ET EKSPERTSYSTEM TIL ETABLERING AF KRYDSDATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET EKSPERTSYSTEM TIL ETABLERING AF KRYDSDATA"

Transkript

1 ET EKSPERTSYSTEM TIL ETABLERING AF KRYDSDATA Otto Anker Nielsen Institut for Planlægning (IFP), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Bygning 115, 800 Lyngby Tlf ; Fax ; Rasmus Dyhr Frederiksen TetraPlan Aps. Badstuestræde 8, 3., 109 København K. Tlf ; Fax ; Nikolaj Simonsen Institut for Planlægning (IFP), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Bygning 115, 800 Lyngby Tlf ; Fax ; ABSTRACT Dette foredrag præsenterer en metode, som kan anvendes til at opstille det nødvendige datagrundlag for en rutevalgsmodel, der tager hensyn til forsinkelser i kryds. Desuden beskrives det, hvorledes kryds kan repræsenteres på en hensigtsmæssig måde i en rutevalgsmodel. Krydsforsinkelser kan udgøre en væsentlig del af rejsetiden i byområder og har derfor betydning for trafikanternes rutevalg. Det er derfor ønskeligt at kunne medtage krydsforsinkelserne i beregningen af rejsetiden i rutevalgsmodellen. For at kunne medtage krydsforsinkelserne er det naturligvis nødvendigt at have en rutevalgsmodel, der kan modellere trafikafviklingen i kryds (Se Fredriksen & Simonsen 1996 og Nielsen et al a & b), men derudover forudsætter den praktiske anvendelse, at der etableres et datagrundlag for de anvendte krydsforsinkelsesmodeller. Eftersom det nødvendige datagrundlag bliver meget omfattende ved modellering af større vejnet bliver arbejdsbyrden med at tilføre modellen disse oplysninger meget stor, medmindre inddateringsprocessen helt eller delvis automatiseres. Artiklen præsenterer en fremgangsmåde der på basis af de fleste trafikmodellers beskrivelse af vejnet er i stand til at give et rimeligt estimat for data om vejknudepunkter og svingbevægelser. For at kunne gøre dette er der opbygget en række regler i et 'ekspertsystem', der ud fra strækningers attributdata og geometri (linieføring) kan klassificere vejknudepunkter i en række grupper og opstille datagrundlaget for forsinkelsesmodellerne. Det drejer sig om prioriterede F og Tkryds, signalregulerede kryds og kilestrækninger. Systemet er implementeret i forbindelse med GISpakken Arc/Info suppleret med et Cprogram og er testet på et trafiknet for Hovedstadsområdet. Afprøvningen viste at metoden er i stand til, med en rimelig nøjagtighed, at frembringe det ønskede datagrundlag. Altialt var systemet i stand til drastisk at reducere arbejdsindsatsen ved opbygning af det nødvendige datagrundlag for at kunne håndtere vejknudepunkter i trafikmodeller. Selvom det opbyggede vejnet ikke var perfekt, gav det et langt bedre grundlag for trafikmodeller end hvis der af ressourcemæssige årsager ses bort fra forsinkelser i vejkryds og andre knudepunkter.

2 1 INDLEDNING Det nødvendige datagrundlag for en rutevalgsmodel med krydsforsinkelser er væsentligt mere omfattende end det tilsvarende datagrundlag for en rutevalgsmodel uden krydsmodellering. Der er to årsager til at det forholder sig sådan (se også Fig. 1): 1) Antallet af kanter, som repræsenterer svingbevægelser er typisk betydelig større end antallet af konventionelle kanter, der repræsenterer strækninger og zoneophæng. ) Krydsforsinkelsesmodellerne er i sammenligning med forsinkelsesmodeller for strækninger væsentlig mere komplekse og for at kunne udføre beregningerne må et stort antal variable være bestemt på forhånd. Antallet af knuder, kanter og sving knuder kanter sving Antallet af variable for strækninger og kryds strækning prioriteret kryds lyskryds Figur 1: Datamængderne og antallet af variable forøges væsentligt, når krydsmodellering anvendes i rutevalgsmodellen. Eksemplet til venstre viser væksten i datamængderne, når krydsforsinkelser medtages i Hovedstadsmodellen. For at imødegå denne voldsomme forøgelse i datamængderne har IFP og Tetraplan derfor udviklet en metode (et ekspertsystem), der er i stand til at opstille datagrundlaget for krydsmodellerne på grundlag af en eksisterende vejnetdatabase i GIS programmet Arc/Info. Metoden blev udviklet sideløbende med udviklingen af en rutevalgsmodel, som tager hensyn til krydsforsinkelser. Den primære hensigt med dette udviklingsarbejde har været at gøre det muligt at anvende den forbedrede rutevalgsmodel med krydsmodellering i en eksisterende trafikmodel for hovedstadsområdet. Eftersom datagrundlaget for krydsmodellerne ikke var tilrådighed måtte dataopstillingen tage udgangspunkt i det eksisterende datagrundlag for trafikmodellen. Dette datagrundlag omfatter bla. den nævnte vejnetdatabase. Rutevalgsmodellen og dataopstillingsmetoden har dog generel anvendelighed og vil kunne anvendes i sammenhæng med de fleste eksisterende trafikmodeller. Princippet i dataopstillingsmetoden er, at de strækningsrelaterede oplysninger og den geografiske information i vejnetdatabasen

3 fortolkes og anvendes til opstilling af datagrundlaget for krydsmodellerne. Metoden er implementeret ved brug af GIS programmet Arc/Info og i programmeringssproget C. Datagrundlaget for krydsmodellerne består af en identifikation af krydset og af de enkelte svingbevægelser samt af oplysninger om bl.a. prioritering og reguleringsform. Dette er nærmere beskrevet i afsnit, mens afsnit 3 beskriver de overordnede pricipper og funktioner i metoden. Afsnit 4 beskriver de praktiske erfaringer med anvendelsen af metoden i en trafikmodel for hovedstadsområdet. Afsnit 5 omhandler hvordan kryds kan repræsenteres i et model netværk, mens afsnit 6 indeholder artiklens konklusion. Vejnetdatabasen Dette afsnit beskriver vejnetdatabasen, der udgør datagrundlaget for metoden. Geographic table: Link ID Coordinates 681 ( , 55751)... ( , 55616) 6989 ( , 55751)... ( , ) 9197 ( , 55751)... ( , 55699) Network table: Link ID Node ID1 Node ID Link attribute table: Link ID Direction Class Num. of lanes Capacity Speed Traffic Turn table: Node ID Link ID1 Link ID Angle v v Approach Figur : Eksempel på datarepræsentationen i GIS vejnetdatabasen Databasen består af følgende tabeller (Se også Figur ): 1. En tabel med den geografiske information (Geographic table).. En netværks tabel, der beskriver strækningstopologien (Network table).

4 3. En strækningsattributtabel (Link attribute table). 4. En svingbevægelsestabel (Turntable) I Figur ses et eksempel på datarepræsentationen af et kryds i databasen. Metoden anvender følgende oplysninger i strækningsattributtabellen: 1. Vejklasse. Antal kørespor 3. Kapacitet 4. Hastighed 5. Trafik 6. Ensrettet/dobbeltrettet Ovennævnte oplysninger vil normalt være tilrådighed i eksisterende trafikmodeller, som indeholder en kapacitetsafhængig rutevalgsmodel. Oplysningerne om trafikmængderne på strækningerne kan f.eks. frembringes ved at foretage en trafikudlægning med en eksisterende rutevalgsmodel. Rang Betegnelse Datarepræsentation i vejnet Hastighedsområde km/t 1 tilslutningsveje enkelt eller dobbeltrettet forbindelsesveje enkelt eller dobbeltrettet 3 lokalveje i byområde enkelt eller dobbeltrettet 4 veje i åbent land dobbeltrettet trafikveje i byområde dobbeltrettet Antal kørespor Ideelt kapacitetsområde biler/t enkeltrettet 6 motortrafikveje dobbeltrettet enkeltrettet motorveje enkeltrettet færgeruter 9 fiktive strækninger Tabel 0: Sammenhængen mellem vejklasse og datarepræsentation i GIS vejnetdatabasen På grundlag af den geografiske tabel og netværkstabellen kan Arc/Info oprette en svingbevægelsestabel, der indeholder alle svingbevægelser i netværket. En svingbevægelse er defineret ved en knudeidentifikation og ved to strækningsidentifikationer. Knuden repræsenterer krydset og de to strækninger repræsenterer henholdsvis til og

5 frafartsstrækningen for svingbevægelsen. Desuden indeholder svingbevægelsestabellen vinklen mellem tilfarten og frafarten for hver svingbevægelse. Netværkstabellen, attributtabellen og svingbevægelsestabellen udgør inddata for det Cprogram, der opstiller datagrundlaget for krydsmodellerne i rutevalgsmodellen. Eftersom det normalt ikke er på alle strækninger, der forefindes tællinger vil det kun være muligt at erstatte den modellerede trafik med tælleresultater på et mindre antal strækninger. Vejklassificeringen må være udført med en vis detaljeringsgrad og være konsistent med repræsentationen i det digitale kort (den geografiske tabel). I Tabel 1 og i Figur 3 er vist sammenhængen mellem vejklassificeringen og repræsentationen i det digitale kort som den er i den afprøvede model. Vejklassificeringen er af praktiske grunde udtrykt ved en talværdi (en rangordning), som det ses i Tabel 1. Den anvendte opdeling omfatter 9 vejklasser og er i hovedsagen ikke ændret i forhold til den oprindelige opdeling i vejnetdatabasen. Som det det ses i Figur 3 er nogle strækninger kun repræsenteret med med en linje i det digitale kort, mens andre strækninger er repræsenteret med en linje for hver kørselsretning. dobbeltrettet repræsentation (tilslutningsvej) enkeltrettet repræsentation (motorvej) enkeltrettet repræsentation (trafikvej) dobbeltrettet repræsentation (trafikvej) enkeltrettet repræsentation (tilslutningsvej) Figur 3: Eksempler på datarepræsentationen af vejstrækninger i den geografiske tabel (det digitale kort). 3 Principper og funktioner Den grundlæggende antagelse som ligger til grund for metoden er, at GIS vejnetdatabasen indeholder den information, der er nødvendig for at kunne bestemme reguleringsformen og de tilhørende parametre for de anvendte krydsforsinkelsesmodeller for

6 hvert knudepunkt i det digitale kort. Metoden kan identificere knudepunkter med følgende reguleringsformer: 1. Prioriterede kryds med 3 eller 4 arme. Signalregulerede kryds 3. Kilestrækninger og Ykryds Rundkørsler bliver ikke identificeret automatisk og bliver derfor identificeret som en af ovenstående reguleringsformer. Brugeren af programmet kan dog manuelt angive at et knudepunkt repræsenterer en rundkørsel, hvorefter programmet opstiller parametre for denne reguleringsform. På samme måde kan andre fejlfortolkninger manuelt korrigeres, såfremt brugeren har kendsskab til de faktiske forhold. I Figur 4 er vist eksempler på forskellige knudepunkter, der kan forekomme i vejnettet Figur 4: Eksempler på forskellige knudepunkter. 13 er kilestrækninger, 46 er Tkryds,79 er Fkryds, 1011 er kryds med mere end 4 arme og 1 er et Ykryds Metoden er implementeret som en sekventiel procedure bestående af 5 funktioner. Disse 5 funktioner udfører følgende opgaver og nærmere beskrevet i næste afsnit: 1. Opdeler knudepunkterne i nogle hovedtyper. Fjerner ulovlige svingbevægelser 3. Bestemmer prioritering og svingretninger (højre,venstre eller ligeud)

7 4. Bestemmer reguleringsform 5. Bestemmer parametre for de forskellige krydsforsinkelsesmodeller 3.1 Opdeling i hovedtyper Det første trin i proceduren består i at fastlægge hovedtypen af knudepunkterne. Formålet med denne opdeling er at adskille knudepunkter, der er omfattet af modellering fra de øvrige knudepunkter. Derfor opdeles knudepunkterne i følgende 4 hovedtyper: 1. Ykryds og kilestrækninger (1. og 1.3. i Figur 4). Centroider og andre ikke behandlede knuder 3. Kryds med 3 eller 4 arme (4.9. i Figur 4 ) 4. Kryds med mere end 4 arme ( i Figur 4) For at kunne opdele knudepunkterne i hovedtyperne anvender programmet attributterne vejklasse og ensrettet/dobbeltrettet. Desuden anvendes vinklen mellem tilfarten og frafarten. Ved at inddrage ensrettet/dobbeltrettet og vinkel informationen er programmet i stand til at bestemme T og Fkryds, hvor en eller flere arme er repræsenteret af enkeltrettede strækninger (Se f.eks. 5. og 8. i Figur 4). Dermed undgås det at kryds fejlagtigt bliver bestemt til at være f.eks. med 4 eller 5 arme i stedet for med 3 eller 4 arme. 3. Frasortering af ulovlige svingbevægelser Det næste trin består i at frasortere ulovlige svingbevægelser, idet den dannede svingbevægelsestabel omfatter alle svingbevægelser i vejnettet. Programmet anvender ensrettet/dobbeltrettet og vinkel informationen til dette formål. Dermed frasorteres alle svingbevægelser som forløber mod ensretninger. Ved at udnytte vinkel informationen kan programmet endvidere frasortere andre typer ulovlige svingbevægelser, som f.eks. svingbevægelsen fra den venstre arm til den højre arm i Ykrydset (1. i Figur 4). 3.3 Svingretninger og prioritering Knudepunkterne tilhørende hovedtyperne 1.. er ikke omfattet af krydsforsinkelsesmodellerne implementeret i rutevalgsmodellen. Derfor bliver disse krydstyper ikke behandlet videre i programmet. Svingretninger og prioritering fastlægges kun for knudepunkterne med 3 eller 4 arme. Eftersom princippet i metoden er forskelligt afhængigt af om det et Tkryds eller et Fkryds følger beskrivelsen denne opdeling. For Tkryds må prioriteringen bestemmes inden svingretningerne, hvilket skyldes, at svingretningerne vil afhængige af hvordan prioriteringen er fordelt på de 3 indgående strækninger. Til bestemmelsen af prioriteringen anvendes attributterne vejklasse, antal kørespor eller vinkel informationerne for krydset. Ved bestemmelsen antages det at attributterne for primærvejen har større værdier end attributterne for sekundærvejen. F.eks. hvis et kryds består af en 4sporet vej og af en sporet vej antages det at den 4 sporede vej er primærvejen. Når prioriteringen er fastlagt bestemmes svingretningerne ved at sammenligne vinklerne for svingbevægelserne i krydset. I Fkryds er det klart, at strækninger, der ligger overfor hinanden i krydset udgør en krydsende vej. Ved hjælp af vinkel informationerne for svingbevægelserne kan svingretningerne derfor bestemmes uafhængigt af prioriteringen. Prioriteringen bestemmes ved at sammenligne attributterne for de krydsende veje. Fordi de indgåen

8 de veje er sammensat af 4 strækninger gøres dette ved at sammenligne summen af attributterne for den ene retning med summen af attributterne for den anden retning. Den retning, hvor summen af atttributterne er størst vil blive bestemt til at være primærvejen. primærvej højresving venstresving sekundærvej sekundærvej ligeud højresving primærvej ligeud venstresving Figur5: I Tkryds er svingbevægelsesretningerne afhængige af prioriteringens fordeling 3.4 Reguleringsform Bestemmelse af reguleringsformen omfatter hovedtyperne 3 og 4 og består i at opdele disse knudepunkter i prioriterede kryds og i signalregulerede kryds. For knudepunkter med 3 eller 4 arme anvendes et vejledende kriterium kriterium for valg af signalregulering som reguleringsform fra Byernes Trafikarealer (Vejdirektoratet 1991). Kriteriet er i hovedsagen baseret på trafikmængderne i krydset. Knudepunkter med mere end 4 arme har som standard signalregulering som reguleringsform. For at kunne vurdere kvaliteten af programmets bestemmelse af reguleringsformen er der knyttet en rating til hvert knudepunkt. Denne rating gør det muligt, at udvælge kryds, hvor sandsynligheden for at programmet har fortaget fejlagtige bestemmelser af reguleringsformen er størst. 3.5 Parametre for krydsforsinkelsesmodellerne Programmets sidste funktion tildeler svingbevægelserne parametre, der anvendes af krydsforsinkelsesmodellerne i rutevalgsmodellen. For prioriterede kryds bestemmes de overordnede trafikstrømme og tidsgapparametre for hver svingbevægelse. For signalregulerede kryds bestemmmes grøntider og grøntimekapaciteter m.m. for hver svingbevægelse. Herved opnås et datagrundlag, som gør det muligt at anvende krydsforsinkelsesmodeller med en relativ høj detaljeringsgrad. Resultatetet er en svingbevægelsestabel, som indeholder alle de nødvendige oplysninger, som rutevalgsmodellen skal bruge til at beregne krydsforsinkelserne. 4 PRAKTISKE ERFARINGER I Tabel ses fordelingen af de forskellige knudepunkttyper ved anvendelse af metoden med inddata fra den afprøvede model. Anvendelsen af metoden har vist at prioritering og svingretninger tolkes korrekt med en stor nøjagtighed. Med hensyn til tolkningen

9 reguleringsformen er metoden ringere. Metoden vil dog i de fleste tilfælde tolke reguleringsformen korrekt, men såfremt brugeren ønsker en meget høj grad af overenstemmelse mellem modellen og virkeligheden må metoden suppleres med manuelle inddateringer af reguleringformen. Dette vil f.eks. være tilfældet for de knudepunkter, der repræsenterer rundkørsler. Hvis brugeren ønsker eksplicit modellering af rundkørsler må denne information tilføres modellen. Resultaterne kan også visualiseres ved brug af et GIS program (Se Figur 5). I det konkrete tilfælde er anvendt programmet TMMviewer, Tetraplan. Ved at tildele knudepunkterne i det digitale kort forskellige farver afhængig af f.eks. reguleringsformen kan brugeren få et overblik over kvaliteten af tolkningen og korrigere evt. fejlfortolkninger. Ved at splitte strækningerne på midten er det ligeledes muligt at visualisere f.eks. prioriteringsbestemmelsen. Visualiseringen viste sig i den den praktiske anvendelse at være et effektivt værktøj til generel kvalitetssikring af modellens datagrundlag. Knudepunktstype Antal Centroider 96 Kilestrækninger 440 Prioriterede Tkryds 43 Prioriterede Fkryds 64 Signalregulerede Tkryds 4 Signalregulerede Fkryds 338 Kryds med mere end 4 veje 16 Knudepunkter med mindre 3 veje 334 Andre ikke behandlede knudepkt. 85 Total 44 Tabel Fordelingen af de forskellige reguleringsformer ved anvendelse af metoden med HTMdata Sekundær vej Primær vej Primær vej Ingen prioritering Prioriteret kryds Knude som Ikke repræsenterer et kryds Sekundær vej Signalreguleret kryds Strækning deles På midten Figur 5 Visualisering af metodens resultater ved hjælp af GIS

10 5 NETVÆRKS REPRÆSENTATION AF KRYDS For at gøre det muligt, at beregne krydsforsinkelserne i rutevalgsmodellen må svingbevægelserne oversættes til en repræsentation bestående af kanter og knuder. Det vil sige, at alle vejstrækninger og svingbevægelser må være repræsenteret ved en kant i et sammenhængende netværk. Dette afsnit omhandler, hvorledes vejnet og svingbevægelsestabel kan oversættes til et netværk I Figur 68 er vist, hvordan et kryds med 4 arme oversættes til det ønskede netværk, hvor både strækninger og svingbevægelser er repræsenteret med kanter. Figur 6 viser krydset, som det er repræsenteret i vejnetdatabasen. Som det ses består krydset af 4 dobbeltrettede kanter og en knude. I Figur 7 er repræsentationen ændret, idet hver af de 4 dobbeltrettede kanter er oversat til enkeltrettede kanter. Krydset er nu en orieteret graf og såfremt modellen ikke omfattede krydsmodellering ville denne repræsentation kunne anvendes i rutevalgsmodellen. I Figur 8 splittes knuden op i 8 knuder, som repræsenterer overgangen fra strækning til svingbevægelse. I Figur 9 indsættes kanterne, der repræsenterer svingbevægelserne. For hver af de 4 tilfarter indeholder grafen nu 3 kanter, som repræsenterer henholdsvis højre, venstre og ligeud. Figur 6 Fkrydset som det er repræsenteret i vejnettet Figur 7 Fkrydset oversat til orienteret graf Figur 8 Knudepunktet opsplittes i 8 knuderpunkter Figur 9 Indsætning af kanter, som repræsenterer sving

11 6 KONKLUSION I dette paper præsenteres en metode, som kan anvendes til at opstille datagrundlaget for en rutevalgsmodel med krydsmodellering. Metoden er opbygget som et ekspertsystem, der fortolker informationen i en GIS vejnetdatabase og opstiller det ønkede datagrundlag. Knudepunkterne i vejnettet bliver opdelt i forskellige typer, som f.eks. prioriterede kryds og signalregulerede kryds og det nødvendige datagrundlag for krydsforsinkelsesmodellerne bliver opstillet. Det omfatter bl.a. frasortering af ulovlige svingbevægelser, informationer om vigepligter og fastlæggelse af svingretninger. Metoden er blevet afprøvet på fuldskala vejnet og erfaringerne har vist at metoden kan opstille det ønkede datagrundlag med god nøjagtighed. Dermed kan det konkluderes at metoden kan reducere tidsforbruget og omkostningerne i forbindelse med opstilling af datagrundlaget for en rutevalgsmodel med krydsmodellering meget betragteligt. Transportrådet takkes for finansiering af dette forskningsprojekt. Civilingeniør Jørgen Knoop takkes for at have gennemgået metodens resultater i forbindelse med afprøvningen af metoden. REFERENCER Frederiksen, Rasmus Dyhr & Simonsen, Nikolaj. Modellering af kryds i biltrafikmodelller. Eksamensprojekt. IFP, DTU. December, Nielsen, O.A., Frederiksen, R.D. & Simonsen, N. (1997a). Stochastic user equilibrium traffic assignment with turn delays in intersections. Paper, at Seventh international conference on informations systems in logistic and transport, Göteborg, June. Nielsen, O.A., Frederiksen, R.D. & Simonsen, N. (1997b) SUE Rutevalgsmodel med krydsforsinkleser. Artikel til Trafikdage på AUC 97.

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Abstrakt. Baggrund for inddragelse af krydsforsinkelser i Landstrafikmodellen

Abstrakt. Baggrund for inddragelse af krydsforsinkelser i Landstrafikmodellen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SUE - RUTEVALGSMODEL MED KRYDSMODELLERING

SUE - RUTEVALGSMODEL MED KRYDSMODELLERING SUE - RUTEVALGSMODEL MED KRYDSMODELLERING Otto Anker Nielsen Institut for Planlægning (IFP), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Bygning 115, 2800 Lyngby Tlf. 45 25 15 14; Fax 45 93 61 11; E-mail onielsen@ivtb.dtu.dk

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Klasssificering af uheld i forbindelse med sortpletudpegning

Klasssificering af uheld i forbindelse med sortpletudpegning Klasssificering af uheld i forbindelse med sortpletudpegning Bo Grevy Institut for planlægning (IFP) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Bygning 115, 2800 Lyngby : 4525 1546, Fax : 4593 6412, Email : grevy@ivtb.dtu.dk

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 UDEN FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen HAVNETUNNEL I KØBENHAVN Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen 1. Baggrund og indledning Vejdirektoratet foretager i øjeblikket

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Tilgængelighed i Danmark

Tilgængelighed i Danmark Institut for Veje, Trafik og Byplan Danmarks Tekniske Universitet Tilgængelighed i Danmark Af Civilingeniør, Ph.D.-stud. Jacob Kronbak INDLEDNING I forbindelse med den nye landsplanredegørelse har Miljø-

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave

EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING AUGUST 2016 Høringsudgave FORORD Denne eksempelsamling indeholder eksempler på ombygning af vejanlæg, så der

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Brug af uheldsmodeller i byområder

Brug af uheldsmodeller i byområder Brug af uheldsmodeller i byområder af Civilingeniør Poul Greibe Atkins Danmark poul.greibe@atkinsglobal.com Forskningsassistent Marlene Rishøj Kjær Danmarks TransportForskning mrk@dtf.dk Danmarks TransportForskning

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark af Rikke Rysgaard, Vejdirektoratet Claus Klitholm, Carl Bro as 1. Indledning Trafikarbejdet i Danmark er steget med næsten 50

Læs mere

DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET. Pierre Aagaard Carl Bro as

DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET. Pierre Aagaard Carl Bro as DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET Pierre Aagaard Carl Bro as 1. Indledning I Vejdirektoratet pågår der et vejregelforberedende arbejde, ved navn KAFKA, om kapacitets-

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

ACTUM. Path-baseret dynamisk bil-assignment. Rasmus Dyhr Frederiksen

ACTUM. Path-baseret dynamisk bil-assignment. Rasmus Dyhr Frederiksen ACTUM Path-baseret dynamisk bil-assignment Rasmus Dyhr Frederiksen rdf@rapidis.com Lidt baggrund Modellering af rutevalg for biltrafik Basis: Tur-mønstre (hvorfra, hvortil) Model af vejnet Beskrivelse

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. januar 2015 14/15596-1 Ditte Holst Nielsen dihn@vd.dk 7244 2269 VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG 1. BESKRIVELSE INDLEDNING Vejdirektoratets

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vendbare Vognbaner Vejsikkerhed Vendes

Vendbare Vognbaner Vejsikkerhed Vendes Vendbare Vognbaner Vejsikkerhed Vendes Michael Sørensen Forsker, civilingeniør, ph.d. Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet, Tirsdag den 26. august 2008 Civilingeniør, ph.d. Michael

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Hvad er vejtrængsel? Formålet med sessionen er at præsentere den nuværende praksis

Læs mere

Rutevalg. - Otto Anker Nielsen

Rutevalg. - Otto Anker Nielsen Rutevalg - Otto Anker Nielsen Overblik Generel sammenhæng med resten af modellen Zonestruktur og modelniveauer Vejvalgsmodellen Kollektiv rutevalg Kort om cykel 2 DTU Transport Landstrafikmodellens struktur

Læs mere

Landstrafikmodellens anvendelse

Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Fra Landstrafikmodel til beslutningsgrundlag Lands- trafikmodel Basis- fremskrivning Scenario- fremskrivning 2

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Forfattere: Civilingeniør Trine Fog Nielsen, Grontmij Carl Bro, tfn@gmcb.dk Civilingeniør Marie Thesbjerg, Rambøll Danmark, met@ramboll.dk

Læs mere

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Thomas Skallebæk Buch Søren Underlien Jensen September 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Sammenfatning... 5 1.

Læs mere

Standardisering af vejlængder

Standardisering af vejlængder Dato 16. december 2015 Sagsbehandler Marie Lanng Pallisgaard Mail mpa@vd.dk Telefon +45 7244 7409 Dokument 15/18308-1 Side 1/5 Standardisering af vejlængder Definition af vejlængder Et par indledende definitioner

Læs mere

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Jesper Mertner, COWI A/S Nordisk Trafiksäkerhets Forum København 19-20 November 2009 # 1 Præsentation Baggrund for oplæg Metode Eksempel på resultater

Læs mere

Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder

Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder Udvikling af nye nordiske modeller for vejes nedbrydning på netværksniveau Af Civilingeniør, ph.d. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet,

Læs mere

Flådedata og fremkommelighed / trængsel

Flådedata og fremkommelighed / trængsel Civilingeniør Michael Knørr Skov, COWI A/S Baggrund og formål I Transport- og Energiministeriets "Projekt Trængsel" (2004) blev det anbefalet, at analyser af trængsel og fremkommelighed baseres på tidsstemplede

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet

Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet DTU, 5. okt. 2010 1 05-10-2010 Intelligent brug af trafikale datakilder Baggrund Politisk aftale om En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Inspirationsmøde om trafikafvikling og hvordan man vælger det bedste alternativ. Torsdag den 13. november 2014 1 Program Velkomst Karen Marie Lei, COWI Indledning

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen Af Goran Vuk, Vejdirektoratet, og Henrik Paag, Tetraplan A/S Vejdirektoratet har anvendt trafikmodellen OTM til vurderinger af de

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

LTM Vejvalgsmodel. - Otto Anker Nielsen

LTM Vejvalgsmodel. - Otto Anker Nielsen LTM 0.1 - Vejvalgsmodel - Otto Anker Nielsen Aggregeringsniveauer - Zonestruktur, vejnet og zoneophæng 2 DTU Transport Kommuneniveau 98 Zoner 3 DTU Transport Zoneniveau 1 - Strategisk model 176 Zoner 21000

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg

Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg Forfattere: Civilingeniør Azhar Saeed, COWI A/S og Civilingeniør René Hollen Pedersen, Aalborg Kommune Aalborg Kommune står over for at skulle

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Udkast Udarbejdelse af forslag til klassificering af vejnettet på Fyn

Udkast Udarbejdelse af forslag til klassificering af vejnettet på Fyn Udkast Udarbejdelse af forslag til klassificering af vejnettet på Fyn Indledning I forbindelse med kommunalreformen vil de nye storkommuner have et behov for at udarbejde en klassificering af deres vejnet

Læs mere

Vejnetsdata- og editering

Vejnetsdata- og editering Praktisk kursus i Landstrafikmodellen, 04.01 2016 Vejnetsdata- og editering Søren Hasling Pedersen, DTU Transport Program Grundlæggende introduktion Demonstration af vejnetseditering Gennemgang af vejnetsdata

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask Før: Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Efter: Fra GST; Pia: Ang. rundkørsler, det ser umiddelbart ud til at

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato April 2010 KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Revision 3 Dato 2010-04-20 Udarbejdet af RL, HDJ Godkendt af HDJ Rambøll Bredevej

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose 13. 15/20328 Kryds i Grønnemose Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget drøfter de to løsningsmodeller med henblik på anbefaling af én af de to løsningsmodeller til Byrådet. Et flertal af Miljø- og Teknikudvalget

Læs mere

Information om SpeedMap

Information om SpeedMap september 2012 Information om SpeedMap Præsentation Speedmap anvender GPS målinger fra flåder af køretøjer i trafikken til at beregne hvilke hastigheder, der typisk køres med på vejene. Værktøjet giver

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Trafikplanlægger Jane Ildensborg-Hansen, TetraPlan A/S, København (jih@tetraplan.dk) Indledning Banedanmark arbejder pt. på at tilvejebringe

Læs mere

Videoanalyse af konflikter i Jammerbugt hvad får vi ekstra i forhold til en traditionel uheldsanalyse?

Videoanalyse af konflikter i Jammerbugt hvad får vi ekstra i forhold til en traditionel uheldsanalyse? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere