Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Analyseinstituttet WEBPOL PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006, som oprindeligt blev gennemført af Analyseinstituttet WEBPOL for Politiken. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-19642). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-19642: Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, Primærundersøger: Analyseinstituttet WEBPOL. DDA udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (904 respondenter, 92 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (59 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse, der blev gennemført af Analyseinstituttet WEBPOL for Politiken, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i april, 2006 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Heidi Wittendorff Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-19642: Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV JUNI 2006 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Undersøgelse om arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: arbejdsliv; overarbejde; arbejdstimer; hjemmearbejdsplads; husarbejde; praktisk arbejde; offentlig service; skatteforhøjelse. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-19642: Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, Primærundersøger: Analyseinstituttet WEBPOL. DDA udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (904 respondenter, 92 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (59 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: s Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Velin Nikolov. WEBPOL, 1785 KØBENHAVN V. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Velin Nikolov (B) Poul Melbye. (A) (B) Politikken. (A) WEBPOL, 1785 KØBENHAVN V (B) Rådhuspladsen 37, 1785 KØBENHAVN V. Dataindsamler: Velin Nikolov. WEBPOL, 1785 KØBENHAVN V. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): 'Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006' er gennemført af Analyseinstituttet WEBPOL for Politiken. Undersøgelsens primære formål er at afdække forholdene omkring arbejde og overarbejde i Danmark blandt erhvervsaktive personer (18-65 år) med adgang til Internettet. Aldrig før har danskerne arbejdet så lidt - på papiret. 37 timer om ugen står der i selve overenskomsten - men det holder ikke i virkeligheden. I virkelighedens verden er danskerne en nation af arbejdsnarkomaner, der gerne arbejder over - både på arbejdspladsen og derhjemme. Det er ikke udsigten til fede lønninger, ny bil eller sommerhus, der driver danskerne. Danskerne arbejder gerne over - gratis. Det er en af konklusionerne i denne store undersøgelse af danskernes arbejdsliv. Undersøgelsen er gennemført i form af onlineinterview. Indledningsvis har hver respondent fået tilsendt et link til spørgeskemaet, som både teknisk og via muligheden for direkte kontakt til analyseinstituttet er konstrueret således, at evt. misforståelser minimeres mest muligt. Stikprøven af respondenter, hvortil spørgeskemaet er udsendt er genereret af WEBPOL's omfattende respondentbase ved kvotestyret tilfældig udvælgelse af et repræsentativt udsnit af målgruppen. Efter dataindsamlingen er der gennemført vejning af datamaterialet med

8 fordeling på henholdsvis køn, alder, geografi samt ansættelse. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1260 enheder i oprindelig stikprøve; 356 enheder faldet fra; 904 erstatningsenheder; Yderligere oplysninger: Svarprocent 71 %. Datasættets størrelse: 904 respondenter; 92 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 28 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100 % heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Erhvervsaktive danskere i alderen år. Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse. Stikprøven af respondenter, hvortil spørgeskemaet er udsendt, er genereret fra WEBPOL''s omfattende respondentdatabase ved kvotestyret tilfældig udvælgelse af et repræsentativt udsnit af målgruppen. Efter indsamlingen er der gennemført vejning af datamaterialet på henholdvis køn, alder, geografi og ansættelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i form af onlineinterview ved hjælp af CAWI (Computer Assisted WEB Interviewing). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Vægtning: Vægtningskriterier: Datamaterialet indeholder en vægtvariabel (V91), hvor der er vægtet på køn, alder, geografi og ansættelse. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner - men det anbefales kraftigt at konsultere donor før anvendelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Poul Melbye. Politikken. Rådhuspladsen 37, 1785 KØBENHAVN V. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE

9 Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Husstandens karakteristika: børn tilstede. Børnenes alder. INDLEDNING 'Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006' er gennemført af Analyseinstituttet WEBPOL for Politiken. Undersøgelsens primære formål er at afdække forholdene omkring arbejde og overarbejde i Danmark blandt erhvervsaktive personer (18-65 år) med adgang til Internettet. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i april 2006 fra Analyseinstituttet WEBPOL med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS-fil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer

10 KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA-STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA-studienummer Variablen er kodet for samtlige respondenter. V0002 DDA-LØBENUMMER start 6, bredde 5 DDA-løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 001 til 904 respondenter). V0003 RESP. ID-NUMMER start 11, bredde 5 Respondentens ID-nummer Variablen er kodet i intervallet V0004 INTERVIEWSTATUS start 16 Afsluttet OK Hvilken status har dette interview? % antal kode Ja V0005 INTERVIEWSTART

11 start 17, bredde 20, tekstfelt På hvilket tidspunkt startede dette interview? Variablen indeholder en oversigt over starttidspunkter. V0006 INTERVIEWSLUT start 37, bredde 20, tekstfelt På hvilket tidspunkt sluttede dette interview? Variablen indeholder en oversigt over sluttidspunkter. Danskernes arbejdsvaner V0007 ER I BESKÆFTIGELSE start 57 Spm. 1: Er du i beskæftigelse eller uden arbejde? % antal kode I fuld beskæftigelse (37 timer ugentligt eller flere) I deltidsbeskæftigelse (20-37 timer ugentligt) Vikarjob Studenterjob Uden arbejde V0008 ANTAL TIMER PÅ JOB start 58, bredde 5, decimaler 2, manglende data: >=100 Spm. 2: Hvor mange timer er du på din arbejdsplads på en almindelig arbejdsuge? Timer: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (15) 100 = Irrelevant (30)

12 V0009 ANTAL TIMER KAT. start 63, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 2: Hvor mange timer er du på din arbejdsplads på en almindelig arbejdsuge? Timer: Op til 20 timer timer timer Flere end 40 timer svarprocent: 95 V0010 BLIVE LÆNGERE PÅ ARB. start 65, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Sker det at du bliver længere på din arbejdsplads og hvis ja, hvor ofte sker det? Ja, næsten hver dag arbejder jeg længere Ja, 2-3 dage om ugen arbejder jeg længere Ja, 1 dag om ugen Ja, sjældnere Nej, jeg arbejder ikke længere svarprocent: 95 V0011 ARBEJDE HJEMMEFRA start 67, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 4: Har du mulighed for at udføre dele af dit arbejde hjemmefra? Ja Nej

13 V0012 OFTE ARBEJDE HJEMMEFRA start 69, manglende data: = 9 eller >=10, V11 Spm. 5: Hvis ja: Hvor ofte udfører du arbejde hjemmefra? Hver dag Næsten hver dag dage om ugen dag om ugen Sjældnere Aldrig Irrelevant svarprocent: 50 V0013 ANTAL TIMER HJEMMEFRA start 71, bredde 4, decimaler 1, manglende data: >=100, V11, V12 Spm. 6: Hvis svar 1-4: Ca. hvor mange timer om ugen arbejder du hjemmefra? 1. Timer: Variablen er kodet i intervallet 0, = Uoplyst (166) 100 = Irrelevant (444) V0014 TIMER HJEMMEFRA KAT. start 75, manglende data: = 9 eller >=10, V11, V12 Spm. 6: Hvis svar 1-4: Ca. hvor mange timer om ugen arbejder du hjemmefra? 2. Timer: Op til 3 timer timer timer Flere end 10 timer Uoplyst Irrelevant

14 svarprocent: 33 V0015 ARB. MOBIL/MAIL start 77, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 7: Har du arbejds mobiltelefon og/eller adgang til arbejds hjemmefra? Nej Ja, har mobiltelefon Ja, har mailadgang Ja, har begge dele svarprocent: 95 V0016 BESVARE ARB. MOBIL start 79, manglende data: = 9 eller >=10, V15 Spm. 8: Hvis ja: Sker det at du besvarer din mobiltelefon eller checker din i arbejdsmæssig henseende, når du ikke er på dit arbejde? Mobiltelefon: Ja, hver dag Ja, næsten hver dag Ja, 2-3 gange om ugen Ja, 1 gang om ugen Ja, sjældnere Nej, aldrig Irrelevant svarprocent: 34 V0017 BESVARE ARB. MAIL start 81, manglende data: = 9 eller >=10, V15 Spm. 8: Hvis ja: Sker det at du besvarer din mobiltelefon eller checker din i arbejdsmæssig henseende, når du ikke er på dit arbejde? Mailadgang:

15 Ja, hver dag Ja, næsten hver dag Ja, 2-3 gange om ugen Ja, 1 gang om ugen Ja, sjældnere Nej, aldrig Irrelevant svarprocent: 48 V0018 ARB. MERE HJEMMEFRA start 83, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 9: Vil du gerne have mulighed for at arbejde mere hjemmefra eller er du tilfreds med dine nuværende muligheder? Vil gerne have mulighed for at arbejde mere hjemmefra Er tilfreds med mine nuværende muligheder svarprocent: 95 V0019 MERE/MINDRE ARB. HJEMME start 85, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 10: Oplever du at du laver mere eller mindre arbejde (inkl. Mobiltelefon og ) hjemmefra nu end for 3 år siden? Mere Det samme Mindre V0020 BETALT OVERARBEJDE start 87, manglende data: = 9 eller >=10

16 Spm. 11: Får du betalt evt. overarbejde? Ja Nej Ved ikke V0021 BOR ALENE/SAMLEVENDE start 89, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 12: Bor du alene eller er du samlevende? Bor alene Samlevende/gift ---- V0022 ARBEJDER MEST start 91, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V7, V21 Spm. 13: Hvis samlevende Hvem oplever du arbejder flest timer? Dig eller din samlever? Min samlever Mig selv Irrelevant svarprocent: 74 V0023 BØRN INGEN start 93, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 14: Har du børn som bor hos dig i hverdagene

17 (ikke nødvendigvis altid)? Gerne flere svar Nej Ikke nævnt Nævnt V0024 BØRN 0-2 ÅR start 95, manglende data: = 9 eller >=10, V23 Spm. 14: Har du børn som bor hos dig i hverdagene (ikke nødvendigvis altid)? Gerne flere svar Børn i alderen 0-2 år Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 48 V0025 BØRN 3-5 ÅR start 97, manglende data: = 9 eller >=10, V23 Spm. 14: Har du børn som bor hos dig i hverdagene (ikke nødvendigvis altid)? Gerne flere svar Børn i alderen 3-5 år Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 48

18 V0026 BØRN 6-10 ÅR start 99, manglende data: = 9 eller >=10, V23 Spm. 14: Har du børn som bor hos dig i hverdagene (ikke nødvendigvis altid)? Gerne flere svar Børn i alderen 6-10 år Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 48 V0027 BØRN ÅR start 101, manglende data: = 9 eller >=10, V23 Spm. 14: Har du børn som bor hos dig i hverdagene (ikke nødvendigvis altid)? Gerne flere svar Børn i alderen år Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 48 V0028 BØRN ÅR start 103, manglende data: = 9 eller >=10, V23 Spm. 14: Har du børn som bor hos dig i hverdagene (ikke nødvendigvis altid)? Gerne flere svar Børn i alderen år Ikke nævnt

19 Nævnt Irrelevant svarprocent: 48 V0029 BØRN I INSTITUTION start 105, manglende data: = 9 eller >=10, V88 Spm. 15: Hvis børn under 6 år Går dit barn/dine børn i daginstitution? Ja Nej Irrelevant svarprocent: 19 V0030 AFLEVERER BØRN 1. start 107, manglende data: = 9 eller >=10, V29, V88 Spm. 16: Hvis daginstituion Hvem afleverer almindeligvis dit barn/dine børn i daginstitutionen? Mig selv Min samlever (kun hvis samlever) Bedsteforældre Søskende Andre Meget forskelligt Irrelevant svarprocent: 17 V0031 HENTER BØRN 1. start 109, manglende data: = 9 eller >=10, V29, V88 Spm. 16: Hvis daginstituion Hvem henter almindeligvis dit barn/dine børn i dag-

20 institutionen? Mig selv Min samlever (kun hvis samlever) Bedsteforældre Søskende Andre Meget forskelligt Irrelevant svarprocent: 17 V0032 AFLEVERER BØRN 2. start 111, manglende data: = 9 eller >=10, V29, V88 Spm. 16: Hvis daginstituion Hvem afleverer almindeligvis dit barn/dine børn i daginstitutionen? Mig selv Min samlever (kun hvis samlever) Bedsteforældre Søskende Andre Meget forskelligt Uoplyst/irrelevant Irrelevant svarprocent: 1 V0033 HENTER BØRN 2. start 113, manglende data: = 9 eller >=10, V29, V88 Spm. 16: Hvis daginstituion Hvem henter almindeligvis dit barn/dine børn i daginstitutionen? Mig selv Min samlever (kun hvis samlever) Bedsteforældre Søskende

21 Andre Meget forskelligt Uoplyst/irrelevant Irrelevant svarprocent: 1 V0034 PROBLEM HENTE BØRN start 115, manglende data: = 9 eller >=10, V29, V88 Spm. 18 (Hvis henter selv) Oplever du, at det er et problem på din arbejdsplads, at du skal hente dit barn/dine børn eller er der forståelse for det? Det kan godt være et problem Der er forståelse for det Uoplyst/Irrelevant Irrelevant svarprocent: 7 V0035 TIMER PÅ PRAKTISK ARB. start 117, bredde 4, decimaler 1, manglende data: >=100 Spm. 19: Hvor mange timer om ugen bruger du/i ca. på praktisk arbejde i hjemmet? (rengøring, indkøb, madlavning osv.) Timer: 1. Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (15) 100 = Irrelevant (30) V0036 TIMER PRAK.ARB. KAT. start 121, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 19: Hvor mange timer om ugen bruger du/i ca. på praktisk arbejde i hjemmet? (rengøring, indkøb, madlavning osv.) Timer: Op til 3 timer

22 timer timer Flere end 10 timer svarprocent: 95 V0037 PRAKTISK ARBEJDE 1. start 123, bredde 200, tekstfelt, V21 Spm. 20: Hvis samlevende Prøv at beskrive, hvordan I har fordelt det praktiske arbejde i hjemmet 1. Variablen indeholder en liste over arbejdsfordeling. Blank = Uoplyst/irrelevant (283) V0038 PRAKTISK ARBEJDE 2. start 323, bredde 200, tekstfelt, V21 Spm. 20: Hvis samlevende Prøv at beskrive, hvordan I har fordelt det praktiske arbejde i hjemmet 2. Variablen indeholder en fortsættelse af V37. Blank = Uoplyst/Irrelevant (849) V0039 PRAKTISK ARBEJDE 3. start 523, bredde 200, tekstfelt, V21 Spm. 20: Hvis samlevende Prøv at beskrive, hvordan I har fordelt det praktiske arbejde i hjemmet 3. Variablen indeholder en fortsættelse af V37 og V38. Blank = Uoplyst/Irrelevant (880) V0040 PRAKTISK ARBEJDE 4. start 723, bredde 200, tekstfelt, V21 Spm. 20: Hvis samlevende Prøv at beskrive, hvordan I har fordelt det praktiske

23 arbejde i hjemmet 4. Variablen indeholder en fortsættelse af V37, V38 og V39. Blank = Uoplyst/Irrelevant (880) V0041 MEST PRAKTISK ARBEJDE start 923, manglende data: = 9 eller >=10, V21 Spm. 21: Hvis samlevende Alt i alt hvem laver så mest praktisk arbejde i hjemmet? Mig selv Min samlever Vi laver nogenlunde lige meget Irrelevant svarprocent: 74 V0042 INGEN HJÆLP 1. start 925, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Har du/i nogen hjælp til det praktiske arbejde? Gerne flere svar Nej, ingen hjælp Ikke nævnt Nævnt V0043 HAR RENGØRINGSHJÆLP 1. start 927, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Har du/i nogen hjælp til det praktiske arbejde? Gerne flere svar Rengøringshjælp 1.

24 Ikke nævnt Nævnt V0044 HJÆLP TIL INDKØB 1. start 929, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Har du/i nogen hjælp til det praktiske arbejde? Gerne flere svar Hjælp til indkøb Ikke nævnt Nævnt V0045 HJÆLP MED BØRN 1. start 931, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Har du/i nogen hjælp til det praktiske arbejde? Gerne flere svar Hjælp med barn/børn (hvis børn) Ikke nævnt Nævnt /irrelevant V0046 HJÆLP TIL ANDET 1. start 933, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Har du/i nogen hjælp til det praktiske arbejde? Gerne flere svar

25 Andet,notér Ikke nævnt Nævnt V0047 HVAD ANDEN HJÆLP 1. start 935, bredde 200, tekstfelt, V45 Spm. 22: Har du/i nogen hjælp til det praktiske arbejde? Gerne flere svar Andet: 1. Variablen indeholder en liste over anden hjælp Blank = Uoplyst/irrelevant (876) V0048 INGEN HJÆLP 2. start 1135, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Har du/i nogen hjælp til det praktiske arbejde? Gerne flere svar Nej, ingen hjælp Ikke nævnt Nævnt Uoplyst/irrelevant svarprocent: 47 V0049 HAR RENGØRINGSHJÆLP 2. start 1137, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Har du/i nogen hjælp til det praktiske arbejde? Gerne flere svar Rengøringshjælp 2.

26 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst/irrelevant svarprocent: 47 V0050 HJÆLP TIL INDKØB 2. start 1139, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Har du/i nogen hjælp til det praktiske arbejde? Gerne flere svar Hjælp til indkøb Ikke nævnt Nævnt Uoplyst/irrelevant svarprocent: 47 V0051 HJÆLP TIL ANDET 2. start 1141, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 22: Har du/i nogen hjælp til det praktiske arbejde? Gerne flere svar Andet,notér Ikke nævnt Nævnt Uoplyst/irrelevant svarprocent: 47 V0052 HVAD ANDEN HJÆLP 2. start 1143, bredde 200, tekstfelt, V51

27 Spm. 22: Har du/i nogen hjælp til det praktiske arbejde? Gerne flere svar Andet: 2. Variablen indeholder en liste over anden hjælp Blank = Uoplyst/irrelevant (888) V0053 STØRSTE UDFORDRING 1. start 1343, bredde 200, tekstfelt Spm. 23: Prøv at beskrive, hvad du oplever som den største udfordring for at hverdagen fungerer bedst muligt 1. Variablen indeholder en oversigt over største udfordringer i hverdagen. Blank = Uoplyst/irrelevant (169) V0054 STØRSTE UDFORDRING 2. start 1543, bredde 200, tekstfelt Spm. 23: Prøv at beskrive, hvad du oplever som den største udfordring for at hverdagen fungerer bedst muligt 2. Variablen indeholder en fortsættelse af V53. V0055 STØRSTE UDFORDRING 3. start 1743, bredde 200, tekstfelt Spm. 23: Prøv at beskrive, hvad du oplever som den største udfordring for at hverdagen fungerer bedst muligt 3. Variablen indeholder en fortsættelse af V53 og V54. Blank = Uoplyst/irrelevant (885) V0056 STØRSTE UDFORDRING 4. start 1943, bredde 200, tekstfelt Spm. 23: Prøv at beskrive, hvad du oplever som den største udfordring for at hverdagen fungerer bedst muligt 4. Variablen indeholder en fortsættelse af V53, V54 og V55. Blank = Uoplyst/irrelevant (902)

28 V0057 STØRSTE UDFORDRING 5. start 2143, bredde 200, tekstfelt Spm. 23: Prøv at beskrive, hvad du oplever som den største udfordring for at hverdagen fungerer bedst muligt 5. Variablen indeholder en fortsættelse af V53, V54, V55 og V56. Blank = Uoplyst/irrelevant (902) V0058 OFFENTLIGE GØRE 1. start 2343, bredde 200, tekstfelt Spm. 24: Prøv at beskrive, om det offentlige kunne gøre noget for at din hverdag kunne fungere bedre 1. Variablen indeholder en liste over, hvad det offentlige kunne gøre. Blank = Uoplyst/Irrelevant (473) V0059 OFFENTLIGE GØRE 2. start 2543, bredde 200, tekstfelt Spm. 24: Prøv at beskrive, om det offentlige kunne gøre noget for at din hverdag kunne fungere bedre 2. Variablen indeholder en fortsættelse af V58. Blank = Uoplyst/Irrelevant (869) V0060 OFFENTLIGE GØRE 3. start 2743, bredde 200, tekstfelt Spm. 24: Prøv at beskrive, om det offentlige kunne gøre noget for at din hverdag kunne fungere bedre 3. Variablen indeholder en fortsættelse af V58 og V59. Blank = Uoplyst/Irrelevant (881) V0061 OFFENTLIGE GØRE 4. start 2943, bredde 200, tekstfelt

29 Spm. 24: Prøv at beskrive, om det offentlige kunne gøre noget for at din hverdag kunne fungere bedre 4. Variablen indeholder en fortsættelse af V58, V59 og V60. Blank = Uoplyst/Irrelevant (902) V0062 OFFENTLIGE GØRE 5. start 3143, bredde 200, tekstfelt Spm. 24: Prøv at beskrive, om det offentlige kunne gøre noget for at din hverdag kunne fungere bedre 5. Variablen indeholder en fortsættelse af V58, V59, V60 og V61. Blank = Uoplyst/Irrelevant (902) V0063 OFFENTLIGE GØRE 6. start 3343, bredde 200, tekstfelt Spm. 24: Prøv at beskrive, om det offentlige kunne gøre noget for at din hverdag kunne fungere bedre 6. Variablen indeholder en fortsættelse af V58, V59, V60, V61 og V62. Blank = Uoplyst/Irrelevant (903) V0064 OFFENTLIGE GØRE 7. start 3543, bredde 200, tekstfelt Spm. 24: Prøv at beskrive, om det offentlige kunne gøre noget for at din hverdag kunne fungere bedre 7. Variablen indeholder en fortsættelse af V58, V59, V60, V61, V62 og V63. Blank = Uoplyst/Irrelevant (903) V0065 OFFENTLIGE GØRE 8. start 3743, bredde 200, tekstfelt Spm. 24: Prøv at beskrive, om det offentlige kunne gøre noget for at din hverdag kunne fungere bedre 8.

30 Variablen indeholder en fortsættelse af V58, V59, V60, V61, V62, V63 og V64. Blank = Uoplyst/Irrelevant (903) V0066 OFFENTLIGE GØRE 9. start 3943, bredde 4, tekstfelt Spm. 24: Prøv at beskrive, om det offentlige kunne gøre noget for at din hverdag kunne fungere bedre 9. Variablen indeholder en fortsættelse af V58, V59, V60, V61, V62, V63, V64 og V65. Blank = Uoplyst/Irrelevant (903) V0067 CODES start 3947, manglende data: >=10 Codes (Spm. 24 (V58-V66)) Ved ikke Uoplyst/irrelevant svarprocent: 47 V0068 BETALE MERE I SKAT start 3949, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 25: Ville du være parat til at betale mere i skat for dette kunne lade sig gøre? Ja Ja, men kun ganske lidt Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 48 V0069 ÅBNINGSTID DAGINSTI. start 3951, manglende data: = 9 eller >=10

31 Spm. 26: Hvilke to af følgende muligheder ville hjælpe din hverdag mest? Længere åbningstider i daginstitutionerne Ikke nævnt Nævnt V0070 HJEMMESERVICEORDNING start 3953, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvilke to af følgende muligheder ville hjælpe din hverdag mest? Genindførelse af hjemmeserviceordning Ikke nævnt Nævnt V0071 GÅ NED I ARBEJDSTID start 3955, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvilke to af følgende muligheder ville hjælpe din hverdag mest? Mulighed for at gå ned i arbejdstid Ikke nævnt Nævnt

32 V0072 OFFENTLIG TRANSPORT start 3957, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvilke to af følgende muligheder ville hjælpe din hverdag mest? Bedre offentlig transport Ikke nævnt Nævnt V0073 BILLIGERE HUSHJÆLP start 3959, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvilke to af følgende muligheder ville hjælpe din hverdag mest? Billigere adgang til hushjælp Ikke nævnt Nævnt V0074 ORLOVSMULIGHEDER start 3961, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvilke to af følgende muligheder ville hjælpe din hverdag mest? Bedre orlovsmuligheder Ikke nævnt Nævnt

33 V0075 MULIGEHED NEDSAT TID start 3963, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvilke to af følgende muligheder ville hjælpe din hverdag mest? Bedre muligheder for nedsat tid Ikke nævnt Nævnt V0076 MULIGHED FLEKSTID start 3965, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvilke to af følgende muligheder ville hjælpe din hverdag mest? Bedre muligheder for flekstid Ikke nævnt Nævnt V0077 MULIGHED HJEMMEARB. start 3967, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvilke to af følgende muligheder ville hjælpe din hverdag mest? Bedre muligheder for hjemmearbejde

34 Ikke nævnt Nævnt V0078 INGEN AF MULIGHEDERNE start 3969, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvilke to af følgende muligheder ville hjælpe din hverdag mest? Ingen af ovenstående Ikke nævnt Nævnt V0079 MERE I SKAT start 3971, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 27: Ville du være parat til at betale mere i skat for dette kunne lade sig gøre? Ja Ja, men kun ganske lidt Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 69 V0080 PRIMÆRE ARBEJDSOMRÅDE start 3973, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 28: Hvilket af følgende beskriver bedst dit primære arbejdsområde i virksomheden?

35 Produktion Salg Markedsføring Indkøb Regnskab/økonomi/finans Administration/forvaltning Virksomhedsledelse Personale Distribution Konstruktion Produktudvikling/forskning Undervisning Liberalt erhverv Håndværk/værksted Landbrug/gartneri/fiskeri IT Detailhandel Børne- og ældrepleje Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 95 V0081 ANDET ARB. OMRÅDE start 3976, bredde 200, tekstfelt, V80 Spm. 28: Hvilket af følgende beskriver bedst dit primære arbejdsområde i virksomheden? Andet: Variablen indeholder en lister over andet. Blank = Uoplyst/irrelevant (779) Genererede variable V0082 KØN start 4176 Køn % antal kode

36 Mand Kvinde V0083 FØDSELSÅR start 4177, bredde 4 Fødselsår Variablen er kodet i intervallet V0084 ALDER start 4181 Kategoriseret alder % antal kode år år år V0085 POSTNUMMER start 4182, bredde 4 Postnummer Variablen er kodet i intervallet V0086 PRIVAT/OFF. ANSAT start 4186 Er du ansat i...? % antal kode Den private sektor Den offentlige sektor V0087 INGEN BØRN start 4187, manglende data: = 9 eller >=10

37 Børn: Ingen Ikke nævnt Nævnt V0088 BØRN 0-5 ÅR start 4189, manglende data: = 9 eller >=10 Børn: Alderen 0-5 år Ikke nævnt Nævnt V0089 BØRN 6-15 ÅR start 4191, manglende data: = 9 eller >=10 Børn: Alderen 6-15 år Ikke nævnt Nævnt V0090 BØRN ÅR start 4193, manglende data: = 9 eller >=10 Børn: Alderen år Ikke nævnt

38 Nævnt V0091 URBANISERING start 4195 Urbanisering % antal kode Hovedstaden Over indbyggere indbyggere indbyggere Under indbyggere V0092 VÆGTVARIABEL start 4196, bredde 8, decimaler 6 Vægte SPØRGESKEMA Variablen er kodet i intervallet 0,

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere