Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder 2017 Sundhedsudvalget

2 Udgivelsesdato: Kontakt Helle Skude Direkte tlf Center for Sundhed og Omsorg Sekretariat

3 Indhold Kvalitetsstandarderne for Træning...4 Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk Kvalitetsstandarder for Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 86 stk Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Sundhedslovens 140 (Genoptræningsplan)...13 Kvalitetsstandarder for Forebyggende træning efter servicelovens 79 (selvtræning) på Louiselund...17 Kvalitetsstandarder for Forebyggende besøg...21 Kvalitetsstandarder for palliativ fysioterapi...23 Kvalitetstandarderne for Kørsel...25 Kvalitetsstandarder for kørsel til ambulant genoptræning og vedligeholdelsestræning /3

4 Kvalitetsstandarderne for Træning 4/4

5 Kvalitetsstandarderfor Genoptræningefter Serviceloven 86 stk. 1 Målgruppe Ældre borgere, der efter sygdom/almen svækkelse uden forudgående hospitalsindlæggelse er midlertidigt svækkede. Udover denne målgruppe vil også andre voksne i begrænset omfang kunne omfattes af kommunal genoptræning efter 86, hvilket besluttes ud fra en konkret individuel vurdering. Serviceniveau For at modtage genoptræning efter Serviceloven skal man visiteres til dette. Efter henvisning til genoptræning, vurderer borgeren og den trænende terapeut i samarbejde det aktuelle behov for genoptræning. Alle kvalitetsstandarder er politisk vedtaget og danner baggrund for visitationen. Denne vurdering udføres blandt andet på baggrund af følgende kriterier: Borgeren er bosiddende i Hørsholm Kommune. Borgeren vurderes til at have effekt af genoptræning og har et genoptræningspotentiale. Borgeren er motiveret for genoptræning. Borgeren vurderes til at kunne forbedre fysiske færdigheder ved en træningsindsats, efter funktionstab. Tilbuddet skal gives i de tilfælde, hvor anden form for træning ikke kan forbedre funktionsniveauet. Anden form for træning kan for eksempel være i form af egen træningsindsats uden for kommunalt regi eller selvtræning. Borgeren må ikke for samme funktionsnedsættelse modtage en dublering af indsatsen, enten i hospitalsregi, under ordningen om vederlagsfri fysioterapi eller i andet regi med tilskud fra det offentlige. Servicemål Genoptræning er et målrettet og tidsafgrænset forløb og gives på baggrund af en faglig vurdering. Der kan forekomme ventetid på genoptræning efter serviceloven på maksimalt 4 uger. Der kan forekomme aflysninger af hold- og individuel træning. Ved planlagte aflysninger informeres borgeren skriftligt, men ved akutte aflysninger vil det foregå pr. telefon. En alternativ tid aftales, hvis det er nødvendigt, for at opnå det fastsatte mål. Formål At borgeren gennem sin aktive deltagelse i et målrettet genoptræningsforløb, generhverver/øger sit funktions- og færdighedsniveau samt fastholder størst mulig livskvalitet. At udvikle, genvinde, bibeholde alternativt udskyde forringelse af funktioner og evner. 5/5

6 Generelt indhold i ydelser At borgeren bevarer eller forbedrer sin selvhjulpenhed ved at lære at bruge egne ressourcer. Herunder skal borgeren tage medansvar for fortsat at være fysisk aktiv for at bevare det opnåede funktionsog færdighedsniveau. At forebygge/udskyde at der opstår behov for øget hjælp, sygehusindlæggelse og plejebolig. At øge erkendelse og accept af ændrede livsvilkår. Genoptræningen foregår på kommunens Sundheds- og Rehabiliteringscenter Louiselund. Ud fra en konkret individuel vurdering af de trænende terapeuter tilrettelægges varigheden og intensiteten af forløbet. De trænende terapeuter udarbejder og anvender en individuel handleplan for det enkelte træningsforløb. Træningsforløbet planlægges, iværksættes og evalueres i samarbejde med borgeren. Der dokumenteres løbende i borgerens elektroniske journal. Træningen kan foregå på hold eller individuelt. Behandling i form af massage, ultralyd, samt passive øvelser indgår kun i enkeltstående tilfælde, hvis det af den trænende terapeut vurderes nødvendigt som en del af træningsforløbet. Indhold i ydelse og frekvens Træningsforløbet kan bestå af et eller flere af følgende elementer: Undersøgelse, udredning og relevante test (af tværfagligt team). Mål for træningen fastsættes sammen med borgeren. Vurdering af, instruktion og træning i de daglige funktioner. Vurdering af og instruktion i forflytning og lejring samt færden. Vurdering af behovet for hjælpemidler og kontakt til sagsbehandlende terapeuter vedrørende dette. Træning af styrke, udholdenhed, bevægelighed, balance og koordination. Træning af kognitive færdigheder. Hjemmebesøg og vurdering af fremtidig boform. Instruktion/vejledning/formidling/kommunikation og samarbejde med borgere, pårørende, personale og samarbejdspartnere. Genoptræningshold Fælles træning på hold. Ydelsen gives 2 gange ugentligt. Varighed vurderes efter en konkret individuel vurdering, men maksimalt 3 måneder. Genoptræning på Under opholdet afholdes forventnings-, statusog de midlertidige afslutningssamtale. pladser Genoptræningen varetages af et tværfagligt team, der koordinerer den daglige træningsindsats. Hvis det skønnes relevant, tilbydes efterfølgende ambulant træning enten på 6/6

7 Louiselund eller i borgerens hjem. Et ophold på de midlertidige pladser kan variere fra ca. 2 uger til ca. 2 måneder. Ved ophold på en midlertidig plads vil der som udgangspunkt være træning dagligt på ugens fem hverdage. Opholdet tilrettelægges, således at de daglige gøremål indgår som et led i træningen. Der kan tilbydes træning på lørdage og helligdage efter en konkret individuel vurdering. Hjemmetræning Individuel træning med fysioterapeut eller ergoterapeut i hjemmet relateret til målsætningen med henblik på at mestre daglige gøremål. Hjemmetræning tildeles, hvis borgeren ikke kan komme til træning på Louiselund pga. svækkelse. Såfremt borgerens funktionsniveau øges så borgeren kan komme til træning på center, skal dette tilbydes i stedet. 1-2 gange ugentligt. Varighed vurderes efter en konkret individuel faglig vurdering, men maksimalt 3 måneder. Individuel træning på center Individuel træning med fysioterapeut eller ergoterapeut relateret til målsætningen. Såfremt borgerens funktionsniveau øges, så borgeren kan træne på hold, skal dette tilbydes i stedet. 1-2 gange ugentligt på Louiselund Varighed vurderes efter en individuel konkret vurdering, men som hovedregel maksimalt 3 måneder. Krav til leverandøren Træningsstedet er ansvarligt for, at genoptræningen udføres efter anerkendt faglig standard. Ydelserne udføres af autoriseret fysioterapeut eller ergoterapeut. Træningsforløbet tilpasses den enkelte borgers behov. Leverandøren dokumenterer løbende i borgerens elektroniske omsorgsjournal. Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede ydelser. Midlertidige ændringer i behovet for træning skal imødekommes. Træning gives i et respektfuldt samarbejde mellem borger og medarbejder og tager udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. Krav til borgeren Det er en forudsætning, at borgeren samarbejder med den trænende terapeut, er motiveret og deltager aktivt i træningen. 7/7

8 Betaling Hvis borgeren ikke medvirker aktivt i træningsforløbet kan forløbet afsluttes. Borgeren må ikke være under påvirkning af alkohol eller andre rusmidler under træningen. Evt. afbud til træningen, grundet sygdom eller andet, som gør, at man er forhindret i at komme til træning, meddeles det hurtigst muligt til de trænende terapeuter. Ved udeblivelse mere end 2 gange i træk eller hyppige afbud uden væsentlige årsager kan forløbet afsluttes. Der skal derefter laves en ny visitation for at genoptage træningsforløbet. Borgeren opfordres til at give skriftligt samtykke til at indhente og videregive oplysninger af betydning for genoptræningsforløbet. Der må ikke ryges (heller ikke E-cigaretter), mens medarbejderen er i hjemmet, og der skal luftes ud 5 10 minutter, før medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. Der er brugerbetaling på visse områder så som: Forplejning ved ophold på de midlertidige pladser Materialer til visse typer træning eller madhold Kørsel Kørsel Se kvalitetsstandard for kørsel til træning Kvalitetsmål og opfølgning Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige arbejde. Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation. Borgertilfredshedsundersøgelser Borgere visiteret til genoptræning, testes ved hjælp af relevante tests igennem træningsforløbet, for at vurdere træningens effekt på borgerens funktionsniveau. Træningsforløbet evalueres løbende i et samarbejde mellem borgeren og de trænende terapeuter med henblik på at vurdere indsats og effekt. Slutdatoen fastsættes på baggrund af borgerens resterende træningspotentiale og realistiske funktionsmål. Udebliver indsats og effekt, kan træningsforløbet afsluttes umiddelbart. Opfyldes målsætningen tidligere end forventet afsluttes træningsforløbet tilsvarende tidligere. Lovgrundlag Serviceloven 86 Klagemulighed Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende henvende sig til de trænende terapeuter. Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen sagen til Ankestyrelsen. Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget. 8/8

9 Kontakt til trænende terapeuter på Louiselund Hvis borgeren ønsker at klage over en medarbejder, skal borgeren rette henvendelse til lederen af de trænende terapeuter. Alle hverdage på telefon /9

10 Kvalitetsstandarder for Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 86 stk. 2 Målgruppe Borgere, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov for træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Serviceniveau For at modtage vedligeholdelsestræning skal man visiteres til dette. Efter henvisning til vedligeholdelsestræning, vurderer borgeren og den trænende terapeut i samarbejde det aktuelle behov for vedligeholdelsestræning. Den trænende terapeut vurderer træningsbehovet blandt andet på baggrund af følgende kriterier: Borgeren er bosiddende i Hørsholm Kommune. Borgeren vurderes til at have effekt af vedligeholdelsestræning. Borgeren er motiveret for vedligeholdelsestræning. Borgeren kan ikke på anden måde vedligeholde et opnået funktionsniveau. Tilbuddet skal gives i de tilfælde, hvor anden form for træning ikke kan vedligeholde funktionsniveauet. Anden form for træning kan for eksempel være i form af egen træningsindsats uden for kommunalt regi eller selvtræning. Borgeren må ikke for samme funktionsnedsættelse modtage en dublering af indsatsen, enten i hospitalsregi, under ordningen om vederlagsfri fysioterapi eller i andet regi med tilskud fra det offentlige. Servicemål Der kan forekomme ventetid på opstart af træning på vedligeholdelseshold på maksimalt 8 uger. Der kan forekomme aflysninger af hold- og individuel træning. Ved planlagte aflysninger informeres borgeren skriftligt, men ved akutte aflysninger vil det foregå pr. telefon. En alternativ tid aftales, hvis det er nødvendigt, for at opnå det fastsatte mål. Formål At borgeren i videst muligt omfang bevarer eksisterende funktions- og færdighedsniveau. At udsætte tab af funktionsevne. Indhold i ydelse og frekvens Vedligeholdelsestræningen foregår på kommunens Sundheds- og Rehabiliteringscenter Louiselund eller Aktivitetscentret Sophielund. Ud fra en konkret individuel vurdering af de trænende terapeuter tilrettelægges varigheden og intensiteten af forløbet. De trænende terapeuter udarbejder og anvender en individuel handleplan for det enkelte træningsforløb. Træningsforløbet planlægges, iværksættes og evalueres i 10/10

11 samarbejde med borgeren. Træningen foregår fortrinsvis på hold. Træningen er almen fysisk træning på hold med henblik på at kunne vedligeholde et opnået funktionsniveau efter endt vedligeholdelsestræning. Træningen kan i særlige tilfælde foregå individuelt enten på center, i eget hjem eller under et midlertidigt træningsophold. Vedligeholdende træning kan også indeholde udarbejdelse af program til hjemmetræning udfærdiget af terapeuter med efterfølgende instruktion til plejepersonale, pårørende eller borgeren. Hjemmetræningen er med henblik på at vedligeholde et opnået funktionsniveau, samt i at kunne mestre daglige gøremål. Der dokumenteres løbende i borgerens elektroniske journal. Vedligeholdelsestræning tilbydes, som hovedregel en gang ugentligt i maksimalt 6 måneder. Kan bevilges 1 gang årligt. Krav til leverandøren Træningsstedet er ansvarligt for at vedligeholdelsestræningen udføres efter anerkendt faglig standard. Ydelsen udføres af autoriseret fysioterapeut eller ergoterapeut. Træningsforløbet tilpasses den enkelte borgers behov. Leverandøren dokumenterer løbende i borgerens elektroniske omsorgsjournal. Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede ydelser. Midlertidige ændringer i behovet for træning skal imødekommes. Træning gives i et respektfuldt samarbejde mellem borger og medarbejder og tager udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. Krav til borgeren Det er en forudsætning, at borgeren samarbejder med den trænende terapeut, er motiveret og deltager aktivt i træningen. Hvis borgeren ikke medvirker aktivt i træningsforløbet, kan forløbet afsluttes. Borgeren må ikke være under påvirkning af alkohol eller andre rusmidler under træningen. Evt. afbud til træningen, grundet sygdom eller andet, som gør, at man er forhindret i at komme til træning, meddeles hurtigst muligt til de trænende terapeuter. Ved udeblivelse mere end 2 gange i træk eller hyppige afbud uden væsentlige årsager kan forløbet afsluttes. Der skal derefter laves en ny visitation for at genoptage træningsforløbet. Borgeren opfordres til at give skriftligt samtykke til at indhente og videregive oplysninger af betydning for vedligeholdelsestræningsforløbet. Der må ikke ryges, (heller ikke E-cigaretter) mens medarbejderen er i hjemmet, og der skal luftes ud 5 10 minutter, før medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. 11/11

12 Brugerbetaling Der er brugerbetaling på visse områder så som: Forplejning ved ophold på de midlertidige pladser Materialer til visse typer træning eller madhold Kørsel Kørsel Se kvalitetsstandard for kørsel til træning Kvalitetsmål og opfølgning Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige arbejde. Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation. Borgertilfredshedsundersøgelser Borgere visiteret til vedligeholdelsestræning, testes ved hjælp af relevante tests igennem træningsforløbet, for at vurdere træningens effekt på borgerens funktionsniveau. Vurderes det ved de løbende evalueringer, at der ikke længere er træningspotentiale, afsluttes forløbet. Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 2 Klagemulighed Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende henvende sig til de trænende terapeuter. Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen sagen til Ankestyrelsen. Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget. Kontakt til trænende terapeuter på Louiselund Hvis borgeren ønsker at klage over en medarbejder, skal borgeren rette henvendelse til lederen af de trænende terapeuter. Alle hverdage på telefon /12

13 Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Sundhedslovens 140 (Genoptræningsplan) Målgruppe Borgere, der i forbindelse med udskrivning fra hospital, har fået en genoptræningsplan med et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Behov for genoptræning vurderes individuelt og tilbydes ud fra borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau og ressourcer. Serviceniveau Det er hospitalet, der med en genoptræningsplan vurderer, at borgeren har brug for genoptræning efter Sundhedsloven 140 ved udskrivning fra hospital. Den konkrete individuelle vurdering sker i samarbejde mellem en trænende terapeut og borgeren på baggrund af gældende lovgivning og ud fra det politisk vedtagende serviceniveau. Træningsforløbets varighed er afhængig af diagnose og følger de kliniske retningslinjer herfor. Senest 5 hverdage efter at genoptræningsplanen er modtaget i kommunen, skal den trænende terapeut have etableret kontakt til borgeren. Senest 10 hverdage efter genoptræningsplanen er modtaget i kommunen, skal genoptræningen være planlagt og/eller iværksat. Ved udeblivelse mere end to gange i træk eller hyppige afbud uden væsentlig årsag kan forløbet afsluttes umiddelbart. Den trænende terapeut kontakter borgeren inden endelig afslutning. Borgeren skal være motiveret for eller kunne motiveres til aktivt at indgå i et genoptræningsforløb. Servicemål Ydelsen udføres senest 10 hverdage efter visitationen ved indsatser med hjemmel i Sundhedsloven 140. Der kan forekomme aflysninger af hold- og individuel træning. Ved planlagte aflysninger informeres borgeren skriftligt, men ved akutte aflysninger vil det foregå pr. telefon. En alternativ tid aftales, hvis det er nødvendigt, for at opnå det fastsatte mål. Formål At borgere generhverver/øger deres funktions- og færdighedsniveau efter hospitalsindlæggelse. At opnå det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen eller på så højt niveau som muligt. At borgere, der har begrænsninger i deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevner, opnår et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. At lette overgangen fra sygehusindlæggelse til eget hjem. At forebygge/udskyde at der opstår behov for øget hjælp, sygehusindlæggelse og plejebolig. At øge erkendelse og accept af ændrede livsvilkår. 13/13

14 Generelt indhold i ydelser Genoptræningen foregår fortrinsvis på kommunens Sundheds- og Rehabiliteringscenter Louiselund. Genoptræningen er diagnoserelateret og beskrevet i de kliniske standarder fra hospitalet. De trænende terapeuter udarbejder og anvender en individuel handleplan for det enkelte træningsforløb. Træningsforløbet planlægges, iværksættes og evalueres i samarbejde med borgeren. Indhold i ydelse og frekvens Træningsforløbet kan bestå af et eller flere af følgende elementer: Undersøgelse, udredning og relevante test (af tværfagligt team). Mål for træningen fastsættes sammen med borgeren. Vurdering af, instruktion og træning i de daglige funktioner. Vurdering af og instruktion i forflytning og lejring samt færden. Vurdering af behovet for hjælpemidler og kontakt til sagsbehandlende terapeuter vedrørende dette. Træning af styrke, udholdenhed, bevægelighed, balance og koordination. Træning af kognitive færdigheder. Hjemmebesøg og vurdering af fremtidig boform. Instruktion/vejledning/formidling/kommunikation og samarbejde med borgere, pårørende, personale og samarbejdspartnere. Genoptræningshold Fælles træning på hold. Ydelsen gives 1-2 gange ugentligt. Varighed vurderes efter en konkret individuel vurdering, men maksimalt 3 måneder. Genoptræning på Under opholdet afholdes forventnings-, statusog de midlertidige afslutningssamtale. pladser Genoptræningen varetages af et tværfagligt team, der koordinerer den daglige træningsindsats. Hvis det skønnes relevant, tilbydes efterfølgende ambulant træning enten på Louiselund eller i borgerens hjem. Et ophold på de midlertidige pladser kan variere fra ca. 2 uger til ca. 2 måneder. Ved ophold på en midlertidig plads vil der som udgangspunkt være træning dagligt på ugens fem hverdage. Opholdet tilrettelægges, således at de daglige gøremål indgår som et led i træningen. Der kan tilbydes træning på lørdage og helligdage efter en konkret individuel vurdering. Hjemmetræning Individuel træning med fysioterapeut eller 14/14

15 Individueltræning på center ergoterapeut i hjemmet relateret til målsætningen med henblik på at mestre daglige gøremål. Hjemmetræning tildeles, hvis borgeren ikke kan komme til træning på Louiselund pga. svækkelse. Såfremt borgerens funktionsniveau øges, så borgeren kan komme til træning på center, skal dette tilbydes i stedet. 1-2 gange ugentligt. Varighed vurderes efter en konkret individuel faglig vurdering, men maksimalt 3 måneder. Individuel træning med fysioterapeut eller ergoterapeut relateret til målsætningen. Såfremt borgerens funktionsniveau øges, så borgeren kan træne på hold, skal dette tilbydes i stedet. 1-2 gange ugentligt på Louiselund. Varighed vurderes efter en individuel faglig vurdering, men som hovedregel maksimalt 3 måneder. Leverandør Borgeren kan efter reglerne om frit valg vælge at modtage genoptræning i anden kommune, hvis den har kapacitet til dette. Krav til leverandøren Træningsstedet er ansvarligt for at genoptræningen udføres efter anerkendt faglig standard. Ydelserne udføres af autoriseret fysioterapeut eller ergoterapeut. Træningsforløbet tilpasses den enkelte borgers behov. Leverandøren dokumenterer løbende i borgerens elektroniske omsorgsjournal. Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede ydelser. Midlertidige ændringer i behovet for træning skal imødekommes. Træning gives i et respektfuldt samarbejde mellem borger og medarbejder og tager udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. Krav til borgeren Det er en forudsætning, at borgeren samarbejder med den trænende terapeut, er motiveret og deltager aktivt i træningen. Hvis borgeren ikke medvirker aktivt i træningsforløbet, kan forløbet afsluttes. Borgeren må ikke være under påvirkning af alkohol eller andre rusmidler under træningen. Evt. afbud til træningen, grundet sygdom eller andet, som gør, at man er forhindret i at komme til træning, meddeles hurtigst muligt til de trænende terapeuter. Ved udeblivelse mere end 2 gange i træk eller hyppige afbud uden væsentlige årsager kan forløbet afsluttes. Der skal derefter laves en ny visitation for at genoptage træningsforløbet. 15/15

16 Betaling Borgeren opfordres til at give skriftligt samtykke til at indhente og videregive oplysninger af betydning for genoptræningsforløbet. Der må ikke ryges (heller ikke E-cigaretter), mens medarbejderen er i hjemmet, og der skal luftes ud 5 10 minutter, før medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. Der er brugerbetaling på visse områder så som: Forplejning ved ophold på de midlertidige pladser. Materialer til visse typer træning eller madhold. Kørsel Se kvalitetsstandard for kørsel til træning Kvalitetsmål og opfølgning Gennem dialog mellem borger og medarbejder i det daglige arbejde. Ved løbende dialog mellem leverandør og visitation. Borgertilfredshedsundersøgelser. Borgere visiteret til genoptræning, testes ved hjælp af relevante tests igennem træningsforløbet, for at vurdere træningens effekt på borgerens funktionsniveau. Vurderes det ved de løbende evalueringer, at der ikke længere er træningspotentiale, afsluttes forløbet. Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Klagemulighed Hvis borgeren ønsker at klage over den faglige udførsel af genoptræningen, kan det gøres gennem: Styrelsen for Patientsikkerhed Finsensvej Frederiksberg Kontakt til trænende terapeuter på Louiselund Hvis borgeren ønsker at klage over en medarbejder, skal borgeren rette henvendelse til lederen af de trænende terapeuter. Alle hverdage på telefon /16

17 Kvalitetsstandarder for Forebyggende træning efter servicelovens 79 17/17

18 (selvtræning) på Louiselund Målgruppe Borgere, der er fyldt 65 år eller er førtidspensionister og bosat i Hørsholm Kommune. Derudover kan borgere, der har deltaget i et forløbsprogram og er under 65 år, blive selvtrænere efter endt forløb. Borgere, som er motiveret for at træne, og ved hjælp af træning kan forventes at forebygge fald i funktionsevne. Borgere, der kan forstå instruktion af træningsprogram. Borgere, der kan transportere sig selv til træningscentret. Borgerne skal selv kunne træne, uden kommunens personale er til stede. Serviceniveau Selvtræning foregår på eget initiativ. Som indledning til selvtræning giver de trænende terapeut instruktion i brugen af træningsmaskiner og anden relevant træning. Selvtræning foregår på eget ansvar. Der er ingen mulighed for at holde pause i selvtræningstilbuddet. Der er en måneds opsigelse på selvtræningen. Servicemål Der kan forventes op til 4 ugers ventetid på at modtage instruktion til selvtræning, og dermed inden selvtræningen kan startes. Formål At borgeren bevarer størst mulig grad af funktions- og færdighedsniveau. At forebygge sygdom og almen svækkelse, så livskvalitet fastholdes. At borgeren lærer at kompensere for fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Borgeren skal herigennem opleve, at forebyggende træning øger sundheden og/eller fører til en funktionsforbedring. Indhold i ydelse og frekvens Som indledning til selvtræning giver de trænende terapeuter instruktion i brugen af træningsmaskiner og anden relevant træning. Der er ugentligt en terapeut til stede i træningssalen til supervision og tilretning af træningsprogrammer. Selve træningsforløbet er op til borgeren selv. Det er muligt at træne inden for de fastlagte åbningstider alle ugens syv dage (se mere under information). Krav til leverandøren Instruktionen til selvtræning varetages af autoriserede fysioterapeuter eller ergoterapeuter. Krav til borgeren Borgeren skal overholde de fastlagte åbningstider. Der kan i selvtræningsåbningstiden også være terapeuter og patienter i træningssalen. Borgeren skal rengøre træningsmaskinerne efter brug og rydde op efter sig. Tilbuddet om selvtræning kan kun benyttes af den person, nøglekortet er udstedt til. 18/18

19 Borgeren må ikke være under påvirkning af alkohol eller andre rusmidler under træningen. Brugerbetaling Der er en fast brugerbetaling på selvtræning, som afregnes over pensionen eller via giro, hvis man ikke er pensionist. Derudover betales et depositum til nøglekort til Louiselund. Lovgrundlag Serviceloven 79 Information Kontakt til trænende terapeuter på Louiselund På Louiselunds hjemmeside findes der yderligere information om, hvordan man bliver selvtræner og om åbningstider. Alle hverdage på telefon /19

20 20/20

21 Kvalitetsstandarder for Forebyggende besøg Målgruppe Borgere der fylder 75 år og bor i eget hjem, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg Alle borgere +80 år, som bor i eget hjem tilbydes et forebyggende besøg årligt Borgere i alderen år, som er i særlig risiko for at få fysiske, psykiske og sociale problemer samt bor i eget hjem, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Det drejer sig bla. Om: Nylige enker/enkemænd Borgere med alvorligt syg samlever/ægtefælle Borgere hvis samlever/ægtefælle er kommet på plejehjem Borgere hvis funktionsevne på anden måde er påvirket Serviceniveau årige vil tilbydes et forebyggende hjemmebesøg ved henvendelse fra fagpersonale, pårørende eller borgeren selv. 75 årige tilbydes et forebyggende hjemmebesøg skriftligt, det år de fylder 75 år. I brevet fremgår det at såfremt borgeren ønsker at tage imod et besøg skal de rette henvendelse for at aftale konkret dato og tid for besøget. 80+ årige tilbydes hvert år et forebyggende hjemmebesøg skriftligt. I brevet fremgår det at såfremt borgeren ønsker at tage imod et besøg skal de rette henvendelse for at aftale konkret dato og tid for besøget. 3-4 årlige temaeftermiddage med varierende temaer indenfor forebyggelse og sundhedsfremme målrettet ældre. Borgerne informeres om dette via kommunens hjemmeside samt i lokalavisen. Servicemål Der kan forekomme ventetid på forebyggende hjemmebesøg maksimalt 8 uger Formål Medvirke til at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst muligt og udnytte egne ressourcer Forebygge sygdom og funktionsnedsættelse hos borgeren Motivere borgeren til et aktivt liv Formidle information om sund livsstil Informere om tilbud til ældre i og udenfor kommunen At yde en tidlig indsats Indhold i ydelse og frekvens Forebyggende hjemmebesøg tilbydes 1 gang årligt. Der afsættes 50 minutter til det forebyggende hjemmebesøg. Det forebyggende hjemmebesøg er en struktureret, helhedsorienteret samtale hvor borgerens livssituation gennemgås, herunder: Afdækning af den ældres funktionsniveau samt fysiske, psykiske og sociale ressourcer. 21/21

22 Vurdering af den ældres mestringsevne samt netværk og boligforhold. Information om og motivation til brug af aktiviteter og tilbud, der kan være relevante for borgeren. Individuel vejledning og rådgivning i forhold til eventuelle risikofaktorer. Dialog om borgerens sundhedstilstand og livssituation og herunder mulighederne for at vedligeholde eller forbedre denne. Med udgangspunkt i samtalen aftales det med borgeren, hvad der skal følges op på, hvordan det skal gøres og af hvem. Den forebyggende medarbejder kan ikke bevillige ydelser som feks hjemmehjælp og hjælpemidler, men kan henvise til rette instans. Krav til leverandøren Relevant sundhedsfaglig uddannelse Leverandøren dokumenterer i borgerens omsorgsjournal hvilken vejledning borgeren har fået og om der er henvist til andre ydelser eller andre samarbejdspartnere. Leverandøren skal overholde tavshedspligten Leverandøren skal bære synligt legitimationskort med foto. Krav til borgeren Der må ikke ryges (heller ikke E-cigaretter), mens medarbejderen er i hjemmet og der skal luftes ud 5-10 minutter, før medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. Lovgrundlag Klagemulighed Kontakt til trænende terapeuter på Louiselund Lov om Social service af , 79 a forebyggende hjemmebesøg Hvis borgeren ønsker at klage over en medarbejder, skal borgeren rette henvendelse til lederen af de trænende terapeuter. Forebyggelseskoordinatoren kan kontaktes tirsdage og torsdage kl på tlf eller mail: 22/22

23 Kvalitetsstandarder for palliativ fysioterapi Målgruppe Borgere i den sene terminale fase Borgere, der har en terminal erklæring Borgere, der selv har et ønske om at modtage palliativ fysioterapi Serviceniveau Borgeren henvises til palliativ fysioterapi via egen læge, hospital eller hjemmesygepleje Når henvisningen foreligger, vurderer den trænende terapeut om borgeren er berettiget til og motiveret for palliativ fysioterapi Servicemål Ventetid maksimal en uge efter henvisning, dog gerne hurtigst muligt efter modtagelse af henvisning Formål Hjælpe til størst mulig grad af selvhjulpenhed samt leve så aktivt som muligt Begrænse fysiske smerter Hjælpe borgeren til velvære Fremme livskvaliteten hos de borgere og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom ved at forebygge og lindre lidelse af både fysisk, psykisk, social og/eller eksistentiel art Indhold i ydelse og frekvens Behandlingen vil ofte foregå i hjemmet og kan variere fra minutter pr. gang, typisk 1-2 gange pr uge afhængigt af problematikken Krav til leverandøren Ydelsen udføres af autoriseret fysioterapeut med relevant efteruddannelse Leverandøren dokumenterer i borgerens omsorgsjournal hvilken vejledning borgeren har fået og om der er henvist til andre ydelser eller andre samarbejdspartnere. Leverandøren skal overholde tavshedspligten Leverandøren skal bære synligt legitimationskort med foto. Krav til borgeren Det er en forudsætning at borgeren i videst muligt omfang samarbejder med den trænende terapeut og er motiveret for behandlingen Der må ikke ryges (heller ikke E-cigaretter), mens medarbejderen er i hjemmet og der skal luftes ud 5-10 minutter, før medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. Lovgrundlag Lov om Social service af , 122 Klagemulighed Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende henvende sig til de trænende terapeuter. Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og borgeren vil høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen sagen til Ankestyrelsen. Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget. 23/23

24 Kontakt til trænende terapeuter på Louiselund Hvis borgeren ønsker at klage over en medarbejder, skal borgeren rette henvendelse til lederen af de trænende terapeuter. Alle hverdage på telefon /24

25 Kvalitetstandarderne for Kørsel 25/25

26 Kvalitetsstandarder for kørsel til ambulant genoptræning og vedligeholdelsestræning Målgruppe Borgere, der ikke selv er i stand til at tage offentlige transportmidler, og ikke har anden mulighed for transport, kan visiteres til kørsel. Serviceniveau For at modtage kørsel, skal man visiteres til dette. Ved visitationen foretages en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. Alle kvalitetsstandarder er politisk vedtaget og danner baggrund for visitationen. Hvis borgeren ikke kan transportere sig til genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2, og det af den trænende terapeut vurderes, at borgeren har et kørselsbehov, visiteres borgeren til kørsel. Kommunen er forpligtet til at yde kørsel i forbindelse med genoptræning efter hospitalsindlæggelse, hvis det fremgår af genoptræningsplanen, at borgeren har behov for dette (Sundhedsloven 140). Servicemål Visitation til kørsel sker ved henvendelse til de trænende terapeuter på Louiselund. Kørsel til træningscentret følger de visiterede træningsindsatser. Formål Transport fra eget hjem til visiteret ambulant genoptræning og vedligeholdelsestræning. Indhold i ydelse og Kørsel til træningscentret følger de visiterede træningsindsatser. frekvens Borgeren hjælpes, efter behov, til bussen og køres til træningscentret og efter endt træning hjem til bolig. Chaufføren sørger for, at alle sikkerhedskrav omkring kørslen er opfyldt. Leverandør Nordsjællands Brandvæsen Krav til leverandøren Chaufføren sørger for, at alle sikkerhedskrav omkring kørsel er opfyldt. Krav til borgeren Afbud til træning og kørsel gives til de trænende terapeuter på Louiselund gerne dagen før eller så snart, det er muligt. Betaling Kørsel til ambulant genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2 er omfattet af brugerbetaling efter gældende takster. Kørsel til ambulant genoptræning efter sundhedslovens 140 er vederlagsfri. Hvis genoptræningsstedet er valgt efter reglerne om borgerens frie 26/26

27 valg på genoptræningsområdet, ydes kørselsgodtgørelse svarende til det, borgeren ville have været berettiget til, hvis han/hun gik til træning på det træningssted, som kommunen ville have henvist til. Kørsel ved indlæggelse og udskrivning til et genoptræningsophold på kommunens midlertidige pladser efter servicelovens 86 stk. 1 og sundhedslovens 140 er vederlagsfri. Kvalitetsmål og Der sker løbende revurdering af bevillingen. opfølgning Revisitation efter behov Lovgrundlag Serviceloven 117 Sundhedsloven 172 Klagemulighed Serviceloven: Der er, jf. 117, stk. 2, ikke adgang til at klage over kommunens afgørelser om hjælp efter 117. Kontakt til trænende terapeuter på Louiselund Sundhedsloven: Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse, kan det gøres gennem: Styrelsen for Patientsikkerhed Finsensvej Frederiksberg Alle hverdage på telefon /27

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder 2016 Sundhedsudvalget Udgivelsesdato: 07.12.2015 Kontakt Josefine Haahr Nielsen Studentermedhjælper jhn@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 Center for Sundhed og Omsorg Sekretariat Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er motiveret

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 16 Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2015 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2015 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Sundhedslovens 140 Bekendtgørelse nr. 1088 af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2014 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Ydelsestype (10) Ydelsens Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 7. april 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Center for Ældre 2011

Center for Ældre 2011 Center for Ældre 2011 Kvalitetsstandard for genoptræning jf. lov om sundhed 140 Kvalitetsstandard godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. maj 2011. Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel træning til dig, der har brug for

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Træning vedligeholdelse af færdigheder Kvalitetstandarden giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Døgnrehabilitering efter sundheds- og servicelov

Døgnrehabilitering efter sundheds- og servicelov efter sundheds- og servicelov Ydelsestype efter sundheds- og servicelov Ydelsens lovgrundlag Serviceloven: Serviceloven 83 (personlig og praktisk hjælp) Serviceloven 86 (genoptræning og vedligeholdende

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 86. Aktiverende træning og støtte

Kvalitetsstandard. Serviceloven 86. Aktiverende træning og støtte Kvalitetsstandard Serviceloven 86 Aktiverende træning og støtte Godkendt i Byrådet den 26. november 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Baggrund Træningsområdet i Morsø kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt fra Sundhedscenter Limfjorden. Områdets

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere