Danmarks civile Hundeførerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks civile Hundeførerforening"

Transkript

1 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling 24 feb Deltagere; Arne Andersen, Maja Oxholm, Anna Lyngbye, Edel Jørgensen, Lorents Nielsen, Lars Larsen samt alle lokal klubber. Afbud; Ødis Bramdrup, Lars Rasmussen, Hans Peter Dinesen, Hans Rasmussen Udeblev uden afbud; Skærbæk Maja Oxholm Gamstvej 24, 6600 Vejen Tlf: februar Valg af dirigent. Kredsbestyrelsen foreslår Laurits Christoffersen. Han bliver valgt. Han konstatere at generalforsamlingen er lovlig. 2. Opgørelse af stemmetal. 96 stemmer 3. Valg af stemmetællere. Gitte Rønnest og Jette Nybo Andersen vælges 4. Formanden aflægger beretning. Beretning for perioden 18/ til 24/ I årets løb har vi i kredsen afholdt: 1 kredsgeneralforsamling, der forløb uden den megen dramatik. Der var en god drøftelse om Kollektiv kursusbetaling. Og det blev besluttet at kredsbestyrelsen skulle arbejde videre med det. 2 kredsrådsmøder, hvor vi pga. stormen Bodil var nødt til at flytte det ene. Det er dejligt at så mange lokalforeninger kommer til kredsrådsmøderne. På kredsrådsmødet i oktober blev det vedtaget at indføre kollektiv kursusbetaling. Vi har afholdt 4 kredsbestyrelsesmøder. Af andre møder skal nævnes: Orienteringsmøde med og om WinKas den 2. september, et meget velbesøgt møde, der dog var skæmmet af at WinKas demonstrationen ikke virkede og at der burde have været højtalere til instruktørerne. Vi kan kun glæde os over at vi var den kreds, der stillede med langt de fleste deltagere til disse møder, der blev afholdt i samtlige kredse. I forbindelse med kredsens bankskifte har vi i samarbejde med Arbejdernes Landsbank afholdt 2 velbesøgte kurser i foreningsregnskab. Det er inspirerende at se deltagernes engagement. Disse kurser vil blive gengentaget efter behov for nye kasserere. Kredsbestyrelsen anser dem for en god grundviden om dobbelt bogholderi. DcH DM på Fyn var et stort og vellykket arrangement. Kreds 4 havde i alt 54 deltagende hunde i de forskellige klasser og discipliner. Nogle af hundeførerne opnåede meget flotte resultater, men det bare at blive udtaget fortæller om en stor målrettet træningsindsats. Til jer alle hundeførere et stort tillykke. Møde kalender Formøde til Landsmødet d.10/ kl I Rødding centret DcH Landsmøde i Fredericia d. 15/ kl Husk at holde øje med Kreds 4 s hjemmeside.

2 At de deltagende hunde kom fra 15 forskellige lokalforeninger, fortæller noget om bredden af dygtigheden i lokalforeningerne. DM i Nordisk program blev afholdt af Esbjerg i weekenden den april. Det var et stort arrangement, hvor et imponerende antal hjælpere sørgede for at alt ved arrangementet fungerede perfekt. Flot arbejde Esbjerg. I sæsonen 2013 er der i kredsen afholdt 42 større og mindre konkurrencer/stævner, der alle er afholdt uden problemer med utilfredshed, hverken fra dommere eller hundeførere. En stor ros til de involverede lokalforeninger og ikke mindst til de mange hjælpere der har været i sving. Til slut vil jeg takke mine kollegaer i kredsbestyrelsen og alle jer andre i kredsrådet for samarbejdet i det forgangne år, og håber at det kan fortsætte i året, der kommer. Godkendt 5. Kredsudvalgene aflægger beretninger. Dommerudvalget kreds 4 Konkurrencemæssigt kom vi sent i gang i Vinteren var lang og der var flere konkurrencer der blev aflyst. Det betød også at der kom flere konkurrencer til da foråret endelig kom. Konkurrencemæssigt er det i 2013 gået rigtig godt i Kreds 4. Vi har ikke modtaget nogen protester fra vores kreds, der har været et par stykker fra vores hundeførere, men det har været i andre kredse. Vi er den kreds i landet med færrest dommere, 14 stk. Alligevel har vi kunnet klare de fleste konkurrencer selv. Også selv om vi alle sammen har andet i livet end dommergerningen. Der har været sygdom, arbejde og en dommer der selv har konkurreret i elite-klassen. Sådan noget skal der altid være plads til. Jeg er meget stolt over at vi kunne stille med 6 dommere fra kredsen både til DM i Nordfyn og til JM i Give. Så i alt har 2013 været et godt år for dommerne i Kreds 4. Så en stor tak, skal der lyde herfra til jer. Mest mulig tage hensyn til at aflægge prøver på en søndag. Beretning for 2013 fra Uddannelsesudvalget i Kreds 4. Trænerweekenden blev afholdt i den anden weekend i marts Der var planlagt to kurser: Konkurrence Motivation. Vindermentalitet Find den! Brug den! med Karina og Henrik Annesen som instruktører og Læs din hund på sporet med?????, som instruktør. Begge kurser med god tilslutning. Derudover har lokalforeningerne som vanligt kunnet bestille to kurser: Hundens kropssprog og signaler og Problemer på træningsbanen. Jette Andersen har også arrangeret nogle kurser, der blev afholdt med stor tilslutning. To nye kredsinstruktører har vi fået i Kredsen: Bruno Hyldahl og Nanna Der var over omkring 20 aspiranter til trænergrunduddannelsen den kørte fint. Det var et engageret hold. I oktober var der kredsinstruktørsamling, hvor trænergrunduddannelsen 2013 blev evalueret og uddannelsen for 2014 blev planlagt. Desværre har vi i Kredsen ikke nogen Rally-instruktør og Agility-instruktør. Vi har derfor haft et godt samarbejde med Kreds 2, 3 og 5 om disse overbygninger, så alle de aspiranter, der ønskede disse overbygninger, har kunnet få dem. Konkurrence udvalget Ikke afgivet beretning. Agilityudvalgets beretning I 2013 blev der afholdt 10 stævner/konkurrencer i kredsen, fordelt på 6 klubber. Det Jyske Mesterskab blev også afholdt i kreds 4, selvom det var kreds 1. tur, men et eller andet gik galt for dem, et stort tak til Ødis-Bramdrup som sprang til med så kort varsel. Årets DM som Odense/Nordfyn stod for, var et kanon oplevelse, stemningen ved B og A finalen var på kogepunktet. Den første som startede i A finalen for store hunde havde et fejlfrit og kanon tid, dette lagde et stort pres på resten af klassen. Kreds 4 havde i alt 21 hunde med til DM, fordelt på 8 små, 4 mellem og 9 store.

3 Bedste resultat for lille blev en 5. plads, for mellem en 6. plads og stor en 7. plads. De 21 hunde kom fra 6 lokalforeninger, men en ting er iøjnefaldende, en lille klub som Agerbæk, med ca. 25 medlemmer havde 7 hunde med til DM, det må siges at være flot, at få hver 4. med til DM. Et stort tak til Ribe, som lagde lokaler og god forplejning til ved årets agilitymøde, et tilbagevendende møde hvert år, hvor alle konkurrencer bliver planlagt for det efterfølgende år. Selvom man ikke afholder konkurrence, er alle velkommen til dette møde, det kunne jo være man fik nogle guldkorn med hjem. Kredsen har fået en ny agilitydommer i 2013, nemlig Søren Lassen Esbjerg. Til sidst et stort tillykke til alle hundefører med deres resultater ved Kredskonkurrencer- Sydjysk Mesterskab- Jysk Mesterskab-DM samt kredsvinderne. Brugshunde udvalget. Hermed lidt fra året der er gået, vi har været rigtig godt repræsenteret ved DM hvor der var 3 h.f Med 4 fine placeringer nr. 2 3 ved Henrik Annesen, nr. 4 ved Jette Voergård, nr. 5 ved Bruno Hyldahl. Og så havde vi også 2 dygtige figuranter Finn Hansen og Michael Thunø, der virkelig gjorde deres arbejde godt for dommer og ensartet arbejde for hundene Vi havde også 2 h.f. med til Nordiske Mesterskaber. Det var Jette Voergård med en 3pl og Bruno Hyldahl med en 4 pl Vi har afholdt et kursus med Martin Knudsen som var booket ud og var meget lærerigt omkring lydighed og gr.c Sph hunde Dm Vinder Hans Jørgen Schmidt Haderslev Samtidig vinder af sporpokalen fra Kreds 4 Jeg har ikke kunnet udlevere til ipo, da jeg ikke har modtaget resultater Rally udvalget Året i Rally-lydighed er gået godt. Vi starte op med at hold stævne ved Kolding storcenter, hvor vi dog måtte rykke ind for pga. sne Stævner i kredsen er gået super godt. Så tak til de klubber som har holdt stævner i Vores deltager fra kredsen til DM. Gik også godt en 19, 20 og 22 plads. De tre som var af sted var Dorte fra Esbjerg, Lene fra Vejen og Metine fra Løgumkloster. Sydjysk mester og kredsmester blev Lene Olesen fra Vejen. Ellers er der kun at siger held og lykke i Der kom til at blive et spændende år, med de ny tiltag. Beretningerne fra udvalgene blev godkendt 6. Kassereren aflægger regnskab. - Else Andersen Esbjerg, roser Lorentz for sit store arbejde - Heidi Vamdrup, uddannelse udgiften er steget meget er deltagerantallet også steget. Svar; Det er ikke mængden men omkostninger der er steget Regnskabet er godkendt. Lorentz fremlagde ny kontoplan som tages i brug i dette regnskabs år. 7. Indkomne forslag Ændringer i vedtægterne indstillet af kredsbestyrelsen. 3 KREDSBESTYRELSEN. Kredsbestyrelsen afholder de nødvendige bestyrelsesmøder mindst 1 pr. kvartal og indkalder til den årlige kredsgeneralforsamling, der afholdes mellem 15. februar og 1. marts. Derudover indkaldes til kredsrådsmøder, hvis kredsbestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis 1/3 af lokalforeningerne måtte ønske det.

4 Kredsbestyrelsen udsender referat af alle møder til samtlige lokalforeninger i kredsen og til hovedbestyrelsen senest 2 uger efter ethvert mødes afholdelse. Kredsbestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer valgt af kredsgeneralforsamlingen, samt formænd for kredsens faste udvalg. Ved stemmelighed i kredsbestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt. Hvis kredsformanden fratræder eller får varigt forfald i en valgperiode, indtræder næstformanden som konstitueret kredsformand frem til næste ordinære kredsgeneralforsamling, hvor der foretages valg af kredsformand. Hvis et medlem af kredsens forretningsudvalg fratræder eller får varigt forfald i en valgperiode, indtræder suppleanten på posten frem til førstkommende kredsgeneralforsamling, hvor der foretages nyvalg til posten. Fratræder medlemmet i forbindelse med kredsgeneralforsamlingen midt i valgperioden skal der foretages ny-valg til posten. Valget gælder da for 1 år. Formanden, næstformanden og kassereren danner kredsens forretningsudvalg. Forretningsudvalget tegner foreningen, og er ansvarlige for kredsens økonomiske dispositioner. Hvis der ikke kan opstilles en formandskandidat til et udvalg, udpeger kredsbestyrelsen på sit konstituerende møde en formand, der virker frem til næste ordinære kredsgeneralforsamling. Hvis en udvalgsformand fratræder i en valgperiode, udpeger kredsbestyrelsen en formand, der virker frem til førstkommende kredsgeneralforsamling. Kredsbestyrelsen påser at der inden for de pågældende lokalforeninger, så vidt muligt, udpeges en repræsentant til Friluftsrådets kredsrepræsentantskaber i hver kommune i Kreds 4 s område. Rød tekst er ny tekst som Kredsen nye bank har opfordret til at få skrevet i vedtægterne. Godkendt med alle stemmer. 5 KREDSGENERALFORSAMLING DAGSORDEN og STEMMETAL. Kredsgeneralforsamlingen er i enhver henseende øverste myndighed i kredsen. Nye vedtægter for kredsen, ud over de på landsmødet vedtagne, kan kun vedtages på kredsgeneralforsamlingen, og kun såfremt de vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Dagsorden for kredsgeneralforsamlingen: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeoptællere. 3. Formanden aflægger beretning. Kredsudvalgene aflægger beretninger. 4. Kassereren aflægger regnskab. 5.Fastsættelse af kredskontingent. (Såvel indeksregulering, samt evt. yderligere stigning, skal være varslet på kredsrådsmødet i oktober) 6. Indkomne forslag. (Sidste frist for indsendelse af forslag er 4 uger før kredsgeneralforsamlingen.) 7. Valg af formand. 8. Valg af kasserer og suppleant. 9. Valg af næstformand og suppleant. 10.Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg 11.Valg af kredsens medlem af bestyrelsen for DcH s initiativfond 12.Valg af formænd for de af kredsrådet nedsatte udvalg. 13.Valg af 2 revisor. 14.Valg af suppleanter for 2 revisorer. 15.Eventuelt. Godkendt med alle stemmer

5 8 ØKONOMI. Kredsens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand og udsendes senest 8 dage før fremlæggelsen på den ordinære generalforsamling. Regnskab, bilag og øvrigt regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år efter godkendelse. Ud over regnskab fører kredsbestyrelsen en forhandlingsprotokol. Det årlige kontingent pr. medlem af lokalforeningerne til dækning af kredsens udgifter vedtages hvert år på et kredsrådsmøde afholdt i oktober måned året før. (Forslag fra kredsbestyrelsen skal foreligge.) Kontingentet er indeksreguleret og beregnes ud fra det af Danmarks Statistik for juni måned hvert år opgivne nettoprisindeks. Kontingentet reguleres i forhold til beløbet 76, - kr. = indeks 100. Slutbeløbet afrundes op/ned til hele kr. Ønsker kredsbestyrelsen yderligere kontingentstigning ud over indeksreguleringen skal forslag herom foreligge forud for ovennævnte kredsrådsmøde i oktober måned. Det af kredsrådet vedtagne kontingent er gældende fra det efterfølgende kalenderårs begyndelse. Den med gult markeret tekst erstattes med: Det årlige kontingent pr. medlem af lokalforeningerne vedtages på kredsgeneral-forsamlingen og er gældende fra den 1. januar det efterfølgende år. Kontingentet er indeksreguleret og beregnes ud fra det af Danmarks Statistik for juni måned forri-ge år opgivne nettoprisindeks. Kontingentstigning, indeksregulering plus eventuel yderligere stigning, varsles på kredsrådsmødet afholdt i oktober måned året før vedtagelsen. Ønsker kredsbestyrelsen kontingentstigning ud over indeksreguleringen meddeles samtidig hvilket beløb, der fremover vil være lig indeks 100. Slutbeløbet afrundes op/ned til hele kroner. Kontingentet for gamle lokalforeningsmedlemmer forfalder til betaling ved kalenderårets begyndelse og skal være betalt senest den 10. februar. Ved gamle lokalforeningsmedlemmer forstås medlemmer fra tidligere år, der forsat ønsker medlemskab af lokalforeningen. Lokalforeninger, der er i kontingentrestance, kan ikke sende repræsentanter til kredsgeneralforsamlingen, der afholdes i henhold til vedtægternes 3, stk. 1. Kontingentet for lokalforeningsmedlemmer, der indmeldes i løbet af året, skal betales ved udløbet af den må-ned hvori indmeldelsen er sket. Kredskassereren foretager en endelig afstemning af det fra den enkelte lokalforening indbetalte kontingent så snart det af landsforeningen pr. 31. december opgjorte medlemstal foreligger. Er der differencer i forhold til det af den enkelte lokalforening indbetalte udsendes opkrævning/tilbagebetaling til den/de pågældende lokalfor-eninger. Eventuel efterbetaling forfalder til betaling senest 3 uger efter udsendelsen. Overholdes denne betalingsfrist ikke, tillægges beløbet et gebyr på 2,- kr. ekstra pr. medlem af lokalforeningen pr. påbegyndt måned. Alle hverv under kredsrådet er ulønnede. Kredsen afholder udgifter i forbindelse med kredsens gøremål, herunder. Kredsen betaler for lokalforeningernes kørsel og forplejning i forbindelse med kredsgeneralforsamling, kredsrådsmøder og øvrige kredsmøder. Kredsen betaler dog kun kørselsgodtgørelse for een bil pr. lokal-forening. Eventuelle forfriskninger betales af lokalforeningerne selv. Kredsen betaler kørselsgodtgørelse til dommerne ved alle konkurrencer og stævner i kredsen. Kredsen afregner kørselsgodtgørelse direkte med den enkelte af kredsens egne dommere. Ved brug af dommere fra andre kredse betaler kreds 4 dog højest kr , - pr. dommer fra andre kredse. Den arrangerende lokalforening afregner selv med den/de pågældende dommere og fremsender efterfølgende afregning til kassereren i kreds 4. Kredsen betaler alle udgifter i forbindelse med arbejde i kredsbestyrelsen. (Nyt forslag fra kredsen bestyrelsen)afregningsbilag for alle udgifter, der ønskes betalt af kredsen skal være kredskassereren i hænde senest 3 uger efter at aktiviteten har fundet sted. El-lers vil retten til at få beløbet dækket bortfalde. Kreds 4 afregner alle kørselsgodtgørelser i kredsregi efter statens takst I. Af kredsens midler kan der gives fri rejse og diæter til repræsentation i kredsens og hundesagens

6 interesse. Morten Jørgensen Rødding forslår at det ændres til 5 uger da man så kan sende ind en gang pr måned ligesom i dommerudvalget pr 5. uge Frede Pedersen konsulent udvalget. Forstår godt at kredsbestyrelsen vil have denne ændret og kan stemme for de 3 uger. Der stemmes om Morten Jørgensen Røddings forslag og det vedtages med alle stemmer; Afregningsbilag for alle udgifter, der ønskes betalt af kredsen skal være kredskassereren i hænde senest 5 uger efter at aktiviteten har fundet sted. Ellers vil retten til at få beløbet dækket bortfalde. Kreds 4 afregner alle kørselsgodtgørelser i kredsregi efter statens takst I. 8. Fastsætte af kredskontingent Kredsen foreslår en kontingent på 129,- kr Godkendt med alle stemmer 9. Valg af formand. Arne Andersen ønsker genvalg Jens Jørgen Andersen, DcH Fredericia foreslår Frede Pedersen Stemmer på Arne - 36 Stemmer på Frede 60 Frede er valgt som ny kredsformand. 10. Valg af kasserer og suppleant. (Vælges i ulige år) UDGÅR 11. Valg af sekretær/næstformand og suppleant. (Vælges i ulige år.) UDGÅR 12. Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg. Lauritz Christoffersen ønsker genvalg - Valgt 13. Valg af kredsens medlem til DcHs Initiativfond. Kim Ahle ønsker ikke genvalg Kreds bestyrelsen kreds 4 foreslår Carsten Jensen, Fanø. Carsten vagt 14. Valg/godkendelse af formænd for de af kredsen nedsatte udvalg. På valg/godkendelse er: Formand for kredsens Dommerudvalg. Edel Jørgensen indstillet/valgt Formand for kredsens Uddannelsesudvalg. Anna Lyngby indstillet/valgt Formand for kredsens Rally-lydighedsudvalg. Ingen kandidat indstillet. Kredsbestyrelsen skal finde en kandidat til Rally-lydighedsudvalget på det først kommende møde. 15. Valg af revisorer. Else Andersen ønsker ikke genvalg Jytte Westergård, Christiansfeld foreslås og vælges 16. Valg af suppleant for revisor. Dorthe Sippesen Nordals forslås og vælges. 17. Eventuelt. Anna Lyngby reklamere for bl.a sporkursus kurser. Se kurser op kreds 4 hjemmeside. Lorentz reklamere for WinKas kursus i Kolding d. 12 maj kl 18.00

7 Lorentz husk jeg har fået ny mailadresse, og den kommer på forsiden af kreds 4 hjemmeside. Peter Haderslev. Der køre en landsdækkende kampagne om aflivning af hunde. Hvorfor DcH ikke er med i den? Arne svare spørg Hans Tonsborg. Laurits vil gerne hjælpe klubber med at tjekke vedtægterne ring og book mig. Det koster kørepenge og en kop kaffe. Mødes afsluttes med tak for god ro og orden og Arne takker for 2 gode år.

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere