Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv-1"

Transkript

1 Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;fredskrænkelser;sikring af offentlig orden; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Historisk Udskrevet:

2 Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. RM 2/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 2.1. Vejledning af den forurettede 2.2. Behandling af sager, hvor polititjenestemænd er forurettede (habilitetsspørgsmål) Overtrædelse af straffelovens 119, stk Overtrædelse af straffelovens Forberedelse 3.1. Forelæggelse for statsadvokaten 4. Jura 4.1. Regler der skal anvendes i sager om chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv Straffelovens 119, stk Straffelovens Ordensbekendtgørelsens 3, stk

3 Tilhold og opholdsforbud Straffelovens Straffelovens 264 d og Trusler og chikane mod offentligt ansatte mv. på internettet Trusler fremsat på internettet Anvendelse af reglerne om tilhold og opholdsforbud Anvendelse af reglerne i straffelovens 264 d og Anvendelse af reglerne i persondataloven 4.3. Chikane mv. af pårørende til offentligt ansatte mv. 5. Straf og andre retsfølger 5.1. Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffelovens 119, stk Trusler om vold mod offentligt ansatte mv Vold mod offentligt ansatte mv Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffelovens Strafpåstanden i sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsens 3, stk Strafpåstanden i sager om overtrædelse af tilhold og opholdsforbud 6. Efter dom 6.1. Domme til den regionale statsadvokat 6.2. Domme til Vidensbasen 7. Love og forarbejder 2-2 -

4 1. Overblik og tjekliste Med begrebet offentligt ansatte mv. forstås personer ansat i den offentlige forvaltning (dvs. statslige, regionale og kommunale institutioner), ligesom der kan være tale om andre personer, der handler i medfør af offentlig tjeneste eller hverv. Endvidere kan der efter omstændighederne være tale om ansatte i private virksomheder, der efter aftale udfører opgaver på det offentliges vegne. Man skal være opmærksom på habilitetsspørgsmål ved håndteringen af sager om chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. Se pkt Sager vedrørende overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, og 121, hvor der er rejst sigtelse, og hvor forurettede er ansat ved politiet, skal forelægges for den regionale statsadvokat, inden der rejses tiltale eller opgives påtale. Se nærmere under pkt Følgende regelsæt vil efter omstændighederne kunne anvendes i sager om chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv.: Straffelovens 119, stk. 1 (se pkt ) Straffelovens 121 (se pkt ) Regelsæt, der kan anvendes: Ordensbekendtgørelsens 3, stk. 1 (se pkt ) Reglerne om tilhold og opholdsforbud (se pkt ) Straffelovens 266 (se pkt ) Straffelovens 264 d og 267 (se pkt ) 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 2.1. Vejledning af den forurettede Politiet skal også i sager, hvor forurettede er omfattet af straffelovens 119, stk. 1, vejlede om reglerne om beskikkelse af bistandsadvokat, adgangen til at få påkendt erstatningskrav mv. under straffesagen, og om muligheden for at få erstatning og godtgørelse fra staten. Det fremgår af 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 21. september 2007 om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede. Se i øvrigt retningslinjerne for politiets og anklagemyndighedens vejledning af forurettede i afsnittet om vejledning, orientering og underretning af forurettede i 3-3 -

5 straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner mv. (RM 8/2007) Behandling af sager, hvor polititjenestemænd er forurettede (habilitetsspørgsmål) Overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1 En polititjenestemand, der i tjenesten eller i anledning af tjenesten trues eller udsættes for vold, jf. straffelovens 119, stk. 1, vil være inhabil i behandling af sagen, idet den pågældende er forurettet i sagen. Behandlingen af sagen skal derfor foretages af en anden polititjenestemand end forurettede. Afhøringer af sigtede, forurettede og eventuelle vidner skal enten foretages af en chargeret polititjenestemand eller af en polititjenestemand fra en anden politiafdeling i politikredsen. Hvis sagen efterfølgende forelægges for statsadvokaten med indstilling om tiltalerejsning (se nærmere under pkt. 3.1.), skal det anføres i indstillingen, hvilken anden politiafdeling den afhørende polititjenestemand er tilknyttet. På gerningsstedet vil den forurettede polititjenestemand dog efter omstændighederne i situationer, hvor andre polititjenestemænd ikke er til stede eller ikke har mulighed for at udføre politiforretningen, eller hvor samtlige tilstedeværende polititjenestemænd er forurettede, kunne foretage uopsættelige efterforskningsskridt. Et uopsætteligt efterforskningsskridt er bl.a. sikring af identiteten på den person, der har fremsat trusler eller udøvet vold mod den pågældende, samt sigtelse og eventuelt en helt kort afhøring om sigtedes stillingtagen til sigtelsen. Disse dispositioner bør dog som udgangspunkt alene finde sted, hvor bestemmelsen i straffelovens 119, stk. 1, utvivlsomt skønnes overtrådt. Se nærmere om bestemmelsen i straffelovens 119, stk. 1, under pkt Overtrædelse af straffelovens 121 En polititjenestemand, der i tjenesten overfaldes med hån, skældsord eller anden fornærmelig tale, jf. straffelovens 121, er som udgangspunkt inhabil i forhold til behandling af sagen, idet denne er forurettede

6 Dog kan den pågældende polititjenestemand efter omstændighederne hvor sagen behandles på gerningsstedet, og hvor der ikke sker anholdelse sikre identiteten på den person, der har fremsat udtalelsen mv., rejse sigtelse samt foretage en helt kort afhøring (stillingtagen til sigtelsen) af den pågældende. Hvis det konkret skønnes, at der kan tages stilling til tiltalespørgsmålet på det foreliggende grundlag, dvs. på baggrund af den forurettede polititjenestemands rapport (hvor sigtelsen og den pågældendes iagttagelser fremgår) samt sigtedes helt korte forklaring til sigtelsen, er der som udgangspunkt ikke noget krav om, at den forurettede polititjenestemand genafhøres. Er der imidlertid behov for at foretage yderligere efterforskning, herunder genafhøring af den forurettede polititjenestemand, skal dette ske ved en chargeret polititjenestemand eller en polititjenestemand fra en anden politiafdeling i politikredsen. Det samme gælder, hvis der skal ske genafhøring af den sigtede og/eller afhøres vidner i sagen. Hvis sagen efterfølgende forelægges for statsadvokaten med indstilling om tiltalerejsning (se nærmere under pkt. 3.1.), skal det anføres i indstillingen, hvilken anden politiafdeling i politikredsen den afhørende polititjenestemand er tilknyttet. I tilfælde, hvor en anden polititjenestemand har været til stede på gerningsstedet i forbindelse med episoden, skal denne som udgangspunkt foretage sigtelse og afhøring. Dette forudsætter selvsagt, at udtalelsen ikke er rettet mod samtlige tilstedeværende polititjenestemænd. I en sådan situation kan de ovenfor anførte retningslinjer efter omstændighederne anvendes. Se nærmere om bestemmelsen i straffelovens 121 under pkt Forberedelse 3.1. Forelæggelse for statsadvokaten I sager, hvor der er rejst sigtelse, og hvor den forurettede er politiansat (f.eks. sager om overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, og 121), skal der ske forelæggelse for den regionale statsadvokat med en indstilling om tiltalespørgsmålet. Hvis det indstilles, at der rejses tiltale, skal der tillige udarbejdes et udkast til anklageskrift. Ved politiansat forstås politipersonale, jurister eller andre ansatte i en politikreds/ den lokale anklagemyndighed, herunder f.eks. administrativt personale

7 Sager, hvor politiet finder, at en anmeldelse om overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, eller 121 skal afvises efter retsplejelovens 749, stk. 1, eller efterforskningen indstilles efter retsplejelovens 749, stk. 2, 1. pkt., skal ikke forelægges for statsadvokaten. Der skal dog ske forelæggelse, hvis der er tale om en situation, hvor en person med rette har kunnet anse sig som sigtet, og der derfor skal træffes afgørelse om påtaleopgivelse efter retsplejelovens 721. Hvis statsadvokaten beslutter at opgive påtale, udfærdiger statsadvokaten en afgørelse om påtaleopgivelse og underretter sigtede og andre, der må antages at have en rimelig interesse heri, om påtaleopgivelsen, jf. retsplejelovens 724, stk. 1, 1. pkt. 4. Jura 4.1. Regler der skal anvendes i sager om chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv Straffelovens 119, stk. 1 Efter straffelovens 119, stk. 1, straffes den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling. Den beskyttede personkreds: Bestemmelsen yder personer, der handler i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, en særlig strafferetlig beskyttelse mod eksempelvis trusler og vold. Begrundelsen for den særlige beskyttelse er bl.a., at personer, der optræder som repræsentanter for offentlige myndigheder, er særligt udsatte for angreb og derfor har behov for et ekstra værn mod den risiko for vold og trusler, som denne funktion medfører, herunder således at de uhindret kan udføre deres opgaver som offentligt ansatte. Den beskyttede personkreds omfatter bl.a.: Polititjenestemænd og anklagere. Ansatte ved afsonings- og behandlingsinstitutioner (f.eks. fængselsfunktionærer, faglærere, sundhedspersonale og pædagoger). Ansatte ved kommunale institutioner (f.eks. lærere, socialrådgivere, sagsbehandlere, ansatte ved skoler, fritids- og plejehjem)

8 Ansatte i den offentlige befordring (f.eks. togpersonale, buschauffører). Sundhedspersonale ansat i offentlige institutioner (f.eks. læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere). Parkeringsvagter. Politikere. Bestemmelsen anvendes endvidere i forhold til ansatte i private virksomheder, der efter aftale udfører opgaver på det offentliges vegne. Der henvises bl.a. til U Ø (buschauffør, der var ansat ved det private busselskab Arriva A/S) og TfK V (ansat ved en selvejende institution, der blev drevet for offentlige midler). Bestemmelsens anvendelsesområde: Bestemmelsen omfatter tilfælde, hvor de pågældende personer udsættes for vold eller trusler om vold: I arbejdstiden under udførelsen af tjenesten, uden for arbejdstiden, hvor den pågældende må anses for at være trådt i tjeneste, samt uden for arbejdstiden i anledning af tjenesten. Bestemmelsen omfatter trusler om alle former for vold. I modsætning til straffelovens 266 om trusler omfatter straffelovens 119, stk. 1, således også trusler om simpel vold. Straffelovens 119, stk. 1, omfatter trusler fremsat direkte til den beskyttede person. Det udgør efter retspraksis en overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, at true en person omfattet af den beskyttede personkreds med vold, uanset om truslen fremsættes til den pågældende personligt, i en telefonsamtale, i et brev, en eller lignende. Se f.eks. TfK Ø (telefoniske trusler mod medarbejder hos SKAT), TfK V (trusler indtalt på politiassistents telefonsvarer) og TfK Ø (trusler fremsat i en sendt til et folketingsmedlem). Straffelovens 119, stk. 1, omfatter derimod ikke trusler fremsat i pressen, på offentligt møde eller andetsteds. Se forarbejderne til straffelovens 119, stk. 1 og 2, (Rigsdagstidende , Tillæg A, sp ), og f.eks. U Ø, hvor tiltalte blev frifundet for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, ved at have oversat, kopieret og videregivet en løbeseddel (med henblik på uddeling ved moskeer) med trusler mod den danske statsminister og regeringsmedlemmer. En trussel, der ikke fremsættes direkte til truslens adressat, vil efter omstændighederne kunne være omfattet af straffelovens 266. Se nærmere herom under pkt

9 Der henvises endvidere til pkt vedrørende trusler fremsat på internettet (chatforum, hjemmeside mv.). Særligt om trusler om vold fremsat via tredjemand: I tilfælde, hvor en trussel om vold mod en person omfattet af den beskyttede personkreds fremsættes via en tredjemand, f.eks. en kollega, må det efter Rigsadvokatens opfattelse bero på en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder, om der skal rejses tiltale for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, eller 266. I retspraksis er der i denne situation i visse tilfælde sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1 (se f.eks. AM V2 og AM V), og i andre tilfælde domfældelse for overtrædelse af straffelovens 266 (se f.eks. AM Ø, TfK V og U Ø). I de afgørelser, hvor der er sket frifindelse for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, har domstolene under henvisning til forarbejderne til straffelovens 119 lagt vægt på, at truslen ikke er fremsat direkte til den pågældende. Det gælder, selv om det er lagt til grund, at gerningsmanden havde forsæt til, at truslen ville blive videregivet til den pågældende. Efter Rigsadvokatens opfattelse bør der imidlertid fortsat rejses tiltale for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, i tilfælde, hvor det efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder må lægges til grund, at gerningsmanden havde forsæt til, at truslen blev viderebragt direkte til truslens adressat. Dette vil efter omstændighederne f.eks. kunne være tilfældet i en situation, hvor en trussel mod en navngiven person fremsættes til den pågældendes kollega, der samtidig opfordres til at viderebringe truslen til den pågældende. Når det på baggrund af sagens oplysninger ikke kan lægges til grund, at gerningsmanden har forsæt til, at truslen viderebringes direkte til dens adressat, skal der efter omstændighederne i stedet rejses tiltale for overtrædelse af straffelovens Straffelovens 121 Efter straffelovens 121 straffes den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i 119 nævnte personer under udførelsen af den pågældendes tjeneste eller hverv eller i anledning af samme. Den beskyttede personkreds: 8-8 -

10 Bestemmelsen yder personer, der handler i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, en særlig strafferetlig beskyttelse mod eksempelvis fornærmelig tiltale. Se nærmere om den personkreds, der er omfattet af bestemmelsen, under pkt vedrørende straffelovens 119, stk. 1. Bestemmelsens anvendelsesområde: Bestemmelsen omfatter tilfælde, hvor offentligt ansatte personer udsættes for fornærmelig tiltale, ringeagtsytringer mv.: I arbejdstiden under udførelsen af tjenesten, uden for arbejdstiden, hvor den pågældende må anses for at være trådt i tjeneste, samt uden for arbejdstiden i anledning af tjenesten. Den fornærmelige tiltale, ringeagtsytringen mv. skal være fremsat direkte til den forurettede. Der henvises til pkt I tilfælde, hvor ytringen mv. ikke kan anses for omfattet af bestemmelsen i straffelovens 121, vil ordensbekendtgørelsens 3, stk. 1, efter omstændighederne kunne anvendes i stedet. Se nærmere herom under pkt Se endvidere pkt vedrørende håndtering af sager om overtrædelse af straffelovens 121, hvor polititjenestemænd er forurettede. Om strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffelovens 121, se pkt Ordensbekendtgørelsens 3, stk. 1 Efter 3, stk. 1, i ordensbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger), må slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, ikke finde sted. Fornærmelig optræden mv. over for f.eks. en polititjenestemand, der ikke er omfattet af straffelovens 119, stk. 1, eller 121, kan efter omstændighederne være omfattet af denne bestemmelse

11 Bestemmelsen kan alene anvendes i situationer, hvor forseelsen er begået på et sted, hvortil offentligheden har almindelig adgang, jf. bekendtgørelsens 2. Se nærmere herom i afsnittet om ordensbekendtgørelsen (RM 10/2005). Om strafpåstanden i sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsens 3, stk. 1, se pkt Tilhold og opholdsforbud Reglerne om tilhold og opholdsforbud findes i lov nr. 112 af 3. februar 2012 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (tilholdsloven). Den personkreds, der er omfattet af beskyttelsen, er bl.a. offentligt ansatte, der bliver krænket af personer, som de kommer i kontakt med i kraft af deres arbejde. Tilhold: Efter 1 i tilholdsloven kan en person forbydes at opsøge en anden ved personlig, mundtlig eller skriftlig henvendelse, herunder ved elektronisk kommunikation, ligesom den pågældende kan forbydes på anden måde at kontakte eller følge efter den anden. Betingelserne for meddelelse af tilhold fremgår af lovens 2, stk. 1 og 2: Et tilhold kan gives hvis der er begrundet mistanke om, at en person har krænket en andens fred ved at forfølge eller genere den anden ved kontakt mv., eller hvis den pågældende har begået et strafbart forhold mod den anden, der kan sidestilles med en sådan fredskrænkelse, og der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende vil fortsætte med at krænke den anden ved at opsøge eller følge efter den anden. Et tilhold kan endvidere gives, hvis der er begrundet mistanke om, at den pågældende har begået eller forsøgt at begå én af en række nærmere angivne grovere personfarlige forbrydelser i straffeloven, og den forurettede eller dennes nærmeste efter lovovertrædelsens grovhed ikke findes at skulle tåle kontakt mv. med den pågældende. Et tilhold er som udgangspunkt et forbud mod enhver kontakt. Det er ikke afgørende, om kontakten sker direkte eller indirekte, men om den pågældendes adfærd reelt har karakter af en henvendelse eller kontakt til den forurettede (f.eks. henvendelser i form af aflevering eller tilsendelse af blomster og hilsner gennem radioudsendelser). En adfærd, der består i overvågning af en offentligt ansat person mv. (f.eks. ved at opholde sig umiddelbart uden for den pågældendes bopæl eller opholdssted) eller at

12 følge efter den pågældende, vil efter omstændighederne kunne indgå i grundlaget for at give et tilhold eller udgøre en overtrædelse af et allerede givet tilhold. Om kontakt via internettet, se pkt Om strafpåstanden i sager vedrørende overtrædelse af et meddelt tilhold, se pkt I afsnittet om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (RM 3/2008 (2)) er der fastsat nærmere retningslinjer for behandlingen af sager om tilhold mv. Opholdsforbud: I medfør af tilholdslovens 3 kan en person gives et forbud mod at opholde sig eller færdes i et nærmere afgrænset område i nærheden af en anden persons bolig eller arbejds-, uddannelses- eller opholdssted eller andet område, hvor denne ofte færdes. Efter lovens 4 kan et opholdsforbud forudsat at betingelserne for at give et tilhold er opfyldt bl.a. gives, når der er mistanke om en oftere gentagen krænkelse eller en forsætlig overtrædelse af et tilhold, og et tilhold ikke kan anses for tilstrækkeligt til at beskytte den anden person. Om strafpåstanden i sager vedrørende overtrædelse af et givet opholdsforbud, se pkt Straffelovens 266 I tilfælde, hvor en trussel om vold mod en person, der handler i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, ikke er omfattet af straffelovens 119, stk. 1, kan der efter omstændighederne i stedet være tale om en overtrædelse af straffelovens 266. Se nærmere under pkt Efter straffelovens 266 straffes den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling. Straffelovens 266 omfatter ikke enhver trussel om voldsudøvelse og trusler om udøvelse af simpel vold er som udgangspunkt ikke omfattet af bestemmelsen. Om en voldsudøvelse er strafbar efter straffelovens 266 må afgøres ud fra en samlet vurdering af truslens ordlyd sammenholdt med de omstændigheder, hvorunder truslen er fremsat. Se U H

13 Straffelovens 264 d og 267 Efter straffelovens 264 d straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden (uberettiget videregivelse af meddelelser vedrørende en andens private forhold mv.). Efter straffelovens 267 straffes den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse (æreskrænkelser). Udbredelse af krænkende udtalelser eller oplysninger om forurettede f.eks. via internettet vil efter omstændighederne kunne udgøre en overtrædelse af straffelovens 264 d eller 267. Se nærmere nedenfor under pkt Bestemmelserne i straffelovens 264 d og 267 er undergivet privat påtale, jf. straffelovens 275, stk. 1. Der kan dog ske offentlig påtale under nærmere angivne betingelser, jf. bestemmelsens stk. 2, herunder når den forurettede anmoder om det i sager vedrørende overtrædelse af straffelovens 264 d. Der henvises til afsnittet om freds- og æreskrænkelser (RM 9/2005) Trusler og chikane mod offentligt ansatte mv. på internettet Trusler fremsat på internettet Som det fremgår under pkt vil en trussel om vold rettet mod en person, som det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, udgøre en overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, når truslen mod den pågældende fremsættes i en telefonsamtale, i et brev, en eller lignende til den pågældende. Derimod er trusler, som er fremsat på sociale medier, men ikke fremsat direkte til den beskyttede person, som udgangspunkt ikke omfattet af straffelovens 119, stk. 1. Se nærmere det, der er anført i pkt Se endvidere retspraksis, herunder f.eks. til U Ø, hvor en person i et offentligt debatforum på internettet (åben gruppe på Facebook) havde fremsat udtalelser om, at ville skyde et folketingsmedlem. Landsretten fandt ikke udtalelserne omfattet af straffelovens 119, stk. 1, men henførte dem i stedet under straffelovens

14 På samme måde fandt Østre Landsret i AM Ø det betænkeligt, at henføre en udtalelse skrevet i et indlæg på en hjemmeside, (der var tilgængelig for alle) om at sætte ild til en bestemt ministers bopæl, under straffelovens 119, stk. 1, hvorfor tiltalte blev frifundet herfor. Der var ikke i sagen rejst subsidiær tiltale for overtrædelse af straffelovens Anvendelse af reglerne om tilhold og opholdsforbud Reglerne om tilhold og opholdsforbud, se pkt , kan efter omstændighederne også finde anvendelse ved chikane, fremsættelse af trusler mv. på internettet, idet et tilhold er et forbud mod bl.a. at opsøge en anden ved skriftlig henvendelse, herunder ved elektronisk kommunikation. Som eksempler på henvendelser via elektronisk kommunikation kan bl.a. nævnes e- mail, sms og beskeder via sociale netværk (f.eks. Facebook og Twitter). Sådanne henvendelser vil således kunne indgå i grundlaget for et tilhold eller udgøre en overtrædelse af et allerede givet tilhold. Det er ikke afgørende, om kontakten sker direkte eller indirekte, men om den pågældendes adfærd reelt har karakter af en henvendelse eller kontakt til den forurettede. Eksempelvis kan en meddelelse gennem Facebook (selvom den ikke direkte er adresseret til den forurettede) indgå i grundlaget for et tilhold eller udgøre en overtrædelse af et allerede givet tilhold, hvis meddelelsen reelt er rettet også til forurettede og ikke alene til andre. Det kan også indgå i grundlaget for et tilhold eller udgøre en overtrædelse af et allerede givet tilhold, hvis der er tale om chikane i form af nedsættende omtale, der udbredes via internettet ved anvendelse af sociale netværk med den følge, at der kommer henvendelser fra andre personer med ubehagelige meddelelser til den forurettede via internettet eller på anden måde, i hvert fald hvis omtalen udtrykkeligt eller reelt har karakter af opfordring til andre om at rette henvendelse til den forurettede Anvendelse af reglerne i straffelovens 264 d og 267 Udbredelse af krænkende udtalelser eller oplysninger om forurettede via internettet vil ud over en overtrædelse af et meddelt tilhold efter omstændighederne kunne udgøre en overtrædelse af f.eks. straffelovens 267 om ærekrænkelser eller af straffelovens 264 d om uberettiget videregivelse af meddelelser vedrørende en andens private forhold mv. Se pkt

15 Anvendelse af reglerne i persondataloven Persondatalovens regler finder anvendelse, når en person offentliggør oplysninger om andre personer, f.eks. i et indlæg, der skrives på internettet. Private og følsomme oplysninger om andre personer må som udgangspunkt alene offentliggøres, såfremt den person, der offentliggør oplysningerne, har et klart samtykke fra den person, som oplysningerne vedrører. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan der efter omstændighederne være tale om en strafbar overtrædelse af persondatalovens 6 (fortrolige oplysninger) og 7-8 (følsomme oplysninger), jf. lovens 70, stk. 1, nr. 1. Såfremt der udbredes krænkende udtalelser eller private og følsomme oplysninger om en person via internettet, kan dette efter omstændighederne i øvrigt udgøre en overtrædelse af straffelovens 264 d og 267. Se pkt Persondataloven finder endvidere anvendelse, når en person offentliggør billeder af andre personer på internettet. Portrætbilleder eller nøgenfotos af en anden person må som udgangspunkt ikke offentliggøres uden forudgående samtykke fra den afbillede person. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan der efter omstændighederne være tale om en strafbar overtrædelse af persondatalovens 6, jf. lovens 70, stk. 1, nr. 1. I en konkret sag var en videooptagelse af tre polititjenestemænd under udførelsen af en politiforretning blevet offentliggjort på Facebook. Den pågældende politikreds anmodede Datatilsynet om en udtalelse om, hvorvidt den skete offentliggørelse var en overtrædelse af persondatalovens regler. Datatilsynet tilkendegav i den forbindelse, at det var tilsynets umiddelbare vurdering, at offentliggørelsen af den pågældende optagelse var sket i strid med persondatalovens 6, stk. 1. Datatilsynets afgørelse kan findes i Vidensbasen. Der henvises i øvrigt til Datatilsynets hjemmeside, og til pjecen Sociale netværk og internettet Hvad skal du være opmærksom på?, som findes på hjemmesiden Chikane mv. af pårørende til offentligt ansatte mv. Såfremt personer tager kontakt til medlemmer af en offentlig ansats husstand, er der efter 6 i lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning mulighed for, at tilhold og opholdsforbud kan udstrækkes til at omfatte et medlem af forurettedes husstand, herunder et barn eller en ægtefælle, hvis det findes nødvendigt af hensyn til formålet med tilholdet eller opholdsforbuddet

16 Anvendelse af reglen kræver, at betingelserne for at give et tilhold i øvrigt er opfyldt. Også i tilfælde, hvor tilholdet alene er givet i forhold til den forurettede, vil henvendelser til medlemmer af forurettedes husstand kunne være omfattet af tilholdet, hvis henvendelsen konkret må anses for reelt at være en henvendelse til forurettede eller forsøg herpå, jf. lovens forarbejder. Endelig vil sådanne henvendelser kunne danne grundlag for at give et separat tilhold, jf. lovens 2, i forhold til et andet medlem af husstanden. 5. Straf og andre retsfølger 5.1. Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffelovens 119, stk Trusler om vold mod offentligt ansatte mv. I sager om trusler om vold mod offentligt ansatte mv., jf. straffelovens 119, stk. 1, skal der som udgangspunkt nedlægges påstand om ubetinget fængsel. Det gælder i hvert fald i sager vedrørende offentligt ansatte, der efter karakteren af deres arbejde er særligt udsat for i det daglige at blive mødt med aggressiv adfærd fra borgernes side. Der henvises til U H, hvor Højesteret fandt, at trussel om vold mod en parkeringsvagt som udgangspunkt må straffes med ubetinget fængsel. Der bør således kun undtagelsesvis og efter en nøje individuel vurdering nedlægges påstand om betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste. Om anvendelse af betinget straf for trusler efter 119, stk. 1, henvises til Højesterets domme i U H og U H. Der skal i sager om trusler om vold mod offentligt ansatte mv. afhængig af omstændighederne i den konkrete sag som udgangspunkt nedlægges påstand om ubetinget fængsel i mindst 20 dage, hvis tiltalte er ustraffet. Der henvises til redegørelsen for retspraksis i sager omfattet af bl.a. straffelovens 119, stk. 1. Redegørelsen kan findes i Vidensbasen

17 Vold mod offentligt ansatte mv. I sager om vold mod offentligt ansatte mv., jf. straffelovens 119, stk. 1, skal der, hvis den pågældende er ustraffet, som udgangspunkt nedlægges påstand om ubetinget fængsel i mindst 30 dage, hvis der er tale om mindre alvorlig vold, og ubetinget fængsel i mindst dage, hvis der er tale om en ordinær voldssag. Der henvises til redegørelsen for retspraksis i sager omfattet af bl.a. straffelovens 119, stk. 1. Redegørelsen kan findes i Vidensbasen. Se nærmere om bestemmelsen i straffelovens 119, stk. 1, under pkt Strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffelovens 121 Der skal i sager om overtrædelse af straffelovens 121 nedlægges påstand om en bødestraf på mindst kr. (udmåles i dagbøder). Bødeniveauet er skærpet i forbindelse med den forhøjelse af bøderne for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, der skete ved lov nr. 249 af 30. marts 2011 om ændring af lov om politiets virksomhed mv. Det fremgår således af forarbejderne til loven, at strafskærpelsen forventedes at have en vis afsmittende virkning på strafniveauet ved overtrædelse af bestemmelser i den øvrige lovgivning, hvis gerningsindhold minder om bestemmelserne i ordensbekendtgørelsen, f.eks. straffelovens 121 om fornærmelig optræden over for tjenestemænd mv., således at sammenhængen mellem straffene for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og disse bestemmelser i den øvrige lovgivning bibeholdes. Se nærmere om bestemmelsen i straffelovens 121 under pkt Strafpåstanden i sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsens 3, stk. 1 Der skal i sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsens 3, stk. 1, som udgangspunkt nedlægges påstand om en bødestraf på kr., jf. bekendtgørelsens 18, stk. 1. Se nærmere om bestemmelsen og strafpåstanden i afsnittet om ordensbekendtgørelsen (RM 10/2005) samt under pkt

18 5.4. Strafpåstanden i sager om overtrædelse af tilhold og opholdsforbud Strafpåstanden ved overtrædelse af tilhold eller opholdsforbud skal som udgangspunkt være følgende: Ved førstegangsovertrædelser skal der som udgangspunkt nedlægges påstand om bødestraf. Der skal dog nedlægges påstand om frihedsstraf: hvis der er tale om et meget betydeligt antal overtrædelser, som har været stærkt generende for den forurettede, eller hvis der er tale om en overtrædelse af betydelig grovhed, og som er egnet til at skabe væsentlig utryghed for den forurettede. I gentagelsestilfælde skal der nedlægges påstand om frihedsstraf. I afsnittet om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser, er der fastsat nærmere retningslinjer for behandlingen af disse sager (RM 3/2008 (1)). Se endvidere nærmere om reglerne under pkt Efter dom 6.1. Domme til den regionale statsadvokat Domme vedrørende overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, og 121, der har været forelagt for statsadvokaten forud for tiltalerejsning, skal i visse tilfælde sendes til den regionale statsadvokat med henblik på statsadvokatens overvejelse af spørgsmålet om anke. Dette gælder som udgangspunkt ikke domme, hvor der er sket domfældelse i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand. Statsadvokaten kan dog i en konkret sag typisk i forbindelse med forelæggelsen forud for tiltalerejsning tilkendegive, at dommen skal indsendes (før eller efter ankefristens udløb), ligesom politikredsen selv kan indstille en dom til anke, hvis resultatet i byretten giver anledning hertil Domme til Vidensbasen Det skal overvejes, om dommen er egnet til at indgå i anklagemyndighedens Vidensbase

19 En dom kan være egnet til Vidensbasen, hvis den belyser strafniveauet eller praksis for rettighedsfrakendelse mv. inden for et sagsområde, eller hvis dommen belyser problemstillinger af generel/principiel betydning for retstilstanden. Samtidig kan en dom være egnet, hvis den vedrører et område, som ikke allerede er dækket på Vidensbasen. Kun endelige domme må indsendes til Vidensbasen. Skemaer til indsendelse af domme til Vidensbasen findes i Vidensbasen på AnklagerNet. 7. Love og forarbejder Bekendtgørelse nr af 21. september 2007 om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede. Forarbejderne til straffelovens 119, stk. 2 (vedrørende forståelsen af 119, stk. 1) L , Rigsdagstidende , Tillæg A, sp Lov nr. 218 af 31. marts 2004 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse m.v.)

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv.

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;fredskrænkelser;sikring af offentlig orden; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv.

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;fredskrænkelser;sikring af offentlig orden; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Tilhold, opholdsforbud og bortvisning ( )

Tilhold, opholdsforbud og bortvisning ( ) Tilhold, opholdsforbud og bortvisning (02.03.15) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: seksuel misbrug af børn og unge, kæresteforhold;parvoldtægt;vold (liv og legeme);fredskrænkelser;forurettede og vidner;

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Retsudvalget B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. april 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. juli 2016, foretages følgende ændringer:

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. juli 2016, foretages følgende ændringer: Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stanley Stener Nielsen Sagsnr.: 2016-731-0066 Dok.: 2009052 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Beredskabslovens 71 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Beredskabslovens 71 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brandstiftelse sprængning mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 31.10.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende

Læs mere

Samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser

Samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: liv og legeme;legemsindgreb;forurettede og vidner;vidneforklaringer; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016 Status: Gældende

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Råd og vejledning Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Hvorfor denne pjece? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking.

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. september 2015

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

2016/1 LSF 73 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar Fremsat den 9. november 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag.

2016/1 LSF 73 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar Fremsat den 9. november 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. 2016/1 LSF 73 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-731-0066 Fremsat den 9. november 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 73 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 73 Folketinget Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 2011/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0005 Fremsat den 9. november 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsats vedrørende chikane, trusler og vold mod ansatte i politi og anklagemyndighed

Indsats vedrørende chikane, trusler og vold mod ansatte i politi og anklagemyndighed Indsats vedrørende chikane, trusler og vold mod ansatte i politi og anklagemyndighed Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter fra Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Politiforbundet og

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2018

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2018 Rigsadvokaten, 1. januar 2018 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder ekstern publikation

Anklagerfaglige fokusområder ekstern publikation Anklagerfaglige fokusområder 2018 - ekstern publikation Kilde: Retningslinjer, vejledninger og notater fra Rigsadvokaten Emner: fokusområder;fredskrænkelser;doping;uberettiget adgang til itsystemer;hovedforhandling;forsvarerens

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven)

Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven) Lukkelov - Detailsalg fra butikker (Lukkeloven) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold;butikstid;detail; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.12.2016

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Dokument- og personelfalsk

Dokument- og personelfalsk Dokument- og personelfalsk Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Rettighedsfrakendelse

Rettighedsfrakendelse Rettighedsfrakendelse Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: rettighedsfrakendelse;erhvervsforhold;sundhed; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 5.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Markedsføring-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Markedsføring-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Markedsføring-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: markedsføring;kompetence forelæggelse underretning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 5.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 26.12.2016 MARKEDSFØRING RM

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 23. januar 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere