Beskrivelse af Økonomisystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Økonomisystemet"

Transkript

1 Beskrivelse af Økonomisystemet November 2011

2 Indholdsfortegnelse Indhold... 3 Overblik over systemet... 3 Kontoplan... 6 Fuldstændighed og nøjagtighed... 7 Aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling af data... 8 Fuldstændig og nøjagtig registrering af transaktioner Benyttede edb systemer Manuelle rutiner Automatisk genererede registreringer Opbevaring af regnskabsmateriale Fremfinding og udskrift i klarskrift Omregning af registreringer i fremmed valuta til danske kroner Bilag: Krav til dokumentation affærdiges således i Bogføringsloven: / 17

3 Indhold En beskrivelse af hvorledes registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale foretages af den bogføringspligtige ved brug og anvendelse af DLBR Dansk Landbrugsrådgivnings økonomisystem Ø90 Online. Ø90 Online er kendetegnet ved at alle regnskabsmæssige registreringer og beregninger er samlet i et integreret system. Figur 1: Ø90 - Et sammenhængende økonomistyringssystem Beskrivelsen er målrettet en person udefra som med en rimelig viden om regnskab og den anvendte teknologi til enhver tid kan følge, hvorledes registreringerne foretages, og hvorledes regnskabsmateriale fremfindes og udskrives. Yderligere og mere dybdegående beskrivelse af de enkelte områder og beregninger findes i Ø90 Vejledningen på Overblik over systemet Ø90 er et økonomiprogram, som udvikles og drives af DLBR Dansk Landbrugsrådgivning. Videncentret for Landbrug er ansvarlig for det faglige indhold i systemet. IT-driften er outsourcet, og varetages af IBM. Ø90 er et mainfraime økonomistyringssystem til brug for bogføring, udarbejdelse af årsrapporter, skatteregnskaber, momsopgørelser budget og budgetkontroller. Systemet anvendes såvel af DLBR virksomheder til produktion af rådgivningsprodukter til kunder, dels direkte af kunderne til bogføring og kontrolopgaver. Ø90 Online er basalt set samme økonomisystem som Ø90 som brandes og markedsføres målrettet i forhold til kunderne. 3 / 17

4 Systemet består af 4 hovedområder, hvor de forskellige arbejdsprocesser i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen udføres. Registrering Opgørelse Færdiggørelse Aflevering Registrering dækker over alle former for indlæsning og registrering af posteringer, herunder indlæsning af posteringer fra andre virksomheder som faktura og afregninger. 4 / 17

5 Opgørelse dækker over alle regnskabsopgørelser, momsopgørelser, budgetkontroller og andre rådgivningsprodukter til kunden. Færdiggørelse dækker over alle handlinger forbundet med at tilpasse rådgivningsprodukterne til kunden. Det vedrører alt vedr. bemærkninger som ledelseserklæring, anvendt regnskabspraksis, forslag til revisionspåtegning mv. 5 / 17

6 Herudover faciliteter til at til- og fravælge noter og analyser i regnskabsproduktet, samt vælge udskrift på papir og eller PDF, samt overføre til elektronisk arkiv. Området med Aflevering indeholder hovedsagelig den elektroniske efterbehandling, som for eksempel elektronisk overførsel af selvangivelse til SKAT, overførsel af årsrapport til realkreditinstitutter, samt de muligheder der er for at udlæse data fra Ø90 som komma separerede oplysninger Grundlæggende opbygning En 3 laget opbygning giver mulighed for et landsniveau, som kan udvides/ændres af den enkelte DLRB virksomhed, og endelig kan kundens individuelle behov tilpasses. Kontoplan Kontoplanen består af 6 cifre. 4 cifre kaldes grundkonto, og er den specifikation, som udskrifterne som hovedregel er defineret efter. 2 cifre kaldes specifikationskonti, og specificerer indhold på den 4 cifrede konto. Derudover er der nogle posteringskoder, som kan anvendes efter behov, dels som forvalg på kontoen (hvilket anbefales) dels kan koderne anvendes og rettes i konteringen: Momskode 6 / 17

7 Stedkode Virksomhedskode Personkode Produktionsgrenskode Figur Kontoplan: Eksempel på kontoplan i Ø90 Det dobbelte bogholderi Begreberne debet og kredit er ikke anvendt i Ø90 Online. Her anvendes fortegnet i stedet for, som afgørende for om det er aktiver eller gæld, og om det er indtægter eller udgifter der er tale om. Fortegn anvendes således: Indtægter: Udgifter: Aktiver: Passiver: + beløb på konto - Beløb på konto + beløb på konto - Beløb på konto Fuldstændighed og nøjagtighed Bogføringen i Ø90 Online indeholder alle regnskabsmæssige poster. Kasseregistreringen er fælles for alle regnskaber og opgørelser. Efterposteringer og statusposteringer kan registreres som fælles. Fælles posteringer er normalt anvendt, hvor der er samme statusværdi i både årsrapport og skatteregnskab. 7 / 17

8 Efterposteringer og statusposteringer kan også registreres enten som driftsmæssige posteringer, eller som skattemæssige posteringer. Posteringer, som ikke vedrører det eksterne regnskab, for eksempel grovfoder produceret og anvendt til foder, registreres som indtægt for marken og foderomkostning for kvæg. Denne type poster registreres som en intern omsætning og indgår kun i det interne regnskab. Aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling af data Alle indgåede aftaler fremgår af Samtykke i Ø90. Samtykke indeholder altid en oversigt over alle aftaler indgået om elektronisk udveksling af data. Hver gang der foretages en ændring, enten af kunden selv eller af økonomikonsulenten, udskrives der en kvittering til kunden med oversigt over gældende samtykke. Oversigten over virksomheder tilsluttet Dataoverførsel findes her: Eksempel på kvittering til kunde: I eksemplet fremgår det til højre med *, hvilken ændring der er i forhold til tidligere fremsendte kvittering. Dataoverførsel 8 / 17

9 Dataoverførsel er en elektronisk overførsel og kontering af faktura og afregninger fra andre systemer til Ø90 (som DLG, mfl). Dataoverførsel giver kunden: - specificeret faktura og afregninger konteret automatisk i Ø90 på en hurtig, sikker og enkel måde - sparet tid ved kassebogsføring af faktura og afregninger - et godt grundlag for opfølgning og rådgivning for både kunder og rådgivere - Dataoverførsel af faktura og afregninger er en stor hjælp ved registrering i økonomisystemet. Figur: Kobling af varer til konto i Ø90. Konteringen foretages ud fra konkrete varetekster fra faktura og afregninger. Kontonummer tildeles ud fra den gruppering som varen er tilknyttet via Dataoverførsel. Figur: Datatransport til og fra Ø90 9 / 17

10 Eksempler på løsninger tilsluttet Dataoverførsel Fuldstændig og nøjagtig registrering af transaktioner Den fuldstændige registrering sikres via afstemning af kassebogen i forhold til kontoudtog fra banker. Der er mulighed for at indlæse kontoudtog, hvorved alle transaktioner fra kontoen registreres. Automatiske overførsler af faktura og afregninger afstemmes manuelt i forhold til indbetalinger/udbetalinger fra bankkonto. Hver enkelt virksomheds transaktioner afstemmes på en konto pr. virksomhed (mellemregningskonto). Konteringen via Dataoverførsel fastlægges ud fra en landskontering, hvor hver enkelt vare tilkobles en konto. Denne kontering kan ændres på kredsniveau og på kundens egen kontoplan. Se yderligere beskrivelse af revisionsspor i dokumentet her. (Ø90 > Vejledning > Registrering > Kasseregistrering > Revisionsspor og Dataoverførsel i Ø90) 10 / 17

11 Benyttede edb systemer Ø90 Online er et program (en tynd klient) som skal installeres og køre på en pc. Forbindelsen fra pc til servere og database er sikret via en sikker forbindelse (VPN), eller via et lukket MPLS netværk mellem DLRB virksomheden og IBM. Der foretages automatisk opdatering til en ny version, når en sådan frigives på den centrale server. Versionen af programmet kan aflæses øverst i højre hjørne på Startklienten, skærmbilledet hvor bruger angiver bruger logonid og adgangskode. Adgangen til programmet er styret ud fra en brugerkode. Hver enkelt bruger er tildelt en brugerkode, som afgør hvilke dele af systemet der er tilgængeligt. Oversigt over brugertyper: Brugertype Beskrivelse 680 Online Statusseddel. Adgang til statusseddel i Ø90 kun via Internet. 440 Produktionsbudget uden adgang til Opfølgning, Regnskab eller Kasseregistrering. 430 Budget uden adgang til Opfølgning, Regnskab eller Kasseregistrering. 425 Budget og Opfølgning, uden adgang til Regnskab eller Kasseregistrering. 90 Online Kasseregistrering, fakturering og statusseddel. Adgang til Opfølgning, men ikke Budget Brugertype kasseregistrering m.m. uden lås posteringer. Der er mulighed for at udskrive afstemningsliste og faktura. 85 Online Kasseregistrering med låsning af posteringer. Brugertype 90 + mulighed for at låse posteringer. Der kan udskrives kasseliste. Adgang til Budget og Opfølgning 80 Moms og Lynmoms Opgørelse af moms for kort periode. Brugertype 85 + anvende momsopgave, kortperiodisk og udskrive momsopgørelse. 79 Opgørelse af moms for helårs periode. Brugertype 80 + anvende momsopgave, helårs periode og udskrive momsopgørelse. 60 Online Registrering inkl. Likviditetsopgørelse (kort periode). Som brugertype 79 + der kan anvendes likviditetsopgave (ikke helårs) og udskrives periodeopgørelse. 59 OnLine Registrering inkl. Likviditetsopgørelse (også helårs). Som brugertype 60 + der kan anvendes likviditetsopgave (alle perioder) og udskrives periodeopgørelse. 55 OnLine Registrering inkl. Likviditetsopgørelse og budgetkontrol (Budget overført fra BEDRIFTSLØSNING). Kontrol (kortperiodisk). Som brugertype 79 plus: Der kan anvendes likviditetsopgave og budget (fra DLBR-IT) (ikke helårs) og udskri- 11 / 17

12 ves periodeopgørelse og budgetkontrol (Budget overført fra DLBR-IT). 54 OnLine Registrering inkl. Likviditetsopgørelse og budgetkontrol (også helårs) (Budget overført fra DLBR-IT). Som brugertype 55 plus: Der kan anvendes likviditetsopgave og budget (alle perioder), og udskrives periodeopgørelse og budgetkontrol (Budget overført fra DLBR-IT). 30 Fuld adgang på den pågældende ejendom. 12 / 17

13 Figur Arkitektur: Oversigt over arkitektur for Ø90 Online. Manuelle rutiner I arbejdet med regnskaber i Ø90 er der nogle manuelle rutiner der skal udføres. Det drejer sig om at holde sig ajour med opdateringer til systemet og oversigten over kendte fejl. Se Derudover er der behov for at: Sørge for at holde stamoplysninger opdaterede Aftale med kunden hvilket produkt kunden ønsker og på denne baggrund tilrette opgavestyring til opgørelsen. Sammensætte udskrifter, så de indeholder de noter og specifikationer kunden ønsker og som giver kunden et godt grundlag for økonomistyring. Vedligeholde aftaler om Dataoverførsel Automatisk genererede registreringer Kontokoblinger 13 / 17

14 Anvendes i budget og i Kasseregistrering. Ud fra en postering i kasseregistrering til en bestemt konto, kan der laves en beregning på baggrund af posteringens beløb og eller kvantum. Der findes vejledende kontokoblinger, blandt andet til energiafgift beregninger på dieselolie og el, håndtering af moms på EU varekøb og salg. Posteringer beregnet via kontokoblinger kan kendes på oprindelseskoden = KB. Status posteringer. Ved hjælp af beregninger i opgørelsesmodulet kan en ultimo postering beregnes ud fra forskellige kriterier, for eksempel ud fra primo og omsætning. Beregningen styres via Kontering af prisgrupper Prisgrupper Prisgrupper indeholder data, der anvendes til automatiske beregninger i opgørelsesbillederne. Det kan fx være beløb pr. stk. til en statusberegning, eller en sats til fx bilfordeling. Prisgruppernes dataindhold hentes til beregning i Ø90 via Kontering af prisgruppe. I denne dialog sammenkædes en beregningskonto med en prisgruppe. Når beregningen så gennemføres, hentes der data fra prisgruppen til den enkelte beregning. Faste oplysninger, satser mv. Styreoplysninger, værdier mv. vedrører en periode. Oplysningen kan enten være afgrænset af en periode, eller være fast indtil den erstattes af en ny værdi. Det betyder at der altid vil være en oplysning, hvis der ikke er en ny og opdateret sats, så er den foregående sats den gældende. Nedenfor ses et eksemplet på en fast oplysning Eksempel: SLET nyeste oplysning (fradato = ultimodato fra opgavevalg) Slet: Slet Eksisterende: Efter rettelse: I eksemplet slettes værdien 100, for den seneste periode, hvorefter den tidligere værdi 50 vil være gældende for perioden. Opbevaring af regnskabsmateriale Bilagsmateriale skal opbevares af kunden. Bilag kan fysisk være til stede hos DLBR virksomheden for en periode, hvorefter det returneres til kunden. 14 / 17

15 Bilagsmaterialet kan også opbevares elektronisk, hvor DLBR virksomheden har adgang til det elektroniske arkiv af hensyn til dokumentation og gennemførelse af review og revisionshandlinger mv. Regnskabsudskrifter fra Ø90 kan arkiveres elektronisk ved at angive, hvilken modtager regnskaber skal sendes til, når de er dannet i Ø90. Eksempel på dialog i Ø90, hvor mailadresse til DLBR virksomhedens arkiv angives: Udsnit fra dialogen med Stamdata, hvor arkiv mailadresse fremgår. Fremfinding og udskrift i klarskrift Regnskabsmateriale fra Ø90 kan produceres dels som PDF materialer til elektronisk arkiv, enten på DLBR virksomheden, eller hos kunden, og det kan udskrives på papir. Når et regnskab er dannet i Ø90, bliver det liggende i Ø90 i få dage, hvorefter udskriften bliver slettet. Regnskaber og anden dokumentation skal arkiveres til senere brug. Hvis man senere skal have en kopi af regnskabet, så skal man have det fra kundens/ DLBR virksomhedens arkiv. Det er ikke muligt at bestille et nyt regnskab i Ø90, uden først at låse færdiggørelsen op, og hermed er der en risiko for at der kan være ændringer til regnskabet, hvis det køres igen. I regnskabskørslen opstilles regnskabet og ændrede kontotekster, ændringer til definition af regnskaber kan betyde, at en genbestilling ikke giver helt samme regnskab som det der er låst tidligere, derfor frarådes det at genbestille et regnskab når det først er låst. Posteringer overført via Dataoverførsel Der er mulighed for at få vist og udskrevet en tilnærmet faktura ud fra de data der er overføret fra virksomheden til kundens regnskab i Ø90. Eksempel på en tilnærmet faktura fra 3S: 15 / 17

16 Indhold fra leverancen fra 3S, vist via Kasseregistrering, funktionen Vis faktura i Ø90: Systemadgang. Der er kun adgang til Ø90 med personlig logon. Der findes på DLBR virksomheden en ansvarlig person for logon til Ø90, denne person kaldes en Kredsansvarlig vedr. Ø90. Den kredsansvarlige person kan oprette brugere til systemet, og angive hvilken brugerkode vedkommende skal have. Det er også denne person der kan hjælpe, hvis bruger glemmer sit password. Omregning af registreringer i fremmed valuta til danske kroner Valuta enheden i Ø90 er DKK. Eurolån og andet i udenlandsk valuta bliver konteret i DKK. Via Dataoverførsel overføres det oprindelige beløb i Euro, og kursen leveres fra realkreditinstituttet. Ved opdatering i Ø90 bliver beløbet i DKK beregnet. Det oprindelige beløb fremgår af kvantum 1 feltet. Kursen kan beregnes ved at dividere DKK med det oprindelige beløb og gange med / 17

17 Bilag: Krav til dokumentation affærdiges således i Bogføringsloven: 14. Den bogføringspligtige skal udarbejde en efter aktiviteternes art og omfang afpasset beskrivelse af registreringen af transaktioner og af opbevaringen af regnskabsmateriale. Beskrivelsen skal gøre det muligt for en person udefra med en rimelig viden om regnskab og den anvendte teknologi til enhver tid at følge, hvorledes registreringerne foretages, og hvorledes regnskabsmateriale fremfindes og udskrives i klarskrift. Beskrivelsen skal affattes på et sprog, som er naturligt for offentlige myndigheder og med anvendelse af almindelig sprogbrug og sædvanlige fagudtryk på området. Stk. 2. Beskrivelsen af registreringen af transaktioner skal i det mindste indeholde tilstrækkelige oplysninger om, 1) hvorledes systemerne sikrer fuldstændighed og nøjagtighed af det materiale, der danner grundlag for registreringer, herunder aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling af data, der danner grundlag for registreringer, 2) hvorledes systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig registrering af transaktioner, herunder konteringsinstruks, benyttede edb-systemer, manuelle rutiner m.v., og 3) hvorledes automatisk genererede registreringer foretages, herunder beregningsgrundlag og beregningsformel. Stk. 3. Beskrivelsen af opbevaringen af regnskabsmateriale skal i det mindste indeholde tilstrækkelige oplysninger om 1) de metoder, der benyttes ved opbevaring af regnskabsmateriale, 2) hvorledes regnskabsmateriale fremfindes og udskrives i klarskrift, herunder oplysning om adgangskoder m.v., og om, hvorledes krypterede data oversættes, og 3) hvorledes registreringer i fremmed valuta omregnes til danske kroner. Stk. 4. Uanset stk. 1-3 kan den bogføringspligtige, hvis denne anvender et standardsystem til registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale, undlade at udarbejde de nævnte beskrivelser. Undladelsen efter 1. pkt. er betinget af, at 1) der ikke er foretaget væsentlige tilretninger i standardsystemet og 2) leverandøren af standardsystemet har udarbejdet sådanne beskrivelser, som virksomheden opbevarer. Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= / 17

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Kom godt igang med Winfinans Small Business

Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Forord Winfinans er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og test-firmaer.

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere