Møde i formandskabet for FUHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i formandskabet for FUHA"

Transkript

1 Vibeke Freilev, Danske Regioner, Martin Ungermann Bichel, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 3. december 2014 Sagsbehandler: kgt Som aftalt indkaldes hermed til møde i formandskabet for FUHA. Mødet afholdes Onsdag den 10. december 2014 kl i SEVU, Vesterbrogade 6D, 1620 Kbh. V Dagsorden og mødebilag er vedheftet. Vh. Karen Therkildsen Uddannelseskonsulent Vesterbrogade 6 D, 4. sal København V - Tlf

2 Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. december 2014 kl Emne: Forslag til dagsorden Baggrund Dagsorden er aftalt med formanden i henhold til årsplanen Indstilling Det indstilles, at formandskabet godkender dagsorden Bemærkninger 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra sidste formandskabsmøde Bilag 2.1 Indstillingsnotat Bilag 2.2 Referat fra møde den 23. juni 3) EUV, afkortning og godskrivningsbestemmelser Bilag 3.1 Indstillingsnotat 4) Godkendelse af uddannelsesbekendtgørelse Bilag 4.1 Indstillingsnotat Bilag 4.2 Udkast til bekendtgørelse 5) LUU om tilpasning af fag Bilag 5.1 Indstillingsnotat Bilag 5.2 Svar fra LUU vedr. tilpasning af fag 6) Praktikvejlederens daglige tilstedeværelse Bilag 6.1 Indstillingsnotat 7) Statistik Bilag 7.1 Indstillingsnotat 8) Godkendelse af budget 2015 Bilag 8.1 Indstillingsnotat Bilag 8.2 Forslag til budget 9) Godkendelse af mødeplan 2015 Bilag 9.1 Indstillingsnotat 10) Evt.

3 Punkt 2, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. december 2014 kl Emne: Godkendelse af referat Baggrund Referat fra møde den 23. juni har været udsendt til skriftlig kommentering Indstilling Det indstilles at formandskabet godkender referatet Bemærkninger Sekretariatet har ikke modtaget nogen bemærkninger

4 Referat Udvalg: FUHA formandskab Dato: 23. juni 2014 kl Emne: Referat fra mødet Tilstede Vibeke Freilev, Danske Regioner, Birgitte Grum-Schwensen, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Karen Therkildsen, sekretariatet Forslag til dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra sidste møde 3) Overgangskrav til hovedforløb, ministeriets bemærkninger 4) Ændringer i hovedforløbet 5) Program for møde med LUU den 12. september 6) Nygodkendelse af praktikvirksomheder 7) Godkendelse af regnskab fra ) Evt. 1) Godkendelse af dagsorden Forslag til dagsorden blev godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste møde Referat fra møde den 29. nov blev godkendt 3) Overgangskrav til hovedforløb, ministeriets bemærkninger FUHA havde i henhold EUD-reformens retningslinjer og tidsfrister fremsendt forslag til overgangskrav til hovedforløb for hospitalsteknisk assistentuddannelse.

5 Ministeriet har kommenteret forslaget telefonisk og appelleret til, at såvel videns- som færdighedsmål blev formuleret i kortere sætninger eller emner. Efterfølgende har ministeriet fremsendt en ny skabelon for overgangskrav, ifølge hvilken der også skal formuleres kompetencemål. Ministeriet har i denne skabelon formuleret forslag til standard-kompetencemål i generelle termer, som de faglige udvalg kan tilpasse den enkelte uddannelse. Det besluttedes, at sekretariatet redigerer forslag til overgangskrav i hht. ministeriets retningslinjer. Det redigerede forslag udsendes til formandskabet torsdag den 3. juli og evt. kommentarer fremsendes hurtigst muligt. 4) Ændringer i hovedforløbet Overgangskravene betyder, at eleverne når et højere niveau i grundfagene dansk, matematik, naturfag og engelsk, og et lidt lavere niveau i informationsteknologi. Overgangskravene betyder ligeledes, at eleverne allerede på grundforløbet undervises i dele af de fælles områdefag Fagrelevant psykologi, kommunikation og etik samt Sygdomslære og patientdokumentation fra hovedforløbet. Herved frigives ca. to uger til anden undervisning på hovedforløbet. Den ekstra undervisning på hovedforløbet kan bestå af fag, der går på tværs fa de to specialer, fx: Bestå af flere grundfag, fx Fysik, niveau E Bestå af Sygdomslære og patientdokumentation på højere niveau Bestå af fagrelevant psykologi, kommunikation og etik på højere niveau Bestå af nyt fælles områdefag, fx teknikforståelse, innovation Eller den ekstra undervisning på hovedforløbet kan bestå af fag, der er rettet mod hver sit speciale, fx Bestå af flere specialebestemte grundfag Bestå af specialerelevante fag (dvs. mere audiologi eller mere neurofysiologi) Bestå af AMU-fag Det aftaltes, at parterne drøfter med eget bagland og repræsentanter i LUU, hvilket nyt indhold man ønsker, og fremlægger ønsker til fælles prioritering på udvalgsmødet den 12. sept. Ønskerne må gerne fremsendes til sekretariatet på forhånd, så det kan udsendes med dagsordenen. På mødet den 12. september kan om nødvendigt nedsættes arbejdsgrupper til at beskrive indholdet grundigere. Side 2 af 3

6 5) Program for møde med LUU den 12. september Formandskabet drøftede det fremsendte forslag til program for møde med LUU. Der var enighed om at bede skolen bistå med et kort oplæg om EUVmålgruppen, herunder især deres uddannelsesmæssige forudsætninger, som bidrag til at kvalificere efterårets arbejde med standardgodskrivninger. Undervisningsministeriets skabeloner til brug for arbejdet med EUV og EUX kan ikke forventes at være klar til mødet den 12. september. Der må derfor indkaldes til et ekstraordinært udvalgsmøde i løbet af efteråret. Den sidste time af mødet med LUU planlægges sammen med parternes lokale repræsentanter uden skolens deltagelse. I dette tidsrum drøftes hvad LUU-medlemmerne er optaget af i forhold til uddannelsen, hvad de ser af udfordringer ved opgaverne i LUU og hvad de evt. kunne ønske sig fra det faglige udvalg. 6) Nygodkendelse af praktikvirksomheder FUHA har godkendt nye skemaer for godkendelse af praktikvirksomheder. Skolen har gjort opmærksom på, at det er nødvendigt at udsende disse skemaer til allerede godkendte praktikvirksomheder, da det ellers ikke er muligt at håndhæve kravene. Skolen har nævnt problemer med Stenløse Hørecenter og en Høreklinik i Tønder, som vurderes ikke at leve op til kravene. Det aftaltes, at sekretariatet udsender skemaerne til alle private høreklinikker og beder dem ansøge på ny. For at lette tilsynet med allerede godkendte praktiksteder vil det fremover blive nødvendigt at private høreklinikker fremsender ny ansøgning om godkendelse efter fire år. 7) Godkendelse af regnskab fra 2013 Årsregnskabet for 2013 blev fremlagt. Årsregnskabet viser, at der er ca kr. uforbrugte midler. Disse midler er aftalt anvendt som underskudsgaranti for konferencen for uddannelsesansvarlige og praktikvejledere den 6. nov. 8) Evt. Under punktet udspandt sig en drøftelse af det manglende undervisningsmateriale til uddannelsen. Lotte oplyste, at hun havde været i dialog med Munksgaard, for at stimulere forlagets interesse for at udgive undervisningsmateriale til uddannelsen. Det aftaltes, at sekretariatet retter henvendelse til skolen og anmoder om en litteraturliste og et eksemplar af undervisningsmateriale eller kompendie for uddannelsen. Side 3 af 3

7 Punkt 3, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. december 2014 kl Emne: EUV, afkortning- og godskrivningsbestemmelser Baggrund Formandskabet skal bestemme hvilke erhvervsrelevante erfaringer og uddannelser, der skal kunne berettige voksne ansøgere over 25 år til afkortning af uddannelsen. Dette beskrives i nyt bilag til bekendtgørelsen. Indstilling Det indstilles, at formandskabet godkender nedenstående forslag til bestemmelser om afkortning og godskrivning. Bemærkninger 1) Regel om 10% afkortning af skoletiden på hovedforløbet for voksne. FUHA har ansøgt ministeriet om fritagelse for regel om 10% afkortning, men endnu ikke modtaget noget svar. Formandskabet må aftale, hvad der skal ske såfremt ansøgningen ikke imødekommes. Sekretariatet kan foreslå to muligheder: a) Voksne skal undtages fra valgfag (2 uger) og 1 uges valgfri specialefag. b) Skolen bemyndiges til i samarbejde med LUU at afkorte undervisningen. c) Alle fag afkortes med 10% (ved ikke om det er teknisk muligt). 2) EUV 1 Voksne med min. 2 års relevant erhvervserfaring Voksne med min. 2 års relevant erhvervserfaring godskrives hele grundforløbet samt hele praktikuddannelsen. FUHA skal definere, hvornår der er tale om 2 års relevant erhvervserfaring. Da dette spørgsmål blev drøftet på møde med LUU, mente udvalgene ikke, at der fandtes en målgruppe, der kunne berettiges til så omfattende en godskrivning. Formandskabet må drøfte, hvordan 2 års relevant erhvervserfaring ønskes beskrevet i bilag til bekendtgørelse. Sekretariatet kan foreslå flg. muligheder: a) to års relevant erhvervserfaring beskrives meget snævert fx: - min. 2 års fuldtidsarbejde arbejde i en audiologiklinik med varetagelse af

8 høreprøver, tone- og taleaudiometriske undersøgelser samt udlevering og tilpasning af høreapparater - min. 2 års fuldtidsarbejde på en neurofysiologisk klinik med varetagelse af neurofysiologiske undersøgelser, herunder EEG, EP og ENGundersøgelser. b) Punktet besvares ikke i bilaget (ved ikke om det vil blive accepteret) 3) EUV 3 Voksne med nogen, men mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller med en allerede gennemført uddannelse. FUHA definerer hvilken erfaring eller uddannelse, der kan give afkortning. FUHA definerer omfanget af afkortningen Formandskabet må drøfte hvilken erhvervserfaring, der kan give ret til afkortning og i hvilket omfang. Sekretariatet kan foreslå flg. muligheder: - min. 1 års fuldtidsarbejde arbejde i en audiologiklinik med varetagelse af høreprøver, tone- og taleaudiometriske undersøgelser samt udlevering og tilpasning af høreapparater Giver godskrivning af 50% af praktiktiden i audiospecialet - min. 1 års fuldtidsarbejde på en neurofysiologisk klinik med varetagelse af neurofysiologiske undersøgelser, herunder EEG, EP og ENGundersøgelser. Giver godskrivning af 50% af praktiktiden i neurospecialet Formandskabet må drøfte hvilke uddannelser, der kan give ret til afkortning og i hvilket omfang. - Sekretariatet har ikke forslag til uddannelser, der kan give standardgodskrivning af dele af praktikuddannelsen eller skoleperioder i hovedforløbet.

9 Punkt 4, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. december 2014 kl Emne: Godkendelse af bekendtgørelse Baggrund Formandskabet skal indstille ny bekendtgørelse for uddannelsen med inddragelse af nye elementer fra reformen Indstilling Det indstilles, at formandskabet godkender reformen Bemærkninger Skabelon for bekendtgørelsen er udfyldt i hht. de indstillinger udvalget fremkom med på sidste møde samt drøftelser i formandskabet. Skabelonen er teknisk bygget således op, at der kun kan skrives indenfor de gule firkantede parenteser. Den gule farve kan kun ses på skærmes, og der kan ikke bruges rettefunktion, så det er svært at tydeliggøre, hvor ændringerne er sket. Ad 1. Stk. 1. De 4 overordnede kompetenceområder er uændrede i forhold til tidligere Stk. 4. Uddannelsens indplacering i kvalifikationsrammens trin 4 og navne på de to specialer er uændret i forhold til tidligere Ad 2. Stk. 1. FUHA har besluttet, at GF 2 skal have en varighed på 20 uger. Stk. 2. Uddannelsens varighed på hovedforløbet for de to specialer er uændret i forhold til tidligere. Antallet af skoleperioder på hovedforløbet er uændret i forhold til tidligere (mindst 4 perioder). Stk. 3. Her skal anføres uddannelsens varighed, når den gennemføres af voksne over 25 år. FUHA har søgt dispensation for 10% afkortning af varighed for voksne, men har endnu ikke modtaget svar. I fald FUHA ikke får anerkendt sit ønske om fritagelse, skal der her anføres en varighed af skoleundervisning på 22 uger i hovedforløbet. Formandskabet må tage stilling til, om uddannelsens samlede længde i så fald afkortes tilsvarende til en samlet varighed af 1 år og 11 mdr. eller den afkortede

10 skoleundervisning ønskes erstattet af mere praktikuddannelse, så uddannelsens varighed fortsat er 2 år for voksne. Stk. 4. Formandskabet må tage stilling til om antallet af mindste antal skoleperioder bør påvirkes af en evt. afkortning af antal skoleuger fra 25 til 22, så der evt. skal angives mindst 3 skoleperioder. 3. pkt. 1 5 Her vil overgangskrav, som formandskabet godkendte på møde før sommerferien blive hentet via ministeriets database. Stk. 2 og 3. I hht. til tidligere drøftelser ønsker formandskabet ikke, at voksne ansøgere skal fritages for overgangskravene, derfor vil disse punkter blive slettet i bekendtgørelsen. 4 Kompetencemål for hovedforløbet Er som udgangspunkt uændret i forhold til tidligere. Da eleverne når at højere niveau på grundforløbet i forhold til tidligere og fagenes niveau på hovedforløbet højnes kunne man evt. øge niveauet på flg. kompetencemål: 8. selvstændigt varetage administrative funktioner, herunder dokumentation i relevante journalsystemer Stk. 2: Specialerne indføjes, skabelonen er desværre låst ved fejl af ministeriet. 6 Afsluttende prøve Teksten er i ny skabelonramme, men rammer og regler for afsluttende prøve er uændrede. Afsnit 6 om Svendeprøve skal slettes. Bilag 1 Er udfyldt i hht. forventet godkendelse af indstilling i dagsordenspunkt 3 om EUVbestemmelser.

11

12 Skabelon u. trin og u. eux Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen hospitalsteknisk assistent] I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. [x] af [x]. [x-måned] 2014, og til dels efter vedkommende faglige udvalgs bestemmelse, jf. lovens 38, stk. 2, fastsættes: Formål og opdeling 1. Erhvervsuddannelsen [hospitalsteknisk assistent] har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Audiologiske patientundersøgelser og rehabilitering eller neurofysiologiske patientundersøgelser Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af varierede arbejdsfunktioner inden for specialet 3. Anvendelse af apparatur, som er tilknyttet forskellige audiologiske eller neurofysiologiske undersøgelser 4. Vurdering og forberedende arbejde til diagnosticering inden for specialet. Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat i bekendtgørelsen for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt. Stk. 3 Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau [4] i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 1. [Audiologiassistent] 2. [Neurofysiologiassistent] Varighed 2. Grundforløbets 2. del har en varighed på [20] skoleuger. [ Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale[r] [2] år og [0] måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør [25] uger fordelt på [mindst 4] skoleperioder for specialet [audiologi] og [25] uger fordelt på [mindst 4] skoleperioder for specialerne [neurofysiologi] og. Stk. 3 For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), jf. 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, varer uddannelsens speciale[-r] [x] år og [x] måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør [x] uger for specialet [audiologi] og [x] uger for specialerne [neurofysiologi] og [navn på speciale]. Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i [mindst 4] skoleperioder for euv-forløb efter 66 y, stk. 1, nr. 2. Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde følgende krav[]: 1. Grundlæggende viden på følgende områder: a.... b.... c Færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: a.... 1

13 b.... c Kompetence på grundlæggende niveau til at kunne: a.... b Gennemført følgende grundfag (niveau og evt. karakterkrav) eller have tilsvarende kompetencer: a.... b.... c Opnået kompetence svarende til de krav, der stilles til udstedelse af flg. certifikater: a.... b.... [ [ Kompetencer i hovedforløbet 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er:.1. foretage patientundersøgelser, 2. planlægge, tilrettelægge og udføre varierende arbejdsfunktioner inden for jobområderne, 3. kommunikere på engelsk i arbejdssituationen og forstå medicinske, anatomiske og tekniske gloser samt andre fagudtryk på engelsk, 4. planlægge og fortolke undersøgelses- og behandlingsforløb samt vurdere kvaliteten af eget arbejde, 5. anvende specialerelevante IT-systemer og værktøjer til løsning af specialerelevante arbejdsopgaver, 6. anvende relevant apparatur knyttet til de forskellige audiologiske eller neurofysiologiske undersøgelser samt vurdere og give en foreløbig tolkning af undersøgelsesresultatet, 7. anvende fysiske teorier, principper og metoder, der danner grundlag for specialets teknik, 8. varetage administrative funktioner, 9. udføre arbejdsfunktionerne under hensyntagen til de inden for området gældende etiske aspekter, 10. inddrage den relevante lovgivning i arbejdet, 11. udføre de særlige funktioner, som karakteriserer specialet med effektivitet, fleksibilitet og kvalitet, 12. omstille sig i takt med udviklingen på et fleksibelt og foranderligt arbejdsmarked, 13. udføre arbejdsfunktionerne under hensyn til patienter/klienter, hygiejne og sikkerhed, 14. anvende basal viden om elementære psykologiske problemstillinger med direkte relevans for specialet, 15. formidle et budskab til en patient eller pårørende vedrørende helbredsproblemer, 16. selvstændigt udføre høreprøver, 17. anvende viden om ørets anatomi og fysiologi ved undersøgelser, 18. foretage tone- og taleaudiometriske undersøgelser og vurdere behovet for ekstra undersøgelser i samarbejde med fagrelevante medarbejdere, 19. foretage tympanometriske undersøgelser, 20. foretage specialaudiologiske undersøgelser, herunder elektrofysiologiske målinger, børneaudiometri og vestibulære undersøgelser ved praktik i det offentlige, 21. selvstændigt foretage høreapparattilpasning og verificere resultater samt efterjustering af høreapparater, 22. anvende viden om nervesystemets anatomi og neurofysiologi ved undersøgelser, 23. udføre og vurdere elektroencefalografi (EEG) undersøgelser, 24. udføre og vurdere evoked potentials (EP) undersøgelser,

14 25. udføre og vurdere udvalgte elektroneurografi (ENG) undersøgelser og 26. assistere ved elektromyografi (EMG) og elektroneurografi (ENG) undersøgelser. Stk. 2. For elever i: 1. Alle specialer gælder målene i stk. 1, nr. [1-15]. 2. Specialet [navn på speciale] gælder desuden målene i stk. 1, nr. [16-21]. 3. Specialet [navn på speciale] gælder desuden målene i stk. 1, nr. [ Specialet [navn på speciale] gælder desuden målene i stk. 1, nr.. Stk. 3. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Godskrivning og merit 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse og bestemmelser om merit er fastsat i bilag 1. Afsluttende prøve 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør en svendeprøve] Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Stk. 2. Den afsluttende prøve tilrettelægges således: 1. For de i 1, stk. 3, nr. [1 og 2] nævnte specialer er prøven en [] [] [mundtlig prøve], der omfatter [område-- og specialefagene i det valgte speciale i uddannelsen. Der gives en times forberedelse. 2. [ 3. [ Stk. 3. Opgaverne stilles af skolen [efter samråd med det faglige udvalg]. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Opgaven løses inden for en varighed af [30] [minutter]. [ Censorerne er ud over ved voteringen til stede under [gennemførelse af ] prøven. Stk. 4. For, at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået ] eller [et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet]. Eleven skal tillige have opnået [beståkarakteren] i hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning, udsteder [det faglige udvalg] et uddannelsesbevis [] til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. [ Svendeprøve 6. Efter afslutning af den sidste skoleperiode i specialerne afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve. Det er en betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis, jf. stk. 4. Stk. 2. Prøven efter stk. 1 består af en: Stk. 3. Prøven, jf. stk. 2, stilles af det faglige udvalg og løses inden for en varighed af [x] arbejdsdage. For prøven gælder 43 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og det faglige udvalgs retningslinjer, jf. erhvervsuddannelseslovens 33, stk. 4. Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået [...] af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået [...] i hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

15 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2.[Ministeriet formulerer ophævelses- og overgangsregler på dette sted]

16 Bilag 1 1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser [a) to års relevant erhvervserfaring beskrives meget snævert fx: - min. 2 års fuldtidsarbejde arbejde i en audiologiklinik med varetagelse af høreprøver, tone- og taleaudiometriske undersøgelser samt udlevering og tilpasning af høreapparater - min. 2 års fuldtidsarbejde på en neurofysiologisk klinik med varetagelse af neurofysiologiske undersøgelser, herunder EEG, EP og ENG-undersøgelser ] 2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever Relevant erhvervserfaring Varighed Afkortning for euv (skoleuger) [fra en audiologiklinik med varetagelse af høreprøver, tone- og taleaudiometriske undersøgelser samt udlevering og tilpasning af høreapparater] [fra en neurofysiologisk klinik med varetagelse af neurofysiologiske undersøgelser, herunder EEG, EP og ENG-undersøgelser.] [Jobfunktion] [min. 1 års fuldtidsarbejde arbejde] [min. 1 års fuldtidsarbejde arbejde] [x uger/måneders erfaring] [x] [x] [x] Afkortning for euv (praktik mdr.) [9 mdr.] [9 mdr.] [y] 3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever Uddannelse Titel Uddannelseskode euv (skoleuger) (praktik mdr.) Afkortning for Afkortning for euv [Erhvervsuddannelse] [x] [y] [Arbejdsmarkedsuddannelser] [x] [y] [Anden kompetencegivende uddannelse] [x] [y] 4. Erhvervserfaring og uddannelse i kombination, der giver grundlag for godskrivning Erhvervserfaring og uddannelse Titel Uddannelseskode Varighed Afkortning for euv (skoleuger) [Jobfunktion] [x uger/måneder s erfaring] [Uddannelse] [x] [y] [x] Afkortning for euv praktik mdr.) [y]

17 [Jobfunktion] [x [x] [y] uger/måneder s erfaring] [Uddannelse] [x] [y] [Jobfunktion] [x [x] [y] uger/måneder s erfaring] [Uddannelse] [x] [y]

18 Punkt 5, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. december 2014 kl Emne: Plan for udvikling af uddannelsesordning og EUX Baggrund Formandskabet skal lægge en plan for udvikling af ny uddannelsesordning og EUX-model i første kvartal 2015 Indstilling Det indstilles, at formandskabet godkender - At LUU anmodes om at udvikle fagene til det nye hovedforløb - At grundfaget Fysik F erstattes af Naturfag E på hovedforløbet - At uddannelsens bærende fag udvikles på et valgfrit højere niveau - At FUHA tilslutter sig ministeriets plan for udvikling af EUX-model for velfærdsområdet Bemærkninger Ny uddannelsesordning Udvalget besluttede på sit møde den 12. september at bede LUU om at tilpasse fagene på hovedforløbet, da det nye grundforløb betyder, at elevernes kompetencer ved start på hovedforløbet er hævet pga. det nye grundforløb. LUU har fremsendt vedhæftede forslag til ny fordeling af fagene. Sekretariatet vurderer, at forslaget tager højde for udvalgets ønsker, og at LUU nu kan anmodes om at udvikle mål for fagene. LUU foreslår desuden af grundfaget Fysik F udskiftes med Naturfag E og således give en bedre sammenhæng til det nye grundforløb. Sekretariatet indstiller, at dette forslag følges. Reformen giver mulighed for at relevante fag udvikles på et frivilligt højere niveau. Sekretariatet foreslår, at LUU udvikler uddannelsens bærende fag på et højere niveau. Det kunne som minimum være Audiologi: Ørets anatomi, Høreapparat, Audiometri, Ørets patologi og Naturfag Neurologi: Neuroanatomi, EEG, neurologi, EMG/ENG og Naturfag LUU anmodes om at aflevere forslagene senest den 23. februar mhp. godkendelse i FUHA.

19 EUX-model Ministeriet forventes at invitere udvalg, der er interesseret i en EUX-model for velfærdsområdet til et møde i starten af det nye år mhp. drøftelse af en ny EUX model. Herefter forventes udviklet en model, som også gør det muligt at tilbyde HTAelever et EUX-forløb. En foreløbig model forventes klar i starten af marts til drøftelse og godkendelse i FUHA.

20 Ny reform HTA HF audio NUVÆRENDE uger NY REFORM uger fællesfag Naturfag e 2 2 Sygdomslære 1 0 Fagr. Psyk 1,5 1,5 Fagrel engelsk 1 1 specialefag Aud engelsk 1 1 It 2 1,0 Ørets Anatomi 2,5 2,5 Høreapparat 2 2,5 HA Tilpasning 1 1 Audiometri 3,5 (+1,5 valgf) 4,5 (+0,5 valgf) Ørets patologi 1,5 (+0,5 valgf) 2,0 (+0,5 valgf) Teknik 1 1 Tinnitus 0,5 0,5 Diag. Strategi 0,5 0,5 Valgfrie specialefag 2 2,0 IALT valgfag valgfag

21 Ny reform HTA HF neuro NUVÆRENDE uger NY REFORM uger fællesfag Naturfag e 2 2 Sygdomslærer 1 0 Fagr. Psyk 1,5 1,5 Fagrel engelsk 1 1 specialefag It 2 1,0 NeuroAnatomi 2 (+o,5 valgf) 2,5 (+ 0,5 valgfag) NeuroFysiologi 1 1,5 EEG 2,5 (+1/2 valgf) Incl. søvn 3 (+0,5 valgf) Neurologi 2,5 (+1/2 valgf) Nervesystemets 3 uger (+1/2 valgf) patologi EMG/ENG 2 (+1/2 valgf) 2 (+1/2 valgf) Teknik 1 1 EP 1,5 1,5 Diag. Strategi 1 1 Valgfrie specialefag 2 2 IALT valgfag valgfag

22 Punkt 6, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. december 2014 kl Emne: Praktikvejlederens daglige tilstedeværelse Baggrund FUHA har godkendt nye skærpede retningslinjer for godkendelse af praktiksteder. Det har medført øget opmærksomhed på en regel, som hele tiden her været der: Den oplæringsansvarlige skal have audiologiassistentuddannelsen, have mindst 2 års erfaring og dagligt være tilstede på oplæringsstedet. Indstilling Det indstilles, at formandskabet drøfter en fleksibel tolkning af dagligt være tilstede på oplæringsstedet Bemærkninger AudioNova, en stor virksomhed med klinikker med godkendelse til at oplære elever, har henvendt sig til sekretariatet, fordi eleverne, efter drøftelse af godkendelseskriterier med skolen, er utilfredse med Audionovas anvendelse af backup funktion som erstatning for daglig tilstedeværelse for oplæringsansvarlig. Det er AudioNovas opfattelse, at der er stor forskel på om eleven er i første eller sidste praktikperiode, og at elever i sidste praktikperiode bør kunne arbejde alene med mulighed for en back-up via telefon eller Skype. Sekretariatet indstiller, at formandskabet drøfter mulighed for en fleksibel tolkning af daglig tilstedeværelse. Der må være forskel på, hvad man kan forvente af en ny elev og en elev i sidste praktikperiode. Dette vurderes nødvendigt for at sikre grundlaget for tilstrækkeligt antal praktikpladser.

23 Punkt 7, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. december 2014 kl Emne: Statistik Baggrund Formandskabet skal overvåge uddannelsens udvikling. Indstilling Det indstilles, at formandskabet drøfter statistikken og vurderer om der er grundlag for nye tiltag Bemærkninger Efter aftale opgør sekretariatet een gang årligt statistik over uddannelsen. Statistikken er opgjort pr. speciale. 1. Påbegyndte og afsluttede uddannelsesaftaler Der er optaget 18 elever på audiopsecialet i Størsteparten er ansat på offentlige afdelinger. Der er en faldende tendens for optag på audiospecialet 2014 er laveste optag i den opgjorte periode. Antal færdiguddannede afspejler den samme tendens et par år senere. Frafaldet er ikke stort. Der er optaget 8 elever på neurospecialet i Der har været en faldende tendens for optag på neurospecialet, men pæn stigning i indeværende år. Måske pga. brev til praktikstederne i foråret? Lille frafald. 2. Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på alder Eleverne på uddannelsen er stort set alle over 25 år. Gennemsnitsalderen er over 30 år. Uddannelsen er typisk en uddannelse for voksne, der vælger om på et sent tidspunkt i deres liv. 3. Karaktergennemsnit. Audiospecialet har et gennemsnit på 9,9 og neurospecialet på 9,2. Karaktererne har altid været meget høje på uddannelsen. Efter et fald over et par år synes tendensen igen at være stigende.

24 Statistik Side 1: Forside Side 2: Påbegyndte uddannelsesaftaler audiologiassistenter Side 4: Færdiguddannede audiologiassistenter Side 5: Påbegyndte uddannelsesaftaler neurofysiologiassistenter Side 6: Færdiguddannede neurofysiologiassistenter

25 Påbegyndte uddannelsesaftaler - audiologiassistenter Praktiksteder for audiologiassistenter 2008 Frafald Kombi aftale 2009 Frafald Frafald Frafald Frafald Frafald Frafald 2014 Offentlige Regionshospitalet Holstebro Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Odense Universitetshospital 2 2** Bispebjerg Hospital 1 Aalborg Sygehus Syd Århus Universitetshospital Gentofte Hospital Slagelse Sygehus Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 1 Sygehus Nord - Roskilde Sygehus Sygehus Thy-Mors 1 Regionshospitalet Viborg Hillerød Hospital Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Rigshospitalet Køge sygehus 1 1 Private Øreklinikken (Holstebro) Hørecentralen, Århus Hørecentrene, Århus 1 Dansk HøreCenter Øre næse Halsklinik, Ballerup 1 Auri Hørecenter, Klampenborg Auri Hørecenter, Nakskov 6 Auri Hørecenter, Slagelse 2 Auri Hørecenter, Hvidovre 1 Høreklinikken i Greve ApS 1 1 Det lille Høreapperat 2** Audionova, Esbjerg 1 Audionova, Ringsted 1 1 Audionova, Frederiksberg Audionova, Klampenborg 1 1 Audionova, Slagelse 1

26 Audionova, Haderslev Audionova, Herning 1 Audionova, Vejle Audionova, Næstved 1 Audionova, Gråsten 1 1 Audionova, Horsens 1 1 Audionova, Charlottenlund 1 Audionova, Odense 1 Audionova, Hillerød 1 Audionova, Køge 1 Audionova, Ballerup 1 Stenløse Hørecenter 1 1 Audiphoni ApS Audion ApS Hørebutikken ApS 1 Hørecenter Nyborg 1 Speciallæge Lina Engelmanaite 1 Indgåede udd.aftaler (inkl. kombiaft.) ** Kombinationsaftale mellem Odense Universitetshospital og Det Lille Høreapparat

27 Færdiguddannede audiologiassistenter Praktiksteder for audiologiassistenter Offentlige Regionshospitalet Holstebro Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Odense Universitetshospital 2 2** 1 2 Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Bispebjerg Hospital 2 Aalborg Sygehus Syd Århus Universitetshospital Gentofte Hospital Slagelse Sygehus Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Nord, Roskilde Sygehus Regionshospitalet Viborg Hillerød Hospital Rigshospitalet Sygehus Thy-Mors 2 Private Høreklinikken Hørsholm 1 Øreklinikken (Holstebro) 1 1 HøreCenter Århus AURI 2 4 Høreteknik Vejle ApS 1* Audiodan Høreklinik A/S 1* 1 Audionova ApS Audiphoni ApS 1 Dansk Hørecenter 12 4 Det Lille Høreapparat 1 Høreklinikken i Greve Audion ApS 1 Stenløse Hørecenter 1 Hørecentrene A/S 1 Øre-Næse-Halsklinik i Helsehuset 1 Hørebutikken A/S 1 Audium 1 Antal færdiguddannede * Kombinationsaftale med Vejle Sygehus ** Kombinationsaftale med Det Lille Høreapparat

28 Påbegyndte uddannelsesaftaler - neurofysiologiassistenter Praktiksteder for neurofysiologiassistenter 2008 Frafald Frafald Frafald Frafald Frafald Frafald Frafald 2014 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 1 Filadelfia Glostrup Hospital Regionshospitalet Holstebro Odense Universitetshospital Rigshospitalet 2 2 Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Regionshospitalet Viborg Aalborg Sygehus Syd Århus Universitetshospital Indgåede uddannelsesaftaler

29 Færdiguddannede neurofysiologiassistenter Praktiksteder for neurofysiologiassistenter Filadelfia Glostrup Hospital Regionshospitalet Holstebro Odense Universitetshospital Rigshospitalet Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Regionshospitalet Viborg Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 1 Aalborg Sygehus Syd Århus Universitetshospital Antal færdiguddannede

30 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på alder Audiologiassistent Årstal Alder > I alt Neurofysiologiassistent Årstal Alder > I alt

31 Punkt 8, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. december 2015 Emne: Budget 2015 Baggrund Udvalgene i SEVU beslutter hvert år et budget for deres egne aktiviteter det kommende år. Hvis udvalget i 2015 har brug for flere midler til særlige indsatser, så skal organisationerne i udvalget finde midlerne enten i SEVUs budget eller ved ekstraordinære bidrag fra organisationerne. Det bliver indstillet til SEVUs bestyrelse, at budgettet for 2015 bygger på organisationsbidragene for 2014 reguleret med de forventede pris- og stigninger i Indstilling Det indstilles, at udvalget drøfter og godkender budgettet. Status Der vedlægges et forslag til budget for 2015 samt budgetopfølgning pr. 31. oktober Budgetopfølgningen viser, at der pr. 31. oktober er et overskud på ca kr. Der er 6 private, der har betalt for afsluttende prøve, så der er kommet kr. i indtægt. Der forventes betaling af udgifter til konferencen i Odense i november, så der vil komme udgifter på ca kr. Det forventes, at udvalget vil munde ud i et mindre overskud i 2014 omkring kr. Budget 2015 Der er budgetteret med, at indbetalingerne af svendeprøvegebyrerne ikke dækker omkostningerne til afholdelsen af svendeprøver. Det forventes alligevel, at budgettet kan holde med et mindre overskud. Udgifterne er budgetteret som i 2014.

32 FUHA Budgetforslag 2015 Bilag 8.2 Budget / Budget 2015 Finansiering: Bidrag parterne Svendeprøvegebyrer *) Finansiering i alt Husleje, div. udgifter. Sekretariatsomkostninger 0 0 Diverse Inf. matr./ udvikl. opgaver Møder og repræsentation Censorer Møder og rejser Transport sekretariatet/konsulenter Bespisning til udvalgsmøder Temadag 0 0 Driftsudgifter i alt Resultat *) Svendeprøvegebyr: Der er 6 private, der er opkrævet et gebyr på kr. i 2014 = kr. Der er budgetteret med kr. fra 6 private i FUHA budget 2015

33 Punkt 9, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. december 2014 kl Emne: Godkendelse af mødeplan 2015 Baggrund Formandskabet skal godkende plan for aktiviteter for det kommende år Indstilling Det indstilles, at formandskabet godkender forslag til mødeplan Bemærkninger Forslag til årsplan FUHA 2015 FUHA formandskab FUHA-udvalget Emner 11. marts EUD-reform - Godkendelse af uddannelsesordning - Godkendelse af EUX-model Årsregnskab 12. juni Status for EUD-reformen 9. sept LUU deltager Afholdes i Odense 2. dec Statistik Budget EUD-reform status, udbud Udviklingsredegørelse Der planlægges som vanligt med skiftende formandskabs- og udvalgsmøder, ligesom der gennemføres et årligt møde med LUU.

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen Til censorer for audiologiassistentuddannelsen 2012 Overlæger Kristian Otto Nielsen, Sygehus Sønderjylland Jørgen Hedegaard Jensen, Gentofte hospital Audiologiassistenter Gitte Nykjær Andersen, Odense

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 293 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.72T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1635 af

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Svend Solvig, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 23. november 2012 Sagsbehandler:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 1635 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Referat. Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00. Referat fra mødet. Tilstede:

Referat. Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00. Referat fra mødet. Tilstede: Referat Udvalg: FUHA og LUU Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Tove Rygaard, FOA Gitte

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Birgitte Grum-Schwensen, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 19. juni 2014 Sagsbehandler:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand, Lotte Meilstrup FOA, 2. næstformand cc. Jacob Møller Jørgensen; Danske Regioner Simon Heideman, TL, kommende næstformand John Steffensen,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog...

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6 Anvendelse af... 7 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 8 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Helle Nørtoft Laursen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 30. sept. 2010 Sagsbehandler:

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede. Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA

Indkaldelse til møde i FUHA Til FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA

Indkaldelse til møde i FUHA Til FUHA Dorthe Jeppesen, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Tove Rygaard, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Birgitte Grum-Schwensen, bgs@tl.dktl, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 1. marts 2013

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

Nye social- og sundhedsuddannelser

Nye social- og sundhedsuddannelser Nye social- og sundhedsuddannelser Januar 2017 Stine Hesse Hansen, uddannelsesansvarlig Side 1 Program To nye grundforløb 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøver på hjælperuddannelsen Social- og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik BEK nr 816 af 20/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 100.67K.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Referat Udvalg: PASS-udvalget Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl. 13-15 Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft Laursen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux For de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Praktikermøde for de faglige udvalg den 9. oktober 2014 Side 1 Velkomst og program for

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 15. september

Indkaldelse til møde i FUHA den 15. september Til Per Kristian Jansen, formand, Danske REgioner Heidi Leen, FOA Birgit Andersen, Danske Regioner Anita Bak Johansen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Indkaldelse til møde i FUHA den 15. september Dato: 8. september

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen Sept. 2010 Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2007 2008 2009 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 24. november 2011

2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 24. november 2011 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 28. februar 2012 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Marianne Jensen,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener BEK nr 434 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.14T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, audiologispecialet. audiometrist og audiologiassistent Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1: Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Bemærkninger til indkomne høringssvar

Bemærkninger til indkomne høringssvar Bemærkninger til indkomne høringssvar PASS har modtaget høringsvar vedrørende uddannelsesordninger for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen. Høringen gav udbyderne mulighed

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen

Erhvervsuddannelsesreformen Erhvervsuddannelsesreformen v. Helle Kristensen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet KL s temadag om eud-reformen den 3. juni Side 1 Program 1. Erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker BEK nr 317 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.09T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere