CHECK DIN DUALISME 2!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHECK DIN DUALISME 2!"

Transkript

1 CHECK DIN DUALISME 2! DET PROBLEMATISKE JEG af Chresteria I den første artikel (i Bathos 94) om den hårdnakkede dualisme så vi på udviklingen fra tidlig til moderne dualisme. Det er en omstændelig vej, hvorfor det kun var de store hovedstop undervejs, vi behandlede fra Platon, der erstatter en religiøs underverden med sin idéverden, til Descartes, hvor dualismen, med hjælp fra bl.a. Aristoteles, ender som en skelnen mellem psykologisk og fysisk, den moderne udgave af dualismen, vi alle sidder så godt fast i. Endvidere så vi på forskellen mellem, hvad man kan kalde den religiøse dualisme, idet religionen jo arbejder med alternative udgaver i form af træet og en personificering af dets dynamik, nemlig ånden bag træet, og så den egentlige dualisme, der absurd nok skelner mellem træet og så det rigtige træ bag træet. I stedet for at operere med alternative modeller får vi to udgaver af det samme fænomen, forskellen er blot, at vore sanser kommer imellem og ikke vil tillade os at sanse det rigtige træ. Hvis man holder denne forestilling om en dobbeltverden ud fra sig et øjeblik, så man rigtig kan se på den, vil det nok være klart for de fleste, at dette dobbelte bogholderi ikke blot er noget ævl, men også en temmelig besværlig løsning. Når man tænker lidt (eller meget) over det, er der jo i grunden noget absurd ved den materialisme, som i virkeligheden er en kartesisk dualisme, en tillempning af den platoniske (via Aristoteles). I kort begreb påstår den følgende: Der er ikke én verden, men to, den fysiske og den psykologiske. Den sidste er den, vi lever i, som til gengæld ikke eksisterer (sådan rigtig). Den første er uerkendelig, men samtidig den eneste, der er umagen værd at forsøge at erkende, hvilket forekommer ved, at de to verdener så vidt muligt smelter sammen til en.?! Hvor meget enklere ville det ikke være, hvis der fra starten kun var én verden? Svaret er naturligvis, at forestillingen om de to verdener er så indgroet i vores forestillingsverden og vores sprog, at den simpleste af modellerne geråder ud i tilsyneladende uløselige paradokser. Hvad vil det overhovedet sige at erkende eller blot at se, hvis der ikke er noget at se og erkende? Dette synes i bedste fald at være den måde, vores hjerne virker på. (DO side 58) Problemet er blot, at vi ikke er i stand til at få en så stor afstand til vore egne temmelig indgroede forestillinger, at vi kan komme ud over dem. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at langt de fleste ENW-læsere er de end nok så begavede hænger fast i dualismen og Jeg et. Og dermed mangler de meget vigtige forudsætninger for at forstå den samlede religionsmodel. 16

2 17

3 Ét er som sagt at kunne lire en lektie af, noget andet at kunne den så godt, at man rent faktisk transcenderer sit hidtidige verdensbillede. For det ER jo i bund og grund, hvad transcendens er. Og er denne transcendens intellektuelt baseret, er der ikke råd til misforståelser der er kontant afregning: Forståelse er transcendens, og er man ikke transcenderet, er der åbenbart stadig noget, man ikke har forstået. Et rigtig godt bud på denne mangel vil altid være dualismens hårdnakkede insisteren på, at Jeg og verden er to vidt forskellige ting. Vi er, med det sædvanlige billede, endt som et Jeg, der sidder inde i vores hoved, som en kranfører i en (avanceret) kran, og fordi dette Jeg er blevet så fast en kategori (i stedet for at være en model), har vi udelukket os fra at forstå os selv som en integreret del af den verden, vi i stedet projicerer ud ja, den kommer ligefrem til at stå i modsætning til os. Det slår os slet ikke, at der er ret trængt herinde i hjernekassen, og det er også netop den modsatte oplevelse, en eksplosiv vækst af Jeg et, man ofte vil opleve i transcendensen, fordi verden ikke længere står i modsætning til et snævert afgrænset Jeg, men Jeg et blot bliver en synsvinkel i verden, hvorved vi inkorporeres fuldstændig i denne. Det er nok også en af grundene til, at de, der transcenderer, føler, at de er kommet Hjem. Modstanden i verden og imod verden forsvinder. Hvis man læser DET OVERNATULIGE eller MENNESKETS AFVIKLING med dualismen i baghovedet, vil man således se, at den er et evigt genkommende tema, hvad enten det er den neurologiske, historiske eller mytologiske model. F.eks. gennemgås menneskets evolution side i MA, og man forstår pludselig, hvor tæt sammenhæng dualismen har med menneskets grundvilkår i verden. Kodeordet er i denne sammenhæng bevidsthed. Og bevidsthed opstår, når den menneskelige organisme møder modstand mod det iboende biologiske program. Denne modstand eller bevidsthed ER verden. Som det præciseres i MA: Hjernen skaber verden eller mere præcist: Verden er en bevidstgørelse af medfødte adfærdsmønstre. (MA side 50) Denne neurologiske forklaring skal selvfølgelig ses i tæt sammenhæng med menneskets evolution: De neurale mekanismer, der koordinerer de specialiserede celleophobninger, møder modstand mod deres program, og bevidsthed opstår og dermed verden, som vi kender den... Det sidste indtraf, da mennesket for nogle millioner år siden faldt ned af træerne som en overmoden frugt. Så fuldstændig uskikket var denne blindgydeart til at leve på Jorden, at de mange udfordringer fik dets hjerne til at eksplodere. Men selverkendelse er et tveægget sværd, der derfor for evigt vil være vendt mod dette mildest talt uheldige væsen selv. (MA side 18) Flere fysiske faktorer er bestemmende for verdens udformning. Det stereoskopiske syn (som er nødvendigt, når man lever i trækronerne og skal afstandsbedømme) medfører, at et basalt karakteristikon ved verden bliver dens rumlige udstrækning, en kategori, ingen af os nok kan forestille os verden uden. 18

4 I sephiroth-systemet opstår verden netop ved, at et Alt begrænser sig, så der er plads til noget andet (cimcum). Verdens tilblivelse handler dermed om rum og ikke mindst begrænsning af dette. Rum er afstand, dvs. også den afstand, der uvægerligt vil være mellem verdens basale modsætninger, lys mørke, op ned, dag nat, kulde varme osv., den første udspaltning af Kether i Hokhma og Bina. Kategorien rum er med andre ord indbygget i selve verdens grundvold. Hertil kommer den modstillede tommelfinger, der gør, at vi kan gribe fat, og som medfører en verden af genstande (modsat en verden af fænomener). Det er denne genstandskategori, der i sidste ende (men endnu ikke på dette tidlige stadium) vil føre til det nu så ufravristelige Jeg. Genstand implicerer nemlig identitet, og med identitet fremkommer ideen om et redskab. Når en genstand er den samme i dag og i morgen, får den identitet (den varer ved over tid) og kan dermed bruges som et redskab, dvs. noget, vi tager frem, når der er brug for det, og som hele tiden er til rådighed. Det første sprog opstår for at kunne reinforcere genstandene og sikre, at de ikke bliver blotte og bare fænomener. Her har vi med andre ord det kognitive sprog, sproget i betydningen fiat. Det hebraiske begreb dabhar betyder da også både ord og ting. Disse to betydninger kan med andre ord ikke skilles fra hinanden. Først senere overhører menneskene hinandens lyde, og det kommunikative sprog opstår som en sekundær, men efterhånden dominerende funktion. Verden ender som et fælles fænomen, en fælles verden, der holdes sammen i limningen af sproget, hvorfor indvendingen imod den Neutzsky-Wulff ske model, at den ender i solipsisme, da heller ikke holder. 19

5 Det forhistoriske menneske var måske ikke længere en del af naturen, men det beherskede den til fuldkommenhed. Det moderne primitive menneske derimod er ude af stand til at opretholde tilværelsen, hvorfor dets teknik er degenereret til et rent life support system. (MA side 20) Sproget vil vi vende tilbage til, i første omgang skal vi bruge denne korte evolutionshistorie til at understrege den pointe, at mennesket i kraft af sin særstilling (sin bevidsthed) allerede fra starten er disponeret for den dualisme, der i dag rider mange ENW-læsere som en mare. Og ser man dualismens udvikling i dette perspektiv, begynder den pludselig at give dybere mening. Gennem mennesket får verden eksistens, men det gør mennesket også, og i stigende grad som noget forskelligt fra denne. Den modstand, der er oprindelsen til verden i form af bevidsthed, muliggør også modstand mod denne, en modstand, der konstant truer med at blive til katatoni. Den levende organisme lokker med positive og negative belønninger, som parret med bevidstheden bliver en længsel efter ubevidsthedens tabte paradis, hvor de medfødte adfærdsmønstre herskede uimodsagt, hvilket den tolker som en tilstand, hvor alle dens behov var tilfredsstillet. Det er denne længsel, der udgør det religiøse instinkt. Da den neurale mekanik hovedsagelig er kognitiv, forekommer 20

6 denne at være en overnaturlig kraft eller realitet, der ligger bag den verden, mennesket bliver mere og mere fanget i. Da virkeligheden kun meningsfuldt kan anskues som en konceptualisation, er det, vi tolker som manglende viden OM verden, i bund og grund en utilstrækkelig konceptualisation, det vil sige en sådan, der ikke tilfredsstiller organismens behov. Bevidsthedens modstand imod de medfødte adfærdsmønstre, der manifesterer sig som verden, bliver på denne måde en modstand I verden (det vil sige mod OS). (MA side 21) Man kan med andre ord beskrive animismen som den oprindelige tilstand, religionen tilstræber, nemlig at menneskets og verdens sjæl er én og samme. Og efter at det kommunikative sprog har skilt menneske og verden, ender det animistiske menneske som de verdensskabende forfædre, og senere igen som entiteter, vi godt kan omgås, men som ellers anskues løsrevet fra os selv. Det er således i et historisk perspektiv, når dette sammenholdes med den neurologiske model, ikke så svært at se, hvorfor bevidsthed og modstand, og dermed også Jeg ets modstand mod verden, hænger så tæt sammen. Det er i dette lys nærmest et ufravigeligt grundvilkår, som mennesket må leve med og da også KAN leve med, hvis blot ikke Jeg-kategorien bliver for fast. Men ligesom der er flere former for dualisme, er der også flere udgaver af det, vi 21

7 definerer som modstand. Helt grundlæggende er der den modstand mod de medfødte adfærdsmønstre, som er forudsætningen for, at verden overhovedet er til. Hvis ikke der var hæmning og hæmningens hæmning, modstand, var der ingen verden. Selv i den mest velfungerende religion vil der være denne modstand, da den ganske enkelt er et menneskeligt grundvilkår. Religionen bygger da netop bro mellem menneskets fald ud af verden og verden selv. I en sådan velfungerende model vil Jeg-kategorien netop blive brugt som kategori, en synsvinkel ved verden, og ikke som noget fast og uomgængeligt (som hos os). Hertil kommer det, man kunne kalde den religiøst kontraproduktive modstand. Denne modstand opstår, når den basale og nødvendige modstand (bevidstheden/ hæmningen er verden) forstærkes, idet den opfattes negativt, nemlig som en modstand mod verden. Denne form for modstand opstår imidlertid først, når Jeg et kommer imellem mennesket og verden, dvs. når Jeg et tilraner sig mere betydning end som blot og bar kategori. Den oprindelige animistiske tilstand opleves som en guldalder (jf. verdensaldermodellen), en fuldstændig opfyldelse af alle behov, homøostasen. Verden og bevidstheden er således ét og samme fænomen. Men med dualismen (faldet ud af guldalderen) opstår ydre som et mærkat på verden, fordi den tætte forbindelse mellem mennesket som skaber og verden, der skabes, bliver brudt. Modstanden opfattes endvidere som tvedelt. På den ene side er der vores modstand mod de medfødte adfærdsmønstre (bevidsthed), på den anden opstår også en verdens modstand mod os. Man kan med andre ord sige, at modstanden nu opfattes som gående begge veje, dvs. ikke kun fra os, men også mod os. Jeg et kan siges at stå imellem os og verden som en skjoldbevæbnet kriger. Den modstand mod de medfødte adfærdsmønstre, som vi oplever, er altså endt som en ydre verden, og denne verden opleves tilmed som fjendtlig. Nøglen hertil er selvfølgelig som nævnt Jeg et, der, så snart det kommer mellem mennesket og verden, medfører tvedelingen. Det er altså i sidste ende Jeg ets modstand, der er skyld i, at verden opfattes som ydre. Og derfor er indvielsens vigtigste prærogativ at eliminere dette Jeg, så tvedelingen ophører, hvilket er udgangspunkt for den religiøse oplevelse. Og så er vi tilbage på DO-territorium. Forhåbentlig er det en sidegevinst ved denne artikel, at læseren kan se, hvor utrolig godt MA og DO supplerer hinanden. Pludselig er der mange flere muligheder for at forstå, fordi vi får alle vinklerne og modellerne med. Nogle menneskers evindelige insisteren på, at verden ikke vil dem det godt (vi kender alle typen, der konstant beklager sig og aldrig selv vil tage ansvaret, når noget går dårligt), kan altså fremdrages som eksempel på en ekstrem oplevelse af verdens fjendtlighed. Man kunne nemt drive pseudopsykologi på dette emne, men pointen her er i stedet, at modstanden slet ikke er i verden, men i os selv! Og så kan vi passende hoppe tilbage i den neurologiske model til det dominerende PFC og dets insisteren på Jeg ets intakthed via konsensus (jf. også den første artikel). Dermed er vi tilbage ved sprogets centrale rolle også for dualismen. Der står i MA: 22

8 23

9 Der er de medfødte adfærdsmønstres bevidstgørelse som verden, hvilket er en uhyre privat affære. Og der er den sekundære pseudovirkelighed, der opstår, når vi lurer på hinandens indre konversation og finder så mange fællestræk med vor egen, at ræk mig hammeren bliver et meningsfuldt udsagn. Det er naturligvis meget anderledes end det oprindelige FIAT MALLEUS, men det bekræfter os i vores fordom om, at verden er out there derimod får det os let til at glemme, at det er vi også. Vi, som nu er blevet de forfædre, der kunne det der med at få solen til at stå stille hvis den overhovedet på det tidspunkt rørte sig. (MA side 34) Og netop sprogets centrale rolle for dualismens reinforcering er noget, vi vil se nærmere på i den næste artikel. Virkelighed er som bekendt i høj grad et socialt fænomen (se også DO side 65ff.), og uden sproget ville det ikke kunne lade sig gøre, nemlig i form af den konsensus, som håbefulde myster i dag slås så meget med. Lad os denne gang igen slutte af med et par gode råd til, hvad desperate læsere kan gøre for at slippe af med den så indgroede dualisme. Som nævnt i den første artikel er et godt udgangspunkt at tænke en ekstra gang over formuleringen af de spørgsmål, vi stiller. Når man skal forstå en ny model, kan det jo ikke hjælpe at stille spørgsmål til den nye model inden for den gamle models begrænsninger. Man kan ikke kritisere en ny model med den gamle. Derfor går det heller ikke at blive ved med at snakke om indre-ydre, fysiskpsykologisk, når vi skal arbejde med den Neutzsky-Wulff ske religionsteori. Erwin plejer selv at give det eksempel, at teorien om en rund jord ikke kan kritiseres ud fra den gamle model, der opererer med, at jorden er flad. En modstander af ideen om en rund jord kunne f.eks. finde på at indvende, at han hvis teorien var rigtig jo hurtigt ville blive millionær ved at gå ind i transportbranchen. Han skulle så bare hejse de varer, der skulle transporteres, op i en ballon, og når varernes destinationssted så var drejet hen under ballonen, tage ballonen ned igen. Med andre ord: transport uden udgifter til selve transporten. Han tager med denne kritik slet ikke hensyn til, at den hejste ballon er en del af Jordens inertialsystem. Ballonen har den samme fart som Jorden, og vil vedblive med at have det. Pointen er nem nok at få øje på med dette eksempel. Det er dog straks værre at skulle få øje på lignende unoder hos sig selv. Men det er ikke desto mindre det, man er nødt til at øve sig i, og i denne forbindelse netop holde øje med, at den sædvanlige sprogbrug ikke gør os blinde for den nye model Din værste fjende er (for at gentage moralen fra sidste artikel) din egen sunde fornuft. Når den træder ind på scenen, skal alle de røde alarmknapper gerne blinke. Det er PFC, der i sidste ende hindrer dig i at se noget som helst fra en anderledes synsvinkel, og dermed hindrer dig i at erfare noget nyt. Din værste fjende er med andre ord faktisk dig selv! Når man forstår det, er man godt på vej. I den næste og sidste artikel om dualismen vil vi se nærmere på sproget og dets indbyggede dualistiske antagelser. Det skyldes nemlig i høj grad sproget, at det er så svært at smyge sig ud af dualismens spændetrøje. 24

10 25

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Er din kaffe varm? Om automatreaktioner og følelsesmæssig regulering Det er de færreste af os, som tager en stor slurk af den kaffe, vi lige har hældt

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Giv en redegørelse for argumenter for og imod dualismen

Giv en redegørelse for argumenter for og imod dualismen Giv en redegørelse for argumenter for og imod dualismen Indledning Indenfor den klassiske strid om sjæl-legeme relationens natur findes der fire forskellige hovedstandpunkter: dualisme, dobbeltaspekt-teorien,

Læs mere

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Plan98 er en organisation der udvikler sine metoder på basis af erfaringer. Enhver artikel der henviser til eller omhandler en praksis kan derfor risikere

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Ulykkesforebyggelse Vi kan ikke undgå menneskelige fejl

Ulykkesforebyggelse Vi kan ikke undgå menneskelige fejl Ulykkesforebyggelse Vi kan ikke undgå menneskelige fejl Ved Pia Jakobsen arbejdsmiljøkonsulent & Ingrid Brunebjerg arbejds- og organisationspsykolog Ulykkesforebyggelse Ulykker hvad taler vi om? To tilgange

Læs mere

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Musen gør det. Frøen gør det. Og vi mennesker gør det. Handler instinktivt og pr. refleks og bliver ubevidst tiltrukket af nogle ting og frastødt af andre. Det

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Foredrag. Der er en mening med galskaben. En personlig beretning med almengyldige sandheder. om Paranoid skizofreni - og at komme sig

Foredrag. Der er en mening med galskaben. En personlig beretning med almengyldige sandheder. om Paranoid skizofreni - og at komme sig Foredrag om Paranoid skizofreni - og at komme sig Der er en mening med galskaben En personlig beretning med almengyldige sandheder Man skal leve i lyset af sig selv, ikke i skyggen af andre Jeg tilbyder

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Den buddhistiske teori om et ikke- selv

Den buddhistiske teori om et ikke- selv Den buddhistiske teori om et ikke- selv - en kritisk analyse af den buddhistiske menneskeopfattelse Henrik Lydholm Stud.mag. i Historie og Filosofi Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede o Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o Han har været lektor (læge,

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere