltog forældre til børn i undersøgelsen. Undersøgelse af forældretilfredsheden i Lyngby-Taarbæk Kommune er også foretaget i Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen både i 2009 og i På de følgende sider præsenteres resultaterne af forældretilfredsheden i INTRODUKTION 2

4 02. SAMMENFATNING: DAGTILBUD BAGGRUND forældre har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf valgte i alt at svare på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 73 pct. Bemærk, at dagtilbud dækker over både vuggestuer, børnehaver, børnehuse og dagplejen. SAMLEDE RESULTATER Generel er der en høj tilfredshed med dagtilbuddet samlet set, hvor 87 pct. af forældrene svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse. Forældrene er især tilfredse med barnets trivsel, bespisningen i dagplejen og personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad, når daginstitutionerne vurderes. De områder, som vurderes lavest er dagplejens vikarordning, dagtilbuddenes indeklima og rengøring, samt de fysiske rammer indendørs. Godt en tredjedel oplever, at dagtilbuddet i for lille omfang gør brug af elektroniske kommunikation stort set ingen oplever, at omfanget er for stort. Resultatet er på niveau med I forhold til 2009 ses især fremgang ved spørgsmålene om de fysiske rammer og åbningstider, og en lille fremgang i vurderingen af den pædagogiske indsats. I forhold til 2009 er der endvidere relativt færre, der overvejer at skifte dagtilbud. RESULTATER PÅ TVÆRS Resultaterne varierer på tværs af dagtilbud. Forældre med børn hos dagplejer er mere tilfredse end forældre med børn i daginstitutioner. Det er samme tendens som i Der er en tendens til, at forældre til børn i små institutioner er gennemsnitligt mere tilfredse end forældre til børn i store institutioner. Det samme billede tegnede sig i FOKUSOMRÅDER Barnets udvikling og sociale behov er klart det vigtigste for forældrenes samlede tilfredshed. Generelt ligger niveauet ganske højt. Der kan dog med fordel være fokus på aktiviteterne i dagligdagen og den generelle pædagogiske indsats i forhold til børnene. 02. SAMMENFATNING 3

5 02. SAMMENFATNING: SKOLE BAGGRUND forældre har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf valgte i alt at svare på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 75 pct. SAMLEDE RESULTATER Samlet set er langt størstedelen af forældrene meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole (86 pct.). Det er især børnenes trivsel i skolen alt i alt og overgangen til skole og mellem skole og dagtilbud, som forældrene er tilfredse med. De områder, som forældrene er mindst tilfredse med, er indeklima og rengøring, de fysiske rammer indendørs og skolens indsats i forhold til børn med særlige behov og forudsætninger. Resultatet er på niveau med 2009 (den samlede tilfredshed i 2009 var på 87 pct.). I forhold til 2009 er lidt færre dog meget tilfredse, det vil sige 33 pct. i 2012 i forhold til 37 pct. i Når resultaterne sammenlignes med 2009 ses fremgang i vurderingen af de fysiske rammer ude og inde og undervisningsmaterialets kvalitet. Der er en lille tilbagegang i forhold til barnets overgang og start i skolen. RESULTATER PÅ TVÆRS Resultaterne varierer på tværs af skolerne. På tværs af baggrundsparametrene ses, at tilfredsheden er størst i de lavere klassetrin en tendens, der typisk ses i lignende brugerundersøgelser. FOKUSOMRÅDER Undervisning, pædagogik og samarbejde er klart det vigtigste for forældrenes samlede tilfredshed. Specifikt indikerer analysen, at der særligt bør være fokus på det faglige udbytte af undervisningen samt generelt at understøtte barnets udvikling. 02. SAMMENFATNING 4

6 02. SAMMENFATNING: SFO BAGGRUND forældre har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf valgte i alt at svare på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 80 pct. SAMLEDE RESULTATER Langt flertallet af forældrene er samlet set meget tilfredse eller tilfredse med SFO en (81 pct.). Barnets trivsel i SFO en får den højeste vurdering af forældrene, mens spørgsmål, der handler om personalets indsats for at tage udgangspunkt i barnets behov og børn med særlige forudsætninger og behov vurderes lavest. Der er tilbagegang i den samlede tilfredshed i forhold til 2009 (86 pct.). Der er markant færre, der er meget tilfredse med SFO en i 2012 (33 pct.) end i 2009 (45 pct.). I forhold til 2009 ses især tilbagegang på spørgsmålene om barnets trivsel alt i alt og SFO ens imødekommenhed ved forældrehenvendelser. Også aktiviteterne og dialogen /samarbejdet vurderes lidt lavere end i RESULTATER PÅ TVÆRS Resultaterne varierer på tværs af SFO erne. På tværs af baggrundsparametre ses, at tilfredsheden er lidt lavere i SFO er med +300 børn. FOKUSOMRÅDER Barnets samlede trivsel er meget afgørende for den samlede tilfredshed. Tilfredsheds-niveauet ligger relativt højt, men der bør være opmærksomhed på tilbagegangen i forhold til Endvidere viser analysen, at der med fordel kan fokuseres på dialogen og samarbejdet mellem SFO og forældre samt på SFO ens indsats for at tage udgangspunkt i barnets behov. 02. SAMMENFATNING 5

7 02. SAMMENFATNING: KLUB BAGGRUND forældre har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf valgte i alt at svare på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 72 pct. SAMLEDE RESULTATER Forældrene er generelt tilfredse med fritidsklubben. Samlet set er 79 pct. af forældrene meget tilfredse eller tilfredse med deres barns klub. Det er især barnets overgang mellem SFO og fritidsklub og start i fritidsklubben forældrene er mest tilfredse med. Forældrene laveste tilfredshed ses i forhold til samarbejdet mellem hjem og klub og mellem skole og klub. Den samlede tilfredshed med klubben er faldet i forhold til resultatet i 2009 (84 pct.). Sammenlignet med resultatet i 2009 ses en markant tilbagegang på 17 procentpoint i andelen af forældre, der er meget tilfredse. Sammenlignet med 2009 ses især tilbagegang i vurderingen af aktiviteterne i klubben og i barnets trivsel i klubben. RESULTATER PÅ TVÆRS Resultaterne varierer på tværs af fritidsklubberne. På tværs af baggrundsparametre ses, at der er begrænsede forskelle i tilfredsheden på tværs af klassetrin og klubstørrelse. Forældre til piger er lidt mere tilfredse med fritidsklubben end forældre til drenge. FOKUSOMRÅDER Pædagogik og samarbejde har den højeste betydning for den samlede tilfredshed, og får samtidig en forholdsvis lav vurdering af forældrene. En forbedring af tilfredsheden på området vil kunne øge den samlede tilfredshed med klubberne. Analysen indikerer, at der med fordel kan fokuseres på kvaliteten af aktiviteterne i klubben samt på barnets samlede trivsel. 02. SAMMENFATNING 6

8 03. LÆSEVEJLEDNING Afrapportering af resultaterne sker for hvert af de fire institutionsområder i tre afsnit: Samlede resultater: Frekvenser på de enkelte spørgsmål og udvikling Resultater på tværs: Resultaterne opdelt på baggrundsoplysninger Fokusområder: Udpegning af indsatsområder Frekvensfigurer I frekvensfigurerne, hvor der indgår flere spørgsmål, vises svarfordelingen inden for de enkelte spørgsmål på en 5- punkt skala, der går fra Meget tilfreds (mørk grøn) til Meget utilfreds (rød). Besvarelser med Ved ikke er ikke talt med i svarfordelingen. Spørgsmålene er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed kommer sidst. Forkortelser I rapporten er anvendt følgende forkortelser: n: svarer til antallet af besvarelser enten inden for det pågældende spørgsmål eller den pågældende svarmulighed. n vil altid referere til 2012-tallene, hvis andet ikke er angivet. gns.: forkortelse for gennemsnit. udv.: forkortelse for udviklingen i gennemsnittet siden Procentsatser På frekvensfigurerne er procentsatser under 3% ikke taget med af hensyn til figurens overskuelighed. Procentsatserne inden for et spørgsmåls svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimaler er blevet afrundet til nærmeste hele tal. Gennemsnitsfigurer I gennemsnitsfigurerne vises gennemsnittet af tilfredsheden på de enkelte spørgsmål. Gennemsnittet udregnes på en skala, der går fra 1 til 5, hvor 1 svarer til Meget utilfreds, 3 svarer til Hverken utilfreds eller tilfreds og 5 svarer til Meget tilfreds. Jo højere værdi, desto højere er den angivne tilfredshed. 03. LÆSEVEJLEDNING 7

9 03. SÅDAN LÆSES EN SIDE Figurens overskrift Kort tekst, der kommenterer de væsentligste tendenser i figuren. Selve frekvensfiguren, der kan studeres, hvis fuld detaljeringsgrad ønskes. Evt. noter vedr. figuren angives i den grå boks nederst på siden. 03. LÆSEVEJLEDNING 8

10 04. DAGTILBUD: INDHOLD SAMLEDE RESULTATER -Den samlede tilfredshed med dagtilbuddet. -Forældrenes tilfredshed med diverse aspekter ved dagtilbuddet. -Udviklingen siden RESULTATER PÅ TVÆRS -Den samlede tilfredshed på tværs af institutionstype og størrelse samt barnets alder og køn. FOKUSOMRÅDER -Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med dagtilbuddet? 04. DAGTILBUD 9

11 DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS DAGTILBUD? 87 % af forældrene er tilfredse med deres barns dagtilbud samlet set heraf 44% meget tilfredse. Stort set samme niveau som i Meget tilfreds Tilfreds 44% 45% 43% 41% Hverken eller 9% 8% 5 % af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse ligeledes på samme niveau som i Utilfreds Meget utilfreds 4% 5% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2012 (n=2191, gns=4,24) 2009 (n=2233, gns=4,25) 04. DAGTILBUD 10

12 TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED DAGTILBUDDET (1) FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED Barnets trivsel, bespisningen i dagplejen og personalets indsats for at få barnet til at føle sig trygt og glad er de tre spørgsmål, hvor forældrenes gennemsnitlige tilfredshed er højest. Dit barns trivsel alt i alt i institutionen (n=2186, gns=4,4, udv=0) Bespisningen i dagplejen (n=88, gns=4,4, udv=+0,1) Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad (n=2180, gns=4,4) 51% 52% 57% 41% 37% 32% 6% 7% 8% 3% Legestueordningen (n=88, gns=4,3, udv=0) 53% 31% 14% Personalets imødekommenhed ved forældrehenvendelser (n=2179, gns=4,3, udv=0) 50% 38% 8% 3% Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (n=2124, gns=4,3) 44% 42% 9% 4% Dit barns start i daginstitutionen (n=2179, gns=4,2, udv=-0,1) 46% 40% 7% 4%3% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds På de følgende fire sider er spørgsmålene i figuren sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først (1) og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst (4). 04. DAGTILBUD 11

13 TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED DAGTILBUDDET (2) FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering og afhentning (n=2192, gns=4,2) 45% 37% 11% 5% Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet (n=2193, gns=4,2) 42% 41% 11% 5% Personalets pædagogiske indsats i forhold til børnene (n=2102, gns=4,2, udv=+0,1) 40% 42% 12% 4% Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling (n=2112, gns=4,1) 37% 44% 14% 5% Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling (n=2048, gns=4,1) 36% 44% 15% 4% Personalets indsats for at understøtte dit barns personlige udvikling (n=2084, gns=4,1, udv=+0,1) 36% 43% 16% 4% Aktiviteterne i dagligdagen (n=2172, gns=4,1, udv=+0,1) 34% 47% 12% 6% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 04. DAGTILBUD 12

14 TILFREDSHED MED DIVERSE ASPEKTER VED DAGTILBUDDET (3) FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED Dit barns overgang mellem vuggestue/dagpleje og børnehus/børnehave (n=1421, gns=4,1, udv=-0,1) 41% 38% 10% 6% 4% Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene (n=1829, gns=4,1) 32% 48% 15% 4% Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn (n=1956, gns=4,1) 31% 49% 17% 3% Åbningstiderne (n=2193, gns=4, udv=+0,2) 33% 48% 11% 6% Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov (n=2128, gns=4) 36% 40% 17% 5% De udendørs faciliteter (n=2186, gns=4, udv=0) 33% 44% 12% 8% Den løbende skriftlige information om dit barns hverdag (n=2149, gns=4, udv=-0,1) 31% 46% 14% 7% 3% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 04. DAGTILBUD 13

15 TILFREDSHED MED DIVERSE ASPEKTER VED DAGTILBUDDET (4) FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED De fysiske rammer indendørs (n=2194, gns=3,8, udv=+0,2) 22% 47% 18% 10% 3% Indeklima og rengøring (n=2168, gns=3,6, udv=+0,1) 15% 45% 24% 11% 4% Dagplejens vikarordning (n=86, gns=3,5, udv=-0,6) 19% 44% 20% 8% 9% Mulighederne for at vælge mellem daginstitutioner, dagplejere og pasningsformer samt kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder er de områder, hvor forældrenes tilfredshed er lavest. Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner og forskellige pasningsformer (n=1765, gns=3,4, udv=+0,2) Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder (n=1844, gns=3,3, udv=0) Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere (n=1771, gns=3,2) 11% 6% 9% 38% 38% 43% 26% 38% 26% 18% 14% 14% 7% 9% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 04. DAGTILBUD 14

16 SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 2009 UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED Den største fremgang i tilfredsheden ift ses i spørgsmålene om institutionens åbningstider, muligheder for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner og pasningsformer og de fysiske rammer indendørs. Åbningstiderne (4) Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner og forskellige pasningsformer (3,4) De fysiske rammer indendørs (3,8) Bespisningen i dagplejen (4,4) 0,1 0,2 0,2 0,2 Personalets indsats for at understøtte dit barns personlige udvikling (4,1) 0,1 Aktiviteterne i dagligdagen (4,1) 0,1 Den løbende skriftlige information om dit barns hverdag (4) -0,1 Den største tilbagegang ift er i tilfredsheden med dagplejens vikarordning. Dit barns overgang mellem vuggestue/dagpleje og børnehus/børnehave (4,1) Dagplejens vikarordning (3,5) -0,6-0,1-0,7-0,5-0,3-0,1 0,1 0,3 0,5 Figuren indeholder kun spørgsmål, der også blev stillet i Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i DAGTILBUD 15

17 OMFANGET AF ELEKTRONISK KOMMUNIKATION MED HJEMMET HVORDAN OPFATTER DU OMFANGET AF DAGINSTITUTIONENS BRUG AF ELEKTRONISK KOMMUNIKATION MED HJEMMET? 34% 34 % af forældrene opfatter daginstitutionens brug af elektronisk kommunikation med hjemmet som for lille, mens 65 % af forældrene opfatter brugen af elektronisk kommunikation med hjemmet som passende. Det er tilsvarende niveauet i For lille Passende 35% 65% 65% 1% For stort 0% 20% 40% 60% 80% 2012 (n=1968) 2009 (n=1808) 04. DAGTILBUD 16

18 VALG OG OVERVEJELSER OM SKIFT AF DAGTILBUD FORDELING AF FORÆLDRENES BESVARELSER 74 % af forældrene har angivet at det valgte dagtilbud er 1. eller 2. prioritet. 21 % af forældrene overvejer i høj grad, i nogen grad eller i ringe grad at skifte dagtilbudsplads. Det er lavere end i 2009, hvor 27 % i høj grad, i nogen grad eller i ringe grad overvejede at skifte plads. 49 % af de forældre, der overvejer at skifte dagtilbud, overvejer at skifte på grund af den pædagogiske indsats i daginstitutionen. Hvilken prioritet var tilbuddet? Overvejer du at skifte plads? Årsag til skift? Det var 1. prioritet (n=1368) Det var 2. prioritet (n=260) Det var 3. prioritet eller lavere (n=192) Havde ingen særlige ønsker (n=40) Det var en garantiplads (n=172) Ved ikke (n=163) I høj grad (n=94) I nogen grad (n=176) I ringe grad (n=198) Slet ikke (n=1727) Manglende trivsel for dit barn i daginstitutionen (n=88) Den pædagogiske indsats i daginstitutionen (n=229) Praktiske årsager (beliggenhed, søskende mv.) (n=106) Andre årsager (n=206) 12% 12% 9% 8% 2% 4% 8% 7% 3% 4% 6% 8% 10% 9% 11% 19% 24% 23% 22% 49% 42% 44% 49% 62% 72% 79% 73% 0% 20% 40% 60% 80% 100% DAGTILBUD 17

19 HVOR VIGTIGE ER NEDENSTÅENDE FAKTORER? FORDELING AF FORÆLDRENES BESVARELSER 58 % af forældrene vurderer at den pædagogiske linje i daginstitutionen er meget vigtig, og den pædagogiske linje vurderes i gennemsnit til 4,5 på en skala fra 1 til 5, hvilket er den højeste gennemsnitlige vurdering sammenlignet med de øvrige faktorer. Den pædagogiske linje i daginstitutionen (n=2182, gns=4,5, udv=-0,1) Anbefalinger fra andre forældre (n=2172, gns=4,3, udv=0) Kort afstand til daginstitutionen (n=2189, gns=4,2, udv=0) 44% 39% 58% 41% 48% 36% 5% 12% 3% 8% 3% Daginstitutionens åbningstider (n=2190, gns=3,9, udv=-0,2) 26% 49% 15% 8% Daginstitutionens image (n=2153, gns=3,9, udv=-0,1) 28% 41% 23% 7% 0% 25% 50% 75% 100% Meget vigtigt Vigtigt Hverken eller Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt 04. DAGTILBUD 18

20 DAGTILBUD: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER -Generel høj tilfredshed med dagtilbuddet samlet set. 87% svarer at de er meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet resultatet på niveau med Forældrene er især tilfredse med barnets trivsel, bespisningen i dagplejen og personalets indsats for at få barnet til at føle sig trygt og glad når daginstitutionerne vurderes. -Laveste vurderinger er givet til dagplejens vikarordning, indeklima, rengøring og fysiske rammer indendørs -Ift ses især fremgang ift. de fysiske rammer og åbningstider også en lille fremgang i vurderingen af den pædagogiske indsats. Ift er der endvidere relativt færre, der overvejer at skifte dagtilbud. -Godt en tredjedel oplever, at dagtilbuddet i for lille omfang gør brug af elektronisk kommunikation stort set ingen oplever, at omfanget er for stort. RESULTATER PÅ TVÆRS -Den samlede tilfredshed på tværs af institutionstype og størrelse samt barnets alder og køn. FOKUSOMRÅDER -Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med dagtilbuddet? 04. DAGTILBUD 19

21 DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF INSTITUTIONSTYPE OG STØRRELSE SAMT ALDER OG KØN GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED Forældre med børn hos dagplejer er mere tilfredse end forældre med børn i daginstitutioner. Det er samme tendens som i Der er en tendens til, at forældre til børn i store institutioner er mindre tilfredse end forældre til børn i små institutioner. Det samme billede tegnede sig i Institutionstype Tilbudsstørrelse Vuggestue (n=230) Børnehave (n=386) Aldersintegreret institution (n=1491) Dagpleje (n=88) 50 eller færre børn (n=446) 51 til 80 børn (n=1070) Mere end 80 børn (n=679) 4,4 4,3 4,2 4,5 4,4 4,2 4,2 0-2 år (n=794) 4,3 Alder 3-4 år (n=928) 4,2 5-6 år (n=473) 4,2 Køn Dreng (n=1142) Pige (n=1053) 4,2 4, Meget utilfreds Meget tilfreds 04. DAGTILBUD 20

22 DAGTILBUD: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER -Generel høj tilfredshed med dagtilbuddet samlet set. 87% svarer at de er meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet resultatet på niveau med Forældrene er især tilfredse med barnets trivsel, bespisningen i dagplejen og personalets indsats for at få barnet til at føle sig trygt og glad når daginstitutionerne vurderes. -Laveste vurderinger er givet til dagplejens vikarordning, indeklima, rengøring og fysiske rammer indendørs -Ift ses især fremgang ift. de fysiske rammer og åbningstider også en lille fremgang i vurderingen af den pædagogiske indsats. Ift er der endvidere relativt færre, der overvejer at skifte dagtilbud. -Godt en tredjedel oplever, at dagtilbuddet i for lille omfang gør brug af elektronisk kommunikation stort set ingen oplever, at omfanget er for stort. RESULTATER PÅ TVÆRS -Forældre med børn hos dagplejer er mere tilfredse end forældre med børn i daginstitutioner. Det er samme tendens som i Der er en tendens til, at forældre til børn i små institutioner er gennemsnitligt mere tilfredse end forældre til børn i store institutioner. Det samme billede tegnede sig i FOKUSOMRÅDER -Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med dagtilbuddet? 04. DAGTILBUD 21

23 FOKUSOMRÅDER: FORMÅL Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de områder, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse områder bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. På næste side ses grupperingen af de enkelte spørgsmål i 4 overordnede områder: Barnets udvikling og sociale behov Samarbejde og overgange Fysiske rammer Valgmuligheder For at vurdere hvilke af ovenstående områder, der kan udpeges som særlige fokusområder, sammenholdes forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på disse områder med deres betydning for den samlede tilfredshed. Efter fokusområdet er udpeget laves en mere dybdegående analyse af de spørgsmål, der er indeholdt i fokusområdet. 04. DAGTILBUD 22

24 GRUPPERING AF SPØRGSMÅLENE I OVERORDNEDE OMRÅDER - Aktiviteterne i dagligdagen - Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling - Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling - Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer - Personalets indsats for at understøtte dit barns personlige udvikling - Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov - Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad - Personalets pædagogiske indsats i forhold til børnene - Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene - Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn - Dit barns trivsel alt i alt i institutionen - Den løbende skriftlige information om dit barns hverdag Barnets udvikling og sociale behov - Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet - Personalets imødekommenhed ved forældrehenvendelser - Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering og afhentning - Åbningstiderne - Dit barns start i daginstitutionen - Dit barns overgang mellem vuggestue/dagpleje og børnehus/børnehave Samarbejde og overgange - De fysiske rammer indendørs - Indeklima og rengøring - De udendørs faciliteter Fysiske rammer - Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner og forskellige pasningsformer - Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere - Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder Valgmuligheder 04. DAGTILBUD 23

25 UDPEGNING AF FOKUSOMRÅDER DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 4,5 Barnets udvikling og sociale behov Barnets udvikling og sociale behov har klart størst betydning for forældrenes samlede tilfredshed. En indsats på dette område vil dermed kunne højne den samlede tilfredshed. Forældrenes tilfredshed med området er dog allerede forholdsvis høj. Næste slide viser tilfredshed og betydning for de enkelte spørgsmål inden for dette område. Gennemsnitlig tilfredshed 4,0 3,5 Fysiske rammer Samarbejde og overgange Barnets udvikling og sociale behov Valgmuligheder 3,0 Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på de fire områder. 04. DAGTILBUD 24

26 DE ENKELTE SPØRGSMÅL INDEN FOR OMRÅDET BARNETS UDVIKLING OG SOCIALE BEHOV DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ SPØRGSMÅLENE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 4,4 Dit barns trivsel alt i alt i institutionen Ikke uventet er barnets samlede trivsel meget afgørende for den samlede tilfredshed. 4,3 Udvikle sociale kompetencer Få dit barn til at føle sig tryg og glad Dit barns trivsel alt i alt i institutionen Personalets pædagogiske indsats i forhold til børnene og Aktiviteterne i dagligdagen Den pædagogiske indsats og aktiviteterne har ligeledes høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed. En indsats på disse område vil dermed kunne højne den samlede tilfredshed. Gennemsnitlig tilfredshed 4,2 4,1 4,0 3,9 Understøtte sproglige udvikling Begrænse drillerier mellem børnene Skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Understøtte fysiske og motoriske udvikling Understøtte personlige udvikling Tage udgangspunkt i dit barns behov Pædagogiske indsats i forhold til børnene Den løbende skriftlige information om dit barns hverdag Aktiviteterne i dagligdagen Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på spørgsmålene. 04. DAGTILBUD 25

27 VURDERING AF AKTIVITETERNE I DAGLIGDAGEN OPDELT PÅ BAGGRUND AKTIVITETER I DAGLIGDAGEN: FORÆLDRENES TILFREDSHEDS OPDELT PÅ BAGGRUND Børnehaver og dagplejer ligger højest ift. vurderingen af aktiviteterne i dagligdagen lavere i aldersintegrerede institutioner. Institutionstype Vuggestue (n=230) Børnehave (n=386) Aldersintegreret institution (n=1491) Dagpleje (n=88) 4,1 4,3 4,0 4,4 Begrænsede forskelle på tværs af tilbudsstørrelse Tilbudsstørrelse 50 eller færre børn (n=446) 51 til 80 børn (n=1070) Mere end 80 børn (n=679) 4,0 4,2 4,1 0-2 år (n=794) 4,1 Der er heller ingen nævneværdige forskelle på tværs af barnets alder og køn. Alder Køn 3-4 år (n=928) 5-6 år (n=473) Dreng (n=1142) Pige (n=1053) 4,0 4,1 4,1 4, Meget utilfreds Meget tilfreds 04. DAGTILBUD 26

28 PERSONALETS PÆDAGOGISKE INDSATS I FORHOLD TIL BØRNENE OPDELT PÅ DAGTILBUD PERSONALETS PÆDAGOGISKE INDSATS: FORÆLDRENES TILFREDSHED OPDELT PÅ BAGGRUND Forældre til børn i aldersintegrerede institutioner er mindst tilfredse med den pædagogiske indsats, mens de er mest tilfredse i dagplejen. Institutionstype Vuggestue (n=230) Børnehave (n=386) Aldersintegreret institution (n=1491) Dagpleje (n=88) 4,3 4,3 4,1 4,4 Tendens til lidt større tilfredshed blandt dagtilbud med 50 eller færre børn Tilbudsstørrelse 50 eller færre børn (n=446) 51 til 80 børn (n=1070) Mere end 80 børn (n=679) 4,3 4,1 4,2 0-2 år (n=794) 4,2 Der er heller ingen nævneværdige forskelle på tværs af barnets alder og køn. Alder Køn 3-4 år (n=928) 5-6 år (n=473) Dreng (n=1142) Pige (n=1053) 4,1 4,2 4,1 4, Meget utilfreds Meget tilfreds 04. DAGTILBUD 27

29 DAGTILBUD: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER -Generel høj tilfredshed med dagtilbuddet samlet set. 87% svarer at de er meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet resultatet på niveau med Forældrene er især tilfredse med barnets trivsel, bespisningen i dagplejen og personalets indsats for at få barnet til at føle sig trygt og glad når daginstitutionerne vurderes. -Laveste vurderinger er givet til dagplejens vikarordning, indeklima, rengøring og fysiske rammer indendørs -Ift ses især fremgang ift. de fysiske rammer og åbningstider også en lille fremgang i vurderingen af den pædagogiske indsats. Ift er der endvidere relativt færre, der overvejer at skifte dagtilbud. -Godt en tredjedel oplever, at dagtilbuddet i for lille omfang gør brug af elektronisk kommunikation stort set ingen oplever, at omfanget er for stort. RESULTATER PÅ TVÆRS -Forældre med børn hos dagplejer er mere tilfredse end forældre med børn i daginstitutioner. Det er samme tendens som i Der er en tendens til, at forældre til børn i små institutioner er gennemsnitligt mere tilfredse end forældre til børn i store institutioner. Det samme billede tegnede sig i FOKUSOMRÅDER -Barnets udvikling og sociale behov er klart det vigtigste for forældrenes samlede tilfredshed. Generelt ligger niveauet ganske højt på specifikke spørgsmål kan der dog med fordel være fokus på aktiviteterne i dagligdagen og den generelle pædagogiske indsats i forhold til børnene. 04. DAGTILBUD 28

30 05. SKOLE: INDHOLD SAMLEDE RESULTATER -Den samlede tilfredshed med skolen. -Tilfredsheden med diverse aspekter ved skolen. -Udviklingen siden RESULTATER PÅ TVÆRS -Den samlede tilfredshed på tværs af klasse- og skolestørrelse samt klassetrin og barnets køn. FOKUSOMRÅDER -Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med skolen? 05. SKOLE 29

31 DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLEN HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SKOLE? 86 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole samlet set. Ift ses en tilbagegang i andelen af Meget tilfredse. Meget tilfreds Tilfreds 33% 37% 50% 53% Hverken eller 10% 9% 5 % af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse med deres barns skole samlet set. Det er tilsvarende andelen i Utilfreds Meget utilfreds 4% 4% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2012 (n=4432, gns=4,1) 2009 (n=4029, gns=4,2) 05. SKOLE 30

32 TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED SKOLEN (1) FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED Den højeste gennemsnitlige tilfredshed hos forældrene ses i deres vurdering af deres barns start i skole, overgangen mellem børnehave og skole og barnets trivsel alt i alt i skolen. Dit barns start i skole (n=1957, gns=4,3, udv=-0,1) Dit barns overgang mellem børnehave og skole (n=1861, gns=4,2, udv=-0,1) Dit barns trivsel alt i alt i skolen (n=4424, gns=4,2, udv=-0,1) 35% 41% 48% 44% 52% 43% 5% 3% 8% 5% 9% 3% Også personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer vurderes højt. Skolens/SFO?ens indsats ved overgangen (n=1893, gns=4,1) Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (n=4358, gns=4,1) 31% 39% 53% 43% 10% 5% 12% 3% Skolens imødekommenhed ved forældrehenvendelser (n=4193, gns=4,1, udv=0) 33% 49% 12% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds På de følgende fire sider er spørgsmålene i figuren sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først (1) og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst (4). 05. SKOLE 31

33 TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED SKOLEN (2) FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad (n=4352, gns=4,1) 31% 52% 13% 4% Dit barns faglige udbytte af undervisningen (n=4397, gns=4,1) 29% 55% 10% 5% Lærernes indsats for at engagere dit barn i undervisningen (n=4336, gns=4,1) 32% 48% 14% 4% Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/ jer som forældre (n=4408, gns=4, udv=0) 31% 50% 14% 4% Den måde skolen tilrettelægger undervisningen på (n=4383, gns=4, udv=+0,1) 27% 55% 13% 4% Den løbende skriftlige information fra skolen (n=4384, gns=4, udv=-0,2) 29% 50% 15% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 05. SKOLE 32

34 TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED SKOLEN (3) FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED Børnehavens indsats ved overgangen (n=1796, gns=4) 35% 41% 17% 6% Lærernes indsats for at skabe ro og orden i klassen (n=4229, gns=4) 29% 48% 16% 5% Personalets indsats for at udvikle dit barns alsidige personlige kompetencer (n=4302, gns=4) 26% 52% 16% 5% Personalets indsats for at hjælpe børnene med at løse konflikter (n=4197, gns=3,9, udv=0) 25% 51% 17% 5% Personalets arbejde med at understøtte dit barns personlige udvikling (n=4270, gns=3,9, udv=0) 23% 51% 19% 5% Skolens indsats for at begrænse mobning (n=4067, gns=3,9) 25% 49% 18% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 05. SKOLE 33

35 TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED SKOLEN (4) FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED Samarbejdet mellem skole og hjem omkring elevplanen (n=4020, gns=3,9, udv=0) 23% 50% 22% 4% De udendørs faciliteter (skolegård, boldbaner mv.) (n=4384, gns=3,9, udv=+0,4) 19% 56% 17% 6% Skolens arbejde med at målrette undervisningen til dit barns behov (n=4298, gns=3,8, udv=0) 23% 46% 21% 8% Undervisningsmaterialets kvalitet (n=4277, gns=3,7, udv=+0,2) 15% 51% 22% 10% Den største utilfredshed ses på spørgsmålene omhandlende skolens indsats i forhold til børn med særlige behov og forudsætninger, samt de fysiske rammer indendørs og indeklime og rengøring. Skolens indsats i forhold til børn med særlige behov og forudsætninger (n=3100, gns=3,6, udv=0) De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) (n=4406, gns=3,6, udv=+0,2) Indeklima og rengøring (n=4149, gns=3,2, udv=+0,2) 20% 13% 6% 38% 39% 50% 31% 27% 21% 10% 13% 20% 4% 3% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 05. SKOLE 34

36 SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 2009 UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED De udendørs faciliteter (skolegård, boldbaner mv.) (3,9) 0,4 Fremgang i vurderingen af de fysiske rammer ude og inde ligeledes ift. undervisningsmaterialets kvalitet Undervisningsmaterialets kvalitet (3,7) De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) (3,6) 0,2 0,2 Indeklima og rengøring (3,2) 0,2 Den måde skolen tilrettelægger undervisningen på (4) 0,1 Lille tilbagegang ift. overgang og start i skole dog fortsat på et højt nvieau. Tilsvarende ift. barnets trivsel alt i alt Dit barns start i skole (4,3) Dit barns overgang mellem børnehave og skole (4,2) Dit barns trivsel alt i alt i skolen (4,2) -0,1-0,1-0,1 Lavere vurdering af den skriftlige information Bemærk: Spørgsmålsformuleringen er justeret ift. 2009, hvilket evt. kan påvirke resultatet. Den løbende skriftlige information fra skolen (4) -0,2-0,3-0,1 0,1 0,3 0,5 Figuren indeholder kun spørgsmål, der også blev stillet i Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i SKOLE 35

37 OVERVEJELSER OM SKIFT AF SKOLE FORDELING AF FORÆLDRENES BESVARELSER 28 % af forældrene overvejer at skifte skole, hvilket er tilsvarende niveauet i % af de, der overvejer at skifte skole, overvejer at skifte til privatskole. Overvejer du at skifte skole? Skift til skoletype? I høj grad (n=137) I nogen grad (n=498) I ringe grad (n=613) Slet ikke (n=3190) Folkeskole (n=251) Privatskole (n=662) Ved ikke (n=333) 3% 4% 11% 11% 14% 13% 20% 23% 27% 29% 53% 48% 72% 72% Den hyppigst angivne årsag til at skifte skole er for lavt fagligt niveau, som 42 % af forældrene angiver. Årsag til skift? Manglende trivsel i klassen/på skolen (n=407) Manglende disciplin i klassen/på skolen (n=260) For lavt fagligt niveau (n=521) Andre årsager (n=495) 21% 23% 33% 37% 42% 40% 40% 39% 0% 20% 40% 60% 80% SKOLE 36

38 SKOLE: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER Langt størstedelen af forældrene (86%) er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole samlet set ift er lidt færre dog meget tilfredse (33% ift. 37%). Det er især børnenes trivsel i skolen alt i alt og overgangen til skole og mellem skole og dagtilbud, som forældrene er tilfredse med. Mindst tilfredse er forældrene med indeklima, rengøring, fysiske rammer indendørs og indsatsen ift. børn med særlige behov. Ift ses fremgang i vurderingen af de fysiske rammer ude og inde ligeledes ift. undervisnings-materialets kvalitet. Lille tilbagegang i forhold til barnets overgang og start i skolen. RESULTATER PÅ TVÆRS -Den samlede tilfredshed på tværs af klasse- og skolestørrelse samt klassetrin og barnets køn. FOKUSOMRÅDER -Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med skolen? 05. SKOLE 37

39 DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLASSE- OG SKOLESTØRRELSE SAMT KLASSETRIN OG KØN GENNEMSNIT AF FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED Klassestørrelse 20 elever eller færre (n=1090) elever (n=2072) 25 elever eller flere (n=1276) 4,0 4,1 4,2 Gennemsnitligt lidt større tillfredshed på de store skoler Skolestørrelse Under 600 elever (n=956) 600 til 750 elever (n=2130) Over 750 elever (n=1352) 4,0 4,1 4,2 Forældre til børn i lave klassetrin er mere tilfredse end forældre til børn i højere klassetrin en tendens, der typisk ses i tilsvarende brugerundersøgelser. Klassetrin Indskoling (n=1980) Mellemtrin (n=1329) Udskoling (n=1129) 4,0 4,0 4,3 Dreng (n=2385) 4,1 Køn Pige (n=2053) 4, Meget utilfreds Meget tilfreds 05. SKOLE 38

40 SKOLE: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER Langt størstedelen af forældrene (86%) er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole samlet set ift er lidt færre dog meget tilfredse (33% ift. 37%). Det er især børnenes trivsel i skolen alt i alt og overgangen til skole og mellem skole og dagtilbud, som forældrene er tilfredse med. Mindst tilfredse er forældrene med indeklima, rengøring, fysiske rammer indendørs og indsatsen ift. børn med særlige behov. Ift ses fremgang i vurderingen af de fysiske rammer ude og inde ligeledes ift. undervisnings-materialets kvalitet. Lille tilbagegang i forhold til barnets overgang og start i skolen. RESULTATER PÅ TVÆRS -På tværs af baggrundsparametre ses at tilfredsheden er størst i de lavere klassetrin en tendens, der typisk ses i lignende bruger-undersøgelser. FOKUSOMRÅDER -Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med skolen? 05. SKOLE 39

41 FOKUSOMRÅDER: FORMÅL Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de områder, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse områder bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. På næste side ses grupperingen af de enkelte spørgsmål i 4 overordnede områder: Undervisning, pædagogik og samarbejde Trivsel og mobning Start og overgange Fysiske rammer og materialer For at vurdere hvilke af ovenstående områder, der kan udpeges som særlige fokusområder, sammenholdes herefter forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på disse områder med deres betydning for den samlede tilfredshed. Efter fokusområdet er udpeget laves en mere dybdegående analyse af de spørgsmål, der er indeholdt i fokusområdet. 05. SKOLE 40

42 GRUPPERING AF SPØRGSMÅLENE I OVERORDNEDE OMRÅDER - Dit barns faglige udbytte af undervisningen - Den måde skolen tilrettelægger undervisningen på - Skolens arbejde med at målrette undervisningen til dit barns behov - Lærernes indsats for at engagere dit barn i undervisningen - Skolens indsats i forhold til børn med særlige behov og forudsætninger - Personalets indsats for at udvikle dit barns alsidige personlige kompetencer - Personalets arbejde med at understøtte dit barns personlige udvikling - Lærernes indsats for at skabe ro og orden i klassen - Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/ jer som forældre - Skolens imødekommenhed ved forældrehenvendelser - Samarbejdet mellem skole og hjem omkring elevplanen - Den løbende skriftlige information fra skolen Undervisning, pædagogik og samarbejde - Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer - Personalets indsats for at hjælpe børnene med at løse konflikter - Skolens indsats for at begrænse mobning - Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad - Dit barns trivsel alt i alt i skolen Trivsel og mobning - Dit barns start i skole - Dit barns overgang mellem børnehave og skole - Børnehavens indsats ved overgangen - Skolens/SFO'ens indsats ved overgangen Start og overgange - Undervisningsmaterialets kvalitet - De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) - Indeklima og rengøring - De udendørs faciliteter (skolegård, boldbaner mv.) Fysiske rammer og materialer 05. SKOLE 41

43 UDPEGNING AF FOKUSOMRÅDER DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 4,5 Undervisning, pædagogik og samarbejde Undervisning, pædagogik og samarbejde har den højeste betydning for den samlede tilfredshed og får samtidig en forholdsvis lav vurdering af forældrene. En indsats på dette område vil kunne øge den samlede tilfredshed med skolerne. Næste slide viser tilfredshed og betydning for de enkelte spørgsmål inden for dette område. Gennemsnitlig tilfredshed 4,0 Start og overgange Trivsel og mobning Undervisning, pædagogik og samarbejde Fysiske rammer og materialer 3,5 Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på de fire områder. 05. SKOLE 42

44 DE ENKELTE SPØRGSMÅL I OMRÅDET UNDERVISNING, PÆDAGOGIK OG SAMARBEJDE DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ SPØRGSMÅLENE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED Dit barns faglige udbytte af undervisningen Det faglige udbytte af undervisningen har den højeste betydning for forældrenes samlede tilfredshed. En indsats på dette område vil dermed kunne højne den samlede tilfredshed. Personalets arbejde med at understøtte dit barns personlige udvikling Understøttelse af barnets personlige udvikling har også en relativ høj betydning for den samlede tilfredshed og får samtidig en forholdsvis lav vurdering af forældrene. En indsats på området vil kunne øge den samlede tilfredshed med skolerne. Gennemsnitlige tilfredshed 4,3 4,1 Den løbende skriftlige information fra skolen 3,9 3,7 Engagere dit barn i undervisningen Skabe ro og orden i klassen Samarb. ml. skole og hjem omkring elevplanen Målrette undervisningen til dit barns behov Dialogen/samarb. om dit barn ml. lærerne og dig/ jer som forældre Udvikle alsidige personlige kompetencer Indsats i forhold til børn med særlige behov og forudsætninger Tilrettelæggelse af undervisningen Understøtte personlige udvikling Imødekommenhed ved forældrehenvendelser Faglige udbytte af undervisningen 3,5 Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på spørgsmålene. 05. SKOLE 43

45 VURDERING AF DIT BARNS FAGLIGE UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN OPDELT PÅ BAGGRUND DIT BARNS FAGLIGE UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN: FORÆLDRENES TILFREDSHED OPDELT PÅ BAGGRUND Klassestørrelse 20 elever eller færre (n=1090) elever (n=2072) 25 elever eller flere (n=1276) 3,9 4,1 4,2 Gennemsnitlig større tilfredhed på de større skoler Skolestørrelse Under 600 elever (n=956) 600 til 750 elever (n=2130) Over 750 elever (n=1352) 3,9 4,1 4,2 Forældre til børn i indskoling er mest tilfredse med det faglige udbytte. Klassetrin Indskoling (n=1980) Mellemtrin (n=1329) Udskoling (n=1129) 3,9 3,9 4,3 En lille tendens til højere tilfredshed blandt forældre til piger Køn Dreng (n=2385) Pige (n=2053) 4,0 4, Meget utilfreds Meget tilfreds 05. SKOLE 44

46 PERSONALETS ARBEJDE MED AT UNDERSTØTTE DIT BARNS PERSONLIGE UDVIKLING OPDELT PÅ BAGGRUND FORÆLDRENES TILFREDSHED - OPDELT PÅ BAGGRUND Ingen forskel i tilfredsheden med barnets personlige udvikling på tværs af klasse- og skolestørrelse Klassestørrelse Skolestørrelse 20 elever eller færre (n=1090) elever (n=2072) 25 elever eller flere (n=1276) Under 600 elever (n=956) 600 til 750 elever (n=2130) Over 750 elever (n=1352) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Forældre til børn i indskoling er mest tilfredse med personalets arbejde med barnets personlige udvikling. Klassetrin Indskoling (n=1980) Mellemtrin (n=1329) Udskoling (n=1129) 3,8 3,8 4,0 Der ingen forskelle i tilfredsheden på tværs af barnets køn. Køn Dreng (n=2385) Pige (n=2053) 3,9 3, Meget utilfreds Meget tilfreds 05. SKOLE 45

47 SKOLE: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER Langt størstedelen af forældrene (86%) er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole samlet set ift er lidt færre dog meget tilfredse (33% ift. 37%). Det er især børnenes trivsel i skolen alt i alt og overgangen til skole og mellem skole og dagtilbud, som forældrene er tilfredse med. Mindst tilfredse er forældrene med indeklima, rengøring, fysiske rammer indendørs og indsatsen ift. børn med særlige behov. Ift ses fremgang i vurderingen af de fysiske rammer ude og inde ligeledes ift. undervisnings-materialets kvalitet. Lille tilbagegang i forhold til barnets overgang og start i skolen. RESULTATER PÅ TVÆRS -På tværs af baggrundsparametre ses at tilfredsheden er størst i de lavere klassetrin en tendens, der typisk ses i lignende bruger-undersøgelser. FOKUSOMRÅDER -Undervisning, pædagogik og samarbejde er klart det vigtigste for forældrenes samlede tilfredshed. Specifikt indikerer analysen, at der særligt bør være fokus på det faglige udbytte af undervisningen samt generelt at understøtte barnets udvikling. 05. SKOLE 46

48 06. SFO: INDHOLD SAMLEDE RESULTATER -Den samlede tilfredshed med SFO en. -Forældrenes tilfredshed med diverse aspekter ved SFO en. -Udviklingen siden RESULTATER PÅ TVÆRS -Den samlede tilfredshed på tværs af SFO ens størrelse, klassetrin og barnets køn. FOKUSOMRÅDER -Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med SFO en? 06. SFO 47

49 DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SFO EN HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED DIT BARNS SFO? 81 % af forældrene er tilfredse med deres barns SFO samlet set heraf 33% meget tilfredse. Resultatet er lavere end 2009 særligt er markant færre meget tilfredse med SFO en. Meget tilfreds Tilfreds 33% 41% 45% 48% Hverken eller 9% 13% 7 % af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse. Det er en lille stigning i utilfredsheden ift. 2009, hvor andelen var 5 %. Utilfreds Meget utilfreds 5% 4% 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2012 (n=1923, gns=4,1) 2009 (n=1585, gns=4,3) 06. SFO 48

50 TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED SFO EN (1) FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED Barnets trivsel får den højeste vurdering af forældrene. Dit barns trivsel alt i alt i SFO'en (n=1919, gns=4,2, udv=-0,2) 35% 50% 11% 3% SFOens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad (n=1867, gns=4,1) 32% 48% 15% 4% Forældrene er også forholdsmæssigt tilfredse med SFOens indsats over for barnet, imødekommenheden ved forældrehenvendelser og aktiviteterne i SFO en. SFO'ens imødekommenhed ved forældrehenvendelser (n=1811, gns=4, udv=-0,2) Aktiviteterne i SFO'en (n=1915, gns=4, udv=-0,1) 31% 30% 49% 50% 15% 13% 6% 4% Kvaliteten af aktiviteterne i SFO'en (n=1904, gns=4, udv=-0,1) 29% 49% 15% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds På de følgende tre sider er spørgsmålene i figuren sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først (1) og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst (3). 06. SFO 49

51 TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED SFO EN (2) FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO (n=1652, gns=3,9, udv=-0,1) 26% 50% 19% 4% Dit barns fysiske aktivitet mens det er i SFO (n=1888, gns=3,9) 25% 49% 17% 7% Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (n=1787, gns=3,9) 25% 47% 20% 6% Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene (n=1679, gns=3,8) 22% 50% 21% 6% Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO og dig/jer som forældre (n=1884, gns=3,8, udv=-0,1) 23% 44% 24% 7% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 06. SFO 50

52 TILFREDSHEDEN MED DIVERSE ASPEKTER VED SFO EN (3) FORDELING AF FORÆLDRENES TILFREDSHED Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn (n=1719, gns=3,8, udv=-0,1) 23% 43% 26% 6% Personalets indsats for at understøtte dit barns personlige udvikling (n=1735, gns=3,8, udv=+0,1) 23% 43% 25% 7% Personalets indsats over for det enkelte barns personlige udvikling og behov vurderes forholdsvist lavt. Den løbende skriftlige information fra SFO'en (ugebreve, månedsbreve etc.) (n=1876, gns=3,7, udv=0) Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov (n=1733, gns=3,7) 19% 21% 47% 42% 27% 24% 7% 8% 3% SFO'ens indsats i forhold til børn med særlige forudsætninger og behov (n=1079, gns=3,7, udv=-0,1) 20% 39% 32% 6% 3% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 06. SFO 51

53 SPØRGSMÅL MED STØRST UDVIKLING SIDEN 2009 Forældrenes tilfredshed med personalets indsats for at understøtte barnets personlige udvikling er steget en anelse ift UDVIKLING I FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED Personalets indsats for at understøtte dit barns personlige udvikling (3,8) Kvaliteten af aktiviteterne i SFO'en (4) -0,1 0,1 Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO (3,9) -0,1 Aktiviteterne i SFO'en (4) -0,1 Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO og dig/jer som forældre (3,8) -0,1 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn (3,8) -0,1 SFO'ens indsats i forhold til børn med særlige forudsætninger og behov (3,7) -0,1 Den største negative udvikling ift er på spørgsmålene om barnets trivsel alt i alt og SFO ens imødekommenhed ved forældrehenvendelser. Dit barns trivsel alt i alt i SFO'en (4,2) SFO'ens imødekommenhed ved forældrehenvendelser (4) -0,2-0,2-0,3-0,1 0,1 0,3 0,5 Figuren indeholder kun spørgsmål, der også blev stillet i Tallet i parentes angiver den gennemsnitlige score i SFO 52

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Pasningstilbud 13 05 Skole 33 06 SFO 55 07 Fritids- og klubtilbud 75 08 Specialpædagogiske pasningstilbud

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-undervisning 30 06 Skole-SFO 46 07 Fritids- og klubtilbud 61 08 Specialpædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 491 Svarprocent: 75 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-Undervisning 32 06 SFO 49 07 Klub 64 08 Specialpædagogisk dagtilbud

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 704 Svarprocent: 75 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 452 Svarprocent: 73 Om rapporten har i januar og februar 29 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 537 Svarprocent: 68 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 16 Svarprocent: 70 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 201 BIRKHOVEDSKOLEN INDLEDNING Brugerundersøgelse på skoleområdet 201 Nyborg Kommune gennemførte i perioden maj - juni 201 en brugerundersøgelse blandt forældre til børn

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud beelser: 904 Svarprocent: 36 % Hillerød aldersintegrerede

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Appendiks Statistisk beregnede fokusområder Indhold 1 Læsevejledning 2 Daginstitutionerne Dagplejen Skole 6 6 SFO 7 Fritidsklubber 8 2 Læsevejledning Hvad

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Silkeborgvej beelser: 627 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere