Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Dansk Retriever Klub"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1

2 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret og valgbarhed...side 5 8 Udmeldelse...side 5 9 DRKs bestyrelse...side 5 10 Generalforsamling...side 7 11 Økonomi...side 8 12 Regnskab...side 9 13 Revision...side 9 14 Racer...side 9 15 Regioner...side Disciplinærsager...side Urafstemning...side Klubbens deling...side Opløsning af klubben...side Ikrafttræden...side 15 2

3 Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Dansk Retriever Klub (DRK). DRK er anerkendt af Dansk Kennel Klub (DKK) som samarbejdende specialklub for de fem retrieverracer: chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever og labrador retriever. Stk. 3. DRKs udadrettede virksomhed og arbejdet inden for klubben finder sted på grundlag af DKKs love og stambogsføringsregler, overenskomst mellem DKK og DRK samt nærværende vedtægter. DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2, i DKKs love oprettede overenskomst. Stk. 4. Klubbens hjemsted og værneting er den kommune/retskreds, hvori klubben har sin officielle adresse. 2 ORGANISATION Klubben er opbygget med a) Urafstemning b) Generalforsamling c) Bestyrelse d) Racer og regioner e) Medlemmer 3 KLUBBENS FORMÅL Det er DRKs formål - i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser - at: a) fremme avl og anvendelse af retrievere,der er i besiddelse af de jagt-, eksteriør og temperamentsmæssige kvaliteter, der er kendetegnende for den enkelte retrieverrace. b) udbrede kendskabet til retrievere og deres egenskaber - såvel til klubbens medlemmer som til offentligheden. c) varetage retrievernes/ejernes interesser i såvel hundeverdenen som i samfundet. Til opfyldelse af disse formål skal DRK bl.a.: a) afholde udstillinger, prøver, avlsgodken delsesarrangementer og træninger, 3

4 4 b) sikre kvalificerede dommere til udstillinger og prøver samt veluddannede instruktører til træning, c) tilbyde medlemmerne information og vejledning med hensyn til avl, træning, udstilling, prøver samt almindelig pleje, d) udgive et medlemsblad og oplysende pje cer, e) virke for god behandling af retrieverne som brugs- og familiehunde, f) virke for et godt samarbejde med DKK samt andre specialklubber og organisationer, der har betydning for varetagelsen af retrievernes/ejernes interesser. 4 AVLSARBEJDE DRK er DKKs sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende retrieverracerne. DRKs bestyrelse kan fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens racer, og avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver godkendelse fra DKK, inden de kan iværksættes. 5 MEDLEMSKAB Stk.1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Tvivlsspørgsmål vedrørende medlemsoptagelse afgøres af DRKs bestyrelse. Kontingentrestance medfører automatisk tab af medlemskab og dermed også eventuelle valgte tillidsposter. Stk. 3. DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder. Stk. 4. Medlemskabet er personligt. Hvert medlem har en stemme. Stk. 5. Ved begæring om medlemskab skal man oplyse hvilken race(r) og hvilken region man ønsker at høre til. Stk. 6. Husstandsmedlemskab kan tegnes af ægtefælle, samlever eller hjemmeboende børn. Stk. 7. Tillægsmedlemskab kan tegnes af medlemmer, der ønsker tilhørsforhold til flere racer. Tillægsmedlemskab giver kun ret til at stemme ved racevalg og racens årsmøder. 6 KONTINGENT Medlemskontingentet både for fuldt medlemskab samt husstands-/tillægsmedlemskab fastsættes af DRKs bestyrelse.

5 Medlemskontingent erlægges årsvis forud. Er kontingentet ikke DRK i hænde sidste betalingsdato bortfalder medlemskabet og dermed også eventuelt sæde i klubbens ledende organer. 7 STEMMERET OG VALGBARHED Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede i klubbens anliggender i henhold til reglerne i disse vedtægter. Valgbarhed til klubbens ledende organer - bestyrelse, raceledelser samt regionsledelser - forudsætter myndighedsalder og 12 måneders forudgående, uafbrudt medlemskab fra valgdagen at regne. Valgbarhed til bestyrelse og raceledelser kræver desuden medlemskab af DKK. 8. UDMELDELSE Udmeldelse af klubben kan ske ved skriftlig henvendelse til klubbens bogholderi eller sek retariat samt ved undladelse af kontingentbetaling. Forudbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 9. DRKs BESTYRELSE Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK. Valg til bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. Stk. 3. Hvert år vælges henholdsvis 2, 2 og 3 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 3 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Valget sker hvert år den 10. januar ved hemmelig urafstemning blandt alle klubbens medlemmer. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretager interne revisorer lodtrækning. De til bestyrelsen opstillede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1., 2. og 3. suppleant. Stk. 5. I klubbens medier meddeles senest september hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg og om de er villige til genvalg. Samtidig indkaldes forslag til kandidater. 5

6 Stk. 6. Eventuelle forslag til kandidater skal være DRKs officielle adresse i hænde senest den 10. oktober. Der accepteres udelukkende forslag fremsendt pr. post. betragtes i denne sammenhæng som post. Inden fristens udløb skal der foreligge accept fra de kandidater, der opstilles. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er i øvrigt ansvarlig i alle forhold vedrørende valget. Fortegnelse over de opstillede kandidater samt eventuelle stillere for disse bekendtgøres i medlemsbladet og på DRK s webside senest den 1. december. Stk. 7. De afgivne stemmer optælles og kontrolleres af klubbens interne revisorer. Resultatet af valget meddeles hurtigst muligt til kandidaterne og offentliggøres i klubbens medier hurtigst muligt efter kandidaterne er informeret. Stk. 8. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Stk. 9. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrel ses med lems valgperiode. Stk. 10. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig ved at der ikke findes suppleanter, der kan indtræde på fratrædende be sty relsesmedlemmers poster, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsens arbejde Stk. 11. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted. Stk. 12. Bestyrelsen kan træffe afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning. Stk.13. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk. 14. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær. Stk. 15. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødven- 6

7 digt. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af mødedeltagerne på det først følgende bestyrelsesmøde. Et referat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres på klubbens medier. Stk. 16. Bestyrelseshvervet er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp. Stk. 17. Klubbens repræsentanter i DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. Stk. 18. Bestyrelsen nedsætter følgende permanente udvalg: a) Markprøveudvalg b) Dommerudvalg (markprøve, WT og brugs prø ve) c) Udstillingsudvalg d) Regionernes koordineringsudvalg e) Træningsudvalg f) Sporudvalg Stk. 19. Bestyrelsen er derudover bemyndiget til at nedsætte udvalg efter behov. Stk. 20. Bestyrelsen formulerer kommissorier for udvalgene. 10. GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den sidste weekend i februar. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne via klubbens medier senest i oktober måned. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted samt dagsorden. Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være klubbens officielle adresse i hænde senest 1. november og offentliggøres senest 21 dage før generalforsamlingen i klubbens medier. Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet bestemmes af dirigenten) d) Godkendelse af bestyrelsens beretning e) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og 7

8 meddelelse af decharge (ansvarsfritagelse). f) Forelæggelse af budget g) Beretninger fra de permanente udvalg h) Behandling af indkomne forslag i) Valg - 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant - evt. medlemm(er) og suppleant(er) til bestyrelsen j) Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 100 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Stk. 6. Bestyrelsen skal indvarsle den ekstraordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden i klubbens medier senest 8 uger efter beslutningen/begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel. Stk. 7. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte. Afstemning på generalforsamling Stk. 8. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt relativt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. Stk. 9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 10. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan forslagene vedtages ved simpelt relativt stemmeflertal. Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK. Referat/Offentliggørelse Stk. 11. Bestyrelsen offentliggør snarest muligt et koncentreret - og af dirigenten godkendt - referat af generalforsamlingen. Referatet offentliggøres på klubbens hjemmeside, eller pr. brev efter bestyrelsens afgørelse. 11. ØKONOMI DRKs bestyrelse skal i sine økonomiske dispositioner sikre tilstrækkelige midler til at racer og regioner kan løse deres vedtægtsbestemte opgaver. 8

9 12. REGNSKAB Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges klubbens interne revisorer senest den 25. januar. Stk. 3. Det reviderede regnskab offentliggøres på generalforsamlingen samt på DRK s webside senest 5 dage før generalforsamlingen. Det kan endvidere efter generalforsamlingen rekvireres fra DRK s sekretariat. 13 REVISION Revisionen af DRK s regnskab forestås af statsautoriseret eller registreret revisor. 2 klubmedlemmer samt 1 suppleant vælges af generalforsamlingen som interne revisorer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. De interne revisorer skal være valgbare iflg. DRK s vedtægter. Stk. 2 Revisionen afleverer det afsluttede og reviderede regnskab med revisionspåtegning, så det kan offentliggøres jvf. 12 stk RACER DRK omfatter 5 racer: chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flat coat ed retriever, golden retriever og labrador retriever med hver sin raceledelse. Raceledelsen er klubbens ekspertise for den pågældende retrieverrace og har derudover til opgave at varetage racens tarv og styrke medlemmernes interesse for arbejdet med deres hunde og for klubbens virksomhed. Stk. 3. Hver raceledelse består af 3, 5 eller 7 medlemmer. Eventuelle ændringer af en raceledelses antal skal godkendes på racens årsmøde. Samtlige medlemmer af raceledelsen skal være medlem af DKK. Stk. 4. Raceledelsen kan efter behov nedsætte udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver samt anvende lønnet hjælp. Stk. 5. Racens udstillinger og markprøver koordineres med klubbens instanser. 9

10 Stk. 6. Racen indstiller til DRKs bestyrelse hvilke krav der ønskes til avlsgodkendelse og afholder avlsgodkendelsesarrangementer efter behov. Stk. 7. Dommere til racens egne udstillinger inviteres af racens ledelse. Dommerne skal godkendes af DKK. Anmodning til DKK om godkendelse af dommere sendes via DRKs sekretariat. Stk. 8. Racens ledelse inviterer dommere til racens egne markprøver og underretter DRK's markprøveudvalg herom. Udenlandske dommere skal godkendes af DKK. Økonomi Stk. 9. Racerne har selvstændig økonomi inden for de af DRKs bestyrelse afstukne ram mer. Stk. 10. Racernes ledelser er ansvarlige for, at regnskabet føres i overensstemmelse med god regnsskabskik. Stk. 11. Den enkelte raceledelse kan til DRKs bestyrelse indstille emner til uddannelse som udstillings- samt markprøvedom mere. Valg til racens ledelse Stk. 12. Valg til racens ledelse finder sted ved urafstemning den 10. januar blandt den enkelte races stemmeberettigede medlemmer. Stk. 13. Ledelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Genvalg kan finde sted. Samtidig vælges 2 suppleanter der er de kandidater, der får flest stemmer uden at blive valgt. Suppleanternes valgperiode er 1 år. Stk. 14. I ledelser med 3 medlemmer er der 1 medlem på valg hvert år. I ledelser med 5 medlemmer er der 1 henholdsvis 2 medlemmer på valg og i ledelser med 7 medlemmer hhv. 2 eller 3. Stk. 15. På racens årsmøde vælges derudover en revisor og en revisorsuppleant ved direkte afstemning. Stk. 16. I klubbens medier offentliggøres senest i september navnene på de afgående medlemmer samt oplysning om, om de pågældende er villige til genvalg. Samtidig indkaldes forslag fra medlemmer til valg af nye raceledelsesmedlemmer. Eventuelle forslag skal være DRKs sekretariat i hænde senest den 10. oktober. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel ledelses- og suppleantposter, skal supplerende valg ske på racens årsmøde. 10

11 Stk. 17. Oplysning om opstillede kandidater bekendtgøres i klubbens medier i december. Stk. 18. De afgivne stemmer optælles og kontrolleres af klubbens interne revisorer. Resultatet af valget meddeles hurtigst muligt til kandidaterne og offentliggøres i klubbens medier hurtigst muligt efter kandidaterne er informeret. Stk. 19. Den afgående ledelse fungerer til og med racens ordinære årsmøde, herefter tiltræder den nye ledelse. Racens konstituering og arbejdsform Stk. 20. Den tiltrædende ledelse konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær hurtigst muligt efter valget. Hvis raceledelsen består af 3 medlemmer konstitueres uden næstformand. Omkon stituering kan finde sted. Konstitueringen meddeles senest en uge efter til klubbens officielle adresse. Stk. 21. Ved et ledelsesmedlems afgang i en valgperiode indtræder suppleanten i vedkommendes valgperiode. Stk. 22. Ledelsen fastsætter selv sin forretningsorden herunder hvem der er befuldmægtiget til at disponere over racens midler. Stk. 23. Ledelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er til stede. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk. 24. Der føres en forhandlingsprotokol, der skal underskrives af deltagerne. Racens årsmøde Stk. 25. Racens årsmøde afholdes efter årsskiftet og senest den første weekend i februar. Dato og mødested fastsættes af raceledelsen og offentliggøres i klubbens medier senest i september. Stk. 26. Dagsorden for racens ordinære årsmøde skal mindst indeholde: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten) d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde e) Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvars fri ta gel se) samt budget for indeværende år 11

12 12 f) Valg af - revisor samt revisorsuppleant - evt. medlemm(er) og suppleant(er) til raceledelsen g) Behandling af indkomne forslag h) Eventuelt Stk. 27. Racens stemmeberettigede medlemmer kan fremsætte forslag til behandling på racens årsmøde. Forslag skal være raceledelsesformanden i hænde senest den 1. december. Stk. 28. Forslag til behandling på årsmødet samt ledelsens eventuelle kommentarer offentliggøres senest 21 dage før årsmødet i klubbens medier. Stk. 29. Vedtagelser på årsmødet sker ved simpelt relativt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Der kan hverken stemmes ved fuldmagt eller per brev. Ingen vedtagelse kan forpligte en ledelse ud over dens kompetence i forhold til DRKs vedtægter. Stk. 30. Godkendt referat fra årsmødet samt regnskab skal indsendes til DRKs bestyrelse inden 15. februar samme år. 15. REGIONER Stk.1. DRK er geografisk opdelt i et antal regioner med hver sin regionsledelse. Re gionernes formål er på lokalt plan at styrke forbindelsen til medlemmerne. Økonomi Regionerne har selvstændig økonomi inden for de af DRKs bestyrelse afstukne rammer og regionsledelserne er ansvarlige for, at regnskabet føres i overensstemmelse med god regnskabsskik. Valg til regionsledelsen Stk. 3. Hver region ledes af en regions ledelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges på regionens årsmøde. Årsmødet afholdes i januar måned. Stk. 4. I klubbens medier offentliggøres senest i november navne på de afgående ledelsesmedlemmer samt oplysning om de pågældende er villige til genvalg. Samtidig indkaldes forslag fra medlemmerne til valg af nye regionsledelsesmedlemmer. Forslag til kandidater skal være regionsledelsen i hænde senest den 20. december. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel ledelses- som suppleantposter, skal supplerende valg finde sted på regionens årsmøde. Stk. 5. Medlemmer af regionsledelsen vælges for en 2-årig periode, idet der på lige årstal vælges

13 2 eller 4 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter, der er de kandidater, der opnår flest stemmer uden at blive valgt. Indtræder en suppleant i stedet for et valgt medlem, overtager suppleanten den valgperiode, det udtrådte medlem havde. På årsmødet vælges en revisor og en revisorsuppleant. Den afgående regionsledelse fungerer til og med årsmødet, hvorefter den nye ledelse træder til. Regionsledelsens konstituering og arbejdsform Stk. 6. På første regionsledelsesmøde efter årsmødet konstituerer ledelsen sig med: formand, næstformand, kasserer og sekretær. Omkonstituering kan finde sted. Konstitueringen meddeles senest en uge efter til klubbens officielle adresse. Stk. 7. Regionsledelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen er til stede. Ved stemelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk. 8. Der skrives referat ved hvert møde. Referatet godkendes ved efterfølgende regionsledelsesmøde. Stk. 9. Den enkelte regionsledelse kan til DRK's bestyrelse indstille personer til uddannelse som udstillings- samt mark prøve dommere. Regionernes årsmøde Stk. 10. Dagsorden for årsmødet og indkomne navne på kandidater til valg offentliggøres i klubbens medier senest december. Stk. 11. Forslag til behandling på årsmødet indsendes til regionslederen senest 14 dage før årsmødet. Stk. 12. Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde e) Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge samt budget for indeværende år f) Valg til regionsledelsen g) Valg af revisor samt revisorsuppleant h) Behandling af indkomne forslag i) Eventuelt. Stk. 13. Vedtagelser på årsmødet sker ved simpelt relativt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlem mer. Der kan hverken stemmes ved fuldmagt eller per brev. 13

14 Ingen vedtagelse kan forpligte en ledelse ud over dens kompetence i forhold til DRKs vedtægter. Stk. 14. Godkendt referat fra årsmødet samt regnskab skal indsendes til DRKs bestyrelse inden den 15. februar. Regionsdeling/sammenlægning Stk. 15. Regionsdeling /sammenlægning kan afgøres af DRKs bestyrelse efter forhandling fra de(n) berørte region(er). 16. DISCIPLINÆRSAGER Stk. 1 Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. Sådanne foranstaltninger kan bestå i: a) Tildeling af 1) misbilligelse 2) eller advarsel. b) Frakendelse af kennelmærke. c) Frakendelse af tillidshverv. d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring. f) Eksklusion. g) Nedlæggelse af avlsforbud. DRKs bestyrelse kan alene bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Stk. 3. Disciplinærsager, som ikke kan ordnes i mindelighed mellem DRKs bestyrelse og de implicerede parter, fremsendes til DKKs disciplinærnævn og kan ikke indbringes for generalforsamlingen i DRK. Kun sådanne sager, der ifølge DKKs love kan medføre disciplinære foranstaltninger, kan behandles. Stk. 4. DRKs bestyrelse kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love 26. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder. Stk. 5. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKKs love om disciplinære foranstaltninger. 14

15 Stk. 6. Bestemmelser i stk 1-5 berører ikke en dommers, prøve- eller udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger på dagen. 17. URAFSTEMNING Stk.1. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Forslag, herunder vedtægtsæn drings forslag, bekendtgøres til de stemmeberettigede medlemmer. 18. KLUBBENS DELING Hvis en eller flere racer ønsker at danne egen specialklub, kan dette ske efter bestemmelserne i DKKs love. Ved en deling af klubben fordeles DRKs aktiver og passiver pr. datoen for delingen efter antallet af medlemmer pr. samme dato. Opgørelsen foretages af den af DRK inden delingen valgte eksterne revision. 19. OPLØSNING AF KLUBBEN Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. 20. IKRAFTTRÆDEN Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 23. februar 2014 og herefter vedtaget ved urafstemning den 15. august Lovene er godkendt af DKK til ikrafttræden den 9. oktober

16 Dansk Retriever Klub er specialklub under Dansk Kennel Klub, medlem af Féderation Cynologique Internationale 16

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION På PLO s repræsentantskabsmøde den 11. april 2015 fremlægger arbejdsgruppen om PLO s demokratiske funktioner nedenstående forslag til ændring af PLO s love. Selvdeklarering

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere