Kriminalstatistik. STATI STI K 101V1 n.; ; 1. Criminal statistics ;,. a; DAN MARKS _ A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalstatistik. STATI STI K 101V1 n.; ; 1. Criminal statistics ;,. a; DAN MARKS _ A"

Transkript

1 Kriminalstatistik 998 Criminal statistics 998 DAN MARKS STATI STI K 0V n; ; ;, a; A Ai

2 Kriminalstatistik 998 Udgivet of Danmarks Statistik November árgang ISBN ISSN Pris:,00 kr inkl 5% moms Oplag: 750 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn Adresse Danmarks Statistik Sejrogade 00 Kobenhavn 0 Tif Fax epost: Signatur» Gentagelse forklaring Nul 0 } Symbols» Repetition Nil Mindre end IA af den anvendte enhed 0,0 Tal kan efter sagens natur ikke forekomme Oplysning for usikker til at angives Oplysning foreligger ikke * Forelebige ansláede tal Databrud i en tidsserie Oplysninger fra for og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige / / Databrud i diagrammer isk Ikke sæsonkorrigeret sk Sæsonkorrigeret r Reviderede tal Som felge of afrundinger kan summen of tallene i tabellerne afvige fra totalen 0 } Less than half the final digit shown 0,0 Not applicable Available information not conclusive Data not available * Provisional or estimated figures Break in a series, which means that data above the line are not fully comparable with data below the line / / Break in a series (in diagrams) isk Not seasonally adjusted sk Seasonally adjusted r Revised figures Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding totals shown Danmarks Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggorelse af denne publikation, uden Statistik skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik, er forbudt efter gældende lov om ophavsret 999 Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formálet

3 Forord Kriminalstatistik er en arlig publikation, der gar belt tilbage til 83 Kriminalstatistik 998 rummer bade sammenfattende og detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalstatistikken Opgorelsen omfatter kriminaliteten i Danmark eksklusiv Gronland og Færoerne Tekstafsnittet omfatter en beskrivelse af hovedtrækkene i kriminalitetsudviklingen fra 988 til 998, samt en redegorelse for statistikkens grundbegreber og kilder Tabelafsnittet indledes med en række oversigtstabeller Herefter folger et detaljeret tabelafsnit om anmeldelser og opklaringer af straffelovsovertrædelser og overtrædelser af visse særlove Datagrundlaget for disse statistikker stammer fra Rigspolitiets anmeldelsesregister Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, som bygger pa udtræk fra Rigspolitiets centrale kriminalregister, danner grundlag for et omfattende afsnit om strafferetlige afgorelser, herunder et afsnit med personorienterede opgerelser Endelig findes særlige tabelafsnit om fængslinger og om retternes virksomhed Den inddeling af straffelovens paragraffer, som er benyttet i tabellerne, er vist i et bilag Tabelafsnit 3 om afgorelser er i ár udvidet med tabeller om anmeldelsestidspunktet for beets afgerelser Supplerende statistik offentliggores i serien Social sikring og retsvæsen, Statistiske Efterretninger Hæftet er udarbejdet i Danmarks Statistiks kontor for Social og Sundhed i Sektionen for kriminal og retsplejestatistik af fuldmægtig Ebbe Frorup, kontorfuldmægtig Kate Lysgaard Madsen og overassistent Linda I Madsen i samarbejde med programmer Arne Würtz Danmarks Statistik, november 999 Jan Plovsing / Carsten Torpe

4 Preface»Kriminalstatistik 998«is the latest in the series of annual publications containing Danish criminal statistics dating back to 83 The publication presents both summary and detailed information within the statistical areas The criminal statistics exclude Greenland and the Faroe Islands The text section contains a description of the main statistical features of reported criminal trends from 988 to 998 and an account of the principal concepts and sources of the statistics The table section begins with a number of summary tables, followed by detailed tables concerning reported and cleared up cases of offences against the penal code and against special legislation The source of data is a register operated by the Danish police authorities Statistics Denmark's register of crime statistics, which is based on extracts from the central crime registers of the Danish police authorities, forms the basis of a comprehensive section on legal decisions and a section on person oriented statistics Finally, there is a separate section dealing with imprisonments and activities of the courts of law An annex indicates the references of the table variables to the sections of the Danish penal code Table section 3 dealing with legal decisions has been supplemented by tables containing information concerning the time when the criminal offence was reported for the legal decisions during the year Additional statistics are published in Social sikring og retsvicesen (Social security and justice), which appears in the series Statistical News This publication was prepared by Statistics Denmark's Division for Social and Health in the section for criminal statistics under the supervision of Mr Ebbe Fro rup, Ms Kate Lysgaard Madsen and Ms Linda I Madsen in collaboration with Mr Arne Würtz, programmer Statistics Denmark, November 999 Jan Plovsing / Carsten Torpe

5 4 5 5 Indholdsfortegnelse 7 Tekstafsnit Kriminalitetsudviklingen Anmeldelser 9 Anmeldte straffelovsovertrædelser 9 Anmeldte særlovsovertridelser Strafferetlige afgorelser 3 3 Retternes virksomhed Statistikkens grundbegreber og kilder Kriminalstatistikken 9 Begreber i kriminalstatistikken 0 3 Retsplejestatistik Tabelafsnit Samlet oversigt 5 9 Anmeldte og opklarede/sigtede straffelovsovertrædelser Anmeldte straffelovsovertridelser og anmeldelser med sigtelse Afgerelser mod personer fordelt efter overtrædelsens art Afgerelser mod personer fordelt efter afgerelsestype Domfældelser til hejere straf end bode Indsættelser efter dom Retternes funktion Anmeldelser Anmeldte straffelovsovertrædelser og anmeldelser med sigtelse fordelt efter overtrædelsens art og gerningsstedsskommune Anmeldte straffelovsovertridelser pr indbyggere 998 fordelt efter bymæssighed og kriminalitetens art 33 3 Anmeldte overtrædelser af sirlovgivningen Afgorelser Systematisk tabelindholdsoversigt til tabel 3 37 og Afgorelser fordelt efter afgorelsestype, kon og bopælskommune 998 (3A: I alt) ( 3IB: straffelovsovertridelser) 39 3 Afgorelser fordelt efter afgorelsestype og alder 998 ( 3A: I alt) ( 3B: straffelovsovertrædelser) 4 33 Afgorelser fordelt efter overtrædelsens art og afgorelsestype 998 (33A: I alt) (33 B: Mind) (33C: Kvinder) Afgorelser fordelt efter overtrædelsens art, kon og bopilskommune Afgorelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 998 (35A:I alt) (35B: Mind) (35C: Kvinder) Afgorelser pr indbyggere fordelt efter ken, alder og afgorelsestype Afgjorte forhold fordelt efter overtrædelsens art og afgorelsestype Afgorelser i sager, som kun indeholder et enkelt forhold fordelt efter overtrædelsens art og afgorelsestype Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art, kon og bopælskommune Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art og alder 998 (30A: I alt) (30B: Mind) (30C: Kvinder) 54 3 Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art og den idemte straf 998 (3A: I alt) (3B: Mind) (3C: Kvinder) 57 3 Ubetingede hæftestraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden of den idemte straf Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og den idomte straf Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter de enkelte straffelovsparagraffer 998 6

6 Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter straffens art og længde,kon samt bopælskommune 998 (35A: I alt) (35B: straffelovsovertrædelser) Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter straffens art og længde samt alder 998 (36A: lait) (36B: straffelovsovertrædelser) 37 Kombinerede domme 998 (37A: I alt) (37B: straffelovsovertrædelser) Bedeafgorelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 998 (38A: I alt) (38B: Mænd) (38C: Kvinder) 39 Tiltalefrafald fordelt efter overtrædelsens art og alder 998 (39A: I alt) (39B: Mænd) (39C: Kvinder) Tiltalefrafald fordelt efter overtrædelsens art og ken Tiltale undladt fordelt efter overtrædelsens art og ken Frifindelser fordelt efter overtrædelsens art, og alder 998 (3A: alt) (3B:Mænd) (3C:Kvinder) Frakendelse of kerekort Særlovsafgerelser fordelt efter lovens art, ken og bopælskommune Særlovsafgerelser fordelt efter lovens art og alder Særlovsafgerelser fordelt efter lovens art og afgerelsestype Domfældelser til hojere straf end bode for overtrædelse of særlovgivningen fordelt efter lovens art og den idomte straf Afgorelser i 998 fordelt efter overtrædelsens art og anmeldelsesár 39 Afgjorte forhold i 998 fordelt efter overtrædelsens art og anmeldelsesár 4 Afgerelser /Personer 4 Personer, for hvilke der er truffet afgerelse fordelt efter overtrædelsens art, ken og bopælskommune Personer, for hvilke der er truffet afgerelse fordelt efter overtrædelsens art og alder juli 998 (4A: I alt) (4B: Mænd) (4C: Kvinder) Personer idemt hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art, ken og bopælskommune Personer idemt hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art og alder juli 998 (44A: I alt) (44B: Mænd) (44C: Kvinder) Afgorelser 998, efter overtræderens nationalitet Afgorelser 998, efter overtræderens nationale tilhersforhold 98 Fængslinger 5 Indsættelser efter dom fordelt efter anstalt mv, ken og bopælskommune Indsættelser efter dom fordelt efter anstalt mv og alder Indsættelser og det gennemsnitlige daglige belæg fordelt efter anstalt mv og indsættelsesgrund Antal anholdelser 998 efter overtrædelsens art samt alder og ken Varetægtsfængslinger 998 efter overtrædelsens art og alder 04 Retternes virksomhed 06 6 Antallet af pádemte straffesager i instans i de enkelte byretskredse og ved landsretteme Borgerlige retssager Anke og kære i borgerlige retssager Foged, notarial og tinglysningsforretninger Konkurs, akkord og dedsboer Bilag Variable i statistikgrundlaget fra registre Inddelingskriterier anvendt i tabelleme 3 3 Engelsk oversættelse 7 4 Tidligere publikationer om kriminalstatistik og borgerlig retspleje 35 Danmarks Danmarks Statistik informerer 36 Statistik Danmarks Statistiks publikationer 37

7 Tekstafsnit

8

9 0, Kriminalitetsudviklingen Kriminalitetsudvikling 9 Anmeldelser Anmeldte straffelovsovertrædelser Fortsat farce I 998 blev der anmeldt straffelovsovertrædelser til politiet, hvilket i for anmeldelser hold til 997 er en nedgang ph 6,0 pct Anmeldte sædelighedsforbrydelser faldt med 0,7 pct, anmeldte voldsforbrydelser faldt med, pct og ejendomsforbrydelser faldt med 6,3 pct, mens gruppen af andre forbrydelser Steg med knapt 4 pct, jf oversigtstabel Det árlige antal anmeldelser har siden 994 været faldende Oversigtstabel Anmeldte og sigtede straffelovsovertrædelser Anmeldelser I alt Ændnng i antal Heraf med sigtelse Anmeldelser i alt Heraf med sigtelse anmeldelser pct pct pct Straffelovsovertrædelser i alt , , 6,0 Sædelighedsforbrydelser i alt , , 0,67 Voldtægt og lignende ,3 48 6,4 3,9 Blufærdighedskrænkelse , ,4 7,93 Voldsforbrydelser i alt , ,7,7 Vold el mod off myndighed , 68 90,7 8,6 Drab og forsog herpd 74 9, ,7 4,8 Vold mod privatperson , ,7 3,4 Heraf: Grov void 99 78, ,3,74 Trusler 50 7, ,0,84 Ejendomsforbrydelser i alt , ,5 6,30 Dokumentfalsk , ,0 8,00 Indbrud i alt 499 9, ,7 8,54 Banker, forretnmger mv , ,7 8,0 Villaer, lejligheder mv , , 9,9 Fritidshuse, garager mv 946 6, ,4 9,0 Tyven 8 35, ,6 0,9 Bedrageri 557 7, ,0 5,36 Revert 53 44, ,7 3,9 Brugstyveri of bd 4 7 4, , 8,88 Brugstyveri afmotorcykel 474 3,0 306,,40 Brugstyven of knallert , ,4 4,9 Brugstyveri afcykel 88 68, 77 05,0 3,05 Brandstiftelse 5 33,3 3,8 0,39 Andre forbrydelser i alt , ,4 3,9 Salg of narkotika 56 93, ,9 35,3 Smugling of narkotika 7 79, , 4,09 Over 95 pct er Ejendomsforbrydelserne udgur langt den sturste andel af det samlede antal anejendomsforbrydelser meldte straffelovsovertrædelser i 998 sáledes lidt over 95 pct mens de resterende lidt over 4 pct var fordelt mellem sædelighedsforbrydelser, voldsforbrydelser og andre forbrydelser Under ejendomsforbrydelser udgjorde tyverier i alt 38

10 0 Kriminalitetsudviklingen pct af samtlige anmeldte straffelovsovertrædelser, indbrud i tyveri of bil og cykel henholdsvis 7,9 og 6, pct alt pct og brugs 83 pct af de anmeldte ejendomsforbrydelser og 80 pct af samtlige anmeldelser i 998 hidrorte fra 4 overtrædelsesarter, nemlig tyverier, indbrud, brugstyveri af bil og brugstyveri of cykel, jf oversigtstabel Anmeldelse med sigtelse Siden 979 er en anmeldelse rent statistisk blevet betegnet som opklaret, hvis der er rejst sigtelse i sagen i opgorelsesperioden (dvs i anmeldelsesáret) En sigtelse er imidlertid ikke ensbetydende med at politiets opklaringsarbejde er afsluttet, ligesom der heller ikke er rejst tiltale i sagen eller er kendskab til sagens endelige udfald For at undgá uklarheder og misforstáelser, har Danmarks Statistik derfor valgt i denne sammenhæng at opgive betegnelsen opklaring el opklaret anmeldelse, og i stedet bruge betegnelsen anmeldelse med sigtelse Ændringen berorer selvsagt ikke sammenligneligheden mellem opgorelser for og efter 998 Andelen of anmeldelser I 998 blev der rejst sigtelse i 0, pct af de anmeldte straffelovsovertrædelser, med sigtelser er næsten hvilket er næsten uxndret i forhold til 997, hvor der blev rejst sigtelser i 9,7 pct u endret af sagerne, jf oversigtstabel Den samlede procentandel af anmeldelser med sigtelser har Siden 979 ligget mellem 9 og pct, men for 979 var andelen noget hojere, jf tabel i tabelafsnittet men andelen varierer efter forbrydelsens art Hvorvidt der er rejst sigtelse i forbm anmeldelsen, kan afhænge af forbrydelsernes art, grovhed og antal Ved den alvorlige personkriminalitet, fx voldsforbrydelser, er der rejst sigtelser i over 78 pct af sagerne, og for drab og forsog i 95 pct af sagerne Derimod rejses der i et langt mindre omfang sigtelser ved ejendomsforbrydelser, sá sigtelsesprocenten er her gennemsnitlig nede pá 8 pct Dette skai ses i lyset af, at gruppen af ejendomsforbrydelser dækker over meget store forskelle i alvorligheden af kriminaliteten Den store gruppe af cykeltyverier ligger sáledes med en meget lay sigtelsesprocent pa pct, mens mere alvorlige ejendomsforbrydelser, som bedrageri og dokumentfalsk havde en sigtelsesprocent pá henholdsvis 75 og 76 pct i 998, jf oversigtstabel Oversigtstabel Anmeldte straffelovsovertrædelser 998 pr indbyggere I alt alt Sæde Voids Lien Andre ligheds forbry doms forbryforbry delser forbry delser delser delser Hele landet Hovedstadsomrádet De fern sturste provmskommuner Kommuner med by over mdbygg ovrige kommuner Kriminalitet og Af oversigtstabel, der opdeler landets kommuner efter bymæssighed, fremgár bymæssighed det, at kriminaliteten pr indbyggere i 998 lá 6,4 pct lavere end i 997 Endvidere at der er tydelige forskelle i forekomsten af kriminalitet efter bymæssighed Sáledes blev der ogsá i 998 anmeldt flest straffelovsovertrædelser i "De fern sturste provinskommuner" og "Hovedstadsomrádet", noget fierre i "Kommuner med by over 0000 indbyggere", men helt klart faerrest i " Ovrige kommuner ", dvs i landets mindre kommuner og mindre /mindste byer

11 Kriminalitetsudvikling Anmeldelser Figur I figur ses en grafisk fremstilling of udviklingen i anmeldte straffelovsovertræ delser i perioden Antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser har i hele perioden med undtagelse af 998 ligget over anmeldelser arligt og har siden kulminationen i med knapt anmeldelser haft en vigende tendens Anmeldte straffelovsovertrædelser Tusinde Hvor det samlede antal anmeldelser har haft en vigende tendens siden 994 har voldsforbrydelser derimod i hele perioden vist en stigende tendens, jf oversigtstabel 3 Oversigtstabel 3 Udvalgte anmeldte straffelovsovertrædelser = Straffelovsovertrædelser i alt Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Ejendomsforbrydelser Andre forbrydelser Sædelighedsforbrydelser Voidsforbrydelser I 998 blev der anmeldt 688 sædelighedsforbrydelser, hvilket er en nedgang pa 0,7 pct i forhold til 997 Endvidere faldt sigtelsesprocenten, dvs at der var sigtet færre i 998 end i 997 Anmeldelsestallet har været meget ustabilt i perioden og har svinget mellem 500 og 3000 Der blev anmeldt 34 voldsforbrydelser i 998, hvilket er et fald pa, pct i forhold til 997 Antallet af anmeldte voldsforbrydelser la i 988 pa 9463, men er efterfolgende steget og har siden midten af halvfemserne udgjort mellem 3000 og 4000 anmeldelser pr dr Specielt anmeldelser af void mod offentlig myndighed er steget i perioden, hvilket nok skai ses i sammenhæng med en straffelovsrevision pa voldsomradet med virkning fra juli 989, hvorefter fiere former for slagsmal nu kunne betragtes som strafbare Ejendomsforbrydelser Fra 987 til 997 har antallet af anmeldte ejendomsforbrydelser ligget over , og har bade i tiden for og efter 987 udgjort mellem 93 og 96 pct af samtlige straffelovsanmeldelser, jf oversigtstabel, tabel

12 Kriminalitetsudviklingen ejendomsforbrydelser blev i 998 anmeldt til politiet, hvilket er en nedgang pá 6,3 pct i forhold til 997 Opprelsen for 998 viser, at antallet af indbrud faldt bemærkelsesværdigt Indbrud i villaer, lejligheder og fritidshuse faldt 9 pct og indbrud i banker og forretninger faldt med 8 pct Antal tyverier var næsten uændret i forhold til 997, mens dokumentfalsk og bedrageri faldt med henholdsvis 8 og 5 pct, roveri Steg med 3,3 pct, jf oversigtstabel Andre 998 blev der foretaget 6788 anmeldelser i gruppen andre forbrydelser, svarende forbrydelser til en stigning pá 3,9 pct i forhold til 997 Andre forbrydelser omfatter j bilag 3 salg af narkotika, falsk anklage, falsk vidneforklaring mv Specielt salg af narkotika havde en markant stigning i antat anmeldelser pá godt 35 pct i forhold tit 997, jf oversigtstabel Antallet af anmeldelser har i perioden ligget nogenlunde fast omkring 6700, jf oversigtstabel 3 Anmeldte særlovsovertrædelser Antallet af anmeldte særlovsovertrædelser var i 998 pá 685, svarende tit et fald pá 3, pct i forhold tit 997 Lov om euforiserende stoffer havde,4 pct fiere anmeldelser og udlændingeloven havde 7,0 pct fiere anmeldelser, mens politivedtægten derimod havde 3,5 pct færre anmeldelser i forhold til 997 og vábenloven 6 pct færre anmeldelser Figur Anmeldte overtrædelser af særlovgivningen Tusinde Antallet af anmeldte særlovsovertrædelser har været faldende siden 993, hvor det toppede med anmeldelser, jffigur Sável stigningen i antal anmeldte særlovsovertrædelser i perioden op til 993 og det efterfolgende fald má i hraj grad tilskrives overtrædelser af lov om euforiserende stoffer, der i 988 lá pá 59 for sá at stige til 888 i 993, for sá idag at ligge pá 3359

13 Kriminalitetsudvikling 3 Strafferetlige afgorelser Fiere afgorelser i 998 Stigende andel af f erdselslovsafgorelser og andelen af bodeafgorelser stiger Der blev truffet strafferetlige afgerelser i 998, hvilket er en stigning pá,8 pct i forhold til 997 Af de knapt afgorelser udgjorde færdselslovsovertrædelser lidt over halvdelen, mens en trediedel var straffelovsovertrædelser og resten bestod af særlovsovertrædelser, ji oversigtstabel 4 Fordelingen mellem de tre strafferetlige hovedgrupper viser fortsat en stigende andel vedrorende færdselsloven, mens afgorelser vedrerende straffeloven tilsvarende har været faldende Andelen er sáledes indenfor den seneste tiársperiode steget fra 48 pct i 988 til 54 pct i 998, og tilsvarende er straffelovsafgorelserne i perioden faldet fra en andel pá 38 pct til 34 pct jf oversigtstabel 4 Antallet af bodeafgorelser steg i 998 til over 0000, og andelen af samtlige afgorelser er i perioden steget fra 64 pct til 74 pct I samme periode er ubetinget eller betinget frihedsstraf, faldet fra en andel pá 8 pct til 4 pct Tilsvarende er andelen of domme med tiltale undladt faldet fra 5 pct til 9 pct i 998, jf oversigtstabel 4 At op mod trefjerdedele of de árlige afgorelserne er boder, skai ses i sammenhæng med stigningen i antallet af færdselslovsovertrædelser, som for hovedpartens vedkommende netop er bodeafgorelser Oversigstabel 4 Strafferetlige afgorelser anta) Afgorelser i alt Lovomráde Straffeloven Færdselsloven Andre særlove Afgerelsestype Ubetmget frihedsstraf Betraget frihedsstraf Bode Tiltalefrafald Tiltale undladt Anden afgorelse Frifindelse Kon mv Mænd Kvmder Virksomheder pct Uændret konsfordeling Fordeling af kvinder og mænd indenfor de strafferetlige afgorelser har siden mid ten af 90 erne stort set ligget fast Kvinderne udgor nu 5 pct af afgorelserne og mændene 84 pct Men i tiden op til 994 viste andelen of kvinder en jævnt stigende tendens, og mændene en tilsvarende faldende, jf oversigtstabel 4 Konsfordelingen varierer indenfor de forskellige typer af forbrydelser, jf tabelafsnit 3 Sáledes er kvinderne fortsat ringe repræsenteret under sædeligheds og voldsforbrydelser, mens antallet af kvinder med afgorelser for færdselslovsovertrædelser er mere end fordoblet i perioden, fra godt 5000 i 988 til over 000 i 998

14 4 Kriminalitetsudvikling Gennemsnitsalderen Gennemsnitsalderen for personer med strafferetlige afgorelser er fortsat stigende I stigende 998 var den 34, Ar og i , Ar, mod 3,7 Ar i 988 Kvinderne er i gennemsnit lidt ældre end mændene, i 998 var kvindernes gennemsnitsalder sáledes 36,4 ár, mod mændenes 33,8 An Straffelovsovertrædere i de yngre aldersgrupper udger en fortsat lavere andel af det samlede antal overtrædere Aldergrupperne 5 4 Ar er sáledes faldet fra en samlet andel pa 33 pct i 988, til en andel pa 3 pct i 998 Dette skai ses i sammenhæng med de sma fodselsárgange indtil begyndelsen of 80eme Modsat er andelen for aldersgrupperne over 30 Ar steget fra en samlet andel pa 45 pct i 988 til 58 pct i 998, jf oversigtstabel 5 Oversigtstabel 5 Strafferetlige afgorelser fordelt pá alder Afgorelser i alt 36 I I antal pct Aldersgrupper ár ár ár ár ár ár Gennemsnitsalder 3,7 3,5 33, 33, , Anm Afgorelser vedrerende virksomheder indgár ikke i tabellen Afgorelser pr personer Antallet af afgorelser pr personer la pá 3697 i 998, hvilket svarer til niveauet i 99 For de 59 árige har der i perioden været en svagt faldende tendens, mens de ovrige aldersgrupper generelt har været præget af en stigende tendens, tydeligst for de ældre aldersklasser, jf oversigtstabel 6 Oversigtstabel 6 Strafferetlige afgorelser pr personer I alt ár ár ár ár ár ár Frihedsstraf anvendes oftere til de unge aldersgrupper Antallet af domme til frihedsstraf sat i forhold til befolkningen i de forskellige aldersklasser, viser for befolkningen som helhed en overvejende faldende hyppighed Den hojeste hyppighed findes for de 0 9 érige, men i perioden 988 til 998 har hyppigheden dog været faldende, mens aldersgrupperne 5 9 Ar og 50 Ar og derover viser en svag stigning, jf oversigtstabel 7

15 Kriminalitetsudvikling 5 Oversigtstabel 7 Dom til frihedsstraf pr personer alt Al Ar ár ár ár dr Afgorelser og forhold Oversigtstabel 8 I den Adige statistik ora de strafferetlige afgorelser er der 3 opgerelsesenheder, afgorelser, forhold og personer En afgorelse kan gives for fiere lovovertredelser, dvs fiere forhold, eller for ét enkelt forhold, dvs en solosag Omfatter en afgorelse fiere forhold, vil den typisk were karakteriseret ved ét hovedforhold, hvortil er knyttet et antal biforhold Afgorelsen henviser altid til hovedforholdets overtredelsesart Afgorelser, forhold, solosager og personer fordelt efter overtrædelsens art og afgorelsestype 998 Afgorelser Forhold Solosager Personer I alt Overtrædelsens art: Straffelov Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Ejendomsforbrydelser Andre forbrydelser Færdselslov Særlove Afgerelsestype: Fnhedsstraf Ubetinget Betraget Bode Tiltalefrafald Taltale undladt Anden afgerelse Fnfindelse Personer og afgorelser afgorelser til 3690 personer Inden for ét ár kan en person modtage fiere afgorelser, som enten vedrorer fiere forhold eller en solosag Oversigtstabel 8 viser antallet af personer, der har modtaget én eller fiere afgorelser Pá det overordnede niveau (personer med afgorelser i alt), optreder hver person, som i árets lob har modtaget én eller fiere afgorelser kun én gang Pá det underordnede niveau (specificerede overtredelsesarter), vil personer med fiere afgorelser, fx for en voldsforbrydelse og for en ejendomsforbrydelse, optrede begge steder 3690 personer modtog afgorelser For straffelovsovertredelser modtog 4470 personer afgorelser For færdselslovsovertrædelser har personer modtaget 8877 afgorelser 5639 personer, der overtrádte serlovene, modtog 94 afgorelser De 9579 personer, der modtog en frihedsstraf, representerer ialt 53 afgorelser inden for Aret

16 6 Kriminalitetsudvikling forskellige Oversigtstabel 8 viser, at de afgorelser i 998 samlet omfattede godt forhold og forhold 4559 afgorelser vedrorte enkeltforhold (solosager) Dette besolosager tyder, at de resterende 05 afgorelser i gennemsnit omfattede lidt over 6 forhold Et tilsvarende ræsonnement kan ikke gennemfores for de enkelte overtrædelsesarter, idet hoved og biforhold meget vel kan ligge under forskellige overtrædelsesarter Det fremgár af tabellen, at over 96 pct af færdselslovsovertrædelserne var solo sager, og at der i denne gruppe var relativt fá biforhold, mens kun 70 pct af straffelovsovertrædelser var solosager For særlovsovertrædelser var 90 pct solosager, til gengæld havde de resterende gennemsnitlig næsten 8 forhold pr afgorelse Afgorelser og anmeldelsesár Oversigtstabel 9 I alt 0597 of de i alt afgorelser, der blev afgjort i 998, blev anmeldt til politiet i 998, svarende til tre fjerdedele af árets afgorelser For afgorelserne vedrorende færdselsloven, hvor hovedparten er bodeafgorelser, var 84 pct anmeldt i 998, mens der vedrorende straffeloven med overvejende tungere sager, kun var 60 pct med anmeldelser fra 998 og 36 pct fra 997 Kun et meget lille antal af árets afgorelser har et anmeldelsesár, der ligger mere end 3 ár for afgorelsesáret, jf oversigtstabel 9 Strafferetlige afgorelser i 998 efter Aret for indgivelse af anmeldelse Afgorelser I alt Anmeldt og for Overtrædelser i alt 00 73,7 4,,6 0,4 Straffelov 00 59,9 35,5 3,4, Færdselslov 00 84,0 5,6 0,4 Særlove 00 66,3 30,3,4,0 pct De i alt 0597 afgorelser med anmeldelsesár 998, svarede endvidere til 6963 af de i alt afgjorte forhold i 998 Dvs, at kun 6,7 pct af de afgjorte forhold havde 998 som anmeldelsesár, mod som sagt 73,7 pct of afgorelserne, jf Afsnit 3: Afgorelser, tabellerne 38 og 39

17 Kriminalitetsudvikling 7 3 Retternes virksomhed Oversigtstabel 0 Retternes virksomhed Straffesager Borgerlrge sager Fogedforretninger Tinglysningsforretninger Konkurs og likvidationsboer Andre sager ved fogedog skifteretter Straffesager Civile retssager Figur 3 Det samlede antal straffesager ved domstolene var 8785 i 998, hvilket er en stigning pá 0,7 pct i forhold til 997 Fra sluttedes i alt ca 900 sager gnsntl árlig I de enkelte Ar var antallet henholdsvis 93000, 9300, 84500, 8700 og I 998 behandledes 0463 civile retssager, hvilket er en stigning pá pct i for hold til Aret for Udviklingen med stadig færre borgerlige retssager i en árrække er dermed brudt Langt de fleste civile sager, nemlig 84 pct, er almindelige sager Pá grund af omleegninger i domstolenes statistiksystemer kan disse tal ikke sammenlignes med tidligere ár Boligsager er optait til 740 i 998 mod 679 i 997, hvilket er en stigning pá 7 pct Der blev behandlet 478 ægteskabssager i 998 mod 403 i 997 Faderskabssager udviste en stigning pá 6 pct Antallet er 077 i 998 mod 645 i 997 Pá grund of systemændringer ved domstolene har det ikke været muligt at fordele sagerne efter udfald Afholdte, kundgjorte og begærede tvangsauktioner Antal a Begæringer Kundgjorte Afholdte I Fogedforretninger Fogedforretninger, hvortil ogsá auktioner er medregnet, viser en stigning i 998, hvor antallet er 6734, dvs en stigning pá 0 pct i forhold til Aret for Langt de fleste fogedforretninger er begæringer om udlæg, for hvilke der i 998 var en stigning pá knap 5 pct sammenlignet med 997 Antal tvangsauktioner over fast ejendom er i 998 optait til 36 og dette er et fald pá 0 pct sammenlignet med 997, hvor antallet var 69 Antallet of afholdte tvangsauktioner svarer til 8 pct of antal begærede tvangsauktioner

18 8 Kriminalitetsudvikling Tinglysninger I 998 er antal tinglysningsforretninger , hvilket er en stigning pá 7 pct sammenlignet med 997 Retskredsene har ændrede systemer i tinglysningen Tinglyste pantebreve i fast ejendom var godt i 998 mod i 997, og det svarer til en stigning pá 3 pct

19 Statistikkens grundbegreber og kilder Grundbegreber og kilder 9 Statistik siden 83 Der er udarbejdet kriminalstatistik i Danmark siden 83, og retsplejestatistik siden 863 For begge statistikomráders vedkommende er der i drenes lob foretaget en række ændringer i sável indsamling som bearbejdning I nyere tid er oprettelsen af det centrale kriminalregister pr januar 979 en væsentlig ændring Ændringen betod en udvidelse af populationen samt en individualisering af statistikken En mere udforlig beskrivelse af disse ændringer er beskrevet i Kriminalstatistik 979 og 980 En anden væsentlig ændring er oprettelsen af rigspolitiets anmeldelsesregister pr januar 990 Danmarks Statistik modtager nu kvartalsvis og árligt et udtræk fra dette register, i modsætning til tidligere hvor Danmarks Statistik mánedligt modtog kopier af politiets anmeldelsesrapporter Kriminalstatistikken Kriminalstatistikken opgor overtrædelser af straffeloven og særlovene (inkl færdselsloven) i Danmark eksklusiv Færoerne og Gronland Hovedomráder Figur Kriminalstatistikken kan opdeles i en række hovedomráder efter de centrale administrative hændelser i forlobet fra lovovertrædelse til afgorelse/sanktion Oversigt over kriminalstatistikkens omráder I II III IV V Forbrydelse Anmeldelse Sigtelse Afgerelse Fængsling Journalnr Journalnr Journalnr Journalnr Overtrædelsens Overtrædelsens Overtrædelsens Overtræ del sens art art art art CPR nr CPR nr CPR nr Afgorelsestype Afgorelsestype Fængslingstype a Lovovertra;delse beg as Anmeldelse registreres af politiet > Politiet rejser sigtelse Frihedsstraf Indsa;ttelse efter dom b Anmeldes ikke til politiet > Anden sanktion c Anmeldes, men politiet skriver ikke rapport Frifindelse mv Figur viser i forenklet form sammenhængen og indholdet i statistikomráderne

20 0 Grundbegreber og kilder Traditionelt omfatter opdelingen af kriminalstatistikken sáledes: sigtelsesstatistik afgorelsesstatistik fængslingsstatistik anmeldelsesstatistik Lovovertrædelse Hvis der begás en lovovertrædelse, kan der ske folgende: a Lovovertrædelsen anmeldes og registreres hos politiet b Lovovertrædelsen anmeldes ikke, enten fordi overtrædelsen ikke er blevet opdaget, eller fordi de personer der har opdaget overtrædelsen, ikke mener det er nodvendigt at anmelde overtrædelsen, eksempelvis fordi det skonnes, at sandsynligheden for opklaring er lav i det konkrete tilfælde c Lovovertrædelsen anmeldes til politiet; men politiet registrerer ikke anmeldelsen, da det vurderes at overtrædelsen er af mindre betydning Anmeldelse Skjult kriminalitet Sigtelse Afgorelse Skyldige Ikke skyldige Det er den anmeldte og registrerede kriminalitet, der er nævnt under punkt IIa, der behandles i dette hæfte Danmarks Statistik modtager fra og med 990 hvert kvartal et udtræk fra Rigspolitiets anmeldelsesregister, for anmeldelser af samtlige overtrædelser af straffeloven, og særlove med undtagelse af færdselsloven og visse færdselslovslignende særlove Udtrækket indeholder bla journalnummer, der i kodeform angiver overtrædelsens art De overtrædelser, der er beskrevet under punkterne IIb og IIc, betegnes normalt som den skjulte kriminalitet Der foretages med jævne mellemrum undersogelser of dele of den skjulte kriminalitet, fx i forbindelse med offerundersogelser, se bla Levevilkár i Danmark, Danmarks Statistik 997 Efter at politiet har efterforsket en anmeldelse, kan sagen enten henlægges, eller der kan rejses sigtelse Politiet registrerer sigtelserne i det centrale kriminalregister med tilsvarende oplysninger som i anmeldelsesregisteret tillige med personnummer eller virksomhedsnummer Hvis en sigtelse indeholder fiere forhold, samles disse til en sag, i hvilken der udpeges en hovedsigtelse Nár der er rejst sigtelse, vil der blive truffet en afgorelse enten af anklagemyndigheden eller ved en domstol Denne afgorelse registreres ligeledes i det centrale kriminalregister med oplysninger om sags og personidentifikation, overtrædelsens art, afgorelsestype og afgorelsens konkrete indhold Statistikken om afgorelser omfatter alle afgorelser for overtrædelse af straffeloven og lov om euforiserende stoffer For andre love indgár alle afgorelser med enkelte undtagelser, hvoraf den vigtigste er, at mindre boder som hovedregel ikke indgár Personer betragtes som skyldige, hvis sigtelsen afgores med frihedsstraf (ubetinget el betinget), bodeafgorelse eller tiltalefrafald Derudover er personen fundet skyldig, hvis personen a) fár tiltale undladt bortset fra tiltale undladt i henhold til retsplejelovens 7, stk, nr eller b) har modtaget anden afgorelse, dog ikke frifindelse Personer betragtes som ikkeskyldige, nár sigtelsen forer til frifindelse eller hvis tiltale undlades efter retsplejelovens 7, stk, nr (dvs at de foreliggende beviser for at den sigtede har gjort sig skyldig i en strafbar handling ikke er holdbare, og at videre efterforskning ikke vil fore til, at den sigtede findes skyldig

21 Grundbegreber og kilder Fængslinger Hvis en afgorelse medforer en indsættelse, registreres det ligeledes i det centrale kriminalregister med angivelse af fængselstype Statistikken omfatter indtil videre udelukkende indsættelse til afsoning Begreber og metode i kriminalstatistikken Afgorelse Anmeldelse Sigtelse Sigtelse og opklaring Afgorelser kan træffes bade af anklagemyndigheden og ved en domstol Afgorelsen kan besta i anklagemyndighedens beslutning om at opgive at rejse tiltale, bestemte former for tiltalefrafald, udstedelse af boder og advarsler og om afgorelser truffet i retten i form af idommelse af frihedsstraf, boder og advarsler, samt tiltalefrafald med vilkar og frifindelser En anmeldelse er en lovovertrædelse der anmeldes til eller pa anden made er kommet til politiets kundskab Det, der tælles i statistikken, er antallet af forhold En lovovertrædelse, der begas af flere personer i forening, registreres som én anmeldelse En sigtelse er en mistanke om et strafbart forhold fremsat af politiet Hvornar en person anses for sigtet afhænger of styrken of den mistanke, der rettes mod den pagældende Mr en person er sigtet, træder reglerne i retsplejelovens kapitel 66 om sigtedes og hans forsvar og kapitel 68 om afhoring i kraft Hvis en person samtidig sigtes for flere forhold, samles disse til én sag, i hvilken der udpeges en hovedsigtelse Ved senere retshandlinger behandles forholdene i en samlet sag Siden 979 har man statistisk set betragtet et anmeldt forhold for opklaret, nar der var rejst sigtelse i sagen Op til 979 blev en sag forst betegnet som opklaret, nar der var rejst tiltale, dvs at politiets efterforskning var afsluttet og sagen kunne indbringes for retten og anklageskrift udarbejdes Baggrunden for omlægningen var oprettelsen of politiets centrale kriminalregister i 979, hvormed samtidig registreringen af ' tiltale rejst' ophorte, og blev erstattet med 'sigtelse rejst', uanset det senere udfald af denne sigtelse Ved sammenligning af'opklaring' (sigtelse) for og efter 979, ma man derfor være opmærksom pa disse æddringer Danmarks Statistik har med virkning fra 998opgorelsen valgt at erstatte betegnelsen 'opklaring' af et anmeldt forhold, med betegnelsen 'anmeldelse med sigtelse' eller procentandel af anmeldelser med sigtelser' idet denne betegnelse bedre dækker de faktiske forhold og ikke pa samme kan give anledning til misforstaelser Den senere overgang fra indberetning af anmeldelser via blanketter til et arligt udtræk fra politiets anmeldelsesregister pr januar 990, har medfort et statistikbrud, som navnlig skyldes to forhold: For det forste er der, som folge af ændringen i registerindholdet, sket en stigning pa mellem 000 og flere opklarede sager vedrorende mindrearige For det andet har indforelsen of det nye cykelregister pr juni 990 betydet, at alle brugstyverier af cykler og knallerter nu registreres med et journalnummer ligesom de ovrige anmeldelser Dette har medfort en stigning i opklaringsprocenten for cykler fra 3, pct i 989 til 5,7 pct i 990 De tilsvarende tal for knallerter var 9,6 pct og 44 pct Danmarks Statistik skonner, at det samlede statistikbrud i opklaringsprocenten fra 989 til 990 er omkring +,5 pct

22 Grundbegreber og kilder Det centrale kriminalregister Kriminalstatistikregisteret I henhold til justitsministeriets forskrifter af 8 december 979 forer rigspolitichefen et centrait kriminalregister Dette register danner med virkning fra januar 979 grundlaget for statistikken vedrorende sigtelser, afgorelser og fængslinger og afloser de hidtidige indberetninger fra politiet, statsadvokaterne, retterne, strafferegistrene samt Direktoratet for Kriminalforsorgen I det centrale kriminalregister anvendes to identifikationssystemer, nemlig: journalnummer, som Abner mulighed for, at en sag kan folges gennem retssystemet fra anmeldelse over sigtelse og afgorelse til eventuel sanktion personnummeret, der Abner mulighed for at sammenkoble fiere sager ph samme person, samt at folge personer over fiere Ar Bearbejdning af det centrale kriminalregister i Danmarks Statistik med henblik pa at skabe et konsistent statistikorienteret register Behandlingen af registeret i Dan marks Statistik kan sammenfattes i tre hovedpunkter: Fejlsogning for logiske fejl Sammenstilling af enkeltrecords, der vedrerer samme sag Som eksempler kan nævnes, at der i de sager, hvor der er fiere sigtelser, vælges en hovedsigtelse, at der ved sager, hvor der er fiere afgorelser (fx fiere retsinstanser), kun med regnes den ene, samt at i sager, hvor der forekommer fiere indsættelser (fx genindsættelser), regnes disse kun for én Dannelse of en rmkke oplysninger til statistikegnede variable Resultatet af denne behandling er et statistikregister kriminalstatistikregisteret der danner grundlag for de offentliggjorte tabeller Som opgorelsesenhed er hvor intet andet er anfort anvendt en»sagsperson«, som dannes hver gang, man har en sag og en person Sager med fiere personer splittes sáledes op i en sagsperson for hver person, mens der tilsvarende vil findes en sagsperson for hver sag, hvis en person har fiere sager 3 Retsplejestatistik Efter udgangen af hvert kalenderár indsender Justitsministeriet Arsstatistik til Danmarks Statistik Opgerelserne er sager behandlet ved domstolene Det drejer sig om civile retssager, hvilket er sager med okonomisk værdi, boligsager, ægteskabssager, fader skabssager, fogedforretninger og forskellige former for auktion over fast ejendom og losore Afgorelserne i straffesager opdeles pa sagskategorier

23 Samlet oversigt

24 4 Oversigtstabeller Tabel Anmeldte og opklarede /sigtede straffelovsovertrædelser Reported and cleared up /charged criminal offences Ampel Stwgmmg Anmeldelser Sngnmg Fordeling pá hovedgrupper Opklanngsdelser i forhold pr forhold procent! alt Ill Bret mdbyggere td Aret Sædeligheds Volds Ejendoms Andre Sigtelses for over 5 ár for forbrydelser forbrydelser forbrydelser forbrydelser procent pct pct 00 pct pct 78 3,9 84 3,,8,8 93,,3 46, , ,,7 3, 9,7,5 49, ,3 907, 3,0 3,0 9,8, 5, ,9 850,0 3,4 3, 9,3,3 49, ,3 83 0,9 3,4,8 9,,5 48, , ,0,,5 94,0,3 43, , ,,0,4 94,7 0,9 39, , ,3,9,4 94,8 0,9 39, , ,3,8,9 94,5 0,9 39, ,0,5 94,5,0 40,6 73 0, ,3,7, 94,,0 45, 0 570, ,9 3,,3 94,5, 44, , ,3 3,4,3 93,,3 44, , 3 46,9 3,4, 93,3, 44,0 46,4 3870,8 3,,0 93,9,0 4, , ,6 3,0,9 94,,0 43, , 3 733,0 3,,0 93,7, 45, , , 3,4,3 93,3,0 45, , ,5 3,4,9 93,6,0 4, ,7 3 47,3 3,7,9 93,, 43,7 6939, ,9 3,, 93,5, 4,3 5 4, ,3 3,3,0 93,3,3 40, , 3 5,8 3,3, 93,3, 38, , ,6 3,3,9 93,6,3 3, , 3 778,6 3,5,8 93,5, 35, , 3 848,9,8,8 94,4, 33, , ,4 3,0,8 94,, 36, , ,0,6,9 94,5,0 3, ,4 4 78,5,8,9 94,, 35, ,7 4 7,5,8,9 94,3,0 33, , ,,9,9 95,4 0,9 3, , ,0,6,7 95,9 0,8 30, , ,,3,7 96,0,0 9, , ,8 0,9,5 97,0 0,6 8, , ,5 0,9,4 96,9 0,8 7, , , 0,7,3 97,3 0,7 6, , ,6 0,6,3 97,4 0,7 7, , ,0 0,6,3 97,3 0,7 6, ,8 7 46,3 0,8,0 96,3,0 7, , , 0,9, 95,9, 6, , ,4 0,8, 95,9, 5, , ,9 0,7, 96,, 4, , , 0,6,8 96,4, 8, , ,0 0,5,8 96,5, 8, , ,9 0,6,9 95,9,6 0, , , 0,5,9 96,,5, , , 0,6,9 96,,4, , ,8 0,5,8 96,4,3, , 443 5,7 0,5,8 96,4,3, ,5 8 6,9 0,5,8 96,5, 0, 54 33, 43,7 0,5,7 96,7, 0, ,4 680,0 0,5,8 96,5,3 9, , 63 0,4 0,5,9 96,4, 9,7 57 4,7 370, 0,5,0 96,3,, ,5 44,8 0,5, 96,, 0, , ,0 0,5,3 96,0,, ,9 70,6 0,5,5 95,8,, , , 0,5,6 95,6,3 0, ,5 467,8 0,5,5 95,7,3 0, ,0 0, 0,5,5 95,8, 0, ,5 37 0,3 0,5,6 95,7, 9, , ,5,7 95,4,4 0, Anm beregnmgen af opklanngsprocenten er ændret fra 979, soro felge af en t Tal for 944 og 945 findes ikke, idet det danske politi var sat ud of funktion de to ændrmg i opgerelsesmetoden, og betegnes derfor herefter soin "sigtelsesprocent" sidste ár af den tyske beseettelse

25 Oversigtstabeller 5 Tabel Anmeldte straffelovsovertrædelser og anmeldelser med sigtelse Reported and ccharged criminal offences Overtrmdelsens art Amneldelser alt Heraf med sigtelse Anmeldelser alt Heraf med sigtelse Anmeldelser i alt Heraf med sigtelse Amneldelser i alt Heraf med sigtelse Amneldelser i alt Heraf med sigtelse Anmeldelser alt Heraf med sigtelse Anmeldte straffelovsovertrædelser pct pct pct pct pct Pct I alt , , , , , , Sædeltghedsforbrydelser 977 5, , , , , , Voldtægt mv , , , , ,3 48 6,4 Blufærdighedskrænkelse 896 4, , , , , ,4 Voldsforbrydelser , , , , , ,7 Vold ol mod offentlig myndighed 0 89, , , 3 90, , 68 90,7 Drab og forsog herpd 49 96,0 56 9, ,7 5 9, 74 9, ,7 Vold mod privatperson , , , , , ,7 Ejendomsforbrydelser , , , , , ,5 7, , , , , ,0 Dokumentfalsk 49 Brandstiftelse 695 3, , , ,5 5 33, 3,8 Indbrud 49 0, , , , , ,7 Tyven , , ,4 75 9,8 8 35, ,6 Bedrageri , , , , , ,0 Roves 3 44, , , , , ,7 Brugstyveri of bil, , , , , , , Brugstyveri of motorcykel 053 6, 3 4, 085 4,0 65 0, ,0 306, Brugstyveri of knallert 0 477, 0 4, , , , ,4 Brugstyveri of cykel , , 960, , , 77 05,0 Hærværk , , , , , ,9 Andre forbrydelser , , , , , ,4 Salg of narkotika , , 465 9, , , ,9 Smughng of narkotika , ,3 9 8, , 7 79, , Anmeldte straffelovsovertrædelser pr indbyggere over 5 dr lait Sædeltghedsforbrydelser,, Voldtægt mv Blufærdighedskrænkelse Voldsforbrydelser Vold o I mod offentlig myndighed Drab og forsog herpd Vold mod privatperson Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud Tyven Bedrageri Roveri Brugstyveri of bil Brugstyveri of motorcykel Brugstyveri of knallert Brugstyveri of cykel Hærværk Andre forbrydelser Salg af narkotika Smuglmg of narkotika

26 6 Oversigtstabeller Tabel 3 Afgorelser mod personer fordelt efter overtrædelsens art Persons for whom a decisions has been made, by type of offence Overtredelsens art I alt Mænd Kvinder I alt Mend Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Straffelov Sædehghedsforbrydelser , Blufærdighedskrænkelse Voldsforbrydelser Vold o I mod off myndighed Drab og forsog herpá III 94 7 Vold mod prtvatperson Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud Tyveri Bedragert Revert Brugstyveri of bil Brugstyvert of motorcykel I Brugstyvert of knallert Brugstyveri of cykel Ha:rva;rk Andre forbrydelser Salg of narkotika Smugling af narkotika Færdselslov Fa rdselsuheld : Spiritus og promtllekorsel Mangler ved koretoj Særlove Lov om euforiserende stoffer Vábenloven Skatte og afgtftslove Afgorelser pr indb over 5 ár I alt Straffelov Sædehghedsforbrydelser 0 40 I Voldtægt mv Blufærdtghedskrænkelse Voldsforbrydelser Vold o I mod off myndighed Drab og forsog herpa Vold mod privatperson Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud Tyveri Bedragert Rovers Brugstyveri of bil Brugstyveri of motorcykel Brugstyveri of knallert I Brugstyvert of cykel Hærværk Andre forbrydelser Salg of narkotika Smugltng af narkotika I 5 9 Færdselslov Fa;rdselsuheld Spiritus og promtllekorsel Mangler ved koretoj Særlove Lov om eufonserende stoffer Vábenloven 57 III Skane og afgtftslove i Decided by a Judge or by the police

27 Tabel 4 Afgorelser mod personer fordelt efter afgorelsestype Persons, for whom a decisions has been made, by type of offence Straffelov I alt Dom hl fnhedsstraf Bode Tritalefrafald I alt Ubetinget Betraget Oversigtstabeller Tritale undladt Anden afgorelse Færdselslov Særlove Afgerelser pr indbyggere over 5 ir Straffelov Færdselslov I Særlove I Decided by a judge or by the police

28 8 Oversigtstabeller Tabel 5 Domfaeldelser til hojere straf end bode Convictions involving greater sentence than a fine I alt Uoplyst Betinget straf Ubetinget straf Gennemsnttltg straflængde Hæfte Fængsel Straf Hæfte Fængsel Forva Betinget straf Ubetinget straf fast ring og sa ttelse udstáet Hæfte Fængsel Hæfte Fængsel udsat ved varetægt dage máneder dage máneder 984 Ialt , 7 7, Straffelov , 7,9 Færdselslov ,8 6, Særlove , 6 3,9 985 I alt ,3 7 7,0 Straffelov ,3 7,9 Færdselslov , 6, Særlove ,9 6 3,0 986 I alt ,4 7 7, Straffelov ,4 8,0 Færdselslov ,0 6, Særlove , 7,8 987 Ialt , 7 6,8 Straffelov , 7,6 Færdselslov ,7 6, Særlove ,9 6 3, 988 I alt , 7 6,5 Straffelov , 0 7,4 Færdselslov ,6 6,3 Særlove ,6 6,8 989 alt ,0 7 6,6 Straffelov , 9 7,6 Færdselslov I ,7 Særlove I 7,8 6 6,,8 990 I alt ,7 7 6,4 Straffelov ,8 0 7,4 Færdselslov ,9 7, Særlove ,6 5,6 99 I alt ,5 8 6, Straffelov ,6 0 6,9 Færdselslov ,9 8,4 Særlove , 5,8 99 I alt ,6 8 6,5 Straffelov ,6 0 7, Færdselslov ,6 8, Særlove ,4 6,7 993 lalt ,5 8 6, Straffelov ,6 0 6,9 Færdselslov ,6 8, Særlove ,3 6,7 994 lalt ,3 8 5,5 Straffelov ,3 6,0 Færdselslov I ,4 8,0 Særlove ,6 6,8 995 I alt ,4 8 5,8 Straffelov ,4 6,3 Færdselslov , 8, Særlove ,7 4,6 996 alt ,4 8 6,0 Straffelov ,4 0 6,7 Færdselslov , 8, Særlove ,3 997 I alt ,3 8 6,0 Straffelov ,3 0 6,7 Færdselslov , Særlove ,5 5,7 998 lalt ,3 8 6, ,3 0 7, Straffelov Færdselslov I 6 3,6 8, Særlove ,4 5,8

29 Oversigtstabeller 9 Tabel 6 Indsættelser efter dom Convicted persons admitted to prison establishments I alt Uoplyst Hæfte Fængsel I alt Mind Kvinder I alt Mind Kvinder alt Mind Kvinder Indsættelser Indsættelser pr indbygg over 5 it Tabel 7 Retternes funktion Criminal and civil cases Straffesager Borgerbge sager Fogedforretninger Notarialforretninger Tmglysnrngsforretninger Konkurs og bkvidationsboer Bosondnngsseparations og skilsmisseboer Dedsboer Begirmg om gildssanermg

30

31 Anmeldelser

32 3 Anmeldelser Tabel Anmeldte straffelovsovertrædelser og anmeldelser med sigtelse fordelt efter overtrazdelsens art og gerningsstedskommune 998 Reported and charged criminal offences by type of offence and scene of the crime 998 Anmeldte straffelovsovertrædelser Anmeldte straffelovsovertrædelser med sigtelser Sig tel Koben Hoved Odense, Komm Ovnge I alt Koben Hoved Odense, Komm Ovnge I alt seshavns stads Esbjerg, med by kom havns stads Esbjerg, med by kom prong om Randers, over muner og Frede om Randers, over muner cent Frede rádet Aalborg, nksberg rádet Aalborg, nksberg ovngt Arhus mdbyg Komm ovngt Arhus mdbyg Komm Komm gere Komm gere I alt , Sædellghedsforbrydelser , Blodskam mv ,8 Voldtægt mv ,4 Heterosek sædf born u Ai ,4 Heterosek sædforbr i ovrigt ,5 Homosek sædf born u ar ,4 Homosek sædforbr i ovrigt ,7 Blufærdighedskr v/befoling ,5 Blufærdighedskr v/blotteri ,0 Blufærdighedskr i ovrigt , Utugt mv , Voldsforbrydelser ,7 Vold ol mod off myndighed ,7 Oplob/forstyr af off orden I 00,0 Manddrab ,0 Forsog pa manddrab ,6 Vold mod privatperson ,7 Simpel void , Alvorligere vold ,9 Særltg alvorlig void ,9 Uagts manddrab/legemsbesk ,0 Forbr mod liv og legeme ,7 Forbr mod den pers frihed ,5 Truster ,0 Ejendomsforbrydelser ,5 Dokumentfalsk , Dokumentfalsk med check ,0 Brandstiftelse ,8 Indbr i bank forretn my ,7 Indbr i beboelser , Indbr i ubeboede bebyggelser ,4 Tyveri fra bil bad mv , Butikstyverier my ,4 Andre tyverier ,6 Tyv/brugstyv af tndr koretoj ,0 Tyv/brugstyv af knallert I 673 9,4 Tyv/brugstyv af cykel ,0 Tyv/brugstyv af andet ,7 Ulovlig omg med hittegods ,5 Underslæb ,8 Bedrageri i ,6 Checkbedrageri ,0 Mandatsvig ,3 Afpresning og ager ,3 Skyldnersvig ,9 Hæleri ,4 Roveri ,7 Grov skattesvig mv , Hærværk ,9 Uagtsomt hæleri ,5 Bertgforbr og formuekrænk ,0 Andre forbrydelser ,4 Forbr mod off myndigh mv , Forbr i off tjeneste ,4 Falsk forklaring for retten ,0 Falsk forklaring i ovrigt ,0 Forbr vedr penge og bevtsm ,8 Salg af narkotika mv ,9 Smuglmg mv af narkottka , Almenskadelige forbr mv ,5 Ulovhgt erhverv mv ,5 Forbrydelser i famtlieforhold ,0 Uagts manddr mvv fiord u , Overtrædelse af ttlhold ,9 Freds og ærekrænkelser ,0

33 Anmeldelser 33 Tabel Anmeldte straffelovsovertrædelser 998 pr indbyggere fordelt efter bymt ssighed og kriminalitetens art Reported criminal offences against the Danish Penal Code per inhabitants by urbanization and type of crime 998 Sædeltgbedsforbrydelser Voidsforbrydelser Hele landet Kebenhavns Kommune Frederiksberg Kommune Kobenhavns Amt Frederiksborg Amt I Kommuner med by over indbyggere Ovrige kommuner Roskilde Amt Kommuner med by over indbyggere Ovrige kommuner Vestsjællands Amt Kommuner med by over indbyggere Ovrige kommuner Storstroms Amt Kommuner med by over indbyggere Ovrige kommuner Bornholms Amt I Ronne Kommune Ovrige kommuner Fyns Amt I Odense Kommune Kommuner med by over indbyggere Ovrige kommuner Sonderjyllands Amt Kommuner med by over indbyggere vrige kommuner Ribe Amt I Esbjerg Kommune Varde Kommune Ovrige kommuner Vejle Amt I Kommuner med by over indbyggere Ovrige kommuner Ringkobing Amt Kommuner med by over indbyggere Ovrige kommuner Arhus Amt I Arhus Kommune Randers Kommune Kommuner med by over indbyggere Ovrige kommuner Viborg Amt I Kommuner med by over indbyggere Ovrige kommuner Nordjyllands Amt Aalborg Kommune Kommuner med by over indbyggere Ovrige kommuner Edendomsforbrydelser Andre forbrydelser I alt Anmeldelser t alt Befolkntngsstorreise

34 34 Anmeldelser Tabel 3 Anmeldte overtrædelser of særlovgivningen 998 Reported criminal offences against special legislation 998 [Avens art I alt Lov om euforiserende stoffer Udlændmgeloven Väbenloven Brandundersogelser /brandlovgtvnmgen Polttivedtægten Radiospredningsloven /lov om radtokommuntkation Kildeskatteloven Skattekontrolloven Lov om almindeltg omsaetntngsafgtft Toldloven Andre okonomiske love Sundheds og soctallove Bygge og boliglove Mtljoloven Andre love vedrorende mille Dyreværnsloven Andre love vedrorende dyr, jagt mv Arbejdsmtljelovgivntngen Andre love vedrorende arb transport Selskabs og firmalovgtvnmgen Mthtær straffelov Andre love vedrorende forsvaret Love vedrorende offentltge forsyninger Restaurattonsloven Nærmgsloven Handel med brugte genstande Andre love vedrorende spil, bevtllmg, nærmg Særlovgtvntng i ovrtgt Kobenhavns og Fredenksberg Kommuner IO Hovedstadsomrádet evngt Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg og Arhus Kommuner Kommuner med byer over indbyggere Ovnge kommuner I alt I all t Omfatter kommuner i Kobenhavns Amtskommune, Allerod, Birkerod, Forum, Fredensborg Humlebæk, Horsholm og Karlebo Kommuner i Fredenksborg Amtskommune samt Greve og Solrod Kommuner t Roskilde Amtskommune

35 Afgorelser

36 36 Afgerelser Systematisk tabelindholdsoversigt til tabel 3 37 og 4 44 H, F og O angiver, hvorvidt oplysningerne er anfort i tabellens hoved (H), forspalte (F) eller som overkriterie (0) dvs der er bragt en tabel for hver værdi of den págældende oplysning Tilsammen giver bogstaverne last lodret inden for det enkelte tabelnummer en oversigt over oplysningernes indbyrdes kombination, mens bogstaverne Last vandret giver en oversigt over, inden for hvilke tabelnumre bestemte oplysninger forekommer label nr Tabellens emneomráde: Afgorelser X X X X X X X X Domfældelser ttl hojere straf end bode X X X X X X X X Bodeafgorelser Tultalefrafald Tiltale undladt Frifindelser Frakendelser Omhandlede love: Straffeloven X X X X X X X X X X X X X X X X Færdselsloven X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Sarlove Tabellens tællingsenhed: Sagspersoner X X X X X X X X X X X X X X Persaner Forhold X Sagspersoner pr X Personforhold: Ken H O H O F H H H Bopæl H H H H Alder H H F H H Afgerelsesforhold: Overtrædelsens art Afgorelsestype F F H H H H Strafart!længde Frakendelser H H H Forseg F F F F F F F F F F F F F H Tabel nr t Tabel 3 3, og er udover for samthge afgorelser relser vedrorende straffelovsovertrædelser brags for afgo

37 Afgorelser Tabel nr X Tabellens emneomr3de: X X X X X Afgorelser Domfældelser til hojere straf X X X end bode Bodeafgorelser X X Tiltalefrafald X Tiltale undladt X Frifindelser X Frakendelser Omhandlede love: X X X X X X X X X X X Straffeloven X X X X X X X X X X X Færdselsloven X X X X X X X X X X X X X X Særlove Tabellens tællingsenhed: X X X X X X X X X X X Sagspersoner X X X X Personer Forhold Sagspersoner pr Personforhold: O O H H O H H OH O Kon H H H Bopæl H H H H H H Alder Afgorelsesforhold: F F F F F F F F F F F F F F Overtrædelsens art H H H Afgorelsestype F,H F Strafart/længde H Frakendelser Forsog , Tabel nr

38 38 Afgorelser Afgerelser I afsnittet er der folgende tabeller: Tabel 3A36 Tabel 37 Tabel 38 Tabel 3937B Tabel 38A38C Tabel 39A30 Tabel 3 Tabel 3A3C Tabel 33 Tabel 3437 omhandler alle afgorelser omhandler alle forhold der er truffet afgorelse om omhandler afgorelser i sager hvori der kun indgár et enkelt forhold omhandler domfældelser til hojere straf end bode omhandler bodeafgorelser omhandler tiltalefrafald omhandler tiltale undladt omhandler frifindelser omhandler frakendelser omhandler afgorelser vedrorende særlovgivningen Den gennemgáende opgorelsesenhed "sagspersonen", idet der til hver enkelt afgorelse er knyttet én sagsperson En afgorelse kan vedrorer ét eller fiere kriminelle forhold I tabel 37 er det "forhold", der er anvendt som opgorelsesenhed Tabel 38 viser antal afgorelser, der kun vedrorer et forhold Til de enkelte tabeller skai folgende bemærkes: Virksomheder indgár ikke i de tabeller, der omhandler personvariablen alder, men indgár i tabeller om bopæl, hvor de er bragt under uoplyst Dette medforer at tabellernes totaltal er forskelligt I alle tabeller om bopæl er hovedstadsomrádet i ovrigt kommuner i Koben havns Amtskommune, Allerod, Birkerod, Farum, Fredensborg Humlebæk, Hersholm og Karlebo Kommuner i Frederiksborg Amtskommune samt Greve og Solrod Kommuner i Roskilde Amtskommune I tabel er kombinerede domme bestáende of ubetinget og betinget straf anfort under den ubetingede del I tabel 38A38C er kun medtaget de rene bodeafgorelser, mens bode afgorelser i forbindelse med frihedsstraf er medtaget i tabel 3937 (se specielt tabel 37) og boder givet som vilkár ved tiltalefrafald indgár i tabel 39A 30 Tabellerne 3A, 3A, 35A, 36A og 37A er udover for samtlige afgorelser tillige bragt for afgorelser vedrorende straffelovsovertrædelser i tabellerne 3B, 3B, 35B, 36B og 37B Tabel 3839 omhandler anmeldelsesáret for henholdsvis afgorelser og afgjorte forhold

39 Afgorelser 39 Tabel 3A Afgorelser fordelt efter afgorelsestype, ken og bopælskommune 998, i alt Decisions' by type of sentence, sex and municipality of residence 998, total I alt Ken my Bopelskommune Afgerelsens art 998 Mend Kvmder Virksomheder Uoplyst Kobenham og Fredenksberg kommuner Hovedscadsomrádet t most Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg, Arhus Kommuner med by over rndbyggere Ovnge kommuner I alt Dom til frihedsstraf Ubetinget frihedsstraf Ubetinget dom alene Ubetinget dom og samfundstjeneste Delvis betinget dom Delvis betinget og samfundstjeneste Ubetinget dom og bode Udstáet ved varetægt Forvaring Betinget frihedsstraf Betinget dom alene Betinget dom og samfundstjeneste Betinget dom og bode Betinget dom, bode og samfundstjeneste Bodeafgorelse Bodedom Bodevedtagelse Bodeforleg Indenretlig bode og frakendelse Udenretltg bode og frakendelse Tiltalefrafald Vdkár vedr unge/lov om social bistand vrige tiltalefrafald Tiltale undladt Tiltale undladt/frafald Tiltale opgivet Anden afgorelse Sikkerhedsforanstaltninger Advarsel Straf bortfaldet Militeer straf Frifindelse ' Decided by a judge or by the police

40 40 Afgorelser Tabel 3B Afgorelser fordelt efter afgorelsestype, ken og bopælskommune 998, straffelovsovertrædelser Decisions' by type of sentence, sex and municipality of residence 998, criminal cases alt Ken my Bopælskom[nune Afgorelsens art 998 Mend Kvmder Virksoinheder Uoplyst Kobenhave og Fredenksberg kommuner Hovedscadsomrádet i ovrigt Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg, Arhus Kommuner med by over indbyggere Ovnge kommuner I alt Dom til frihedsstraf Ubetrnget frthedsstraf Ubetrnget dom alene Ubetrnget dom og samfundstjeneste Delvis betraget dom Delvis betraget og samfundstjeneste Ubetrnget dom og bode Udsteet ved varetægt Forvarmg Betrnget frthedsstraf Betinget dom alene Betinget dom og samfundstjeneste Betinget dom og bode Betinget dom, bode og samfundstjeneste Bedeafg0relse Bodedom Bedevedtagelse Bodeforlæg Indenretlrg bode og frakendelse Udenretlig bode og frakendelse Tdta[e fra fetid Vilkár vedr unge /Lov om social bistand Ovrige tiltalefrafald Tritale undladt Tritale undladtlfrafald Tritale opgrvet Anden afgorelse Stkkerhedsforanstaltninger Advarsel Straf bortfaldet Militar straf Frifindelse I t Decided by a judge or by the police

41 Afgorelser 4 Tabel 3A Afgorelser fordelt efter afgorelsestype og alder 998, i alt Decisions) by type of sentence and age 998, criminal cases Afgerelsens art 998 I alt Alder pä afgorelsestidspunktet 9 0 Ar 3 Ar 4 59 Ar Gennem 50 sntl alder alt , Dom til frihedsstraf ,7 Ubetinget frthedsstraf ,0 Ubetinget dom alene ,3 Ubetinget dom og samfundstj Delvts betinget dom ,9 Delvis betinget og samfundstj ,0 Ubetinget dom og bode ,6 Udstáet ved varetægt, ,6 Forvaring 7 3,7 Betinget frihedsstraf ,7 Betinget dom alene ,8 Betinget dom og samfundstj ,6 Betinget dom og bode ,6 Betinget dom, bode og samfundstjeneste ,9 Bodeafgorelse , Bodedom ,0 Bodevedtagelse ,4 Bodeforlæg ,4 Indenretlig bode og frakendelse ,3 Udenretltg bode og frakendelse ,9 Tiltalefrafald , Vtlkár vedr unge /Lov ora social bistand ,5 Ovrtge tiltalefrafald ,4 Tritale undladt ,5 Male undladdfrafald ,3 Tritale opgivet ,9 Anden afgorelse ,6 Sikkerhedsforanstaltninger ,5 Advarsel , Straf bortfaldet , Waxy straf 7 3 3,6 Frifindelse ,5 Decided by a Judge or by the police

42 4 Afgorelser Tabel 3B Afgorelser fordelt efter afgorelsestype og alder 998, straffelovsovertrædelser Decisions' by type of sentence and age 998, criminal cases Afgorelsens art 998 I alt Ar 8 9 Alder pá afgorelsestidspunktet Gennein 50 snit alder I alt ,6 Dom til frihedsstraf ,5 Ubetinget frihedsstraf ,7 Ubetinget dom alene ,9 Ubetinget dom og samfundstj Delvis betinget dom ,7 Delvis betinget og samfundstj ,0 Ubetinget dom og bode , Udstáet ved varetægt ,0 Forvaring 6 30,3 Betinget frihedsstraf ,3 Betinget dom alene ,5 Betinget dom og samfundstj ,6 Betinget dom og bode ,7 Betinget dom, bode og samfundstjeneste ,6 Bodeafgorelse ,7 Bodedom , Bodevedtagelse ,6 Bodeforlæg ,6 Indenretlig bode og frakendelse 6,0 Udenretlig bode og frakendelse Tiltalefrafald ,5 Vilkär vedr unge /Lov om social bistand ,5 Ovrige tiltalefrafald , Taltale undladt , Taltale undladt/frafald ,0 Taltale opgivet ,8 Anden afgarelse ,4 Sikkerhedsforanstaltninger ,3 Advarsel ,5 Straf bonfaldet ,0 Militar straf Frifindelse ,9 i Decided by a judge or by the police,

43 963 Afgorelser 43 Tabel 33A Afgorelser fordelt efter overtrædelsens art og afgorelsestype 998, i alt Decisions' by type of offence and type of sentence 998, total Overtrædelsens art 998 I alt Dom td frihedsstraf I alt Ubetinget Betinget Bode Tiltale Verge Anden Frifinfrafald undladt afge delle reise I alt Straffelov i alt Færdselslov i alt Særlov i alt Sædelrghedsforbrydelser Blodskam mv 37 4 I I 3 9 Voldtægt mv Heteroseksuel sædelighforbr born u dr Heteroseksuel sædelighforbr i ovrigt I 3 Homoseksuel sædelighforbr born u 3r Homoseksuel saedeltgh forbr i ovrigt Blufærdtghedskrænkelse ved befeling Blufærdighedskrænkelse ved blotteri Blufærdtghedskrænkelse i ovrigt Utugt mv Voldsforbrydelser Vold o mod offentitg myndighed mv Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forsog pfi manddrab Vold mod privatperson for 7989 beget I Simpel void Alvorligere void Saerlig alvorlig void Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Truster Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandsttftelse Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud t beboelser Indbrudtubeboede bebyggelser Tyveri fra bd, bad mv Buttkstyvert mv Andre tyverter indreg koretoj Tyveri/brugstyvert af Tyveri/brugstyveri af knallert Tyveri/brugstyveri af cykel Tyveri/brugstyveri af andet Ulovlig omgang med htttegods Underslaeb, bedragert, mandatsvtg Afpresntng og ager Skyldnersvig I 56 8 Hæleri Roven Grov skattesvig mv Hærva;rk Uagtsomt hælert Bengelsesforbrydelse og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg af narkottka mv Smugltng my af narkottka Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld Ovrige straffelovsbestemmelser Færdselsuheld med spiritus Spiritus og promdlekorsel Mangler ved koretoj Færdselslov i ovrigt Lov om eufortserende stoffer Vfibenloven Skatte og afgtftslove Særlove i ovrigt I Decided by a judge or by the police

44 44 Afgorelser Tabel 33B Afgorelser fordelt efter overtrædelsens art og afgorelsestype 998, mænd Decisions' by type of offence and type of sentence 998 males Overtrædelsens art 998 I alt Dom td frihedsstraf Bode Utah: frafald alt Ubetinget Bennget alt Straffelov i alt Færdselslov i alt Seerlov i alt Scedelighedsforbrydelser Blodskam my Tiltale undladt Anden afgoreise Voldtaegt my Heteroseksuel sædehgh forbr born u ár Heteroseksuel sædehgh forbr ovrigt Homoseksuel sædehgh forbr born u ár Homoseksuel stedelighforbr i mugs Blufaerdighedskraenkeise ved befoling Blufærdtghedskrænkelse ved blotters Blufærdsghedskrtenkelse i ovrigt Utugt my Voldsforbrydelser Vold o mod offentltg myndighed my Oplob /forstyrrelse afoffentlig orden I Manddrab Forsog pd manddrab Vold mod pnvatperson begdet for Simpel void Alvorligere void Særlig aivoritg void Uagtsomt manddrab /legemsbeskadigelse Andre forbrydelser mod by og legeme Forbrydelse mod den personllge frilled Truster Ejendomsforbrydelser l Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i banker, forretninger my Indbrud t beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bsl, bâd mv Butskstyven my Andre tumour Tyveri /brugstyven of indreg koretoj Tyven /brugstyvert of knallert Tyven /brugstyvert of cykel Tyveri /brugstyveri of andet Ulovlsg omgang med hittegods Underslæb, bedragen, mandatsysg Afpresning og áger Skyldnersvig I 47 8 Hælen Roveri Grov skattesvig my Hærva;rk Uagtsomt hælen l 3 6 Berigelsesforbrydelse og formuekrtenkelse Andre forbrydelser Salg of narkotska my Smughng my of narkotika Uagtsomt manddrab my ved faerdseisuheid I 9 9 Ovrtge straffelovsbestemmelser Fa rdselsuheld med spintus Spiritus og promtllekorsel Mangler ved koretoj Færdselslov i ovrtgt Loy om euforiserende stoffer Vdbenloven Skatte og afgiftsiove S erlove i ovrtgt Frifindelse t Decided by a judge or by the police

45 49 Afgorelser 45 Tabel 33C Afgorelser fordelt efter overtrædelsens art og afgorelsestype 998, kvinder Decisions' by type of offence and type of sentence 998, females Overtrædelsens art 998 I alt Dorn td frihedsstraf Bede Tiltalefrafald I alt Ubennget Betraget Tiltale undladt Anden ergo reise Frifindelle I alt Straffelov i alt Færdselslov i alt Særlov i alt Sædelrghedsforbrydelser 0 6 Blodskam mv 4 3 Voldtægt mv Heteroseksuel sædeltghforbr born u ár Heteroseksuel sædeligh forbr i ovngt Homoseksuel sædelighforbr born u ár Homoseksuel sædeligh forbr i ovrigt Blufærdighedskraenkelse ved befoling Blufærdtghedskrænkelse ved blotteri Blufærdtghedskra nkelse i ovrigt I Utugt mv Vold Vold o I mod offentlig myndighed mv Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forsog pá manddrab 8 5 Vold mod privatperson begáet for 7989 Simpel vold Alvorligere void Særlig alvorltg void Uagtsomt manddrab/legemsbeskadtgelse Andre forbrydelser mod liv og legeme 6 3 Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler E endo rbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyven fra bd, bad mv Buttkstyveri mv Andre tyverier Tyvert/brugstyven af indreg Urea, Tyveri/brugstyveri af knallert 4 Tyvert/brugstyveri af cykel Tyvert/brugstyvert afandet 8 6 Ulovlig omgang med hittegods Underslæb, bedrageri, mandatsvtg Afpresning og áger Skyldnersvig Haden Roveri Grov skattesvig mv Hærværk Uagtsomt haler i Bertgelsesforbrydelse og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg af narkohka mv I Smugling mv afnarkotika Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld Ovrige straffelovsbestemmelser Færdselsuheld med spiritus Spiritus og promillekorsel Mangler ved korete Færdselslov t Dung( Lov om euforiserende stoffer Vábenloven Skatte og afgtftslove Særlove i ovrigt Decided by a fudge or by the police

46 Afgorelser fabel 34 Afgorelser fordelt efter overtrædelsens art, ken og bopælskommune 998 Decisions) by type of offence, sex and municipality of residence 998 I alt Kon Bopilskoimnune Overtridelsens art 998 Mind Kvmder Virksotnheder Uoplyst Kobenhavn og Fredenksberg Hayedstadsotnrádet t ovngt Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg, Arhus Kommuner med by over indbygg Ovrtge I alt Straffelov i alt Færdselslov i alt S erlov i alt Sædelighedsforbrydelser Blodskam my Voldtægt mv Heteroseksuel sædeltgh forbr born u ár Heteroseksuel sædeligh forbr t ovrtgt Homoseksuel sædehghforbr born u ár Homoseksuel sædeligh forbr t ovrigt 8 8 Blufærdighedskrænkelse ved befoling Blufærdtghedskrænkelse ved blotters Blufærdtghedskrænkelse t ovrtgt Utugt mv Voldsforbrydelser Vold o I mod offentlig myndtghed my Oplob/forstyrrelse af offenthg orden Manddrab Forsog pfi manddrab Vold mod pnvatperson begáet for Simpel void Alvorltgere vold Særltg alvorltg void Uagtsomt manddrab/legemsbeskadtgelse Andre forbrydelser mod Irv og legeme Forbrydelse mod den personhge frilled Trusler Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandsttftelse Indbrud!banker, forretninger mv Indbrud s beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyven fra btl, bád my Buttkstyvers my Andre tyverier Tyvert/brugstyvert af mdreg koretoj Tyven /bmgstyven of knallert Tyven/brugstyven of cykel Tyven af andet Ulovltg omgang med hittegods Underslæb, bedragen, mandatsvtg Afpresnmg og áger Skyldnersvtg Hæleri Rover Grov skattesvig my Hærvaerk Uagtsomt hælers Bertgelsesforbrydelse og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg af narkottka my Smughng mv of narkottka Uagtsomt manddrab my ved færdselsuheld Ovrtge straffelovsbestemmelser Færdselsuheld med spsntus Spiritus og promillekorsel Mangler ved koretoj Færdselslov i ovrtgt Lov om eufortserende stoffer VAbenloven Skatte og afgsftslove Særlove t ovrtgt I Decided by a judge or by the police

47 Aforelser 47 Tabel 35A Afgorelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 998, i alt Decisions) by type of offence and age 998, total Overtrædelsens art 998 I alt 5 k 6 Ar 7 ir 8 ár Alder pá afgorelsestidspunktet 9 k 0 ir ir ir 3 är är ir ir ir Gennem 50 sntl ár alder I alt , Straffelov i alt ,6 Færdselslov i alt ,9 Saerlov i alt ,8 Sædelighedsforbrydelser ,0 Blodskam mv ,8 Voldtmgt mv ,9 Heteroseksuel sadelighforbr born u ir ,3 Heteroseksuel smdehghforbr i ovrigt ,9 Homoseksuel smdelighforbr born u ir ,0 Homoseksuel smdelighforbr i ovngt 8 6 4,6 Blufmrdighedskrmnkelse ved befoling , Blufmrdighedskrmnkelse ved blotted ,3 Blufærdtghedskrænkelse i ovrigt , Utugt mv ,4 Voldsforbrydelser ,5 Vold ol mod offentlig myndighed mv , Oplob/forstyrrelse af offenthg orden,0 Manddrab ,0 Forsog pi manddrab ,3 Vold mod pdvatperson begáet for 7989,0 Simpel vold , Alvorligere void ,5 Smrlig alvorlig void ,8 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadtgelse ,9 Andre forbrydelser mod liv og legeme ,9 Forbrydelse mod den personlige frihed ,6 Trusler ,0 Ejendomsforbrydelser ,8 Dokumentfalsk , Brandstiftelse , Indbmd banker, forretninger mv ,0 Indbmd beboelser ,0 Indbmd i ubeboede bebyggelser ,7 Tyved fra bil, bid mv ,4 Butikstyved mv ,4 Andre tyverier ,9 Tyven/brugstyven afindregkoretoj ,3 Tyverf/brugstyved af knallert ,7 Tyveri/bmgstyven af cykel ,3 Tyveri/bmgstyven af andet 308 L ,6 Ulovlig omgang med hittegods , Underslmb, bedraged, mandatsvig , Afpresning og áger ,9 Skyldnersvig , Haled ,6 Roved ,3 Grov skattesvtg mv , Hmrvmrk ,3 Uagtsomt hmled ,8 Bedgelsesforbrydelse og fonnuekrmnkelse ,4 Andreforbrydelser ,9 Salg af narkotilca mv , Smugling mv af narkotika , Uagtsomt manddrab mv ved fmrdselsuheld 76 6 i ,5 0vrige straffelovsbestemmelser ,7 Fmrdselsuheld med spiritus , Spiritus og promillekorsel ,5 Mangler ved koretoj ,8 Fmrdselslov i ovrigt , Lov om eufonserende stoffer ,8 Vábenloven ,3 Skatte og afgiftslove ,5 Smrlove i ovrigt ,5 t Decided by a judge or by the police

48 48 Afgorelser Tabel 35B Afgorelser fordelt efter overtra delsens art og alder 998, mend Decisions' by type of offence and age 998, males Overtradelsens art 998 I alt 5 Ar 6 Ar 7 Ar 8 Ar Alder pa afgorelsesttdspunktet 9 Ar 0 Ar ar Ar 3 Ar Ar Ar Ar Ar Gennem 50 sntl Ar alder I alt ,8 Straffelov i alt ,6 Færdselslov i alt ,6 Særlov i alt ,8 Sædehghedsforbrydelser ,0 Blodskam mv ,6 Voldtægt mv ,9 Heteroseksuel sadehghforbr born u Ar ,4 Heteroseksuel sadehghforbr t ovngt ,9 Homoseksuel sadehghforbr born u Ar ,0 Homoseksuel sadehghforbr ovngt 8 6 4,6 Blufardighedskrankelse ved befohng ,3 Blufardlghedskrankelse ved blotten ,3 Blufardlghedskra:nkelse i ovngt , Utugt mv ,3 Voldsforbrydelser ,4 Vold ol mod offenthg myndlghed mv ,8 Oplob/forstynelse af offenthg orden,0 Manddrab ,0 Forsog pa manddrab ,5 Vold mod pnvatperson begaet for 7989,0 Slmpelvold , Alvorhgere vold , Sarhg alvorhg void 0 I , Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse 8 3 I 34,9 Andre forbrydelser mod hv og legeme ,6 Forbrydelse mod den personhge frìhed ,4 Truster ,0 Ejendomsforbrydelser ,6 Dokumentfalsk , Brandstiftelse ,3 Indbrud banker, forretmnger mv ,0 Indbrud t beboelser ,0 Indbrud bebyggelser ,7 Tyven fra bil, bad mv ,3 Butikstyveri mv ,8 Andre tyvener ,3 Tyven/brugstyvert af indreg koretol ,3 Tyven/brugstyven af knallert ,7 Tyven/brugstyven afcykel ,0 Tyven/brugstyven afandet ,6 Ulovhg omgang med hittegods ,0 Underslab, bedragen, mandatsvig ,3 Afpresmng og Ager ,9 Skyldnersvig , Halen ,4 Roven , Grov skattesvig mv ,4 Harvark ,8 Uagtsomt halen ,9 Bengelsesforbrydelse og formuekrankelse ,7 Andreforbrydelser ,7 Salg af narkotika mv ,7 Smugling mv af narkotika ,9 Uagtsomt manddrab mv ved fardselsuheld ,8 Qlvnge straffelovsbestemmelser ,7 Fardselsuheld med spintus ,6 Spiritus og promillekorsel ,3 Mangler ved koretol ,4 Fardselslov i ovngt ,9 Lov om eufonserendestoffer ,6 VAbenloven ,3 Skatte og afgiftslove ,6 Sarlove t ovngt ,5 Decided by a judge or by the police

49 Afggrelser 49 Tabel 35C Afgorelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 998, kvinder Decisions) by type of offence and age 998, females Overtrædelsens art 998 I alt 5 ir 6 ir 7 ir 8 ir Alder pi afgorelsestidspunktet 9 Ar 0 ir ir Ar 3 ir ir ir ir ir Gennem 50 sntl ir alder alt ,4 Straffelov i alt ,6 Færdselslov i alt ,6 Saerlov i alt ,0 Sædelighedsforbrydelser ,3 Blodskam mv 4 3,5 Voldtægt mv Heteroseksuel sædelighforbr born u Ar l 37,0 Heteroseksuel sædelighforbr i ovrigt I l 37,0 Homoseksuel sædelighforbr born u ir Homoseksuel sædelighforbr i ovrigt Blufærdighedskrænkelse ved befoling 8,0 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri Blufærdighedskra:nkelse i ovrigt 40,0 Utugt mv I 37,5 Voldsforbrydelser , Vold ol mod offentlig myndighed mv , Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab ,7 Forsog pi manddrab ,9 Vold mod privatperson begiet for 7989 Simpel vold ,9 Alvorhgere void ,0 Særlig alvorlig void 5 40,6 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse l 6,0 Andre forbrydelser mod liv og legeme 6 I 3 37,3 Forbrydelse mod den personlige fnhed 0 6 3,8 Tmsler , Ejendomsforbrydelser ,9 Dokumentfalsk ,8 Brandstiftelse 47 I ,8 Indbrud i banker, forretninger mv ,4 Indbrud i beboelser ,8 Indbrud i ubeboede bebyggelser ,6 Tyveri fra bd, bid mv ,0 Butdcstyven mv , Andre tyvener ,5 Tyveri/brugstyveri af mdreg koreto) ,5 Tyveri/bmgstyveri af knallect 4 3 0,7 Tyveri/bmgstyveri af cykel ,5 Tyveri/brugstyveri af andet 8 3 4,8 Ulovlig omgang med hittegods ,8 Underslab, bedragen, mandatsvig ,5 Afpresning og iger 6 33,5 Skyldnersvig 4 I , Hæleri ,9 Roveri ,9 Grov skattesvig mv ,9 Hærvark ,3 Uagtsomt ha leri , Bengelsesforbrydelse og formuekra nkelse ,4 Andreforbrydelser ,5 Salg af narkotika mv ,4 Smugling mv af narkotika ,7 Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld ,8 Ovrige straffelovsbestemmelser ,6 Færdselsuheld med spintus ,9 Spiritus og promillekorsel ,8 Mangler ved koreto] ,4 Fardselslov i ovrigt ,4 Lov om euforiserendestoffer ,6 Vibenloven ,6 Skatte og afgiftslove , Særlove i ovrigt ,5 I Decided by a judge or by the police

50 Afgorelser Tabel 36 Afgorelser pr indbyggere fordelt efter ken, alder og afgorelsestype, 998 Decisions] per inhabitants by sex, age and type of sentence 998 Alder 998 alt Dom td frihedsstraf Ubefinget Afgorelser pr indbyggere I alt Befolkmngs Be Bode Tritale stoirelse traget frafald Tritale undladt Anden algo mise Frifindelse Mænd i alt ár ár l ár ár ár ár ár ár At ár ár ár ár ár l Kvinder i alt ár ár ár ár ár ár ár ár ár ár ár ár I ár ár Mænd og kvinder i alt 5 ár ár ár ár ár ár ár ár ár ár ár ár ár ár t Decided by ajudge or by the police

51 Afgorelser 5 Tabel 37 Afgjorte forhold fordelt efter overtrædelsens art og afgorelsestype 998 Decisions) in cases involving one or more offences by type of offence and type of sentence 998 Overtrædelsens art 998 I alt Dom td frihedsstraf Bode Tritalefrafald I alt Ubetmget Betraget Tritale undladt Anden afgoreise Fnfindelse I alt Straffelov i alt Færdselslov i alt Særlov i alt Sædeltghedsforbrydelser Blodskam mv Voldtægt mv Heteroseksuel sædelighforbr born u Ar Heteroseksuel sædelighforbr i ovrigt Homoseksuel sædehghforbr born u ár Homoseksuel sædehgh forbr i ovrigt Blufærdtghedskrænkelse ved befoling Blufærdtghedskrænkelse ved blotteri Blufærdighedskrænkelse t ovrtgt Utugt mv Voldsforbrydelser Vold o I mod offentlig myndighed mv Oplob/forstyrrelse af offentlig orden 7 7 I 6 8 Manddrab Forsog pa manddrab I Vold mod privatperson begfiet for Simpel void Alvorltgere void Særltg alvorlig void Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed I 7 7 Trusler Eiendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud t beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bil, bad mv Buttkstyvert mv Andre tyvener Tyvert/brugstyveri af tndreg koretej Tyvert/brugstyvert af knallert Tyveri/brugstyveri af cykel Tyveri/brugstyveri af andet Ulovlig omgang med hittegods Underslæb, bedrageri, mandatsvig Rover' mv 57 4 Bertgelsesforbrydelse og formuekrænkelse Grov skattesvig Hærværk Afpresning og Ager Skyldnersvtg Hæleri Uagtsomt hæleri Andre forbrydelser Salg af narkotika mv Smugltng mv af narkotika Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld F)vrtge straffelovsbestemmelser Færdselsuheld med spiritus Spiritus og promillekorsel Mangler ved koretoj Færdselselslov i ovrigt Lov om euforiserende stoffer VAbenloven Skatte og afgiftslove Særlove t ovrigt I Decided by a judge or by the police

52 5 Afgorelser Tabel 38 Overtrædelsens art 998 I alt Afgorelser i sager, som kun indeholder et enkelt forhold fordelt efter overtrædelsens art og afgorelsestype 998 Decisions) in cases involving only one offence by type of offence and type of sentence 998 Fall Dom hl frihedsstraf Bode Tilt, I all Ubetinget Betraget Straffelov i alt Ft rdselslov i alt Særlov i alt Scedeltghedsforbrydelser Blodskam mv Voldtægt my Heteroseksuel sædeltgh forbr born u ár Heteroseksuel sædeltgh forbr t ovngt Homoseksuel sædeltgh forbr born u är 0 3 Homoseksuel sædeltgh forbr t ovrigt 4 Blufærdtghedskrænkelse ved befoling Blufærdtghedskrænkelse ved blotters Blufærdtghedskrænkelse i ovngt Utugt my 9 8 Voldsforbrydelser Vold ol mod offentltg myndighed my Oplob /forstyrrelse of offentltg orden Manddrab Forsog pá manddrab Vold mod pnvatperson begdet for Alvorligere void 68 Stmpel void 00 Særlig alvorlig void Uagtsomt manddrab /legemsbeskadtgelse Andre forbrydelser mod by og legeme Forbrydelse mod den personlige frilled Trusler Ejendonisforbrydelser Dokumentfalsk Brandsttftelse Indbrud i banker, forretninger my Indbrud t beboeiser Indbrud t ubeboede bebyggelser Tyvers fra btl, bäd my Butikstyvers my Andre tyverser Tyvers /brugstyven of mdreg koretoj Tyvers /brugstyven of knallert Tyvers /brugstyven of cykel Tyvers /brugstyven of andet Ulovlig omgang med hittegods Underslæb, bedragen, mandatsysg Afpresning og Agar Skyldnersvtg Hales Rovers Grov skattesvig mv Hærværk Uagtsomt haler Bengelsesforbrydelse og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg of narkotska my Smugling my of narkotska Uagtsomt manddrab my ved færdselsuheld Ovrsge straffelovsbestemmelser Færdselsuheld med sptntus Spiritus og promillekorsel Mangler ved koretoj Færdselselslov i ovngt Loy om eufonserende stoffer Vábenloven Skatte og afgiftslove Særlove i ovrigt I I frafald Tipale undladt Anden afgoreise I Frifindelse I I t Decided by a judge or by the police

53 Afgorelser 53 Tabel 39 Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art, kon og bopælskommune 998 Convictions involving greater sentence than a fine by type of offence, sex and residence of municipality 998 I alt Ken mv Bopælskominune Overtrædelsens art 998 Mænd Kvmder Uoplyst Kobenhavn og Fredenksberg kommuner Hovedstadsmater i poor Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg, Arhus kommuner Kommuner med by over mdbyggere Ovnge kommuner I alt Straffelov i alt Fmrdselslov ialt Særlov ialt Sædelrghedsforbrydelser Blodskam mv Voldtægt mv Heteroseksuel sædeligh forbr born u dr Heteroseksuel sædelighforbr i ovrigt Homoseksuel sædelighforbr born u ár Homoseksuel sædelighforbr i ovrigt 4 4 Blufærdighedskrænkelse ved befeling Blufærdighedskrænkelse ved blotter' Blufærdighedskrænkelse i ovrigt Utugt mv 5 5 Voldsforbrydelser Vold oi mod offentlig myndighed mv Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forsog pd manddrab Vold mod privatperson begáet for 7989 Simpel vold Alvorligere void Særlig alvorlig vold Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse 4 3 Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud banker, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bil, bfid mv Butikstyven mv Andre tyverier I Tyven/brugstyveri af indreg koretoj Tyveri/brugstyveri af knallert Tyven/brugstyven af cykel Tyven/brugstyveri af andet Ulovlig omgang med hittegods Underslæb, bedragers, mandatsvig Afpresning og ager Skyldnersvig Hælen Roveri Grov skattesvig mv Hærva;rk Uagtsomt hæleri 6 4 Bengelsesforbrydelse og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg af narkotska mv Smugling my af narkotika 38 7 I I Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld Ovrige straffelovsbestemmelser Færdselsuheld med spiritus Spiritus og promillekorsel Mangler ved keretej Færdselselslov i ovrigt Loy om euforsserende stoffer Vfibenloven Skatte og afgiftslove Særlove i ovrigt

54 Ovngt Afgorelser Tabel 30A Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art og alder 998, i alt Convictions involving greater sentence than a fine by type of offence and age 998, total Overtrædelsens art 998 Intl 5 az 6 ár 7 ár 8 ár Alder p$ afg0relsesttdspunktet 9 dr 0 ár ár ár 3 k ár ár $r 4049 dr Gennem 50 sntl ár alder I alt ,7 Straffelov i alt ,5 Færdselslov ialt ,5 Særlov ialt ,9 Sædelighedsforbrydelser 34 3 I ,9 Blodskam mv , Voldtægt mv 6 I I ,9 Heteroseksuel sædeltghforbr born u I ár 30 I ,7 Heteroseksuel sædeltghforbr i 0vrigt 8 I I ,9 Homoseksuel sædeltghforbr born u ár 6 30,8 Homoseksuel sædeltghforbr i ovngt 4 I 3 4,0 Blufærdighedskrænkelse ved befplmg 38 3 I ,7 Blufærdighedskrænkelse ved blotten 9 3 I l ,9 Blufærdighedskrænkelse i ovngt 9 I I ,5 Utugt mv 5 9,8 Voldsforbrydelser ,7 Vold o mod offenthg myndighed my , Op0b/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab 30 I , ForsOg pa manddrab 9 6 9,3 Vold mod privatperson begífet for 7989 l,0 Sump( , Alvorligere void , Sarlig alvorlig void 5 3 I 5 35, Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse 4 34,8 Andre forbrydelser mod liv og legeme ,7 Forbrydelse mod den personitgefnhed ,0 Truster I 48 30, ,7 Ejendomsforbrydelser ,4 Dokumentfalsk ,8 Brandsnftelse ,5 Indbrud t banker, forretnmger my ,6 Indbrud i beboelser ,4 Indbrudlubeboede bebyggelser ,7 Tyveri fra bil, bád mv ,3 Butikstyveri my ,3 Andre tyverier ,6 Tyven/brugstyveri af mdreg k9ret9j 7 ] , Tyven/brugstyveri af knallert 0 I l ,0 Tyven/brugstyveri af cykel Tyven/brugstyveri af andet ,7 Ulovlig omgang med hittegods ,9 Underslæb, bedragen, mandatsvig ,5 Afpresning og áger ,0 Skyldnersvig ,4 Hælen ,7 ROven ,0 Grov skattesvig my 7 I ,9 Hærværk ,0 Uagtsomt hæleri 9 34,8 Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse ,3 Andre forbrydelser ,0 Salg af narkotika mv ,6 Smugling mv af narkotika ,3 Uagtsomt manddrab my ved færdselsuheld ,7 Ovrige straffelovsbestemmelser ,5 Færdselsuheld med spintus ,3 Spiritus og promillek rsel , Mangler ved k0ret0j Færdselsloy t évrigt , Lov om eufonserende stoffer ,4 Vábenloven 98 I ,9 Skatte og afgiftslove , Særlove ,6

55 , Afgorelser 55 Tabel 30B Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art og alder 998, intend Convictions involving greater sentence than a fine by type of offence and age 998, males Overtrædelsens art 998 I alt 5 ar 6 ar 7 dr 8 ir Alder pa afgorelsestidspunktet 9 fir 0 hr hr ar 3 r ar ar ar ar Gennem 50 slid ar alder I alt ,5 Straffelov i alt , Færdselslov ialt , Saerlov ialt ,9 Sædelighedsforbrydelser ,9 Blodskam mv 3 I ,6 Voldtægt mv ,9 Heteroseksuel sadelighforbr born u ar 30 I ,7 Heteroseksuel sædelighforbr i ovrigt 7 I ,0 Homoseksuel sædelighforbr born u ir 6 30,8 Homoseksuel sædelighforbr i ovngt 4 3 4,0 Blufærdighedskrænkelse ved betiding 38 3 I ,7 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri ,9 Blufærdighedskrænkelse i ovrigt ,5 Utugt mv 5 I 9,8 Voldsforbrydelser ,7 Vold ol mod offendig myndighed mv ,0 Oplob/forstyrrelse af offenthg orden Manddrab 7 I ,0 Forsog pa manddrab ,5 Vold mod pnvatperson begaet for 7989,0 Simpelvold , Alvorligere void ,9 Sarlig alvorlig vold I I 3 4 3,7 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse 3 37,7 Andre forbrydelser mod liv og legeme ,3 Forbrydelse mod den personlige fnhed 69 I ,8 Trusler ,3 Ejendomsforbrydelser l ,0 Dokumentfalsk ,0 Brandstiftelse ,8 Indbmd i banker, forreminger mv ,6 Indbrud i beboelser ,4 Indbrud i ubeboede bebyggelser ,7 Tyveri fra bd, bad mv ,3 Butikstyven mv 6 I ,0 Andre tyvener , Tyveri/brugstyveri af mdreg koretoj , ,0 Tyveri/brugstyveri af knallert 0 l Tyverdbrugstyven af cykel ,0 Tyveri/brugstyveri af andet ,8 Ulovlig omgang med hittegods 3 I ,9 Underslæb, bedrageri, mandatsvig ,5 Afpresning og ager ,6 Skyldnersvig ,3 Hæleri ,7 Roveri ,9 Grov skattesvig mv ,0 Hærværk ,9 Uagtsomt hæleri 8 34,7 Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse 3 I ,3 Andre forbrydelser ,9 Salg af narkotika mv , Smugling mv af narkotika ,7 Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld ,3 0vrige straffelovsbestemmelser ,5 Færdselsuheld med spiritus ,7 Spiritus og promillekorsel ,0 Færdselslov i ovngt 904 I , Lov om euforiserende stoffer, , Vabenloven 96 I ,7 Skatte og afpftslove ,5 Mangler ved koretoj Sarlove i ovngt 74 I ,

56 56 Aforelser Tabe30C Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art og alder 998, kvinder Convictions involving greater sentence than a fine by type of offence and age 998, females Overtrædelsens art 998 I alt 5 irr 6 it 7 it 8 tir Alder pi afg6relsestidspunktet Gen nem sntl it tir it it it tir Irr it tir it alder I alt ,7 Straffelov i alt ,8 Færdselslov ialt ,7 Sedan ialt, ,0 Sædeleghedsforbrydelser 35,5 Blodskam my I 34,0 Voldtagt mv Heteroseksuel sædelighforbr born u ir Heteroseksuel sædehghforbr i ovrigt I 37,0 Homoseksuel sædelighforbr born u ir Homoseksuel sædelighforbr ovrigt Blufærdighedskrænkelse ved bef0lmg Blufærdighedskrænkelse ved blotteri Blufærdighedskrænkelse i 0vngt Utugt mv olds rheydel rr ,3 Vold ol mod offentlig myndighed mv ,9 Oplßb/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab 3 39,0 Forsßg pi manddrab 0,0 Vold mod privatperson begiet for 7989 &mpel void I , Alvorligere void ,8 Særlig alvorlig void 3 49,3 Uagtsomt manddrabaegemsbeskadtgelse 6,0 Andre forbrydelser mod Irv og legeme 4,0 Forbrydelse mod den personlige frihed 3 3,7 Trusler 3 5 7,3 Ejendomsforbrydelser ,0 Dokumentfalsk 4 ll , Brandstiftelse l 4 34,7 Indbrud i banker, forretnmger mv ,9 Indbrud i beboelser ,7 Indbrud i ubeboede bebyggelser 8 3 6,6 Tyven fra bd, bid mv ,3 Butikstyveri mv , Andretyverier ,9 Tyveri/brugstyveri af indreg k9ret0j ,3 Tyven/brugstyveri af knallert Tyven/brugstyveri af cykel 5 5,8 Tyven/brugstyven af andet,0 Ulovlig omgang med hittegods ,9 Underslab, bedrageri, mandatsvig , Afpresning og tiger 3 7,7 Skyldnersvig 4 4,5 Haled , ROven I ,3 Grov skattesvig mv 3 I 35,0 Hærvark ,8 Uagtsomt hælen 35,0 Bengelsesforbrydelse og formuekrænkelse 38,5 Andreforbrydelser ,9 Salg af narkotika mv , Smugling mv af narkotika 4 9,6 Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld 39,0 Qhrige straffelovsbestemmelser ,5 Færdselsuheld med spiritus , Spiritus og promillek0rsel , Mangler ved k0ret0j Færdselslov ovrigt ,7 Loy om euforiserende stoffer ,8 Vibenloven 38,5 Skatte og afgiftslove , Saerlove i vngt ,7

57 Afggrelser 57 Tabel 3A Domfældelser til hgjere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art, og den idomte straf 998, i alt Convictions involving greater sentence than a fine by type of offence and type of sentence 998, total Overtredelsens art 998 I alt Betinget straf Ubetinget straf Gennemsnitlig straflengde Hefte Fengsel Straffast Bettelse udsat Hafte Fangset Forvaring Betinget straf Ubetinget straf og udstáet ved varetegt Hefte Fengsel Hefte Fangsel dage máneder dage máneder I alt ,3 8 6,3 Straffelov i alt ,3 0 7, Faerdselslov ialt ,6 8, Særlov ialt ,4 5,8 Sædelighedsforbrydelser ,8 50, Blodskam mv 4 3,0 9,9 Voldtegt mv 6 5 I ,0 0 3, Heteroseksuel sadelighforbr born u ár ,0 80 4, Heteroseksuel sedelighforbr i ovrigt ,3 8,, Homoseksuel sedelighforbr born u ár 6 3 6,0 8,0 Homoseksuel sedelighforbr i ovrigt 4 7,5,5 Blufardighedskrankelse ved befoling ,6 3,8 Blufardighedskrenkelse ved blotteri ,3 4,0 Bluferdighedskrankelse i Ovngt ,5 3,5 Utugt mv 5 3,0 45,0 Voldsforbrydelser ,7 5,5 Vold ol mod offentlig myndighed mv , 8 3, Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab ,9 Forsog pd manddrab , Vold mod privatperson begáet for ,0 Simpel void ,5 3,3 Alvorligere void , 45 6, Serlig alvorltg void ,3 Uagtsomt manddmb/legemsbeskadigelse 4 5,5 Andre forbrydelser mod liv og legeme ,7 7,3 Forbrydelse mod den personlige fnhed ,9 8,9 Trusler ,7 8 4,9 Ejendomsforbrydelser ,6 9 6, Dokumentfalsk ,7 7 4,5 Brandstiftelse ,3,0 Indbrud i banker, forretninger mv ,5 9 4,9 Indbrud t beboelser I 30 3,5 8 5, Indbrud i ubeboede bebyggelser , 5 3,6 Tyveri fra bil, bäd mv ,0 8 4,7 Butikstyveri mv ,8 8,8 Andre tyverier , 7 3,7 Tyveri/brugstyveri af indreg koretoj , 0 3,9 Tyveri/brugstyveri af knallert ,7 3 5,8 Tyveri/brugstyveri af cykel ,3 3,0 Tyveri/brugstyveri af andet ,8,9 Ulovlig omgang med hittegods ,5 6 3,4 Undersleb, bedrageri, mandatsvig ,0 7 5,9 Afpresning og áger ,0 4 7,6 Skyldnersvig ,4 30 5,0 Helen ,3 8 4, Roveri ,6 60 7, Grov skattesvig mv ,6 6, Herverk ,0 7 3,4 Uagtsomt heleri 4 4, 5,5 Berigelsesforbrydelse og formuekrenkelse ,8 9 4, Andre forbrydelser ,5 9 7,4 Salg af narkotika mv , 7,8 Smugling mv af narkotika , 38,9 Uagtsomt manddrab mv ved ferdselsuheld ,0 38 5, 0vnge straffelovsbestemmelser ,3 8 4, Ferdselsuheld med spiritus ,3 8,0 Spiritus og promillekorsel ,7 8,3 Mangler ved koretol Ferdselslov i ovrigt ,5 8,0 Lov om euforiserende stoffer ,5 5 3, Vábenloven , 3,9 Skatte og afgiftslove , 4 4, Serlove i ovrigt ,4 7,9

58 58 Afgorelser Tabel 3B Domfaeldelser tit hojere straf end bode fordelt efter overtraedelsens art, og den idomte straf 998, mend Convictions involving greater sentence than a fine by type of offence and type of sentence 998, males Overtredelsens art 998 I alt Betinget straf Ubettnget straf Gennemsnitbg straflængde Hafte Fængsel Straffaststettelse udsat Hafte Fængsel Forvanng Betmget straf Ubetinget straf og udstaet ved varettegt Hafte Fængsel Harfte Fængsel dage maneder dage maneder I alt ,3 8 6,4 Straffelov i alt ,4 0 7, Færdselslov ialt ,9 8, Saerlov ialt ,4 5,8 Sædeltghedsforbrydelser ,8 50,3 Blodskam mv 3 0 3,0,3 Voldtægt mv ,0 0 3, Heteroseksuel sædelighforbr born u Ar ,0 80 4, Heteroseksuel sædelighforbr t ovngt ,3 8, Homoseksuel sædelighforbr bom u Ir 6 3 6,0 8,0 Homoseksuel sædelighforbr i ovrigt 4 7,5,5 Blufærdighedskrænkelse ved befoling ,6 3,8 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri ,3 4,0 Blufærdtghedskrænkelse i ovngt ,5 3,5 Utugt mv 5 3,0 45,0 Voldsforbrydelser ,7 5,3 Vold ol mod offentlig myndtghed mv ,3 8 3, Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab 7 5 6,4 Forsog pa manddrab ,6 Vold mod pnvatperson begaet for ,0 Simpel void ,5 3,3 Alvorhgere vold , 43 6, Særlig alvorlig void 34,7 Uagtsomt manddrabaegemsbeskadigelse 3 5 4,0 Andre forbrydelser mod liv og legeme ,7 7,3 Forbrydelse mod den personlige fnhed ,9 8,4 Truster ,9 8 4,9 Ejendomsforbrydelser ,7 9 6,3 Dokumentfalsk ,7 8 4,4 Brandsttftelse ,6,0 Indbrud t banker, forretninger mv ,5 9 5,0 Indbrud i beboelser ,4 8 5, Indbrud i ubeboede bebyggelser , 4 3,6 Tyven fra bil, bad mv ,0 8 4,7 Butikstyveri mv ,9 8,8 Andre tyverier , 8 3,8 Tyven/brugstyven af mdreg koretoj , 0 3,9 Tyven/brugstyven af knallert ,7 3 5,8 Tyven/brugstyven af cykel l0,4,8 Tyveri/brugstyveri af andet ,8 3,9 Ulovlig omgang med hittegods ,8 6 3,3 Underslæb, bedragen, mandatsvig ,0 7 6, Afpresntng og Eiger ,0 7,8 Skyldnersvig 30 II ,4 30 5,0 Hælen ,4 9 4, 'Oven ,4 30 7,6 Grov skattesvig mv ,3 5,6 Hærværk ,0 7 3,4 Uagtsomt hælen 4 4, 5,5 Bengelsesforbrydelse og formuekrænkelse , 9 4, Andre forbrydelser ,0 9 7,9 Salg af narkotika mv ,8 7,9 Smughng mv af narkotika 7 8 9, 40, Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld ,0 34 5, 0vnge straffelovsbestemmelser ,5 8 4,4 Færdselsuheld med spiritus ,3 8,0 Spiritus og promillekorsel ,0 8,4 Mangler ved koretoj Færdselslov i ovngt ,5 8,0 Lov om eufonserende stoffer ,4 5 3, VEibenloven , 3,9 Skatte og afgtftslove , 4 4, Særlove i ovngt ,4 7,9

59 Afgorelser 59 Tabel 3C Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art, og den idomte straf 998, kvinder Convictions involving greater sentence than a fine by type of offence and type of sentence 998, females Overtradelsens art 998 I alt Betinget straf Ubetinget straf Gennemsnitlig straflangde Hafte Fengsel Straffastsendse udsat Hefte Fængsel Forvaring Betinget straf Ubetinget straf og udstaet ved Hefte Fængsel Hafte Fængsel valet, dage máneder dage snaneder I alt , 8 5,9 Straffelov i alt , 8 6,5 Fardselslov ialt ,3 8,6 Særlov ialt ,5 5,7 Sædelighedsforbrydelser 6,0 Blodskam mv 6,0 Voldtagt mv Heteroseksuel sadelighforbr born u Heteroseksuel sadelighforbr i Ovngt Homoseksuel sadelighforbr burn u Homoseksuel sadelighforbr i Ovrigt Blufardighedskrankelse ved befpling Blufardighedskrankelse ved blotten Blufardighedskrankelse s Ovrigt Utugt mv Voldsforbrydelser ,6,5 Vold ol mod offenthg myndtghed mv ,8 4,5 OplOb/forstynelse af offentlig orden Manddrab 3 3,0 ForsOg pa manddrab 48,0 Vold mod privatperson begaet for 7989 Simpel vold ,3 8, Alvorligere void ,5 50 6,3 Sarlig alvorlig void ,0 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse,0 Andre forbrydelser mod liv og legeme 30 Forbrydelse mod den personlige frihed 3 0 9,0 Trusler 3 5 7, 3,0 Ejendomsforbrydelser ,4 7 4, Dokumentfalsk ,6 7 5,0 Brandstiftelse 3 6 6,0 3,7 Indbrud i banker, fonetntnger mv ,7 3,0 Indbrud t beboelser , 3,3 Indbrud i ubeboede bebyggelser 8 5,5 30 Tyveri fra bil, bad mv 9 5,7 4,0 Butikstyveri mv ,5 7,7 Andre tyverier ,3 4,7 Tyven/brugstyveri af tndreg koretoj ,0 5,0 Tyven/brugstyven af knallert Tyveri/brugstyven af cykel 5 0,0 4,5 Tyven/brugstyveri af andet I 0 Ulovltg omgang med hittegods 8 8 8,4 4,5 Underslab,bedrageri, mandatsvig ,8 3,6 Afpresning og ager 3 4 4,0 Skyldnersvig 4 4 Haled ,8 3, ROveri 4 I ,8 90 9,8 Grov skattesvig mv 3 3,5 60,0 Harvark Uagtsomt halen Berigelsesforbrydelse og formuekrankelse 0,0 Andre forbrydelser , 0,9 Salg af narkotika mv 3 5 I 5 4, 6,9 Smugling mv af narkotika II 8,0,3 Uagtsomt manddrab mv ved fardselsuheld 50 fövrige straffelovsbestemmelser ,7 5,3 Fardselsuheld med spiritus ,0 Spiritus og promillek0rsel ,3 8,3 Mangler ved k0ret0j Fardselslov i Ovrtgt 8 4 6,7 Lov om eufortserende stoffer ,7 4 3,6 Vabenloven I I,0 Skatte og afgiftslove ,0 4,3 Sarlove Ovrigt ,5

60 60 Afgorelser Tabel 3 Ubetingede hæftestraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden of den idomte straf 998 Unsuspended sentences of lenient imprisonment by type of offence and length of sentence 998 Overtra:delsens art 998 lait 7 dage 80 dage I alt Straffelov i alt Færdselslov ialt Særlov ialt Sædelrghedsforbrydelser Blodskam mv Voldtægt mv Heteroseksuel sedelrgli forbr born u ár Heteroseksuel sædelighforbr i ovngt Homoseksuel sædelighforbr born u ár Homoseksuel sædehgh forbr t ovrigt Blufærdtghedskrænkelse ved befoling Blufærdtghedskrænkelse ved blotter! Blufa:rdtghedskrænkelse i ovngt Utugt mv Voldsforbrydelser Vold o I mod offentltg myndtghed mv Oplob/forstyrrelse af offentltg orden Manddrab Forsog pá manddrab Vold mod privatperson begáetfor 7989 Simpel vold Alvorhgere void 3 4 Saerltg alvorltg vold Uagtsomt manddrab/legemsbeskadtgelse I Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personitge frihed Trusler Dokumentfalsk 3 Ejendomsforbrydelser Brandsttftelse I lndbrud t banker, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser 6 Tyven fra bil, bid mv Buttkstyveri mv Andre tyverier Tyven/brugstyven af tndreg koretm Tyven/brugstyvert af knallert 5 3 Tyven/brugstyven af cykel 9 4 Tyven/brugstyven af andet Ulovhg omgang med hrttegods 4 I 4 5 Underslæb, bedragert, mandatsvig Afpresnmg og áger Skyldnersvtg limier' Rover Grov skattesvtg mv Hærværk Uagtsomt hælers Bengelsesforbrydelse og formuekrænkelse 7 3 I Andre forbrydelser Salg af narkottka mv Singling mv af narkottka Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld 9 4 Ovnge straffelovsbestemmelser Færdselsuheld med sptrrtus Spiritus og promtllekorsel Mangler ved koreto3 Færdselslov t ovngt Lov om eufortserende stoffer Vábenloven Skatte og afgtftslove Særlove s ovngt dage 50 dage 30 dage 340 dage 450 dage 560 dage 6 dage

61 Afgorelser 6 Tabel 33 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden of den idomte straf 998 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 998 Overtrædelsens art 998 I alt 30 dage 360 dage 3 mdr 34 mdr 46 mdr 69 mdr 9 mdr 8 mdr 84 mdr 3 ár 35 ár 58 8 ir Livs tid I alt 8 43 t Straffelov i alt Fa:rdselslov ialt Sa:rlov ialt Sædeltghedsforbrydelser Blodskam mv 3 Voldtægt mv Heteroseksuel sædehgh forbr born u Ar Heteroseksuel sædeligh forbr i ovngt 5 Homoseksuel sædelighforbr born u Homoseksuel sædelighforbr i ovngt Blufærdighedskrænkelse ved befoling 6 7 Blufaerdighedskrænkelse ved blotteri 3 Blufærdtghedskrænkelse i evrigt 4 Utugt mv l Voldsforbrydelser Vold ol mod offentlig myndighed mv Oplob/forstyrrelse af offentltg orden Manddrab 8 I Forseg pa manddrab 9 I 5 Vold mod prtvatperson begáet for 7989 l Simpel void Alvorligere void Særlig alvorlig vold 5 l / 4 Uagtsomt manddrab /legemsbeskadtgelse I Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personhge frihed Truster Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bil, bad mv Butikstyveri mv Andre tyverier I Tyveri/brugstyven af mdreg koretoj l l Tyvert/brugstyveri af knallert 4 Tyveri/brugstyveri af cykel I Tyven/brugstyvert af andet 5 Ulovlig omgang med hittegods Underslæb, bedragen, mandatsvig Afpresning og áger l Skyldnersvtg 5 Hælert Roved l Grov skattesvtg mv Haerværk Uagtsomt hælert Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse I 3 3 Andre forbrydelser Salg af narkotika mv Smugling mv af narkotika Uagtsomt manddrab mv ved fa:rdselsuheld Ovrige straffelovsbestemmelser Fa;rdselsuheld med spiritus Spiritus og promtllekorsel Mangler ved koretoj Færdselslov i ovngt Lov om eufonserende stoffer VAbenloven Skatte og afgtftslove Særlove i ovrigt

62 0D Afgerelser Tabel 34 Domfeldelser til he Jere straf end bode fordelt efter de enkelte straffelovsparagraffer 998 Convictions involving greater sentence than a fine by section of the Danish Penal Code 998 Afgerelser Heraf Afgorelser forsog Paragraf 998 alt Mend Kvinder t alt Paragraf 998 alt Mænd Kvtnder Heraf forsog t alt alt Uoplyst A IIOB 68 0C E A A 9A A A I I

63 Afgorelser 63 Tabel 34 (fortsat) Domfædelser tu hojere straf end bode fordelt efter de enkelte straffelovsparagraffer 998 Convictions involving greater sentence than a fine by section of the Danish Penal Code 998 Paragraf 998 Afgorelser Heraf forsog Afgorelser I alt Mænd Kvinder alt Paragraf 998 alt Mænd Kvinder Heraf forsog alt 64A C 4 jf D 4 jf jf jf 9 66A 4 jf 0 66B 4 jf 66C 4 jf jf if A if A 49,, A I B C

64 40 64 Afgorelser Tabel 35A Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter straffens art og længde, ken samt bopælskommune 998, i alt Convictions involving greater sentence than a fine by type and lenght of sentence, sex and municipality of residence 998, total I alt Kon Bopælskommune Straflængde 998 Mænd Kvmder Uoplyst Kobenhavn og Fredenksberg kommuner Hovedstadsomrádet i ovngt Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg, Arhus kommuner Kommuner med by over mdbyggere Ovnge kommuner alt Uoplyst Betinget straf Hcefte Fængsel dage dage máneder máneder máneder máneder máneder Straffastsættelse udsat Ubetinget straf Hæfte dage dage dage dage dage dage dage dage dage Fængsel dage dage máneder máneder máneder máneder máneder máneder máneder máneder ár ár ár ár ár ár ár 6 6 I I Lrvsttd Forvanng Udstáet ved varetægt Gennemsnitlig straflængde: Betmget hæfte (dage) Betmget fængsel, (máneder) 3,3 3,3 3,,6 3, 3,5 3,3 3,3 3, Ubetinget hæfte (dage) Ubetinget fængsel, (maneder) 6,3 6,4 5,9 7,3 6,7 6, 7, 5,9 5,7

65 Afgorelser 65 Tabel 35B Domfa delser til hojere straf end bode fordelt efter straffens art og længde, ken samt bopælskommune 998, straffelovsovertra delser Convictions involving greater sentence than a fine by type and length of sentence, sex and municipality of residence 998, criminal cases Straflingde 998 lair Ubetinget straf Hæfte 7 dage 80 dage 4 dage 50 dage 30 dage 340 dage 450 dage 560 dage 6 dage Fængsel 30 dage 360 dage 3 máneder 3 4 máneder 4 6 máneder 6 9 máneder 9 máneder 5 máneder 58 máneder 84 máneder 3 ár 3 4 ár 4 5 ár 5 6 ár 6 8 ár 8 ár ár Livsttd Forvanng Udstáet ved varetægt I alt Ken Bopilskommune Mind Kvmder Uoplyst Kobenhavn og Fredenksberg kommuner Hayedstadsomrádet i ovngt Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg, Arhus kommuner Uoplyst 6 6 Betinget straf Hcefte Fængsel dage dage máneder máneder máneder máneder máneder Straffastsættelse udsat Kommuner med by over IO 000 mdbyggere Ovnge kommuner Gennemsnitlig strafla:ngde: Betinget hæfte (dage) Betinget fængsel, (máneder) 3,3 3,4 3,,6 3, 3,6 3,4 3,3 3,3 Ubetinget hæfte (dage) Ubetinget fængsel, (máneder) 0 7, 0 7, 8 6,5 0,6 8 7, 0 6,6 0 7,7 0 6,3 0 6,7

66 46 66 Afgorelser Tabel 36A DomfæIdelser til hojere straf end bode fordelt efter straffens art og laengde samt alder 998, i alt Convictions involving greater sentence than a fine by type and lenght of sentence and age 998, total Straflængde 998 I alt 5 Ar Alder p8 afgarelsestidspunktet I alt Uoplyst 7 3 Betinget straf Hæfte Fængsel dage dage máneder máneder máneder máneder II máneder Straffastsættelse udsat Ubetinget straf Hæfte I 7 dage dage dage dage dage dage I dage dage dage 3 3 Fængsel dage dage máneder máneder máneder máneder máneder máneder máneder máneder II 3 ár ár ár ár ár ár ár 6 Livstid Forvarmg 7 Udstáet ved varetægt Gennemsnitlig straflængde: Betmget hæfte (dage) Betinget fængsel (máneder) 3,3 6,4 4,9 4, 3,7 3,9 3, 3,0 3,5 3,4 3,0 3, 3,0 3,3 3,8 Ubetmget fængsel (dage) Ubettnget fængsel (máneder) 6,3 3, 5,6 4,4 5, 5,3 5,3 5,4 5,4 6, 6,4 6,7 6,4 6,5 8,3 50

67 Afgorelser 67 Tabel 36B Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter straffens art og længde samt alder 998, straffelovsovertrædelser Convictions involving greater sentence than a fine by type and lenght of sentence and age 998, criminal cases Straflængde 998 Ialt 5 ár 6 nr 7 ir 8 9 ir ir Alder pi afgerelsestidspunktet lait Uoplyst Bennet straf Hæfte Fengsel dage dage máneder máneder máneder máneder máneder Straffastsettelse udsat Ubetinget straf Helle dage 98 I dage dage dage dage dage dage I dage 9 3 I dage 8 3 Fængsel dage dage máneder máneder máneder máneder máneder máneder máneder máneder ár ár 66 I I ár 34 I ár ár ár ár 6 Livstid Forvaring 6 Udstáet ved varetegt 7 Gennemsnitlig stratla;ngde: Betmget hefte (dage) Norma fengsel (máneder) 0 ir 3,3 6,4 5,0 4, 3,6 3,9 3, 3, 3,5 3,4 3,0 3, 3,0 3,4 3,9 Ubetinget fengsel (dage) Ubetinget fengsel (máneder) 7, 3, 5,6 4,4 5,3 5,4 5,5 5,6 5,6 6,3 6,9 7, 7,3 8,4,8 ir ir 3 ir 4 ir 59 ir 3039 ir 4049 ir 50 ir

68 68 Afgorelser Tabel 37A Kombinerede domme 998, i alt Combined sentences 998, total Ubetinget del Betinget del 998 alt Uoplyst Bode Hæfte Fængsel Straffast Ha:fte Gennem Fængsel Gennem sættelse t alt smthg alt dage dage mdr mdr indr mdr mdr snrthg udsat dage lait ,4 53 máneder Bode , 459 Samfundstieneste ,3 53 Hæfte ubettnget I,6 7 dage , 80 dage ,5 4 dage , 50 dage ,6 dage dage ,0 3,3 450 dage 3,3 560 dage 6 dage 3,0 Gnsntl (dage) Fængsel ubehnget ,4 30 dage I,8 360 dage , 3 máneder ,6 3 4 máneder 56 I máneder máneder 5 3 5,7 8,3 6 7 máneder máneder máneder 84 máneder 3 dr 3 4ár 45ár 5 6ár 6 8ár 8ár ár Livsttd Gnsntl (máneder),6 4,8 4,,3,,5,8,3 3, 3,0 3,7

69 4 Afgerelser 69 Tabel 37B Kombinerede domme 998, straffelovsovertrædelser Combined sentences 998, criminal cases Ubetmget del Betraget del 998 alt Uoplyst Bode Haft, Fængsel Straf fast Hæfte Gennem Fængsel I Gennem sættelse t alt sratltg t alt dage dage mdr mdr mdr mdr mdr maim udsat dage I alt ,5 505 Bede , 45 Samfundstjeneste ,4 5 Hcefte ubetrnget ,6 7 dage , 80 dage ,5 4 dage , 50 dage ,6 30 dage ,3 340 dage ,0 450 dage,3 560 dage 6 daee I 3,0 Gnsntl(dage) Fængsel ubetrnget ,5 30 dage ,8 360 dage ,3 3 máneder ,5 3 4 máneder ,7 4 5 máneder ,4 5 6 máneder máneder 5 máneder máneder 84 máneder 3 ár 3 4 ár 4 5ár 56ár 6 8ár 8 ár ár Livsttd Gnsntl (máneder),5 5, 3,8,3,,5,8,3 3, 3, 3,7 máneder

70 34 70 Afgorelser Tabel 38A Bodeafgorelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 998, i alt Sentences imposing a fine by type of offence and age 998, total Overtrædelsens art 998 lalt 5 Ar 6 ár 7 ár 8 ár Alder pá afggrelsestldspunktet 9 ár 0 ár ár ár 3 ár 4 ár 59 ár 3039 ár 4049 ár Gennem 50 sntl ár alder I alt , Straffelov i alt ,7 Færdselslov i alt ,7 Særlov i alt ,3 Sædelighedsforbrydelser ,4 Blodskam mv Voldtægt mv Heteroseksuel sædellghforbr born u ár Heteroseksuel sædelighforbr i ovngt Homoseksuel sædeilghforbr born u ár Homoseksuel sedehghforbr ovngt Bluferdighedskrænkelse ved befgling ,5 Biufærdlghedskrankelse ved blotten , Blufærdtghedskra nkelse ovngt 83 l 3 I 3 II , Utugt mv ,9 Voldsforhrydelser ,6 Vold ol mod offenthg myndlghed mv ,7 Op0b/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab ForsOg pá manddrab Vold mod privatperson begáet for 7989 Smpelvold ,5 Alvorligere void 47,0 Særlig alvorllg void Uagtsomt manddrab/legemsbeskadlgelse 3 40,7 Andre forbrydelser mod liv og iegeme 3 30,0 Forbrydelse mod den personhge fnhed 6 3 3,3 Trusser 98 3 l ,5 Ejendomsforbrydelser ,8 Dokumentfalsk, ,4 Brandshftelse 5,0 Indbrud i banker, forremmger mv I 0 5 5,3 Indbrud beboeiser 9 3 I 3 4 5,3 Indbrud i ubeboede bebyggelser ,0 Tyven fra b, brad mv ,4 Butlkstyven mv ,9 Andre tyvener ,9 Tyven/brugstyven af indreg loret0j ,9 Tyveri/brugstyven af knallert ,7 Tyven/brugstyven afcykel ,7 Tyven/brugstyveri af andet ,7 Ulovlig omgang med hittegods ,4 Undersieb, bedrageri, mandatsvig ,4 Afpresning og áger Skyidnersvig ,0 Haien ,4 ROven 9,0 Grov skattesvig mv Hærva:rk , Uagtsomt hæleri ,5 Berigeisesforbrydelse og formuekrænkelse , Andre forbrydelser ,3 Salg af narkouka mv Smuglmg mv af narkotlka Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld ,4 fdvnge straffelovsbestemmelser , Færdselsuheld med spintus ,9 Spiritus og promiliek0rsel ,7 Mangler ved kgretg] ,8 Fa:rdselslov i ovngt , Lov om euforiserende scoffer ,7 Vábenloven ,3 Skatte og afmftsiove ,8 Særlove 0vrigt ,9

71 Afgorelser 7 Tabel 38B Bodeafgorelser fordelt efter overtra delsens art og alder 998, ma nd Sentences imposing a fine by type of offence and age 998, male Overtradelsens art 998 I alt Alder p$ afgorelsesttdspunktet Gennem 50 sntl alder I alt ,9 Straffelov i alt ,3 Færdselslov i alt ,4 Sarlov i alt , Sædeltghedsforbrydelser ,5 Blodskam mv Voldtagt mv Heteroseksuel sadelighforbr born u Heteroseksuel sadelighforbr i ovngt Homoseksuel sadelighforbr born u Homoseksuel sadelighforbr i ovrigt Blufardtghedskrankelse ved befoling I ,9 Blufardtghedskrankelse ved blotteri 76 I , Blufardighedskrankelse i ovrigt , Utugt mv 9 I I 3 39,9 Voldsforbrydelser ,7 Vold ol mod offentlig myndighed mv ,4 Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forsog pa' manddrab Vold mod pnvatperson begáet for 7989 Simpel void ,9 Alvorligere void i 47,0 Sarlig aivorltg vold Uagtsomt manddrabaegemsbeskadigeise ,7 Andre forbrydelser mod liv og legeme 3 30,0 Forbrydelse mod den personlige frilled 6 I 3 3,3 Trusler I ,5 Ejendomsforbrydelser ,3 Dokumentfalsk , Brandstiftelse 5,0 Indbrud i banker, forretnmger mv ,7 Indbrud i beboelser ,3 Indbrud i ubeboede bebyggelser ,0 Tyveri fra bil, bád mv , Butikstyveri mv ,6 Andretyverier , Tyveri/brugstyveri af indreg koretoj ,8 Tyveri/brugstyveri af knailert ,7 Tyveri/brugstyveri afcykei ,4 Tyveri/brugstyveri afandet ,7 Ulovlig omgang med hittegods , Underslab, bedragen, mandatsvig ,4 Afpresning og figer Skyldnersvig 5 I 34, Halen ,0 'town Grov skattesvig mv Harvark ,7 Uagtsomt haleri ,3 Berigelsesforbrydelse og formuekrankelse I ,9 Andre forbrydelser ,9 Salg af narkotika mv Smugling mv af narkotika Uagtsomt manddrab mv ved fardselsuheld ,0 Plvrige straffelovsbestemmelser , Fardseisuheld med spiritus ,4 Spiritus og promillekorsel 5 4 I ,6 Mangler ved koretoj ,4 Fardselslov i ovrigt ,9 Lov om euforiserende stoffer ,5 Vábenloven ,3 Skatte og afgiftslove ,0 Sarlove i ovrigt ,8

72 7 Afgorelser Tabel 38C Bodeafgorelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 998, kvinder Sentences imposing a fine by type of offence and age 998, female Overtrædelsens art 998 l alt 5 Ar 6 fir 7 fir 8 k Alder pa afgorelsestidspunktet 9 fir 0 fir Ar fir 3 Ar 4 fir 59 Ar 3039 fir 4049 fir Gennem 50 sntl fir alder I alt , Straffelov i alt , Færdselslov i alt ,5 Særlov i alt ,6 Sædehghedsforbrydelser 34,0 Blodskam mv Voldtægt mv Heteroseksuel sædeligh forbr born u fir Heteroseksuel sædelighforbr i ovrigt Homoseksuel sædelighforbr born u fir Homoseksuel sædelighforbr i ovrigt Blufardighedskrankelse ved befolmg I 8,0 Blufardighedskrankelse ved blotten Blufardighedskrankelse i ovngt l 40,0 Utugt mv Voldsforbrydelser ,9 Vold ol mod offentlig myndighed mv 0 I 33, Oplob /forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forsog pa manddrab Vold mod pnvatperson begaet for 7989 Simpel void 3l ,0 Alvorligere void Særlig alvorlig void Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler 6 34,0 Ejendomsforbrydelser ,3 Dokumentfalsk l 7 35,3 Brandstiftelse Indbrud i banker, forretninger mv 3 I 7,3 Indbmd i beboelser Indbmd i ubeboede bebyggelser Tyven fra bil, bad mv 6 3 3,0 Butikstyveri mv ,3 Andre tyverier ,9 Tyveri/bmgstyveri af indreg koreto] , Tyven/brugstyven af knallen l 3 8,4 Tyven/brugstyveri af cykel , Tyveri/bmgstyveri af andet 6 3,0 Ulovlig omgang med hittegods ,3 Underslæb, bedrageri, mandatsvig ,3 Afpresning og figer Skyldnersvig 45,0 Hælen ,7 Roveri 9,0 Grov skattesvig mv Hærværk ,4 Uagtsomt hælen ,8 Berigelsesforbrydelse og fonnuekrmnkelse , Andre forbrydelser ,3 Salg af narkotika mv Smugling mv af narkotika Uagtsomt manddrab mv ved fmrdselsuheld ,5 fbvnge straffelovsbestemmelser ,3 Færdselsuheld med spiritus ,0 Spiritus og promillekorsel ,3 Mangler ved koretoj ,4 Færdselslov i ovngt ,4 Lov om eufonserende stoffer 467 l , Vabenloven , Skatte og afgiftslove ,9 Særlove i ovrigt ,6

73 Afgorelser 73 Tabel 39A Tiltalefrafald fordelt efter overtrædelsens art og alder 998, i alt Withdrawal of charges by type of offence and age 998, total Overtrædelsens art 998 alt 5 Ar 6 ár 7 ár 8 ár Alder pá afgerelsestidspunktet 9 ár 0 3 Ar Gennem 50 sntl err alder I alt , Straffelov i alt ,5 Færdselslov i alt ,7 Særlov i alt ,7 Sædelighedsforbrydelser ,0 Blodskam mv 40,5 Voldtægt mv Heteroseksuel sædelighforbr born u Al 34,5 Heteroseksuel sædelighforbr i ovrigt 9 0,7 Homoseksuel sædeligh forbr born u ár Homoseksuel sædelighforbr i ovrigt Blufærdighedskrænkelse ved befoling 35,0 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri 3 4,0 Blufærdighedskrænkelse i ovrigt 3 7,0 Utugt mv I 5,0 Voldsforbrydelser , Vold oi mod offentlig myndighed mv 38 I , Oplob/forstyrrelse afoffentlig orden Manddrab Forsog pá manddrab,0 Vold mod privatperson begáet for 7989 Simpel vold ,3 Alvorligere void ,4 Særlig alvorlig void Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse Andre forbrydelser mod liv og legeme 6 0,5 Forbrydelse mod den personlige frihed 5,0 Trusler , Ejendomsforbrydelser ,5 Dokumentfalsk ,3 Brandstiftelse 5 5,8 Indbrud i banker, forretninger mv ,3 Indbrud i beboelser ,5 Indbrud i ubeboede bebyggelser , Tyveri fra bil, bad mv ,4 Butikstyveri mv ,6 Andre tyverier , Tyveri/brugstyveri af indreg koretoj ,4 Tyveri/brugstyveri af knallert ,7 Tyveri/brugstyveri af cykel ,3 Tyveri/brugstyveri af andet 5 6, Ulovlig omgang med hittegods ,4 Underslæb, bedrageri, mandatsvig ,7 Afpresning og áger Skyldnersvig I I 4,0 Hæleri , Roveri 8 I,8 Grov skattesvig mv Hærværk ,8 Uagtsomt hæleri I 3,0 Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse ,6 Andre forbrydelser ,5 Salg af narkotika mv 8 3 3,4 Smugling mv af narkotika ,4 Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld 3,0 Ovrige straffelovsbestemmelser ,9 Færdselsuheld med spiritus ,6 Spiritus og promillekersel ,6 Mangler ved koretoj,5 Færdselslov i ovrigt ,6 Lov om euforiserende stoffer ,5 Vábenloven ,3 Skatte og afgiftslove Særlove i ovrigt ,0

74 Afgorelser Tabel 39B Tiltalefrafald fordelt efter overtrædelsens art og alder 998, mead Withdrawal of charges by type of offence and age 998, males Overtrædelsens art 998 I alt ár 8 Alder pá afgorelsestidspunktet 9 Ar Gennem 50 sntl alder I alt ,8 Straffelov i alt , Færdselslov i alt ,4 Særlov i alt ,4 Sædeltghedsforbrydelser ,0 Blodskam mv I 40,5 Voldtegt mv Heteroseksuel sedeligh forbr born u är 34,5 Heteroseksuel sedehgh forbr t ovrigt 9 0,7 Homoseksuel sædeltghforbr born u ár Homoseksuel sædeltgh forbr i ovrtgt Bluferdtghedskrenkelse ved befolmg I 35,0 Bluferdtghedskrænkelse ved blotteri 3 4,0 Blufærdtghedskrenkelse i ovrtgt 3 I 7,0 Utugt mv 5,0 Voldsforbrydelser , Vold o mod offentltg myndtghed mv ,4 Oplob/forstyrrelse af offentltg orden Manddrab Forsog pd manddrab,0 Vold mod pnvatperson begáet for 7989 Simpel void ,7 Alvorligere void 4 35,7 Særltg alvorltg void Uagtsomt manddrab/legemsbeskadtgelse Andre forbrydelser mod liv og legeme 6 0,5 Forbrydelse mod den personhge frihed 5,0 Truster , Ejendonasforbrydelser , Dokumentfalsk ,6 Brandstiftelse 0 4 4,9 Indbrud t banker, forretnmger mv ,4 Indbrud i beboelser ,4 Indbrud t ubeboede bebyggelser , Tyvert fra bil, bad mv II 3 3,0 Butikstyveri mv ,3 Andre tyvener ,6 Tyvert/brugstyveri af mdreg koretoj ,4 Tyven/brugstyvert af knallert ,7 Tyven/brugstyveri af cykel Tyvert/brugstyvert af andet 5 6, 3 I I ,5 Ulovhg omgang med hittegods ,3 Undersleb, bedragen, mood,) s' ,8 Afpresning og áger Skyldnersvtg 4,0 Heeler! ,,8 Roveri 8 Grov skattesvtg mv , Herverk Uagtsomt hælen I 3,0 og I 3 33,9 Andre forbrydelser ,7 Salg af narkotika mv 5 35,8 3 37,4 Smuglmg mv af narkotika 5 Bengelsesforbrydelse formuekrænkelse 8 3 Uagtsomt manddrab mv ved ferdselsuheld 3,0 Ovrige straffelovsbestemmelser ,0 Ferdselsuheld med sptrttus 4 I 3 5 Spiritus og promdlekorsel 9 I 5 8 9,6 34,6 Mangler ved koretoj I,5 Færdselslov i ovrtgt , Lov om euforiserende stoffer ,3 Vábenloven 47 I ,9 Skatte og afgiftslove Smrlove i ovrigt ,0

75 Afgorelser 75 Tabel 39C Overtrædelsens art 998 Tiltalefrafald fordelt efter overtrædelsens art og alder 998, kvinder Withdrawal of charges by type of offence and age 998, females Alder pd afgerelsestidspunktet Gennem I alt sntl Ar ár dr ár ár ár ár ár ár ár ár ár dr dr alder laic ,3 Straffelov i alt ,8 Færdselslov i alt 5 4, Smrlov i alt , Sæde l ighedsforbryde lser Blodskam mv Voldta:gt mv Heteroseksuel sædeligh forbr born u är Heteroseksuel sædelighforbr i ovrtgt Homoseksuel sade go, fo/br born u di Homoseksuel sædelighforbr i ovrtgt Blufærdtghedskrænkelse ved befoling Blufa:rdighedskrænkelse ved blotteri Blufærdtghedskrænkelse i ovrtgt Utugt mv Voldsforbrydelser , Vold o I mod offentlig myndighed mv 3 38,3 Oplob /forstyrrelse afoffentlig orden Manddrab Forsog pd manddrab Vold mod privatperson begdet for 7989 Simpel void , Alvorligere void ,5 Saerlig alvorlig void Uagtsomt manddrab /legemsbeskadigelse Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler 44,0 Ejendomsforbrydelser ,5 Dokumentfalsk ,5 Brandstiftelse 30,0 Indbrud i banker, forretninger mv 6 4 6,5 Indbrud i beboelser 6 3,8 Indbrud i ubeboede bebyggelser I 4,5 Tyvert fra bil, bdd my 4 30,5 Butikstyveri m y ,7 Andre tyverier ,7 Tyveri/brugstyveri af mdreg koretoj 7 4,4 Tyveri/brugstyveri af knallert Tyveri/brugstyveri af cykel 6,0 Tyveri/brugstyveri af andet Ulovltg omgang med hittegods 4 8,3 Underslæb, bedrageri, mandatsvig ,5 Afpresning og Age Skyldnersvig Ha:lert ,9 Raven Grov skattesvig mv Ha;rva;rk 6 3 5, Uagtsomt hælert Berigelsesforbrydelse og formuekra;nkelse 5 3 8,0 Andre forbrydelser ,5 Salg af narkotika mv 3 I 6,7 Smog ing mv af narkotika Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld Ovrige straffelovsbestemmelser ,9 Færdselsuheld med spiritus Spiritus og promillekorsel Mangler ved koretoj Færdselslov t ovngt 5 4, Loy om euforiserende stoffer 3 I 5 3 3, Vdbenloven 4 3,5 Skatte og afgiftslove Sa:rlove i ovrtgt I 37,0

76 76 Afgorelser Tabel 30 Tiltalefrafald fordelt efter overtrædelsens art og lion 998 Withdrawal of charges by type of offence and sex 998 Tiltalefrafald Vdkár vedr unge/ Lov om social bistand Tiltalefrafald i ovngt Overtrædelsens art 998 I alt Mænd Kvmder I alt Mænd Kvmder Ialt Mænd Kvmder Ialt Straffelov i alt Færdselslov i alt Seerlov i alt Sædeltghedsforbrydelser Blodskam my Voldtægt my Heteroseksuel sædelighforbr born u dr Heteroseksuel sædelighforbr i ovngt Homoseksuel sædelighforbr born u At Homoseksuel sædelighforbr i ovngt Blufærdtghedskrænkelse ved befoltng Blufærdtghedskrænkelse ved blotters Blufærdsghedskra nkelse i ovrigt Utugt my I I Voldsforbrydelser II Vold o mod offentlig myndighed mv I Oplob /forstyrrelse of offentlig orden Manddrab Forsog pa manddrab I I Vold mod privatperson bogie[ for 7989 Simpel void Alvorlsgere void Saerhg alvorlag void Uagtsomt manddrab /legemsbeskadtgelse Andre forbrydeiser mod by og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i banker, forretninger my Indbrud t beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyven fra bsl, bad mv Butakstyvera mv Andre o ever Tyvert / brugstyven of mdreg koretoj Tyven /brugstyveri of knallert Tyveri / brugstyvera of cykel Tyvers /brugstyveri of andet 9 9 Ulovlig omgang med hittegods UndersIæb, bedragera, mandatsvig Afpresning og tiger Skyldnersysg I Hæleri Iii Rovers Grov skattesvig my Ha:rva:rk Uagtsomt hælen Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg of narkotaka my Smugling mv of narkotaka Uagtsomt manddrab my ved færdselsuheld I Ovrige straffelovsbestemmeiser Faerdselsuheld med spiritus Spiritus og promillekorsel Mangler ved koretoj Færdselslov i ovngt Lov om euforsserende stoffer I Vabenloven Skatte og afgiftslove Særlove i ovngt

77 Afgorelser 77 Tabel 3 Tiltale undladt fordelt efter overtrædelsens art og ken, 998 No charges by type of offence, sex and conditions, 998 Tdtale undladt Tdtale undladt/frafald Tiltale opgivet Overtrædelsens art 998 I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder alt Straffelov i alt Færdselslov i alt Særlov i alt Scedelighedsforbrydelser Blodskam mv Voldtægt mv Heteroseksuel sædelighforbr born u ár Heteroseksuel sædelighforbr i evrigt Homoseksuel sædelighforbr born u ár Homoseksuel sædelighforbr i evrigt Blufærdighedskrænkelse ved befeling Blufærdighedskrænkelse ved blotteri Blufærdighedskrænkelse i evrigt Utugt mv Voldsforbrydelser Vold ol mod offentlig myndighed mv Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forseg pá manddrab Vold mod privatperson beget for 7989 Simpel void Alvorligere vold Særlig alvorlig void Uagtsomt manddrab /legemsbeskadtgelse Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bd, bád mv Butikstyveri mv Andre tyverier Tyveri/brugstyveri af indreg koretej Tyveri/brugstyveri af knallert Tyveri/brugstyveri af cykel Tyveri/brugstyveri afandet Ulovlig omgang med hittegods Underslæb, bedrageri, mandatsvig Afpresning og áger Skyldnersvig Hæleri Rover Grov skattesvig mv Hærværk Uagtsomt hæleri Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg af narkotika mv Smugling mv af narkotika Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld Ovrige straffelovsbestemmelser Færdselsuheld med spiritus Spiritus og promillekersel Mangler ved koretej Færdselslov i evrigt Lov om euforserende stoffer Vábenloven Skatte og afgiftslove Særlove ovrigt

78 78 Afgerelser Tabel 3A Frifindelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 998, i alt Acquittal by type of offence and age 998, total Overtrædelsens art 998 Ialt 5 ir 6 ár 7 ár 8 Ar Aida, afgorelsestidspunktet 9 ár 0 ár ir ár 3 ár 4 ár 59 ár 3039 ár 4049 ár Gennem 50 sntl ár alder I alt ,5 Straffelov i alt ,9 Færdselslov i alt ,5 Starkly i alt , Sædehghedsforbrydelser 5 I ,9 Blodskam mv 33,5 Voldtægt mv 0 I I 3 3 3,0 Heteroseksuel sædehghforbr born u Ar ,5 Heteroseksuel sædelighforbr i ovngt 3 36,7 Homoseksuel sædehgh forbr born u ar 5,0 Homoseksuel sædeltgh forbr i ovngt Blufærdighedskrænkelse ved befoling 3 Blufærdighedskrænkelse ved blotter , 36,3 Blufærdighedskrænkelse i ovngt 3 4 ljtuet mv 37,4 Voldsforbrydelser ,0 Vold o I mod offentlig myndighed mv ,6 Oplub /rests rrelsezf offentlig orden Manddrab 34,0 Forsog pa manddrab 4,0 Vold mod privatperson begaet for Simpel tgere vold ,8 Alvorltgerevoid l 6, Særhg alvorlig vold 36,0 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigetse 0g Andre forbrydelser mod liv og legeme 8 I 4 3,0 Forbrydelse mod den personlige fnhed 6 I ,7 Truster ,3 Eiendomsforbrydelser ,7 Dokumentfalsk ,4 Brandstiftelse 3 I 3 4 l 34,0 Indbrud i banker, forretninger mv ,7 Indbrud t beboelser 5 3 9,0 Indbrud t ubeboede bebyggelser 6 9,0 Tyven fra bil, bad mv 7 3 I 5 4,3 Buttkstyven mv ,4 Andre tyverier ,9 Tyven/brugstyveri af mdreg koretoj I ,5 Tyven/brugstyveri af knallert 0 3 I,9 Tyven/brugstyveri af cykel 9 I 3 3, Tyven/brugstyven af andet ,0 Ulovltg omgang med hittegods 5 35,0 Underslæb, bedragert, mandatsvig ,8 Afpresning og ager 66,0 Skyldnersvtg , Hælert 47 I I ,9 Raven ,4 Grov skattesvig mv 3 54,3 Hærværk ,0 Uagtsomt hælert 6 I I 3,7 Berigelsesforbrydeise og form uekrænkelse 8 I 4 39,8 Andre forbrydelser I ,7 Salg of narkotika mv 6 38,5 Smugling mv of narkotika ,7 Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld , Ovrtge straffelovsbestemmelser 84 I I ,9 Færdselsuheld med spinals ,3 Spiritus og promillekorsel ,3 Mangler ved koretoj I 9,0 Færdselslov i ovrigt ,6 Lov om euforiserende stoffer , Vabenloven , Skatte og afgiftslove 4 I 37,8 Særlove t ovrtgt ,4

79 9 ' Afgorelser 79 Tabel 3B Frifindelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 998, mænd Acquittal by type of offence and age 998, male Overtrædelsens art 998 I alt 5 Ar 6 ár 7 Ar 8 Alder pá afgerelsestidspunktet Ar 4049 Ar Gennem 50 sntl alder I alt , Straffelov i alt ,6 Færdselslov i alt ,0 Særlov i alt ,5 Sædelrghedsforbrydelser ,9 Blodskam mv 33,5 Voldtaegt mv ,0 Heteroseksuel sædeligh forbr born u ,5 Heteroseksuel sædelighforbr i ovrigt 3 36,7 Homoseksuel sædelighforbr born u 5,0 Homoseksuel sædeligh forbr i ovrigt Blufærdighedskrænkelse ved befeling , Blufærdighedskrænkelse ved blotteri 7 36,3 Blufaerdighedskrænkelse i ovrigt ,4 Utugt mv ,4 ' /oldsforbrydelser ,8 Vold ol mod offentlig myndighed mv ,9 Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab 34,0 Forsog pá manddrab 4,0 Vold mod privatperson begáet for Simpel vold , ,9 Alvorligere void 6 Sa;rlig alvorlig void 36,0 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse Andre forbrydelser mod liv og legeme 7 3 3, Forbrydelse mod den personlige frihed ,0 Truster ,5 Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk ,9 Brandstiftelse ,5 Indbrud i banker, forretninger mv ,7 Indbrud i beboelser 5 3 9,0 Indbrud i ubeboede bebyggelser 6 9,0 Tyveri fra bil, bad mv ,3 Butikstyveri mv ,7 Andre tyverier ,3 Tyveri/brugstyveri af indreg koretoj ,8 Tyveri/brugstyveri af knallert 0 3,9 Tyveri/brugstyveri af cykel 7 3,0 Tyveri/brugstyveri af andet ,0 Ulovlig omgang med hittegods 5 35,0 Underslæb, bedrageri, mandatsvig 33 I ,0 Afpresning og áger 66,0 Skyldnersvig , Hæleri , Roveri 6 3 I I 4 7 4,7 Grov skattesvig mv 3 54,3 Hærværk ,5 Uagtsomt hæleri 6 I 3,7 Berigelsesforbrydelse og formuekraenkelse 7 4 4,9 Andre forbrydelser ,9 Salg af narkotika mv 5 37,0 Smugling mv af narkotika ,7 Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld , GJvrige straffelovsbestemmelser 64 I , Færdselsuheld med swims ,9 Spiritus og promdlekorsel ,4 Mangler ved koretoj 9,0 Færdselslov i ovrigt ,6 Lov om euforiserende stoffer ,4 Vábenloven ,8 Skatte og afgiftsiove 4 I 37,8 Særtove i ovrigt ,4

80 80 Afgorelser Tabel 3C Frifindelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 998, kvinder Acquittal by type of offence and age 998, females Overtrædelsens art 998 I alt Alder pá afgerelsesudspunktet Gennem 50 sntl alder [ alt ,5 Straffelov i alt ,9 Færdselslov i alt , Særlov i alt 5 5,8 Sædeltghedsforbrydelser Blodskam mv Voldtægt mv Heteroseksuel sædelighforbr born u Heteroseksuel sædelighforbr i evrigt Homoseksuel sædeligh forbr born u ar Homoseksuel sædeligh forbr i ovrigt Blufærdtghedskrænkelse ved befoitng Blufærdtghedskrænkelse ved blotters Blufærdtghedskrænkelse i evrigt Utugt mv Voldsforbrydelser ,3 Vold ol mod offentlig myndighed mv 5 37,8 Oplob/forstyrrelse of offentlig orden Manddrab Forseg pd manddrab Vold mod prtvatperson begaet for 7989 Simpel void i ,9 Alvorligere void 0 5 7, Særlig alvorlig void Uagtsomt manddrab /legemsbeskadsgelse Andre forbrydelser mod liv og legeme sm 30,0 Forbrydelse mod den personitge frihed,5 Truster 4,5 Ejendontsforbrydelser ,9 Dokumentfalsk , Brandstifteise I 40,0 Indbrud i banker, forretninger my Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bil, bad my Butikstyveri my ,9 Andre tyverier ,4 Tyveri/brugstyveri af indreg keretej 0 I 3, Tyveri/brugstyveri af knallert Tyveri/brugstyveri af cykel 33,0 Tyveri/brugstyveri of andet Ulovlig omgang med hittegods Underslæb, bedrageri, mandatsvig 50 I , Afpresning og 6ger Skyldnersvig Hæleri 6 3,8 Roveri 4,8 Grov skattesvig my Hærværk 9 I 4 33,6 Uagtsomt hæleri Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse 8,0 Andre forbrydelser 7 I ,0 Salg af narkotika my 46,0 Smughng mv af narkotika Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld 6 I 3,8 0vrige straffelovsbestemmelser ,4 Færdselsuheld med spiritus 40,0 Spiritus og promillekersel 3 47,3 Mangler ved koretoi Færdseisiov i ovrigt ,4 Loy om euforiserende stoffer 3 9,3 Vábenloven 0,5 Skatte og afgtftslove Særlove i evrigt

81 Afgorelser 8 Tabel 33 Frakendelse of korekort 998 Disqualification of driver's licence 998 Overowdelsens art 998 I alt Ubetinget frakendelse Betinget frakendelse lait 5 stk 6 stk nr I 6 stk nr 6 stk nr3 6 stk nr4 alt 5 stk Lait Straffelov i alt Fxrdselslov i alt Uheld med personskade Motorforer, spintuskorsel Motorforer, medicin mv Knallertkorer, spintuskorsel Motorforer, promillekorsel Uheld uden personskade Motorforer, spirituskorsel Motorforer, promillekorsel Motorforer, medicin mv Spiritus og pronullekorsel Motorforer, spirituskorsel Motorforer, promillekorsel Motorforer, medicin mv 0 0 Knallertkorer, spirituskorsel Andre fcerdselslovsovertrcedelser Mangler v koretoj (udstyrsbekg ) Manglende agtpdgivenhed Ikke efterkommet anvisning Forpligtelser ved fmrdselsuheld Forkert placering pd vejen Forkert svingning my Forkert vend,bakn,vognbskift Korsel ved mode af andre koretoj Korsel ved overhaling Overtrádt forbud mod overhaling Vigepligtsforseelse Forpligtelser overfor gdende Standsning og parkering Forkert lygteformg,mgl afmwrkn Overtrádt hastighedsbestemmelse Korsel pá motorvej mv Szerl regler for knallertk Korsel uden forerret Korsel uden korekort Ikke opfyldt oplysnpligt mv Tilkobling og slgebning Forkert belmsning af koretoj Overlws Korsel i frakendelsestiden 8 3 Anal Overtrwdelsens art angiver, hvor der er tale om flere forhold i samme sag, det af politiet valgte hovedforhold 6 stk nr 6 stk nr 6 stk I nr3 6 stk nr4

82 8 Afgorelser Tabel 34 Særlovsafgorelser fordelt efter lovens art, lion og bopælskommune 998 Decisions) for offences against special legislation by type of law, sex and municipality of residence 998 alt Ken my Bopælskommune Lovens art 998 Marod Kvmder Vtrksoulheder Uoplyst Kobenhavn og Fredenksberg Hovedstadsomrádet i ovngt Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg, Arhus Kamnuner med by over mdbygg Ovnge Særlove i alt Lov om euforiserende stoffer Vabenloven Kildeskatteloven Skattekontrolloven Lov om alm omsætnmgsafgift Toldloven Andre okonomiske love 8 6 I Færdselslovshgn okonomiske love Udla;ndmgeloven Lov om vagtvirksomhed 7 6 I Brandundersogelser/brandlovgivnmgen Polittvedtægten Radtospr loven/lov om radtokotnnwntkation 6 4 I I Andre strafferethge særlove, Sundheds og soctallove Bygge og boliglove Miljoloven Andre love vedr mille 547 Dyreva;rnsloven Andre love vedr dyr, jagt mv ArbeIdsmiljolovgtvnmgen Andre love vedr arbejde/transport Færdselslovslignende love Selskabs og firmalovgtvmngen Mtlttære straffelov 4 4 Andre love vedr forsvaret, 6 5 I Love vedr offentlige forsynmger Restaurationsloven Nærtngsloven Handel med brugte genstande 9 8 Andre love vedr sptl, bevilling, nærmg Særlovgtvntng i ovrigt I I Decided by a judge or by the police

83 Tabel 35 Særlovsafgorelser fordelt efter lovens art og alder 998 Decisions) for offences against special legislation by type of law, sex and age 998 Afgorelser 83 Lovens art 998 I alt 5 ár 6 ár 7 ár 8 ár Alder pá afgorelsestidspunktet 9 ár 0 ár Ir Ir 3 ár ár ár ár ár Gennem 50 sntl ár alder Særlove i alt ,8 Lov om eufortserende stoffer ,8 Vábenloven ,3 Kildeskatteloven ,5 Skattekontrolloven ,8 Lov om alm omsaetningsafgift ,4 Toldloven , Andre okonomiske love 7 0 4,4 Færdselslovslign okonomiske love ,9 Udlændingeloven ,6 Lov om vagtvirksomhed ,9 Brandundersogelser /brandlovgivningen ,4 Politivedtægten ,6 Radtosprloven /lov om radiokommunikation ,4 Andre strafferethge særlove ,8 Sundheds og sociallove ,0 Bygge og boliglove , Mtljoloven ,9 Andre love vedr mile ,7 Dyreværnsloven ,0 Andre love vedr dyr, jagt mv ,8 Arbejdsmiljolovgivningen ,4 Andre love vedr arbejde /transport ,8 Færdselslovslignende love , Selskabs og firmalovgivningen ,4 Mtlitære straffelov 4 4,8 Andre love vedr forsvaret ,0 Love vedr offentltge forsyninger ,6 Restaurationsloven ,8 Næringsloven , Handel med brugte genstande ,6 Andre love vedr spil, bevilling, næring ,3 Særlovgivning i ovrigt 4 37,3 I Decided by a judge or by the police

84 08 84 Afgerelser Tabel 36 Særlovsafgorelser fordelt efter lovens art og afgorelsestype 998 Decisions' for offences against special legislation by type of law and sentence 998 Lovens art 998 I alt Dom til friliedsstraf Bode Tritalefrafald I alt Ubetinget Betinget Særlove i alt Tritale undladt Anden afgoreise Friftndelse Lov ora eufonserende stoffer Vábenloven Kildeskatteloven Skattekontrolloven Lov ora aim omsætningsafgift Toldloven Andre okonomiske love Fzerdselslovslign okonomiske love Udlzendmgeloven Lov ora vagtvirksomhed 7 7 Brandundersogelser /brandlovgivningen Politivedtzegten Radiosprloven /lov ora radtokommumkation 6 6 Andre strafferetlige særlove Sundheds og sociallove Bygge og boliglove Mtlloloven 07 Andre love vedr miljo Dyreværnsloven Andre love vedr dyr, jagt my Arb Jdsmlilelovglgningen Andre love vedr arbeide /transport 3 39 Færdselslovslignende love Selskabs og firmalovgrvningen Milit re straffelov 4 3 Andre love vedr forsvaret Love vedr offentlige forsyninger Restaurationsloven Næringsloven Handel med brugte genstande 9 9 Andre love vedr spit, bevillmg, nzermg 7 I 6 Særlovgivning i ovrigt 6 6 I Decided by a judge or by the police Tabel 37 Domfældelser til hojere straf end bode for overtrædelse of særlovgivningen, fordelt efter lovens art, og den idomte straf 998 Convictions for offences against special legislation involving greater sentence than a fine by type of law and sentence 998 I alt Betinget straf Ubetinget straf Gennemsnitlig straflængde Lovens art 998 Hafte Fængsel Straf Hafte Fængsel Forvaring Betinget straf Ubetinget straf fast og udstáet sættel ved Hafte Fængsel Hafte Fængsel se udsat varetægt dage máneder dage máneder Særlove i alt ,4 5,8 Lov om euforiserende stoffer ,5 5 3, Vábenloven , 3,9 Kildeskatteloven ,0 Skattekontrolloven ,6 3,6 Lov om aim omsætningsafgift ,3 3 5, Toldloven ,6 6, Andre okonomiske love 5 4 5,0,5 Færdselslovslign okonomiske love 3 30,0 Udlændingeloven ,0 6,8 Pole, altsglen I Andre strafferetlige sarlove 6 3 3,0 7 3,0 Sundheds og sociallove 6 4 3,5 7,0 Dyreværnsloven ,4 0,0 Andre love vedr arb transport I I 0 Selskabs og firmalovgivmngen 30 5,0 Andre love vedr forsvaret 5,7 4 5,3 Andre love vedr spil,bev, nærmg

85 Afgorelser 85 Tabel 38 Afgorelser i 998 fordelt efter overtrædelsens art og anmeldelsesár Decisions' 998 by type of offence and the year of reporting Overtrædelsens art 998 Afgorelser I alt Anmeldelsesár for 994 I alt Straffelov i alt Færdselslov i alt Serlov i alt Scedeltghedsforbryde lser Blodskam mv 37 5 I Voldtegt mv Heteroseksuel sædeligh forbr born u Ar Heteroseksuel sædeligh forbr i ovrtgt Homoseksuel sædelighforbr born u ár 6 4 Homoseksuel sædeligh forbr i ovrigt 8 5 Blufærdighedskrænkelse ved befehng Blufærdighedskrænkelse ved blotter Blufærdighedskrænkelse i ovrigt Utugt my Voldsforbrydelser Vold ol mod offentlig myndighed mv Opleb/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forsog pá manddrab Vold mod pnvatperson begfiet for Simpel vold Alvorltgere void Serlig alvorhg void 5 0 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse 9 7 Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandsttftelse Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyvert fra bil, bfid my Butikstyven mv Andre tyverter Tyven/brugstyveri af mdreg koretej Tyveri/brugstyveri af knallert Tyverdbrugstyven af cykel Tyveri/brugstyven af andet Ulovlig omgang med hittegods Undersleb, bedrageri, mandatsvig Afpresning og áger Skyldnersvig Hæleri Raven Grov skattesvig mv Hærværk Uagtsomt hæleri Bengelsesforbrydelse og formuekrenkeise Andre forbrydelser Salg af narkotika my Smugltng mv af narkotika Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld Ovrtge straffelovsbestemmelser Færdselsuheld med spiritus Spiritus og promillekorsel Mangler ved koretej Færdselslov i evngt Loy om eufonserende stoffer Vábenloven Skatte og afgiftslove Særlove i ovrigt t Decided by a judge or by the police "

86 86 Afgorelser Tabel 39 Afgjorte forhold i 998 fordelt efter overtrædelsens art og anmeldelsesár Decisions' in cases involving one ore offences 998 by type of offense and the year of reporting alt Afglorte Anmeldelsesár forhold Overtrædelsens art for 994 alt Straffelov i alt Færdselslov i alt Særlov i alt Scedeltghedsforbrydelser Blodskam mv Voldtiegt mv Heteroseksuel sædeligh forbr born u ár Heteroseksuel saedeltgh forbr i ovrigt Homoseksuel saedeligh forbr born u är Homoseksuel sædeltgh forbr i ovrigt Blufierdighedskrænkelse ved befohng Blufærdighedskrænkelse ved blotter Blufxrdighedskrænkelse i ovrigt Utugt Inv 33 I I 7 5 Voldsforbrydelser Vold o I mod offentlig myndighed mv Oplob /forstyrrelse of offentlig orden 4 8 Manddrab Forsog pa manddrab Vold mod privatperson begdet for Simpel void Alvorligere void Særlig aivorltg void Uagtsomt manddrab /legemsbeskadigelse Andre forbrydeiser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frthed Truster Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud i beboeiser Indbrud ubeboede bebyggelser Tyveri fra bit, bdd mv Butikstyven mv Brandstiftelse Andre tyverier Tyven /brugstyveri of indreg koretoj Tyven /brugstyven of knallert Tyven /brugstyven of cykel Tyven/brugstyven of andet Uloviig omgang med hittegods Underslæb, bedrageri, mandatsvig Afpresning og äger 66 4 Skyldnersvig Hielen Roveri Grov skattesvig mv Hærværk Uagtsomt hielen Berigelsesforbrydelse og formuekrienkelse Andre forbrydelser Salg of narkotika mv Smuglmg mv of narkotika Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld I Ovrige straffelovsbestemmelser Færdselsuheld med sptntus Spiritus og promtllekorsel Mangler ved koretoj Færdselslov i ovngt Lov om eufonserende stoffer Vábenloven Skatte og afgtftslove Sierlove t ovrigt Decided by a Judge or by the police

87 Personer

88 88 Personer Personer mv Afsnittet indeholder folgende person tabeller, hvor: Tabel 44C Tabel 4344C omhandler samtlige afgorelser, og omhandler afgorelser til hojere straf end bode Opgorelsesenheden i tabellerne er»personen«grandtotalen og de ovrige totaler i persontabellerne er ikke dannet ved at addere afgorelsespersonerne pa samtlige forskellige overtrædelsesarter under de forskellige lovomráder, men ved at opgore antallet of forskellige personer, der i lobet af áret har haft mindst én afgorelse pá det págældende niveau Det betyder, at i opgorelsen over samtlige strafferetlige afgorelser, optræder hver person, som i árets lob har modtaget én eller fiere afgorelser kun én gang En person, der fx har en afgorelse for overtrædelse of bide straffelov og færdselslov indgar begge steder, men medtages kun én gang i opgorelsen over samtlige strafferetlige afgorelser Vedrorende afgorelser indenfor de enkelte lovomráder betyder det, at har en person to selvstændige afgorelser inden for samme lovomráde, fx vedrorende en voldsforbrydelse og vedrorende en ejendomsforbrydelse, vil personen optræde (tælle med) báde under voldsforbrydelser og under ejendomsforbrydelser, men fortsat kun optræde (tælle med) én gang under det samlede antal straffelovsovertrædelser Persontabellerne belyser kon, alder og bopæl for den afgrænsede personkreds Tabel 4546 Endvidere indeholder afsnittet tabellerne 45 og 46, hvor personer med afgorelser er opgjort efter overtræderens nationalitet og nationale tilhorsforhold, pá baggrund af oplysninger registreret af rigspolitiet

89 Personer 89 Tabel 4 Personer, for hvilke der er truffet afgorelse fordelt efter overtrædelsens art, Icon og bopælskommune 998 Persons, for whom a decisions has been made, by type of offence, sex and municipality of recidence 998 Overtridelsens art 998 I alt Ken Bopilskonunune Mind Kvmder Uoplyst Kobenhavn og Fredenksberg kommuner Hovedstadsotnrádet t ovngt Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg, Arhus kom Kommuner med by over indbygg I alt Straffelov i alt Fa rdselslov i alt Særlov i alt Scedehghedsforbrydelser Blodskam my Voldtægt mv Heteroseksuel sædeligh forbr born u fir I Heteroseksuel sa:deltghforbr i ovrigt Homoseksuel sædelighforbr born u ár Homoseksuel sædelighforbr i ovrsgt 8 8 Blufærdighedskrænkelse ved befoling Blufærdighedskrænkelse ved blotters Blufærdighedskrænkelse' ovrigt Utugt mv Voldsforbrydelser Vold ol mod offentlig myndighed mv Oplob /forstyrrelse of offentlig orden Manddrab Forsog pá manddrab Vold mod pnvatperson begáet for Simpel void Alvorligere void Sorlig alvorlig void Uagtsomt manddrab /legemsbeskadigelse Andre forbrydelser mod Iry og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Truster Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i banker, forretntnger my Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bit, bád mv Butikstyveri my Andre tyverier Tyveri /brugstyveri of indreg koretoj, Tyveri /brugstyveri of knallert Tyven /brugstyveri of cykel Tyveri /brugstyveri of andet Ulovlig omgang med hittegods Underslwb, bedragert, mandatsvig Afpresning og áger Skyldnersvtg Hæleri Roveri Grov skattesvig my Hærværk Uagtsomt hæleri Bersgelsesforbrydelse og formuekra:nkelse Andre forbrydelser Salg of narkotska mv Smugitng my afnarkottka Uagtsomt manddrab my ved færdselsuheld Ovrtge straffelovsbestemmelser Færdselsuheld med spirstus Spiritus og promdlekorsel Mangler ved koretoj Færdselslov t ovrsgt Loy om euforiserende stoffer Vábenloven Skatte og afgsftslove Sa;rlove t ovrsgt Ovnge kommuner I Decided by a judge or the police

90 90 Personer Tabel 4A Personer, for hvilke der er truffet afgorelse fordelt efter overtrædelsens art og alder juli 998, i alt Persons, for whom a decision has been made, by type of offence, and age July 998, total Overtrædelsens art 998 I alt 5 ar 6 Ar 7 Ar 8 Ar Alder pa afggrelsestidspunktet 9 ar 0 Ar Ar är 3 ar 4 Ar 59 är 3039 ar 4049 Ar Gennem 50 sntl ar alder I alt ,4 Straffelov i alt ,6 Færdselslov i alt ,6 Saerlov i alt ,4 Sædelighedsforbrydelser ,4 Blodskam my 37 I I , Voldtægt mv 84 I ,5 Heteroseksuel sædelrghforbr bpm u Ar 85 3 I ,7 Heteroseksuel sædelighforbr i ovngt ,0 Homoseksuel sædelighforbr bgm u ar ,3 Homoseksuel sædelighforbr i ovngt ,0 Blufærdighedskrænkelse ved befglmg ,6 Blufærdrghedskrænkelse ved blotten I ,0 BlufærdighedskrænkelselOvrigt ,4 Utugt mv ,7 Voldsforbrydelser , Vold ol mod offenthg myndighed mv ,6 Oplob/forstyrrelse af offenthg orden,0 60 Manddrab ,4 Forsgg pa manddrab ,7 Vold mod privatperson begaet for ,0 Simpel vold ,8 Alvorligere vold ,0 Særlig alvorlig void ,3 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse ,5 Andre forbrydelser mod liv og legeme ,4 Forbrydelse mod den personlige fnhed , Trusler ,5 Ejendomsforbrydelser ,7 Dokumentfalsk ,6 Brandstiftelse ,7 Indbmd r banker, forremmger mv Ill ,3 Indbrud i beboelser ,3 Indbrud i ubeboede bebyggelser , Tyven fra bil, bad mv ,8 Butrkstyven mv , Andretyverier ,4 Tyven/brugstyven af mdreg kgretgl ,8 Tyveri/brugstyveri af knallert ,3 Tyven/brugstyven afcykel ,6 Tyven/brugstyven af andet , Ulovlrg omgang med hrttegods ,7 Underslæb, bedragen, mandatsvig ,6 Afpresning og ager ,3 Skyldnersvig ,6 Hæleri , Rove ,8 Grov skattesvig mv I ,6 Hærværk ,9 Uagtsomt hæleri , Bengelsesforbrydelse og fonnuekrænkelse ,8 Andreforbrydelser ,3 Salg af narkotika mv ,6 Smugling mv af narkotika 6 I ,6 Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld 76 I ,9 Ovnge straffelovsbestemmelser , Færdselsuheld med spintus ,7 Spiritus og promillekorsel ,9 Mangler ved kgretgl ,5 Færdselslov i ovngt ,8 Lov om eufonserende stoffer , Vabenloven ,9 Skatte og afgrftslove ,9 Særlove i ovngt ,9 Decided by a judge or the police

91 Personer 9 Tabel 4B Personer, for hvilke der er truffet afgorelse fordelt efter overtredelsens art og alder juli 998, mend Persons, for whom a decisions has been made, by type of offence, and age July 998, males Overtrædelsens art 998 I alt 5 rar 6 k 7 k 8 ar Alder pa afg0relsestrdspunktet Gen nem sntl Ar Ar rar Ar fir rar rar Ar Ar Ar alder I alt , Straffelov i alt ,6 Færdselslov i alt ,3 Særlov i alt ,4 Sædehghedsforbrydelser ,5 Blodskam mv 33 I ,0 Voldtægt mv ,5 Heteroseksuel sædelighforbr bom u Ar 84 3 I ,7 Heteroseksuel sædelighforbr i Ovrigt 70 I ,0 Homoseksuel sædelighforbr born u ar ,3 Homoseksuel sædelighforbr Ovrigt ,0 Blufærdighedskrænkelse ved bef0lmg ,7 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri ,0 Blufærdighedskrænkelse i Ovrigt ,4 Utugt mv I ,6 Voldsforbrydelser ,0 Vold ol mod offentlig myndighed mv ,4 OplOb/forstyrrelse af offenthg orden,0 Manddrab ,5 ForsOg pa manddrab ,9 Vold mod privatperson begaet for 7989 I 3,0 Simpelvold ,7 Alvorhgere void ,6 Særlig alvorlig void ,6 Uagtsomt manddrabflegemsbeskadbgelse ,6 Andre forbrydelser mod liv og legeme , Forbrydelse mod den personlige frihed ,0 Truster ,5 Ejendomsforbrydelser ,5 Dokumentfalsk ,7 Brandstiftelse ,8 Indbmd i banker, forretmnger mv I l l ,3 Indbrud i beboelser ,3 Indbrud i ubeboede bebyggelser , Tyveri fra bil, bad mv ,7 Butikstyven mv ,6 Andretyverier ,8 Tyven/bmgstyvenafmdreg k6ret6j ,8 Tyveri/brugstyveri af knallert ,3 Tyveri/brugstyveri af cykel ,3 Tyveri/brugstyveri afandet , Ulovlig omgang rned hittegods ,5 Underskeb, bedrageri, mandatsvig ,8 Afpresning og Ager ,3 Skyldnersvig ,6 Hælen ,9 ROveri ,7 Grov skattesvig mv ,9 Hærværk ,5 Uagtsomt hæien 37 I ,3 Bengelsesforbrydelse og formuekrænkeise ,0 Andreforbrydelser , Salg af narkotika mv , Smugling mv af narkotika ,3 Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheid ,3 0vrige straffelovsbestemmelser , Færdselsuheld med spiritus , Spiritus og promillek0rsel ,7 Mangler ved k6ret4j , Færdselslov i Ovrigt ,6 Lov om euforiserende stoffer ,8 Vabenloven ,9 Skatte og afgiftslove , Særlove Ovrigt ,9 I Decided by a judge or the police

92 9 Personer Tabel 4C Personer, for hvilke der er truffet afgorelse fordelt efter overtrædelsens art og alder juli 998, kvinder Persons, for whom a decision] has been made, by type of offence, and age July 998, females Overtrædelsens art 998 l alt 5 ár 6 ár 7 ár 8 ár Alder pá afgorelsesttdspunktet 9 0 ár ár 3 Ar 4 ár 59 ár 3039 ár 4049 ár Gennem 50 sntl ár alder I alt , Straffelov i alt ,3 Færdselslov i alt , Særlov i alt ,6 Sædeltghedsforbrydelser ,6 Blodskam mv 4 3, Voldtægt mv Heteroseksuel sædelighforbr born u ár 37,6 Heteroseksuel sædelighforbr i ovngt 37,6 Homoseksuel sædelighforbr born u ár Homoseksuel sædehghforbr i ovngt Blufærdtghedskrænkelse ved befolmg 8,6 Blufa;rdtghedskrænkelse ved blotten Blufærdtghedskrænkelset ovngt 40,8 Utugt mv 38,0 Voldsforbrydelser ,6 Vold ol mod offentlig myndighed mv ,4 Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab ,9 Forsog pá manddrab ,3 Vold mod pnvatperson begáet for 7989 S impel vold ,3 Alvorhgere void ,6 Særlig aivorhg void ,8 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadtgelse 6,5 Andre forbrydelser mod liv og legeme ,9 Forbrydelse mod den personlige fnhed 0 6 3, Trusier 47 I 5 l ,3 Ejendomsforbrydelser ,7 Dokumentfalsk , Brandsnftelse ,3 Indbrud i banker, forretninger mv ,9 Indbrud tbeboelser ,3 Indbrud i ubeboede bebyggelser 6 5 7, Tyven fra bil, bád mv ,7 Butikstyveri mv ,9 Andre tyvener ,9 Tyven/brugstyven af indreg koretoj , Tyven/brugstyven af knallert 4, Tyveri/brugstyven af cykel , Tyveri/brugstyven af andet 8 3 5,6 Ulovltg omgang med hittegods ,4 Undersiæb,bedrageri, mandatsvig ,0 Afpresnmg og Ager 6 34,0 Skyldnersvig ,5 Hæleri ,3 Roven ,4 Grov skattesvig mv , Hærværk ,8 Uagtsomt hæieri ,6 Bengelsesforbrydelse og formuekrænkelse ,9 Andreforbrydelser ,7 Salg af narkotika mv ,8 Smugling mv af narkotika , Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld , ínvnge straffelovsbestemmelser ,6 Færdselsuheld med spintus ,3 Spiritus og promillekorsel ,3 Mangler ved koretoj , Færdselslov t ovngt ,0 Lov omeupor made staffer ,9 Vábenloven 4 I , Skatte og afgtftslove ,6 Særlove t ovngt ,0 Decided by a Judge or the police

93 Personer 93 Tabel 43 Personer idomt hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art, ken og bopælskommune 998 Persons, with convictions involving greater sentence than a fine by type of offence, sex and municipality of recidence 998 alt Kon Bopælskommune Overtrædelsens art 998 Ma:nd Kvinder Uoplyst Kobenhavn og Fredenksberg kommuner Hayed Odense, stads Esbjerg, omrádet Randers, i ovngt Aalborg, Arhus komm Kommuner med by over indbygg Ovnge kommuner I alt Straffelov i alt Færdselslov i alt Særlov i alt Sædelrghedsforbrydelser Blodskam mv Voldtægt mv Heteroseksuel sædelighforbr born u er Heteroseksuel sædeltgh forbr i ovrigt Homoseksuel sædeltgh forbr born u ár Homoseksuel sædeltghforbr i ovrigt 4 4 Blufærdtghedskrænkelse ved befoling Blufaerdighedskrænkelse ved blotteri Blufærdighedskrænkelse i ovrigt Utugt mv 5 5 Voldsforbrydelser Vold ol mod offentlig myndighed mv Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forsog pa manddrab Vold mod privatperson begfiet for 7989 Simpel vold Alvorltgere void Særlig alvorltg void Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse 4 3 Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler Ejendon sforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bil, bdd mv Butikstyveri mv Andre tyverter Tyveri/brugstyveri af tndreg koretoj Tyveri/brugstyveri af knallert Tyveri/brugstyveri af cykel Tyveri/brugstyveri af andet Ulovlig omgang med htttegods Underslæb, bedrageri, mandatsvig Afpresning og Ager Skyldnersvig Hæleri Roveri Grov skattesvig mv Hærværk Bertgelsesforbrydelse og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg af narkottka mv Smugling mv af narkotika Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld Ovrige straffelovsbestemmelser Færdselsuheld med spiritus Spiritus og promillekorsel Mangler ved koretoj Færdselslov i ovrigt Lov om euforiserende stoffer Vábenloven Skatte og afgtftslove Særlove t ovrigt

94 94 Personer Tabel 44A Personer idomt Mere straf end bode fordelt efter overtr edelsens art og alder juli 998, i alt Persons, with convictions involving greater sentence than a fine by type of offence and age July 998, total Overtrædelsens art 998 lalt 5 fir 6 Ar 7 ar 8 ár Alder pa afgorelseshdspunktet 9 ár 0 ár ár ár 3 Ar ár err fir /0 49 ár Gennero 50 sntl ar alder I alt ,4 Straffelov i alt , Færdselslov i alt , Særlov i alt ,9 Sædelaghedsforbrydelser ,4 Blodskam mv ,4 Voldtægt mv , Heteroseksuel sædellgh forbr born u ár 30 I I ,0 Heteroseksuel sædellgh forbr ovngt ,7 Homoseksuel sædel3ghforbr bom u Ar 6 3, Homoseksuel sædelighforbr i ovrigt 4 3 4,5 Blufærdlghedskrænkelse ved befoling , Blufærdighedskrænkelse ved blotten ,8 Blufardighedskrænkelse i ovngt ,9 Umgtmv 5 I 30, Voldsforbrydelser ,3 Vold ol mod offentlig myndighed mv ,7 Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab ,5 Forsog pá manddrab 9 I 6 9,5 Vold mod privatperson begaet for ,0 Slmpelvold ,8 Alvorllgere vold ,7 Særg alvorllg void ,6 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse 4 35,3 Andre forbrydelser mod liv og legeme , Forbrydelse mod den personhge fnhed ,5 Tmsler ,6 Ejendomsforbrydelser ,9 Dokumentfalsk ,3 Brandstiftelse ,9 Indbrud banker, forretninger mv ,9 Indbrud i beboelser ,7 Indbrud t ubeboede bebyggelser , Tyven fra bil, bad mv ,8 Butlkstyveri mv ,9 Andre tyvener , Tyveri/brugstyveri af mdreg koretoj ,6 Tyverí/brugstyveri af knallert ,8 TyverJbrugstyven af cykel , Tyverl/brugstyven af andet , Ulovhg omgang med hittegods ,3 Underslæb, bedragen, mandatsvig I ,9 Afpresning og ager ,5 Skyldnersvig 34 I ,9 Hælen , RoVen ,5 Grov skattesvig mv ,4 Hærværk ,7 Uagtsomt hælen 9 35,3 Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse ,5 Andre forbrydelser ,4 Salg af narkotika mv ,0 Smugling mv af narkotika 37 I I ,7 Uagtsomt manddrab mv ved færdselsuheld , Ovnge straffelovsbestemmelser 595 I ,9 Færdselsuheld med spintus ,8 Spiritus og pronullekorsel 64 l ,7 Mangler ved koretoj Færdselslov i ovngt 89 I ,9 Lov om euforiserende stoffer ,7 Vabenloven , Skatte og afglftslove ,7 Særlove i ovngt ,8

95 Personer 95 Tabel 44B Personer idomt hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art, og alder juli 998, mænd Persons, with convictions involving greater sentence than a fine by type of offence, and age July 998, males Overtradelsens art 998 lalt ár 8 Alder pá afgorelsesddspunktet Gennem 50 snd, alder I alt , Straffelov i alt ,9 Fardselslov i alt ,8 Særlov i alt ,8 Sædelighedsforbrydelser ,5 Blodskam mv ,9 Voldtægt mv 6 l , Heteroseksuel sadelighforbr born u 30 l I I ,0 Heteroseksuel sadelighforbr ovrigt 6 I ,8 Homoseksuel sadelighforbr born u 6 3, Homoseksuel sadelighforbr i ovrigt 4 3 4,5 Blufardighedskrankelse ved befoling 38 I , Blufardighedskrankelse ved blotted ,8 Blufardighedskrankelse i ovrigt 8 I ,9 Utugt mv 5 30, Voldsforbrydelser , Vold ol mod offentlig myndighed mv ,6 Oplob/forstyrrelse af offendig orden Manddrab 7 I ,4 Forsog p a manddrab ,6 Vold mod privatperson begáet for ,0 Simpelvold ,8 Alvorligere void ,3 Sarlig alvorlig void 3 4 3, Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse 3 38, Andre forbrydelser mod liv og legeme ,8 Forbrydelse mod den personhge fnhed ,4 Trusler ,7 E,/endomsforbrydelser ,5 Dokumentfalsk ,5 Brandstiftelse ,3 Indbrudi banker, forretmnger mv ,9 Indbrudrbeboelser ,7 Indbrud ubeboede bebyggelser , Tyveri fra bil, bird mv ,7 Butikstyveri mv ,4 Andre tyvener ,7 Tyveri/brugstyven af mdreg koreto) ,6 Tyven/brugstyveri af knallert ,8 Tyven/brugstyven afcykel ,5 Tyveri/brugstyveri af andet ,3 Ulovlig omgang med hittegods I ,3 Undersiab, bedrageri, mandatsvig ,0 Afpresning og áger 0 I 7 5, Skyldnersvig ,8 Haien , Roveri ,4 Grov skattesvig mv ,4 Harvark ,5 Uagtsomt haleri 8 35,4 Berigeisesforbrydelse og formuekrænkelse ,5 Andre forbrydelser ,3 Saig af narkotika mv ,5 Smugling mv af narkotika 6 I , Uagtsomt manddrab mv ved fardselsuheld ,7 ßvnge straffelovsbestemmelser ,9 Fardselsuheld med spiritus , Spintus og promillekorse] ,4 Mangler ved koreto,l Fardselslov i ovngt ,9 Lov om eufonserende stoffer ,4 V$benloven 95 I , Skatte og afgiftslove ,9 Sarlove i ovngt ,0

96 96 Personer Tabel 44C Personer idomt hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art, og alder juli 998, kvinder Persons, with convictions involving greater sentence than a fine by type of offence, and age July 998, females Overtredelsens art 998 alt 5 ar 6 ar 7 Ar 8 Ar Alder pis afgorelsesddspunktet Ar Ar Ar Ar Ar 4 Ar 5 9 Ar 3039 Ar Ar Gennem 50 sntl ár alder alt ,3 Straffelov i alt ,3 Fterdselslov i alt ,3 Sa:rlov i alt ,8 Sædeltghedsforbrydelser 36, Blodskam mv I 34,7 g Heteroseksuel sedelighforbr bom u Ar Heteroseksuel sedelighforbr i ovrigt 37,6 Homoseksuel sedelighforbr bom u dr Homoseksuel sedehghforbr i ovrigt Bluferdighedskrenkelse ved befolmg Bluferdighedskrenkelse ved blotted Bluferdighedskrenkelse ovngt Utugt mv Voldsforbrydelser Il ,7 Vold ol mod offentlig myndighed mv 4 I I I , Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab 3 I I 39, Forsog pa manddrab I 0,4 Vold mod privatperson begaet for 7989 vold ,6 Alvorligere void ,6 Serlig alvorlig void ,3 Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse 6,5 Andre forbrydelser mod liv og legeme 4,6 Forbrydelse mod den personhge frihed 3 3,0 Truster I 6 7,5 Ejendomsforbrydelser ,5 Dokumentfalsk ,8 Brandstiftelse Il 4 35, Indbmd banker, forretninger mv I 8 3 5,4 Indbrud i beboelser I I 8,3 Indbrud ubeboede bebyggelser 8 3 7, Tyveri fra bsl, bad mv ,9 Butikstyveri mv 56 I ,3 Andre tyvener ,3 Tyveri/brugstyveri af indreg koretoj 0 I I 7 5 7,8 Tyveri/brugstyveri af knallen Tyven/bmgstyveri af cykel 5 6, Tyveri/brugstyveri af andet,6 Ulovlig omgang med hittegods ,6 Undersleb, bedrageri, mandatsvig ,7 Afpresning og Ager 3 8, Skyldnersvig 4 4, Helen ,5 Roveri ,8 Grov skattesvig mv 3 35,5 Herverk 9 4 3, Uagtsomt heleri I 34,8 Bengelsesforbrydelse og formuekrenkelse 38,5 Andre forbrydelser , Salg af narkotika mv ,3 Smugling mv af narkotika 4 9,9 Uagtsomt manddrab mv ved ferdselsuheld I I 39,5 43vrige straffelovsbestemmelser ,8 Ferdselsuheld med swims ,6 Spiritus og promdlekorsel ,7 Mangler ved koretol Ferdselslov i ovngt ,6 Lov om eufonserende stoffer ,6 VAbenloven I 38,8 Skatte og afgiftslove ,5 Serlove i ovngt 3 I ,4

97 Personer 97 Tabel 45 Afgerelser 998, efter overtræderens nationalitet Decisions 998, by nationality of offender Overtrædelsens art 998 [ alt Danmark Ovnge Europa Afrika Amerika Asien Oceamen Statslese og uoplyst Antal personer i alt netto Straffelov i alt Færdselslov i alt Særlov i alt Sædelrghedsforbrydelser Blodskam mv Voldtægt not Heterosek sædeligh forbr born u fir 85 8 Heteroseksuel sædelighforbr i ovngt Homosek sædelighforbr born u dr 6 6 Homoseksuel sædelighforbr i ovngt 8 7 Blufærdighedskrænkelse v/befoling Blufærdighedskrænkelse v/blotters Blufærdighedskrænkelse i ovrigt Utugt mv I Voldsforbrydelser Vold o I mod offentlig myndighed Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forseg pa manddrab Vold mod privatperson for Simpel void Alvorligere void Særlig alvorlig void 5 3 Uagtsomt manddrab/iegemsbeskadtgelse 9 8 Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed Trusler Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandsttftelse Indbrud i banker, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bil, bfid my Butikstyverier mv Andre tyverier Tyveri/brugstyveri af indreg koretoj Tyven/brugstyveri af knallert Tyven/brugstyveri af cykel Tyveri/brugstyveri af andet Ulovitg omgang med hittegods Underslæb, bedrageri, mandatsvig Afpresning og'ager Skyldnersvig Haeleri Raven Grov skattesvig mv Hærværk Uagtsomt hæleri Berigelsesforbrydelse og formuekrænkr Andre forbrydelser Salg af narkotika mv Smugling mv af narkotika Uagtsomt manddrab mv v/færdselsuheld (óvnge straffelovsbestemmelser Færdselsuheld med spiritus Spiritus og promillekarsel Mangler ved koretoj Færdselslov i ovrigt Loy om eufonserende stoffer Vfibenloven Skatte og afgtftslove m v Særlove i ovrigt

98 98 Personer Tabel 46 Afgorelser 998, efter overtræderens nationale tilhorsforhold Decisions 998, by national origin of offender Overtrædelsens art 998 fait Dansk statsborger Asylansoger Udlændmg med ulovhgt ophold Udlændmg med opholdstilladelse Tunster og udlændmge med vtsum Uoplyst mv Personer i alt netto Straffelov i alt Færdselslov i alt erlov i alt Sædelrghedsforbrydelser Blodskam mv I Voldtægt mv Heterosek sædelighforbr born u ár 85 8 I Heteroseksuel sædeltgh forbr i ovngt 7 55 Homosek sædeligh forbr born u ár 6 6 Homoseksuel sædeligh forbr i ovngt 8 7 Blufærdighedskrænkelse v/befoling Blufærdighedskrænkelse v/blotteri 4 7 Blufærdtghedskrænkelse i ovrtgt Utugt mv Voldsforbrydelser Vold ol mod offentlig myndighed Oplob/forstyrrelse af offentltg orden Manddrab Forseg pfi manddrab 5 39 Vold mod privatperson fer Simpel void Alvorligere void Særltg alvorlig void 5 3 Uagtsomt mandrab/legemsbeskadigelse 9 8 Andre forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelse mod den personlige frilled Trusler Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandsttftelse Indbrud i banker, forretninger my Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyven fra bd, bfid mv Butikstyverier my Andre tyverier Tyven/brugstyveri af tndreg koretoi Tyveri/brugstyven af knallert Tyveri/brugstyveri af cykel Tyven/brugstyveri af andet Ulovlig omgang med hittegods Underslæb, bedrageri, mandatsvig Afpresning og áger Skyldnersvig Hælen Rover' Grov skattesvig mv Hærværk Uagtsomt haler' Bengelsesforbrydelse og formuekrænk Andre forbrydelser Salg af narkotika my Smuglmg mv af narkottka Uagtsomt manddrab mv v/færdselsuheld Ovrige straffelovbestemmelser Fa;rdselsuheld med sptrttus Spiritus og promillekersel Mangler ved koretal Færdselslov i ovrtgt Lov om euforiserende stoffer Vábenloven Skatte og afgtftslove mv Særlove i ovngt I Uoplyst omfatter ogsá overtrædelser af færdselsloven, idet nationalt tilhorsforhold ikke registreres ved disse overtra:delser

99 Faengslinger

100 00 Fængslinger Fængslinger mv Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5 og 5 samt 54 og 55 er baseret pá Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel 53 er indsamlet af Direktoratet for kriminalforsorgen Indsættelser tit afsoning Til tabel 5 og 5 skal bemærkes, at en del personer ved indsættelse efter dom midlertidigt placeres i et arresthus for senere at blive overfort til en egentlig afsoningsanstalt I tabellerne er den egentlige afsoningsanstalt anvendt i de tilfæide, hvor overferrelsen er sket inden for samme ár som indsættelsen Personer indsat i arresthuse dækker i tabel 5 og 5 dem, der afsoner hele straffen i arresthus, samt dem, der endnu ved árets slutning ikke er overfort til afsoningsanstalten Dette giver en overvurdering af indsættelser til afsoning i arresthuse Anholdelser og varetægtsfaengslinger Tabel 54 og 55 er oversigtstabeller, der viser antallet af henholdsvis anholdelser og varetægtsfængslinger i lobet af tællingsáret Tabellens varetægtsfængslinger omfatter sáledes alene de varetægtsfængslinger, der er pábegyndt i tællingsáret, dvs ikke igangværende varetægtsfængslinger, der er pábegyndt i et tidligere tællingsár

101 Indsættelser 0 Tabel 5 Indsættelser efter dom fordelt efter anstalt mv, kon og bopælskommune 998 Admissions after conviction by prison establishment, etc sex and municipality of residence 998 alt Ken Bopilskoinmune Anstalt my 998 I alt Uoplyst Bode Hæfte Fængsel Anstalt mv: Uoplyst anstalt Anstalten ved Herstedvester Statsfængslet i Horsens bob Mend Kvinder Uoplyst Kobenhave og Fredenksberg Fængselsafdelingen i Amstrup Statsfængslet i Nyborg 9 Statsfængslet i Ringe Statsfængslet i Vridsloselille Statsfængslet ved Horserod Statsfængslet i Gribskov Statsfængslet pá Kragskovhede Statsfængslet i Jyderup Statsfængslet Kærshovedgárd Statsfængslet Mogelkær Statsfængslet ved Nr Snede Statsfængslet Renbæk Statsfængslet ved Sdr Omme Statsfængslet pá Sobysogárd Hæfteafdelingen pá Fano Afdelingen pá Kastanienborg Kobenhavns fængsler Arresthusene i provinsen I Hovedstadsomrádet i evngt Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg, Arhus Kommumed by over mdbygg Ovrige Tabel 5 Indsættelser efter dom fordelt efter anstalt mv og alder 998 Admissions after conviction by prison establishment, etc and age 998 Alder pá mdsittelsesudspunktet Genneinlait sntl, Anstalt mv 998 Ar ár ár ár ár ár ár ár alder I alt , Uoplyst ,3 Bode ,6 Hæfte , Fængsel , Anstalt mv : Uoplyst anstalt I ,9 Anstalten ved Herstedvester ,3 Statsfængslet i Horsens , Fængselsafdeltngen i Amstrup 80 I ,8 Statsfængslet i Nyborg 73 I , Statsfængslet i Ringe , Statsfængslet i Vridsloselille ,7 Statsfængslet ved Horserod 069 I ,8 Statsfængslet i Gribskov ,6 Statsfængslet pá Kragskovhede ,7 Statsfængslet t Jyderup ,5 Statsfængslet Kærshovedgárd ,9 Statsfængslet Mogelkær ,6 Statsfængslet ved Nr Snede Statsfængslet Renbæk ,5 Statsfængslet ved Sdr Omme , 30,5 Statsfængslet pá Sobysogárd ,5 Hæfteafdelingen pá Fane I 9,0 Afdelmgen pá Kastanienborg 6,0 Kobenhavns fængsler , Arresthusene i provinsen ,4

102 46 0 Indsættelser Tabel 53 Indsættelser og det gennemsnitlige daglige belæg fordelt efter anstalt mv og indsaettelsesgrund 998 Admissions and average number of inmates by prison establishment, etc and by reasons for admission 998 Institution mv 998 Indset telser i alt Gennemsnitlige daglige beleg I alt Vare Legt og Udstáelse of anholdelse Fengsel Forvaring Hefte Bode Udlendinge lov Mend og kvinder i alt ,9 947,6 64,9 9,9 00,4 49,4 3,5 7, Lukkede institutioner i alt 59 0,6 946,6 45, 9,7 3,5 8,8 3,4 7, Herstedvester 5 8,6 4,5 89,7 8, 6, Kontraktsafd Martbo 3, 3, Horsens[ 56,4 0,8 54,3, Nyborg' 47 50,0 50,0 Ringe 4 77,0 77,0 Vndsleselillei 0 79,6, 77,3 Kobenhavns fengsler ,3 35,3 5,0 5, 7,,6 Arresthusene ,6 63,8 368,8 0,3 6,3,6 98,0 Abne institutioner i alt 0 08,3,0 0,7 0, 68,8 30,6 Horserod I 08 0, 0, 94,8 5,8 3 Gribskov' 57 49,3 37,4,9 Kragskovhede' 765 5,7 99,8 0,7 5,9 99,8 0, Jyderup' Kershovedgárdi ,7 0,5 7, Mogelker' 53 4, 4, Nr anode' ,4 80,4 Renbeki ,3 00,3 Sdr Omme' , 7,6 0,5 Sobysogárd' 77,4 77, 0, Amstrup 88 7,6,9 4,5 0, Kastanienborg' 37 7,8 0, 7,7 Kvinder i alt ,6 54,6 00,,4 4,8,4 0,0 Lukkede institutioner i alt 795 3, 54,5 60,,9 3,,4 Herstedvester 5 6, 0, 6, Kontraktsafd Maribo I 0, 0, Ringe 36 6,5 6,5 Kobenhavns fengsler , 3,0 95,0, 4 Arresthusene , 3,4 7,8,9 0,9,0 Abne institutioner i alt 539 5,6 0, 40,3 9,5,7 Horserod 35 34,0 0, 7,4 5,0 5 Amstrup 88 7,6,9 4,5 0, Kdde Direktoratet for krimmalforsorgen ' Institutioner med udelukkende mend maser Andet

103 , Indsættelser 03 Tabel 54 Antal anholdelser 998 efter overtrædelsens art samt alder og ken Arrests 998 by age and sex and type of offence Alder pá anholdelsesttdspunktet I alt Mind Kvinder 5 Ar 6 ár 7 8 ár ár 4049 ár 50 I alt Straffelov i alt Færdselslov i alt Særlove i alt Sædelrghedsforbrydelser Blodskam m v Voldtægt m v Heterosek sædelighforbr born u I Heterosek sædelighforbr i ovrigt Homosek sædelighforbr born u är 0 0 Homosek sædelighforbr i ovrigt Blufærdtghedskrænkelse ved befolmg Blufærdighedskrænkelse ved blotteri Blufærdighedskrænkelse i ovrigt Utugt m v Voldsforbrydelser Vold o mod offentlig myndighed Oplob/forstyrrelse af offentlig orden Manddrab Forsog pd manddrab Simpel void Alvorligere vold Særltg alvorlig void Uagtsomt manddrab/legemsbeskadtgelse Andre forbrydelser mod hv og legeme Forbrydelse mod den personlige frihed I Trusler Ejendontsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud i bank, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra bil, bdd mv Butikstyverier mv Andre tyverier Tyveri/brugstyveri af mdreg keretoj Tyveri/brugstyveri af knallert Tyvert/brugstyveri af cykel Tyveri/brugstyveri af andet Ulovltg omgang med hittegods Underslæb, bedragert, mandatsvig Af P resnm g og á g er 4 4 I I Skyldnersvtg Hæleri Roveri Grov skattesvtg m v Hærvaerk Uagtsomt hælert I Berigelsesforbr og formuekrænkelse Andre forbrydelser Salg af narkottka mv Smuglmg mv af narkottka I 45 0 I Uagts manddrab mvved færdselsuheld 3 3 Ovrige straffelovsovertrædelser Færdselsuheld med spiritus Spiritus og promdlekersel Færdselslovsovertræd i ovrigt Lov om euforiserende stoffer Vdbenloven Skatte og afgtftslove m v Særlove i ovrigt

104 Indsættelser Tabel 55 Varetægtsfaengslinger 998 efter overtrædelsens art og alder Remand prisoners in 998 by type of offence and by age Alder pá varetægtsfængslingstidspunktet Overtrædelsens art 998 alt 5 At Varetmgtsfmngslede personer i alt netto Varetmgtsfmngslinger i alt Straffelov i alt Fmrdselslov i alt Smrlov i alt SædelGghedsforbrydelser Blodskam m v 4 Voldtægt mv Heteroseksuel saedeligh forbr born u, ár Heteroseksuel sædehgh forbr i ovrigt 5 Homoseksuel sædelighforbr born u ár 6 Homoseksuel sædeligh forbr i evngt 3 Blufærdighedskrænkelse ved befelsng 3 Biufærdighedskrænkelse ved blotters Blufærdtghedskrænkelse i ovrigt 3 Utugt m v 4 Voldsforbrydelser Vold o I mod offentlig myndighed Manddrab Forsog pd manddrab 9 I Simpel void Alvorligere void Il Særlig alvorlig void Andre forbrydelser mod liv og legeme 7 3 Forbrydelse mod den personlige Oohed I Trusler Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstsftelse 0 I Indbrud i bank, forretninger mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboede bebyggelser Tyveri fra but, bad m v Butskstyverier mv Andre tyverier Tyv /brugstyveri af mdreg koretej I Tyv /brugstyveri af cykel 7 I 4 Tyv /brugstyvers af andet 3 Ulovlig omgang med hittegods 3 Underslæb, bedrageri, mandatsvig Afpresnsng og agar Hæleri Roveri Grov skattesvtg mv Hærværk 0 3 Andre forbrydelser Salg af narkotika mv I Smuglmg m v af narkotika 48 I Ovnge straffelovsovertrædelser 78 I Færdselslovsovertræd i ovrigt Lov om euforiserende stoffer Vábenloven I Skatte og afgtftslove mv Særlove i evngtt

105 Retternes virksomhed

Forord. Supplerende statistik offentliggøres i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Statistiske

Forord. Supplerende statistik offentliggøres i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Statistiske Forord Kriminalitet er den årlig publikation med kriminalstatistik om Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne), der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832. Kriminalitet 2000 rummer både sammenfattende

Læs mere

Kriminalitet Criminality 2001

Kriminalitet Criminality 2001 Kriminalitet 2001 Criminality 2001 Kriminalitet 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 60. årgang Oplag: 525 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1257-0 ISSN 1600-843X Pris: 243,00

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden Tekstafsnit Kriminalitetsudviklingen 11 1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden 1990-2000 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Lille stigning i antal straffelovsanmeldelser Oversigtstabel

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Kriminalstatistik STATI ST 1 K /'/ Criminal statistics 1995 DAN MARKS

Kriminalstatistik STATI ST 1 K /'/ Criminal statistics 1995 DAN MARKS Kriminalstatistik 995 Criminal statistics 995 DAN MARKS STATI ST K /'/ Kriminalstatistik 995 Udgivet af Danmarks Statistik September 997 54 árgang ISBN 87 50 0989 8 ISSN 0070 3540 Pris: 20,00 kr inkl 25%

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Kriminalstatistik STATISTIK. Criminal statistics 1996 DAN MARKS. Ac) m, ..:OG L'.

Kriminalstatistik STATISTIK. Criminal statistics 1996 DAN MARKS. Ac) m, ..:OG L'. Kriminalstatistik 1996 Criminal statistics 1996 DAN MARKS STATISTIK :OG L', _ Ac) m, Kriminalstatistik 1996 Udgivet af Danmarks Statistik Februar 1998 55árgang ISBN 87 501 1009 8 ISSN 0070 3540 Pris: 214,00

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf KRIMINALITET 2009

Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf KRIMINALITET 2009 Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk KRIMINALITET 2009 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø KRIMINALITET 2009 Danmarks Statistik kriminalitet 2009.indd 1 28-09-2010 16:04:07 Kriminalitet

Læs mere

Kriminalitet Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom Fejlene er nu rettet og markeret rødt.

Kriminalitet Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom Fejlene er nu rettet og markeret rødt. KRIMINALITET 2008 Kriminalitet 2008 Criminality 2008 18. aug. 2011: Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom 22.12.2009 Fejlene er nu rettet og markeret rødt. Det er på siderne 13,

Læs mere

Kriminalitet 2010 Criminality 2010

Kriminalitet 2010 Criminality 2010 KRIMINALITET 2010 Kriminalitet 2010 Criminality 2010 Kriminalitet 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 14. Dec. 2011 69. gang Oplag: 220 Printet hos ParitasDigitalService Foto forside: ScanPix Trykt udgave:

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Kriminalitet 2012 Criminality 2012

Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 71. gang Oplag: 215 Printet hos ParitasDigitalService Foto forside: Imageselect Trykt

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Kriminalitet 2016 Criminality 2016

Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Udgivet af Danmarks Statistik December 2017 75. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Kriminalitet 2015 Criminality 2015

Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2016 74. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 1 1. Indledning

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2011-2015 Indledning Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 12 juni 2 Oplysninger fra politiets årsberetninger -. Indledning Denne statistik er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003 107. årgang ISBN 87-501-1271-6 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1344-5 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Udgivet af Danmarks Statistik November 2002 106. årgang ISBN 87-501-1270-8 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1317-8 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers Spritbilister 1979-1994 Poul Henning Larsen Drunken drivers 1979-1994 Spritbilister 1979-1994 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 1997 ISBN 87-501-0981-2 Pris: 132,00 kr. inkl. 25 pct. moms Oplag: 800 Danmarks

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Kriminalitet i de sociale klasser

Kriminalitet i de sociale klasser Kriminalitet i de sociale Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på kriminalitet, som 18-59-årige er

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 06 Retspleje Tabel 6. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 998 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 998 Retskredse

Læs mere

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 side 1 af 36 Indhold side Forord 3 1.0 Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 10 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 Anklageskrifter udformning gentagen vold 9/97 Anteciperet bevisførelse Indenretlig afhøring af vidner 7/97 Arvelovens 36 rettighedsfrakendelse

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme ytringer, der fremmer terror og ekstremisme har fået indsigt i statistik fra politiet, der viser udviklingen i anvendelsen af en række af straffelovens bestemmelser rettet mod ekstreme ytringer såsom tilskyndelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere