Danmarks civile Hundeførerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks civile Hundeførerforening"

Transkript

1 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling 24 feb Deltagere; Arne Andersen, Maja Oxholm, Anna Lyngbye, Edel Jørgensen, Lorents Nielsen, Lars Larsen samt alle lokal klubber. Afbud; Ødis Bramdrup, Lars Rasmussen, Hans Peter Dinesen, Hans Rasmussen Udeblev uden afbud; Skærbæk Maja Oxholm Gamstvej 24, 6600 Vejen Tlf: februar Valg af dirigent. Kredsbestyrelsen foreslår Laurits Christoffersen. Han bliver valgt. Han konstatere at generalforsamlingen er lovlig. 2. Opgørelse af stemmetal. 96 stemmer 3. Valg af stemmetællere. Gitte Rønnest og Jette Nybo Andersen vælges 4. Formanden aflægger beretning. Beretning for perioden 18/ til 24/ I årets løb har vi i kredsen afholdt: 1 kredsgeneralforsamling, der forløb uden den megen dramatik. Der var en god drøftelse om Kollektiv kursusbetaling. Og det blev besluttet at kredsbestyrelsen skulle arbejde videre med det. 2 kredsrådsmøder, hvor vi pga. stormen Bodil var nødt til at flytte det ene. Det er dejligt at så mange lokalforeninger kommer til kredsrådsmøderne. På kredsrådsmødet i oktober blev det vedtaget at indføre kollektiv kursusbetaling. Vi har afholdt 4 kredsbestyrelsesmøder. Af andre møder skal nævnes: Orienteringsmøde med og om WinKas den 2. september, et meget velbesøgt møde, der dog var skæmmet af at WinKas demonstrationen ikke virkede og at der burde have været højtalere til instruktørerne. Vi kan kun glæde os over at vi var den kreds, der stillede med langt de fleste deltagere til disse møder, der blev afholdt i samtlige kredse. I forbindelse med kredsens bankskifte har vi i samarbejde med Arbejdernes Landsbank afholdt 2 velbesøgte kurser i foreningsregnskab. Det er inspirerende at se deltagernes engagement. Disse kurser vil blive gengentaget efter behov for nye kasserere. Kredsbestyrelsen anser dem for en god grundviden om dobbelt bogholderi. DcH DM på Fyn var et stort og vellykket arrangement. Kreds 4 havde i alt 54 deltagende hunde i de forskellige klasser og discipliner. Nogle af hundeførerne opnåede meget flotte resultater, men det bare at blive udtaget fortæller om en stor målrettet træningsindsats. Til jer alle hundeførere et stort tillykke. Møde kalender Formøde til Landsmødet d.10/ kl I Rødding centret DcH Landsmøde i Fredericia d. 15/ kl Husk at holde øje med Kreds 4 s hjemmeside.

2 At de deltagende hunde kom fra 15 forskellige lokalforeninger, fortæller noget om bredden af dygtigheden i lokalforeningerne. DM i Nordisk program blev afholdt af Esbjerg i weekenden den april. Det var et stort arrangement, hvor et imponerende antal hjælpere sørgede for at alt ved arrangementet fungerede perfekt. Flot arbejde Esbjerg. I sæsonen 2013 er der i kredsen afholdt 42 større og mindre konkurrencer/stævner, der alle er afholdt uden problemer med utilfredshed, hverken fra dommere eller hundeførere. En stor ros til de involverede lokalforeninger og ikke mindst til de mange hjælpere der har været i sving. Til slut vil jeg takke mine kollegaer i kredsbestyrelsen og alle jer andre i kredsrådet for samarbejdet i det forgangne år, og håber at det kan fortsætte i året, der kommer. Godkendt 5. Kredsudvalgene aflægger beretninger. Dommerudvalget kreds 4 Konkurrencemæssigt kom vi sent i gang i Vinteren var lang og der var flere konkurrencer der blev aflyst. Det betød også at der kom flere konkurrencer til da foråret endelig kom. Konkurrencemæssigt er det i 2013 gået rigtig godt i Kreds 4. Vi har ikke modtaget nogen protester fra vores kreds, der har været et par stykker fra vores hundeførere, men det har været i andre kredse. Vi er den kreds i landet med færrest dommere, 14 stk. Alligevel har vi kunnet klare de fleste konkurrencer selv. Også selv om vi alle sammen har andet i livet end dommergerningen. Der har været sygdom, arbejde og en dommer der selv har konkurreret i elite-klassen. Sådan noget skal der altid være plads til. Jeg er meget stolt over at vi kunne stille med 6 dommere fra kredsen både til DM i Nordfyn og til JM i Give. Så i alt har 2013 været et godt år for dommerne i Kreds 4. Så en stor tak, skal der lyde herfra til jer. Mest mulig tage hensyn til at aflægge prøver på en søndag. Beretning for 2013 fra Uddannelsesudvalget i Kreds 4. Trænerweekenden blev afholdt i den anden weekend i marts Der var planlagt to kurser: Konkurrence Motivation. Vindermentalitet Find den! Brug den! med Karina og Henrik Annesen som instruktører og Læs din hund på sporet med?????, som instruktør. Begge kurser med god tilslutning. Derudover har lokalforeningerne som vanligt kunnet bestille to kurser: Hundens kropssprog og signaler og Problemer på træningsbanen. Jette Andersen har også arrangeret nogle kurser, der blev afholdt med stor tilslutning. To nye kredsinstruktører har vi fået i Kredsen: Bruno Hyldahl og Nanna Der var over omkring 20 aspiranter til trænergrunduddannelsen den kørte fint. Det var et engageret hold. I oktober var der kredsinstruktørsamling, hvor trænergrunduddannelsen 2013 blev evalueret og uddannelsen for 2014 blev planlagt. Desværre har vi i Kredsen ikke nogen Rally-instruktør og Agility-instruktør. Vi har derfor haft et godt samarbejde med Kreds 2, 3 og 5 om disse overbygninger, så alle de aspiranter, der ønskede disse overbygninger, har kunnet få dem. Konkurrence udvalget Ikke afgivet beretning. Agilityudvalgets beretning I 2013 blev der afholdt 10 stævner/konkurrencer i kredsen, fordelt på 6 klubber. Det Jyske Mesterskab blev også afholdt i kreds 4, selvom det var kreds 1. tur, men et eller andet gik galt for dem, et stort tak til Ødis-Bramdrup som sprang til med så kort varsel. Årets DM som Odense/Nordfyn stod for, var et kanon oplevelse, stemningen ved B og A finalen var på kogepunktet. Den første som startede i A finalen for store hunde havde et fejlfrit og kanon tid, dette lagde et stort pres på resten af klassen. Kreds 4 havde i alt 21 hunde med til DM, fordelt på 8 små, 4 mellem og 9 store.

3 Bedste resultat for lille blev en 5. plads, for mellem en 6. plads og stor en 7. plads. De 21 hunde kom fra 6 lokalforeninger, men en ting er iøjnefaldende, en lille klub som Agerbæk, med ca. 25 medlemmer havde 7 hunde med til DM, det må siges at være flot, at få hver 4. med til DM. Et stort tak til Ribe, som lagde lokaler og god forplejning til ved årets agilitymøde, et tilbagevendende møde hvert år, hvor alle konkurrencer bliver planlagt for det efterfølgende år. Selvom man ikke afholder konkurrence, er alle velkommen til dette møde, det kunne jo være man fik nogle guldkorn med hjem. Kredsen har fået en ny agilitydommer i 2013, nemlig Søren Lassen Esbjerg. Til sidst et stort tillykke til alle hundefører med deres resultater ved Kredskonkurrencer- Sydjysk Mesterskab- Jysk Mesterskab-DM samt kredsvinderne. Brugshunde udvalget. Hermed lidt fra året der er gået, vi har været rigtig godt repræsenteret ved DM hvor der var 3 h.f Med 4 fine placeringer nr. 2 3 ved Henrik Annesen, nr. 4 ved Jette Voergård, nr. 5 ved Bruno Hyldahl. Og så havde vi også 2 dygtige figuranter Finn Hansen og Michael Thunø, der virkelig gjorde deres arbejde godt for dommer og ensartet arbejde for hundene Vi havde også 2 h.f. med til Nordiske Mesterskaber. Det var Jette Voergård med en 3pl og Bruno Hyldahl med en 4 pl Vi har afholdt et kursus med Martin Knudsen som var booket ud og var meget lærerigt omkring lydighed og gr.c Sph hunde Dm Vinder Hans Jørgen Schmidt Haderslev Samtidig vinder af sporpokalen fra Kreds 4 Jeg har ikke kunnet udlevere til ipo, da jeg ikke har modtaget resultater Rally udvalget Året i Rally-lydighed er gået godt. Vi starte op med at hold stævne ved Kolding storcenter, hvor vi dog måtte rykke ind for pga. sne Stævner i kredsen er gået super godt. Så tak til de klubber som har holdt stævner i Vores deltager fra kredsen til DM. Gik også godt en 19, 20 og 22 plads. De tre som var af sted var Dorte fra Esbjerg, Lene fra Vejen og Metine fra Løgumkloster. Sydjysk mester og kredsmester blev Lene Olesen fra Vejen. Ellers er der kun at siger held og lykke i Der kom til at blive et spændende år, med de ny tiltag. Beretningerne fra udvalgene blev godkendt 6. Kassereren aflægger regnskab. - Else Andersen Esbjerg, roser Lorentz for sit store arbejde - Heidi Vamdrup, uddannelse udgiften er steget meget er deltagerantallet også steget. Svar; Det er ikke mængden men omkostninger der er steget Regnskabet er godkendt. Lorentz fremlagde ny kontoplan som tages i brug i dette regnskabs år. 7. Indkomne forslag Ændringer i vedtægterne indstillet af kredsbestyrelsen. 3 KREDSBESTYRELSEN. Kredsbestyrelsen afholder de nødvendige bestyrelsesmøder mindst 1 pr. kvartal og indkalder til den årlige kredsgeneralforsamling, der afholdes mellem 15. februar og 1. marts. Derudover indkaldes til kredsrådsmøder, hvis kredsbestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis 1/3 af lokalforeningerne måtte ønske det.

4 Kredsbestyrelsen udsender referat af alle møder til samtlige lokalforeninger i kredsen og til hovedbestyrelsen senest 2 uger efter ethvert mødes afholdelse. Kredsbestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer valgt af kredsgeneralforsamlingen, samt formænd for kredsens faste udvalg. Ved stemmelighed i kredsbestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt. Hvis kredsformanden fratræder eller får varigt forfald i en valgperiode, indtræder næstformanden som konstitueret kredsformand frem til næste ordinære kredsgeneralforsamling, hvor der foretages valg af kredsformand. Hvis et medlem af kredsens forretningsudvalg fratræder eller får varigt forfald i en valgperiode, indtræder suppleanten på posten frem til førstkommende kredsgeneralforsamling, hvor der foretages nyvalg til posten. Fratræder medlemmet i forbindelse med kredsgeneralforsamlingen midt i valgperioden skal der foretages ny-valg til posten. Valget gælder da for 1 år. Formanden, næstformanden og kassereren danner kredsens forretningsudvalg. Forretningsudvalget tegner foreningen, og er ansvarlige for kredsens økonomiske dispositioner. Hvis der ikke kan opstilles en formandskandidat til et udvalg, udpeger kredsbestyrelsen på sit konstituerende møde en formand, der virker frem til næste ordinære kredsgeneralforsamling. Hvis en udvalgsformand fratræder i en valgperiode, udpeger kredsbestyrelsen en formand, der virker frem til førstkommende kredsgeneralforsamling. Kredsbestyrelsen påser at der inden for de pågældende lokalforeninger, så vidt muligt, udpeges en repræsentant til Friluftsrådets kredsrepræsentantskaber i hver kommune i Kreds 4 s område. Rød tekst er ny tekst som Kredsen nye bank har opfordret til at få skrevet i vedtægterne. Godkendt med alle stemmer. 5 KREDSGENERALFORSAMLING DAGSORDEN og STEMMETAL. Kredsgeneralforsamlingen er i enhver henseende øverste myndighed i kredsen. Nye vedtægter for kredsen, ud over de på landsmødet vedtagne, kan kun vedtages på kredsgeneralforsamlingen, og kun såfremt de vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Dagsorden for kredsgeneralforsamlingen: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeoptællere. 3. Formanden aflægger beretning. Kredsudvalgene aflægger beretninger. 4. Kassereren aflægger regnskab. 5.Fastsættelse af kredskontingent. (Såvel indeksregulering, samt evt. yderligere stigning, skal være varslet på kredsrådsmødet i oktober) 6. Indkomne forslag. (Sidste frist for indsendelse af forslag er 4 uger før kredsgeneralforsamlingen.) 7. Valg af formand. 8. Valg af kasserer og suppleant. 9. Valg af næstformand og suppleant. 10.Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg 11.Valg af kredsens medlem af bestyrelsen for DcH s initiativfond 12.Valg af formænd for de af kredsrådet nedsatte udvalg. 13.Valg af 2 revisor. 14.Valg af suppleanter for 2 revisorer. 15.Eventuelt. Godkendt med alle stemmer

5 8 ØKONOMI. Kredsens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand og udsendes senest 8 dage før fremlæggelsen på den ordinære generalforsamling. Regnskab, bilag og øvrigt regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år efter godkendelse. Ud over regnskab fører kredsbestyrelsen en forhandlingsprotokol. Det årlige kontingent pr. medlem af lokalforeningerne til dækning af kredsens udgifter vedtages hvert år på et kredsrådsmøde afholdt i oktober måned året før. (Forslag fra kredsbestyrelsen skal foreligge.) Kontingentet er indeksreguleret og beregnes ud fra det af Danmarks Statistik for juni måned hvert år opgivne nettoprisindeks. Kontingentet reguleres i forhold til beløbet 76, - kr. = indeks 100. Slutbeløbet afrundes op/ned til hele kr. Ønsker kredsbestyrelsen yderligere kontingentstigning ud over indeksreguleringen skal forslag herom foreligge forud for ovennævnte kredsrådsmøde i oktober måned. Det af kredsrådet vedtagne kontingent er gældende fra det efterfølgende kalenderårs begyndelse. Den med gult markeret tekst erstattes med: Det årlige kontingent pr. medlem af lokalforeningerne vedtages på kredsgeneral-forsamlingen og er gældende fra den 1. januar det efterfølgende år. Kontingentet er indeksreguleret og beregnes ud fra det af Danmarks Statistik for juni måned forri-ge år opgivne nettoprisindeks. Kontingentstigning, indeksregulering plus eventuel yderligere stigning, varsles på kredsrådsmødet afholdt i oktober måned året før vedtagelsen. Ønsker kredsbestyrelsen kontingentstigning ud over indeksreguleringen meddeles samtidig hvilket beløb, der fremover vil være lig indeks 100. Slutbeløbet afrundes op/ned til hele kroner. Kontingentet for gamle lokalforeningsmedlemmer forfalder til betaling ved kalenderårets begyndelse og skal være betalt senest den 10. februar. Ved gamle lokalforeningsmedlemmer forstås medlemmer fra tidligere år, der forsat ønsker medlemskab af lokalforeningen. Lokalforeninger, der er i kontingentrestance, kan ikke sende repræsentanter til kredsgeneralforsamlingen, der afholdes i henhold til vedtægternes 3, stk. 1. Kontingentet for lokalforeningsmedlemmer, der indmeldes i løbet af året, skal betales ved udløbet af den må-ned hvori indmeldelsen er sket. Kredskassereren foretager en endelig afstemning af det fra den enkelte lokalforening indbetalte kontingent så snart det af landsforeningen pr. 31. december opgjorte medlemstal foreligger. Er der differencer i forhold til det af den enkelte lokalforening indbetalte udsendes opkrævning/tilbagebetaling til den/de pågældende lokalfor-eninger. Eventuel efterbetaling forfalder til betaling senest 3 uger efter udsendelsen. Overholdes denne betalingsfrist ikke, tillægges beløbet et gebyr på 2,- kr. ekstra pr. medlem af lokalforeningen pr. påbegyndt måned. Alle hverv under kredsrådet er ulønnede. Kredsen afholder udgifter i forbindelse med kredsens gøremål, herunder. Kredsen betaler for lokalforeningernes kørsel og forplejning i forbindelse med kredsgeneralforsamling, kredsrådsmøder og øvrige kredsmøder. Kredsen betaler dog kun kørselsgodtgørelse for een bil pr. lokal-forening. Eventuelle forfriskninger betales af lokalforeningerne selv. Kredsen betaler kørselsgodtgørelse til dommerne ved alle konkurrencer og stævner i kredsen. Kredsen afregner kørselsgodtgørelse direkte med den enkelte af kredsens egne dommere. Ved brug af dommere fra andre kredse betaler kreds 4 dog højest kr , - pr. dommer fra andre kredse. Den arrangerende lokalforening afregner selv med den/de pågældende dommere og fremsender efterfølgende afregning til kassereren i kreds 4. Kredsen betaler alle udgifter i forbindelse med arbejde i kredsbestyrelsen. (Nyt forslag fra kredsen bestyrelsen)afregningsbilag for alle udgifter, der ønskes betalt af kredsen skal være kredskassereren i hænde senest 3 uger efter at aktiviteten har fundet sted. El-lers vil retten til at få beløbet dækket bortfalde. Kreds 4 afregner alle kørselsgodtgørelser i kredsregi efter statens takst I. Af kredsens midler kan der gives fri rejse og diæter til repræsentation i kredsens og hundesagens

6 interesse. Morten Jørgensen Rødding forslår at det ændres til 5 uger da man så kan sende ind en gang pr måned ligesom i dommerudvalget pr 5. uge Frede Pedersen konsulent udvalget. Forstår godt at kredsbestyrelsen vil have denne ændret og kan stemme for de 3 uger. Der stemmes om Morten Jørgensen Røddings forslag og det vedtages med alle stemmer; Afregningsbilag for alle udgifter, der ønskes betalt af kredsen skal være kredskassereren i hænde senest 5 uger efter at aktiviteten har fundet sted. Ellers vil retten til at få beløbet dækket bortfalde. Kreds 4 afregner alle kørselsgodtgørelser i kredsregi efter statens takst I. 8. Fastsætte af kredskontingent Kredsen foreslår en kontingent på 129,- kr Godkendt med alle stemmer 9. Valg af formand. Arne Andersen ønsker genvalg Jens Jørgen Andersen, DcH Fredericia foreslår Frede Pedersen Stemmer på Arne - 36 Stemmer på Frede 60 Frede er valgt som ny kredsformand. 10. Valg af kasserer og suppleant. (Vælges i ulige år) UDGÅR 11. Valg af sekretær/næstformand og suppleant. (Vælges i ulige år.) UDGÅR 12. Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg. Lauritz Christoffersen ønsker genvalg - Valgt 13. Valg af kredsens medlem til DcHs Initiativfond. Kim Ahle ønsker ikke genvalg Kreds bestyrelsen kreds 4 foreslår Carsten Jensen, Fanø. Carsten vagt 14. Valg/godkendelse af formænd for de af kredsen nedsatte udvalg. På valg/godkendelse er: Formand for kredsens Dommerudvalg. Edel Jørgensen indstillet/valgt Formand for kredsens Uddannelsesudvalg. Anna Lyngby indstillet/valgt Formand for kredsens Rally-lydighedsudvalg. Ingen kandidat indstillet. Kredsbestyrelsen skal finde en kandidat til Rally-lydighedsudvalget på det først kommende møde. 15. Valg af revisorer. Else Andersen ønsker ikke genvalg Jytte Westergård, Christiansfeld foreslås og vælges 16. Valg af suppleant for revisor. Dorthe Sippesen Nordals forslås og vælges. 17. Eventuelt. Anna Lyngby reklamere for bl.a sporkursus kurser. Se kurser op kreds 4 hjemmeside. Lorentz reklamere for WinKas kursus i Kolding d. 12 maj kl 18.00

7 Lorentz husk jeg har fået ny mailadresse, og den kommer på forsiden af kreds 4 hjemmeside. Peter Haderslev. Der køre en landsdækkende kampagne om aflivning af hunde. Hvorfor DcH ikke er med i den? Arne svare spørg Hans Tonsborg. Laurits vil gerne hjælpe klubber med at tjekke vedtægterne ring og book mig. Det koster kørepenge og en kop kaffe. Mødes afsluttes med tak for god ro og orden og Arne takker for 2 gode år.

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Peter Lendal, Roskilde bød på morgenbord og bød alle hjertelig velkommen.

Peter Lendal, Roskilde bød på morgenbord og bød alle hjertelig velkommen. VID Vinterbadere i Danmark årsmøde og generalforsamling Referat Afholdt i Roskilde d. 24. marts 2012, Roskilde Sejlkubs lokale Program: 09.00 Morgenbadning- og kaffe 10.00 Kort præsentation v/de fremmødte

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere