Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Dansk Retriever Klub"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1

2 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret og valgbarhed...side 5 8 Udmeldelse...side 5 9 DRKs bestyrelse...side 5 10 Generalforsamling...side 7 11 Økonomi...side 8 12 Regnskab...side 9 13 Revision...side 9 14 Racer...side 9 15 Regioner...side Disciplinærsager...side Urafstemning...side Klubbens deling...side Opløsning af klubben...side Ikrafttræden...side 15 2

3 Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Dansk Retriever Klub (DRK). DRK er anerkendt af Dansk Kennel Klub (DKK) som samarbejdende specialklub for de fem retrieverracer: chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever og labrador retriever. Stk. 3. DRKs udadrettede virksomhed og arbejdet inden for klubben finder sted på grundlag af DKKs love og stambogsføringsregler, overenskomst mellem DKK og DRK samt nærværende vedtægter. DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2, i DKKs love oprettede overenskomst. Stk. 4. Klubbens hjemsted og værneting er den kommune/retskreds, hvori klubben har sin officielle adresse. 2 ORGANISATION Klubben er opbygget med a) Urafstemning b) Generalforsamling c) Bestyrelse d) Racer og regioner e) Medlemmer 3 KLUBBENS FORMÅL Det er DRKs formål - i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser - at: a) fremme avl og anvendelse af retrievere,der er i besiddelse af de jagt-, eksteriør og temperamentsmæssige kvaliteter, der er kendetegnende for den enkelte retrieverrace. b) udbrede kendskabet til retrievere og deres egenskaber - såvel til klubbens medlemmer som til offentligheden. c) varetage retrievernes/ejernes interesser i såvel hundeverdenen som i samfundet. Til opfyldelse af disse formål skal DRK bl.a.: a) afholde udstillinger, prøver, avlsgodken delsesarrangementer og træninger, 3

4 4 b) sikre kvalificerede dommere til udstillinger og prøver samt veluddannede instruktører til træning, c) tilbyde medlemmerne information og vejledning med hensyn til avl, træning, udstilling, prøver samt almindelig pleje, d) udgive et medlemsblad og oplysende pje cer, e) virke for god behandling af retrieverne som brugs- og familiehunde, f) virke for et godt samarbejde med DKK samt andre specialklubber og organisationer, der har betydning for varetagelsen af retrievernes/ejernes interesser. 4 AVLSARBEJDE DRK er DKKs sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende retrieverracerne. DRKs bestyrelse kan fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens racer, og avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver godkendelse fra DKK, inden de kan iværksættes. 5 MEDLEMSKAB Stk.1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Tvivlsspørgsmål vedrørende medlemsoptagelse afgøres af DRKs bestyrelse. Kontingentrestance medfører automatisk tab af medlemskab og dermed også eventuelle valgte tillidsposter. Stk. 3. DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder. Stk. 4. Medlemskabet er personligt. Hvert medlem har en stemme. Stk. 5. Ved begæring om medlemskab skal man oplyse hvilken race(r) og hvilken region man ønsker at høre til. Stk. 6. Husstandsmedlemskab kan tegnes af ægtefælle, samlever eller hjemmeboende børn. Stk. 7. Tillægsmedlemskab kan tegnes af medlemmer, der ønsker tilhørsforhold til flere racer. Tillægsmedlemskab giver kun ret til at stemme ved racevalg og racens årsmøder. 6 KONTINGENT Medlemskontingentet både for fuldt medlemskab samt husstands-/tillægsmedlemskab fastsættes af DRKs bestyrelse.

5 Medlemskontingent erlægges årsvis forud. Er kontingentet ikke DRK i hænde sidste betalingsdato bortfalder medlemskabet og dermed også eventuelt sæde i klubbens ledende organer. 7 STEMMERET OG VALGBARHED Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede i klubbens anliggender i henhold til reglerne i disse vedtægter. Valgbarhed til klubbens ledende organer - bestyrelse, raceledelser samt regionsledelser - forudsætter myndighedsalder og 12 måneders forudgående, uafbrudt medlemskab fra valgdagen at regne. Valgbarhed til bestyrelse og raceledelser kræver desuden medlemskab af DKK. 8. UDMELDELSE Udmeldelse af klubben kan ske ved skriftlig henvendelse til klubbens bogholderi eller sek retariat samt ved undladelse af kontingentbetaling. Forudbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 9. DRKs BESTYRELSE Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK. Valg til bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. Stk. 3. Hvert år vælges henholdsvis 2, 2 og 3 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 3 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Valget sker hvert år den 10. januar ved hemmelig urafstemning blandt alle klubbens medlemmer. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretager interne revisorer lodtrækning. De til bestyrelsen opstillede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1., 2. og 3. suppleant. Stk. 5. I klubbens medier meddeles senest september hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg og om de er villige til genvalg. Samtidig indkaldes forslag til kandidater. 5

6 Stk. 6. Eventuelle forslag til kandidater skal være DRKs officielle adresse i hænde senest den 10. oktober. Der accepteres udelukkende forslag fremsendt pr. post. betragtes i denne sammenhæng som post. Inden fristens udløb skal der foreligge accept fra de kandidater, der opstilles. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er i øvrigt ansvarlig i alle forhold vedrørende valget. Fortegnelse over de opstillede kandidater samt eventuelle stillere for disse bekendtgøres i medlemsbladet og på DRK s webside senest den 1. december. Stk. 7. De afgivne stemmer optælles og kontrolleres af klubbens interne revisorer. Resultatet af valget meddeles hurtigst muligt til kandidaterne og offentliggøres i klubbens medier hurtigst muligt efter kandidaterne er informeret. Stk. 8. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Stk. 9. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrel ses med lems valgperiode. Stk. 10. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig ved at der ikke findes suppleanter, der kan indtræde på fratrædende be sty relsesmedlemmers poster, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsens arbejde Stk. 11. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted. Stk. 12. Bestyrelsen kan træffe afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning. Stk.13. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk. 14. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær. Stk. 15. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødven- 6

7 digt. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af mødedeltagerne på det først følgende bestyrelsesmøde. Et referat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres på klubbens medier. Stk. 16. Bestyrelseshvervet er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp. Stk. 17. Klubbens repræsentanter i DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. Stk. 18. Bestyrelsen nedsætter følgende permanente udvalg: a) Markprøveudvalg b) Dommerudvalg (markprøve, WT og brugs prø ve) c) Udstillingsudvalg d) Regionernes koordineringsudvalg e) Træningsudvalg f) Sporudvalg Stk. 19. Bestyrelsen er derudover bemyndiget til at nedsætte udvalg efter behov. Stk. 20. Bestyrelsen formulerer kommissorier for udvalgene. 10. GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den sidste weekend i februar. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne via klubbens medier senest i oktober måned. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted samt dagsorden. Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være klubbens officielle adresse i hænde senest 1. november og offentliggøres senest 21 dage før generalforsamlingen i klubbens medier. Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet bestemmes af dirigenten) d) Godkendelse af bestyrelsens beretning e) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og 7

8 meddelelse af decharge (ansvarsfritagelse). f) Forelæggelse af budget g) Beretninger fra de permanente udvalg h) Behandling af indkomne forslag i) Valg - 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant - evt. medlemm(er) og suppleant(er) til bestyrelsen j) Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 100 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Stk. 6. Bestyrelsen skal indvarsle den ekstraordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden i klubbens medier senest 8 uger efter beslutningen/begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel. Stk. 7. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte. Afstemning på generalforsamling Stk. 8. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt relativt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. Stk. 9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 10. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan forslagene vedtages ved simpelt relativt stemmeflertal. Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK. Referat/Offentliggørelse Stk. 11. Bestyrelsen offentliggør snarest muligt et koncentreret - og af dirigenten godkendt - referat af generalforsamlingen. Referatet offentliggøres på klubbens hjemmeside, eller pr. brev efter bestyrelsens afgørelse. 11. ØKONOMI DRKs bestyrelse skal i sine økonomiske dispositioner sikre tilstrækkelige midler til at racer og regioner kan løse deres vedtægtsbestemte opgaver. 8

9 12. REGNSKAB Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges klubbens interne revisorer senest den 25. januar. Stk. 3. Det reviderede regnskab offentliggøres på generalforsamlingen samt på DRK s webside senest 5 dage før generalforsamlingen. Det kan endvidere efter generalforsamlingen rekvireres fra DRK s sekretariat. 13 REVISION Revisionen af DRK s regnskab forestås af statsautoriseret eller registreret revisor. 2 klubmedlemmer samt 1 suppleant vælges af generalforsamlingen som interne revisorer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. De interne revisorer skal være valgbare iflg. DRK s vedtægter. Stk. 2 Revisionen afleverer det afsluttede og reviderede regnskab med revisionspåtegning, så det kan offentliggøres jvf. 12 stk RACER DRK omfatter 5 racer: chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flat coat ed retriever, golden retriever og labrador retriever med hver sin raceledelse. Raceledelsen er klubbens ekspertise for den pågældende retrieverrace og har derudover til opgave at varetage racens tarv og styrke medlemmernes interesse for arbejdet med deres hunde og for klubbens virksomhed. Stk. 3. Hver raceledelse består af 3, 5 eller 7 medlemmer. Eventuelle ændringer af en raceledelses antal skal godkendes på racens årsmøde. Samtlige medlemmer af raceledelsen skal være medlem af DKK. Stk. 4. Raceledelsen kan efter behov nedsætte udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver samt anvende lønnet hjælp. Stk. 5. Racens udstillinger og markprøver koordineres med klubbens instanser. 9

10 Stk. 6. Racen indstiller til DRKs bestyrelse hvilke krav der ønskes til avlsgodkendelse og afholder avlsgodkendelsesarrangementer efter behov. Stk. 7. Dommere til racens egne udstillinger inviteres af racens ledelse. Dommerne skal godkendes af DKK. Anmodning til DKK om godkendelse af dommere sendes via DRKs sekretariat. Stk. 8. Racens ledelse inviterer dommere til racens egne markprøver og underretter DRK's markprøveudvalg herom. Udenlandske dommere skal godkendes af DKK. Økonomi Stk. 9. Racerne har selvstændig økonomi inden for de af DRKs bestyrelse afstukne ram mer. Stk. 10. Racernes ledelser er ansvarlige for, at regnskabet føres i overensstemmelse med god regnsskabskik. Stk. 11. Den enkelte raceledelse kan til DRKs bestyrelse indstille emner til uddannelse som udstillings- samt markprøvedom mere. Valg til racens ledelse Stk. 12. Valg til racens ledelse finder sted ved urafstemning den 10. januar blandt den enkelte races stemmeberettigede medlemmer. Stk. 13. Ledelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Genvalg kan finde sted. Samtidig vælges 2 suppleanter der er de kandidater, der får flest stemmer uden at blive valgt. Suppleanternes valgperiode er 1 år. Stk. 14. I ledelser med 3 medlemmer er der 1 medlem på valg hvert år. I ledelser med 5 medlemmer er der 1 henholdsvis 2 medlemmer på valg og i ledelser med 7 medlemmer hhv. 2 eller 3. Stk. 15. På racens årsmøde vælges derudover en revisor og en revisorsuppleant ved direkte afstemning. Stk. 16. I klubbens medier offentliggøres senest i september navnene på de afgående medlemmer samt oplysning om, om de pågældende er villige til genvalg. Samtidig indkaldes forslag fra medlemmer til valg af nye raceledelsesmedlemmer. Eventuelle forslag skal være DRKs sekretariat i hænde senest den 10. oktober. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel ledelses- og suppleantposter, skal supplerende valg ske på racens årsmøde. 10

11 Stk. 17. Oplysning om opstillede kandidater bekendtgøres i klubbens medier i december. Stk. 18. De afgivne stemmer optælles og kontrolleres af klubbens interne revisorer. Resultatet af valget meddeles hurtigst muligt til kandidaterne og offentliggøres i klubbens medier hurtigst muligt efter kandidaterne er informeret. Stk. 19. Den afgående ledelse fungerer til og med racens ordinære årsmøde, herefter tiltræder den nye ledelse. Racens konstituering og arbejdsform Stk. 20. Den tiltrædende ledelse konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær hurtigst muligt efter valget. Hvis raceledelsen består af 3 medlemmer konstitueres uden næstformand. Omkon stituering kan finde sted. Konstitueringen meddeles senest en uge efter til klubbens officielle adresse. Stk. 21. Ved et ledelsesmedlems afgang i en valgperiode indtræder suppleanten i vedkommendes valgperiode. Stk. 22. Ledelsen fastsætter selv sin forretningsorden herunder hvem der er befuldmægtiget til at disponere over racens midler. Stk. 23. Ledelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er til stede. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk. 24. Der føres en forhandlingsprotokol, der skal underskrives af deltagerne. Racens årsmøde Stk. 25. Racens årsmøde afholdes efter årsskiftet og senest den første weekend i februar. Dato og mødested fastsættes af raceledelsen og offentliggøres i klubbens medier senest i september. Stk. 26. Dagsorden for racens ordinære årsmøde skal mindst indeholde: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten) d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde e) Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvars fri ta gel se) samt budget for indeværende år 11

12 12 f) Valg af - revisor samt revisorsuppleant - evt. medlemm(er) og suppleant(er) til raceledelsen g) Behandling af indkomne forslag h) Eventuelt Stk. 27. Racens stemmeberettigede medlemmer kan fremsætte forslag til behandling på racens årsmøde. Forslag skal være raceledelsesformanden i hænde senest den 1. december. Stk. 28. Forslag til behandling på årsmødet samt ledelsens eventuelle kommentarer offentliggøres senest 21 dage før årsmødet i klubbens medier. Stk. 29. Vedtagelser på årsmødet sker ved simpelt relativt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Der kan hverken stemmes ved fuldmagt eller per brev. Ingen vedtagelse kan forpligte en ledelse ud over dens kompetence i forhold til DRKs vedtægter. Stk. 30. Godkendt referat fra årsmødet samt regnskab skal indsendes til DRKs bestyrelse inden 15. februar samme år. 15. REGIONER Stk.1. DRK er geografisk opdelt i et antal regioner med hver sin regionsledelse. Re gionernes formål er på lokalt plan at styrke forbindelsen til medlemmerne. Økonomi Regionerne har selvstændig økonomi inden for de af DRKs bestyrelse afstukne rammer og regionsledelserne er ansvarlige for, at regnskabet føres i overensstemmelse med god regnskabsskik. Valg til regionsledelsen Stk. 3. Hver region ledes af en regions ledelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges på regionens årsmøde. Årsmødet afholdes i januar måned. Stk. 4. I klubbens medier offentliggøres senest i november navne på de afgående ledelsesmedlemmer samt oplysning om de pågældende er villige til genvalg. Samtidig indkaldes forslag fra medlemmerne til valg af nye regionsledelsesmedlemmer. Forslag til kandidater skal være regionsledelsen i hænde senest den 20. december. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel ledelses- som suppleantposter, skal supplerende valg finde sted på regionens årsmøde. Stk. 5. Medlemmer af regionsledelsen vælges for en 2-årig periode, idet der på lige årstal vælges

13 2 eller 4 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter, der er de kandidater, der opnår flest stemmer uden at blive valgt. Indtræder en suppleant i stedet for et valgt medlem, overtager suppleanten den valgperiode, det udtrådte medlem havde. På årsmødet vælges en revisor og en revisorsuppleant. Den afgående regionsledelse fungerer til og med årsmødet, hvorefter den nye ledelse træder til. Regionsledelsens konstituering og arbejdsform Stk. 6. På første regionsledelsesmøde efter årsmødet konstituerer ledelsen sig med: formand, næstformand, kasserer og sekretær. Omkonstituering kan finde sted. Konstitueringen meddeles senest en uge efter til klubbens officielle adresse. Stk. 7. Regionsledelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen er til stede. Ved stemelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk. 8. Der skrives referat ved hvert møde. Referatet godkendes ved efterfølgende regionsledelsesmøde. Stk. 9. Den enkelte regionsledelse kan til DRK's bestyrelse indstille personer til uddannelse som udstillings- samt mark prøve dommere. Regionernes årsmøde Stk. 10. Dagsorden for årsmødet og indkomne navne på kandidater til valg offentliggøres i klubbens medier senest december. Stk. 11. Forslag til behandling på årsmødet indsendes til regionslederen senest 14 dage før årsmødet. Stk. 12. Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde e) Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge samt budget for indeværende år f) Valg til regionsledelsen g) Valg af revisor samt revisorsuppleant h) Behandling af indkomne forslag i) Eventuelt. Stk. 13. Vedtagelser på årsmødet sker ved simpelt relativt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlem mer. Der kan hverken stemmes ved fuldmagt eller per brev. 13

14 Ingen vedtagelse kan forpligte en ledelse ud over dens kompetence i forhold til DRKs vedtægter. Stk. 14. Godkendt referat fra årsmødet samt regnskab skal indsendes til DRKs bestyrelse inden den 15. februar. Regionsdeling/sammenlægning Stk. 15. Regionsdeling /sammenlægning kan afgøres af DRKs bestyrelse efter forhandling fra de(n) berørte region(er). 16. DISCIPLINÆRSAGER Stk. 1 Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. Sådanne foranstaltninger kan bestå i: a) Tildeling af 1) misbilligelse 2) eller advarsel. b) Frakendelse af kennelmærke. c) Frakendelse af tillidshverv. d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring. f) Eksklusion. g) Nedlæggelse af avlsforbud. DRKs bestyrelse kan alene bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Stk. 3. Disciplinærsager, som ikke kan ordnes i mindelighed mellem DRKs bestyrelse og de implicerede parter, fremsendes til DKKs disciplinærnævn og kan ikke indbringes for generalforsamlingen i DRK. Kun sådanne sager, der ifølge DKKs love kan medføre disciplinære foranstaltninger, kan behandles. Stk. 4. DRKs bestyrelse kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love 26. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder. Stk. 5. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKKs love om disciplinære foranstaltninger. 14

15 Stk. 6. Bestemmelser i stk 1-5 berører ikke en dommers, prøve- eller udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger på dagen. 17. URAFSTEMNING Stk.1. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Forslag, herunder vedtægtsæn drings forslag, bekendtgøres til de stemmeberettigede medlemmer. 18. KLUBBENS DELING Hvis en eller flere racer ønsker at danne egen specialklub, kan dette ske efter bestemmelserne i DKKs love. Ved en deling af klubben fordeles DRKs aktiver og passiver pr. datoen for delingen efter antallet af medlemmer pr. samme dato. Opgørelsen foretages af den af DRK inden delingen valgte eksterne revision. 19. OPLØSNING AF KLUBBEN Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. 20. IKRAFTTRÆDEN Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 23. februar 2014 og herefter vedtaget ved urafstemning den 15. august Lovene er godkendt af DKK til ikrafttræden den 9. oktober

16 Dansk Retriever Klub er specialklub under Dansk Kennel Klub, medlem af Féderation Cynologique Internationale 16

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Spaniel Klubbens love

Spaniel Klubbens love Spaniel Klubbens love 1: Navn og Hjemsted Klubbens navn er Spaniel Klubben. Klubbens hjemsted og værneting er formandens adresse Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med

Læs mere

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011 Gældende fra 5. marts 2011 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Klubbens navn er DANSK CHOW CHOW KLUB (forkortet DCCK) stiftet d. 4. marts 1972. Stk. 2 Klubbens hjemsted og værneting er hos den til enhver tid siddende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere