CHECK DIN DUALISME 2!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHECK DIN DUALISME 2!"

Transkript

1 CHECK DIN DUALISME 2! DET PROBLEMATISKE JEG af Chresteria I den første artikel (i Bathos 94) om den hårdnakkede dualisme så vi på udviklingen fra tidlig til moderne dualisme. Det er en omstændelig vej, hvorfor det kun var de store hovedstop undervejs, vi behandlede fra Platon, der erstatter en religiøs underverden med sin idéverden, til Descartes, hvor dualismen, med hjælp fra bl.a. Aristoteles, ender som en skelnen mellem psykologisk og fysisk, den moderne udgave af dualismen, vi alle sidder så godt fast i. Endvidere så vi på forskellen mellem, hvad man kan kalde den religiøse dualisme, idet religionen jo arbejder med alternative udgaver i form af træet og en personificering af dets dynamik, nemlig ånden bag træet, og så den egentlige dualisme, der absurd nok skelner mellem træet og så det rigtige træ bag træet. I stedet for at operere med alternative modeller får vi to udgaver af det samme fænomen, forskellen er blot, at vore sanser kommer imellem og ikke vil tillade os at sanse det rigtige træ. Hvis man holder denne forestilling om en dobbeltverden ud fra sig et øjeblik, så man rigtig kan se på den, vil det nok være klart for de fleste, at dette dobbelte bogholderi ikke blot er noget ævl, men også en temmelig besværlig løsning. Når man tænker lidt (eller meget) over det, er der jo i grunden noget absurd ved den materialisme, som i virkeligheden er en kartesisk dualisme, en tillempning af den platoniske (via Aristoteles). I kort begreb påstår den følgende: Der er ikke én verden, men to, den fysiske og den psykologiske. Den sidste er den, vi lever i, som til gengæld ikke eksisterer (sådan rigtig). Den første er uerkendelig, men samtidig den eneste, der er umagen værd at forsøge at erkende, hvilket forekommer ved, at de to verdener så vidt muligt smelter sammen til en.?! Hvor meget enklere ville det ikke være, hvis der fra starten kun var én verden? Svaret er naturligvis, at forestillingen om de to verdener er så indgroet i vores forestillingsverden og vores sprog, at den simpleste af modellerne geråder ud i tilsyneladende uløselige paradokser. Hvad vil det overhovedet sige at erkende eller blot at se, hvis der ikke er noget at se og erkende? Dette synes i bedste fald at være den måde, vores hjerne virker på. (DO side 58) Problemet er blot, at vi ikke er i stand til at få en så stor afstand til vore egne temmelig indgroede forestillinger, at vi kan komme ud over dem. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at langt de fleste ENW-læsere er de end nok så begavede hænger fast i dualismen og Jeg et. Og dermed mangler de meget vigtige forudsætninger for at forstå den samlede religionsmodel. 16

2 17

3 Ét er som sagt at kunne lire en lektie af, noget andet at kunne den så godt, at man rent faktisk transcenderer sit hidtidige verdensbillede. For det ER jo i bund og grund, hvad transcendens er. Og er denne transcendens intellektuelt baseret, er der ikke råd til misforståelser der er kontant afregning: Forståelse er transcendens, og er man ikke transcenderet, er der åbenbart stadig noget, man ikke har forstået. Et rigtig godt bud på denne mangel vil altid være dualismens hårdnakkede insisteren på, at Jeg og verden er to vidt forskellige ting. Vi er, med det sædvanlige billede, endt som et Jeg, der sidder inde i vores hoved, som en kranfører i en (avanceret) kran, og fordi dette Jeg er blevet så fast en kategori (i stedet for at være en model), har vi udelukket os fra at forstå os selv som en integreret del af den verden, vi i stedet projicerer ud ja, den kommer ligefrem til at stå i modsætning til os. Det slår os slet ikke, at der er ret trængt herinde i hjernekassen, og det er også netop den modsatte oplevelse, en eksplosiv vækst af Jeg et, man ofte vil opleve i transcendensen, fordi verden ikke længere står i modsætning til et snævert afgrænset Jeg, men Jeg et blot bliver en synsvinkel i verden, hvorved vi inkorporeres fuldstændig i denne. Det er nok også en af grundene til, at de, der transcenderer, føler, at de er kommet Hjem. Modstanden i verden og imod verden forsvinder. Hvis man læser DET OVERNATULIGE eller MENNESKETS AFVIKLING med dualismen i baghovedet, vil man således se, at den er et evigt genkommende tema, hvad enten det er den neurologiske, historiske eller mytologiske model. F.eks. gennemgås menneskets evolution side i MA, og man forstår pludselig, hvor tæt sammenhæng dualismen har med menneskets grundvilkår i verden. Kodeordet er i denne sammenhæng bevidsthed. Og bevidsthed opstår, når den menneskelige organisme møder modstand mod det iboende biologiske program. Denne modstand eller bevidsthed ER verden. Som det præciseres i MA: Hjernen skaber verden eller mere præcist: Verden er en bevidstgørelse af medfødte adfærdsmønstre. (MA side 50) Denne neurologiske forklaring skal selvfølgelig ses i tæt sammenhæng med menneskets evolution: De neurale mekanismer, der koordinerer de specialiserede celleophobninger, møder modstand mod deres program, og bevidsthed opstår og dermed verden, som vi kender den... Det sidste indtraf, da mennesket for nogle millioner år siden faldt ned af træerne som en overmoden frugt. Så fuldstændig uskikket var denne blindgydeart til at leve på Jorden, at de mange udfordringer fik dets hjerne til at eksplodere. Men selverkendelse er et tveægget sværd, der derfor for evigt vil være vendt mod dette mildest talt uheldige væsen selv. (MA side 18) Flere fysiske faktorer er bestemmende for verdens udformning. Det stereoskopiske syn (som er nødvendigt, når man lever i trækronerne og skal afstandsbedømme) medfører, at et basalt karakteristikon ved verden bliver dens rumlige udstrækning, en kategori, ingen af os nok kan forestille os verden uden. 18

4 I sephiroth-systemet opstår verden netop ved, at et Alt begrænser sig, så der er plads til noget andet (cimcum). Verdens tilblivelse handler dermed om rum og ikke mindst begrænsning af dette. Rum er afstand, dvs. også den afstand, der uvægerligt vil være mellem verdens basale modsætninger, lys mørke, op ned, dag nat, kulde varme osv., den første udspaltning af Kether i Hokhma og Bina. Kategorien rum er med andre ord indbygget i selve verdens grundvold. Hertil kommer den modstillede tommelfinger, der gør, at vi kan gribe fat, og som medfører en verden af genstande (modsat en verden af fænomener). Det er denne genstandskategori, der i sidste ende (men endnu ikke på dette tidlige stadium) vil føre til det nu så ufravristelige Jeg. Genstand implicerer nemlig identitet, og med identitet fremkommer ideen om et redskab. Når en genstand er den samme i dag og i morgen, får den identitet (den varer ved over tid) og kan dermed bruges som et redskab, dvs. noget, vi tager frem, når der er brug for det, og som hele tiden er til rådighed. Det første sprog opstår for at kunne reinforcere genstandene og sikre, at de ikke bliver blotte og bare fænomener. Her har vi med andre ord det kognitive sprog, sproget i betydningen fiat. Det hebraiske begreb dabhar betyder da også både ord og ting. Disse to betydninger kan med andre ord ikke skilles fra hinanden. Først senere overhører menneskene hinandens lyde, og det kommunikative sprog opstår som en sekundær, men efterhånden dominerende funktion. Verden ender som et fælles fænomen, en fælles verden, der holdes sammen i limningen af sproget, hvorfor indvendingen imod den Neutzsky-Wulff ske model, at den ender i solipsisme, da heller ikke holder. 19

5 Det forhistoriske menneske var måske ikke længere en del af naturen, men det beherskede den til fuldkommenhed. Det moderne primitive menneske derimod er ude af stand til at opretholde tilværelsen, hvorfor dets teknik er degenereret til et rent life support system. (MA side 20) Sproget vil vi vende tilbage til, i første omgang skal vi bruge denne korte evolutionshistorie til at understrege den pointe, at mennesket i kraft af sin særstilling (sin bevidsthed) allerede fra starten er disponeret for den dualisme, der i dag rider mange ENW-læsere som en mare. Og ser man dualismens udvikling i dette perspektiv, begynder den pludselig at give dybere mening. Gennem mennesket får verden eksistens, men det gør mennesket også, og i stigende grad som noget forskelligt fra denne. Den modstand, der er oprindelsen til verden i form af bevidsthed, muliggør også modstand mod denne, en modstand, der konstant truer med at blive til katatoni. Den levende organisme lokker med positive og negative belønninger, som parret med bevidstheden bliver en længsel efter ubevidsthedens tabte paradis, hvor de medfødte adfærdsmønstre herskede uimodsagt, hvilket den tolker som en tilstand, hvor alle dens behov var tilfredsstillet. Det er denne længsel, der udgør det religiøse instinkt. Da den neurale mekanik hovedsagelig er kognitiv, forekommer 20

6 denne at være en overnaturlig kraft eller realitet, der ligger bag den verden, mennesket bliver mere og mere fanget i. Da virkeligheden kun meningsfuldt kan anskues som en konceptualisation, er det, vi tolker som manglende viden OM verden, i bund og grund en utilstrækkelig konceptualisation, det vil sige en sådan, der ikke tilfredsstiller organismens behov. Bevidsthedens modstand imod de medfødte adfærdsmønstre, der manifesterer sig som verden, bliver på denne måde en modstand I verden (det vil sige mod OS). (MA side 21) Man kan med andre ord beskrive animismen som den oprindelige tilstand, religionen tilstræber, nemlig at menneskets og verdens sjæl er én og samme. Og efter at det kommunikative sprog har skilt menneske og verden, ender det animistiske menneske som de verdensskabende forfædre, og senere igen som entiteter, vi godt kan omgås, men som ellers anskues løsrevet fra os selv. Det er således i et historisk perspektiv, når dette sammenholdes med den neurologiske model, ikke så svært at se, hvorfor bevidsthed og modstand, og dermed også Jeg ets modstand mod verden, hænger så tæt sammen. Det er i dette lys nærmest et ufravigeligt grundvilkår, som mennesket må leve med og da også KAN leve med, hvis blot ikke Jeg-kategorien bliver for fast. Men ligesom der er flere former for dualisme, er der også flere udgaver af det, vi 21

7 definerer som modstand. Helt grundlæggende er der den modstand mod de medfødte adfærdsmønstre, som er forudsætningen for, at verden overhovedet er til. Hvis ikke der var hæmning og hæmningens hæmning, modstand, var der ingen verden. Selv i den mest velfungerende religion vil der være denne modstand, da den ganske enkelt er et menneskeligt grundvilkår. Religionen bygger da netop bro mellem menneskets fald ud af verden og verden selv. I en sådan velfungerende model vil Jeg-kategorien netop blive brugt som kategori, en synsvinkel ved verden, og ikke som noget fast og uomgængeligt (som hos os). Hertil kommer det, man kunne kalde den religiøst kontraproduktive modstand. Denne modstand opstår, når den basale og nødvendige modstand (bevidstheden/ hæmningen er verden) forstærkes, idet den opfattes negativt, nemlig som en modstand mod verden. Denne form for modstand opstår imidlertid først, når Jeg et kommer imellem mennesket og verden, dvs. når Jeg et tilraner sig mere betydning end som blot og bar kategori. Den oprindelige animistiske tilstand opleves som en guldalder (jf. verdensaldermodellen), en fuldstændig opfyldelse af alle behov, homøostasen. Verden og bevidstheden er således ét og samme fænomen. Men med dualismen (faldet ud af guldalderen) opstår ydre som et mærkat på verden, fordi den tætte forbindelse mellem mennesket som skaber og verden, der skabes, bliver brudt. Modstanden opfattes endvidere som tvedelt. På den ene side er der vores modstand mod de medfødte adfærdsmønstre (bevidsthed), på den anden opstår også en verdens modstand mod os. Man kan med andre ord sige, at modstanden nu opfattes som gående begge veje, dvs. ikke kun fra os, men også mod os. Jeg et kan siges at stå imellem os og verden som en skjoldbevæbnet kriger. Den modstand mod de medfødte adfærdsmønstre, som vi oplever, er altså endt som en ydre verden, og denne verden opleves tilmed som fjendtlig. Nøglen hertil er selvfølgelig som nævnt Jeg et, der, så snart det kommer mellem mennesket og verden, medfører tvedelingen. Det er altså i sidste ende Jeg ets modstand, der er skyld i, at verden opfattes som ydre. Og derfor er indvielsens vigtigste prærogativ at eliminere dette Jeg, så tvedelingen ophører, hvilket er udgangspunkt for den religiøse oplevelse. Og så er vi tilbage på DO-territorium. Forhåbentlig er det en sidegevinst ved denne artikel, at læseren kan se, hvor utrolig godt MA og DO supplerer hinanden. Pludselig er der mange flere muligheder for at forstå, fordi vi får alle vinklerne og modellerne med. Nogle menneskers evindelige insisteren på, at verden ikke vil dem det godt (vi kender alle typen, der konstant beklager sig og aldrig selv vil tage ansvaret, når noget går dårligt), kan altså fremdrages som eksempel på en ekstrem oplevelse af verdens fjendtlighed. Man kunne nemt drive pseudopsykologi på dette emne, men pointen her er i stedet, at modstanden slet ikke er i verden, men i os selv! Og så kan vi passende hoppe tilbage i den neurologiske model til det dominerende PFC og dets insisteren på Jeg ets intakthed via konsensus (jf. også den første artikel). Dermed er vi tilbage ved sprogets centrale rolle også for dualismen. Der står i MA: 22

8 23

9 Der er de medfødte adfærdsmønstres bevidstgørelse som verden, hvilket er en uhyre privat affære. Og der er den sekundære pseudovirkelighed, der opstår, når vi lurer på hinandens indre konversation og finder så mange fællestræk med vor egen, at ræk mig hammeren bliver et meningsfuldt udsagn. Det er naturligvis meget anderledes end det oprindelige FIAT MALLEUS, men det bekræfter os i vores fordom om, at verden er out there derimod får det os let til at glemme, at det er vi også. Vi, som nu er blevet de forfædre, der kunne det der med at få solen til at stå stille hvis den overhovedet på det tidspunkt rørte sig. (MA side 34) Og netop sprogets centrale rolle for dualismens reinforcering er noget, vi vil se nærmere på i den næste artikel. Virkelighed er som bekendt i høj grad et socialt fænomen (se også DO side 65ff.), og uden sproget ville det ikke kunne lade sig gøre, nemlig i form af den konsensus, som håbefulde myster i dag slås så meget med. Lad os denne gang igen slutte af med et par gode råd til, hvad desperate læsere kan gøre for at slippe af med den så indgroede dualisme. Som nævnt i den første artikel er et godt udgangspunkt at tænke en ekstra gang over formuleringen af de spørgsmål, vi stiller. Når man skal forstå en ny model, kan det jo ikke hjælpe at stille spørgsmål til den nye model inden for den gamle models begrænsninger. Man kan ikke kritisere en ny model med den gamle. Derfor går det heller ikke at blive ved med at snakke om indre-ydre, fysiskpsykologisk, når vi skal arbejde med den Neutzsky-Wulff ske religionsteori. Erwin plejer selv at give det eksempel, at teorien om en rund jord ikke kan kritiseres ud fra den gamle model, der opererer med, at jorden er flad. En modstander af ideen om en rund jord kunne f.eks. finde på at indvende, at han hvis teorien var rigtig jo hurtigt ville blive millionær ved at gå ind i transportbranchen. Han skulle så bare hejse de varer, der skulle transporteres, op i en ballon, og når varernes destinationssted så var drejet hen under ballonen, tage ballonen ned igen. Med andre ord: transport uden udgifter til selve transporten. Han tager med denne kritik slet ikke hensyn til, at den hejste ballon er en del af Jordens inertialsystem. Ballonen har den samme fart som Jorden, og vil vedblive med at have det. Pointen er nem nok at få øje på med dette eksempel. Det er dog straks værre at skulle få øje på lignende unoder hos sig selv. Men det er ikke desto mindre det, man er nødt til at øve sig i, og i denne forbindelse netop holde øje med, at den sædvanlige sprogbrug ikke gør os blinde for den nye model Din værste fjende er (for at gentage moralen fra sidste artikel) din egen sunde fornuft. Når den træder ind på scenen, skal alle de røde alarmknapper gerne blinke. Det er PFC, der i sidste ende hindrer dig i at se noget som helst fra en anderledes synsvinkel, og dermed hindrer dig i at erfare noget nyt. Din værste fjende er med andre ord faktisk dig selv! Når man forstår det, er man godt på vej. I den næste og sidste artikel om dualismen vil vi se nærmere på sproget og dets indbyggede dualistiske antagelser. Det skyldes nemlig i høj grad sproget, at det er så svært at smyge sig ud af dualismens spændetrøje. 24

10 25

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Hvor myto-logisk! forslag til mytelæsninger 7: Fra præstinde til heks mytologi og folkeeventyr

Hvor myto-logisk! forslag til mytelæsninger 7: Fra præstinde til heks mytologi og folkeeventyr Hvor myto-logisk! forslag til mytelæsninger 7: Fra præstinde til heks mytologi og folkeeventyr af Chresteria Neutzsky-Wulff Tidligere i denne serie, der er ment som en hurtigt læst myte-appetitvækker,

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne DAN JOHANNESSON Lær Clairvoyance En Introduktion Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne 19 Tilgængelige, konkrete og inspirerende sider for begyndere. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER Indhold: 1 Vi behøver ikke eksperter... 2 Men hvad er en ekspert? 3 Og hvad med konteksten? 4 Den billige kritik 5 Generalisering 6 Et læserbrev 7 Hvordan generaliserer vi?

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere