Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Dansk Retriever Klub"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1

2 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret og valgbarhed...side 5 8 Udmeldelse...side 5 9 DRKs bestyrelse...side 5 10 Generalforsamling...side 7 11 Økonomi...side 8 12 Regnskab...side 9 13 Revision...side 9 14 Racer...side 9 15 Regioner...side Disciplinærsager...side Urafstemning...side Klubbens deling...side Opløsning af klubben...side Ikrafttræden...side 15 2

3 Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Dansk Retriever Klub (DRK). DRK er anerkendt af Dansk Kennel Klub (DKK) som samarbejdende specialklub for de fem retrieverracer: chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever og labrador retriever. Stk. 3. DRKs udadrettede virksomhed og arbejdet inden for klubben finder sted på grundlag af DKKs love og stambogsføringsregler, overenskomst mellem DKK og DRK samt nærværende vedtægter. DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2, i DKKs love oprettede overenskomst. Stk. 4. Klubbens hjemsted og værneting er den kommune/retskreds, hvori klubben har sin officielle adresse. 2 ORGANISATION Klubben er opbygget med a) Urafstemning b) Generalforsamling c) Bestyrelse d) Racer og regioner e) Medlemmer 3 KLUBBENS FORMÅL Det er DRKs formål - i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser - at: a) fremme avl og anvendelse af retrievere,der er i besiddelse af de jagt-, eksteriør og temperamentsmæssige kvaliteter, der er kendetegnende for den enkelte retrieverrace. b) udbrede kendskabet til retrievere og deres egenskaber - såvel til klubbens medlemmer som til offentligheden. c) varetage retrievernes/ejernes interesser i såvel hundeverdenen som i samfundet. Til opfyldelse af disse formål skal DRK bl.a.: a) afholde udstillinger, prøver, avlsgodken delsesarrangementer og træninger, 3

4 4 b) sikre kvalificerede dommere til udstillinger og prøver samt veluddannede instruktører til træning, c) tilbyde medlemmerne information og vejledning med hensyn til avl, træning, udstilling, prøver samt almindelig pleje, d) udgive et medlemsblad og oplysende pje cer, e) virke for god behandling af retrieverne som brugs- og familiehunde, f) virke for et godt samarbejde med DKK samt andre specialklubber og organisationer, der har betydning for varetagelsen af retrievernes/ejernes interesser. 4 AVLSARBEJDE DRK er DKKs sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende retrieverracerne. DRKs bestyrelse kan fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens racer, og avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver godkendelse fra DKK, inden de kan iværksættes. 5 MEDLEMSKAB Stk.1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Tvivlsspørgsmål vedrørende medlemsoptagelse afgøres af DRKs bestyrelse. Kontingentrestance medfører automatisk tab af medlemskab og dermed også eventuelle valgte tillidsposter. Stk. 3. DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder. Stk. 4. Medlemskabet er personligt. Hvert medlem har en stemme. Stk. 5. Ved begæring om medlemskab skal man oplyse hvilken race(r) og hvilken region man ønsker at høre til. Stk. 6. Husstandsmedlemskab kan tegnes af ægtefælle, samlever eller hjemmeboende børn. Stk. 7. Tillægsmedlemskab kan tegnes af medlemmer, der ønsker tilhørsforhold til flere racer. Tillægsmedlemskab giver kun ret til at stemme ved racevalg og racens årsmøder. 6 KONTINGENT Medlemskontingentet både for fuldt medlemskab samt husstands-/tillægsmedlemskab fastsættes af DRKs bestyrelse.

5 Medlemskontingent erlægges årsvis forud. Er kontingentet ikke DRK i hænde sidste betalingsdato bortfalder medlemskabet og dermed også eventuelt sæde i klubbens ledende organer. 7 STEMMERET OG VALGBARHED Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede i klubbens anliggender i henhold til reglerne i disse vedtægter. Valgbarhed til klubbens ledende organer - bestyrelse, raceledelser samt regionsledelser - forudsætter myndighedsalder og 12 måneders forudgående, uafbrudt medlemskab fra valgdagen at regne. Valgbarhed til bestyrelse og raceledelser kræver desuden medlemskab af DKK. 8. UDMELDELSE Udmeldelse af klubben kan ske ved skriftlig henvendelse til klubbens bogholderi eller sek retariat samt ved undladelse af kontingentbetaling. Forudbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 9. DRKs BESTYRELSE Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK. Valg til bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. Stk. 3. Hvert år vælges henholdsvis 2, 2 og 3 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 3 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Valget sker hvert år den 10. januar ved hemmelig urafstemning blandt alle klubbens medlemmer. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretager interne revisorer lodtrækning. De til bestyrelsen opstillede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1., 2. og 3. suppleant. Stk. 5. I klubbens medier meddeles senest september hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg og om de er villige til genvalg. Samtidig indkaldes forslag til kandidater. 5

6 Stk. 6. Eventuelle forslag til kandidater skal være DRKs officielle adresse i hænde senest den 10. oktober. Der accepteres udelukkende forslag fremsendt pr. post. betragtes i denne sammenhæng som post. Inden fristens udløb skal der foreligge accept fra de kandidater, der opstilles. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er i øvrigt ansvarlig i alle forhold vedrørende valget. Fortegnelse over de opstillede kandidater samt eventuelle stillere for disse bekendtgøres i medlemsbladet og på DRK s webside senest den 1. december. Stk. 7. De afgivne stemmer optælles og kontrolleres af klubbens interne revisorer. Resultatet af valget meddeles hurtigst muligt til kandidaterne og offentliggøres i klubbens medier hurtigst muligt efter kandidaterne er informeret. Stk. 8. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Stk. 9. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrel ses med lems valgperiode. Stk. 10. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig ved at der ikke findes suppleanter, der kan indtræde på fratrædende be sty relsesmedlemmers poster, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsens arbejde Stk. 11. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted. Stk. 12. Bestyrelsen kan træffe afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning. Stk.13. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk. 14. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær. Stk. 15. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødven- 6

7 digt. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af mødedeltagerne på det først følgende bestyrelsesmøde. Et referat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres på klubbens medier. Stk. 16. Bestyrelseshvervet er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp. Stk. 17. Klubbens repræsentanter i DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. Stk. 18. Bestyrelsen nedsætter følgende permanente udvalg: a) Markprøveudvalg b) Dommerudvalg (markprøve, WT og brugs prø ve) c) Udstillingsudvalg d) Regionernes koordineringsudvalg e) Træningsudvalg f) Sporudvalg Stk. 19. Bestyrelsen er derudover bemyndiget til at nedsætte udvalg efter behov. Stk. 20. Bestyrelsen formulerer kommissorier for udvalgene. 10. GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den sidste weekend i februar. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne via klubbens medier senest i oktober måned. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted samt dagsorden. Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være klubbens officielle adresse i hænde senest 1. november og offentliggøres senest 21 dage før generalforsamlingen i klubbens medier. Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet bestemmes af dirigenten) d) Godkendelse af bestyrelsens beretning e) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og 7

8 meddelelse af decharge (ansvarsfritagelse). f) Forelæggelse af budget g) Beretninger fra de permanente udvalg h) Behandling af indkomne forslag i) Valg - 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant - evt. medlemm(er) og suppleant(er) til bestyrelsen j) Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 100 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Stk. 6. Bestyrelsen skal indvarsle den ekstraordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden i klubbens medier senest 8 uger efter beslutningen/begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel. Stk. 7. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte. Afstemning på generalforsamling Stk. 8. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt relativt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. Stk. 9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 10. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan forslagene vedtages ved simpelt relativt stemmeflertal. Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK. Referat/Offentliggørelse Stk. 11. Bestyrelsen offentliggør snarest muligt et koncentreret - og af dirigenten godkendt - referat af generalforsamlingen. Referatet offentliggøres på klubbens hjemmeside, eller pr. brev efter bestyrelsens afgørelse. 11. ØKONOMI DRKs bestyrelse skal i sine økonomiske dispositioner sikre tilstrækkelige midler til at racer og regioner kan løse deres vedtægtsbestemte opgaver. 8

9 12. REGNSKAB Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges klubbens interne revisorer senest den 25. januar. Stk. 3. Det reviderede regnskab offentliggøres på generalforsamlingen samt på DRK s webside senest 5 dage før generalforsamlingen. Det kan endvidere efter generalforsamlingen rekvireres fra DRK s sekretariat. 13 REVISION Revisionen af DRK s regnskab forestås af statsautoriseret eller registreret revisor. 2 klubmedlemmer samt 1 suppleant vælges af generalforsamlingen som interne revisorer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. De interne revisorer skal være valgbare iflg. DRK s vedtægter. Stk. 2 Revisionen afleverer det afsluttede og reviderede regnskab med revisionspåtegning, så det kan offentliggøres jvf. 12 stk RACER DRK omfatter 5 racer: chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flat coat ed retriever, golden retriever og labrador retriever med hver sin raceledelse. Raceledelsen er klubbens ekspertise for den pågældende retrieverrace og har derudover til opgave at varetage racens tarv og styrke medlemmernes interesse for arbejdet med deres hunde og for klubbens virksomhed. Stk. 3. Hver raceledelse består af 3, 5 eller 7 medlemmer. Eventuelle ændringer af en raceledelses antal skal godkendes på racens årsmøde. Samtlige medlemmer af raceledelsen skal være medlem af DKK. Stk. 4. Raceledelsen kan efter behov nedsætte udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver samt anvende lønnet hjælp. Stk. 5. Racens udstillinger og markprøver koordineres med klubbens instanser. 9

10 Stk. 6. Racen indstiller til DRKs bestyrelse hvilke krav der ønskes til avlsgodkendelse og afholder avlsgodkendelsesarrangementer efter behov. Stk. 7. Dommere til racens egne udstillinger inviteres af racens ledelse. Dommerne skal godkendes af DKK. Anmodning til DKK om godkendelse af dommere sendes via DRKs sekretariat. Stk. 8. Racens ledelse inviterer dommere til racens egne markprøver og underretter DRK's markprøveudvalg herom. Udenlandske dommere skal godkendes af DKK. Økonomi Stk. 9. Racerne har selvstændig økonomi inden for de af DRKs bestyrelse afstukne ram mer. Stk. 10. Racernes ledelser er ansvarlige for, at regnskabet føres i overensstemmelse med god regnsskabskik. Stk. 11. Den enkelte raceledelse kan til DRKs bestyrelse indstille emner til uddannelse som udstillings- samt markprøvedom mere. Valg til racens ledelse Stk. 12. Valg til racens ledelse finder sted ved urafstemning den 10. januar blandt den enkelte races stemmeberettigede medlemmer. Stk. 13. Ledelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Genvalg kan finde sted. Samtidig vælges 2 suppleanter der er de kandidater, der får flest stemmer uden at blive valgt. Suppleanternes valgperiode er 1 år. Stk. 14. I ledelser med 3 medlemmer er der 1 medlem på valg hvert år. I ledelser med 5 medlemmer er der 1 henholdsvis 2 medlemmer på valg og i ledelser med 7 medlemmer hhv. 2 eller 3. Stk. 15. På racens årsmøde vælges derudover en revisor og en revisorsuppleant ved direkte afstemning. Stk. 16. I klubbens medier offentliggøres senest i september navnene på de afgående medlemmer samt oplysning om, om de pågældende er villige til genvalg. Samtidig indkaldes forslag fra medlemmer til valg af nye raceledelsesmedlemmer. Eventuelle forslag skal være DRKs sekretariat i hænde senest den 10. oktober. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel ledelses- og suppleantposter, skal supplerende valg ske på racens årsmøde. 10

11 Stk. 17. Oplysning om opstillede kandidater bekendtgøres i klubbens medier i december. Stk. 18. De afgivne stemmer optælles og kontrolleres af klubbens interne revisorer. Resultatet af valget meddeles hurtigst muligt til kandidaterne og offentliggøres i klubbens medier hurtigst muligt efter kandidaterne er informeret. Stk. 19. Den afgående ledelse fungerer til og med racens ordinære årsmøde, herefter tiltræder den nye ledelse. Racens konstituering og arbejdsform Stk. 20. Den tiltrædende ledelse konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær hurtigst muligt efter valget. Hvis raceledelsen består af 3 medlemmer konstitueres uden næstformand. Omkon stituering kan finde sted. Konstitueringen meddeles senest en uge efter til klubbens officielle adresse. Stk. 21. Ved et ledelsesmedlems afgang i en valgperiode indtræder suppleanten i vedkommendes valgperiode. Stk. 22. Ledelsen fastsætter selv sin forretningsorden herunder hvem der er befuldmægtiget til at disponere over racens midler. Stk. 23. Ledelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er til stede. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk. 24. Der føres en forhandlingsprotokol, der skal underskrives af deltagerne. Racens årsmøde Stk. 25. Racens årsmøde afholdes efter årsskiftet og senest den første weekend i februar. Dato og mødested fastsættes af raceledelsen og offentliggøres i klubbens medier senest i september. Stk. 26. Dagsorden for racens ordinære årsmøde skal mindst indeholde: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten) d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde e) Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvars fri ta gel se) samt budget for indeværende år 11

12 12 f) Valg af - revisor samt revisorsuppleant - evt. medlemm(er) og suppleant(er) til raceledelsen g) Behandling af indkomne forslag h) Eventuelt Stk. 27. Racens stemmeberettigede medlemmer kan fremsætte forslag til behandling på racens årsmøde. Forslag skal være raceledelsesformanden i hænde senest den 1. december. Stk. 28. Forslag til behandling på årsmødet samt ledelsens eventuelle kommentarer offentliggøres senest 21 dage før årsmødet i klubbens medier. Stk. 29. Vedtagelser på årsmødet sker ved simpelt relativt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Der kan hverken stemmes ved fuldmagt eller per brev. Ingen vedtagelse kan forpligte en ledelse ud over dens kompetence i forhold til DRKs vedtægter. Stk. 30. Godkendt referat fra årsmødet samt regnskab skal indsendes til DRKs bestyrelse inden 15. februar samme år. 15. REGIONER Stk.1. DRK er geografisk opdelt i et antal regioner med hver sin regionsledelse. Re gionernes formål er på lokalt plan at styrke forbindelsen til medlemmerne. Økonomi Regionerne har selvstændig økonomi inden for de af DRKs bestyrelse afstukne rammer og regionsledelserne er ansvarlige for, at regnskabet føres i overensstemmelse med god regnskabsskik. Valg til regionsledelsen Stk. 3. Hver region ledes af en regions ledelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges på regionens årsmøde. Årsmødet afholdes i januar måned. Stk. 4. I klubbens medier offentliggøres senest i november navne på de afgående ledelsesmedlemmer samt oplysning om de pågældende er villige til genvalg. Samtidig indkaldes forslag fra medlemmerne til valg af nye regionsledelsesmedlemmer. Forslag til kandidater skal være regionsledelsen i hænde senest den 20. december. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel ledelses- som suppleantposter, skal supplerende valg finde sted på regionens årsmøde. Stk. 5. Medlemmer af regionsledelsen vælges for en 2-årig periode, idet der på lige årstal vælges

13 2 eller 4 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter, der er de kandidater, der opnår flest stemmer uden at blive valgt. Indtræder en suppleant i stedet for et valgt medlem, overtager suppleanten den valgperiode, det udtrådte medlem havde. På årsmødet vælges en revisor og en revisorsuppleant. Den afgående regionsledelse fungerer til og med årsmødet, hvorefter den nye ledelse træder til. Regionsledelsens konstituering og arbejdsform Stk. 6. På første regionsledelsesmøde efter årsmødet konstituerer ledelsen sig med: formand, næstformand, kasserer og sekretær. Omkonstituering kan finde sted. Konstitueringen meddeles senest en uge efter til klubbens officielle adresse. Stk. 7. Regionsledelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen er til stede. Ved stemelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk. 8. Der skrives referat ved hvert møde. Referatet godkendes ved efterfølgende regionsledelsesmøde. Stk. 9. Den enkelte regionsledelse kan til DRK's bestyrelse indstille personer til uddannelse som udstillings- samt mark prøve dommere. Regionernes årsmøde Stk. 10. Dagsorden for årsmødet og indkomne navne på kandidater til valg offentliggøres i klubbens medier senest december. Stk. 11. Forslag til behandling på årsmødet indsendes til regionslederen senest 14 dage før årsmødet. Stk. 12. Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde e) Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge samt budget for indeværende år f) Valg til regionsledelsen g) Valg af revisor samt revisorsuppleant h) Behandling af indkomne forslag i) Eventuelt. Stk. 13. Vedtagelser på årsmødet sker ved simpelt relativt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlem mer. Der kan hverken stemmes ved fuldmagt eller per brev. 13

14 Ingen vedtagelse kan forpligte en ledelse ud over dens kompetence i forhold til DRKs vedtægter. Stk. 14. Godkendt referat fra årsmødet samt regnskab skal indsendes til DRKs bestyrelse inden den 15. februar. Regionsdeling/sammenlægning Stk. 15. Regionsdeling /sammenlægning kan afgøres af DRKs bestyrelse efter forhandling fra de(n) berørte region(er). 16. DISCIPLINÆRSAGER Stk. 1 Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. Sådanne foranstaltninger kan bestå i: a) Tildeling af 1) misbilligelse 2) eller advarsel. b) Frakendelse af kennelmærke. c) Frakendelse af tillidshverv. d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring. f) Eksklusion. g) Nedlæggelse af avlsforbud. DRKs bestyrelse kan alene bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Stk. 3. Disciplinærsager, som ikke kan ordnes i mindelighed mellem DRKs bestyrelse og de implicerede parter, fremsendes til DKKs disciplinærnævn og kan ikke indbringes for generalforsamlingen i DRK. Kun sådanne sager, der ifølge DKKs love kan medføre disciplinære foranstaltninger, kan behandles. Stk. 4. DRKs bestyrelse kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love 26. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder. Stk. 5. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKKs love om disciplinære foranstaltninger. 14

15 Stk. 6. Bestemmelser i stk 1-5 berører ikke en dommers, prøve- eller udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger på dagen. 17. URAFSTEMNING Stk.1. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Forslag, herunder vedtægtsæn drings forslag, bekendtgøres til de stemmeberettigede medlemmer. 18. KLUBBENS DELING Hvis en eller flere racer ønsker at danne egen specialklub, kan dette ske efter bestemmelserne i DKKs love. Ved en deling af klubben fordeles DRKs aktiver og passiver pr. datoen for delingen efter antallet af medlemmer pr. samme dato. Opgørelsen foretages af den af DRK inden delingen valgte eksterne revision. 19. OPLØSNING AF KLUBBEN Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. 20. IKRAFTTRÆDEN Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 23. februar 2014 og herefter vedtaget ved urafstemning den 15. august Lovene er godkendt af DKK til ikrafttræden den 9. oktober

16 Dansk Retriever Klub er specialklub under Dansk Kennel Klub, medlem af Féderation Cynologique Internationale 16

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Navn & hjemsted 1, stk. 1 Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (- i daglig tale kaldet Tollerklubben ). Klubben er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden. Love Juli 2015 1. 1. Klubbens navn er SPIDSHUNDE- KLUBBEN stiftet den 4. juni 1968. 2. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand. 3. Specialklubben er anerkendt af og samarbejder med Dansk

Læs mere

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes OES-klubben. Klubben er stiftet den 11. september 1965. Klubbens

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Love for. Dansk Leonberger Klub

Love for. Dansk Leonberger Klub Page 1 of 6 Love for Dansk Leonberger Klub 1. Navn og hjemsted Stk.1 Klubbens navn er Dansk Leonberger Klub (forkortet D.L.K) D.L.K. er en specialklub der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN

BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN 1 2.1 BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN Klubbens navn er Beagle Klubben. Beagle Klubben er en specialklub under Dansk Kennel Klub. Klubbens hjemsted og værneting er formandens. 2 FORMÅL Klubbens formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Spaniel Klubbens love

Spaniel Klubbens love Spaniel Klubbens love 1: Navn og Hjemsted Klubbens navn er Spaniel Klubben. Klubbens hjemsted og værneting er formandens adresse Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011 Gældende fra 5. marts 2011 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Klubbens navn er DANSK CHOW CHOW KLUB (forkortet DCCK) stiftet d. 4. marts 1972. Stk. 2 Klubbens hjemsted og værneting er hos den til enhver tid siddende

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

DANSK HUNDE SKOLE ROSKILDE. Klubben er stiftet den 1. august Familiehunden i centrum VEDTÆGTER

DANSK HUNDE SKOLE ROSKILDE. Klubben er stiftet den 1. august Familiehunden i centrum VEDTÆGTER Klubben er stiftet den 1. august 1996. Familiehunden i centrum VEDTÆGTER Vedtægter for Dansk Hundeskole Roskilde 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er "Dansk Hundeskole Roskilde" Klubbens hjemsted er Roskilde.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Klubben for FT. Spaniels

Klubben for FT. Spaniels Klubben for FT. Spaniels Vedtaget på generalforsamling 26. februar 2012 og ved urafstemning 15. april 2012 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Klubben for Field Trial Spaniels. I det efterfølgende

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK

VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Newfoundlandklubben VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK i Danmark Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Newfoundlandklubben i Danmark. Klubben er stiftet den 10. september 1967. Stk. 2. Klubbens

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere