Formandens*skriftlige*beretning,*april*2013* *april*2014.*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens*skriftlige*beretning,*april*2013* *april*2014.*"

Transkript

1 Formandens*skriftlige*beretning,*april*2013* *april*2014.* Bestyrelsenhariårbeståetaffiremedlemmer,Nina,Kristina,MaleneogAnneGrete. SuppleanterharværetJoCamara,Emmanuel,Yeboua,BodilEngel,BirgitEriksen,Kosna Savage. Derharværetafholdt8bestyrelsesmøder,enfødselsdagsfest,(den )samten julefrokostforbestyrelsesmedlemmer. Viharhaftenpraktikant,Natalia( ,medKristinasom kontaktperson ). Natalia,derbl.a.hararbejdetpåvoresfacebookside,udkasttilfrivilligpolitik,ReFraming, samtfåetosigangpådropbox.nataliaerfortsatsommedlemafforeningen,hvorhun fortsætterimediegruppen,medsærligfokuspåfacebook.desudendeltagernataliaiarbejdet medcontainerforsendelser. Vihari2013sendtén40*fodscontainertilSifoe,gennemsamarbejdemedGenbrug*til*Syd. Denneindeholdtbl.a.skolemøbler,mobiltelefoner,fodbolde,sportsudstyr,10cyklerfra Freebikes,hospitalsudstyr,uniformer,pakkematerialer(tøj),LEGODUPLO,mm. Desudenhavdevilaptopsogandetit^udstyrmedtilGames,somkvitterervedaltidatdække vorestørrebegivenhederisifoe,vedjournalistamadoujallow. DenenepalleLegoDuploforæredevitilMyFarm,medhvemviharfåetetgodtsamarbejde. Bl.aharflereungefraSifoeværetpåbesøgogkurserpåFarmen. NataliaogjegdeltogiGenbrug*til*Syds*årsmødeinovember13Haslev,hvorviblavari gruppemedjanneoggittefracyklertilsenegal.hermødteviogsåabdoudiallofrasierra 1

2 Leone,somsenereharværetgæstpåétafvoresbestyrelsesmøder,somtilenafvekslingblev holdthosnatalia. Økonomi*og*regnskab:* Herharviefterhåndenopnåetengodstatus.Voresomsætningerstøtstigende.Vihar efterhåndenfåetstyrpådetnogetmangelfulde regnskab,denførstekassererogrevisor overlodtilos. NuharMalene,AnneGreteogMarienetopfåetgodkendtregnskabethosvoresnyrevisor, LotteJensen.Viharindkøbtetregnskabsprogram,e^conomics,somkanhjælpeostil,nemtog korrekt,isamarbejdemedvoreskasserer,atførevortregnskabmeddobbeltbogholderiog bankafstemningløbende. Iårharvimodtagettostoredonationer*til*foreningens*drift,kr fraViedemanns Fondsamt50.000kr.fraChristiansensFond.Dissedonationererfundamentetforvores mangeaktiviteter,damedlemskontingenterkunudgørenlilledelafvortbudget.stortaktil Nina Iforåretholdtvienkoncert*i*Husetmedmangebands,bl.a.voregenambassadør,sangerinde Ida*Corr.AndrestjernervarDawda*Jobarteh,*New*Jungle*Orchestre,*Tamala.Detvaret megetstort(ja,kæmpestort)arbejde,menvifikhjælpogstøttefraenfantastisk arbejdsgruppetaktilmalene,louisebrodersen,tinarosa,ninaogtinakrogh,cph^huset samtalledegratismedvirkendevifik,takketværedonationersamtetflottilskudfravores* samarbejdspartner,*rka,etoverskudpåkr.ca beløbetblevoverraktafmalene underhendesbesøgisifoeogblevanvendtiførsteomgangtilopstartafeninternetcaféi Brikama.Sidenercaféennedlagtogpengeneanvendtienrevolvingfund,derudlånermindre beløbtilmødre^/kvindegrupperisifoe. Adama*til*Danmark?* Iforåretogsommerenarbejdedevi/formandenihærdigtpåatfåAdamaJarjutilDanmark,da hunvarinviteretherop,(efterenkæmpeindsatsfraannegrete)afdiakonhøjskoleni Jylland.Adamafikafslagmedbegrundelsen: 1.YouhavenotprovedthatyouwouldbeabletosupportyourselfduringyourstayinEurope inalegalway 2.YouhavenotshowedevidencethatyouwillleaveEuropeafterthreemonthswhenyouvisa shouldexpire 3.Thisistoavoidimmigation Foredrag:** 2

3 AnneGreteharholdtforedragforskelligestederiDanmark,bådeiBrøndby,iRødovreogpå DiakonhøjskoleniÅrhus.TildetsidstedeltogogsåJetteSkaarup.Vifikintethonrar,menen gratisfrokost.(dembesøgervialdrigmere,detvargodtadamaikkekomovertildem) Rejser: Derharværetendelrejseaktivitet.Jette*og*Anne*Gretevarpådrama^/tilsynsrejseiGambia inov/dec2013.underdennerejsemodtogvi((efterenkæmpeindsatsfraag)endansk delegationfraamsterdam DakarRally,Pass*it*Forward.Christianiaskvindefodboldhold doneredederesflotteautocamper,natasja,tilyoungpeoplewithoutborders.bilenventernu påatbliverepareret,ombyggetogregistreret. Jette,somboriÅrhus,harmangegodeidéertilarbejdetmeddeungeiSifoe,ogJettefungerer sombug s*regionsformand*for*jylland. UnderdennerejseblevjegbekendtmedatfamilienbagprojektetSkolen*for*Analfabeter, Senegal,havdebenyttetsigafmitgodenavnogrenométilatnæstenfåudbetaltkr tilderesprojektiabéne,casamance.poul*due*jensen*fonden,hvorvisamtidighavdeen ansøgningindevedr.udvidelseafvandforsyningenisifoe,undredesigover,atmitnavnikke stodpånogenafderestoansøgningerogkontaktedemig.udbetalingenblevherefterstoppet. Samtidigbenyttedevores*daværende*revisor*sigafforeningensnavnogrenométilat ansøgeikeaomprivatesolcellelamper.ansøgningenblevafvistogmereteerikkelængere voresrevisor.detgikdermegentidmedpådennerejse Birgit*rejsteudsomfrivilligtilSifoeijan/feb2014,hvorhunarbejdedesomlærerpåSifoe LowerBasicSchooli6uger.Birgitlevede,efteregetønske,såtætpådesammevilkårsomen lokalfamilieogdelokalelærere,sommuligt.birgitserfaringerfradenneturvilindgåivort viderearbejdemedfrivilligpolitikken.annegretevarogsåigambiaijan14,påtilsynsamt medafricmed*hospitalprojektet,delssomendelafpartnerskabsprojektet. Skolerenovering:* Iefteråret13blevjegkontaktetafengodven,nubestyrelsesformandienanonymfond,der gernevillestøttevortarbejdeigambiamedendonationpåkr ,hvisvikunnekomme medengodansøgning.visøgteherefteromatfåmidlertilatgenopbyggeenskolemur,samt opføretoxseksmegetflotte,renetoilettertilhhv.drengeogpigerpåsifoelowerbasic School.Fondenvarmegettilfredsmeddetudførtearbejdeogharbevilgetendnuetbeløbi sammestørrelsesorden.fordissemidlererypwbnuigangmedatopføreetstaffroom (lærerværelse),etbibliotekogetit^lokale. Projekter: DettepartnerskabsprojektblevstartetopafBodilogKristina,davi(endelig)havdefået godkendtenansøgningfilcisupåkr projektetløberover7måneder(jan14 juli 14)oghartilformålatudbyggekendskabettilhinandensamtudviklevenskabetmellemdeto 3

4 organisationer,youngpeoplewithoutbordersisifoe,gambiasamtbørnudengrænseridk. Maleneerogsåmedlemafprojektgruppen.Dererdesudenoprettetenfølgegruppe,hvorbl.a. formanden(ag),kosna,mariamatourey,joogemmanueldeltager. BodilogKristinavariSifoeitougerijanuarforatopstartePartnerskabsprojektet. SamtidigmedvoresbesøghavdeYPWBalleredebesøgafderesandenpartnerorganisation, Gamrupa,hvilketvarmegetuheldigtSamtidiggikdetreførstedagemedatdiskuterede aftalervedr.mad,overnatningetc,somagalleredelovligthavdeaftaltmedypwbundersit besøginovember.ypwbkendtehellerikkerigtigtindholdetipartnerskabsprojektet,dadet ikkeforelåpåengelskoversættelseisinfuldeudgave. Besøgetindeholdtdesudenmange,mega^langemøder,værdifuldeoginteressanteworkshops, studiebesøgetc. ReFramings*projektet:* ViharsøgtCisuogfåetmidler,kr15.000tilatdeltageietReFramingsprojekt.Idette projektforløbharvifåetrådgivningvedr.vorkommunikation,sombestårafbl.a.hjemmeside, facebooksider,nyhedsbrevesamtfoldere.viharvedtagetatbrugemidlerpåatopretteen hjemmesidetilvorespartner,youngpeoplewithoutborders.desudenharvigivetmidlerfra projektettilatuddannetoungefraypwbiitogwebsite.dettemedføreratviændrervores egenhjemmeside,sådenfårettilsvarendetemaogset^up.vinedlæggerhereftervores engelskeudgaveafhjemmesiden,ogviændrervortlogo,sådetmatcherypwb slogo: Detteeralleredesketpåfacebook,ogviskaludarbejdenyefoldere.Projektetløberfortsatog skalværeafsluttetijuli2014.natalia,maleneogjegerstadigpåkurserireframinghoscisu, vedr.facebook,effektivhjemmesideformidling,kommunikationsstrategi,reframing, smartphoneetc.,ogviarbejderløbendepåatfærdiggørearbejdet. * 4

5 Young*People s*land* SomanerkendelseafderesindsatsforatfremmeudviklingeniSifoeharbystyretgivetet stykkelandtilyoungpeoplewithoutborders.viharsøgtogfåetfundingfraforde^ragle Fondentilatindhegnelandstykket,herefterkaldetYoungPeoples Land.Deternusketogder venteryderligereetbeløbfrasammefond,somskalanvendestilatopføretoiletterogen bantaba(mødested)pågrunden. KalifaKanteh,formandforYoungPeopleWithoutBorderserblevetinviterettilatkommeog talepågenbrugtilsydsårsmødesidstioktoberivejle. HanerdesudeninviterettilatholdfordragogWorkshopsflereandresteder,bla.A.HosRKA, RandersUlandsværksted,KrogerupHøjskole,CrossingBordersetc.Viplanlæggerdesudenat laveetarrangementiårhusogandresteder.(detervigtigt,atviharlandsdsdækkende aktiviteter,nårviskalsøgetipsoglotto).viharsendteninvitationtilkalifasamten ansøgningtildanidaometomvendtrejselegat. Tips*og*Lotto*midler:* VihariårforførstegangkunnetsøgeKulturstyrelsensfondtil HUMANITÆRE, VELGØRENDE OG ANDRE ALMENNYTTIGE KONKRETE FORMÅL DereransøgtometbeløbtiludarbejdelseaffolderesamttiletboreholepåSifoeLowerBasic School,Gambia,ialtdkr * Verdens*Bedste*Nyheder* I2014deltagerBUG,ligesomforrigeår,iVerdensbedsteNyhederkampagnen.Sammenmed CrossingBordersdeltevisidsteårjuiceogavisen VerdensbedsteNyheder udpågl.torv/ NyTorviKøbenhavn.Bodil,MaleneogjegdeltogimartsiåbningsarrangementetiDanidas Hus,AsiatiskPlads1påChristianshavn.Vifikendejligfrokostsamtmasserafinspiration, bpdehvadangårdengodenyhed,post2015målenesamtreframingthemessage AnneGreteCamara, formandforbørnudengrænser OverbyLyng,mandagden

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret.

Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret. Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret. Orientering om bidrag til AKUT-fonden, lokal AKUT, Kompetencefond, Tryghedspuljen, indsats om psykisk arbejdsmiljø og samt til andre udviklingsmæssige

Læs mere

Hjemmeside: www.aadum.com Kontakt: Lone Bech tlf. 24983288, mail: lone-bech@live.dk

Hjemmeside: www.aadum.com Kontakt: Lone Bech tlf. 24983288, mail: lone-bech@live.dk Ny bestyrelse i Borgerforeningen: Formand Kim Hedevang tlf. 61746396 Næstformand Anker Nielsen tlf. 25851413 Sekretær Anke Gerdes tlf. 40553888 Kasserer Poul Erik Vinding tlf. 22620678 Narcis Damian tlf.

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International kort fortalt CLAVIS sprog & kompetence er en almennyttig virksomhed med et stort socialt ansvar, der indgår som en naturlig

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Adgang til data under Forskerordningen i praksis

Adgang til data under Forskerordningen i praksis Danmarks Statistik, 10. april 2015 Forskningsservice PBA/SVP Til brugere af Forskerordningen Adgang til data under Forskerordningen i praksis Introduktion Notatet giver en summarisk og hurtig indføring

Læs mere

Personlige oplysninger. Fornavn: alle fornavne Efternavn: alle efternavne Født: dag, måned, år Kvinde: Mand

Personlige oplysninger. Fornavn: alle fornavne Efternavn: alle efternavne Født: dag, måned, år Kvinde: Mand Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Sydhavn Sydhavns Plads 4 2450 København SV www.ucc.dk KompetenceCV Kort beskrevet er kompetencer, det man kan med det man har lært. Kompetencer kan læres og

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning.

at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 30. april 2015 Jesper Wibrand 23 BEST europæisk tilfredshedsundersøgelse: Resultat 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet

Læs mere

Carbon 20 Partnerskabsaftale

Carbon 20 Partnerskabsaftale Carbon 20 Partnerskabsaftale Carbon 20 Partnerskabsaftale Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem virksomheden og Carbon 20-projektet. Carbon20-projektet

Læs mere

RefleX - At skabe rum for eksistentiel og religiøs refleksion

RefleX - At skabe rum for eksistentiel og religiøs refleksion 1 RefleX - At skabe rum for eksistentiel og religiøs refleksion - den vigtige samtale mellem unge og betydningsfulde voksne en undersøgelse et metodeudviklingsprojekt med en række refleksions/samtale-værktøjer

Læs mere

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune Formålet med en god dag ved egen kraft er: At styrke borgerens livskvalitet, på trods af svækkelsen. Den enkelte borger i fokus Fra svækket

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg April 2012 Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg En karakteristik af det sociale liv blandt ældre i fem midt- og sydjyske kommuner Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

1 MARITIMT INITIATIV, TANG OG TARE TIL MAD

1 MARITIMT INITIATIV, TANG OG TARE TIL MAD PROJECT MANAGER: JANET FRÍÐA JOHANNESEN MARITIMT INITIATIV, TANG OG TARE TIL MAD Tang event på Færøerne, i Danmark, i Island, i Grønland og i Sverige 2014 SAMMENDRAG Tang er en af de nordiske råvarer,

Læs mere

www.plasticchange.org

www.plasticchange.org HVORFOR SPONSOR HVORFOR SPONSOR FOR PLASTIC CHANGE Et sponsorat kan betyde nye muligheder og give en unik kommunikationsplatform for eksponering af enkeltpersoner eller firmaer. Et samarbejde med Plastic

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere