Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj."

Transkript

1 Banedanmark Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron VVM-redegørelse, ekstern støj COWI A/S Odensevej Odense S Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Planforhold og støjgrænseværdier 2 3 Forudsætninger 4 31 Terminalstøj 4 32 Støjkilder og driftsforhold 5 4 Støjberegninger 5 41 Beregningsscenarier 6 42 Beregningsresultat 7 5 Lavfrekvent støj 9 6 Konklusion 10 1 Indledning Banedanmark/DSB har et vendespor (spor 0) i Lindholm, placeret ca 400 m nord for Lindholm Station Anlægget er 180 m langt, bestående af risteperron med standere til elfremmednet og vandpåfyldning På baggrund af en del klager vedr støj fra naboer i området, er der planlagt en forlængelse af spor 0 og flytning af anlægget til en ny placering ca 350 m længere mod nord Formålet er, at fjerne støjproblemet således at et påbud udstedt af Aalborg Kommune (se kap 2) kan ophæves og de pålagte begrænsninger af driften kan fjernes Banedanmark har anmodet COWI om at udføre beregning og vurdering af støjbidraget fra relevante aktiviteter hhv ved eksisterende og flyttet placering Placering af anlægget fremgår af bilag 1 På nedenstående figur ses holdende togsæt ved den eksisterende risteperron Dokumentnr P B-2 Version 7 Udgivelsesdato 20 december 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt LFL RSK LFL

2 2 / 11 2 Planforhold og støjgrænseværdier Langs den aktuelle strækning af jernbanen, er der øst for jernbanen et område udlagt til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (24D2) og et erhvervsområde (24H1) Vest for jernbanen ligger to boligområder (24B2 & 24B4), et offentligt område med en kirkegård (24O3) samt et rekreativt område med kolonihaver (24R1) Områderne fremgår af nedenstående kortudsnit

3 3 / 11 Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr 5/1984 vedr ekstern støj fra virksomheder gælder der følgende vejledende støjgrænseværdier, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) 1,5 m over terræn Grænseværdierne er gældende for terminalaktiviteter Område Mandag-fredag Mandag-fredag Alle dage kl kl kl Lørdag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Kolonihaveområder (rekreative områder) i åbent land Boligområde - åben og lav boligbebyggelse Blandet bolig/erhverv, centerområde og offentligt område Erhvervsområde med forbud mod generende virksomheder Jf Miljøstyrelsens tillæg (juli 2007) til vejledning "Støj og vibrationer fra jernbaner" (nr ) gælder følgende vedr støj fra jernbaner: De vejledende grænseværdier er grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening De er ikke udtryk for en rettighed til at udsende støj, og der findes heller ikke en generel pligt til at overholde de vejledende støjgrænser, bortset fra i forbindelse med planlægning for støjbelastede arealer De vejledende grænseværdier for støj fra forbikørende tog er: Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser ol Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler ol Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og bydelsparker Hoteller, kontorer mv Lden 59 db 64 db 69 db Aalborg Kommune har pr 11 maj 2007 i medfør af 42 i miljøbeskyttelsesloven meddelt påbud vedr anvendelse af rengøringsstationen Pr 16 maj 2007 gælder følgende vilkår:

4 4 / 11 1 Rengøringsstationen må kun være i drift i perioden kl 07 til 22 2 Togsættenes motorer skal stoppes og togsættene skal i fornødent omfang tilsluttes elfremmednet 3 Togsættenes ophold på rengøringsstationen skal begrænses mest muligt 4 Togsæt, der venter på tilladelse til afgang på rengøringsstationen, skal stoppe motoren, hvis ventetiden er mere end 5-10 min, dog tillades lidt længere ventetid, hvis der forekommer forsinkelser på afgangstilladelse, der ikke kunne forudsiges Tilsvarende må togsæt, der starter op på rengøringsstationen, tidligst starte motoren 5-10 min inden afgang 3 Forudsætninger De foretagne støjberegninger er bla baseret på driftsoplysninger og kildestyrker målt for IC3 og IC4 togsæt 31 Terminalstøj Terminalstøj beregnes for aktiviteter som ikke er forbundet med den normale trafikafvikling - jernbanenettets almindelige benyttelse som beskrevet i Miljøstyrelsens tillæg juli 2007 til vejledning nr 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner": Begrebet forbikørende tog kan sidestilles med jernbanenettets almindelige benyttelse Det omfatter de aktiviteter, der er nødvendigt forbundet med den normale trafikafvikling, som feks kørsel mellem stationerne, ophold ved perron for at afsætte eller optage passagerer, tilfældige togstandsninger, for eksempel ved signal, ophold forårsaget af to togs krydsning, uden at der optages eller afsættes passagerer eller gods, og lignende aktiviteter i tilknytning til togets fremførelse Som almindelig benyttelse af banenettet - og dermed begrebet forbikørende tog - kan også henregnes kørsel til og fra vende- eller opstillingsspor (depotspor) i de situationer, hvor disse aktiviteter udgør et nødvendigt led i den normale køreplanlagte trafikafvikling, og hvor de udføres i en naturlig forlængelse af denne trafikafvikling Derimod vil forhold som et togs ophold på (ende)stationen med motoren i tomgang i mere end få minutter ad gangen, andre aktiviteter på stationen og kørsel til og fra vende- eller opstillingsspor være at betragte som terminalaktiviteter, når den pågældende aktivitet ikke udføres i en naturlig forlængelse af trafikafviklingen Dermed kan de reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning nr 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder

5 5 / Støjkilder og driftsforhold Der er foretaget måling af kildestyrker for hhv IC3 og IC4 togsæt Målingerne er foretaget hos DSB Fremføring, Sonnesgade 21, Århus den 6 juli 2010 Resultatet af målingerne viser, at et IC3 togsæt med A-motor i tomgang har en kildestyrke på L WA 95,7 db(a) og et IC4 togsæt med én dieselmotor i tomgang har en kildestyrke på L WA 94,9 db(a) Et IC3 togsæt har en længde på 58,8 m og et IC4 togsæt har en længde på 86,5 m For at fremtidssikre beregningerne er der som støjkilde anvendt to togsæt med længde hhv som IC3 og IC4, selv om der i dag kun køres med et togsæt I fremtiden forventes det, at nogle af afgangene i dagperioden vil blive med to togsæt IC-togsættet kører til enden af spor 0 og dieselmotorerne standses hvis ventetiden er mere end 5-10 min Togsættet tilsluttes i fornødent omfang til elfremmednet Normalt er ventetiden ca 50 min hvor der foretages lettere rengøring af togsættet Togsættets dieselmotorer startes 5-10 min før afgang fra spor 0 Ved forlængelse af spor 0 og udflytning af klargøringsanlægget vil der blive etableret adgang via et nyt serviceareal for enden af Venøvej Der forventes ind-/udkørsel med 2 personbiler pr dag og 3 gange om ugen ankommer 1 lastvogn i dagperioden for tømning af affaldscontainer Jf ovenstående medtages følgende terminalaktiviteter i beregningerne: IC-togsæt i tomgangsdrift (10 minutter) hhv ved eksisterende og flyttet placering af anlæg indkørsel og parkering med 2 personbiler i dagperioden på nyt serviceareal indkørsel med 1 lastvogn i dagperioden på nyt serviceareal Selve rengøringsaktiviteterne er forudsat ikke at give betydelige bidrag til den samlede støjbelastning Støjkildernes kildestyrke og kildehøjde mv fremgår af bilag 2 4 Støjberegninger Terminalstøjen er beregnet efter den fællesnordiske beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder, beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning Beregning af ekstern støj fra virksomheder, nr 5, 1993 Alle beregninger er foretaget ved hjælp af edb-programmet SoundPLAN ver 70

6 6 / 11 Støjbelastningen er beregnet i 13 referencepositioner øst og vest for baneterrænet - ved udvalgte bygningsfacader og i skel/haver 1 ved udvalgte ejendomme og ved kolonihaveområdet For facadepunkter er beregningshøjden fastsat til hhv stue og 1 sal For beregningspunkter placeret i skel/have er anvendt højden 1,5 m over terræn Placering af støjkilder og beregningspositioner fremgår af bilag 1 Der er yderligere foretaget støjberegning i et net af punkter (grid) med indbyrdes afstand på 10 x 10 meter til optegning af interpolerede støjniveaukonturer Støjniveaukonturer for natperioden (L r(½) ) er vist i bilag 4 Der er foretaget støjberegninger for følgende driftsforhold for hhv eksisterende og flyttet placering: kl 07-18: to IC-togsæt i tomgang 90 min ud af 8 timer kl 18-22: to IC-togsæt i tomgang 10 min ud af 1 time kl 22-07: to IC-togsæt i tomgang 10 min ud af ½ time 41 Beregningsscenarier Der er foretaget støjberegninger for følgende situationer: eksisterende placering af anlægget, 2 IC3 togsæt, hver med A-motor i tomgang eksisterende placering af anlægget med en 4 hhv 6 m høj, 195 m lang støjskærm vest for anlægget og en 4 m høj, 100 m lang støjskærm øst for anlægget, 2 IC4 togsæt med hver 1 dieselmotor i tomgang forlængelse af spor 0 og flytning af anlægget til en ny placering ca 350 m længere mod nord og med en 3,5 til 4,5 m høj, 195 m lang støjskærm vest for anlægget og en 3 m høj, 55 m lang støjskærm øst for anlægget, 2 IC4 togsæt med hver 1 dieselmotor i tomgang For forlængelse af spor 0 og flytning af anlægget, er der udført beregning for hovedforslagets variant b dvs hvor spor 0 er placeret 1 m lavere end hovedsporet Der er behov for høje støjskærme, idet en del af støjen fra et IC-togsæt emitteres fra udstødningen, som er placeret på taget Støjskærme placeret såvel vest som øst for anlægget vil blive udført med lydabsorberende materiale på de flader, der vender mod sporet På den side, som vender mod naboerne, vil støjskærmene blive udført med mulighed for espaliering med forskellig beplantning 1 Hvor der opstilles støjskærm tæt på skel, er beregningspositionen flyttet ind i haven, for ikke at være placeret lige bag skærmen, hvor denne giver en uforholdsmæssig stor dæmpning

7 7 / Beregningsresultat 421 Eksisterende anlæg Nedenstående tabel angiver støjbelastningen (venstre kolonne) fra terminalaktiviteterne i db(a) for den eksisterende placering af anlægget samt overskridelse af støjgrænseværdien (højre kolonne) for hhv dag-, aften- og natperioden Ved ejendomme i to eller flere etager, er vist resultatet beregnet ved øverste etage Beregningspunkt Dag L r(8) Aften, L r(1) Nat, L r(½) kl kl kl Banevej Banevej 5 - skel Ellebæk Ellebæk 19 - skel Klinikvej Klinikvej 4 - skel Kolonihaver Poul Kærs Vej Poul Kærs Vej Stationsvej Venøvej Voerbjergvej Voerbjergvej 24 - skel Detaljerede beregningsresultater fremgår af bilag 3 Af ovenstående beregningsresultater ses det, at støjgrænseværdierne i natperioden vil være overskredet med op til 20 db i enkelte positioner for den eksisterende placering af anlægget 422 Eksisterende anlæg med støjafskærmning Nedenstående tabel angiver støjbelastningen (venstre kolonne) i db(a) for den eksisterende placering af anlægget ved etablering af støjafskærmning vest og øst for anlægget samt overskridelse af støjgrænseværdien (højre kolonne) for hhv dag-, aften- og natperioden Ved ejendomme i to eller flere etager, er vist resultatet beregnet ved øverste etage Beregningspunkt Dag, L r(8) Aften, L r(1) Nat, L r(½) kl kl kl

8 8 / 11 Banevej Banevej 5 - skel Ellebæk Ellebæk 19 - skel Klinikvej Klinikvej 4 - skel Kolonihaver Poul Kærs Vej Poul Kærs Vej Stationsvej Venøvej Voerbjergvej Voerbjergvej 24 - skel Detaljerede beregningsresultater fremgår af bilag 3 Af ovenstående beregningsresultater ses det, at støjgrænseværdierne i natperioden vil være overskredet med 2 db i en enkelt position for den eksisterende placering af anlægget, selvom der etableres støjafskærmning vest og øst for anlægget 423 Flyttet anlæg Ved flytning af anlægget fås de i nedenstående tabel angivne værdier af støjbelastningen (venstre kolonne) fra terminalaktiviteterne i db(a) samt overskridelse af støjgrænseværdien (højre kolonne) for hhv dag-, aften- og natperioden Der forudsættes etableret støjafskærmning vest og øst for anlægget Ved ejendomme i to eller flere etager, er vist resultatet beregnet ved øverste etage Beregningspunkt Dag, L r(8) Aften, L r(1) Nat, L r(½) kl kl kl Banevej Banevej 5 - skel Ellebæk Ellebæk 19 - skel Klinikvej Klinikvej 4 - skel Kolonihaver

9 9 / 11 Poul Kærs Vej Poul Kærs Vej Stationsvej Venøvej Voerbjergvej Voerbjergvej 24 - skel Detaljerede beregningsresultater fremgår af bilag 3 Af ovenstående beregningsresultater ses det, at støjgrænseværdierne i natperioden vil kunne overholdes ved alle de valgte beregningspositioner, når der forudsættes kørsel med to IC-togsæt I nat- og aftenperioden ligger resultaterne tæt ved eller på grænseværdierne; mens resultaterne for dagperioden ligger langt under de vejledende støjgrænseværdier I nat- og aftenperioden vil der i realiteten normalt kun blive kørt med et togsæt og undtagelsesvis med to togsæt som anlægget er dimensioneret til Kørsel med et togsæt dvs en halvering af antallet af støjkilder, svarer til en reduktion af støjbelastningen på 3 db Omvendt vil en fordobling af driftstiden fra 10 til 20 minutter svare til en forøgelse af støjbelastningen på 3 db Dvs at selvom et togsæt starter op 20 minutter før afgang, vil de vejledende støjgrænser være overholdt Dette betyder altså, at mindre overskridelser af DSBs instruks om opstart maks 10 minutter før afgang, ikke vil medføre overskridelser af de vejledende støjgrænseværdier 5 Lavfrekvent støj I forbindelse med naboklager over støj fra aktiviteter der foregår på spor 0, er der udført måling 2 af lavfrekvent støj i ejendommen på Poul Kærs Vej 7 Rapportens måleresultater viser et lavfrekvent støjniveau (A-vægtet lydtrykniveau i frekvensområdet Hz) L pa, LF på 31 db(a) i ejendommen på Poul Kærs Vej 7 Rapporten konkluderer at Miljøstyrelsens foreslåede grænseværdi for lavfrekvent støj på 25 db i dagperioden vil være overskredet, hvis et IC3- togsæt holder i tomgang i længere tid end den tilladte periode på 5-10 min Jf målerapporten er støjen fra IC3 dieselmotorer dominerende ved frekvensbåndet 40 Hz Nærværende støjberegninger viser, at der ved beregning med en 6 m høj støjskærm kan opnås en dæmpning på godt 6 db i frekvensområdet Hz En støjafskærmning ved den eksisterende placering vurderes således ikke at kunne reducere den lavfrekvente støj i de nærmeste ejendomme på Poul Kærs Vej til under støjgrænseværdien på 20 db i natperioden kl Måling udført for DSB jf rapport "Lavfrekvent støj, spor 0 ved Lindholm Station i Nørresundby, Miljømåling - ekstern støj", COWI, marts 2009

10 10 / 11 Støjniveauet beregnet ved 40 Hz i udvalgte punkter for hhv eksisterende og flyttet placering fremgår af nedenstående tabel Beregningspunkt Eksisterende Eksist m/skærm 3 Flyttet m/skærm 3 LAeq, 40 Hz [db(a)] LAeq, 40 Hz [db(a)] LAeq, 40 Hz [db(a)] Ellebæk 19-0,2-3,9 6,3 Poul Kærsvej 10 23,1 14,3 0,4 Poul Kærs Vej 7 21,6 12,7 1,1 Venøvej 12 6,4 1,8 5,2 Det skal bemærkes, at de beregnede resultater kun kan bruges til en vurdering af den relative forskel i forhold til støjafskærmning og kildeplacering - de kan ikke bruges til sammenligning med støjgrænseværdier for lavfrekvent støj, der gælder for støjniveauer målt indendørs i den enkelte bolig 6 Konklusion Ved flytning af anlægget og etablering af støjafskærmning reduceres støjbelastningen markant ved de nærmeste naboer til det eksisterende anlæg Der vil med undtagelse af enkelte steder opnås en reduktion af støjbelastningen ved de undersøgte ejendomme langs banen I haven ved Voerbjergvej 24 på østsiden af banen vil støjbelastningen stige med ca 5 db, men fortsat være lavere end støjgrænseværdien i natperioden I haven ved Ellebæk 19 på vestsiden af banen vil støjbelastningen stige med ca 7 db, men fortsat være lavere end støjgrænseværdien i natperioden Den mest kritiske periode mht overholdelse af støjgrænseværdien er natperioden kl Nedenstående tabel viser beregningsresultatet i natperioden for hhv den eksisterende og flyttede placering med støjafskærmning samt den opnåede ændring af støjbelastningen ved de udvalgte, mest støjbelastede ejendomme Beregningspunkt Eksisterende Flyttet Ændring L r(½) L r(½) Banevej Banevej 5 - skel Ellebæk Ellebæk 19 - skel Klinikvej Ved eksisterende placering med skærm og flyttet placering er støjkilden IC4 togsæt, hvor kildestyrken i frekvensområdet Hz er ca 2 db lavere end for IC3 togsæt ved eksisterende placering

11 11 / 11 Klinikvej 4 - skel Kolonihaver Poul Kærs Vej Poul Kærs Vej Stationsvej Venøvej Voerbjergvej Voerbjergvej 24 - skel

12 $ Kolonihaver Ellebæk 19 Ellebæk 19 - skel 3,5 m 4,5 m 3,0 m Voerbjergvej 24 - skel Voerbjergvej 18 Venøvej 12 Klinikvej 4 6,0 m Klinikvej 4 - skel Poul Kærs Vej 7 4,0 m Poul Kærs Vej 10 4,0 m Banevej 5 - skel Banevej 5 Stationsvej 67 Signatur 2 x IC3 togsæt Støjskærm Beregningspunkt meter Banedanmark Lindholm Station - forlængelse af spor 0 Beregning af ekstern støj Eksisterende og flyttet placering 2 IC togsæt i tomgang WBS Udarb Kontr Godk Mål P B LFL xxx xxx 1 : 4000 COWI A/S Odensevej Odense S Tel Fax Dato 25 august 2010 Dokument nr Rev BILAG 1 0

13 Bilag 2 Side 1 af 1 Støjkilder - lydeffekt, driftsforhold mv Lindholm - forlængelse af spor 0 og flytning af risteperron Kildenavn 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total [db(a)] Kildehøjde personbil langsom kørsel km/t 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 90,1 0,5 Drift: 2 biler i dagperioden Støjdata: tabelværdi, SoundPLAN (Støjdatabogen 1989), personbil, kørsel svag acc, kmt lastvogn langsom kørsel km/t 81,0 84,0 90,0 93,0 97,0 94,0 88,0 80,0 100,7 1,5 Drift: 1 lastvogn i dagperioden Støjdata: tabelværdi, SoundPLAN (Støjdatabogen 1989), lastbil, kørsel svag acc, kmt IC3 togsæt A-motor, tomgang 72,4 77,1 84,5 90,0 91,9 88,5 80,5 67,6 95,7 2,6 Drift: 2½ time i dagperiode, 20 min pr time i aftenperiode og 20 min pr ½ time i natperiode Støjdata: COWI; DSB Fremføring, Sonnesgade 21, Århus; juli 2010 IC4 togsæt 1 diselmotor, tomgang 72,0 80,8 86,9 88,7 89,9 87,2 82,3 73,6 94,9 2,8 Drift: 2½ time i dagperiode, 20 min pr time i aftenperiode og 20 min pr ½ time i natperiode Støjdata: COWI; DSB Fremføring, Sonnesgade 21, Århus; juli 2010 File: P:\_Akustik\Stoj\LFL\Jernbane\Lindholm\stojkilderxls Sheet: Kildedata Prepared by: Lars Find Larsen Printed ; 13:04 ù

14 Lindholm, spor 0 Eksisterende, 2 IC3 SPS Bilag 3 Name Usage Floor Dir LAeq, 8h LAeq,1h LAeq, 0,5h db(a) db(a) db(a) Banevej 5 GR 1 Floor NE 30,4 31,3 34,3 2 Floor 33,7 34,6 37,6 Banevej 5 - skel GR 1 Floor 35,5 36,4 39,4 Ellebæk 19 GR 1 Floor E 24,0 24,9 27,9 2 Floor 25,7 26,6 29,6 Ellebæk 19 - skel GR 1 Floor 24,5 25,4 28,4 Klinikvej 4 GR 1 Floor SW 43,9 44,8 47,8 2 Floor 44,5 45,4 48,4 Klinikvej 4 - skel GR 1 Floor 48,2 49,1 52,1 Kolonihaver GR 1 Floor 24,9 25,8 28,8 Poul Kærs Vej 10 GR 1 Floor NE 50,4 51,3 54,3 2 Floor 50,9 51,8 54,8 Poul Kærs Vej 7 GR 1 Floor NE 48,9 49,8 52,8 2 Floor 49,4 50,3 53,3 Stationsvej 67 GR 1 Floor SW 29,6 30,5 33,5 2 Floor 32,0 32,9 35,9 3 Floor 32,7 33,6 36,6 4 Floor 32,8 33,7 36,7 Venøvej 12 GR 1 Floor NE 32,3 33,2 36,2 2 Floor 33,8 34,6 37,7 Voerbjergvej 18 GR 1 Floor SW 29,0 29,9 32,9 2 Floor 32,0 32,9 35,9 Voerbjergvej 24 - skel GR 1 Floor 29,6 30,5 33,5 COWI Side 1 SoundPLAN 70

15 Lindholm, spor 0 Eksisterende, 2 IC4, skærm SPS Bilag 3 Name Usage Floor Dir LAeq, 8h LAeq,1h LAeq, 0,5h db(a) db(a) db(a) Banevej 5 GR 1 Floor NE 30,6 31,5 34,5 2 Floor 35,9 36,8 39,8 Banevej 5 - skel GR 1 Floor 34,3 35,2 38,2 Ellebæk 19 GR 1 Floor E 18,5 19,4 22,4 2 Floor 21,4 22,3 25,3 Ellebæk 19 - skel GR 1 Floor 23,5 24,3 27,4 Klinikvej 4 GR 1 Floor SW 29,4 30,3 33,3 2 Floor 35,3 36,2 39,2 Klinikvej 4 - skel GR 1 Floor 32,4 33,3 36,3 Kolonihaver GR 1 Floor 21,7 22,6 25,6 Poul Kærs Vej 10 GR 1 Floor NE 30,8 31,7 34,7 2 Floor 32,8 33,7 36,7 Poul Kærs Vej 7 GR 1 Floor NE 29,1 30,0 33,0 2 Floor 31,1 32,0 35,0 Stationsvej 67 GR 1 Floor SW 30,3 31,2 34,2 2 Floor 32,1 33,0 36,0 3 Floor 32,5 33,4 36,4 4 Floor 32,8 33,7 36,7 Venøvej 12 GR 1 Floor NE 22,2 23,0 26,0 2 Floor 25,3 26,2 29,2 Voerbjergvej 18 GR 1 Floor SW 25,5 26,4 29,4 2 Floor 27,3 28,2 31,2 Voerbjergvej 24 - skel GR 1 Floor 27,0 27,9 30,9 COWI Side 1 SoundPLAN 70

16 Lindholm, spor 0 Flyttet, 2 IC4, skærm SPS Bilag 3 Name Usage Floor Dir LAeq, 8h LAeq,1h LAeq, 0,5h db(a) db(a) db(a) Banevej 5 GR 1 Floor NE 22,5 23,3 26,3 2 Floor 24,9 25,6 28,6 Banevej 5 - skel GR 1 Floor 22,9 23,5 26,5 Ellebæk 19 GR 1 Floor E 28,7 29,5 32,5 2 Floor 30,4 31,2 34,2 Ellebæk 19 - skel GR 1 Floor 31,3 32,1 35,1 Klinikvej 4 GR 1 Floor SW 28,1 27,9 30,9 2 Floor 29,7 29,8 32,8 Klinikvej 4 - skel GR 1 Floor 23,4 21,2 24,4 Kolonihaver GR 1 Floor 29,6 30,4 33,4 Poul Kærs Vej 10 GR 1 Floor NE 27,5 28,1 31,1 2 Floor 29,6 30,3 33,3 Poul Kærs Vej 7 GR 1 Floor NE 28,0 28,5 31,6 2 Floor 29,9 30,5 33,6 Stationsvej 67 GR 1 Floor SW 19,5 20,1 23,1 2 Floor 21,5 22,1 25,1 3 Floor 21,8 22,4 25,4 4 Floor 21,9 22,5 25,5 Venøvej 12 GR 1 Floor NE 36,9 29,2 32,5 2 Floor 37,4 31,6 34,8 Voerbjergvej 18 GR 1 Floor SW 28,8 28,2 31,3 2 Floor 32,2 32,2 35,3 Voerbjergvej 24 - skel GR 1 Floor 35,0 35,5 38,6 COWI Side 1 SoundPLAN 70

17 Målforhold 1 : m Klient: Banedanmark Lumbyesvej Fredericia Projekt: Lindholm Station Forlængelse af spor 0 Modelgrundlag: jf notat Scenarie: Eksisterende placering 2 IC3 togsæt Støjniveau, nat Signaturer: Bygning Støjkilde, linie Støjskærm Beregningspunkt LAeq ½h [db(a)] - 1,5 mot = = = = = = Dok nr Dato Udført af Kontr Godk : Bilag 4A : : LFL : : LFL

18 Målforhold 1 : m Klient: Banedanmark Lumbyesvej Fredericia Projekt: Lindholm Station Forlængelse af spor 0 Modelgrundlag: jf notat Scenarie: Eksisterende placering 2 IC3 togsæt Støjafskærmning Støjniveau, nat Signaturer: Bygning Støjkilde, linie Støjskærm Beregningspunkt LAeq ½h [db(a)] - 1,5 mot = = = = = = Dok nr Dato Udført af Kontr Godk : Bilag 4B : : LFL : : LFL

19 Målforhold 1 : m Klient: Banedanmark Lumbyesvej Fredericia Projekt: Lindholm Station Forlængelse af spor 0 Modelgrundlag: jf notat Scenarie: Flyttet placering 2 IC3 togsæt Støjafskærmning Støjniveau, nat Signaturer: Bygning Støjkilde, linie Støjskærm Beregningspunkt LAeq ½h [db(a)] - 1,5 mot = = = = = = Dok nr Dato Udført af Kontr Godk : Bilag 4C : : LFL : : LFL

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JAMMERBUGT KOMMUNE PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Vurdering af støjforhold, dokning og reparation af skibe på Frederiksø Teknisk notat COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2 BAGENKOP FISK FÆLLESSALG APS HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP STØJREDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Beliggenhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) -

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) - MEMO TITEL DATO 3. maj 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR A065705-010 Supplerende støjberegning, ny flydedok Petersen & Sørensen Motorværksted A/S COWI ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl ATP EJENDOMME STØJREDEGØRELSE NYT BYDELSCENTER I ESBJERG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beliggenhed

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE STAUNING LUFTHAVN BEREGNING AF FLYSTØJ ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjberegning

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse Naturstyrelsen Århus Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse Aalborg Kommune Januar 2011 Hvad er et kommuneplantillæg Et

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Kraftvarme og fjernvarmeværket på Nyvej 9 kan påvirke de nye boliger med støj og vibrationer.

Kraftvarme og fjernvarmeværket på Nyvej 9 kan påvirke de nye boliger med støj og vibrationer. Notat 27. februar 2018 Sags id: 17/16055 Miljørapport til miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 2.2-7 for tæt-lave boliger ved Nyvej i Vissenbjerg Resume Ejendommen Nyvej 5 i Vissenbjerg

Læs mere

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012 Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse Januar 2012 Banedanmark Lumbyesvej 34 7000 Fredericia Sendt til banedanmark@bane.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr.

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Beregning af ekstern støj

Beregning af ekstern støj WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-8660 Skanderborg Tel.: +45 8745 3900 CVR.: 2791 6929 www.wh-pa.dk Kirstine Haidarz Olesen Tel.: +45 2348 3995 kho@wh-pa.dk 7. december 2017 Sag nr.: 17034 Beregning af

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV Til Sinding Grusgrav ApS Sinding Hovedvej 15 8600 Silkeborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Marts 2016 Beregning af støj fra Sinding Grusgrav i forbindelse med råstofindvinding og anvendelse

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Juni 2016 (Revideret 22/12-2016) "Miljømåling - ekstern støj" Miljømåling - ekstern støj Målemetode: Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Godsbanearealet Aalborg

Godsbanearealet Aalborg DSB Ejendomsudvikling A/S Godsbanearealet Aalborg Støjundersøgelse DSB Ejendomsudvikling A/S Godsbanearealet Aalborg Støjundersøgelse Ref 09415600 PK00315-1-OFK(1) Version 1 Dato 2009-06-01 Udarbejdet

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

VVM af forlængelse af af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station. Vurdering af foreslåede alternativer. Banedanmark.

VVM af forlængelse af af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station. Vurdering af foreslåede alternativer. Banedanmark. Banedanmark VVM af forlængelse af af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station Vurdering af foreslåede alternativer COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium NOTAT Projekt Mols Linien - ny Katexpress Projektnummer 3621500280 Kundenavn Emne Projektleder Kvalitetssikring Revisionsnr. Udarbejdet af Godkendt af Mols Linien Støjvurdering KatExpress 3, Århus Havn

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere